Skip to main content

Full text of "Euripides"

See other formats


ΟΓ? ί Ε? » ■ 

ΟΙΚΟίΕ 

νίΟΤΟΚΙΑ υΝΙΥΕΚδΙΤΥ Ι.ΙΒΚΑΚΥ 
ΤΟΚΟΝΤΟ, ΟΝΤΑΚΙΟ >Τ$~Γ £^ ° «Φ» °. φ 
δΟυΚΟΕ; ί ΤΗΕ ίΟΕΒ €Ι.Α5δΙ0ΑΙ. ΠΒΚΑΚΥ 

ΓΟυΝΟΕΟ ΒΥ ^ΑΜΕ8 Ι.ΟΕΒ, Ι.Ι..Ο. 
ΕΟΓΓΕΟ ΒΥ 

1- Τ. Ε. ΡΑΟΕ, Ο.Η., Ι.ΙΤΤ.Ο. 
Ε. 0ΑΡΡ8, ΡΗ.ϋ., ι.ι..ϋ. \ν. Η. ϋ. Κθυ8Ε, ι,ιττ.ο. 
Ι.. Α. Ρ08Τ, Μ.Α. Ε. Η. ννΑΚΜΙΝΟΤΟΝ, μ.α. ΕϋΚΙΡΙΌΕδ 
IV ΕϋΚΙΡΙΒΕδ 

\νΐΤΗ ΑΝ ΕΝΟΠδΗ ΤΚΑΝ8Ι.ΑΤΙ0Ν ΒΥ 

ΑΙΙΤΗυΐΙ δ. \νΑν, Ιλί.π. ΙΝ ΓΟυκ νΟί.ϋΜΕδ 
IV ΙΟΝ ΗΙΡΡ0Ι.ΥΤυ8 ΜΕ1)ΕΔ 
ΑΟ^ΕδΤΙδ 
ΟΑΜΒΚΙΟΟΕ, ΜΑ8δΑ€Ηυ8ΕΤΤδ 

ΗΑΚνΑΙίυ υΝΙΥΕΚδΙΤΥ ΡΚΕδ3 

ΙΛΧΌΟΝ 

\νΐΙ.Ι.ΙΑΜ ΗΕΙΝΕΜΑΝΝ ΕΤΟ 

ΜΟΜΧΙ,νΐ Ι'ΪΓδί ρΗηΐ€ά 1912 
Κβρτΐηί€ά 1919, 1922, 1928, 1935, 1946 

ϋυΝ 7 1950 ΡτΐηΙβά ϊη Οτβαΐ ΒηΙαίη αΟΝΤΕΧΤδ ι ΡΑΟΕ 

ιοϊί 1 

Ηίρροι.γτϋθ 157 

ΕΟΕΑ 279 

ΑΙ-0Ε5ΤΙ9 899 ΑΚΟυΜΕΝΤ 

Ι Ν Ιΐΐ€ (Ιαί/3 ινΗβη ΕνβοΗΐΗβη^ ηιίεά ονεν ΑΐΗεηί, ΑροΙΙο 
ηΎΟΐΐβΙιΙ νϊυίεηοβ ίο Ιΐιβ Αΰΐξ'χ ,ν^'^^'ο άαιι^ΗΐβΓ (Ίβαχα. 
Αηά χ/ΐ€, Ηανίηξ Βονηε α 8οη, Ιβ^Ι Ηΐτη, Ιχ^ Γ€(ΐ8οη ο^^ Ηβτ 
{βατ αηά ε^ιαηιβ, ίη ΐΗε εαιβ ινΗενεΊπ ΐΗε Οοά Ιιαά 
ΗιιηώΙεά ΗβΓ. ΒηΙ ΑροΙΙο εατεά /ογ Ηΐτη, αηά εαιι^εά 
ΐΗε 8αί}ε ίο 6ε ΙνοησΗί Ιο ΌεΙρΗί, ενεη ίο ΗΪ8 ίετηρίε. 
ΤΗεΓεϊη τνα^ ίΗε εΐιΐΐά ηιιτίιιτεά, αηά ιηίηιείεΓεά ίη Ιΐιε 
αοηήε ο/ ΐΗε Οοά'ε Ηοη^ε. Αηά ίη ρτοεεχχ ο/ ίΐτηε 
Ετε€}ιΐΗεη3 άίεά, αηά Ιεβ ηο εοη ηοτ άαηοΗΐετ 8ανε 
ϋτεηβα, αηά ενΐΐ άαΐ/3 εαηιε υροη ΑΐΗεη8, ί/ιαί 8ΐιε 7να8 
Ηατά 1)ε8ίεαά ίη ηατ. ΤΗεη Χηί}ιη8, α εΗίε/ ο/' ίΗε 
ΑοΗαεαη /οι/:, /οιίξΗί /ογ Κετ αηά ρτεναύεά ησαίη8ί Ηετ 
Ειώοεαη εηεηιίε8, αηά /ογ ξΐιετάοη ο/ νίείοη/ τεαείνεά 
ΐΗε ρήη€ε88 €τεη8α ίο ηί/ε, αηά 80 Βεεαιηε Ιίίησ-οοη8θΗ 
ίη Αί}ιεη8. Βηί ίο ί}ιε8ε ίπαίη ηα8 ηο οΗίΙά δοττι ; 80, 
αβεν τηαηχ) ^εατ8, Μ«/ ^ο'α^ηε\^εά ίο ΌεΙρΗί ίο ίηφιίτε 
ο/ ίΗε ΟΓααΙε ο/ ΑροΙΙο ίοηοΗίησ ί88ΐιε. Αηά ίΗετε ίΗε 
Οοά οιάετεά αΐί ίΗίησ8 80 ίΗαΙ ίΗε Ιθ8ΐ τνα8 ^Όιιηά, αηά 
αη Ηείν η'α8 §ίνεη ίο ίΗε τοχ/αΐ Ηοιΐ8ε ο/ ΑίΗεη8. ΎεΙ, 
ΐΗτοηφ. ίΗε 6ίίηά Ηα8ίε ο/ τηθΓίαΐ8, αηά ΐΗείΓ ΙίίίΙε /αίίΗ, 
}να8 ίΗε 8θη τνεΙΙ-ηίσΗ 8ΐαίη όζ/ ίΗε πιοίΠεν, αηά ίΗε 
ηιοίΗετ 6^ ίΗε 8οη. ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡ02ΩΠΑ 

ΕΡΜΗ 2 

ΙΏΝ 

Χ0Ρ02 ΘΕΡΑΠΑΙΝΙΔΩΝ ΚΡΕ0Τ2Η2 

ΚΡΕΟΤ2Α 

Ξ0ΤΘ02 

ΠΡΕ2ΒΤΤΗ2 

ΘΕΡΑΠΩΝ ΚΡΕΟΤ2Η2 

ΠΤΘΙΑ ^τοι ΠΡ0ΦΗΤΙ2 

ΑΘΗΝΑ 0ΚΑΜΑΤΙ8 ΡΕΚ80ΝΑΕ 

Ηεκμε8, ίλβ 7η6^ί8€η€/βτ ο/ ίΚβ Οοά». 

ΙοΝ, 6οη ο/ ΑροΙΙο αηά Οηχυ<α. 

ΟκΕϋδΑ, ^η^6η ο/ ΑίΗβηβ, Βαιΐ(/Η(€Γ ο/ Ενε€ΗίΚεη8, αηά ϊνϊ/€ 
ο/ ΧηίΗη». 

ΧϋΤΗϋδ, αη ΑοΚαί,αη ιΉϊβ/, 1•{7ΐ(/-€θη.^ονί ο/ ΑΐΚεπα. 

ΟΐΛ) δκΚνΑΝΤ {ο/ Ετ6€Κϋί€Χ18 /οΠΊΚ'.νΙΐ^ , ΐΚβΠ 0^ Οι-βΗ&α). 

Βεκυαντ (ο/ ΧηίΗηβ). 

Ρυτηια, ίΛβ Ρν€φϊιβ(683 ο/ ίϊίβ (€ηιρΐ6. 

ΑτΗΕΝΑ, ΡαΙτοη-(;οάάε$8 ο/" Α(?ΐ€?ΐ3. 

0Η0Κϋ8, €οη.ίΐ<ί(ΐηρ ο/ Ηαηάτηαίάβ αίίεηάαηί οη Οτε\ί8α. 

ΑΐΙαιάαηΙ», ρτίβ-$(8, ^ηανάβ, αηά ΌβΙρΗίαη οίΐΐζβιιβ. 

8θΕΝΕ : Αί ϋβΙρΗΐ, ΐη ΐΗβ ίορβ-οοατίτ οί ΐΗβ Ιβπιρίβ οί 
ΡνΐΗϊαη ΑροΙΙο, ννΉο 13 ο&1ΐ6(1 ίΐίδο ΡΗοβΙ)α3, αηά ΐ/οχΐαβ. 
Τΐιβ ^ΓβαΙ. &Η&Γ οί 8&θΓΪβο6 δίαηάδ ΐη ΐΗβ οεηί,Γβ. ΙΩΝ ΕΡΜΗ2 

"Ατλας, ο 'χαΧκεοισι νώτοίς ουρανον 
θβών ττάλαών οίκον ίκτρίβων, θβών 
μία<ζ βφνσβ Μ,αΐαν, ή ^μ εγβ/ι^ατο 
'Έ^ρμην /ζεγ/στω Ζιηνί, δαιμόνων Χάτρίν, 
ηκ-ω δε Αβλφώρ τήνΒβ Ύην, ϊν ομφαΧον 
μύσον καθίζων Φοΐβο<; υμνω^βΐ βροτοΐς . 
τά τ οντά και μίΧΚοντα θεσττίζων αεί. 
€στίν γά/ΰ ουκ άσημος 'ΚΧληνων ττόλίς, 
τΓ;? χ^ρυσοΧοΎχον Παλλάδος κεκΧημβνη, 

10 ου τταΐδ' Έρβχ^εως Φοίβος βζβυξεν ^άμοίς 

βία Κρεονσαν, βνθα ττροσβόρρονς ττέτρας 
Παλλάδος ύττ ογθω της ^ Α,θηναίων 'χθονο'ζ 
Μ,ακράς καΧουσυ <γής άνακτβς ^ΑτθίΒος, 
ά-γνως δβ ττατρί, τω θεω >γάρ ην φίΧον, 
<γαστρ6<ί 8ίην6^κ 6<^κον' ως δ' ηΧθβν χρόνος^ 
Τ€κοΰσ €ν οϊκοις τταΐδ' αττηνε'^κ^ν βρέφος 
€6ς ταυτον άντρον ούττβρ ηύνάσθη θβω 
Κρ€θΐ/σα, κάκτίθησιν ώς θανούμβνον 
κοίλης €ν άντίττη^ος βύτρόχω κνκΧω, 

20 ττρο^όνων νόμον σώζουσα του τβ γ^^γβι/οΟς 

^Εριχθονίου• ΚΕίνω ^αρ ή Αιος κόρη 
φρουρώ τταραζβύξασα φύΧακβ σώματος 
^ίσσώ 8ράκοντ€, 'τταρθενοις ^Α'γΧαυρίσί ΙΟΝ 

ΕηΙβΤ ΗΕΚΜΕ3. 

ΗΕΠΜΕδ 
ΑΤΙ.Α8_, \Ν•1ΐ05€ 1)ΓαΖ6η 8ΐΐθυΜ€Γ5 Λν'€3Γ Ιΐΐ6 1)Η<;β 

ΟΓ Ηε^νβη, Ιΐιο αποΐεπί ΙιοΐΉβ οί Οοάδ, 1)6^ηΙ; 
Οί α οεΓίαΐη Οοά(ΐ€δ3' Μπΐα, ΛνΙιϊοΊι 1)&γ6 ηκ:•, 
Ηειτιιεδ, Ηεανβη'δ Γη€556η§6Γ, Ιο Ζευδ ιηοδί Ιιΐ^ΐι. 
ΝοΛν Ιο ΐΗίδ ϋείρΐιίαη Ιαηά Ι οοηιβ, ΛνΗεΓε Ρ1ΐ06ΐ3α3 
Ηαΐΐι ά\, 6&γΙΗ'5 ηανεΐ 1ιΐ8 ρΐΌρΙίρΙΐο δβ&Ι, 
Κεν^αϋη^ Ιΐιίη^δ ίΐΐϋί ϋΓ6 αηά ίΐιίη^δ Ιο 1)6. 

ΤΗ6Γ6 ίδ Ά ί&ιηουδ οΐΐν οί ίΐιβ Οϋεβίίδ, 

Ν&ηιεά ΒαΓσ οί Ραΐΐ&δ οί ΐΗε ϋοΐάεη 8ρ6ΑΓ. 

ΤΗ6Γ6 ΡΗοεύαδ ίοΓοβοΙ ΕΐΈοΙιίΗευδ' οΙιίΜ Οπευδίΐ, 10 

\νΐΊ6Γ6 \λ\^ ηοΓίΙι-ίαοίησ ΐΌοΙνδ, 1)6ηε&1:1ι ίΐιε Μουηί 

Οί Ρίΐΐΐαδ ίη ίΐιε Αΐΐιεηϊαη Ιαπίΐ, β,Γβ οαΐΐεά 

Τΐιε 1.οη§ ΟΙίίΤδ Ι)}^ ΐΗε ΙοΓάδ οί Αίΐίο». 

Ναυ^ΙιΙ Ινηβλν ΗεΓ δΪΓ6 — ίοΓ ΐΗΐδ Λ\'αδ Ρ1ΐ0ϋΙ)υδ' 

ΛνίΠ— 
Τΐιε ΙίυΓάεη 'ηεαίΐι Ηθγ Ιιβαι-ί; ; 1)ϋί; ΐη άυβ Ιΐηιε 
δΗε ΐΓίΐν&ίΙείΙ ϊη Ηΐδ Η&Πδ, Άηά \>υο\ι^\\ϊ \.\\^ Ι3α1)β 
υηίο ίΗε δείίδ&ιηε οανβ λνΗβΐΈΪη \λ\ϋ Οοά 
Ηαά ΐΊυπιΙ)ΐ6ά 1ι6Γ^ 3.τ\ά \^ίΐ \1 ίΙιβΓβ Ιο άϊβ 
Ιη ΙΗ© ί&ΐΓ-Γουηάεά ΙιοΠοΛν οί &η εγΙ^, 
δίίΠ Ιίεερϊπδ; ίΐιε ΐΓαθΐΐΐοη οί Ηθγ γ&οθ 20 

Αηά 6αΓΐ1ι-ΐ3θΓη ΕΓΪοΗΐΗοηίυδ^ 13^ λνΗοηι 
Ζειίδ' ϋ{ΐα^1ιΙ:€Γ δεΙ ίοΓ Λν&Γ(ΐ6Γδ οί Ηΐδ Ηίε 
Τ>νο δο-ρεηΐδ, 6Γ6 Ιο ίΐιε Α^ΓΕαΙίά ηι&ΐάδ 

^ ΡΙβΐοηο, (ΙίΐαβΙιΙβΓ ο£ ΟοβΛΠ. ΙΩΝ 

ΒίΒωσί σωζβιν οθβν Έρβχ^θβίΒαίς βτί 
νόμος Τις βσην οφβσιν €ρ χρνσηΧάτοις 
τρέφβίν τέκν. άλλ' ην βΐχ^ε τταρθένος χλώην 
τίκνω ττροσά-^^ασ βΧίττεν ώς θανονμβνω. 
και μ ων αδελφός Φοίβος αίτβίταυ ταδβ• 
ω σύγγοι^', εΧθων Χαον βίς αυτόγθονα 

30 κΧβίνων ^Αθηνών, οίσθα <γαρ θεάς ττόΧιν, 

Χαβων βρέφος νεο^γνον 6Κ κοίΧης ττέτρας 
αντω συν αηηει σιταρ'^άνοισί θ^ οίς βχει 
€ν€<^κ€ ΑβΧφών τάμα ττρος γ^ρηστηρία 
καΐ θβς ττρος ανταΐς είσόΒοίς Βόμων βμών. 
τα δ' αλλ', €μ6ς <γάρ εστίν, ώς εΙΒ^ς, 6 τταΐς, 
ημίν μεΧησεί, Αοξία δ' εγώ χάριν 
ττράσσων άΒεΧφω ττΧεκτον εξάρας κύτος 
ηνε<γκα καΐ τον τταΐΒα κρηττίΒων εττί 
Τίθημι ναοί) τοΰΒ\ άνατττύξας κύτος 

40 είΧίκτον άντίττη^ος, ώς ορωθ^ 6 τταϊς. 

κνρεί δ' άμ ίττττεύοντος ηΧίου κύκΧω 
ττροφήτις είσβαίνουσα μαντείον θεοΰ' 
οψίν Βε ττροσβαΧοΰσα τταιΒΙ νηττίω 
εθαύμασ εϊ τις Δ,εΧφίΒων τΧαίη κόρη 
Χαθραΐον ώΒΐν εις θεον ρΐψαο Βόμον, 
νττερ δε θυμεΧας Βιορίσαι ττρόθυμος ην 
οϊκτω δ' άφήκεν ωμότητα, και θεός 
συνεργός ην τω τταιΒΙ μη 'κιτεσεΐν Βόμων. 
τρέφει Βέ νιν Χαβονσα• τον σττείραντα Βε 

50 ουκ οΙΒε Φοΐβον ονΒε μητέρ ης εφυ, 

ό τταΐς τε τους τεκόντας ουκ εττίσταται. 
νέος μ€ν οΰν ων άμφΐ βωμίους τροφάς 
ηΧάτ άθύρων ώς δ' άττηνΒρώθη Βέμας, 
ΑεΧφοί σή> εθεντο χρυσοφύΧακα του θεού 
ταμίαν τε ττάντων ττιστόν, εν δ' άνακτοροις ΙΟΝ 

δΐιβ ρ;ινβ ίΐιο 1)ίΐΙ)6 Ιο ηιίΓδο. Γογ Ιΐιΐδ ολιι5€ ίΐιοιβ 
ΤΙΐ6 ΕΓεοΗίΙκ'κΙ.'ί ιΐ56 Ιο Ιιαπί^ αΐίουϊ ΙΙιεΐΓ 1)αΙ)ίί5 
δεπρεπίδ οί β<)1(1. Υ^α, Ι^ΓοΐίΙοΓγ ίποπι Ιιογ τοί^ε 
δΐιε Ιΐεά Ιο 1ι€γ ϋίίΒε, &η(1 ΙεΓΐ Ιιίηι, α3 ίοΓ (1(ίαΐΗ. 
ΤΗεη ίϋά ιηγ Ι^γοΙΙιογ ΡΗοοΙ)ΐΐ5 &5ί1ν ηΐ6 ΐΗίδ : 
'Όο, Βγο11ι6Γ, Ιο ίΐιε €.ΐΓΐ;1ι-1>θΓη ίυ11< οί Αΐΐιεηδ 
Τ1ΐ€ «τίοπουδ, — ίοΓ ΐΗοιι Ινίιολν'δΐ; ΑΐΙιεπΕ'δ 1)ιιγ^,— 30 
Αη(1 ίΓΟίη Ιΐιε ΓΟοΙν-οΙοΓΐ ίηΐνε α 1)αΙ)6 πεΛν-Ι^οπι, 

Αη(1 ΌβΆΤ Ιο 1)€ΐρ1ιΐ, ίο ιηΐηε ΟΓαοΙε, 

Αη(1 8€ί; Ηίπι άϊ τηγ ίειηρίε'δ βη1:€ΓΪη§-ΐη. 

ΑΠ βίδβ 1)6 ιτιΐηβ : ίοΓ ΐΗΐδ — ίΐι&ΐ: ΐΗοιι ιηΕ}'5ΐ; 

ΙνΠΟλν, — 

Ιδ τηγ δοη." Ρογ ά ^υάο^ ίο Ι,οχΐαδ 

Μγ ύΓοίΙιβΓ, Ιοοίν Ι ιιρ Ιΐιβ Λνονεη &γ1<, 

Αηά \)ΆΤβ, &ηά οη ίΐιβ ϋαδοιηεηί οί ίΐιΐδ ίαηβ 

Ι δει Ηΐιη, ορ6ηίη<τ βΓδί ίΗο οΓ&ύΙε'δ Ηά 

Χνΐίΐι-Λνονεη^ ΙΗ&Ι: ΐΗε 1)ον ιηϊ^Ηί; δο ίχί δοεη. 40 

Αηά, &δ ϊ1ί6 δυη άΓονβ ίοιΊΐι Ηΐδ οΙιεγϊοΙ:, ρίΐδδβθ 

Α ρπβδΙεδδ ΐηΐο ΐΗε ρΓορΗεϋο δΐιηηε, 

\νΐιο^ 03.δ1:ίη§ €}'6δ υροη ΐΐιε λνοΓάΙεδδ ΙύαΙίβ, 

ΜίίΓνεΙΙεά ΐΗαΙ: Άπγ ΌεΙρΗίΕπ τη^ιά δΐιοιιΐύ ^αΓβ 

Ιηίο 11ΐ6 Οοίΐ'δ 1ιουδ6 ίίΐη§ 1ι€γ οΙιίΜ οί δΐι&ιηο, 

Αηά ο'βΓ ΐΗε Ιιοΐν ραίε ίη ζε&Ι Η&ά Ιΐιτυδί; ; 

Βϋί ρϊΐ^ Βαηίδΐιεά 0Γυ€ΐ1;7 : γ^Ά, Ιΐΐ6 Οοά 

ννΐΌΐισΗί ίΐι&ΐ Ιΐιε 1)θ7 1)6 ηοΐ: ο&δί ίθΓΐ:1ι Ιιίδ ί^ηβ. 

δο ίοοίν δΐΊ6 Ιιϊηι αηθ ηυΓδεά, ηοΓ 1^η6\ν ίΐιε δΪΓ6 

λΥίΐδ Ρ1ιθ6ΐ>υδ^ ηοΓ ΐΐιε τεοΐνΐίη^'δ ηιοΐΐιει* Ι^ηελν ; 50 

ΝοΓ Ι^ηολνδ ί1ΐ6 1)0}' ΛνΗο ΙύΓοα^Ηΐ: Ιιΐηι ίηΐο Ηίε. 

δο άίά Ιΐΐ6 ^ουιι§Ηη§ Γουηά ίΐιε αΙίίΐΓδ δροΓΐ 

ΤΗαΙ ίεά Ηϊιη. λΥΗεη Ιο ιπΕπΗοοά \ναχ6(1 Ηΐδ 

ίι•&ιη6, 
Τ1ί6 ΟεΙρΗίπηδ ηιαάε Ιιίιη ΐΓ6αδυΓ6Γ οί Ιΐΐ6 Οοά, 
Αηά ίΓαδΐεά δίεΛναΓά οί £ΐ11 ; αηά ΐη ίΗβ ίαηβ ΙΩΝ 

θβον καταζτ) δβΟρ' άεϊ σβμνου βίον, 
Κ^ρίονσα δ' ή τεκουσα τον ν^ανίαν 
"Βούθω ^αμβΐταί συμφοράς τοιάσ^^ νιτο. 
ην ταϊς ^Αθήναις τοις Τ6 Χ,άλκωΒοντίΒαίς, 

60 οί >γην βχουσ^ ΈύβοΐΒα, ιτοΧίμιος κ\νΒων' 

ορ συμτΓονησας καϊ ζυνβξβΧων ΒορΙ 
'^άμων Κ^ρβονσης άζίωμ βΒάξατο, 
ουκ β^Ύβρης ώι^, ΑΙόΧου Ββ τον Αώς 
γβγώί Άχα^09• -χρόνια Ββ σττβίρας Χβχη 
άτεκνός €στί, καί Κρεουσ'• ων εϊνβκα 
ήκονσί ττρος μαντεΐ ^ΑττόΧλωνος τάΒβ, 
βρωτι τταίΒων. Αοξίας Βε την τύχην 
619 τοΰτ βΧαύνβί, κον ΧβΧηθβν, ώ? Βοκ€ί. 
Β(υσ6ί ιγαρ βΙσβΧθόντι μαντβΐον τόΒβ 

70 'Β^ούθω τον αυτού τταίΒα, καϊ ττεφυκβναυ 

κβίνου σφε φησβί, μητρός ώς εΧθων Βόμους 
<γνωσθ7} Κρβούστ), καϊ >γάμοί τ€ Αθλίου 
κρυπτοί ^ενωνται τταΐς τ βχτ] τα ττρόσφορα. 
"Ιωνα δ' αυτόν, κτίστορ ΆσιάΒος χθονός, 
όνομα κβκΧήσθαί θησβταί καθ' ΈΧΧάΒα. 
αλλ' βίς ΒαφνώΒη ^ύαΧα βήσομαι τάΒβ, 
το κρανθβν ώς αν βκμάθω τταιΒος ττβρι, 
όρω ιγαρ έκβαίνοντα Αοξίου ηόνον 
τόνΒ^, ώς Ίτρό ναού Χαμττρα θτ} ττυΧώματα 

80 Βάφνης κΧάΒοίσιν. όνομα δ', ου μάΧΧβί τυχβΐν, 

"\ων €γώ σφζ ττρώτος ονομάζω θβών. ΙΠΝ 

άρματα μβν τάΒβ Χαμττρα τβθρίτητων 

ηΧίος Ύ}Βη Χάμττβί κατά ^ην, 

άστρα δέ φβύ^βι Ίτνρ τόδ' αττ' αιθέρος 

ΙΟ ΙΟΝ 

Μβ Ιίν^ΐΐι ίο Ιΐιίδ ύίΐν Β. 1ια11ο\νβά Ιίίβ. 

λν^δ ^ν^^1 Ιο Χυΐΐιυδ, \)γ δαοΊι Ηαρ &5 Ιΐιίδ : — 
Α δυκί^ε οίΛΝΈΓ ΊλνΐχΙ Αΐΐιεηδ γο56 απά ΙΙιθπι 
ΊΊι&Ι ΐη ΕυΙ>θ€Ε ΙιοΜ ^I)ίι1^^^1^^•6 ; 60 

ΤΗεη οη ίΠεΐτ δΐίΐβ Ηβ ίου^ΐιί, &ηά δΐηοίε ίΪΛί^ή' Γοεδ, 
Αηοί ΓοΓ 1π5 §υ6Γ(1οη \\'οη ΟΓβυδα'δ Ηαηά — 
Αη αΐΐεπ, ^εί Αο1ΐϋ6£ΐη ΙίΟΓΠ, αηοΐ 5οη 
ΟίΑεοΙϋδ δοη οί Ζειίδ. Βαί, αίΙβΓ γβ&Γδ 
ΟΓ Ηβάΐοοίί, ο1ιΐ1(1ΐ6δδ &γ6 ΐΗε^', Γογ ννΙιϊοΗ οααδβ 
Το Ιΐιΐδ δΗηηε οί Αροΐΐο Η&ν6 ΐΗε^ οοιήθ, 
ΥβαΓπίη^ ίοΓ δ€β(3. Νονν Ι.οχΪΗδ ^αΐςίθδ ΐΗεΪΓ ία1:6 
Η€Γ€ΐ:ο, ηοΓ Ιι&ΐΐι ΓοΓ^οΙΙεη, αδ ηιΐσΐιΐ; δββιη. 
Ηε δΐιαίΐ §ίν6 ΧυΐΗυδ, Λ\'Ηοη 1ΐ6 εηΙεΓθίΗ, 
Ηΐδ ο\νη οΗίΜ, δίΐ}Ίη§ Ιο Ιηπι, 'Ί^ο, 1\Λγ δοη/' 70 

ΎΥίαΙ ίΐιε ]αά, οοηιΐη^ Ηοπιε, ηιαάβ ί<ηονν'η τη8.γ 1>β 
ϋ'ηίο 0Γ6υδ3, Ι,οχΐ&δ' ά6€ά &ΐ3Ϊοΐ6 
υη1<ηολνη, Άπά δο Ιΐιε οΗίΜ ιηα^ Ιι&νβ Ηΐδ ήφΐ. 
Αηά Ιοη δΗ&Π Ιιε ααυδβ Ηΐηι Ιο 1)6 οαΐΐεά 
ΤΙίΓου^Η θΓ66θϋ, ΐΐιβ ίοαηάεΓ οι άώ Αδί^η Γβαίιη. 
Νολν ίο νοη ΙιοΠολν ί)&}•-6ΐΉΐ)ο\ν6Γ€(3 Ι ^ο 
Το -νναΐοΐι ΗοΛν (Ιεδίιΐη^ οίε&ΐεϋι λνΐΐΐι ΐΗε Ιαά. 
ΓοΓ }Όηςΐ6Γ δ66 1 Ι,οχί^δ' οΐιΐΐά οοηΐ6 ίοΓίΙι 
Το ΐΏ&Ινβ ΐΗε ΙβΓηρΙε-ροΐ'ΙΐΛΐδ 1)η§Ηί: \\•ϋ;Η Ηου^ίΐδ 
Οί 1)αν. Αηά 1)^ ίΗε ηαπιε ΐΐιαί Ηβ δΙι&Π ΒβαΓ, 80 

Ιοη, άο Ι ήΓδΙ; ηαπιβ Ηΐηι οί Ιΐιε Οοάδ. [Εχίί. 

ΕηΙβΓ ΙΟΝ, /οίίοινβά όι/ α ΐΗτοησ ο^ ΒβΙρΗιαη 

ΤνθΓ8Ηίρρ6Γ3. 
ΙΟΝ 

Ι^, 7θηθ€Γ ΐΗβ §υη-§οά ίδ ΙυΓπΐη^ ίο 63Γΐ1ι\ναΓά Ηΐδ 

δρΐ€πάοιΐΓ-1)1&ζίη§ 

ΟΙιαποΙ οί Μ^\ϊΙ ; 
Αη(1 ίΗε δΙ&Γδ ίΓοιη ΐΗο ίιηη&ιιΐί'ηΐ: Ηεβ ίΓοηι ΐΗβ ήβΓ^ 

αΓΓΟλνδ οΗαδΐη^, ΙΩΝ 

6^9 νύχθ'' ίβράν, 

ΤΙαρνησίά^βς δ' άβατοι κορνφαΐ 
καταλαμττόμβναί την ήμβρίαν 
άψΐΒα βροτοΐσι Ββγ^ονταί. 
σμύρνη<ζ δ' άννΒρον καττνος βίς ορόφους 
90 Φοίβου 7Γ€Τ6ταί. 

θάσσβί δε <γυρη τρίττοΒα ζάθβον 
Δελφις, άείΒουσ "Έ^\\ησο βοάς, 
ας αν Άττόλλωι^ κ€\αΒηστ). 
άΧλ\ ώ Φοίβου ΑβΧψοΙ θεραττβς, 
τας ΚασταΧίας άρ'^υροβώύς 
βαίνετε Βίνας, καθαραΐς δέ Βρόσοις 
φαώρυνάμενοί στβίχβτβ ναούς' 
στόμα τ εύφημον φρουρβΐτ αγαθόν, 
φήμας τ ά<γαθας 

100 τοις ΙθβΧουσιν μαντβύβσθαι, 

<γΧώσσης ΙΒίας άττοφαίνβιν. 
ημείς δβ, ττόνους ους €κ τταίΒος 
μο'χθοΰμεν άβί, τττόρθοίσί Βάφνης 
στεφεσίν θ" Ιβροΐς βσόΒους Φοίβου 
καθαρας θησομβν, ύ<γραΐς τβ ττβΒον 
ρανίσιν νοτερόν, τττηνών τ ά^έΧας, 
αΐ βΧάτΓτουσιν σβμν αναθήματα, 
τόξοίσιν Ιμοΐς φυ^άΒας θήσομεν 
ώς ^αρ άμητωρ άττάτωρ τ€ ^€^ως 

110 τους θρε^^αντας 

Φοίβου ναούς θεραττεύω. 

αγ' ώ νεηθαΧες ω στρ. 

καΧΧίστας τΓροττόΧευμα Βάφνας, 
α τάν Φοίβου θυμεΧαν 
σαίρεις, ύ-ττο ναοΐς 

12 ΙΟΝ 

Το Ιΐιο 530Γ€(1 ηΐ^ΐιΐ : 
Απθ Ιίιβ ΓΓ08ΐ;8 οΓ Ι^ιπίίΐδδυδ ιιηΐΓθ(1(1οη ατβ ΗίΐΓπίη^ 
αικί ίΐαίίΐΐϋίΐ, ;ΐ5 λνΐΐΐι γβϋπιίη^ [οΐίΐγΐί^ΐιΐ ΓβΙιΐΓπΐη^ 
ΟΓ λνείοοηιε Ιο ίίΐι•-ί1;ΐ5ΐιίη^ ννΐιοοίπ Λ\•ί11ι Ιΐιο ^Ιογ^ οΓ 

Το ιώογΙηΙ δί^ΙιΙ:. 
Το ΐΗε ΐΌοΓ-Γί(]<ί€ οί ΡΙιοοΙ^υδ ΐΗο Γιιηιε οί Ιΐιο ϊηοβηδβ 
οί ΑγηΒυ ι^υ^η^η^ 

Αδ Ά ί)ΪΓ(1 Ιίΐ1<6ΐ:Η ίΐί^ΐιΐ:. [Μ?ιί(ΐ€η 90 

Οη ΐΗο Ιπροθ ηιοδί Ηοΐ}^ ίδ δβ^Ιεύ 11ί6 Όείρΐιίαη 
ΟΗίΐηΙϊη^ Ιο οίιΐΜΓβη οΓ Ηεΐΐαδ ΐΗβ Λνί1(1 οπεδ, Ιάοοι 

\νΐΐΗ (3οοΓη, ίΓΟίΉ ΐΗε Ιΐρδ οί Αροΐΐο Ιΐιαΐ πη§. 
Οείρΐιίίΐηδ, ΡΗθ6ΐ)υδ'δ ρη^δίΗοοθ-ίΓαΐη, 

ϋηΐο Οίΐδί&ΐγ'δ δΐ1ν6Γ^-δ\νΪΓΐΐη^ δρηη^ 
Ρπδδ γβ, Άηά οΐεαηδβ Λνϋΐι ίΗο ρυτβ δρΓ&}'-Γ&ΐη 
ΥοαΓ 1)οάΪ65, ΟΓ 6ν€Γ }'€ επίβι* Ηίδ ίππε. 
861; ίΐ ΛνίΐΙοΗ οη Ιΐιβ (Ιοογ οΓ}όιιγ Ιιρδ ; \)α 1:Η6Γ6 1ι6ηγ(1 
Νοίΐιΐη^ 1)υ1: §οοά ΐη ίΐιε δθΟΓβί; \νοΓ(1 
ΤΗ&Ι )•6 ηιυητίυΓ ίο Ιΐΐίίΐη λνΗοδΰ ΗοαΓίδ 13€ δϋΓΓεθ 100 

Το δ€6ΐ< ίο Ιιίδ δΐιπηο, ίΐιαί ΐΗε^ δ66ΐ< ηοί ΐη ναίη. 
Αηθ Ι ίη Ιΐΐ6 Ιοϊΐ ΐΗπί ίδ ιηίηβ — ητίηο ηο\ν, [Ιίου^Η, 
Αη(1 ίΓΟΓΠ οΐιΐΐοΐΐιοοίΐ υρ, — ννΐίΐι Ιΐΐ6 1)α^'5 γουη§ 
Απα 'ν\ΊίΗ \νΓ6&1:ΐΊέ(1 ^αιΊαηθδ Ηοΐγ, \\'ϊ11 οΙ^ΛΠδβ 

Τ1ΐ€ ροΓίαΙδ οί Ρ}ιθ6ΐ3υδ ; \ν'ΐ1:Η άβΛνδ ίΓοηη Ιΐΐ6 δρηη^ 
\νΊ11 Ι δρπηίίΐε Ηίδ ρέΐνειτιεπί^ ίίικί οΐιαδβ Γηγ Ιίιρηοε 
Χνΐίΐι ί1ΐ6 δΐι&ίί ίΓΟΓη 11ί6 δΐηη^ 
Τ1ΐ6 ί1οο1<δ οί ΐΗθ 1)ΪΓθδ : Ιΐΐ6 άεβΙεΓδ δΗειΙΙ ίΐεβ 

ΡΐΌΓπ Ηίδ οίίβπη^δ 1ιο1}\ Νογ ιηοΙΙιεΓ ίδ ιηίηε 
ΝεΐΙΙιβΓ ί&1:1ΐ6Γ : Ηίδ ίβηιρίε Ιι&ίΗ ηυΓΐιΐΓ€(1 ηηε, ΐΐθ 

Αηά Ι δβΓνβ Ηίδ δΗπηε. 

Οοηηβ, 1)ΓαηοΗ ίη ΐΗγ ίΓβδΗηβδδ }'6ί 1)1ο\νίΐ)§, ('^^^•) 
Οοίΐ'δ πιίηίδΐ6Γ, ΙονεΗβδΙ Ηαν, 
Ον€Γ Ιΐΐ6 αΙΙϋΓ-δΙερδ ^Ιίάε : 
Ιη ΐΗβ §&Γάβη5 ίηιηιΟΓίΕΐ^ Ηβδίάε 

13 ΙΩΝ 

κηττων €ξ αθανάτων, 
ίνα Βρόσοί τβΎ^ουσ ίβραί, 
"^ταν άβναον ττα'^αν 

6Κ7Γρ0Ϊ€ίσαί 

120 μνρσίνα<;, ίβραν φόβαν 

α σαίρω ΒάττβΒον θεού 
τταναμίρίος αμ άΧίου 
πττίρυηι θοα 
\ατρ€νων το κατ ημαρ, 
ώ ΐίαιαν ω Τίαίάν, 
ευαίων βύαίων 
€ίης, ώ Αατονς τταΐ, 

καΧόν 7^ '^ον ττόνον, ω 

Φοΐββ, σοΙ Ίτρο Βόμων Χατρβύω 

130 τιμών μαντβΐον βΒραν 

κΧβίνο^; δ' 6 Ίτόνοζ μοι 
θβοΐσίν ΒονΧαν γβρ βχβιν, 
ον θνατοΐ<; αλλ* άθανάτοίς• 
βνφάμονς δε ττόνονς μοχθβΐν 
ουκ άτΓΟκάμνω. 
Φοίβος μοί Ύβνβτωρ ττατηρ• 
τον βόσκοντα ιγαρ €νXο^ώ, 
το δ' ώφέΧίμον ίμοϊ 7Γατ€ρο<ζ 
όνομα Χβ'^ω, 

140 Φοίβου του κατά, ναόν, 

ω ΤΙαιάν ω ΙΙαιάν, 
ευαίων βυαίων 
€.ϊης, ω Αατοΰζ τταΐ. 

άλλ' εκΊταύσω ^άρ μόχθους 
Βάφνα<; όΧκοΐς, ΙΟΝ 

Η 15 Ιβιηρίθ, ΙΐίΐΐΗ 1)υΓ^€οη€(1 Ιΐιγ ριΐίΐο, 

ΤΙίΓου^Η Ά νοΐΐ οΓ ί1ΐ6 ιηγι-ΐΐε ^ρταγ, 
Α ίΌυηΙαίη Ιΐιαΐ Ιε^ρείΠ ίίχε 

Ο'βΓ Ιΐΐ^ ΙΓ68568 (Ιΐνΐηβ ΪΟ ρΟΙΙΓ. 120 

Ι \νίΐν6 ί1ΐα6 0*6Γ Ρ1ΐ06ΐ3υ8' ΗοοΓ 

Αδ Ιΐιε δυη'δ \νΐη§ δΟ&Γδ δυάάεη-^ΙοΛ^ίη^. 
8υο1ι 56ΓνΪ€6 ΐδ ηιίηε 6λο1ί όαγ. 
Ο ΗεηΙοΓ, Ο Ηε&ΙεΓ-Ι^ΐηίτ, 
1.61 1)ΐ€55ίη^ οη 1)ΐ6δ5ίη|τ υρΓίη^ 
ΙΙηΙο Ι^εϊο'δ δοη αδ Ι 5ΐη§ ! 

'Τίδ Γηχ §1οΓ7, ίΗε δβΓνΐοβ Ι ΓβηάεΓ (ΑηΙ.) 

Ιη 1\\γ ροΗαΙδ, Ο ΡΗοεΒϋδ, Ιο ίΐιεβ Ι 

Ι ΗοηοϋΓ ί[\γ ρΐ'ορΗοΙ-δΗπηε. 1•'^0 

ΡΓουά 1αΐ3θυΓ ίδ ηιίηβ — ϋ ίδ Ιΐιΐηβ ! 
Ι Εΐη ΐ1ΐΓ£ΐ11 Ιο ΐΗο Οοάδ θίνΐηο : 
ΝοΙ ϊο πιβη, 1>υ1; Ιηιηιοι-ΐ&ΐδ, Ι ΙεηάβΓ 
Μγ 1)οηάΕ§€ ; 'Ιΐδ ^Ιοπουδ &ηά ίΓββ : 
ΝενοΓ ίαΐηΐηεδδ δΐιαίΐ ίαΙΙ υροη ηιε. 

ΓοΓ ιην ίαΐΗβΓ ΐΗεβ, ΡΙιοεΙίϋδ, Ι ρΓ&ίδβ, 
\νΗο ΗαδΙ ηαΓίαΓβά ιηβ ειΠ τηγ άαγδ : 
Μν Ιίβ^ζεΙΙεΓ, ηιΐηε Ηεΐρ, τηγ άείεηάΰΓ 
ΤΗίδ ΐβιηρίε'δ Ρ1ΐ0€ΐ)ΐΐδ δΗαΙΙ Ββ. 

Ο ΗεαΙβΓ, Ο Η€&ΐ6Γ-1<:ίη^, 140 

1^€ΐ Ιίΐεδδίη^ οη Μεδδίη^ υρπη^ 
ΙΙηΙο 1-6ΐο'δ δοη αδ Ι δίη§ ! ΒαΙ — ίοΓ ηοΛν ίΓοιη ΐ1ΐ6 ίοίΐ Ι τείΓαΐη 
ΟΓ ίΐιβ ΐ32ΐ7-1)ου§1ΐδ δοΛΙ^ ίΓ&ΐ1ίη§, — ■ 15 ΙΩΝ 

'χρνσάων δ' €κ τβνχ^βωρ ρίψω 

ιγαΐας ττα'γάν, 

αν άτΓοχβνονταί 

Κασταλία<; Βΐναι, 
Γ,, ι νοτβρον νΒωρ βάΧλων, 

150 οσίοζ ατπ βύνάς ων. 

€ΪΘ^ όντως αΐβΐ Φοίβω 

Χατρβνων μη ττανσαίμαν, 

ή τταυσαίμαν ά^αθα μοίρα. 

€α €α• 

φοίτώσ^ ηΒη Χείττονσίν τε 
ΊΓτανοΙ ΤΙαρνασον κοίτας' 
ανΒώ μη χρίμτΓΤβίν θρι^κοΐς 
μηΚ βίς γ^ρυσηρβίς οϊκους. 
μάρψω σ' αυ τόξοις, ω Ζηνος 
κήρυξ, ορνίθων <γαμφηΧαΐς 
160 ίαγυν νικών. 

οδβ 7Γ/909 θυμβΧας άΧΧος €ρ€σσ€ί 
κύκνο<ζ' ουκ άΧΧα 
φοίνικοφαή ττόδα κίνήσβίς ; 
ονΒβν σ' ά φόρμι^ξ α Φοίβου 
σύμμοΧτΓος τόξων ρνσαίτ αν 
7Γάρα<γ6 ΤΓΤβρνγας, 
Χίμνας βττίβα τας ΑηΧίάΒος* 
: . αΐμάξβίς, βί μη ττβίσβι, 

τα 9 καΧΧιφθό^^ονς ω8ά<ζ, 

170 €α ία- 

τίς οδ' ορνίθων καινός ττροσίβα ; 
μων υτΓΟ θρι^γκούς βυναίας 
καρφηρας θήσων τέκνοις ; 

ι6 ΙΟΝ 

Ργογπ Ιΐΐ€ ρΐΙο1ΐ6Γ5 οΓ ^ο\ά δΙκιΠ 1 πιΐη 
Τΐΐθ (Ιτορδ ίΥϋΠΊ Ιΐΐ6 ί)Γ€&8ΐ υπί'ϋΐΐίη^ 
Οί ίΐΐΰ οηγΙΗ 1\\ά{, 8ρπη§ 
ννΐΐ€Γ6 Ιΐΐ€ ίο;ιηιΙ)ο11-ηη^ 
Κουηά Οα^ΙαΙ^-'δ Γϋΐιηΐ; §0θ11ι δίΐϋίη^. 
Ιϊ Γίΐίηδ, ϋ Γαΐηδ ίΥοπι ηιγ βη^εκδ ΓΗδΙ, 
Ργοπί ί1ΐ€ ΙΐΒΠίΙδ οί Ιΐΐ6 υηάείΐΐβά Λνϊοΐο-ο&δί. 150 

Ο Ιΐιαΐ Ιο Ρ1ΐ06ΐ)αδ ίοΓ ενβΓ δο 
Ι ηιί^ΐιϊ Γ6η(ΐ6Γ δ6Γνίθ6, ηοΓ ΓΟδρΐΙο 1νηο>ν, 
Εχοβρί; υηΐο 1ι»ρρΪ6Γ ΙοΙ Ι §ο 1 
ΓΙ'ίξΗΐε ο/ 1)ΪΓ(18 ακβ 866η αρρΓοααΗίπξ. 

Ηο ΐ1ΐ€Γ6, Ηο ΐ1ΐ€Γ6 Ι 

Ενεη ηοΛν άτ^ ΐΗεγ θοοίνίηίτ^ ίΐιε ίοΛνΙ οί Ιΐΐ6 3.ίΓ, 
Οη ΡαΓΠ&δδαδ ίθΓ5ίΐ1<ΐησ ρηοΗ ΟΓίΐ^-Ηαησ Ιηϊγ. 
Τουοίι ηοΐ, Ι Λναηι γε^ Ιΐιβ Ιεηιρίο'δ οο])ίησ, 
ΝοΓ ίΐιο Γοοίδ ΛνϊΐΗ 11ΐ€ §1Ϊ5ΐ:6ΓΪη§ ^^^^ δΐηπί-δίορΐη^. 
Ηα, ιην 1>ολν δΐΐίΐΐΐ ο'βΓίαΙ.ε ΐΗεβ π^αίη ίι-οηι αίίΐΓ, 
Ζευδ' 1ΐ6Γα1(1, Λνΐιοδβ Ι&ίοπδ νίοΐοηοιίδ λνεγ 

Οη ί1ΐ6 1)ίΓάδ ΐΗαΐ δίΓΟίισεδΐ &γ6. 160 

ΙΧ), ^Ό11(ΐ6Γ Ιΐΐ€ ρΐηΐοη-ΟίΙΓδ 0ΟΠ16 ΐΌλνίη§ 

Οί &ηο1:Η6Γ^ 3. δΛνΒη_, Ιο ΐΐιβ αΙΙαΓ : — Ελν&γ ! 
8ρ€6(1 Ιιβηοθ ΐΗγ ίεεί: ΐη ΐΗε άίίλνη Γθ56-§1θΛνΐη§ ; 

Ε1δ6 ΡΗοεΙ^αδ'δ 1}'Γ6, ίΐΐίΐί &οοοΓά€ΐ:Ιι ίΐδ Ιαγ 
Το ίΐΊ}' ηοΐβδ, ίι-οιη θεαίΗ δΐιαίΐ Γεθθειη ηοΐ Ιΐιεβ. 

λΥαίΐ οηΛνπΓά ΐΗγ Λ\•Ίησ3 οί δηοΛν : 
Εϊ^Ηΐ άολνη οη ΐΐιε ϋεΐΐίΐη ηιει-β ονθΓδβΗ, 

Εεδί: ίΗε Ηοοά-ΐ'υδίι οΗοΙίο^ ίί ΐΐιου άο ηοΐ δο^ 

Ύ\\γ δΛν66ί; ΐΙΐΙΌΗί'δ Πΐβίοίΐ^. 

Ηά, Λνΐιαΐ η6λν ίοΛνΙ €θπΐ€ΐ:1ι ΗίΐΗεηναΓά λνΐησίη^ ? 17Ο 

υηάβΓ οαΓ οορίησ ίαίη Λνουΐά 1ΐ€ ΒυΐΜ 
Α η€5ΐ: ίοΓ Ιιίδ )Όυη§ ίΓοπι Ιΐιβ δΙαΙίΙίΙε-βεΜ ? 

17 ΙΩΝ. 

ψαλμοί σ βϊρξουσιν τόξων, 
ου τΓβίσα ; -χωρών Βίνα^ζ 
τάς ΆλφβίοΟ τταίΒονρ'γβι 
η νάτΓθ<;"\σθμϋίον, 
ώς αναθήματα μη βΧάτττηταί 
ναοί θ* οι Φοίβου. 

κτβίνβίν δ' υμά<ζ αΙΒοΰμαι 
180 τους θεών ά'γ'γβΧΧοντας φάμας 

θνατοΐ<;' οίς δ' β^καμαί μ6χ^θοί<ί, 
Φοίβω ΒουΧβύσω, κού Χηξω 
τους βόσκοντας θβραττβύων, 

Χ0Ρ02 ο' 

ουκ €ν ταΐς ζαθεαις ^Αθά- στρ, 

ναις βύκίονβς ήσαν αύ- 

ΧαΙ θεών μόνον, ουδ' ά^υ^- 

άτίδβς θβρατΓζΙαί' 

άΧΧα καΙ τταρά Αοξία 

τω Αατοΰς ΒοΒύμων Ίτροσώ- 

ττων καΧΧίβΧεφαρον φώς, 

Χ0Ρ02 β' 
190 ΙΒού τάνΒ\ άθρησον, 

Αερναΐον νΒραν βναίρβί 
'χρυσεαίς αρτταίς ό Αιός τταΐς* 
φίλα, ΊτρόσίΒ* οσσοις. 

Χ0Ρ02 α' 

άθρώ. καϊ ττύΧας άΧΧος αύ- άντ, 

του ττανόν ττυρίφΧβκτον αϊ- 
ρ€ί Τίς' αρ ος εμαΐσί μυ- 
θβύβταί τταρα ττηναις 

ι8 ΙΟΝ 

Η δΙίΗΐΙ Ηοΐό Ιΐιβε ηΙοοΓ, πί}^ 1)0\ν'5 ββΓοβ δίη^τιη^ ! 
ννϊΗ ΐΗου 1ιβ€(1 ηοΐ; ? Αν,Άγ, Ιοί ΙΗ^ ηυΓδΙίπ^^ Ηίθο 
ννΠβΓβ ΐΗε 5λνίΓΐ<? οί ΑΙρΗείϋδ οοϋ &ηο1 δΐΐίΐε, 

Ογ ηιϊίΐ ΙδίΗηιΪΛη ^Ιεπδ Άπά ^Γονοδ, 
ΤΙιαΙ Ιΐιο οίίεπη^δ υηθβίιίείΐ ηΐίΐ^ ηΐ^ΐοΐβ, 

Απά 1:1ΐ€ ΐ€ΐηρΐ6δ Ιΐιαΐ ΡΗθ6ΐ)υδ Ιονϋδ. 

Ι^οίΗ Λν€Γ6 Ι ίο δΙαυ^Η^βΓ δυοίι &δ ^β, 

ννΗίοΗ 1)€ίΐΓ υηΐο ιηοΓίαΙδ ίΗβ αη^ητγ 180 

Οί Ιΐιε Οοάδ : 1)υΙ; ά \)ητά€:η ϊδ Ιαίά υροη πιβ : 

Ι ΛΐΏ ΡΗοεΙ^υδ' ΙΗγεΠ, &ηά Ι Λνίΐΐ ηοΐ τ^ϊγάϊώ. 

Μγ δΟΓνΐοβ ίο Ιΐιεπι ί\\3.1 την Ηίε δοδί^ίη. 

ΕηΙβτ ΟΗΟκυδ ο/ Οτειιεά 8 Ηαηάιηαΐά8. ΤΚεχ) ιηονε Ιο 
ή^Ηΐ αηά Ιββ, αάτηίήη§ ΐΗβ 8αιιΙρΙηΓ63 οη ΐΗε ιναΙΙ^ 
ο/ ΐΗβ ίβιηρίβ. Μ67ηί)6Γ8 ο/ €Ηοηΐ8 ε/ιαηΐ ΐη 
Ιιιηι : — 

ΟΗΟΚϋδ 1 

Νοί: ίη ΑΐΗεηδ αίοηε 1\\&η, ΐΗβ οίΐγ (ϋνίηε^ (βίτ.) 

δί^ηά οουΓίδ οί ΐΗε Οοάδ, \νΐ1:}ι Ιΐηβ οη Ηηβ 
Οί δ1:Εΐ6ΐν οοΐυιηηδ ; ηοΓ δβΓνΐοβ ΐδ ΐΐιίηβ 
ΤΗοΓβ οτύγ, Ο ΗΐσΗλνα}'-1ίίησ. 
ί.0 ήβΓβ, ΗοΛν Ϊη Γ,οχίαδ' Ηο1}' ρΐαοε 
Τ1ΐ€ δοη οί Εαίοηα Η&ίΗ δρΙεηάοαΓ απά §ΓΕθβ 
Οί α ί;\\ΌίοΜ-§ΐ6£ΐιηίη§ ίεΐΏρΙβ-ίαοβ. 
ΟΗΟκυδ 2 
Α\\, Ιοοίί Ιΐιοα, Ι^εΗοΜ ΐΗΐδ ΐΗίη^ — 19(1 

Ηο\ν Λνΐ1;1ι §οΜ6η δοίηιΐΙ^Γ Ζβυδ' 8οη ΗβΓβ 
δίΒ^θίΙι Ιΐΐ€ \\γάν?ί οί Γ,εΓη» δ ιηεΓε : 

ΌκαΓ^ οηε §1αηο6 ΙιϊΐΗβΓΛν&Γά Ηίησ ! 
ΟΗΟΗυδ 1 
Ι δββ ίΐ : — αηά Ιο, \νΗ6Γ6 αποίΗ^Γ Επί^Η (ΑίΐΙ.) 

Ιδ υρΐΐίίίη^ Ε ΗΕΐηβ-ΛνΓ&ρρεά ΐοΓοΗ οη Ηΐ§Η ! 
ννΗο ίδ α — ΛνΗο ? Οη ηΐ}' ^ΓοΐάβΓ^ 
Ιδ ΐΗο ΗβΓο'δ δίοΓ^ ΙοΜ ? 

19 ΙΩΝ 

αστΓ/στας *Ιολαο9, 09 
κοινούς αΙρόμ€ΐ>ος ττόνονζ 
200 Αίω ΊταιΒΙ σνναντ\€Ϊ ; 

Χ0Ρ02 Υ 
και μαν τόνΒ' άθρησον 
ΤΓτβροΰντος ^φβΒρον ΐττττον 
ταν ττνρ ττνέονσαν ίναίρβυ 
τρίσώματον άΧκάν. 

ΧΟΡ02 ο' 

Ίταντα τον βΧβφαρορ Βιώ- 
κω. σκβΛίταί κΧόνον €ν τβίχζ^ 
σι Χα'ίι/οισί Τι<γάντων. 

Χ0Ρ02 δ' 
ώδε Βερκόμβθ', ώ φίλαι,^ 

Χ0Ρ02 €' 
Χβνσσβις ουν €7γ* ΈγΑτελαδω 
210 ^ορ^(^ύ7Γον ΊΤίίΧΧουσαν ίτυν ; 

Χ0Ρ02 γ' 
Χβύσσω Παλλαδ', €μαν θεον, 

ΧΟΡ02 ζ' 
τί 7"Ρ> κβραννον 
άμφίττυρον οβριμον €ν Δί09 
βκηβόΧοίσι 'χβρσίν ; 

Χ0Ρ02 η' 

6ρω, τον Βάιον 

^ίμαντα ττυρί καταιθαΧοΐ, 

Χ0Ρ02 θ' 

και Έρόμιος άΧΧον άττοΧβμοισί 

κισσίνοισι βάκτροι<ζ 

€ναίρ€ΐ Γά9 τέκνων 6 Έακχ^ζύς, 

20 ΙΟΝ 

Ιδ α ηοΐ Ιοίίΐϋδ, ΐΗε >\άγπογ 11ί6Γ€, 

\νΊιο Ιΐίΐιΐ ρ»Γΐ ΐη 11ΐ€ άταείά βιηρΓί86, αηά α δ1ι»Γβ 

1η Ιΐΐ6 ΙίϋΓάεηδ ϊΙιάΙ Ζευδ'δ δοΐοη 1)£ιγ6 ? 200 

€ΗΟΗυ3 3 
ί,Ο, \θ, ϋΐίδ ΟίΗβΓ 1)6}ΐθ1(1 

ννΐιο πθεΐΗ Ά Λνΐ秀(1 ΗθΓδ€_, θβαΐίη^ (Ιεαίΐι 
Το Ά άτασοη ί\\8ίί νΌΐΏΪί;€ΐ;Η ^&τγ Ι^Γί-ϋΐΗ, 
Α ιηοηδΙΟΓ οί δΐιαρβ ΐΗΓβείοΜ. 

εΗοκυβ 1 
Ο γ^3., ιηίηβ εγεδ Ιυτη δΛνΐίΐΙγ οη &11 . . , . 
ΒυΙ Ο, 866 ΐΗεΓΡ οη ΐΗε Γη£ΐι•1)ΐ6 Λναΐΐ 
ΤΗ6 1)£ΐ^ίΐ6-ΓουΙ οί ύιβ ξΐΆπΙ ΗοΓάε ! 

ΟΗοκυδ 4 
Υεα^ ίΓίεηάδ^ >\'6 136 §»ζϊη§ ΐ;Ηίΐ1ΐ6Γ^ναΓ(1. 

ΟΗΟΕϋδ 5 

ΌοδΙ; ΐΏΗΓίί λνΐιο 11ΐ6Γ6 οη ΐΗε δίηοΐίεη βεΐά 

0'6ΐ' Εηοείαάϋδ λνανεΐΗ ΗβΓ ΟοΓ^οη-δΗίεΙά ? 210 

ΟΗΟΚϋδ 6 

Ραΐΐίΐδ^ ηΐ}^ Οοάάβδδ ! — 1 866 ΗβΓ δίαηά ί 

ΟΗΟίΐυδ 7 
Γ.0, Ιο, Λν1ΐ6Γ6 11ΐ6 1)οΗ ί1αηΐ6-ί1ίΐδΗίηίΓ 
Οΐ6&ηΊ6ΐ1ι ίη Ζευδ' ί&Γ-}ιαΓΐΐη§ 1ι&ηο1 

Ιη Γ6δίδί;ΐ6δδ Γϋδΐι €ΐο\νη-αΓ38Ηίη^. 

€Ηοηυδ 8 
1 866 : — υροη Μΐηι^δ Ηΐδ ίθ6 ίδ 11ί6 ΙίΓίΐηά 
\\'ϊ1:1ι ίΐδ 1)1&8ΐ;ΐη§ \νΐ1άίΪΓ6 άαδίιϊησ. 

ΓΗΟκυδ 9 
Αηθ ίΗε εαΓίΗ-ΒοΓη Ιΐΐ6ΐ•6 — ηο Ι^&ΐΐΐε-Λνβηίΐ 
Ιδ ΐΗε ίν^-εηοίιτίεά ίΗνΓδυδ-ΓΟίΙ 
Τΐΐέΐί; δία^'δ Ηίηι, οί Βιοηηϋδ^ ΚενεΙΙεΓ-^οθ. 

21 ΙΩΝ 

Χ0Ρ05 ι' 
σ€ τοί τον Ίταρα ναον αύ' 
220 δώ• θβμις <^υά\ων υττβρ- 

βΡ]ραι Χβυκω ττοΒΙ βηΧόν ; ^ 

ΙΛΝ 

ου θέμις, ώ ξίναί. 

ΧΟΡ05 ίο' 

ούδ' αν €κ σβθεν αν ττυθοίμαν αυΖάν ; 

ΙΛΝ 

τίνα τήνΒ& θβΧβίς ; 

ΧΟΡ02 ία' 
αρ όντως μίσον ομφαΧον 
7α9 Φοίβου κατέ'χβί Βόμοζ ; 

ΙΩΝ 

στίμμασί γ' €νΒυτ6ν, άμφΐ δε ^ορ')Όν€ς» 
ΧΟΡ02 ίβ' 

οντω καΐ φάτις αύΒα, 

ΙΩΝ 

€6 μ(ν Ιθύσατβ ττεΧανον ττρο Βόμων 
και τί Ίτυθίσθαι χρτ/^βτε Φοίβου, 
ττάριτ 669 θυμίΧας, βττΐ δ' άσφάκτοίς 
μήΧοισί Βόμων μη ττάρυτ βίς μυχόν, 

Χ0Ρ02 ιγ 
230 €χω μαθοΰσα' 

θβοΰ δ€ νόμον ου 7Γαραβαίνομ€Ρ* 
α δ* €κτός, όμμα τβρψβί, 

ΙΩΝ 

ττάντα θβάσθ', 6 τι καΐ θβμις, ομμασί. 
^ ΗοΓίηαηη : ίοΓ ποΖΐ γ οί Μ88. ΙΟΝ 

€Ηθΐιυ8 10 {μάάτεαύη^ ιον) 
δΪΓ^ — ΐΗου 1)}^ΐ1ΐ6 ίίΐηε, — Ι Λνουΐίΐ 5ρ6»1< υηίο ΐΐιοε : 

Ρι-ϋΠεβ δαγ, ϊΓ λνϊΐΗ ΒίΐΓβ ίεκΐ ΙίΐννΓυΙ ϋ ΐδ 220 

ΊΊιαΙ: Ιΐΐ6 ΐΙίΓΡδΙίϋΙίΙ \\'6 ραδδ οί Ιΐιε δαηοΙυ^Γ)^. 

ΙΟΝ 

Ν&7, δίΓ£ΐπ^6Γδ, ΓοΓί^ηιΙβίΙ ίδ Ιΐιίδ, 
εΗοκϋδ 11 
ΥεΙ: Ιΐίΐρΐ}- η Ιΐιίη^ Ι Λνου1(1 Ιεαηι \νου1(1δΙ ίΐιου δΐιολν ? 

ΙΟΝ 

ννΐιαί; ίδ Ιΐιίδ ίΗ&1 ΐΗοϋ οΓανεδί; Ιο 1<ηο\ν ? 
οιΐϋκυδ 11 
Ιδ ίΐ δο, ΙΙιλΙ; ίΐιο λ^ΒΐΙδ οί ΡΗοεΙ^υδ πδβ 
Ενεη ίΙΐίίΓϋ, \\•Η6Γ€ ΕαΓίΗ'δ ιηίά-ηανεΐ 1ΐ6δ ? 

ΙΟΝ 

Υβα : ίΐη(1 λνϋΗ ΛντείΐΐΗδ ίδ ΐΐ; Ηιιπ^, Επά \νΕΐο1ΐ€(1 \>γ 

Ι}ΐ6 ΟθΓ§θη-6)'€δ. 

€Ηοκυ8 12 
Κγ, ΓϋΐηουΓ ΙιαίΗ ρυΜίδΙιεά ϋ δο. 

ΙΟΝ 

Ιί Ά ο&1<6 }'6 Ηανε ΟΕδΙ; οη ίΐιβ ίοΓ^οουΓί'δ αΙίΕΓ-βΓβ, 
Λπά ίί ΙΗ€Γ6 1)€ ΆΧλφΙ \\\Ά.Ι οί ΡΗοεΒϋδ ^ε ί^ΐη \νοϋ1(1 

ίη(ΐυίΓε, 
ΌπίΐΛν ηΐ^ΐι ίο ΐΐιε ίΐΙΐίΐΓ-δΐερδ : ίηίο Ιΐιβ ΐηηβΓ ίαηε 
Ραδδ ηοηε, Ιίυΐ: ΛνϊΐΗ 1)1οοάδ1ΐ6(1 οι δΗεερ £ογ ΐΗβ 
δίίοπβοε δίαίη. 

ΟΗΟκυδ 13 
ΑΠ ΐΗΐδ υηάεΓδΪΗΠίΙ Ι απ^ΐτΐ; : 230 

νΥε "«'οιιΐά ΐΓεδραδδ οη η&ιι^ΐιΐ Χ^γ ΐΗε Οοά'δ Ιαλν 
Ηΐάάεη : 
Εηου^ΐι ΐδ Λνϊΐΐιουί; ίοΓ οπγ ίεαδί οί δί^Ηΐ;. 

ΙΟΝ 

Ι.εΐ: }ΌυΓ ε^εδ §αζε οη υροη αΐΐ υηίθΓΐ3ίθθοη. 23 ΙίΙΝ 

Χ0Ρ02 ίδ' 
μεθβίσαν Ββσπόται 
μβ θβοΰ ^ύαΧα τάΒ^ βίσώβΐν. 

ΙΛΝ 

ΒμωαΙ Ββ ηνων κλ^ζβσθβ Βόμων ; 

Χ0Ρ02 ίβ' 
Παλλάδος βνοίκα τρόφιμα μβλαθρα 
των βμων τυράννων 
τταρούσας δ* άμψΐ τασΒ^ βρωτας. 

ΙΠΝ 

ιγερναιότηζ σοί, καϊ τροττων τβκμηριον 
το σχημ βχβις τ6Β\ ήτί<; βΐ ττοτ, ω ηύναι, 
ηνοίτ] δ' αν ως τα ττολλά γ' άνθρωττου ττέρι 

240 το σχημ ΙΒών τις βΐ ττβφυκεν βύ^βνης. 

€α• 

άλλ' εζέττΧηζάς μ\ όμμα συ<^κ\Ύ)σασα σόν 
Βακρνοίς θ' ν^ράνασ' ευ^βνη τταρηίΒα, 
ώς βίδες ά^να Αοξίον χρηστήρια. 
τι 7Γ0Τ6 μερίμνης βίς τοδ' ηΧθες, ω ηύναι ; 
ον ττάντβς άλΧοί ^να\α Χβύσσοντες θβοΰ 
χαίρονσιν, βντανθ^ όμμα σον Βακρνρρο6Ϊ ; 

ΚΡΕΟΤ2Α 
ώ ζίν€, το μίν σόν ουκ άτταίδευτως €χει> 
εις θαύματ βλθβΐν Βακρύων €μών ττερί' 
εγώ δ' ΙΒοϋσα τούσδ' Άττολλωζ^ος Βόμους 

250 μνήμην τταΧαιαν άνβμετρησάμην τινά' 

οϊκοί δε τον νουν βσχον βνθάΒ* ουσά ττερ, 
ω τΧημονβ^; <γυναΐκ6<ζ• ώ τόΧμηματα 
θεών. τι Βήτα ; ττοΐ Βίκην άνοίσομεν, 
ει των κρατούντων άΒίκίαις όΧούμεθα ; 

ΙΩΝ 

τί χρήμ ανερμήνευτα Βνσθνμεΐ, 'γύναί ; 
24 ΙΟΝ 

(ΜΟΙΙΙΙΒ 14 

ΟυΓ \Άάγ }\Άά ^νβη υ8 Ιοανβ, — " ϋροη βΐΐ 

ΤΗ656 δΙίΓΪηβδ/' ΙΐίΐΐΗ δΗε δ&ΐίΐ, " η^Άγ ^6 ^ηζο." 

ΙΟΝ 

Αηθ ΐΗθ δ€Γν&ηΙδ }'6 η&ιτιβ }Όυ οί ννΐιαΐ ΙοΓά'δ 1ΐ£ΐ11 ? 
ο'Ηοκυδ 15 
Ιη Ραΐΐαδ'δ (1\\'ε1Ηη§-ρ1αο6 
Ιδ Ιΐΐ6 ηι»ηδίοη οί ρηηοβδ Ιΐιαΐ ηυΓΐυΓ6(1 ηιβ ; — 
ΒυΙ; οί ΛνΗοΐΏ ΐΗοα ίη(|υίΓ6δί;, 1ο_, ΙιεΓο ίδ δΐιε. 

ΕηΙβΓ €ΚΕυ3Α. 

ΙΟΝ 

Ηί^Η ΒϊγΙΙι ίδ Ιΐιίηε, αηά οάι-υΊά^^ οοηδοηαηί 

ΊΊΐ6Γ6ΐο, Ο 1α(1ν, λνΗοδοε'οΓ ίΗοα 136. 

Ύ^Ά, ΐη 3. Γπαη οίϋΐιηβδ τη3.γ οηε θΐδοεΓπ, 

ΜαΓ^ΐη^ Ηΐδ 1)€&πη§, δΐπαΐη οί ^εηίΐε 1)1οο(1. 240 

Ηα, ΐΗου άοδί ιηονβ ιηε δίΓαη^ϋΙ)^ ! — άολνη-θτορί 

Αηθ ηοΐίΐε οΗβεΙίδ λΙΙ •νν'€ΐ λν-ΗΗ ταΐη οί ϊβαΓδ, 
Αί δϊ^ΐιΐ: οί Ι,οχίαδ' ρυτε ΟΓ&οΙβ Ι 
Ηο\ν ο&ιη'δΐ ίΗοα, ^3ί<^γ, 'ηε&ΐΗ δυοΗ Ιοαά οί οαΓβ ? 
\νΐΐ6Γ6 α11 1)€δί(ΐ€, 1)€Ηο1άϊη§ ΐΗβ Οοθ'δ δΙίΓΪηεδ, 
Κ6]οίθ€^ Ά ίοαηΐ&ΐη ίδ ΐΐιΐηε βγβ οί Ι^ίίΓδ. 

ϋΠΕϋδΑ 

δϊΓίΐη^εΓ, Ι οοαηί ίΐ ηοί (ϋδοοοΓίΘδγ 

ΤΙι&Ι ΐΐιου δ1ιοα1(1δΙ ηιαι-νεΐ ΙοιιοΗίη^ ΐΗβδε ιη^ ΙεαΓδ. 

ΒυΙ, 1οο1<ΐη§ οη ΑροΠο'δ άννεΙΗη^-ρΙαοε, 

Ι ΐΓανεΐ'δεά ο'βΓ &η αηοίεηΐ ιη€ΐηθΓ)''δ ΐΓαοΙί : 250 

ΑίαΓ ηΐ}^ ίΗουσΙιίδ \^'βτβ, Άηά ηιγ 1>οάγ Η6Γ6. 

ΑΗ, ΛνΓοη^δ οί \νΌηΐ6η Ι — λντοη^αΙ-ΓεοΙ^^Ιβδδ (Ιβεάδ 

Οί Οοάδ 1 ΓοΓ ίαδΐΐοβ \νΗ6Γ6 δΐιαίΐ -ννε πιαίνε δαΐΐ, 

Ιί 'ϋδ οαΓ ίκ)Γ(1δ' ΐη]υδΐ;ϊο6 οΓυδΗεδ υδ ? 

ΙΟΝ 

Ι^άγ, ίοΓ ννΗαϊ νβίΐβά ^ίεί άγϊ ί\ιο\ι οοδΐ (Ιολνη ? 

νοι.. IV. Β 25 ΙΩΝ 

ΚΡΕΟΤ2Α 
ονΒβΡ' μβθήκα τόξα• τάττΐ τωδε δε 
€γώ τ€ σί'γώ και συ μη φρόντίζ' €τι, 

ΙΩΝ 

τίς δ' €6 ; ττόθεν 7779 η\θ€<ζ ; εκ ττοίον ττατρος 
ττέφυκας ; όνομα τι σε καΧεΐν ημάς χρεών ; 

ΚΡΕΟΤ2Α 

260 Κρέουσα μεν μοί τοΰνομ\ εκ δ' Έρεχ^εωί 

ττεφυκα, ττατρίς γτ) ^' ^Αθηναίων 7Γθλί<ζ. 

ΙΠΝ 

ώ κΧεινον οίκονσ άστυ γενναίων τ αττο 
τραψεΐσα πατέρων, ώ? σε θαυμάζω, ^ύναι, 

ΚΡΕΟΤ2Α 

τοσαυτα κευτυχρΰμεν, ω ξέν, ου ττέρα. 

ΙΩΝ 

7Γ/)09 θεών αληθώς, ως μεμύθευται βροτοΐς» 

ΚΡΕΟΤ2Α 

τι χρήμ έρωτας, ώ ξέν ; εκμαθεΐν θέλω. 

ΙΩΝ 

εκ ^γής ττατρός σου 7Γρ6<γονος εβλαστεν ττατηρ ; 

ΚΡΕΟΤ2Α 

^Έριχθόνιός γε* το δβ ιγένος μ ουκ ώφελεΐ, 

ΙΩΝ 

η και σφ' Άθάνα <γήθεν εξανειλετο ; 

ΚΡΕΟΤ2Α 

270 €19 τταρθένους γε χείρας, ου τεκουσά νιν, 

ΙΩΝ 

διδωσί δ', ώσττερ εν ^ραφτ} νομίζεται ; 

ΚΡΕ0Υ2Α 

Ι^έκροττος γε σωζειν τταισϊν ουκ ορώμενον. 

ΙΩΝ 

ήκουσα λυσαι τταρθένους τεύχος θεά<ξ, 

26 ΙΟΝ Ν»υ§}ιΙ : Ι Ιι&νβ δρεά χηγ «ΙκιΓί : ίΐ5 ΙουοΗΐη§ ΐΗΐ5, 
Νοίΐιΐη^ Ι 5Η^, ηοΓ Ιΐιου οοπ](ίθ1;υΓ€ εαιφί. 

ΙΟΝ 

\νΗο ΆΓΪ ί\\οη ? \\Ίΐίΐ1: ΐΗ)- οουηΐΓ)- ? ΟΓ \ν1ι»1; δίΓβ 
ννεΗ; Ιίοπι ? λΜΐίΐΙ; παιπε Ϊ5 Γηεεί \ν6 ηπιπε Ιΐιεβ ί>γ ? 

οκευδΑ 
Ογ€ιι52ι ι, οΓ Κίη^ ΕΓβοΗΐΗευδ Ι^ογπ : 260 

Τίΐΰ ΑΐΗεηΐ^ηδ' οΐΐ:^ Ϊ5 ηΐ)' ία^ΐιετίαικί. 

ΙΟΝ 

Ο θ\ν-€ΐΐ6Γ ίη Ά §\οήο\ΐ5 ΙίαΓ^, Άπά δρΓαη^ 
Οί ηοΙ)ΐ6 5ΪΓ65 Ι — 1)ΐ65ΐ Ι αοοοαηΐ ί1ΐ€6, Ιάάγ. 

αβΕυδΑ 
ΤΗαδ (άγ, ηοΓ {άτϊΥι^γ, βΙτάπ^^τ, §ο€5 ιπ)- λνεαί. 

ΙΟΝ 

Α\\, 13 ΐΐ Ιτ\ια, ΐΗβ Ιε^εηά Ιο\ά ίο ιη€ίη — 

οκευδΑ 
\νΐΐίΐΙ λνοαίάδΐ; ΐΗου, δ1:Γα秀Γ, αδί^ ? Ι Γαΐη \\Όυ1(1 Ιε&ΓΠ. 

ΙΟΝ 

ΤΙΐΛΐ £ι•θΓη ΐΗβ εαΓίΙι ΙΙ17 ίαΐΗβΓ'δ ^ΓΗΐκΙδίΓβ δρΓαη§ ? 

ΟΚΕϋδΛ 

Υεα, ΕηοΗΐΙιοηίαδ : — ηιε Ηΐδ Ι^ίιΐΐι αναϋδ ηοΐ;. 

ΙΟΝ 

Αηά άιά ΑΐΗεη» ΐαΐίβ Ηϊιη ίοιίΗ ΐΗε εαΓίΗ ? 

€ΚΕυδΑ 
Υ^Ά, ΐη ΗβΓ ιηαίοΐεη 3Γΐηδ : ηο πιοίΙΐ6Γ δΗβ. 270 

ΙΟΝ 

Αηά §αν6 ϋ, αδ ΐΗε ρΐοΙοΓεά Ιε^εηά Ιεΐΐδ — • 

ΟΗΕυδΑ 

Το ΟεοΓορδ' ά&ϋ^ΗΐβΓδ Ιο 136 πϋΓδεά υηδεεη. 

ΙΟΝ 

ΤΗβιηαίίΙδ υηδβαΐεά, Ι Ηο&ΓίΙ^ ΑίΗβηα'δ εγΙ^. 

27 ΙΩΝ ΚΡΕ0Τ2Α 

τοί'γαρ θανουσαι σκόττελον ζμαξαν ττβτραζ. 

ΙΩΝ 

εΐεν 

τί 8αΙ τόδ'; αρ* ά\ηθ€<ζ η μάτην λ,όγοϊ ; 
ΚΡΕΟΥ2Α 

^ τί χρήμ €ρωτα<; ; και 'γαρ ου κάμνω σχρΧτ). 

ΙΩΝ 

Ίτατηρ ^Ερβχθενς σας εθυσβ ανγ^όνους ; 

ΚΡΕΟΤ2Α 

€τ\η Ίτρο ^αίας σφάγια τταρθίνους κτανεΐν. 

ΙΩΝ 

σύ δ' εξεσώθης ττώς κασί'γνήτων μόνη ; 

ΚΡΕ0Τ2Α 

280 βρέφος νεο^νον μητρός ην εν ά<γκά\αις. 

ΙΩΝ 

Ίτατερα δ' άΧηθώς χάσμα σον κρύπτει χθονός ; 

ΚΡΕΟΤ2Α 

ττλτ/γαΐ τριαίνης ττοντίου σφ^ άττωΧεσαν. 

ΙΩΝ 

ΜακραΙ 8ε χωρός εστ εκεί κεκΧημενος ; 

ΚΡΕ0Τ2Α 

τί δ' ιστορείς τόδ'; ώς μ άνεμνησάς τίνος. 

ΙΩΝ 

τίμΐ σφε ΤΙύθιος άστρατταί τε ΤΙνθιαι ; 

ΚΡΕ0Τ2Α 

τίμα — τί τίμα ; ^ μητΓΟΤ ώφεΧόν σφ' ΙΒεΐν. 

ΙΩΝ 

τί Βέ ; στνγεΐς σύ του θεού τα φίΧτατα ; 

* ΗβΓπΐίΐηη : £ογ Μ88. τιμ^ τψΐ• 
2δ ΙΟΝ ΓΗΕυβΑ 

Τΐιβη }ιυΓΐο(1 ΐΗβπίδβΙνκδ θο>νη 1)1οοά-5ρΓ€ηΙ οΗίΤδ Ιο 

ΙΟΝ 

ΛΙι, 5θ 1 

Αη(3 ΐΗΐ5 — ΐΓυε 15 ϋ, ογ αη ΐθΐε Ι^ΐε ? — 

ΟΚΕϋδΑ 

ν\'^ΗαΙ ννοϋΐάδΐ ΐΗοα αδίν ? Μγ Ιβίδυτε δβΓνεΙΙι ηιο. 

ίΟΝ 

ΎΙϊγ δίδΙβΓδ άΐθ Ηιν δίτε ΕΓεοΙιίΗευδ δία^' ? 

οπευδΑ 
Ηε εηάαΓεά Ιο 53θΓί6οε Ιΐιεηι ίοι* Ηϊδ Ιαικί. 

ΙΟΝ 

Ηολν -ννΈδί; ίΐιοα οη\γ οί ύιγ δίδΙεΓδ δανεά ? 

ΓΗΚυδΛ 

Α ΒίίΒε ηεΛν-1)0Γη ΐη ηιοίΗετ'δ αητίδ λν&δ Ι. 280 

ΙΟΝ 

Αη(1 (ϋά ^ΆΤΪΗ γ£ΐ\\'ηίησ νεπίγ Ιιΐάε Ιΐιν 5ΐι•ε ? 

€ΚΕυ5Α 

ΤΗε δεα-§οθ'δ Ιπάεηΐ δΐηοίε Ηΐιη αηά άεδίΓονεθ. 

ΙΟΝ 

ΤΗε Ι^ΟΏξ ΟΗίΤδ — ίδ α ρίποε 50 η^πιεά ΐΗεΓεΐη ? 

ΟΚΕυδΑ 

\νΗ^ άοδί; είδΐί Ιΐιίδ?— ίΗοα λνϋΐν'δΐ; 3. πιεπιοΓ^. 

ΙΟΝ 

ΡΗοεΙ)υδ ΛνίΐΗ Ρ^-ΙΗϊεπ Η^ΙιΙηΐη^δ ΗοηουΓδ ίΐιεπι. 

ΓΚΕυδΑ 

ΗοηοϋΓδ ΙΙιείΏ^ ^υοΐΗ» ! Ο ίο Ιιανε δεεη Ιΐιειη πενεΓ ! 

ΙΟΝ 

\νΐΊΕΐ ? — ΗαίεδΙ ίΗοα ΐΗε Οοά'δ ΙιααηΙ λνεΐΐ-ΐ^είονεθ ? Λ9 ΙΩΝ 

ΚΡΕΟΥ2Α 

ούΒεν ξύνοίΒ^ άντροισιν αίσ'χννην τινά, 

ΙΩΝ 

ττόσΐζ Ββ τίς σ ^ητιμ ^Αθηναίων, 'γνναι ; 

ΚΡΕΟΤ2Α 

290 ουκ αστός, αλλ* βττακτος βξ αΧλης 'χθονος* 

ΙΩΝ 

τις ; εν'γενή νιν Βεΐ ττεφυκέναι τινά. 

ΚΡΕ0Τ2Α 

Ξούθος, ττεφνκως ΑίόΧον Αίός τ αττο. 

ΙΩΝ 

καΐ ττώς ξβνος σ ων εσ'χεν ουσαν β^^ενή ; 

ΚΡΕΟΤ2Α 

Ένβοι ^Αθήναις βστί τις ^είτων ττόΧίς* 

ΙΩΝ 

οροις νΎροΐσιν, ως λεγουσ*, ώρισμενη, 

ΚΡΕΟΤ2Α 

ταύτην βττερσε ΥίεκροττίΒαίς κοινω Βορί, 

ΙΩΝ 

εττίκουρος εΚθών ; κατά σον ηαμύ λ€χο9 ; 

ΚΡΕΟΥ2Α 

φερνάς γε ττολεμου καΐ Βορος Χαβών ^ερας» 

ΙΩΝ 

συν άνΒρΙ δ' ήκεις ή μόνη χρηστηρια ; 

ΚΡΕ0Τ2Α 

300 συν άνΒρί, σηκοΐς δ' ενστρεφει Τροφωνίου. 

ΙΩΝ 

ττότερα θεατής η χάριν μαντευμάτων ; 

ΚΡΕΟΤ2Α 

κείνου τε Φοίβου θ* εν θεΧων μαθείν εττος. 

ΙΩΝ καρττού δ' νιτερ 'γής ήκετ, ή τταίΒων ττερι ; 3θ ΙΟΝ εηκΓίΑ 
Νηιι^ΙίΙ. — Ι ?ιπ(1 Ιΐιαΐ οανε ΙίηοΛν & ά^^ά οΓ δΙίΛπιο. 

ΙΟΝ 

Αηά ΛνΙι&Ι ΑΐΗοηίΛΠ, Ι^ίΐ^, Ϊ5 ί\\γ \οτά ? 

εΠΕϋδΑ 

Νο οίΐίζβη. Αη ουίΐδίηά ίΐΐΐεη. 290 

ΙΟΝ 

\νΗο ? — δοοίΗ, οί' ρπηοείγ 1)ίΓΐΗ τηυδί Ηε Ηανε Ιίοεη. 

ΟΚΕϋδΑ 

ΧυΐΗυδ, Ιΐιβ δεεά οΓ Αεοΐαδ Άηά Ζευδ. 

ΙΟΝ 

ΗοΛν ιηί^Ηΐ αη αΐΐεη Λνΐη ΐΗεε, πΕίίνε-ΙίΟΓη ? 

€ΗΕυ8Λ 

Α ηεί§1ιΙ)ουΓ δίαίε, ΕυΙίοεα, ΑΐΗεηδ ΙιαίΗ ; — 

ΙΟΝ 

δυηάεΓεά Ι)}^ ^^ί8^^β^γ ιη&ΓοΗεδ, αδ ΐΗε^ ΙεΙΙ. 

εΚΕϋδΑ 

Τΐιίδ δΐηοίε Ηε, δρεαΓ-αΙΙ^ οί ΟεοΓορδ' δοηδ. 

ΙΟΝ 

ΤΙιβΪΓ λναΓ-αίά ? — απά ΐΗεΓεαίΙεΓ \νοη Ιΐιίηε ΗεγκΙ ? 

ΟΚΕϋδΑ 

Ηΐδ άο\νεΓ οί ΙίαΙίΙε, ^εΓθοη οί Ηίδ δρεαη 

ΙΟΝ 

ννίΐΗ ύιγ Ιοτά οοιη'δί; ΐΗου ΙιϊΙΙιεΓ, ογ αίοηε ? 

εΚΕϋδΑ 

ννϋΐι Ιιίιη. Ηβ 1ΐη§εΓε11ι άΙ ΤΓορΙιοηίυδ' ο&νε. 300 

ΙΟΝ 

Το §£ΐζ6 ΐΗβΓβοη, ΟΓ ίοΓ £ΐη ΟΓ&οΙβ ? 

ΟΚΕϋδΑ 

Οηε Ιΐιίη§ οΓ Ηίιη αηά Ρ1ιοεΙ)υδ \νου1(1 Ηε Ιεαπι. 

ΙΟΝ 

ΡοΓ ϊηοΓ6Ε56 οί ΐΐιε \Άηά, ογ δοηδ, οοιηε ^ε ? 51 ΙΩΝ 

ΚΡΕΟΤ2Α 

άτταιΒβς Ισμεν, χρονι βχοντ εννηματα, 

ΙΠΝ 

ούδ' €Τ6Κ€<ζ ού^βν ττώτΓοτ', άλλ' άτεκνος εΐ ; 

ΚΡΕ0Τ2Α 

6 Φοίβος οΙΒε την εμην άτταιΒίαν. 

ΙΛΝ 

ώ τΧήμον, ως ταλλ' ευτυχοΰσ ουκ ευτυχείς, 

ΚΡΕΟΤ2Α 

συ δ* εΐ τίς ; ως σου την τεκοΰσαν ώΧβισα. 

ΙΠΝ 

του θεού καλούμαι 8ον\ος εΙμί τ, ώ ηύναι. 

ΚΡΕΟΤ2Α 

310 ανάθημα ττοΚεως, η τίνος ττραθείς ύττο ; 

ΙΠΝ 

ουκ οΙΒα ττΧην εν Αοξίου κεκΧημεθα. 

ΚΡΕΟΤ2Α 

ημείς σ αρ αύθις, ω ξεν, άντοικτείρομεν, 

ΙΠΝ 

ως μη εΙΒόθ' ήτίς μ ετεκεν εξ ότου τ εφυν. 

ΚΡΕΟΤ2Α 

ναοΐσι δ' οΙκεΐς τοισίΚ η κατά στέκας ; 

ΙΠΝ 

ατΓάν θεού μοι Βώμ\ ΐν αν Χάβη μ ΰττνος. 

ΚΡΕ0Τ2Α 

τταΐς δ' ωι^ άφίκου ναον ή νεανίας ; 

ιηΝ 
βρέφος Χε^ουσιν οι Βοκονντες εΙΒεναι. 

ΚΡΕΟΤ2Α 

καΐ τίς ^άΧακτί σ εξέθρεψε ΑεΧφίΒων ; 

ΙΠΝ 

ούττώττοτ ε^νων μαστόν ή δ' έθρεψε με — 

32 ΙΟΝ ϋΠΕϋδΑ 

ΟΗί1θΐ€55 Λνε ΕΓ€, ΛνΗο Ιΐίΐνβ 1)€€η \ν€(3(3€(3 1οη<τ. 

ΙΟΝ 

ΝβνβΓ Η&51; ΐΗου 1)οπΐ6 ίδδυβ, 1)&ιτβη ε11 ? 

οηκυδΑ 
ΡΗθ€ΐ)υ8 (3οΐΗ 1\ηο\ν ΛνΗίΐί; οΗίΙάΙβδδηβδδ ίδ Γπΐπβ. 

ΙΟΝ 

ΒΙβδΙ ΐη α11 είδε, δίΐά Η6αγΙ, υηϋΐεδί ίη ΐΗίδ ' 

ΓΚΕΙ'δΑ 

Αη(1 ΛνΗο Άτί ΐΗου? Βίβδδεά ίΐιβ λ\•οιώΙ) ίΙχΆί 1)<ιι•6 ΐΗεβ ! 

ΙΟΝ 

Ι^άγ, 11ί6 Οοά'δ ΐΐπίΐΐΐ Ι αιπ οαΐΐεά^ &ηά άτώ. 

ειιευδΑ 
5οπΐ6 €ϋ}'^'δ οίΓβΓίηί^ ? — ΟΓ ίη δΙ^ινε-ιπΕΓί; δοΜ ? 310 

ΙΟΝ 

Ι Ιίηολν 1)υί; Ιΐιΐδ — Ι ίΐηι οίΐΐΐεά Εοχίαδ' ΐΗταΙΙ. 

ΟΚΕϋδΑ 

Ι ΐΗβη ΐη ΙαΓη, Ο ^Ιταη^^τ, ρϋγ ΐΗεε. 

ΙΟΝ 

Αδ οη6 ΙΗεΙ; ηενβΓ δίΓβ ηοΓ πιο11ι6γ 1<^η6\ν. 

εΚΕϋδΑ 

ΟννεΙΙεδΙ ΐΗοιι ίη ΐΗίδ ίβπιρίε, ογ α Ηοαδε ? 

ΙΟΝ 

ΤΗε Οοά'δ Λνίθβ Ηαΐΐδ Ι^ε ηιίηε ννΐιεη Ι λνοαίά δίεβρ. 

ΓΠΕυδΑ 

Α οΗίΜ, ΟΓ δίηρίίη^, οαηι'δΐ ίΗου ϊο Ιΐιε Γαηβ ? 

ΙΟΝ 

Α 1)ίΐΙ)€ Λναδ ], ΒΆγ ΐΗεγ λνΉο 1)651: δΙιοαΜ 1ίηο\ν. 

ΟΙΙΕυδΑ 

Αηά \ν1ιο οί ΟεΙρΗί'δ θ^υ^Ηίει-δ ξαν^ ΐΗεε δυαΐ^ ? 

ΙΟΝ 

ΝενοΓ Ι 1οΐ€Λ\' ίΗε 1)Γ6£ΐ8ί;. Μίηβ οηΐγ ηπΓδβ — 

33 ΙΩΝ 

ΚΡΕ0Τ2Α 
320 τΐ9, ώ ταΧαίττωρ ; ως νοσονσ^ ηΰρον νόσους, 

ΙΩΝ 

Φοίβου ττροφήτίς, μητίρ &)? νομίζομεν, 
ΚΡΕΟΤ2Α 

εΙς δ' άνΒρ* άφίκου τίνα τροφην κεκτημένος ; 

ΙΩΝ 

βωμοί μ! (ίφερβον ουιηών τ άε\ ξένος, 

ΚΡΕΟΤ2Α 

τάλαινά σ η τεκοΰσα' τις ττοτ ην άρα ; 

ΙΩΝ 

αδίκημα του γυναικός ε^ενόμην ϊσως, 
ΚΡΕ0Τ2Α 

έχεις δε βίοτον ; ευ >γαρ ησκησαι ττεττΧοις. 

ΙΩΝ 

τοις του θεοΰ κοσμούμεθΐ, ω Βουλεύομεν, 
ΚΡΕΟΤ2Α 

ουδ' 'ζξας εις ερευναν εξευρεΐν ^ονάς ; 

ΙΩΝ 

εχω >γαρ ούΒεν, ω ηύναι, τεκμηριον» 

ΚΡΕ0Τ2Α 
φευ' 
330 ττεττονθε τις στ} μητρί ταΰτ αΧλη <^υνη. 

ΙΩΝ 

τις ; εΐ ττόνου μοί ξυΧλάβοι, χαίροίμεν αν. 

ΚΡΕ0Τ2Α 

ης είνεκ ηΧΘον Βεΰρο ττρίν Ίτόσιν μοΧεΐν. 

ΙΩΝ 

ΊΓοΙόν τί χρτίΐζουσ ; ως υττουρ'^ησω, ηΰναί, 

ΚΡΕΟΤ2Α 

μάντευμα κρυτττον Βεομενη Φοίβου μαθεΐν. 
34 ΙΟΝ ακΕυβΑ 
ν\Ίιο, ^11^1^1 οΓ δοιτοΝν ? Ι {\ηά νηγ \νουΐί(1 ίη Ιίιίιιε ! 320 

ΙΟΝ 

νν^ίΐδ ΡΗοοΙ)υ.'5' ρπβδίβδδ : Ιι€γ Ι οουηΐ: Γηγ πιοΙΙιβΓ. 

ΓΚΕϋδΑ 

Ηο\ν ηυΓίυΓ6(1 Ιιοδί; ΐΗου οοιτιβ ίο ηΐΛπ'δ εείΛΐβ ? 

ΙΟΝ 

Τ1ΐ6 8ΐΙίΐΓ8 ί€(1 ηΐ6 : βίΐοΗ οΗαηοβ δίΓαη^βι• ^ανς. 

ΟΠΕϋδΑ 

ννο6 ίδ ί\\γ ΓηοίΗεΓ Ι Α1ι, αηά \νΗο Λν^δ δΐιβ ? 

ΙΟΝ 

Ι Λΐη Γ€οοΓ(1 Ηίΐρΐ^ οί 3, ν,ΌΤΩΆηδ Λντοη^. 

οκΕυδΑ 
Αηά ΗαδΙ ΐΗου -ννβαΗΗΡ — ίοΓ ηοΐι ΐδ ίΐιϊπο ίΐΙΙΪΓβ. 

ΙΟΝ 

ΟίΉίιιι ίδ ιηίηε αάοΓηίη^, ΛνΙιοΓπ Ι δ€Γνβ. 

ΟΚΕϋδΑ 

ΒαΙ οη ίΗγ ΜΓΐΗ'δ ΙτΆοΙί Ηαδΐ ΐΗου ηενβΓ ρΓ6δδ€ά? 

ΙΟΝ 

ΑΗ, Ιαάγ, οίαβ ΙιβΓευηίο ΙίΕνβ Ι ηοηε. 

ΟΚΕϋδΑ 

(8ϊ§Η^.) Τ1ΐ6ΐ•6'δ οηβ \νΕδ ενεη &δ Ιΐιγ ιηοΟιβΓ 
^Γοη^εά. 330 

ΙΟΝ 

\νΐιο ? — Λ^'ουΐίΐ δ1ΐ€ δΙι&Γβ ιη}^ ΙίυΓάεη, ^Ιαά ΛνεΓε 1. 

ΟΚΕϋδΑ 

ΡοΓ 1ΐ€Γ δίΐΐνβ οαιπΘ ι, -νν'ΐιίΐε (1εΐΕ}'δ ιη^ 1ογ(1. 

ΙΟΝ 

Αηά \\'1ιαί; ϊϊιγ (^ιιβδί; ? Σ,αάγ, ηιίηβ 1ΐ€ΐρ ίδ Ιΐιίηβ. 

ΟΚΕυδΑ 
ΟΓΕνίησ 3, δ60Γ€ί; ΟΓ8θΐ€ οί ΡΙιοβΙίυδ. 35 Ιί2Ν 

ιηΝ 
λ€γο69 αν ήμβΐς ταλλα ΤΓροξβνήσομ^ν. 

ΚΡΕΟΤ2Α 

άκουε Βη τον μϋθον άλλ' αΙΒούμεθα. 

ΙΩΝ 

οΰ τάρα ττράξας ουΒίν άρ'γος ή θεός. 

ΚΡΕΟΤ2Α 

Φοίβω μν^ηναί φησί τι<; φίΧων εμων, 

ΙΛΝ 

Φοίβω ^γυνη γβγώσα ; μη λβγ', ώ ξένη. 

ΚΡΕΟΤ2Α 

340 καΐ τταϊΒά >γ ετεκε τω θεω Χάθρα ττατρός. 

ΙΏΝ 

ουκ εστίν άνΒρος άΒικίαν αίσχύνεται. 

ΚΡΕΟΤ2Α 

οΰ φησίν αντη' καΐ ττεττονθεν άθΧια, 

ΙΠΝ 

τί χ^ρήμα Βράσασ, εΐ θεω συνεζΌ^η ; 

ΚΡΕ0Τ2Α 

τον τταΐδ' ον ετεκεν εξεθηκε Βωμάτων, 

ΙΠΝ 

6 δ' εκτεθείς τταΐς ττοΰ ^στίν ; είσορα φάος ; 

ΚΡΕ0Υ2Α 

ουκ οΙΒεν ούΒείς. ταύτα καΐ μαντεύομαι, 

ΙΩΝ 

ει δ' ουκετ εστί, τίνι τρόττω Βιεφθάρη ; 

ΚΡΕ0Τ2Α 

θήρας σφε τον Βύστηνον εΧττίζει, κτανεΐν. 

ΙΩΝ 

τΓοίω τ6Β^ έ'γι/ω 'χ^ρωμενη τεκμηρίω; 
36 ΙΟΝ ΙΟΝ 

δρ€α1< ΐΐ : ηΐ}•56ΐΓ \νΐ11 υικΙκΓϋιΙνβ Γογ ΐΗεε. 

αΚΕϋδΑ 

Ηεαπ Ιΐΐ6η ΐΗο δΙοΓ^ : — Ι^αΙ &5)ι»ιώ6(1 άώ\ Ι. 

ΙΟΝ 

δΐιαηιε δΙι^Π ηοΐ Ιιείρ 11ί^ 5ΐΓαίΙ, — ά (ΐ66(1ΐ€5δ Οο(3(ΐ653! 

αΠΕϋδΑ 

δ1ΐ6 5&ΐΐ1ι — ιη^ ΓΓΪ€η(1 — Ιΐι&ΐ Ρ1ιοοί)υ5 Ιιυηιΐίΐοίΐ 1ι€γ. 

ΙΟΝ 

ΡΗοοΙίυδ Ι — Ά Λνοηιαη ! δίΓαη^βΓ, δα^ ηοΐ δο. 

ΓΗΕυδΑ 

δΐιβ 1)αΓ€ ΐΗε Οοά'δ οΙιϊΜ, &η(1 Ηει- δΪΓ6 1<η6\ν ηίΐυ^ΐιΐ;. 340 

ΙΟΝ 

ΝενβΓ ! — Ά ηι^η'δ οππιβ Ιΐιίδ^ ;ιη(1 1ΐ6Γδ Ιΐΐ6 δΐιαηιβ. 

ΟΠΕϋδΑ 

Νο ! — 1ΐ€Γ56ΐί δ&ΐΐΗ. δΐιβ Ιιαίΐι δυίΓϋΓ€(1 ^πείδ Ι^βδίθβ. 

ΙΟΝ 

δυίΓ6ΐΈ(1 ? — ίοΓ Λνΐιαΐ; δίπ ΛνΐΌυ^Ηΐ — ίΐιΐδ Ιπΐάο. οί 
Ηβ^νεπ ? 

€ΚΕυ8Α 
Τ1ΐ6 δΟη δ1ΐ6 1)3.Γ6 δ1ΐ6 03,81 ίοΓίΗ ίΓΟηΐ ΗΟΓ Ιΐ&ΙΙδ. 
ΙΟΝ 

\\Ή€Γ6 ίδ 1ΐ6ΐ• οαδί-ουΐ αΙπΜ ? ΌοΐΗ Ηε δ66 1ϊ§Ηΐ ? 

οκΕυδΑ 
Νοηε ΙίΠΟΛνδ. Ρογ ΐΐιίδ Ι δεείί ί1ΐ6 ογηοΙθ. 

ΙΟΝ 

Βαί, ΐί 1ΐ6 136 ηο ηιοΓβ, ΙιοΛν ρεπδΐΐθά Η6? 

απΕυδΑ 
λνϋίΐ 1)6&δΙ;8^ δΗε ΐΓο^νεΙΙι^ δίενν Ιΐΐ6 Ηαρίβδδ 1)&1)β. 

ΙΟΝ 

Αηά \>γ ν>'\\8ίϊ Ιοίίεη ΙιηοΛν δ1ΐ6 ΐΗίδ ΥΐΆά ί)ε6η ? 

37 ΙΩΝ 

ΚΡΕΟΤ2Α 

350 Ιλθουσ ϊν αυτόν βξίθησ, ούχ ηυρ εη. 

ΙΩΝ 

ην δε σταΚα'^μο^ €ν στίβω τις αίματο<ζ ; 

ΚΡΕΟΤ2Α 

ου φησί' καίτοι, ττόλλ' €7Γ€στρό.φη ΐΓβΒον. 

ΙΩΝ 

γρόνος δβ τί<ζ τω τταιΒΙ ΒίατΓεττραΎμενω ; 

ΚΡΕ0Τ2Α 
σοΙ ταύτον ήβης, βϊττβρ ην, είχ αν μάτρον, 

ΙΩΝ 

οΰκουν €Τ άΧλον ΰστβρον τίκτει ^όνον ; 

ΚΡΕ0Τ2Α 

ά^ικεΐ νίν 6 θεός' ου τβκουσα δ' άθΧία, 

ΙΩΝ 

τί δ*, βΐ Χάθρα νιν Φοίβος εκτρέφει Χαβών ; 

ΚΡΕΟΤ2Α 

τα κοινά χαίρων ου Βίκαια Βρα μονός, 

ΙΩΝ 
οϊμοΐ' ττροσωΒος η τύχη τώμω ττάθεί. 

ΚΡΕΟΤ2Α 

360 καΐ σ\ ω ξεν\ οΐμαι μητερ άθΧίαν ττοθεΐν, 

ΙΩΝ 

καΐ μη γ* €7Γ* οίκτόν μ εξα^ ου \εΧησμεθα. 

ΚΡΕΟΤ2Α 

σΐ'γω' ττέραινε δ' ων σ' ανιστορώ ττερι. 

ΙΩΝ 

οίσθ^ ουν ο κάμνει του Χ6>γον μάΧιστά σοι ; 

ΚΡΕΟΤ2Α 

τί δ' ουκ εκείντ) τη ταλαιττώρω νοσεί ; 

ΙΩΝ 

7Γω9 ό Θεός ο ΧαθεΙν βούΧεται μαντεύσεται ; 

3δ ΙΟΝ ΓΗΕυδΑ 

δΗβ οβίΏβ \ν1ΐ€Γ€ δΗβ Ηαά Ιείί; Ιιΐπι, αηθ Γουικί ηοΐ. 3ό0 

ΙΟΝ 

Αη(1 1)1υο(1-^οαΐ8 — \ν€Γ€ Ιΐιεί'ε Άπγ οη Ιΐιε Ιτϋοΐ^ ? 

οκκυδΑ 
Νίΐγ, 8αϋ:1ι δΐιβ : γ^ί δΐιε ΙηινοΓδεά οΛ Ιΐΐ6 ^Γουηί]. 

ΙΟΝ 

Ηολν Ιοησ Ιΐΐ6 ϋιηε δίηοε ΐΐιΐδ οΗΐΙά'δ ίην:ίπ§-οίί? 

αιικυδΑ 
ί,ίνΐησ^ 1ΐ€ Ιιαά Ιιαά ΐΗο ηιεαδυτβ ο( 1Η}' νείίΓδ. 

ΙΟΝ 

Αηά Ηαΐΐι δΗβ ΙίΟΓπε ηο οίΤδρΓΪη^ αίΙβΓ ΙΙιίδΡ 

ΓΚΕϋδΑ 

δΐΐΐΐ ΙΗ6 Οοά ΛνΓοη^δ 1ι6γ : οΐιίΐάΐβδδ ξΐΛ^ί ίδ 1ι6Γ3. 

ΙΟΝ 

ΝνΊιαΙ; ίί ίη δβΟΓβί ΡΗοεΙίυδ ίοδΙεΓβΐΗ Ιιίιη ? 

οκευδΑ 
υη^υδι! — αίοηε ίο 6η^ο}' Λνΐΐϋΐ Ηε δΐιουΐθ δΙιαΓβ. 

ΙΟΝ 

ΑΗ ιηε ! ΗβΓ ΗεαΓί-δΙηη^δ αΓ6 Εϋυηεά Ιο ηιίηβ ! 

ΟΙΙΕϋδΑ 

ΓοΓ 1Η66 }'6αΓηδ δοπαε δαά ιποΙΙιεΓ ίοο, Ι Λνεεη. 360 

ΙΟΝ 

ΑΙι, ΝνΕκ'6 ηοΐ Ιΐιοιι ιηΐηβ Η&Ιί-ίοΓ^οΙΙιεη ^πεί. 

επΕυδΑ 
Ι ατη θιιπιΐ) : ννΙιβΓεοΓ Ι (^υβδίΐοη ί\\&&, 5Άγ οη. 

ΙΟΝ 

δεβδί Ιΐιου Λν1ΐ6Γ6 Η6:5 Ιΐιβ ννεαίαιβδδ ο£ ΐΐιν ρΐ6ϋ? 

εκευδΑ 
Αΐι, Ηαρίβδδ οηε^ ΛνΙιεΓθίη ΐδ δΗε ηοΐ λνβαΐί ! 

ΙΟΝ 

Ηο\ν δΐιουΐιΐ Ιΐιε Οοά τενε^Ι 1:ΗεΙ; Ηε λνουΐθ Ηίθβ ? 

39 ΙΩΝ 

ΚΡΕΟΤ2Α 

€ΪτΓ€ρ καθίζβί τρίτΓοΒα κοίνον Έλλάδο<?. 

ΙΩΝ 

αίσχύνεται το ιτραημα' μ,η ^ζβλβ'γχβ νιν. 

ΚΡΕΟΤ2Α 

αΚηύν&ται δε γ' ή τταθοΰσα ττ) τύ-χτ). 

ΙΩΝ 

ουκ βστιν οστίς σοι ητροφητβυσβι ταδβ. 

370 ^ν τοΐ'ζ <γαρ αυτού Βώμασιρ κακο^ φανεί<ζ 

Φοίβος 8ίκαίω<ζ τον θβρίστεύοντά σοι 
Βράσ€ί€ν αν τι ττημ' άτταΧλάσσον, ^γύναί' 
τω <γαρ θεω τάναντι ου μαντβυτβον. 
εΙς ^αρ τοσούτον άμαθίας βΧθοιμεν αν, 
εΐ τους θεούς άκοντας εκττονήσομεν 
φράζειν α μη θεΧουσιν η ττροβωμίοις 
σφα'^αίσι μηΧων η Βί οΙωνών τττεροΐς. 
αν γα/Ο βία σττεύΒωμεν ακόντων θεών, 
άνόνητα ^ κεκτημεσθα ταγά^', ω ηΰναΐ' 

380 α δ' αν δίδώσ' εκόντες, ώφεΧούμεθα. 

Χ0Ρ02 

ΤΓοΧΧαί ^ε ττοΧΧοΐς βίσι συμφοραΐ βροτών, 
μορφαΐ Βε Βιαφερουσιν. εν δ' αν ευτυχίες 
μόΧις 7Γ0Τ εξεύροί τις άνθρώττων βίω. 

ΚΡΕΟΤ2Α 

ώ Φοίβε, κάκεΐ κάνθάΒ^ ου Βίκαιος ει 

εΙς την άτΓοΰσαν, ης ττάρεισιν οι Χό^οι. 

συ δ' ούτ εσωσας τον σον ον σώσαί σ εχρην, 

οΰθ^ ίστορούστ} μητρί μάντις ων ερεΐς, 

ώς εΐ μεν ούκετ εστίν, όηκωθτ) τάφω, 

εΐ δ' εστίν, εΧθτ) μητρός εις όψιν ττοτε. ^ δΙβρΙίΘηβ : £ογ Μ88. άκοντα. 40 ΙΟΝ 

οκευδΑ 
Ηο>ν ηοΐ ? — 1ιΪ5 15 ΐΗο πίΐΐΐοη'δ οι-ίΐαΐβ. 

ΙΟΝ 

Ηΐ5 5ΐιαΓη6 ΐΗε ά^^ά ίδ. ^υ^5^^οη ηοΐ οΓ Ιιϊτη. 

ΟΠΕυδΑ 

Ο γβΆ, Ιΐιε δυίΤεΓβΓ ίη ΗβΓ ΙοΙ τηαγ ρίπε ! 

ΙΟΝ 

ΤΗβΓβ'δ ηοηε ΛνϊΠ ;ι$1< Ιΐιε Οοά οί ΐΗίδ ίοΓ Ιΐιββ. 

ΡοΓ, ίη 1π5 ο\ν•η Ηαΐΐδ \ν€Γ6 1ΐ6 νΐΐΐαίη ρΓονοίΙ, 370 

λ'ί^πίίεαηοε οη Ιπιη λνΐιο 1)Γου§1ιί; Ιΐιεβ ΐΗαΙ ΓΟδροπδβ 

\νοιιΜ Ρ1ΐ0€ΐ)υ3 ^ι1δ^1^ \ντ6α1ν. ΑΗ \Άάγ, ^ο : 

νν'ε ηιυδί: ηοί δββίν Ηϊδ δΙίΓΐηε Ιο ίίουΐ; ΐΐιε Οοά. 

ΓοΓ Ιο, Λν1ι»ί; ΙιεϊίξΙιί; οί ίοΠ^ δΐιουΐά λνε τε^οΐι 

ΙΓ ίη Ιΐΐ€ Οοθδ' ίΐβδρίΐβ λ\•6 λντεδί ΐΗείΓ Λνίΐΐ, 

Β^ δ^οηβαβ οί δΐιεερ οη αΐίαι-δ, ογ 

Β^ ίϊΊφΙ οί 1)ίΓ(1δ, Ιο ΙοΠ Λνΐΐίΐί; ΐΗβ}- λνουΜ νείΐ. 

ΟουΜ λν€ οί ίθΓ06 Λνπη§ ^ιι^Ηΐ ίΐΌπι Οοάδ ίυΐΐ Ιοίΐι, 

ΡΓοβΙΙβδδ 1)ΐ€δδίη§δ, Ι^άγ, &1ιοα1ά \ν6 §Γ&δρ ; 

Βυί ΛνΗαί 1;Η6}' §ίν6 ίΓεε-λνίΙΙεά αΓβ 1)θοηδ ίηίΐεεά. 3δ0 

ΟΗΟΕϋδ 

δίΓαη^β οΗ{ΐηο€5 πιαην οη ηι&ηγ πιΟΓίϋΙδ (ά\\, 
Απά πιαηίίοΐά Ιΐιείι* ίοι•ηΐδ. Υε δο&ΓΟΟ δΐιαίΐ ήηά 
Οη6 1ιαρρ7 Ιοϊ ίη ά\\ Ιΐιε ΙΙίε οί πιεη. 

ακευδΑ 
Ο Ρ1ιθ€ΐ)υ5, ΐΗβΓβ &ηά ΗβΓε υη]υδΙ βγΙ: ΐΗου 
ϋηίο Ιΐΐ6 &1>56η1: οηε ννΉοδβ ρΐεα 1δ Ιιετε. 
ΤΗου δΗοαΙάδί Ηανε δανβά ίΐιίηε ο\νη, γ^Ι άίάδί ηοί; 

δ&νβ ; 
ΝοΓ Ιιεεάδ Ιΐΐ6 566γ ίΐιβ ηιοΙΙιβΓ'δ (^υεδΐίοηίη^, 
ΎΙΐΆΪ, ίί 1ΐ6Γ 1)ίΐΙ>€ Ιίνβ ηοΐ, Ηίδ ΐοηιΐ^ ηια}- τΐδε, 
Ογ, ίί Ηε Ιίνε, Ιϊιαϊ δΐιε ηι&)^ 5€€ Ιιίδ ίααε. 41 ΙΩΝ 

390 αλλ' ονν, βάν ^/αρ χρη^ τάΒ\ βί ττρο^ζ του θεού 

κώΧυόμβσθα μη μαθβΐν α βούΧομαι, 
αλλ', ώ ξίν , βίσορώ '^αρ εύγβζ^Γ; ιτόσιν 
'Άούθον τΓβΧας ^η τόνΒβ, τας Τροφωνίου 
Χίττόντα θάλάμα^, τους Χβλβ^μβνους \ό^ους 
σίηα ττρος άνΒρα, μη ην* αίσχύνην λάβω 
Βιακονοΰσα κρυτττά, καΐ Ίτροβ-ρ λόγο^ 
ούχ ^7Γ€ρ ημ€Ϊ<; αυτόν βξβίΧίσσομβν. 
τα ^άρ γυναικών Βυσχβρή ττρος άρσβνα^^ 
καν ταΐς κακαίσυν αηαθαΧ μεμιημ&ιαι 

400 μισούμεθ^' οΰτω 8υστνχ€ίς ττβφνκαμεν, 

Ξ0ΤΘ02 
ητρωτον μβν 6 θβος των βμων ττροσφθ ερμάτων 
Χαβών α7Γ<χρχά? χαιρβτω, συ τ, ώ ηύναι. 
μών χρόνιος βΧθών σ' ίζετΓΧηζ* ορρωΒία ; 

ΚΡΕ0Τ2Α 

ούΒέν 7** ίΐφίκ^ου δ' 6ί9 μβριμναν. αλλά μοι 
Χίξον, τί θάσττίσμ €κ Τροφωνίου φβρβίς, 
ΊταίΒων οττως νων σττβρμα συ^κραθήσβται ; 

Ξ0ΤΘ02 
ουκ ήξίωσβ του θβοΰ ττροΧαμβάνβιν 
μαντ6ύμαθ\ €ν δ' ονν βΐιτβν' ουκ άτταιΒά μβ 
Ίτρος οίκον ηζβίν ούΒβ σ' €κ χρηστηρίων. 

ΚΡΕΟΤ2Λ 

410 ώ ιτότνία Φοίβου μήτβρ, €ΐ '^αρ αισίως 

βΧθοιμβν, α τβ νων συμβόΧαια ττρόσθβν ην 
€ς τταίΒα τον σον, μβταττέσοί ββΧτίονα. 

Ξ0ΤΘ02 

ίσται τάδ'• άλλα τις ττροφητβύβί θβοϋ / Κβίδΐίθ : ίοΓ Μ88. άλλ' ^άν χρ^. 42 ΙΟΝ 

ΥεΙ ιηυδί Ι ΙβΙ ΐΗΐ5 1)6, ϋ" \)γ ΐΗο Οοά 390 

Ι ΆΠ\ 1)αΓΓ€(1 Γγοπί ΙβΛΓηΐη^ ΐΗαΙ \ν1ιίο1ι Ι (ΙοδίΓβ. 

Βυΐ:, δίΓαη^βΓ, — ίοΓ Ι δεε η\γ ρπΐποοίγ Ιοτά, 

Χυΐΐΐϋδ, ίΐηί^Η υδ γοπίΙεΓ, \ν1ιο Ιΐίΐΐΐι ϊεΓΐ 

ΤΐΌρΙιοηΐυδ* οτγρί, — οί Ιΐιίδ ίΐιαί; \\•ε Ηίΐνε δαί(1 

δρεαίί ίο ιηγ 1ογ(1 ηαυ^ΐιΐ, ΙεδΙ; Ι §βί: ηιε δΐιαιηβ 

ΓοΓ Ιΐ3η(11ϊη^ δεοΐ'εΐδ, αηά Ιΐιε ίαίε ίαΐΐ ΟϋΙ 

ΝοΙ αίΙεΓ οαΓ υπΓίΐνεΙΗη^ ίΠει-εοί. 

ΓοΓ λνοηΐίΐη'δ Ιοί; αδ Ιοϋοΐιΐησ ηιεη Ϊ5 ΥΐΆτά ; 

Αη(1, δϊηοε Ιΐιε ^οού αΓ6 \νΐϋι ΐΗβ 1)ίΐθ €οηί*υδ€<3, 

ΗαΙβά ννο αΓ6 : — ΐΐΐ-δΐ&ιτεά λ\•6 εγ6 ίΓοιη 1)ίΓΐ1ι. 400 

ΕηίβΓ χυτΗϋδ. 

χυτΗυβ 
ΓίΓδί;, Ιο Ιΐΐ6 Οθ(1 Ιΐιβ βτδΐίΓαϋδ οί" πι^ ^πεοϋη^δ : 
ΑΠ Ιιαΐΐ ίο Ιιίιη, Άηά Υι&ίΙ Ιο Ιΐιεε, ηιγ λνΐΓε. 
Ηαΐΐι τηγ 1αί;€-1ίιι§6Γίη§ ΐΗπΙΙεά Ιΐιβε λνϊΐΗ άϊδίηα)^ ? 

ΟΚΕϋδΑ 

Ν£ι^, Ίΐδ 1)υΙ; 0£ιγ6 ίΐιαΐ ΐΏεείδ Ιΐιββ. Τείΐ ίο πιο 
ννΐΐΕί αηδλνβΐ" ίΐΌπι ΤΐΌρΗοηίυδ ϋΐΊπ^βδί; ϊΗου, 
Ηο\ν \νβ δΐι&ΐΐ Η&ν6 ^ο^ηί ίδδΐιε, ΐΗοα απά 1 ? 

χυτΗυδ 
Ηβ Ιοοίί ηοΐ οη Ηίιη Ιο ίοΓβδΐ&ΙΙ ΐΗε \\όγ(1 
Οί ΡΙιοεΙίϋδ. ΤΗΐδ Ηβ δαίά — ηοΓ ίΐιου ηοΓ Ι 
Οίηΐάΐεδδ δΐιαίΐ λνεηά Ηοιηβ ίτοτη ΐΗε ΟΓαοΙβ. 

ακΕυδΑ 
^υ^€η, ΡΗοβΙϊυδ' ιηοίΗβΓ, ξΤΆπί ουτ Ιιοηιε-ΓεΙυΓη 410 

ΡροδρκΓουδ : &11 ουτ άεαίίη^δ ΙιεΓβΙοίοΓβ 
Τοαοΐιΐπίτ Ιΐΐ}^ δοη. Ιο Ιιαρρΐει* ΐδδαε ίαΐΐ ! 

χυτΗυδ 
ΤΗΐδ δΗαΙΙ 1)€. \νΗο ίδ Ηϊδ ΐηΐ€ΓρΓ6Ϊ€Γ ? 43 ΙΩΝ 

ΙΩΝ 

ημ€ΐ<; τά γ' βξω, των βσω δ' άΧλοις μέΧβί, 
οι ττΧησίον θάσσουσί τρίττοΒο^;, ω ξενβ, 
ΑβΧφών άρίστη<ζ, ους βκΧηρωσεν τταλος, 

Ξ0ΤΘ02 
κα\ώ<;' 6%ω δχ/ ττάνθ' όσων β^ρ-ρζαμεν. 
στβίχοιμ αν βϊσω' καΐ γα/3, ώς εγώ κΧύω, 
χ^ρηστηριον ττέτΓτωκβ τοΐζ εττήΧυσι 
420 κοίνον ττρο ναοΰ' βούΧομαι δ' €ν ημβρα 

ττ/δ\ αΙσία γά/Ο, θβού Χαββΐν μαντ€νματα. 
συ δ' άμφι βωμούς, ω ^ύναι, Βαφνηφόρους 
Χαβοΰσα κΧώνας, βύτβκνους βΰ'χ^ον θ60ί<ζ 
'χ^ρησμούς μ ενε^κύν εξ ^ ΚττόΧΧωνος Βόμων, 

ΚΡΕΟΤ2Α 

εσται τάδ', βσται. Αοξία<ζ δ' €αν ΘίΧτ] 
νΐν άΧΧά τάς ττρίν άναΧαβεϊν αμαρτίας, 
άιτας μίν ου '^ίνοιτ αν βίς ημάς φίΧος, 
όσον Ββ χ^ρΐ}ζ€ί, θεός γα/) εστί, Βεξομαι, 

ΙΛΝ 

τί 7Γ0Τ6 Χό'^οίσιν η ξένη ττρος τον θεον 
430 κρυτΓτοΐσιν άεΐ ΧοιΒοροΰσ αΐνίσσεται, 
ητοί φίΧοΰσά γ' ης ύττερμαντεύεται, 
ή και Τί σί.γώσ' ών σιωττάσθαί Ύρεών ; 
άταρ θυ^ατρος της Έρεχ^θέως τι μου 
μεΧευ ; προσήκει γ' ούΒεν. άΧΧα 'χ^ρυσέαις 
ττρό^Οίσιν εΧθων εΙς άττορραντηρια 
Βρόσον καθήσω. νουθετητεος Βε μοι 
Φοίβος, τί ττάσχ^εΐ' τταρθένονς βία <^αμων 
ττροΒίΒωσι, ιταΐΒας εκτεκνού μένος Χάθρα 
βντ/σκοντας άμεΧεΐ. μη συ γ'• αλλ' εττεί κρατείς, 
440 άρετάς Βίωκε. καΐ '^αρ όστις αν βροτων 
κακός ττεφύκτ], ζημιοΰσιν οι θεοί» 

44 ΙΟΝ ΙΟΝ 

ννΐΐΗουΙ, Ι ; οίΗεΓδ ίοΓ ΐΗβ ίίπη^δ ννίΐΐη'η, 
δίΓΕΠ^βΓ, Λνΐιίοΐι ηΐ^ΐι υηΐο Ιΐιβ ΐΓΪροίΙ δίΐ, 
ΤΗβ Οείρΐηαη ΙοΓίΙδ, ΐη ΟΓίΙβΓ οϊ ΙΙιοϊγ ΙυΙ. 

χΐ'τπυδ 
'Τίδ λνεΐΐ : ηο\ν 1<ηοΛν Ι α11 Ι δοιισΗΐ: Ιο 1<:ηο\ν. 
Ι Λνΐΐΐ ρ355 ίη ; ΐοτ, ά5 Ι ΗεαΓ ϋ Ιο\(], 
ΒϋΓοΓβ ΐΗθ ΙβΓηρΙε Η^ΐΐι 1)€€η δΐίΐΐη ίοΓ 5ΪΓΛη^6ΐ'5 
Α ^επεταΙ νίοϋηι. 1 \\Όυ1(1 Γαΐη Ι:1ιΐ5 ά&γ — 420 

ΤΗΐδ άαγ ίΕίΓ-ΟΓηβηεά — §ίΐΐη Ιΐιε Οοίΐ'δ τεδροη^^β. 
ΤΗοα ίο ΐΗο 1)α7-0Γ0Λνη€(1 ίΐΙΙαΓδ 1)6αΓ ίΐιε 1>ου§Ιΐ3, 
Μγ λνίΓε, αηά ρταγ ΐΗε Οοάδ ΙΗ&Ι Ι τηαγ \νίη 
ΡΓΟίηίδβ οί ίαΪΓ δοηδ Γιόπί ΑροΠο'δ ί&ηε. 

Υγ3, ΐΗΐδ δΐιαίΐ 1)6. [Εχιί χυτΗυβ ίο ϊηηβΓ Τβ-ηιρΙβ. 

Ιί ί.οχϊαδ οοηδβηί; 
Νο\ν αΐ ΐΗβ ΙαδΙ Ιο πΐοηβ ΐοτ οΜοη \νΓοη§δ, 
ΝοΙ ΛνΗο11)' \ν•ί11 }ΐ6 δ1ιο\ν Ηίπίδείί ιη^ ίπεικί, 
ΥεΙ, 511106 Ηε. 15 Οοά, λνΙιαΙε'βΓ 1ΐ6 ^παπίδ Ι Ιαΐίβ. 

[Εχϋ. 

ΙΟΝ 

ννΐιγ άο1;Η ΐΗίδ δίΓαπ^ετ γεϊΙ υροη Ιΐιβ Οοά 

Ιη πάάΐβδ οί ά^ι-ΐί δανΐη^^δ ενειτηοΐΌ ? 430 

ΓοΓ 1ον6 οί ΗϋΓ ίοΓ Λνΐιοιη δΐιε δεείίδ Ιΐιε δΐιπηε ? 

Ογ Ιίβερίη^ 1)&ο1<: & ίΗΐπ]^ δΗβ ηαυδί ηοΐ δροα1< ? 

Το (Ιο ? δ1ΐ6 15 ηαυ^Ηί; ίο παο. ΒαΙ Ι λνΐΠ §ο 
ϋηΐιο ΐ1ΐ6 1&ν6Γ5; -ννΐΐ;!! Ιΐιβ σοΜεη εΛνετδ 
Το ρουΓ ΐη \ν&ί6Γ-(ΐ6Λν5. Υεΐ; πιυδί Ι ρΐεαά 
\νϊΐ;Η ΡΗθ6ΐ)υ5 — \\Ίι^1: αΐΐδ Ιιϊιη ? Ηε ι-ανΐδίιείΐι 
Μαΐάδ, Άπά ίοΓδαΙίβδ ; 1)6§6ΐ;ΐ6ΐ:Η 1)αΐ36δ 1)}' δίβαΗΙι, 
Απά Ηεεάδ ηοί, ΐΗου^Ιι ύ\^γ άίβ. Όο ΐΗοα ηοί δο 
Βεΐη^ δΙίΌπ^, 1)6 ΓΪ<τΙι1;6οαδ. Γογ \ν1ι&1; ιη&η δοο'βτ 440 
ΤΓ&πδ^βδδοίΗ, ΐΗο Οοάδ νΐδϊΐ ΐΗΐδ οπ Ιιϊπι. 45 ΙΩΝ 

πώς ονν Βίκαων τους νόμους υμάς βροτοΐς 
<γράΛΐταντας αυτούς άνομιαν οφΧυσκάνβίν ; 
βΐ δ' — ου Ύαρ βσταί, τω λόγω δβ 'χρήσομαι — 
Βίκας βίαιων Βωσβτ άνθρώττοις ^άμων, 
συ καί ΥΙοσβιΒών Τιεύς θ ος ουρανού κρατβΐ, 
ναούς τίνοντες άΒικίας κβνώσβτβ. 
τας ηΒονας <γαρ της ττρομηθίας ττάρος 
σ7Γ€ύΒοντ€ς άΒικεΐτ . ούκβτ άνθρώττονς κακούς 
450 Χί^βιν Βίκαίον, βΐ τα των θεών κα\α 

μιμούμ€θ\ άλλα τους ΒίΒάσκοντας τάδβ. 

Χ0Ρ02 
σβ ταν ώΒίνων Χοχ^ίάν στρ. 

άνβιλβίθυιαν, βμαν 
^Αθάναν Ικετεύω, 
ΤΙρομηθεΐ Ύίτάνι Χοχευ- 
θεΐσαν κατ άκροτάτας 
κορυφας Αιος, ώ μάκαιρα ΐ^ίκα, 
μόλε ΐΐύθίον οίκον, 
^ΟΧύμττου χρυσεων θαλάμων 
460 ΤΓταμβνα ττρος αγυιάς, 

Φοίβηίος ένθα γας 
μεσσόμφαΧος εστία 
τταρα χορευομενω τρίττοΒι 
μαντεύματα κραίνει, 
συ καΐ τταΐς ά Κατοηενης, 
Βύο θεαΐ Βύο τταρθενοί, 
κασί^γνηταί σεμναί του Φοίβου, 
Ικετεύσατε Β\ ώ κόραι, 
το τταΧαιον ^Έίρεχθέως 46 ΙΟΝ 

Ηονν ΛνβΓ6 α ]115ΐ ίΙΐΚΠ ίΥΐΆί ^€ δΗοϋΙά βΠΗΟΐ 

ΡοΓ ηιεη 1»Λν5, άπα }ΌυΓ56ΐν65 λνοπίί 1α\ν•ΐ655η653 ? 
ΡοΓ ΐί — ίΐ οοιι1(1 ηοί; Ιχί, γ€ΐ ρυΐ ϊί 5θ — 
Υε δΗουΙθ ρο,γ ιηιιΐοί ίο Γπεη Γογ Ι&λνίβδδ ΙυδΙ,^ 
ΤΗου, ίΗβ δεα-ΐίΐη^, λγκΙ Ζ€υ8 ΐΗο Σ,οτά οΓ Ηβ&νεη, 
Ρα^ίη^ ίοΓ ΛνΓοη^δ δΐιουΐίΐ ιηίΐΐίε γοητ Ιεηιρίεδ νοΐά. 
ΡοΓ, ίοΐίολνΐη^ ρΐ6Ε5υΓ6 ραδί ά\\ λνΐδοίοιτι'δ 1)οαηο35, 
Υ€ \νοΓΐί υηπ§ίιί;€θυδη6δδ. υη]υδ1 ίί; \ν'€Γ6 
Το ο.ίΙΙ ιηβη νΐΐβ, ίί Λνβ Βυί; ίτηΟαΙ^ 450 

\νΗα1: Οο(3δ ά6€ΐη §οο(1 : — ΐΗε^ αΓ6 νΐΐβ \\•1ίο ΙεαοΗ υδ 
1:1ιίδ. [Εχϋ. 

ϋΗοκυβ 

Οί ίΗε Εαό^ ο£ ΤΓαν&ΐΙ-ρΕπ^ 

Νο Ηεΐρ, 1ΐ6&Γ, Ρ^Πείδ^ ιηγ ρτΆγ^τ, 
λνΐιοιη ΐΗβ 0Γθ\νη οί α Οοά'δ ΐι^αά ΙίΕΓβ 
Β)^ ΡΐΌΐηβΙΙιευδ ΐΗβ ΤΐΙ&η πνεη 

\\'^1ΐ6η ίΐιβ Οαυ§1ι1;€Γ οί Ζευδ ίοΓίΗ δρΓ£ΐη§ ; 

€οηΐ6, νίο1;οΓ^-ς[υ6€η^ Ιο ΐΗβ άΛνεΙΗη^ 
ΡγΛίαη, δρ6€(ϋη§ ΐΗγ λνϊη^ 

Ργοιϊι ΟΙ^ιηρυδ' ο1ιαιηΙ)6Γδ οί ^^οΜ 
Το ΐΗε δίΓεβΙδ ΙΙιεΙ ίΐιβ λΥοΓίά'δ ΗβΕΓΐ ΙιοΜ, 460 
\νΗ6Γ6 ΐΗβ 1)θάίη§δ οί ΡΗοεΙ^υδ εγ6 Ιοίά, — 
Υεα^ 1)Γοα§Ηΐ Ιο ρ^δδ ΐη ί\\& ΙύΜη^, — 
Αι Ιΐιε Ιπροά Χ,Ιιάϊ άαηαβδ 6ηΓΪη§. 

ϋΓ&Λ\' ηί^Η εΙ; ιηίιιε ίηνοοαίίοη, 
Τΐιοη Άπά ΑΗ;6ΐηϊδ, νίΓ^ίηδ 1;\\'Είη, 
ΡΗοεΒαδ'δ δΐδΙβΓδ άίνίηβ, 
^ο^η ^οαΓ ΐηΙβΓοεδδίοηδ -ννίΐΐι ιηΐηβ, 
ΤΙίεΙ ΕΓεοΗΐΙιεαδ' αηοίεηΐ Ιΐηε 

^ ΤΙιβ βηθ ίοΓ νίοίβηοβ Ιο & νίΓ^ϊη νναβ, \>γ 8ο1οη'β 1&\ΐ'{», λ 
ΐΙιοιΐ8Λη(1 (ΐΓαο1ιιη&8. 

47 ΙΩΝ 

470 γβι^οί €ντ€κνίας χρόνιου καθαροί^ 

μαντενμασι, κνρσαι. 

υττερβαΧλονσας 'γαρ €χ€ΐ άντ. 

θνατοΐς ευδαιμονίας 

άκίνητον άφορμάν, 

τέκνων οίς αν καρττοτρόφοί 

Χάμττωσιν εν θα\άμοι<ί 

ττατρίοισί νεάνώες ηβαι, 

Ζια^εκΊορα ττΧουτον 

ώί έχοντες εκ ττατέρων 
480 ετεροί<ζ εττΐ τέκνοις. 

αΚκά τ€ ^αρ εν κακοΐς 

συν τ ευτυχία ίς φίΧον, 

Βορί τ€ γα ττατρία φέρει 

σωτηριον αΧ'^Χαν} 

εμοί μεν ττΧούτου τε ττάρος 

βασιΧίκών τ εΐεν θαΧάμων 

τροφαΐ κηΒείΟί κεΒνών ^ε τέκνων, 

τον άτταώα δ' αττοστυγώ 

^601^, ω τε Βοκεΐ ψέ<γω' 
490 μετά, 8ε κτεάνων μετρίων βιοτάς 

βΰτταώος εχοίμαν. 

ω ΤΙανος θακηματα καΐ €7ΓψΒ, 

τταραυΧίζουσα ττέτρα 

μυχώΒεσί Μακραΐς, 

ίνα χορούς στείβουσι ττοΒοΐν 

^Α'γραύΧου κόραι, τρί'^ονοί 

στάΒια χΧοερά ττρο Παλλάδος ' 1ΙθΓ\νοΓ(Ιοη ; (ογ ΙΜ>58. αΚκάν. 48 ΙΟΝ 

ΊΊίΓου^Η ΐΗε ϋσΐιΐ οί ά οΙθλγ Γ€ν6ΐΛΐ;ίοη 470 

¥α\Γ οίϊ"5ρΓΪη<τ αΙ ΙίίςΙ; ιη,ΐ}• ηΙΙβιπ. 

'Τίδ 8. ΐΓ€»5υΓε ν^Ιιαχε δεαίδ αΓ6 υηί)Γθ1<ϋη, (^ΑηΙ.') 
'Τίδ Ά )ον ίΗαΙ; 5αΓρα55€ΐΙι Ιΐιε \οΙ 

Οί ΙΙΐΘ ηΐίΐην, Λνΐιεη 5ΐαΚν?ΐΓΐ: απίΐ Ιίΐΐΐ 
δΗΐηβδ ίηΐΓ ίπ α ί^ΐΗοι-'δ ΙιηΙΙ 
ΤΗε ρΓθδεηοο οί δοηδ, Ιο 1)€ΐο1<6η 
Α ϋηε Ιΐιαΐ δΗαΙΙ ροΓίδΙι ηοΐ ; 

δοπδ, 1:1ι;ι1:, λνΐιεη (ΙεαίΗ 1)πη^6ΐΗ δενεταποβ, 
δΐιαίΐ Γ606ίν6 ίο ραδδ οη ίο ϊΗθιγ δεεοί 

ΤΗε Λνε&ΗΙι ΙΙΐΛί ΙΗθιγ δΐτβδ' Ηαηθδ ΗοΜ : 480 

Υεα, 1)γ ΐΗβδβ 136 οαΓ δοιτολνδ οοηδοΐεθ, 
Απα Ά ^ο^■ Λνϋΐιΐη ]ον ΐΗεν οηίοΐά, 
Αηά ίΗείΓ δρεαΓ ΗαδΙι^ϋι ϋίτΐιί; οί θβΐΐνο-αηοβ 
Ιη ΐΗε Ιιοαπ οί ΐΗε ίαίΗβΓίαηά'δ ηεβά. 

ΑΗ, ίαΓ &1)ον€ ^οΜεη ΐΓβαδυτβ 

Ογ ΐΗαη ρηηοεί^ Ηαΐΐδ (Ιο Ι ρΓ&ίδβ 

ΌοΕίΓ οΗίΜΓ€η Ιο οΗεΓΐδΚ — ηιΐηε ολνη ! 
Μίηε ΙιοπΌΓ λνεΓΟ Ιΐίε α11 Ιοηε : 
\\Ίιο ΙονεΐΗ ΐΐ;, Λνΐί; ΗεΙΙι Ηβ ηοηο : 
Βυί σίνε Ιο ιηε δαΙ)δ1^ηο6 ΐη ιηε&δυτε^ 490 

Αηά οΙιΐΙάΓεη Ιο ΙίΓΐ^Ιιίεη τηγ άο,γΒ ' 

Ο ΙίΕυηΙδ ϋί Ραη'δ &1)ΐ(1ίη^, (Εροάβ) 

Ο δβηίίηβΐ Γοοίί άο\νη-§αζίησ 

Οη Ιΐιε Εοησ-οΐϊίί οανεδ (ϋιη-^ΐΐιηιηεπη^, 
ννΚβΓβ^ Λνί1:}ι δΗαάολν)- ίεεί ίη Ιΐΐέ; (Ι&ηοε δοΛ-δΙΐύίησ^ 
ΑσΓΕυΙαδ' (1&υσ1ιΐ:€Γ3 ίΐιι-εβ §ο ραοΐη^ 

0'€Γ Ιΐιβ Ιαλνηδ \)γ Αίΐιεηα'δ ίαηε (ΙεΛν-δΗΐιη- 

ΙΪ1€ΓΪη§ 49 ΙΩΝ 

ναών, σνρί'-γ'γων 
υτΓ α16\α<; Ιαχα<; 
500 νμνων, οτ άναΧίοις 
σνρίζεις, ω ΤΙάν, 
τοΐσι σοΐς €ν ανΎροί<;, 
Ίίνα τβκονσά τα 
τταρθβνο^, ώ μβΧβα, βρβφοζ 
Φοίβω, τΓτανοΐς Ιξώρισε θοίναν 
Θηρσί τ€ φοίνίαν Βαΐτα, τηκρών ^άμων 
νβριν. οΰτ €7γΙ κερκίσιν οΰτε Χ6^οι<ζ 
φάην άίον ευτυχίας μ€Τ€χ€ίν 
θεόθβν τέκνα θνατοΐς. 

ΙΛΝ 

510 ττροστΓοΧοι 'γυναΐκες, άΐ τώνΒ* άμφΐ κρηττΐΒας 
Βομων 
θυοΒόκων φρούρημ εχουσαι Βεσττότην φυλάσσετε, 
εκΧέΧοιττ' ηΒη τον ίερον τρίττοΒα καΐ χρηστηριον 
Β,οΰθος, ή μίμνεί κατ οίκον ίστορών άτταιΒίαν ; 

Χ0Ρ02 

εν Βόμοις εστ', ώ ξεν' ούττω Βώμ^ υττερ βαίνει 

τάδε. 
ως δ' ε'τΓ* εξοΒοισιν οντος τώι^δ' άκουα μεν ττυΧών 
ΒοΐπΓον, εξίόντα τ ηΒη Βεσττότην οράν ττάρα. 

Ξ0ΤΘ02 

ώ τεκνον, χαΐρ* η ^αρ άρχη του λόγου ττρεττουσά 
μοι. 

ΙΩΝ 

χαίρομεν συ δ' ευ φρόνει γε, καΐ Βυ οντ ευ 
Ίτράξομεν^ 5ο ΙΟΝ 

Ιη ηιοοπϋ^Ηΐ; ΛνΗΐΙο υρ\νΛΓ(1 ίΙοΑίβ 

Α \ν€ΪΓ(1 δίΓ&ΐη Γίδΐη^ Άηά ίαΐΐίη^, 
\νί1(1 \^'ϋ;€Η€Γ)•-Λνίΐίϋη^ ηοΐοδ, 500 

Ο Ραη, Γγοιπ ϊΥιγ ρίρβδ Ιΐιαΐ αγ€ γ.ίΙΠπ^ 
Ουί οί ΙΗ)^ δυηΐβδδ ^ΓοΙδ ! ^ 
Α1ι, Β. ππΑΐοΙ-ΓηοϋιβΓ ϊΗβΓβ πιοδί λνοβ-ΓοΓίοπι 

Οαδί; ΡΙιοοΒυδ'δ οΐιίΐά Γογ β. 1)αη(^υ6ί; ^οτγ — 
ΒϋΙβΓ ουίΓ&ε^ε'δ {ηιϋ ! — \>γ ΐΗο 1)ίΓάδ Ιο 1)6 Ιογπ 
Αηίΐ Ιΐΐ6 ύο&δίδ. Νογ ίη Λ\'ον6η λνβΐ) ηοΓ ίη δΙοΓγ 
ΕνβΓ 1ΐ€&Γά Ι οί ίι^ρρΐηεδδ 1)ΐ6ηί; ΛνϋΙι ΐΗε ^Ιοπγ 
Οί Οοάδ' δβεά Λ\Όΐη&η-1)0Γη. 
ΕηΙεν ΙΟΝ. 

ΙΟΝ 

Βο\ν'6Γ-ιη&ί(3βηδ, γ^ \ν}ιίο1ι Ιίββρίη^ λν^ΙοΗ ίΗβ &\ϊ&τ- 510 

δίβρδ Ι36δί(ΐ6 [ίοΓΐΙΐ 3ίΙ>ΪΟβ, 

Οί ΐΗβ ίηοβηδβ-οίοιίίΐεά ί&ηβ, ^όπγ ηΐΕδΙεΓ'δ οοηιίη^- 
δ&7, ΗεΙΗ Χυΐΐιυδ \βίί \)γ ΐΗίδ ΐΗβ Ι10Ι7 Ιπροά Άηά 

ίΐιβ δΐιπηβ, [οΗίΜΙβδδ Ηηβ ? 

Ογ \ν'ΐ11ιίη γ^ί Ιίη^επη^ ίΐδΐίδ Ηε ΙουοΗίη^ ΙΙιεϊ 1οη§- 

εΗοκυδ 
Ιη ί;1ΐ6 ίειηρίε ίδ 1ιβ, δίΓ&η^βΓ, ίΓθαίΙδ ηοί: γβί ύι^ 

ΙΙίΓεδΗοΜ-δίοηβ. 
Ι^ίδΙ^ 3. δουηά αϊ )Όη(ΐ6Γ ροΓίαΙ — ΙΗγοπ^Η ίΐιε ροΓοΙι- 

ν>'Άγ ρ&δδβΐΗ οηβ : — [ίοΓ €}•6δ Ιο δββ. 

Ι^ο^ Λ\•Η6Γ6 ηο\ν Ηβ €0ΐη6ΐ:1ι ίοΓίΗ — οαΓ ιπΕδΙεΓ^ ρΐαίη 
ΕηίβΓ χυτΗϋδ : αΐΐβτηρίε Ιο εηώνααβ ιον. 

χυτΗϋδ 
3ογ ίο ΐΗεβ, δοη 1 — βΙΙίη^ ρΓβΙυάο ίΜδ ίδ οί τηγ 

δρ€€οΗ Ιο ίΗεε. 

ΙΟΝ 

3ογ ίδ ιηίηε : 1)πί; ΐΗου, €οη1:Γο1 ΐΗεε ; Ιΐΐ6η ΛνεΓβ ΙλνΕΪη 
ίη 1ι&ρρ7 0Εδ6. 

^ ΤΙΐθ (ΐ£ΐα§}ι(;βΓ8 οί Α^ΓααΙαβ (οί. 11. 22-24, 271-4) ΙΐΕΐιη^β(3 
αίΙβΓ άθΛί-Η Ιΐΐ6 Βοβηθ οί Ι-ΗβΙτ βαϊοίάβ. 

5ί ΙΩΝ ΕΟΤ6Γ02 
δθ9 χ€ρο<; φίΧημά μοι σης σώματος τ άμφίττ- 
τυχάς. 

ΙΠΝ 

520 €υ φρονείς μεν ; η σ εμηνε θεοΰ τις, ω ξένε, 

βΧάβη ; 

ΞΟΤΘ02 

σωφρονώ, τα φίΧταθ^ εύρων εΐ φιΚεΙν εφίεμαι. 

ΙΩΝ 

τταυε' μη ψανσας τα τον θεοΰ στέμματα ρήξ^ς 

Ξ0ΤΘ02 

ά^Ιτομαΐ' κού ρυσιάζω, τάμα δ* ευρίσκω φίΧα, 

ΙΠΝ 

ουκ άτταΧΧάξει, ττρίν εϊσω τόξα ττΧευμόνων Χαβεΐν ; 

ΞΟΤΘ02 

ώς τί Βη φεύγεις με σαυτού ^νωρίσας τα φίΧτατα ; 

ΙΠΝ 

ον φίΧω φρενοΰν άμούσους καΐ μεμηνότας ξένους. 

Ξ0ΤΘ02 

κτεΐνε κα\ ττίμττρη' πατρός ηάρ, ην κτάν^ς, εσα 
φονεύς. 

ΙΠΝ 

ΤΓου Βε μοί ττατηρ συ ; ταΰτ ουν ου ^εΧως κΧύειν 
εμοί ; 52 ΙΟΝ χυτΗυ8 
1.61; τηβ 1εί88 ΐΗίηε Η^ηίΐ, Άηά \αί ηιβ ΐο\ά ίΥιγ ίοττη ίη 
ιιιΐηβ βηιΙίΓαοο ! 

ΙΟΝ 

δίΓίΐη^βΓ, }ΐ3δΙ ΙΗ ν >ν'ϋ5 ? — ογ Ϊ3 Ιΐι^ ηιίη(1 (ΙίείΓαυ^Ιιί; 

ϊ>γ 8ΐΓθ1ί6 οί Ιιβίΐνβη ? 520 

χυτΗυβ 
Κΐ^ΐιϊ Γπγ >νίΙ; 15, ίί Ι 1οη§ Ιο 1<ί53 ιηγ 1)€5ί-1)β1ον€(1 

ιε^ΐνεη. 

ΙΟΝ 

ΗοΜ — ΗΒίκΙδ οίΤ! — ΐΗε ΙοιηρΙε-σαΓίδίκΙδ οί Αροΐΐο τβηά 
ηοί ΐΗου Ι 

χυτΗυδ 

ΟΙαδρ Ιΐιεβ \νί11 Ι ! — ηο ηιαη-δΙβ&ΙβΓ ; 1)υΙ Ι ήηά ηιγ 

(ΙεγΗπ^ ηο\ν. 

ΙΟΝ {εΐατίΐηξ ΰαε/ί, αηάβΐύησ αη ατΓΟτν Ιο ΗΪ8 Βοιν). 

λΥίΗ ηοί Ηβηοβ, ογ ενεΓ ΐΗοα τεοείνε πι^ δΙιαΛίΗ^ Γΐ1)3 

ΛνΐίΗΐη ? 

χυτΗϋδ 
\\Έ6Γ€ΓθΓ6 άοδί ΐΗου Ηβε ιηβ, \νΗο Ηίΐδΐ: ΙεαΓηΙ: Ιο 1<ηο\ν 
ΐΗ}^ ηεαΓεδΙ; Ιίίη ? 

ΙΟΝ 

Νίΐυ^ΙιΙ Ι Ιονε Ιο αύιηοηίδΐι &1Ϊ6η5 ιη&ηη6Γΐ658 απά 

5εηδ6-1)6Γ6ίΙ. 

χυτΗυ3 
δία^ — ίΐιεη 1)αι•η ιηβ ;ΐ ίοΐ' α ίαΐΗθΓ'δ ΗβαΗ Ιΐιίηε αΓΓ0\ν 
δΐιαίΐ Ηανε οίείί. 

ΙΟΝ 

Τΐιου ΐΏ}' ίίΐΐΗβι• ! Ιδ ηοί Ιΐιίδ ε 1&υ§1ιΐ6Γ-δοοίΓ ίοΓ ιηβ 
ίο 1ΐ€αΓ? 

^ Ιΐ 1)βϊη§ ϋιβ ΒΛΟΓβά άαΐ.^ οί ϋιβ δοη Ιο Ι&γ ΐΗβ ί&ΙίιβΓ'β 
οοΓρδβ ηροη ί,ΐιβ ρ^Γβ. 

53 ΙΩΝ 

Ξ0ΤΘ02 

οΰ' τρέχων 6 μύθος αν σοι τάμα σημήνειεν αν, 

ΙΛΝ 

καΐ τί μοί λ€^€ί9 ; 

Ξ0ΤΘ02 

530 ττατηρ σ09 εΙμί καΐ συ παΐζ βμός, 

ΙΠΝ 

τίς Χβ'γβί ταδ'; 

ΞΟΤΘ02 

09 σ* εθρεψεν οντά ΑοξΙας €μ6ν» 

ΙίΙΝ 

μαρτυρείς σαυτω. 

ΕΟΤΘ02 

τά του θεού γ' εκμαθων χρηστηρια. 

ΙΠΝ 

εσφαλης αϊνί^μ άκουσας. 

Ξ0ΤΘ02 

ουκ άρ ορθ' άκούομεν. 

ΙΠΝ 

6 δε λ0709 τις εστί Φοίβου ; 

ΕΟΤ0Ο2 

τον συναντησαντά μοι — 

ΙΛΝ 

τίνα συνάντησιν ; 

Ξ0ΤΘ02 

86μων τώνΒ^ εξίόντι του θεού — 

ΙΩΝ 

συμφοράς τίνος κυρήσαι ; 

Ξ0ΤΘ02 

τταΐΒ' εμον ττεφυκέναι. 

ΙΛΝ 

σον '^€<^ωτ\ η Βώρον άΧΧων ; 
54 ΙΟΝ χυτπυβ 
Νίΐ^, ίΗε εα^βΓ-ΙιιίΓΓ^Ίΐψ λ\'ογ(1 δΗ&ΙΙ δΗολν Ιΐιεε α11 ιην 
ιηεαηίη^ οΐ^αη 

ΙΟΝ 

Α^, Β,ηά Λνΐιαΐ \νΐ11 Ιεΐΐ ? 

χυτΗυδ 
ΤΗγ ΓαΙΙιβΓ αηι Ι, Άπά ΐΗου άτϊ τηγ δοη. 530 

ΙΟΝ 

\νΗο Ιΐιβ νουοΗεΓ ? 

χυτπυβ 
ί,οχϊαδ, \νΐΊο τ^Άτβά Ιΐΐ6 οΗΐΙά ΙΙλάΙ Ι Ιιανε λνοη. 

ΙΟΝ 

ΤΗου &τί Ιΐιίηε ο\νη Λνϋηεδδ. 
χυτΗυδ 
Νη^, Ιΐΐ€ Οο(1'δ ο\νη ΟΓ&οΙε Ι ΙιεαΓά. 

ΙΟΝ 

ίΐ6&Γ(ΐ€δΙ πάάΙεδ απι! ηαίδΓεαάεδί. 
χυτΗυδ 
ΤΗεη Γαϊηβ €£ΐΓδ οειί Η€εγ ηο \νοΓ(ί. 

ΙΟΝ 

ννΠίΐί; Λναδ Ιΐιΐδ, ΐΗε ΛνοΓ(1 οί ΡΗοεΙ^υδ ? 
χυτΗϋδ 
ΎΥΐΆϊ Ιΐΐ€ πιαη \ν1ιο τηοϊ τηγ ίαοβ — 

ΙΟΝ 

ΜβΙ 1)166 — ιη€ΐ: Ιΐιεθ ? 

χυτΗυδ 
Αδ Ι 0Εηΐ6 ίΓΟίη ουί ΑροΠο'δ Ιιοί^ ρΐ&οβ — 

ΙΟΝ 

Αγ, &ηά \ν1ΐ£ΐ1; δΚοαΙϋ 1)6 Ιιίδ ί&ίβ ? 
χυτΗυδ 
Μγ 1:Γα6-ΐ3ε§οΙΐ6η δοη ίδ Ιΐηδ. 

ΙΟΝ 

βοΓη ϊΐίγ δοη, ογ ^ν6η οΓ οΙΙιβΓδ ? 

55 ΙΩΝ 

ΞΟΤΘ02 

Βώρον, οντα δ' βξ €μου. 

ΙΠΝ 

τρωτά 8ήτ βμοί ξυνατΓτείς ττόδα σον ; 

Ξ0ΤΘ02 

ουκ αλλω, τέκνον. 

ΙΠΝ 

ή τύχη τΓϋθβν ΊΓοθ* ήκ€ί ; 

Ξ0ΤΘ02 

Βύο μίαν θαυμάζομβν* 

ΙΠΝ 

€α. τίνος δε σοί ττβφυκα μητρός ; 

Ξ0ΤΘ02 

540 ουκ βχω φράσαι» 

ΙΠΝ 

ουδβ Φοίβος είττβ ; 

Ε0ΤΘ02 
τβρφθείς τούτο, κβΐν ουκ ηρόμην. 
ιηΝ 
«γης άρ βκττβφυκα μητρός ; 

ΕΟΤΘ02 

ου τΓβΒον τίκτει τέκνα. 

ΙΩΝ 

7Γώ9 άν ουν εϊην σος ; 

ΕΟΤΘ02 

ουκ ΟΙΟ , αναφέρω ο εις τον σεον. 

ΙΠΝ 

φέρε Χό^ων άψώμεθ^ άΧλων. 

Ε0ΤΘ02 

ταύτ άμεινον, ω τέκνον. 

ΙΩΝ 

ηΧθες εΙς νόθον τι Χέκτρον ; 
56 ΙΟΝ 

χυτιΐί'δ 
Οίνεη — αηύ 1)0Γη Γγοπί πιο 1ι€ Ϊ3. 

ΙΟΝ 

δο 011 Ώΐίί Ιΐΐ)' ΓοοΙ βτί,Ι 5ΐ:υηιΐ3ΐ€ά ? 
χυτΗυδ 
Υεα, ηι^' δοη, οη ηοηε ί)€5Ϊ(ΐ6. 

ΙΟΝ 

Αγ, Άηά Λνΐιοηοε Ιΐιΐ5 Ιιαρρ^ οΐιαηοε ? 
χυτΗϋδ 
\\'^6 ιη&ΓνεΙ ΒοΐΗ ϋ δΗουΜ 1)6ϋο]β. 

ΙΟΝ 

Ηα, Λνΐιαΐ; ιηοίΗεΓ 1)αΓ6 ιηο Ιο ΐΗβε ? 
χυτΗυδ 
δοοίΐι, 11ΐ€Γ6θί οαη Ι δα^ ηαυ^ΐιΐ. 540 

ΙΟΝ 

ΝεϋΗβΓ Ρ1ΐ06ΐ)υ3 ΙοΜ ? 

χυτΗυδ 
ΓοΓ ]ογ οι Ιΐιίδ ί1πη§, ϊ\\αΙ Ι ηενβΓ δοαςίιί. 

ΙΟΝ 

Α1ι, α οΗϊΙά οί ηιοίΗβΓ Ε&γΙΙι ! 
χυτΗυδ 
Νίΐγ^ οΗίΙάΓβη δρπησ ηοί {νοτη Ιΐιε δθ(1. 

ΙΟΝ 

Ηο\ν Ιΐιεη ΐΗΐηε Άτη Ι ? 

χυτπυδ 
Ι 1ϋΐο\ν ηοΐ: 1 ΓβίΙτ ίΐ ίο ΐΗβ Οθ(1. 

ΙΟΝ 

0οηΐ6, ίο Γ€α5οηΐπ§3 ταΙΙιεΓ ΙπΓη λνβ. 
χυτΗϋδ 

Βείίει• δο^ 1117 δοη, ίη δοοϋι. 

ΙΟΝ 

ΗαθδΙ Ιΐιοα ενβΓ ραΗ ΐη Ιαλνίεδδ Ιονε ? νοι^ IV. 57 ΙΩΝ 

Ξ0ΥΘ02 

μωρία γε του νέου. 

ΙΏΝ 

ττρίν κόρην \αβείν ^Ερεχθέως ; 
Ξ0ΤΘ02 

ού <^αρ ύστερον ^ε ττω. 

ΙΠΝ 

αρα Βήτ εκεί μ εφυσα<; ; 

Ε0ΤΘ02 

τω χρόνω γε συντρέχει» 

ΙΠΝ 

κατα ττώ^ζ άφίκόμεσθα Βεϋρο, 
Ε0ΥΘ02 

ταΰτ άμηχανω. 

ΙΠΝ 

Βια μακρα^; εΧθων κεΧεύθου ; 
Ε0ΤΘ02 

τούτο κάμ άτταιοΧα. 

ΙΛΝ 

ΐΐυθίαν δ' ηΧθε<; ττετραν ττρίν ; 
Ξ0ΤΘ02 
550 €69 φανάς γε Βακχίου, 

ΙΠΝ 

ττροξενων δ' εν του κατεσχεζ ; 

Ξ0ΤΘ02 

09 με ί^εΧφίσιν κόραι^; — 

ΙΩΝ 

εθίάσευσ, η ττως τάδ' αύΒα<; ; 
Ξ0ΤΘ02 

Μαίνάσιν γε Βακχίου, 

ΙΩΝ 

εμφρον η κάτοινον οντά ; 
58 ΙΟΝ χυτΗυ8 

Μί(1 Γο11ί€3 οΐ ιη)^ }Όυ11ι. 

ΙΟΝ 
Εγ6 ΕΓ€€ΐΐΐ1ΐ6ϋ3' ά^υ^ΗίΟΓ \ν6ί1 Ιΐΐ66 ? 

χυτΗυβ 
δΐπαβ, Ιο 1ΐ6Γ Ιιανβ Ι 1)66η ΐΓϋβ. 

ΙΟΝ 

Ηαρίγ ΐΗεη άΐ(ΐ5ΐ: ΐΗοα 1)€§ο;1 ιηε ? 
χυτΗυ3 

Τΐιηβ 13 οοηεοηαηί ΐΗΰΐ'οΙο. 

ΙΟΝ 
ννβΓβ ϋ 50, ίΐΟ\ν 0ΕΓΠ6 Ι ΗΐΐΗβΓ ? 

χυτΗϋδ 

Να}^, 1 οαηηοΐ ίϋΐΗοπι ίΐ. 

ΙΟΝ 

ί.οη§ Ιΐΐ€ ^οα^η6)^ ίοΓ α \)ά\)& ! 
χυτΗϋδ 
Τ1ιί3 ίοο ο'6Γρίΐ536ΐΗ α11 πι^ \νϋ;. 

ΙΟΝ 

ΗαδΙ ίΗου 566η 6Γ€ Ιΐιί3 Ιΐιβ Ρ^ΐΐιϊαη Κο^1^ ? 
χυτΗϋδ 

Αι ΒαοοΗυδ' ίεδίαΐ τϋε. 550 

ΙΟΝ 

ί.0(3§ίησ \νϋΗ α ΡιιΙ)Ηο Ηθ5ΐ? 
χυτΗυβ 
Υεα ; αικί Λνΐΐΐι Οείρΐιί&η ^Ηδ \)γ ηϊξ\\ί — 

ΙΟΝ 

Μαάε ϊηίΐίαΐβ — Ιΐιϊδ 1\\γ ιη6αηίη§? 
χυτΗϋδ 
Τ\\αγ \ν6Γ£ πΐίΐΐίΐεηδ ΒαοοΗαηαΙ. 

ΙΟΝ 
δθΙ)€Γ, ΟΓ ΟΓ Λνίηβ θ'6Γ€Οΐηβ? 

59 ΙΩΝ 

Ε0ΤΘ02 

Βακχίου 7Γ/309 ήΒοναΐζ, 

ΙΠΝ 

τοΰτ €Κ6Ϊν ίν Ισττάρημβν. 

ΕΟΤ0Ο2 
ο 7ΓΟτμο<; βζηνρβν, τίκνον. 

ΙΠΝ 

π-ώ? δ' άφικόμεσθα ναούς; 

Ξ0ΤΘ02 

βκβόλον κόρης ϊσως. 

ΙΠΝ 

Ικττεφεύ'^αμΒν το ^ούΧον. 

Ξ0ΤΘ02 

ττατερα νυν Ββχον, τίκνον. 

ΙΩΝ 

τω θεω '^ουν ουκ άτηστεΐν εΙκός. 

ΞΟΤΘ02 

ευ φρονείς άρα» 
ιηΝ 
και τι βονΧόμεσθά γ' άΧΧο — 

Ξ0ΤΘ02 

νυν οράς α γ^ρη σ οράν. 

ΙΏΝ 

ή Αιος ΊταιΒος γενέσθαι τταΐς ; 

Ε0ΤΘ02 

δ σοί 7€ ^ί^νεταί. 

ΙΩΝ 

η θί>γω 8ήθ' οϊ μ εφυσαν ; 6ο ΙΟΝ χυτΜυ3 
Οί Βίΐοϋΐηίδ' ^ο^5 (1ί(1 ΐΗίδ ΙιοίαΙΙ. 

ΙΟΝ 

ΊΊι'ιε 15 ιη^ Βε^εΙϋη^'δ Β\.οτγ ! 
χυτπυδ 
ΓαΙβ, τηγ δοιι, Ιιαίΐι ίοαηά ιΐ οαΐ;. 

ΙΟΝ 

Υεί, ΙιΟΛν 0Λ1116 Ι ίο Ιΐιβ ίαηβ ? 
χυτΗυδ 
Τ1ΐ6 ιηαίάεη ο&8ΐ: ΐΐιεε ίοΓίΗ, Ι (1ουΙ)1:. 

ΙΟΝ 

δο, Ι 'δοαρε Ιΐιβ ΙαΐηΙ; ο£ δβΓΜοχη.^ 
χυτΗυδ 
δοη, Ιΐΐ}^ ίϋίΙιβΓ ηο\ν ι•€0€ίν6. 

ΙΟΝ 

'Τΐδ ίΐιε Οο(1 : Ι ιηαγ ηοί άοαΙ)ί: Ιιίιη. 
χυτΗϋδ 

Υβα, Ίίδ λνΐδάοιη ίο 1)6Η6ν6. 

ΙΟΝ 

\\ΊΐΗί ίΐιίη^ Ηί^ΗεΓ οαη Ι λνίδΐι ίοΓ — 
χυτΗυδ 
Νο-νν Ιΐιοα δ€€5ΐ; οΙοεγ αηά ίΐ'υβ, 

ΙΟΝ 

ΊΊιαη ίΐιβ ίαίΙιεΗιοοά οί Ζςυδ ? 
χυτΗϋδ 
Ο 76», \>γ ΙίΐΓΐίι ίδ ίΐιίδ 1\\γ άχια.'^ 

ΙΟΝ 

δΐιαίΐ Ι οΐίΐδρ ΗΐΐΏ, ιη^ 1)6§6ΐΐ€Γ ? 

^ Οηΐ^ ίΓββ-1)0Γη ϋβίρΐιίαη \νοιηβη οοιιΐά Ιαΐίβ ρ&Γΐ ίη ίΐιβ 

•' 0Γ<ίίθ8." 

* ΧυΙ,ΙινίΒ 1)ρΐη§ άββοβικίβά ίΓοηι Ζοαβ. 

6ι ΙΩΝ 

Ε0ΤΘ02 

560 ΊΤίΘόμ,€νό<ί γβ τω Θβω, 

ΙΩΝ 
χαϊρί μοι, ττάτερ, 

Ξ0ΤΘ02 

φίΧον γε φθ'Ε'γμ έΒεξάμην τάδε. 

ΙΛΝ 

ήμερα Θ' ή νυν τταρουσα. 

Ε0ΎΘ02 

μακάριόν γ' εθηκε με» 

ΙΠΝ 

ώ φίΧη μήτερ, ττότ' αρα καΐ σον οψομαι 8 β μας ; 
νυν τΓοθώ σε μαΧΚον η ΊτρΙν ήτις εΙ ττοτ είσώείν, 
αλλ' ϊσως τίθνηκας, ήμεΐς δ' ου^εν αν Βνναίμεθα. 

Χ0Ρ02 
κοιναί μεν ήμΐν Βωμάτων εύττραξίαΐ' 
όμως Βε καΐ Βεσιτοιναν εΙς τεκν εύτυχεΐν 
εβουΧόμην αν τους τ Ερεχθέως Βόμους» 

Ξ0ΤΘ02 

ώ τεκνον, εΙς μεν σήν άνεύρεσιν θεός 
570 ορθώς εκρανε, καΐ συνη^^ εμοί τε σε, 

συ τ αν τα φίΧταθ^ ηύρες ουκ: εΙΒως ττάρος, 
ο δ' 'ζξας ορθώς, τούτο καμυ έχει ττόθος, 
ΟΊτως συ τ , ώ τταΐ, μητερ ευρησεις σεθεν, 
εγώ θ^ ότΓοίας μοι γυναικός εξεφυς. 
χρόνω Βε Βόντες ταυτ ϊσως εΰροιμεν αν. 
αλλ* εκΧίττων θεοί) ΒάττεΒ' άΧητείαν τε σήν 
εΙς τας ^Αθήνας στεΐχε κοινόφρων ττατρί, 
ου σ οΧβιον μεν σκΡ]7Γτρον αναμένει ττατρός, 
τΓοΧύς Βε ττΧοΰτος' ούΒε θάτερον νοσών 
680 ΒυοΙν κεκΧήσει Βυσ'γενής ττενης θ' άμα» 
αλλ* ευ'^ενής τε καΐ ττοΧυκττιμων βίον, 

62 ΙΟΝ χυτΜυβ 
Ιί Λνίΐΐι Ρ1ιοο1;ιΐ5 Ιΐιου οοηιρί^. 500 

ΙΟΝ 

Η^ίΐ Ιο Ιΐΐ66, Γπ^ ίαϋιοΓ ! 

χυτΗϋ^ 
^0}•ίυ11^ Ι Λνοΐοοιπε Ιΐιΐδ ύ^γ ογ}'. 

ΙΟΝ 

Ηαΐΐ Ιΐιε άαγ ΐΗαί δ€€δ οαΓ ιηεείίη^ ! 
χυτΗϋδ 

Ηερρ7 ιπΒη Ϊ1: ιηαΐΫοίΗ πΐ6. 

ΙΟΝ 

ΑΗ, 1)6ΐονέ(1 ιηοΐΙιΟΓ, λν-Ηβη ΐΗ^ νίδβ^ε ^Ιδο δΐιαίΐ 1 δβο ? 
ΜοΓθ ΐΙΐΒπ βνβΓ ηοΛν Ι Ιοπσ ίο δ66 ίΗεβ, Λνΐιο ΐΐιοιι 

1)6 δ06'€Γ. [δΙίΟΙίΙά 1)6 ΓΠ}• ρΠΐν6Γ. 

ΑΗ^ 1)υΙ ίΗου ροΓοΗαηοβ ατί ά^αά, εικΙ α11 ΐη ναΐη 

ΟΗοκυδ 
ΟυΓδ ίοο 1116 Ηοαδε'δ Ηαρρ^ ί"θΓΐυη6 ίδ : 
ΥεΙ ίαΐη Λν6Γ6 Ι οαΓ ςα66ΐι λν6Γ6 αίδο 1)1 6δί; 
ννΐΐΐι οίΤδρπη^, ΰοιά ΕΓ6θ1ι1:1ΐ6υδ' ΗπαΐεηΙ Ηιιβ. 

χυτΗυδ 
^I^ δοη, αδ Ιοιιο1ιΐη§ ίΐιγ (ΙίδοονβΓγ 

ΤΗθ Οοά δρίΐΐνε δοοϋι, ππάδο ]οίη6ά 11166 Άπά ιηβ. 570 

Τΐιοα 1ΐ3δ1 ίουηά ΐΗγ θ6αΓ65ΐ, 6ΐ•δ1 Ιο Ιΐΐ66 ιιη1:ηοΛνη. 
ΓοΓ Ιΐι^ ^α5ί 76£ΐι•ηΐησ^ ΐΗίδ ίδ αίδο ηιΐηε, 
ΊΊι&Ι Ιΐιου ηΐίΐνδΐ βηά Ιΐι^ ιηο11ΐ6Γ, Ο τηγ δοη, 
Αηά ι, ί1ΐ6 Λνοηΐίΐη οί" \ν1ιοδ6 ΛνοηιΙ) Ιίιου αιΊ. 
Τΐιίδ δΐιαίΐ Λν6 ήηά ίοιΊΐι Η&ρΙ^^ΙείΙ Ιο 1ίηΐ6. 
Νολν^ Ι6&ν6 Ιΐιε Οοά'δ Ηοογ^ &ηά 11ιίη6 Ηοηιείεδδ δίαΐβ : 
Το Αΐ1ΐ6ηδ οοιηε, λλ'ιΙΙι ί1ιϊη6 1ΐ6&ι•1 6ν6η αδ ηιΐηε. 

Τ1ΐ6Γ6 \νίΐίΐ6ί1ΐ Ιΐΐ66 ΐΐΐ^ ί"αΐ1ΐ6Γ'δ δ06ρΐΓ6(1 1)1ϊδδ^ 

Απα ηιαοΐι Λνεπίΐΐι. Νοη6 δΐιαίΐ ο&δΐ ίηΐο ΐΐι^ Ι66ΐ1ι 
Οη6 οί 11ΐ6δ6 Ιίίπηίδ^ Ι3αδ6 Ι^ιγΙΙι ογ ρονεΓίν. 580 

Ηΐ§1ι-1)θΓη αιΊ ΐΚοα, α ηιΐ^ΐιΐγ ιηαη οί" \ν6£ΐ111ι. 

63 ΙΩΝ 

σί^γας ; τί ιτρο<ζ ^ήν όμμα σον βαΧων βχ^βι^; 
ε^'ς• φροντίΒας τ άττήΧθβς, €κ δε 'χ^αρμονή^; 
ττάΧίν μεταστάς ΒεΙμα ττροσβάΧλείς ττατρί ; 

ΙΠΝ 

ού ταύτον εΙΒος φαίνεται των ττρα'^/μάτων 
ττρόσωθεν όντων εηηύθεν β' ορωμενων, 
€γώ δε την μεν συμφοράν άσττάζομαί, 
ττατερα σ άνευρων ων δε '^ΐ'^νωσκω ιτερι 
άκουσον, είναι φασι τάς αύτόχθονας 

590 κΧείνάς ^Κθήνας ουκ εττείσακτον ^ενος, 

ΐν είσττεσούμαι 8ύο νόσω κεκτημένο•;, 
ττατρόζ τ εττακτοΰ καυτός ων νοθα^ενης. 
καΐ τούτ έχων τοΰνειΒος, ασθενής μεν ων, 
[6 μηΒεν ων καξ^Υ ούΒενων κεκΧησομαΐ' 
ην δ' €69 ΤΟ ττρώτον ττόΧεος ορμηθείς ζυ^ον 
ζήτω τις είναι, των μεν άΒυνάτων ΰττο 
μισησόμεσθα' Χυττρά <^άρ τά κρείσσονα' 
όσοι δε χ^ρηστοί Βυνάμενοί τ είναι σοφοί 
σιηωσι κού σττεύΒουσιν εΙς τά ιτρά'^ματα, 

600 ηεΚωτ εν αυτοίς μωρίαν τε Χηψομαι 

ούχ ησυχάζων εν ττόΧει ψό^ου ττΧεα. 
των δ' αυ Βοκούντων^ χρω μένων τε ττ] ττόΧει 
είς αξίωμα βάς ττΧεον φρουρησομαι 
Λίτηφοισιν οΰτω <γάρ ταδ', ω ττάτερ, φιΧεΐ' 
οΐ τάς ττόΧεις έχοντες κάξιώματα 
τοις άνθαμίΧΧοις είσΐ ττοΧεμιώτατοι. 
εΧθών δ' ε'ς οίκον άΧΧότριον εττηΧυς ων 
γυναικά θ' ως άτεκνον, ή κοινουμενη 
τάς συμφοράς σοι ττρόσθεν, άττοΧαχοΰσα νυν 

610 αύτη καθ^ αύτην την τύχην οίσει ττικρως, ^ δοαΙΐ^ΘΓ απίΐ ΥαΙοΙίβηαβΓ : Ιαοαπα ίη Μ88. 
» λΥβϋΙίΙβίη : £θΓ Μ88. Χορίων 64 ΙΟΝ 

δϋβηΐ ? — Νολν ΛνΗ^ΓοΓοΓβ ΟΛίΊΐηνηπ] (Ιτοορδ ίΐιίηο ογβ, 
Αηοΐ Ιΐιου ηγΙ (1οο[) ΐη ίΐιουίίΐιΐ:^ αικί ίι-οιη Ιΐΐ)- ]ογ 
Αϊ^ οΥίΆΏξ^ά, αηά δίπΐ^εδί; ^1^6Λ^1 ιηΐο ί\\γ 5Ϊγ6 ? 

ΙΟΝ 

ΤΙΐ6 ίαοβ οί Ιΐιίη^δ &ρρο&Γ6ΐ1ι ηοί; ΐΗο δαιηβ 

ΓίΐΓ οίΤ, Άηά λνΐιεη λνε δοαη ϋιοηι ηϊ<^1ι άΙ Ιιαπίΐ. 

δο ίΐο Ι ^Γ€€ΐ; λνϋ:Η σίαάηβδδ Ιΐιίδ ηι^ Ιοί 

\νΗο βηά Ά δΪΓ(; : 1ιθλνΙ)€ί1: I1^ίι^ ννΗαί; 1)υΓ(ΐ€η 

λν^ινΗδ οη ιην δουΐ. ΤΙιε ^Ιοποαδ 6ΒΓΐ:1ι-1)0Γη δίηΐβ, 

ΑΐΗεηδ, ιηεη 5Άγ, ΗαΐΗ η;Ηΐσ1ιΐ; οί α1ΐ6η δίΓ&ΐη. 590 

Ι δΐιαίΐ ΐΙΐΓϋδί Ϊη, δίαϊηβά ΛνΐΐΗ α Ιλνοίοΐι! Ι&ϊηΙ — 

Αη οαΐΐ&ηά ίαίΙιβΓ, Άηά ηΐ}' 1)αδΙαΓς1 δεΙΓ. 

Αη(3, 1)6αηη^ ΐΐιίδ τερΓο^οΗ, ηοΓ δΐΓοη<^^ ίη ίποη(1δ, 

" Ν 01)0^7 " δΗ&Π 1)6 οϋΐΐεά — '^ ΝοΙ)θ(1)^'δ δοη." 

ΤΗεη, ίί Ι ρΓ€δδ Ιο ΑΐΗβπδ' 1ιί§1ΐ€δΐ ταπίνδ, 

Αηά δ6€ΐί α ηαηιο, οίάυΠαι-θδ δΐιαίΐ Ι λνίη 

ΗίΐΙιτά ; ίοΓ ^ε^ι1ουδ^ βνβΓ άοί,^δ δυοοεδδ. 

Οοοά ιτΐ6η_, Λνΐιοδθ Λνΐδάοηι λνεΐΐ οουΐά Ηεΐιπ ΐΗβ δΐηΐβ, 

\νΊιο }'€ΐ: Η&η§ 1)αο1ν, λνΗο ηενβΓ δρ6α1<; ΐη ραΙ)1ϊϋ, 

Το ΐΗεηι δΐιαίΐ Ι 1)6 1&υ§1ηη§-δ1οο1<: απά ίοοΐ, 

ννΠο^ ίη Ε Ιολνη οβηδοπουδ^ §ο ηοί δοίΐΐν. ^^^ 

Αηά δΐΗΐ6δπΐ6η λ\•Ηο Η&νβ πιαάε ί;1ΐ6ίΓ ηι;\ι•1<_, ητίά 

λνΐιοηι 
Ι δββίί Γ6ρυί6, ΛνϊΠ Ηεά^ε ηΐ6 ΐη, &πά ο1ΐ6θ1< 
Β}' Ιΐιε &δδ6ηΊί)1}''δ νοΙεδ. 'Τΐδ ενει- δο ; 
Τ1ΐ67 λνΙιΐοΗ δ\ν&^ η&Ιΐοηδ, αηά Ιιανο \\Όη ΓβριιΙβ, 
Το ^οιιησ απιΜίΐοηδ αι•6 ΐΗε 1)ΐ1;ΐ6Γ6δΙ ίθ6δ. 

ΤΐΊ6η, οοηαΐησ ίο ά δίΓόίησε Ιιουδβ, αΐίεη Ι, 

Αηά ϊο α οΐιΐΐάΐεδδ Ιαάγ, λνΙιο Ιι&ΙΗ δΐιανεά 

ννΐΐΗ 1:1ΐ66 1ΐ6Γ δοπΌλν 1ΐ6Γ6ΐ;οίοΐ'6, Ιίαί; ηολν 

δΐιαίΐ 1)68Γ ίη 1)ί1:ί;€ΐ•η658 1ι6γ ΓβρΓοαοΗ αίοηβ, 610 ΙΩΝ 

7Γώ? δ' ουχ υτΓ αντη<; €ΐκ6τω<; μ,ισησομ,αι, 
όταν τταραστώ σοΙ μβν β^'γνθβν 7Γοδό?, 
ή δ' οΰσ' ατεκνος τα σα φίΧ είσορα ττίκρώς ; 
κατ ή 7Γ/3θδου? σν μ €? Βάμαρτα σην β\€7ΓΤ)<ζ, 
ή τάμα τιμών Βώμα συ^χβα^ ^χτ/ς ; 
6σα<; σφα'^α^ Βη φαρμάκων τε θανάσιμων 
^υναΐκ€^ ενρον άνΒράσιν Βιαφθορά^. 
άΧλως τε την σην άΧοχον οίκτείρω, ττατερ, 
άτταιΒα Ύηράσκουσαν ου <γάρ άξια 

620 ττατερων άττ βσθΧών ουσ άτταιΒία νοσεΐν. 

τυραννίΒο^ Βε τή<; μάτην αΐνονμενης 
το μεν ττρόσωτΓον ηΒν, τάν Βόμοισι Βε 
Χυττηρά' τί<ζ γαρ μακάριος, τΐ9 εντνχ7ί<ζ, 
οστίζ ΒεΒοικω<; καΐ τταραβΧεττων βίου 
αιώνα τείνει ; Βημότης αν εύτυχη<; 
ζην άν θεΚοιμι μάΧλον ή τύραννος ών, 
φ τους τΓονηρούς ηΒονη φίΧους εχειν, 
εσθΧούς Βε μισεΐ κατθανείν φοβούμενος. 
εϊτΓοις άν ώς 6 χρυσός εκνικα τάΒε, 

630 ττΧουτεΐν τε τερττνόν ου φιΧώ ψό<γους κλ,ύειν 

εν χερσί σώζων οΧβον ούΒ^ έ'χβίΐ^ ττόνους' 
εϊη δ' εμοι^ε μέτρια μη Χυττουμενω. 
α δ' ενθάΒ' είχον άηάΰ' άκουσον μου, ττάτερ' 
την φιΧτάτην μεν ττρώτον άνθρώττοις σχοΧην^ 
οχΧον τε μετριον, ούΒε μ εξεττΧηξ' οΒοΰ 
τΓονηρος ούΒείς' κείνο δ' ουκ άνασχετόν, 
εϊκειν οΒού χαΧώντα τοις κακίοσιν. 
θεών δ' εν εύχαΐς ή Χό^γοισιν η βροτών, 
υττηρετών χαίρουσιν, ου ηοωμενοις, 

640 κ-αΐ' τους μεν εξεττεμΊτον, οΐ δ' ηκον ξένοι, 

ώσθ^ ηΒύς άε\ καινός ών καινοΐσιν η. 
ο δ' εύκτον άνθρώττοισι, καν άκουσιν /}, 
66 ίΟΝ 

Ηο\ν δΐΐίΐΐΐ Ι ηοΐ;, Λνϋΐι Γβ;ΐ8οη, Ιιπνο Ιιογ ΙιαΙε, 

ννΐιοη 1)}' Ιΐΐ}^ Ιίπεβ Ι 5ΐ;ιη(], δΐιε οη ύ^γ Ιονε 

Ι.οοίνεΐΐι \νϋ1ι ΙίΐϋεΓ ε^βδ οί οΙιΐΜΙεδδηβδδ, — 

\νΐΐ€η Ιΐιου ηηίδΐ οαδί; Γπε οίΓ ίΐηά οίεανο ίο 1ι6γ, 

()γ ΙιοηουΓ ηιο, &η(1 Λνκεοΐν ίΐιΐηβ }ιοιΐ5ε1ιο1(Γδ ροαοθ ? 

ΙΙοΛν οΓί ΐΗβ (1;ιηΓ£Γ6Γ αικί Ιΐΐ6 θβίκϋ^ Ι^ολνΐ 

Ηαν€ \νοΐΏ€η ίουικί ίο δίαγ ΐΐιείι• ΙοΓοΙδ \\'ΐΐΗα1 ! 

Να)^, ίαίΙιοΓ, ιηοΓβ — Ι ρϋ:^ Ιΐιίδ ίΐιγ \ν'\ΐβ 

\νΗο §Γ0\νδ §Γ67 οΙπΜΙεδδ. 'Τίδ ηοί; ννοΓίΙιγ Ιιβτ, 

δρπυη^ ίΐΌπι ρΐΌυά δίΓβδ — ΐΗίδ ουΓδβ οί οΐιίΐοΐΐεδδηεδδ. 620 

Ληά δονΓ^ηΙγ, δο οίΐ, δο ίίΐΐδοΐν ρΓαΐδεά, 

ΝνΐπδΟΓηβ ΐΐδ ί»06 ίδ, 1)υ1: ΙίεΗΐηά ίΐιβ νείΐ 

ίδ ΙοιτηβηΙ. \νΐιο ίδ Ηαρρ^, ίοΓίυπΕίβ ΛνΊιο, 

ΊΊιαΙ, ί63ΓΪη§ νΐοΐεηοβ, §1;ιηοΐη§ αγ^ 3δ]<»ηοβ, 

\ν€αΓ6ΐ:1ι οϋί Ηίε ? Ν&γ, ταΐΗοΓ λνουΐά Ι Ιΐνβ 

Ηίΐρργ-οΙ)5ουΓ6, Ιΐιαη ύε βχίΐΗεά ρηηοε, — 

Οηε Λνΐιο ιηυ^ίΐ: ^ο^ ίο Ιιανε ίοΓ ίπεπόδ ΐΗε νίΐε, 

\νΐιο Ηίΐΐεδ ιΐιε ^οοά, &ηά ενεΓ (ΐΓεαϋδ Ιο (Ιΐε. 

'' ΑΗ/' ΐΗοιι λνίΐΐ: δ&γ^ " §ο1ά ονεΓΐ)ε&ι•δ α11 ΐΐιΐδ, 

Αηά Λνε»1ί;1ι ίδ δΛνεεί." \νου1(1 Ι οΐυΐοΐι Ιυοι-ε — 

^ΓΟίΐη 630 

υηάεΓ ϋδ 1οα(], \νϋ1ι ουΓδεδ ίη ιηΐηε είΐΓδ ? 
Ναγ, Λνε&11:1ι Γογ ιηε ίη ιηε&δυΓε, δοιτολνίεδδ. 

ΒαΙ^ ίβΐΗεΓ, ΙιεΕΓ Λνΐιαΐ: 1)1εδδίη§δ ΙιεΓε ΛνεΓε ηιίηε : — 

ΡίΓδΙ^ ΙείδΠΓε^ άεαΓεδΙ οί άεΙί^Ηΐδ Ιο ηιεη : 

Ρπεπάΐ^• Ιΐιε ίοΐΐί ; ηο νίΠαίπ ^οδί:1ε^:11 ιηβ 

Ουί; οί ΐΗε ραΐΗ : ϋ §ίΐ11δ ίΐιε νεΓ^ δουΐ 

Το τίεΐά ίΐιε ρ&δδ^ αηά ναίΐ ίο Ι^αδεΓ ιηεη. 

Μ}' Ιίίε \ναδ ρΓ&^εΓ ίο Οοάδ^ οοηνεΓδβ λνίΐΐι ιηεη, 

ΜίηίδίΓαηΙ υηί;ο ίο^ αηά ηοΐ Ιο §ηεί, 

\νε1οοπιίησ οοηιίη^, δρεεάϊη^ ραΓίίη^ ^υεδίδ, 640 

Α ηελν ίαοε δηιίΗη^ δίίΐΐ οη ίαοεδ ηελν. 

Απά ΙΗεΙ ΛνΚίοΗ ιηεη, Ιΐιου^ΐι Ιοίΐι, πιυδί Εδ1<: ίη ρΓα}•εΓ, 

67 ΙΩΝ 

Βίκαίον βίναί μ ο νόμο^ η φνσι^ θ' άμα 
τταρβΐχε τω θβω. ταύτα συννοούμβνο^ 
κρείσσω νομίζω τάνθάΚ ή τάκβΐ, ττάτβρ. 
€α δ' βμαυτω ζήν' ϊση 'γαρ η χάρις, 
μβ^αλοίσί χαίρβιν σμικρά θ' ηΒεως βχειν. 
Χ0Ρ02 

κα\ώ<; βλβξας, βΪΊτερ ους βγω φιλώ 
6ν τοίσι σοΐσιν βύτυχησουσιν λόγοί9. 

ΞΟΤΘ02 

650 τταΰσαι Χό^ων τώνΒ\ βύτνχβΐν δ' ίττίστασο' 

θβΧω ^γαρ ουττερ σ ηυρον άρξασθαι, τεκνον, 
κοινής τραιτεζης Βαΐτα ττρος κοινην ττβσών, 
Θύσαί θ* ά σου ττρίν ^ζνίθΧι ουκ βθύσαμβν. 
καϊ νυν μ€ν ώς Βη ξένον αηων σ εφβστιον 
Ββίττνοισι τερψω' της δ' ^Αθηναίων χθονος 
άζω θεατην Βηθεν, ως ουκ οντ εμόν. 
καΐ ^αρ γυναίκα την εμην ου βούΧομαι 
Χυττεΐν άτεκνον οΰσαν αύτος ευτυχών, 
χρόνω δε καιρόν Χαμβάνων ττροσάξομαι 

660 Βάμαρτ εαν σε σκήτττρα ταμ εχειν χθονός, 

"Ιωνα δ' ονομάζω σε τη τύχη ττρεττον, 
οθούνεκ άΒύτων εξιόντι μοι θεοΰ 
ϊχνος σννήψας ττρώτος. άΧΧα των φίΧων 
ητΧηρωμ άθροίσας βουθύτω συν ηΒονη 
Ίτρόσειττε, μέΧΧων Δελφιδ' εκΧιττεΙν ττόΧιν. 
νμΐν Βε σΐ'^ανί ΒμωίΒες, λέγω τάΒε, 
η θάνατον βίττούσαισι ττρος Βάμαρτ* εμην. 

ΙΠΝ 
στειχοιμ αν εν Βε της τύχης άττεστί μοί' 
εΐ μη <γαρ ήτις μ βτεκεν εύρήσω, ττάτερ, 

670 άβίωτον ήμΐν ει δ' εττεύξασθαι χρεών, 68 ΙΟΝ 

ϋρπίίΙιΙηβΗδ, υδο πηθ π.ίΙιιγο 1)Γε(1 ίη ιηβ 
ΓοΓ Ρ1ιοί4)ΐΐίϊ' 8(ΐΓνίοο. '1Ίπη1<ίη^ οη ;ι11 Ιΐιίδ, 
ΓηΙΙιογ, ι ηΊθΐ'€ οδίοβιη ίΐιΐη^δ ΙιοΓβ Ιΐΐίΐη Ιΐιοτβ. 
Μίπ6 ολνη Ιίίε Ιεί; πΐ6 Ηνβ. ΟοηίεηΙ: Λνίΐΐι Ηΐΐΐβ 
Ηϋΐΐι οΙιαΓπι ηο Ιοδδ Ιΐι.ιη ^ο}' ΐη ^ΓβαΙ βδίαΐε. 

αΗοηυβ 
νΥοΠ 1ι;ΐ5ΐ Ιΐιου 5Λί(1, δο 1)6 Ιΐιαΐ ίΐιοδβ Ι Ιονβ 
Ιη Ιΐιβ5€ ΐΐιγ λνοΓίΙδ ιπαγ ήηά ίΐιείι* 1ι»ρρΐη€δ8. 

χυτΗϋδ 
Οί ΐΗίδ ηο Π10Γ6 : 1)ϋΙ ΙεαΓη Ιο 1)β£ΐΓ ΙΙ17 ΓογΙιιπο. 050 
ΡοΓ, ΛνΙιεΓβ Ι ίουηά Ιΐιεε, Ιΐιεί'β ΛνουΜ Ι Ι36§ϊη^ 
Βγ ηια1νΐη§ Ιΐιεε ά δοΐοηιη ρυΙ)Ηο ίβαδί, 
Αηά Ιΐιγ 1)ΪΓΐ;1ι-δαοπίιθ6, ηοΐ οίΤεΓεθ γ^^. 
ΝοΛν ίο Ιΐιε ίε&δΐ αδ ηι^ σαβδί 1)ηη§ΐη§ Ιΐιεε, 
Γ11 ιηα1<6 Ιΐιεε οΐιεεί' : ΐΗοη Ιο ΙΗθ Αΐΐιεηίαπδ' Ιαικί 
Βι-ίη^ Ιΐΐ66 &δ οηβ ΐΐιαΐ ΐΓανβΙΙεΙΙι, ποί; αδ ιηίηβ. 
ΡοΓ, δοοίΐι, Ι Ιιανε ηο Ιιεαι-ί; ίο νεχ ηιν λνΐίε 
λνϋΐι ητΐηε ΟΛνη 1)1ίδδ, Λνΐιίΐε δΐιε ϊδ οΙιΐΜΙεδδ δϋΐΐ. 
Αηά Ι δΗαΙΙ ήηά ά ΐίηιβ Ιο Ιίπη^ ηιγ (^υεεη 
Το δυίΤει• Ιΐιεε Ιο ΐαΐ^ε ηι^ δοερίΓβά δλνα}^. 

600 
Ιοη 1 Ι ηαηιε ΐΗεε, οί ΐΗαΙ; 1ιαρρ>' οΐιαηοε 
Ιη ύΐΆί, 3.8 ΐογίΪΎ ΑροΠο'δ δΐιήηβ ί οαιηε, 
ΡίΓδΙ Η^Ηΐεά Ι οη ϋιεε. Νονν &11 ΐ1ι^ ίποη(ΐ3 
Το ίΐιΐδ §1ίΐά ίεαδί; οί δαοηβοε §&11ιεΓ ΐΗου^ 
Το 1)ΐά^ αδ Ιεανίη^ Όείρΐή δοοη, ίαΓεΛνεΠ. 
Υου, Ιιαηιΐηΐίΐΐάδ^ Ι οοπιηιαηά^ δρεαίί: ηοί Ιιενεοί. 
Όεαίΐι — ΐί ^6 δαγ ίο ηιγ Λνίίβ αη}'ί;1ιΐη§ ! 

ΙΟΝ 

Ι §ο : γβΐ ίο ηιγ ίοι-ΐυπε οηε ΐΗΐησδ Ιαοΐο : 

ΡοΓ, δανέ Ι ίΐηά 1ι6γ λνΗο §3.νε Ηίε ίο ηιε, 

Μγ Ηίε ίδ ηαυ^ΐιΐ. Ιί οηε ρι-α^ει* 1)ε νοαοΐΐδαίείΐ^ 670 

^ "Ιων, " οοιηΐη§," 1)60£ΐιΐ8β ιηβί. αϊ- Ιιίβ οοτηϊης /οτίΚ. 

69 ΙΩΝ 

€κ των ^Αθΐ]νων μ η τεκοΰσ βϊη ^ννη^ 
ώ? μοί ιγβνηταί μητρόθβν τταρρησία. 
καθαραν ^γαρ ην τις βίς ττόΧιν ττεστ) ξένος, 
καν τοις Χό^οισιν άστος ζ, τ6 γε στόμα 
ΒονΧον ττίτταταυ κούκ 'ύχευ τταρρησίαν. 

Χ0Ρ02 

ορω δάκρυα καί ττβνθίμους στρ. 

αλαλαγά9 στεναγμάτων τ εΙσβοΧάς, 

όταν βμα τύραννος βντταίΒίαν 

Ίτόσιν βγρντ βΙΒ^, 
680 αύτη δ' άτταις η καΐ ΧβΧαμμενη τέκνων. 

τίν\ ω Ίταΐ ττρόμαντι Αατονς €χρη- 

σας ύμνωΒίαν ; 

ττόθεν 6 τταΐς οδ' άμφΐ ναούς σέθβν 

τρόφιμος εξββα, γυναικών τίνος ; 

ού ^άρ με σαίνει 

θέσφατα, μη τιν ε'χ^τ) ΒόΧον. 

Βειμαίνω συμφοραν 

€φ' δ τΓοτε βάσεται. 
690 άτοΊτος άτοττα ^αρ τταραΒΙΒωσί μοΐ> 

τάΒε θεού φήμα. 

βχει ΒόΧον τύχαν θ^ ό τταΐς 

άΧΧων τραφείς εξ αιμάτων. 

τίς ού τάΒε ξυνοίσεται, ; 

φίΧαι, Ίτότερ ε μα Βεσττοίνα άντ, 

τάΒε τορώς ες ους ^ε^ ων 7] σο μεν, 
ττόσιν, εν ω τα ττάντ ε'χρυσ εΧττΙΒων 
μετογος ην τΧάμων ; 

νυν δ' η μεν ερρει συμφοραΐς, 6 δ* εύτυχεΐ, 
700 ΊΓοΧίον είσττεσουσα ^γήρας, ττόσις δ' 

7ο ΙΟΝ 

ΟΓ Αίΐιεηδ' θζιυ^ΙιΙεΓδ τηΆγ τηγ ιτιοΙΙιβΓ 1>6, 
Ύ\\ίΐί \)γ τηγ τηοίΗεΓ η\Λγ ίι•66 δρβεοΗ 1)6 ηιΐηβ. 
ΊΊΐ6 αΐίβη ΛνΗο εηΙβΓείΙι ά \)\ιν^ 
Οί ρϋΓ6 1)1οοά, 1)υΓσ•Ιΐ€Γ ΐΗου^Η Ηβ Ι3€ ΐη ηαιηε, 
Ηαϋι ηοΐ ίρεε δρβεοΐι ; 1κ* 1>€»γ3 α 1)οης1ηΐΕη'5 Ιοη^υ©. 

[Εχβηηί χυτΗυδ αηά ιον. 

ΟΗΟΚϋδ 

ο νίδίοη ο£ ΙβΕίΓδ, Άηά οί β€Γ06 Η6αΓΐ-1)υΓηίη^ ('^^'"•) 
Βΐ'βαΐίίη^ ίοΓίΗ ίηΐο δΐιπεί^δ &η(1 Ιΐιβ οπΓαδΗ οί 
δί^ΐιΐησ, 

ννΐιεη ηι^ Ιαάν Ι^βΙιοΜβίΗ 1ι€γ οΐιίβί^ίη ΓθΙυΓπίη^ 

Ιη ^1θΓ}' οί" ί&ΙΙιεΓίιοοά — 1<ηθΛν€ΐ;Η ίΙΐΆΪ γ^ΆΠΛΐη^ 

ΟΓ οΗϊΜΙοδδπεδδ λναΐ1:6ΐ;1ι Ηθγ, Πυηο-εΓ αηάνΐησ ! 080 

δεεί'-δοη οί Ι.&Ιοηα, λνΐιαΐ: δίΓίΐΐη Ιι&δΐ ΐΗοα οΐιαηίοά ? 
ννΐιεηοε οαιηε Ιί6, ΐΗε ΛνΕΐί ίη ϊ]\γ ίειηρΙε-ροΓοΗ 

Ύ\\γ ΓοδίβΓίϊη^ — γ^Ά, ΙίυΙ ο. ιηοΙΙιβΓ γ^ϊ Λναηίεά ! 

Αη(1 Ιΐΐ€ οΓαοΙε δΙΪΓΓεΐΙι Γπΐηε Πεαι-ΐ: Ιο (ί(:^ίνΐη^ 
Οί ίΐδ Ιοηεδ Λνϋ:1ι ΐΗε ΛνΙιΐδρθΓ οί ΙΐΈΕαΗειτ Ιιαυηίβά. 
Ι ίβ^Γ Λν}ΐ6ΐ•6ΐιη1ο ϋ; Λνίΐΐ §νο•\ν, 
Τΐιΐδ ίαίο Ιΐιοα ΠεβΙ: ο&αδεά υδ Ιο 1ίηο\ν : 

Τοο δίΐ'&ησε ίοΓ ιη}' ΟΓθθεηοβ ίΐ ίδ. 690 

ΟΗίΜ ίΕιίΙιεΓεά οί ίοΓίαηβ Άηά ίΓβ&δοη ! 
Οΐιΐΐά ίΐΐΐεη οί Μοοά ! — ίΐ \\•€Γ€ τεαδοη 
ΎΙίΆΪ 3.\\ δΐιοαίά οτγ γ&Ά υηΐο ίΗίδ. 

Ρπεηάδ, δ1ι&11 Ι 1)6ίΐΓ ίο 1117 Ιαάγ Ιΐιε δΙοΓγ ? (Αηί.) 
δΗαΙΙ Ι δρε^ΐν ΐη 1ι6γ 6άυ, Ιιογ ΙοΓά'δ Ιίαδβηβδδ 
Γενεαϋησ ? 
ννΗοιη δ1ΐ6 οοπηίβά 1ι6γ ά\\ Άτια ίη α11 — Ηει-οΙοίοΓο Ιιο 
Ηίΐά δ1ι&Γ6 111 1ΐ6Γ άΓ€Εηΐ8 οί 3. νβ1:-οοιηϊησ ο^1ο^^. 
Νο\ν ίη Λνο6 ίδ δΗε λνΗεΙπιεά^ 1)α1: Ιιίδ Ιιεαι-Ι; ΙιαΐΗ 
ίουηά Ηβαΐϊη^, [δίΓε^νίπ^ Ι 

Τΐΐίΐί; Ηβ βουΐ^ ΐΐιβ άε&Γ ίΓβδδβδ αηά ^Μ'δ 5ί1ν€Γ- 700 

71 ΙΩΝ 

ατίβτος φί\(ον. 

μβλβος, 09 θυραΐος βΧθων Βόμονς 
μβ^γαν €9 οΧβον ουκ βσωσεν τύχα<ζ. 
οΧοίτ ολ,ΟίΤΟ 
ττότνιαν εξατταφων €μάν' 
καΐ θεοίσιν μη τύγοι 
κα\\ίή)Χο<^α ιτίΧανον βιτί 
ττνρΐ καθα^νίσα^' το δ' βμον €Ϊσ€ται 
710 * * * *• ♦ 

τύραννο^; ή φί\α φί\ον.^ 
η8η ΊΓβΧας Ββίττνων κυρβΐ 
τταΐς και ττατηρ νέος νβων, 

Ιω ΒβίράΒες ΎΙαρνασου ττίτρα^ζ βττωδ. 

βχουσαί σκόττβΧον ούράνιόν θ* βΒραν, 
ϊνα ΒαΑ:;^ίθ9 άμφίττύρονς άνέχων ττεύκας 
Χαίψηρα ττηΒα νυκτίττ6\θί<ί άμα συν Ώ>άκ)(^αί<ζ. 
μη τί ττοτ βίς βμαν ττόΧίν ΐκοίθ^ ό τταΐ^^, 
7•20 νβαν δ' άμεραν άττοΧίττων Θάνοι. 

στβνομάνα ^άρ αν ΊΤθ\ί<^ ^χοί σκήψιν 
ξενικον βΙσβόΧάν. 
αλ/9 ο ττάρος άρχα^6<; ων 
^Ειρβχθβνς άναξ. 

ΚΡΕΟΤ2Α 
ώ Ίτρεσβυ τταί,δαγώγ' Έ/5€χ^€ω9 ττατρος 
τούμου ττοτ 6ντο<;, ηνίκ ην 6Τ €ν φάει, 
€7Γαίρ€ σαυτον ττρος θβον χρηστήρια, 
ώ9 μοί σννησθης, €Ϊ τι Αοξίας άναξ 
θβστΓίσμα τταίΒων €ί<; 'γονά^ζ έφθβ^ξατο• 
730 συν τοΐς φίΧοίς '^άρ η8ύ μβν ττράσσβιν καΧως' 

ο μη ^βνοίτο δ', εϊ τι τυ^χάνοι κακόν, Βα^^ββίά : £ογ Μ88. τυρανι^ίΒοί φίλα. 72 ΙΟΝ 

Ο οαΐΐίίί Άηά οιιΙΙίΐπίΙοΓ, Ηε Ιΐιαΐ ο^τΏβ δίεαίίη^ 
Οη Ιΐΐ€ ν\'€αΗΗ οί ά Υιοιίϋα 1ΐ€ 5αν€;(] ηοί Γγοπι υη- 
άοΐη§ ! ^ — [οΙοίΐΗιι^ — 

\νΊιο ΛνουΗ οοζεη ιη^ \ΆΟγ ν,\ύ\ ΐΓοαοΗείΌαδ 
Γίΐΐδβ οηε, &Λν;ι^ ίο {]]γ ηιΐη, Ιΐιγ Γυίη ! 

Ο'βΓ Ιΐιε οοπδεοΓίΐΙε οαΐίε ίιβ δΐιαίΐ Ιαγ 
Μϊ(1 νοϋΓ ίΐΙΙίΐΓ-ίϊαπιεδ^ Οοάδ, Ιεί; Ιΐιοηι ρΐα^ 

υηαναΐΐΐη^ΐγ ! ΑΗ 1)υΙ πί^ ο^υεεη 710 

δΐιαίΐ Ιίηολν ίΥΐΆί Ι Ηοΐθ Ηθγ Ιΐιβ (Ιε&ΓβΓ ' 
Ι^ο Ιΐιίδ δΐπαη^β ίεαδί; άΓΕΛνεΐΗ πεαΓεΓ 

\νΐιβη ΐΗβ δΪΓβ'δ δίΓ&η^β δοη δΗαΙΙ 1)6 δβεη. 

Ηεί^Ηΐδ οΓ ΡΛΓποδδυδ, τοοίί-ηά^εδ υρΙ)€απη§ (^Εροάε) 

Τ1ΐ6 ΛνίΐΙοΙιΙολνβΓ ΟΓίΐ^δ ίΐηά Ιΐΐ6 οίουάίαπά άοηιε, 
ν\Ίΐ6Γ6 Βηοοίιυδ, υρίοδδΐησ ΐΗε ρίηβδ ίίαηιε-^ΙαΓΪηίτ, 
ί,εαρδ ηιΐά Ηίδ ]>ίΐοϋ1ιαη1:δ ΙΙίΓουσΗ άΕΓ^ίπβδδ \\\3Χ 
γοΆχη, 
Μα^ ηενβΓ 70η \)ογ ίο τηγ ^\\.γ οοιηε ίαπη§ ! 

Βε Ηίδ 1)ΪΓΐ1ι-(1ίΐν ΐΐιε ά3.γ οί Ηίδ (Ιοοηι ! 720 

ΓοΓ ΐη δοοίΐι δ1ιου1(1 οαΓ οϋγ 1)6 ΗαΓά Ιΰβδίβίκΐ 
Ιί αη &1ί6η Ιιοδΐ Ιο 1ι6γ Ιΐ6αι1;Ηδ δΙι^ΙΙ 1)6 Ιεά. 
δυίίΐ06 υδ ΕΓβοΙιΙΙιειίδ, ΐΗε Ιίΐη^Ι^ Ιιεαά 
0£ Ιΐΐ6 Αηοίεηΐ: Ηοπιε ! 
ΕηίβΓ οκΕυδΑ αηά οίο δΕκνΑΝΤ, αΐίιιώίησ ίΗο αΞοβηί 
Ιο ΐΗβ ΤβιηρΙβ. 
ΟΗΕυδΑ 
ΤΗου Γ6ν6Γ6η(ί οΙιΐΙά-λναΓά οί" τηγ δΟΓηεΙΐηιε δίΓβ 
Εΐ'εοΙιίΗειίδ, Λνΐιϊΐε Ηε λνα11%:ε(1 γεί ΐη ΐΐιε Η^Ηΐ, 
ΒεΕΓ υρ, ^^ηά ρτεδδ Ιο γοη Οοά'δ ΟΓ&οΙε, 
Τΐιαί ΐΐιοιι ιπΕ^δί; δΙιαΓε ηΐ}' ]ογ, \ϊ Εοχίίΐδ Κίη» 
Α ΐ3θάϊησ-ρ1ε(1σε οί δοηδ Ηαΐΐι πΐίεΓεά ίοΓΐΙι. 
'Τΐδ δΛνεεΐ λνϋΐι ίι-ϊεηάδ Ιο δΙι&Γε ρΓΟδρεηίγ : 730 

Αη(1 ϊί — Λνΐιΐοΐι Οοιΐ ίοΓίίίά — ΐί" ΐ11 1)εί&11, 

^ Β^ ρβΓρεΙπδΐΙΐη^ ΐΗβ Γ&οβ ο{ ΐΓυε-ΙίΟΓη ΕΓβοΗΐΗβΐςΙβ. 

73 ΙΩΝ 

ε/ς ομματ εΰνου φωτός βμβΧεψαι ^Χνκύ. 
βγω δε σ\ ώσττερ καί συ ττατίρ βμόν ττοιε, 
ΒέστΓοιν όμως ουσ άντικηδεύω ττατρός, 

ΠΑΙΔΑΓΛΓ02 

ω Θν^αΊβρ, άξί αξίων γεννητόρων 
ηθη φυΧάσσεις κού καταισ'χυνασ εγεις 
τους σους τταΧαιους €κ<^όνους αύτοχθονας. 
βΧχ €\κ€ ττρος μέΧαθρα καί κόμιζε με. 
αίττεινά τοί μαντεΐα' τον <γηρως 8ε μοι 
740 συνεκτΓονοΰσα κωΧον Ιατρός 'γενον. 

ΚΡΕ0Τ2Α 

ετΓον νυν ϊχνος δ' εκφνΧασσ οττου τίθης, 

ΠΑΙΔΑΓΏΓ02 

ίΒον. 

ΤΟ τον ΤΓοΒός μεν βραΒν, το τον 8ε νον ταχύ. 

ΚΡΕΟΤ2Α 

βάκτρω δ* ερεΙΒον ττεριφερή στίβον χθονός. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ02 

κα\ τοντο τυφΧόν, όταν εγολ βΧεττω βραχύ. 

ΚΡΕΟΤ2Α 

ορθώς εΧεξας* άλλα μη ττάρες κόττω, 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ02 

οΰκονν εκών γε• τον δ' άττόντος ου κρατώ. 

ΚΡΕ0Τ2Α 

γυναίκες, ιστών τών εμών καΐ κερκίΒος 
ΒούΧενμα ττιστόν, τίνα τύχην Χαβών ττόσις 
βεβηκε τταίΒων ώνττερ είνεχ ήκομεν, 
750 σημηνατ' εΐ ^αρ ου^αθά μοι μηνύσετε, 

ουκ εις άττίστους Βεσττότας βαΧεΐς χαράν. 

ΧΟΡ02 

^ώ Βαΐμον, 
74 ΙΟΝ 

'Τίδ 5>νβ€ί; Ιο ^Ηζβ ίη βγβδ οί δ^ΓηραϊΗ^τ. 
Νο\ν ΐΗΐηο οΐά Ιονίη^ ίεηίΐίΐηοε οί" τηγ δίΓβ 
Ι, ΐΗου^Η 1\^γ Ι&άγ, ταιά^τ ϋαοΐί Ιο ΐΐιεο. 

ΟΙ.Ο δΕΚΥΑΝΤ 

Μγ άΛ\ΐζ]\ί&τ, δρίηί; -ννοΓίΗγ οί ηοΒΙβ δΪΓ63 

ΤΗου Ιίβερβδΐ;, αηά ΐΗου ΗαδΙ ηοί ρυί; Ιο δΐιαιηβ 

ΤΗίηε οΜ ίοΓβίαΐΗβΓδ^ οΗΐΙάΓεη οί ΐΗβ δοϋ. 

ΌΓ&Λν, άΓανν- 1116 ΙολναΓάδ ίΗβ δΗηηεδ, αηά 1>ηη§ Γπε οη. 

8ΐ€€ρ ΐδ ΐΗβ §οά-\ναΓ(1 ραίΐι : 1)6 ΐΗοα ρΐι^δΐοίαη 

ΙΙηΙο ιαίηε α^ε, &ηά Ηεΐρ υαγ Ιοίΐίη^ Ιίιηύδ. 740 

ΟΗΕϋδΑ 

ΡοΠολν : ΐΒ\ί6 Ηεεά \ν1ΐ6Γ6 ΐΗου άοδί ρΐαηΐ; ϊ\\γ Γεβΐ;. 

ΟΙ.Ο δΕΚΥΑΝΤ 
Ι^ο ΐΙΐ6Γβ ! 
δ1ο\ν ίδ ίΗε ίοοΐ, δΐίΐΐ \)γ ΐΗε Γηίη(3 ουίδίπρρεά. 

ΟΚΕϋδΑ 

Τγ^ ΛΝ'ϋΗ ΐΥιγ δΙίΐίΤ ίΗβ §Γοαη(1 : Ιε^η \\Άτά ϊΗεΓεοη. 

0Ι.Ώ δΕΚΥΑΝΤ 

Βΐίηά ^υΐάε ϊδ ΐΗΐδ -ννΐιεη ιηΐηε εγεδ δεΓΥβ δο ϋ1. 

ακΕυδΑ 
δοοίΗ δΛΐά : γ€ϊ γϊ^Ιά ηοΐ Ιΐιου Ιο -ννε&ήηεδδ. 

ΟΙΌ δΕΗΥΑΝΤ 

Ι γγοπΜ ηοΐ, 1)υί; ιη^ Ιοδί δΐΓ6ησί;}ι Ι οοιηιηαηά ηοΐ 

ΟΚΕυδΑ 

ννοιηεη, γνΊιίοΚ άο Ιεαΐ δ6Γνΐθ6 αί ιη^ Ιοοιη 

Αηά δΗυίΙΙε, δΙιο\ν λνΐιαί; ίοιίυηε Η&ΐΗ τηγ \οτά 

Γοαηά Ιοαοΐιΐησ ΐδδαε, £ογ \ν1ιΐο1ι οαπδβ Λνε οαιηβ. 

ΡοΓ, ίί }'6 δρε^ΐί §οοά ΐίάΐη^δ ιιηΐο ιηε, 750 

ΥοαΓ ^ϋ66η δΐιαίΐ ηοί ίοτ§&ϊ ΐ1ΐ6 άεΐϊΐ; ο£^ο^. €ΗΟΙΐυ3 

Α1ι ίαίε ! 75 Ι12Ν 

ΠΑΙΔΑΓηΓ02 

ΤΟ φροίμίον μ€ν των λόγωζ^ ουκ εντνχ^ες. 

Χ0Ρ02 
Ιω τΧαμον. 

ΠΑΙΔΑΓηΓ02 

άλλ' η τι θεσφάτοισί Βεσττοτών νοσώ; 

ΧΟΡ02 

εΐβν τι Βρώμεν, θάνατος ών κείται ττίρι ; 

ΚΡΕ0Τ2Α 

τις η^β μοΰσα, χω φόβος τίνων ττίρι; 

Χ0Ρ02 
είττωμεν η σΐ'γώμεν ; ή τι Βράσομεν ; 

ΚΡΕ0Τ2Α 

εΓφ'• ώ9 έχεις γε συμφοράν τιν εις ε με. 

Χ0Ρ02 

760 είρήσεταί τοι, κεΙ θανεΐν μεΧλω ΒιττΧτ}. 

ουκ εστί σοι, Βεσττοιν, ειτ ά'^καΚαις Χαβεΐν 
τεκν ούΒε μαστω σω ττροσαρμόσαι ττοτβ. 

ΚΡΕΟΤ2Α 
ώμοι, θάνοιμι. 

ΠΑΙΔΑΓηΓ02 

θνηατερ — 

ΚΡΕ0Τ2Α 

ώ ταΚαιν βγω συμφοράς. 
εΚαβον, ετταθον αχός άβίοτον, φίλαι, 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ02 

Βιοιχόμεσθα, τεκνον. 

ΚΡΕΟΥί Α 

αίαΐ αίαΐ' 

Βιανταΐος ετυττεν οΒύνα με ττΧεν- 

μόνων τώϊ^δ' εσω, 

76 ΙΟΝ 

οΐ-η δΕΚΥΑΝτ (α^ίίΐβ). 
Νο ΗΛρρ}'-1)θ(]ϊη^ ρι-εΐυοίε οί ΐΗεΪΓ δρβεοΗ ! 
ΟΗοηυδ 
Α1ι ΙίΕρΙβδδ ! 
ΟΙ.Ο 8ΕκνΑΝΤ {αήάβ) 
ϊ\ά, δίηΐνδ ΐΏΪηο ΗοαΓί; ίοΓ ιη^ ΙοΓάδ' ογεοΙο ! 

οΗοηυδ 
\νΗΕΐ βΙιλΠ \ν€ άο ΛνΗβη άε&ΐΐι ίδ ΐη Ιΐιε ρ;ι11ι ? 

αΚΕϋδΛ 

\νΗαΙ; ιηεαηδ Ιΐιίδ δίΓΕίη, αηά ΛνΗβΓβίοΓβ ίδ ^ουΓ ΓεαΓ ? 

ΓΗΟΚυδ 

δρ6€ο1ι ? — δΐΐ6ηο6 ? — Λ\•Ηα1: ίδ ίί; ΙΗ&Ι; Λνε δΗουΜ οίο ? 

εκΕυδΑ 
δρεαΐ^ : δοηιείΗίη^ }'6 Ινββρ 1)ίΐο1<. ΐΗαΙ ίοαοΗείΗ ιηε. 

ΟΗοκυδ 
Τΐιοα δΐιαίΐ; Ιίβ ϊολά, — γ^,Ά, ΐΗου^Η Ι άΐε Ιλνίοβ ονβΓ. 760 
'Τΐδ ηοΐ ΓοΓ Ιΐΐ66, ιην η^ε^η, ίιι αιτηδ \.ο ίοΐά 
0Ηϊ1(ΐΓ6η, ηοΓ ρΓ6δδ ίΗεηι ενεΓ Ιο ΐΐιγ 1)ΐΈίΐ5ΐ:. 

ΟΚΕϋδΑ 

ΑΗ^ Λνουΐά Ι ηιί^ΐιί; άΐβ ! 

ΟΙ.Ο δΕΚΥΑΝΤ 
ΟΕΕυδΑ 

ΑΙί Λντείοΐι ! — &Η ηιε Γογ πί^ πιίδ6Γ7 ! 
Ι Ιιανε §οΙΐ€η δ0Γ6 Ηυι% πΐ}' ίπεπάδ : ΛνΉαΐ ίδ ϋίε 
αηΐο 1116 ? 

ΟΙ.Ο δΕΚΥΑΝΤ 

υηάοηβ — ίΗου αηά Ι ! 
Ο οΗίΙά ! 

ΟΗΕϋδΑ 

ΑΗ τη^, ε1ι ιηε ! ίοΓ Ιΐΐ6 αη^αίδΗ-άίΐΓί; 
ΗίΐΐΗ ρίβΓοεά ηαε ΙΙττοιισΗ, αηά ΙιαίΗ ρΐυη^εά άβερ 
ίηΐο ηαίηβ ΙιεαΓί;. 

77 ΙΩΝ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ02 

μηττω στενάξυς, 

ΚΡΕΟΤ2Α 

αλλά ττάρεισι ηόοι, 

ΠΑΙΔΑΓΛΓ02 

Ίτρίν αν μ,άθωμεν — 

ΚΡΕ0Τ2Α 
770 αγγελία ί^ τίνα μοί ; 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ02 

εΐ ταντα πτράσσων δεσττόττ^ί ττ^ς συμφοράς 
κοινωνός ίστιν, ή μόνη συ Βνστυχεΐζ. 
Χ0Ρ02 

κείνω μίν, ω ^εραιί, τταΐΒα Αοξίας 
βΒωκεν, ΙΒία δ' ευτυχεί ταύτης Βίχα» 

ΚΡΕΟΤ2Α 

τόδ' εττΐ τωΒε κακόν άκρον εΧακες ελακ€^ 
άχος εμοί στενειν. 

ΠΑΙΔΑΓηΓ02 

ττότερα Βε φΰναι Βεΐ γυναικός εκ τίνος 
τον ΊταΐΒ^ ον είττας, ή γεγωτ' εθεστησεν ; 

Χ0Ρ02 

780 ηΒη ττεφυκότ εκτεΧή νεανίαν 

ΒίΒωσιν αύτω Αοξίας' τταρή δ' εγώ. 

ΚΡΕ0Υ2Α 

7Γω9 φης; άφατον άφατον άναύΒητον 
Χό^ον εμοϊ θροείς. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ02 

κάμοιηε. ττως δ' ό χρησμός εκττεραίνεται 
σαφεστερόν μοι φράζε, χωστις εσθ^ ό τταΐς. 

ΧΟΡ02 

δτω ξυναντησειεν εκ ναού συθείς 
ττρώτω ττόσίς σός, τταΐΒ' εΒωκ αύτφ θεός, 
78 ΙΟΝ 

ΟΙ.Ο δΕΙΙΥΑΝΤ 

Ν&ν, ηιοΑπ ηοΐ γ^ϊ — 

οκκυδΑ 
Βυΐ; λναϊΗη^β ίΗβ 5ου1 οί ηπε Π11 1 

ΟΙ.Ο δΕΚΥΑΝΤ 

Εγ6 \ν6 δΗαΙΙ ΙβίΐΓπ — 

ΟΚΕυβΑ 

\ν'Ίι&1 ϋ(ϋη§δ Γ6Γη8ίη ίοΓ πιβ 5ϋ11 ? 770 

ΟΙ.Ο δΕΚΥΑΝΤ 

ίί ΐη 11ί6 δαίΏΟ οαΐηηιϋ^ οπγ Ιοί'ύ 

Ηανε ρ&γΙ, ογ ΐΗΐπβ αίοηβ ιηΐδίοΓίυηο 1)€. 

ΟΗΟκυβ 
ΑποΐεπΙ, Ιο ΗίΓπ Ηίΐ1:Η Ι^οχίΕδ ^ίνεη α δοη, 
Αηά ρπνίΐΐε ^ο}' ίδ Ηΐδ, υηδΙιαΓθά οί Ιι€γ. 

εκευδΑ 
Α1ι δΟΓΓΟΛν οη δΟΓΓΟΛν, ίοΓ ΟΓΟλΥπ οί δΟΓΓΟλν, Επά -«Όεδ 
ίοΓ ιη^ δίσΐιίησ ! 

ΟΙ.Ο δΕΗΥΑΝΤ 

Βυί; οί" δοηιβ λνοιηαη ιηπδί: 1ΐ6 γ^Ι 1>€ Ι^ογπ, 

Τΐιίδ αΐιΐΐά ? — ΟΓ άΐά Ιΐιε Οοά ρΓοοΙαΐιη Ιιΐιη ΙίΟΓπ ? 

ΟΗοηυδ 
ΑίΓβίκΙν 1)0Γη — ηα^ ιηοΓβ, α δ1ηρ1ΐη§ §Γ0Λνη 780 

Οοΐΐι ΐίοχί&δ §ΐν6 Ιηιη. Ι νν^αδ ΐΙιοΓβ, αηά ΗεαΓά. 

ΟΚΚυδΑ 

Ηο\ν δα}'€5ΐ; ΐΗου ? — ηαπίθίεδδ, υηδρεαίίαΐ^ΐβ ΐΗίη^δ ίη 
ηιΐηβ €ΕΓδ ΆτΙ ΐΗου 0Γ}'ίη§ — 

ΟΙ.Ο δΕΗΥΑΝΤ 

Αηά ιηίηε. ΒυΙ Ιιολυ ΛνοΓί^δ ουί Ιΐΐθ οΓαοΙβ ? 
ΜθΓ6 οΙβΆτΙγ 1611 πιε : λΝ'Ιιο ΐ1ΐ€ Ιαά 15, ίεΐΐ. 

ΟΗοηυδ 
λνΉοΐϊίδο ΐΗν Ιογο δΐιοπίά βΓδΐ ιηβεΐ &δ Ηε ρΗδδθθ 
Γγοιπ ί;1ΐ6 Οοά'δ ίαηε, Ιΐιο Οοά ^ανο Ηΐιη ίοΓ δοη. 

79 ΙΩΝ 

ΚΡΕ0Υ2Α 

οτοτοτοΐ' ΤΟ δ' €μ6ν ατβκνον άτβκνον βΧαβεν 
790 άρα βίοτον, βρημία δ' ορφανούς 

δόμους οΙκήσω. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ02 

τις ουν εχ^ρησθη ; τω συνήψα ϊχνος ττο^ος 
ττόσίς ταΧαίνης ; ττώς δβ ττον νιν είσώών ; 

Χ0Ρ02 

οΙσθ\ ώ φίΧη ΒβστΓοινα, τον νβανιαν 

09 τόι^δ' εσαιρε ναόν ; ούτος βσθ" ό τταΐς, 

ΚΡΕ0Τ2Α 

αν ν'γρον άμττταίην αίθβρα ττόρσω ^αί- 
ας ΈΧλανίας, άστβρας βσττβρους, 
οίον οίον αλγο9 βτταθον, φίΧαι. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ02 

800 όνομα δβ ττοΐον αντον ονομάζει ττατηρ ; 

οΙσθ\ η σιωτΓτι τοΰτ άκνρωτον μένει ; 
ΧΟΡ02 

"Ιων, εττείττερ πρώτος ηντησεν ττατρί, 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ02 

μητρός δ* ότΓοίας εστίν ; 

Χ0Ρ02 

ουκ 6%α) φράσαι. 
φροΰΒος Β\ ΐν εΙΒτίς ττάντα τάττ εμον, ^ερον, 
τταώος ττροθνσων ξένια καΐ ^ενεθΧια, 
σκηνας ες Ιερας τήσΒε Χαθραίως ττόσις, 
κοινρ ξυνάψων Βαΐτα τταιΒΙ τω νέω. 

ΠΑΙΔΑΓηΓ02 

ΒεστΓοινα, ττροΒεΒόμεσθα, συν γα/α σοι νοσώ, 
του σου ττρος άνΒρός, καΐ μεμηχανημενως 
810 ύβριζόμεσθα Βωμάτων τ ^Έιρεγθεως 

8ο ΙΟΝ οηΕϋδΛ 
ΑΗ ιηε ! ηΙι ιηε ! — αηά ιτιγ ΛνβΪΓά 
ΟΓ 1)αΓΓοηη655, Ι^απ'οηηβδδ ^ΓίρροΐΗ η\γ ΠΓο! — 

ϋ€5θ1αϋοη-υρρΓ€556ά 790 

δΗαΙΙ Ι Ηνε οη, Ιίνίη^ ίη οΐιίΐίΐίοδδ Ιι^Πδ ! 

ΟΙ.Ο 8ΕηνΛΝΤ 

\νΊιο Λνα5 Ιΐΐ6 οΐιΐΐίΐ ίοΓείοΙίΙ ? \νΗοπι ιηεΐ: Ιιβ ίΪΓ5ί:, 
ΟαΓ δΛίΙ (^υεεη'δ Ιοιχΐ ? ΗοΛν 5α\ν Ιιβ Ηΐηη^ αηοΐ ΛνΗοΓε ? 

€Η0ίΐυ8 
Κ6Π161ΤΐΙ)6Γ€5ΐ: ΐΗοϋ, ο ά€Άν ΏΛγ (^116611, ί;1ΐ6 }-οαΙΐι 

ΤΗεΙ 5ν\•6ρΙ Ιΐΐ€ ΙεΐΏρΙβ'δ ίΙοοΓ ? ΤΙιπί; δοη 18 1ΐ6. 

ΟΠΕϋδΛ 

01ι Ιο ίΐεε οη ΐΗβ Λνΐη§5 οί" α 1)ΪΓ(1 
Τ1ΐΓ0ΐι§1ι Ιΐιβ οοεαη οΓ άϊτ, αηά ίΓοηι Ηεΐΐίΐδ αΓαΐ' Ιο 
Ιΐΐ6 δίΛΐ'δ οΓ 11ΐ6 λνοδί; ! 

8υο1ι ρηΐπ οη ηιε, ίηεηάδ^ δυοίι αη^υίδΗ ίαΐΐδ ! 

ΟΙ.Β δΕΕΙΥΑΝΤ 

Αηά Λνΐιαΐ πίΐηιε Ιΐίΐΐΐι Ιιίδ ίηίΐιο- §ίνβη Ιο Ηίηι ? 800 

ΚηοΛν'δΙ Ι;1ιοα ? Ογ Ι^ΐάοΐΗ ΐΗίδ υπβχεύ, ιιηδαί(1? 

ΟΗΟΚϋδ 

Ιοη, δίηοε Ηε Λν?ΐδ ίίΓδΙ; ίο ιηεοί: Ηΐδ δΐτε. 

ΟΙ.Ο δΕΚΥΑΝΤ 

Ηΐδ ηιοΐΙιεΓ, λνΐιο ? 

ΟΗΟιιυδ 
ΤΗει-εοί ο•αη Ι Βαγ ηαυ,^^'^^• 
Μ}' Ιαθ^'δ δροαδβ Ηίΐΐΐι δΙοΓη — ΐΗίΐΙ &11 ηιν Ιαίε 
Ββ ]<ηολνη οί" ΐΗοε — ΐηΐο ίΐιε ίεδίαΐ ΐεπί. 
Το δίΐοΓΪβοε ίοΓ ΛνεΙοοΓπΐη^ ίΐηά ΐ3ίιΊ:Ιι, 
Αηά δρΓεεκΙ α ρυΐΰΐΐο ίβΕδΙ ίοΓ ΐΐιΐδ ηελν δοη. 

01>0 δΕϋΥΑΝΤ 

Β^ΙτΆγ^ά, Ραεεη^ αΓε \\'ε — ίοΓ ϋιγ ραΐπ ΐδ ηιίηε — 

Οί Ιΐιΐδ Ιΐιγ 1θΓ(1 ; Ι^γ ΐΓείΐδοη-δΐΓαΐίΐ^^σβητδ 

ιηδυ11ε(1 ; ή'οιιι ΕρεοΙιΐΚευδ' ραΐααε-ΐΐϋΐΐδ 810 

8ι ΙΩΝ 

€κβαΧλ6μ€σθα' καΐ σον ου στυηων Ίτοσιν 
Χεγω, σε μ^ντοί μαΧλον ή κβίνον φιΧώρ' 
οστί? σε ^ήμα<; ξένος επεισεΧθων ττόΧίν 
κοΧ Βώμα καΐ σην τταραλαβων ΊΓα^κΧηρίαν, 
άΧλη<^ γυναικός 7ΓαΐΒα<; εκκαρίΓουμενος 
Χάθρα ΐΓβφηνεν ώς Χάθρα δ', εγώ φράσω• 
€7Γ66 σ' άτεκνον τ)σθετ\ ουκ έστεργε σοι 
όμοιος είναι της '^νχπ^ τ ϊσον φερειν, 
Χαβών δε οονΧα Χέκτρα νυμφενσας Χάθρα 

820 τον τταΖδ' εφνσεν, εξενωμενον δε τω 

ΑεΧφών Βί^ωσιν εκτρεφειν 6 δ' εν θεοΰ 
Βόμοισιν άφετος, ώ? Χάθοι, παώενεταί, 
νεανίαν δ' ώ? Ύ)σθετ εκτεθραμμενον, 
εΧθεΐν σ εττεισε Βεΰρ άτταίΒίας 'χ^άριν. 
καθ" 6 θεός ουκ εΛΐτεύσαθ\ οδε δ' ε^^τεύσατο 
ητάΧαι τρεφων τον τταΐ^α, καττΧεκεν ττΧοκάς 
τοίασδ'* άΧούς μεν άνεφερ εΙς τον δαίμονα, 
"^εΧθών δε καΐ τον 'χρόνον άμύνεσθαι θεΧων^ 
τυραννίΒ^ αύτω ττεριβαΧεΐν εμεΧΧε <^/ης. 

830 καινον δε τοΰνομ άνα 'χ^ρόνον ττεττΧασμενον, 

"Ιων, Ιόντι Βήθεν οτί συνηντετο. 

Χ0Ρ02 

οϊμοι, 7Γανονρ<γους άνΒρας ώς άεΐ στυγώ, 
ο'ί συντίθεντες τάΒίκ είτα μηχαναΐς 
κοσμουσι. φαΰΧον χρηστον αν Χαβεΐν φίΧον 
θεΧοίμι μαΧΧον ή κακόν σοφώτερον. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ02 

καΐ τώζ^δ' άττάντων εσχατον ττείσει κακόν 
άμητορ\ άναρίθμητον, εκ ΒούΧης τίνος 
^^υναικός, εΙς σον Βώμα Βεσττότην ά^ειν. 
άττΧοΰν αν ην ^αρ το κακόν, εΐ τταρ ευγενούς 
840 μητρός, ττίθών σε, σην Χε^ων άτταιΒίαν, 

82 ΙΟΝ 

Ο&δί; ΓοΓίΙι ! Αη(3 ΙΗΪ5 Ι 8Λ}', λβ Υιαίΐη^ ηοΐ 
Τΐιγ 1θΓ(1, 1)υΙ Ι^ϋ^τ Ιονΐη^τ Ιΐιοε ΐΗαη Ιπηι, 
ν\Ίιο οαηιε & δίΓαη^οΓ ίο Ιΐ^γ [)ΐΐΓ{ζ αηά Ιιοιηο, 

Αη(1 οΓ ίΐηο1;1ΐ€Γ Λνοηιαη ^άΙ Ιιΐπι δοπδ 

Οίαηάβδίίηε : ΐΗίδ " οίαηϋβδίΐιιβ " ΛνίΠ Ι ριονε : 

Κηο\\ΐησ ΐ:1ΐ66 1)&ΓΓεη, Ηε Λν&δ ηοΐ οοηΐεηί: 

Το δ1ι&Γ€ Ιΐ\γ ίοηυηε, Ιο ρ^Γΐ^Ιίε ΙΗ^ Ιοί:, 

ΒυΙ Ιοοίί 3. δΙανε Ιο Ηίδ οίαηθβδίίηε 1)0(3, 

Βθ^ίΐί ίΗίδ δοη, Γγοπί Αΐΐιεηδ δεηΐ Ηΐιη, ^&νβ 820 

υηίο δοιηε Ό6ΐρΐΊί8η'δ Γοδί6ΓΪη^ : ίοΓ οοηοοΛίιηεηΙ; 

νναδ 1ΐ6 Γ€ΕΓ€θ ίπ ΐΗβ ΙβΐΏρΙβ, οοηδθΟΓ&Ιε. 

Τΐιβη, ννΗβη 1ΐ6 Ι^ηε^ν ΐΗο δίη'ρΐΐηι^ {η]]γ ι^ΐΌλνη, 

Ηε (ΐΓ6\ν 11ί66 ΙιϋΗβΓ Ι)^ Ιΐιε Ηορε οί δοηδ. 

5ο, ηοί ΐΗβ Οοά ΙιαίΗ Υιαά, \)\}ί Ιΐηδ πιεπ 1ι6(3, 

Κεαηη^ δο 1οη§ ΐΐιε Ιαά, λνεανΐη^ δυοΗ ρίοίδ. 

ΟεΙεοίθά ΙιβΓβ, Ηε \νουΜ οπδΐ ϋ οη ΐΗε Οοά : 

ΒυΙ, δίΐίε ίη ΑΐΗεηδ, Ιιε λνουΐά δεΙ: ΙιβΓ 0Γο\νη 

ϋροη Ηίιη, ^ατάίηξ '^ΛΐηδΙ: ΐΐιε οΗαηοβ οι Ιίηιε. 

Βυΐ: ϊΗΐδ ηβη^ ηατηβε τη\%άΆΐ^ά Γογ^θγ^ ! 830 

ίοη — 5€ΐ 6^6 οη Ηΐιη ίΗεη ίίΓδΙ, ΓοΓδοοίΗ ! 

ΟΗοκυδ 
ΑΗ ιηβ ! ΗοΛν ενεπηοΓε Ι Ιοαίΐιε ίΐιβ Ινπανβ 
Τΐΐίΐΐ; ρΙοίΐεΐΚ \ντοη^5, Επά Ιΐιεπ Λνΐίΐι δίΓαία^εηι 
Τποΐνδ ίοΓίΗ ! Βε ΐΏΪηε ΐΗε ίηεηά οί δίιηρίε δοιιΐ 
Υβί Ηοηεδί:, ταΐΙιεΓ ΐΗαη ΐΗε εΓ&ΓΐΐεΓ νΐΠαΐη. 

ΟΙ.Ο δΕΗΥΑΝΤ 

Ατ\ά Β. ΛνοΓδε ΐ11 ΙΗεπ ε11 Ιΐπδ ιηυδί Ιΐιου 1<ηθΛν, 

Το ΐαΐ^ε ΐηΐο ΐΗΐηε Ιιοπδε ίοΓ \οτά ΙΙιεΓεοί" 

Α δίανε'δ 1)ΐ•ίΐΙ, ιηοίΗεΗεδδ, οί ηοηε αεοουηί ! 

'ΤλνεΓε 1)υ1: οηε ί11, ίί ΐτοτη ά ίΓεε-1)θΓη λνοηιΐ), 

ννίΐΗ Ι\ϊγ αοηδεπί, ρΐεαάΐη^ ΙΗ^ Ι^αΓΓεηηεδδ, ^40 

«3 ΙΩΝ 

Ισωκισ οίκον^' βΐ δε σοι τόδ' ην ιτικρόν, 
των ΑΐόΧου νιν χρην ορεχθηναι ηάμων. 
βκ τωι/δε ^εί σε 8η ^υναικεΐόν τί 8ραν' 
η ^γαρ ξίφος Χαβονσαν ή δόλω τι,νϊ 
ή φαρμάκοίσι σον κατακτεΐναί ττόσιν 
καΐ τταΐΒα, ττρϊν σοΙ θάνατον εκ κείνων μοΧεΐν. 
[εΐ ηάρ γ' ύφη σεις τοΟδ', άτταΧλάξει βίον 
Βνοΐν ^αρ εγθροΐν εΙς εν εΚθόντοιν στ€γο9, 
η θάτερον Βεΐ Βνστυχεΐν ή θάτερον.^ 
850 ε^ω μεν ονν σοί και σννεκττονεΐν θεΧω, 

και συμφονενειν ττα^δ' εττεισεΧθων Εόμοις 
ου 8αΐθ' όττΧίζει, καΐ τροφεία ΒεστΓοταις 
άττο^ονς θανεΐν τε ζών τε φε^^^ος είσοράν. 
εν ^άρ τι τοις ΒούΧοισιν αίσγυνην φέρει, 
τοΰνομα• τα δ' άΧΧα ττάντα των εΧευθερων 
ούΒεν κακίων ΒοΰΧος, όστις εσθΧος η. 

Χ0Ρ02 
κάηω, φίΧη ^εσττοινα, συμφοραν θεΧω 
κοινουμενη τηνΒ' ή θανεΐν ή ζην καΧώς, 

ΚΡΕ0Υ2Α 

ώ ψυχά, ττως σΐ'ηάσω ; 
860 ττώς δε σκοτίας άναφηνω 

ευνάς, αΙΒονς δ' άττοΧειφθώ ; 

τί ^αρ εμτΓοΕιον κώΧυμ ετι μοι ; 

Ίτρος τίν άηωνας τιθεμεσθ' αρετής, 

ου Ίτόσις ημών ττρο^ότης ηετ^ονεν ; 

στερομαι δ' οϊκων, στερομαι ιταίΒων, 

φροΰ^αι δ' εΧττίΒες, ας Βιαθεσθαι 

γ^ρηζουσα καΧώς ουκ ε8υνήθην, 

σίμωσα γάμους, 

σίμωσα τόκους ττοΧυκΧαύτους. 
870 αλλ' ου το Αώς ττοΧύαστρον εΒος 

84 ΙΟΝ 

Ηε Γουικί απ ΗείΓ. Ογ, ιΓ ίΐιΐδ 1ΐ1<βο1 ΐΗεε ηοΐ, 

Ηε οϋ^ΐιΐ: ίο Ιυινε 50ΐι<ί1ιΙ α \νίίε οΓ Αεοΐυδ' ταοε. 

Νο>ν, δοηιείΐηπσ ννοΓΐΙΐ}^ οΓ \\Όηιαη ηιυδί ΐΗου γΙο — 

Οΐ'ίΐδρ ΐΗου ΐΗε δΛνοΓοΙ, ογ 1)γ δοηιβ Λνΐΐϊηεδδ 

Ογ ροίδοη δίαγ ΐΗίηε 1ιυδΙ)ίΐη(1 »η(1 Ιιίδ δοη, 

Εγ6 ΐΓ6ηο1ΐίίΐ•υιΐδ (Ιοαίΐι δΙκιΠ οοηιε ίΓοιη Ιΐιοιτι Ιο Ιΐίββ. 

ΓοΓ, ίί ϋιοα ίΐΐηοΐι, 'Ιΐδ Ιΐιοα δΐΐϋΐί Ιοδβ Ιΐιγ ΗΓε : 

ΓοΓ, Λνΐιεη ΐΛνο Γθ€δ Ι^εηοίΐίΐι οηε Γοοί 1)6 ηιεί, 

ΤΗίδ οηε οΐ' Ιΐι&ί οηβ ιηαδί: ϊΗβ νίοϋηι 1)6. 

\νΐ1Ηη§ αηι Ι \νί1:1ι 1:1ΐ66 ίο δ1ΐΕΓ6 ίΐιΐδ λνόγΙ^, 850 

ΙΌ εηίοΓ ΐΗε ρανίΗοη, δίαν ϊΗβ Ιπά 

\νΐΐ6ΐ•6 1ΐ6 ρΓ6ραΓ6δ ΐΗβ ίε^δΐ : — τ^ρΆγιηξ δο 

Μ^ Ιοι-άδ 11ΐ6ίΓ ηαι•1;ϋΓ6, Ιεί ηΐ6 (ϋε ογ Ηνε ! 

Τ1ΐ6Γε ΐδ 1)υ1: οηε Ιΐιίη^ ΙΰΓΐη^εΙΙι δΐιαιηε Ιο δίανεδ, 

ΤΗε ηαιηε : ίη ά\\ Ι^εδίάε ηο δΙανε ΐδ ΛνοΓδε 

ΤΗαη ίΓ66 ιηεη, δο 1ιε 1)ε&Γ αη υρΓί^ΙιΙ δοαί. 

ΟΗΟΐιυδ 
Ι ίοο, (Ιε&Γ ΐΏΪδίΓεδδ, Ι οοηδεηί Ιο δΙίίίΓε 
Τΐΐ}^ {^ίβ, — ΟΓ άεαίΐι, ογ 1ιοηουΓαΙ)ΐ6 ΗΓε. 

ΟΠΕυδΑ 

Ο, ΗοΛν Ι^εερ δΐΐεηοε, ιην δουΐ ? 

Υεί ΙιοΛν δΐΐίΐΐΐ Ι (ΙαΓε Ιο απΓοΙΙ 860 

Όεεάδ Ιιΐάάεη οί άαΓίνηεδδ, &ηά οαδί ΐΗε δΐιαιπε Ι^εΐιίηά 
ηιε ? [1)ίηά πΊε ? 

ΥεΙ ΛνΗαΙ: ίΐιίησ ΓεΓηαΐηείΗ Ιο ίεΙΐεΓ ιηε, Λνΐΐίΐΐ: ΐΐιίη^ Ιο 

\νΐΐ1ι ΛνΙιοΓη οίΐη Ι δίπηά ίη νίι•1:υο'δ §1οπουδ δίΓΪίε ? 

Η&ΙΗ ηοΐ ιηΐηε 1ιυδΙ>ίΐη(1 α ΐΓαΐΙοΓ Βεεη δΙιΟΛνη Ιο Ιιίδ 
Λνΐίε ? 

Ι αηι Λνΐιοΐΐγ οί Ιιοηιε ΐ3εΓείΊ, αιη ο£ οΗϊΙάΓεη 1)6ΓείΙ : 

Οί" ίΐιε Ιιορεδ υηανδΐΐϊησ Ι οΗεηδΙιεά ηοΐ οηε ΐδ ΙεΛ, 
\νΗο άΓ6ίΐηιεά Ι δΐιουΐά ΟΓάεΓ αΐΐ ΐΗΐη^δ Λνεΐΐ, 
ΥεΙ ηαυ^ΐιΐ οί ίΙιαΙ: 1)ΓΪ(1ίΐ1 οί Ιιοιτογ ΐεΐΐ, 
Χαιισίιί οί ΐΐιε 1)ΪΓΐ;1ι αηιΐά ίε&Γδ Ιΐιαΐ Ι3είε11. 

ΝοΛν η»)- — 1)7 ί1ΐ6 ραΐαοε οί Ζεαδ δΙαΓ-Ι^Γΐ^ΙιΙεηεθ, 870 

8λ ΙΩΝ 

καΐ την 67Γ βμοΐς σκοττβΚοισι θβαν 
\ίμνη<; τ βνύΒρου ΎριτωνίάΒο<ζ 
ττότνιαν άκτάν, 

ουκίτι κρύψω λ€%09, ως στέρνων 
άτΓονησαμένη ραων βσομαι. 
στάζονσι κόραι Βακρύοισ'.ν €μαί, 
ψοχα δ' αλγβΓ κακοβουΧί/θείσ* 
€κ τ ανθρώπων €Κ τ αθανάτων, 
ους άτΓοΒείξω 
880 Χέκτρων ττροΒότας αχάριστους. 

ω τάς βτΓταφ^όγγου μβΚττων 
κιθάρας βνοττάν, άτ ά'^ραύΧοις 
κβρασίν €ν άψύχοίς άχεΐ 
μουσάν ύμνους βύαχητους, 
σοΙ μομφάν, ω Αατοΰς ττα*, 
Ίτρος τάνΒ^ αύ'γαν αύΒάσω. 
ηΧθβς μοί χρυσω χαίταν 
μαρμαίρων, βΰτ ας κοΧττους 
κρόκεα 7Γ€ταλα φάρεσιν βΒρεττον 
890 άνθίζβιν χρυσανταυ^η• 

ΧευκοΙς δ' βμφύς καρττοΐσιν 

Ύ6ίρών εΙς άντρου κοιτάς 

κραυηαν \1 ματερ μ αυόωσαν 

θεός ομευνετας 

α<γες άναώεία 

}ζ.ύ7Γρώί χάριν ττράσσων. 

τίκτω δ' ά Βύστανός σοι 
<ουρον, τον φρίκα ματρος 
εΙς εύναν βάΧΧω ταν σάν, 
900 ίνα με Χέχεσι μεΧεα μεΧεος 

εζεύζω τ^ν Βύστανον. 
86 ΙΟΝ 

Βγ Ιΐΐ6 \ναΙο}ιΙο\ν6Γ ΟΓα^ \νΗ€Γ€ τηγ Οοίΐύβδδ'β 

ΙΙίΓοηε Ϊ8, 
Βγ Ιΐΐ€ Ιιοΐγ 5ΐιθΓ6 οΓ Ιΐιε ιηεΓβ ΤπΙοηίδ 
Ριι11-ΐ3Γίιτίηιίη^ ιώϊοΙ ί.ίΙ)}'α'5 ρΐίΐΐη, 
Μίηε ουίπισε ηο πιΟΓε λνίΠ Ι Ιιΐύε, Ιΐιαΐ Ιΐ^ΙιΙεηίά 

Μ)' 1)050πι Γηα^ 1)6 οί ϋδ ραϊη. 
Μίηβ 6^€5 &Γ6 3. ίουηίαίη οί ίεαΓδ ΓαδΙ-ΛνεΙΙίη^, 
Αηά Γπΐηο Ιιεαιΐ ίδ \3&ΙτΆγθ:ά &η(1 Είησυίδΐι-ηνβη, 
Β6ΐ:ΓΕ)•€ά οί ΙονεΓδ οη εαΓίΗ, ΐη Ιιεανβη ! 
Ι \νί11 δρεαίί ϋ, Ιΐιαΐ Ιΐιαηΐίΐβδδ πΕίπε ίοΓίΙι Ιεΐΐίη^, 

Αηά Ιΐΐ€ 1αΐ6 ο£ ίΐιε ΐΓαϋοΓ Ιο Ιονε δΐιαίΐ 1)6 ^ΐνεη. 880 

Ι^ΟΓά οΐίϊ\β δενεη-νοϊοβά \γΐ'&, \\'1ιο αΐίαηεδί Ιίιβ ογ^ οί 
ίίδ δΐι-ΐη^δ, [ηοΐβ δΐη^δ 

υηθοΓ ΛνΙιοδΘ ίιη§6Γδ ΐΗε Ιΐίείβδδ αλν&1<€ΐΗ, α δλνββΙ; 

Ργογπ ΐΗο ΗοΓπ οί Ιΐιε οχ οί ίΗε ή^\ά, Ιΐ\& οΠαπΐ οί Ιΐικ 
Μυδ€8 ουίηη^δ — 

ΟΗΐΜ οί Ε&Ιοη&, Ι οτγ ϊο ΐΗε δυη — Ι λνϊΐΐ ραί)1ίδ1ι 

Ιΐιγ δΙίΕπιε ! [ϊΙί6 ΗολνβΓδ αδ Ι ολπικ 

ΤΗου^ λνΐίΐι ΙΗ}' 1:Γ6δδ6δ £ΐ-δ1ιίπιηΐ6Γ %νϋ:Η §ο\ά, ΙΗγοιι^Η 

Ρΐαοΐί^ϊησ ΐΗε οΐΌοαδεδ, Ηεαρΐη^ ιη^ νείΐ ΛνϋΗ Ιΐιείι* 

^οΐά-ΐΐΐίεη Ηαιηε, 890 

Οαιη'δΙ οη ιηε, ο&υσΗίεδΙ Ιΐιβ ροοΓ ρ8.\]\ά λνπδίδ οί ιηϊηβ 

Ηαηάδ αηά άίάδΐ; Ιιαίβ 
ϋηΐο Ιΐΐ}- οουοΗ ίη Ιΐιε ο&νβ, — " ΜοίΙιβΓ ! ιηοίΗβΓ ! " Ι 

δΗπεΙνεά ουί γπ^ Λναΐΐ, — 
ννΓου§1ιΐ6δΙ ί1ΐ6 ρΙοαδΠΓΟ οί 0}'ρΓίδ : ηο δΐιαπιβ τηΒ,ά^ 

ΐΚε §οά-1ον€Γ (^ααΐΐ. 

ννΓβΙοΙιεά Ι 1)αΓ6 1}ΐ6β & οΗίΜ, Άηά Ι οαδί Ιιΐπι ΛνϋΗ 
δΐιυάάβηη^ ΙΙιΐΌβ [ά 1)Π(ΐ6-1)6<ί οί \νο6. 

ΡοΓΐΙι οη Χ,Ιιγ οουοίι λνΗβΓβ ΐΚου ίοιτεάδί ί\ιγ \άο1:ίπι^ 900 
1.θ5ΐ — τηγ ροοΓ \)Άΐ>γ &ηά ΐΐιίηβ ! ίοΓ Ιΐιο 6£ΐ§ΐ65 
(ΐ6νοιΐΓ€ά Ιιίιη : — αηά Ιο, 

87 ΙΩΝ 

οϊμοι μοί' και νυν βρρβι 
ΤΓτανοΐ^; άρττασθεί^ θοίνα 
τταΐζ μοι και σο? τΧάμων, 
συ Ββ κιθάρα κΧάζει^ 
910 Ίταιανα^ μελττων. 

ώή, τον Αατοΰς αύδώ, 
09 ομφαν κΧηροΐς 
ττρο<; 'χ^ρυσέους θάκου<; και 
<γαία<; μ€σσήρ€ί<; 6δ/)α9, 
€69 ους αύΒαν καρύξω' 
ιω κακο^ εύνάτωρ, 
09 τω μεν εμω νυμφεύτα 
χάριν ου ττροΧαβων 
τταΐΒ' εΙς οίκους οΐκίζεις' 
6 δ' εμος ^ενέτας και σος άμαθης 
οίωνοΐς ερρει συΧαθείς, [οΙκεΐα] 
σττάργανα ματερος εξαΧΧάξας. 
μισεί σ' ά ΑάΧος και Βάφνας 
920 ερνεα φοίνικα ιταρ άβροκόμαν, 

ένθα Χοχεύματα σεμν εΧοχεύσατο 
Κάτω Αίοισί σε καρττοΐς. 

Χ0Ρ02 
οϊμοι, με^ας θησαυρός ώς άνοί^νυται 
κακών, εφ' οίσι ιτάς αν εκΘάΧοι Βάκρυ. 

ΠΑΙΔΑΓηΓ02 

ώ θύ'^ατερ, οίκτου σον βΧεττων εμττίττΧαμαι 
ττρόσωτΓον, εξω δ' ε'γενόμην γνώμης εμης. 
κακών γα/) άρτι κΰμ υττεζαντΧών φρενι, 
ττρύμνηθεν αίρει μ άΧΧο σών Χο'γων ΰττο» 
ους εκβαΧοΰσα τών τταρεστώτων κακών 
930 μετΐ}Χθες άΧΧων πτημάτων κακάς οΒούς. 

88 ΙΟΝ 

νΐοΙοΓ^-δοη^δ Ιο Ιΐΐ}' 1\ γ€ ίΐυδί Ιΐιου οΐιαηϊ 1 ίΐο, Ι 

ολΠ Ιο Ιΐΐ€β, δοη 
ΒοΓη Ιυ Ι,Ηίοηα, ΌΐδρεηδεΓ οΓ Βο6ίη(^, οη ζο\ά- 

^ΙβΗπιΐη^ ΙΙίΓοηε 
Μΐ(1ηιοδΙ οί ε&ηΐι \ν1ιο αιΊ δϋΗη^ : — ίΐιίηο εαΓδ δΐιαίΐ 

1)β ])ίεΓ0€θ Λνϋΐι ηΐ}' ηιο&η ' 910 

Α1ι, ΓΛνίδ1ιθΓ-1)ΓΪοΐ6§Γθοιη Ιΐιου ! 

ννΊΐίΐί ίΐΐΐ6(1 Ιΐΐ66 Ιο §ίν6 Ιο ΐΏ)^ δρουδβ — 
Κεο^υίΙίη^ ηο 56Γνΐθ6, Ι ΐΓΟΛν ! — 

Α δοιι ίο 1)6 ΙιείΓ Ιο Ηίδ Ηουδβ ? 
ΒυΙ ΠΊ^ 1)αΐ37 αικί ΐΗΐηε, Ο ΗεαιΊΐεδδ;, Λναδ 1^1<€η 

ΓοΓ α ργ&γ οί ίΗβ βα^ΐβδ : Ιοησ 6Γ€ ηο\ν 
νν^Γβ Ιΐΐ6 δ\ν&(3θ1ίη§-1)αηάδ οΓ Ηΐδ ιηοΐΙιβΓ ίοΓδΗΐνβη. 

ΊΊΐ}' Όείοδ άοίΐι ΗαΙθ Ιΐιεε^ ΙΗ}' Ιίαν-Ι^ου^ΐΐδ ίΐΙ)1ιθΓ ίΗοϋ^ 
Β}' ίΗε ρ^Ιπι-ίΓεβ οί ίεαίΗεΓγ ίΓοηάα^ε ίΗαί ιό56 920 

\νΗ€Γ6 ίη δαοΓεά ΐΓαναϊΙ Ι^αΙοηα 1)ογ6 ΐΗεβ 
ϋπίο Ζεαδ ίοΓ Ιΐΐθ ίΐ'αΐΐ: οί 1ι6γ ΐΙίΓΟβδ. 

ΟΗΟΗυβ 

Α1ι ιηε, ΛνΗ&Ι ιηίσΗίγ ΐΓβ&δυΓβ-Ιιουδβ ίδ ορεπθθ 
Οί δθΐ•€ αίίΐϊοϋοη λν1ΐ6Γ6αΐ α11 δΐιαίΐ λνβερ Ι 

ΟΙ.Ο δΕΚΥΑΝΤ 

Α1ι άίΐυ^ΗΐβΓ, §&ζίησ οη ΐΐιγ ίαοε Ι βΠ 

λΥϋΙι ρϋγ : γ^α, ιηγ ιηϊηά Ϊ5 &11 άΐδίΓ&υ^Ιιί;. 

ΡοΓ, λνΐιΐΐβ 0116 δυΓ§6 οί ίΠδ νεί άΓΟΛνηδ ηιν δουΐ, 

Ηΐ^ΐι Γοΐΐδ &δΐ6ηι αηοίΗεΓ ίΓοιη ί}\γ \νοΓ(Ιδ. 

ΡοΓ, δοοη &δ ίΐιοπ Ιι&άδΙ Ιοίά ϊΗγ ρΓ6δ6η1; Πίδ, 

ΤΗου ίοΐίολνεάδΐ Ιΐΐ6 άαΓίί Ιγαο]^ οί ο1:1ι6γ Λνο6δ. 930 νοί^ IV. 89 ΙΩΝ 

τι φής ; τίνα \ό^ον Αοξίου κατηγορείς ; 
ΤΓοΐον τβκείν φης 7Γαΐ8α ; ττοΰ θ είναι ιτοΧεως 
θηρσίν φίΧον τνμβενμ ; άνεΧθε μοί ττάΧίν. 
ΚΡΕ0Τ2Α 

αίσ χύνομαι μεν σ\ ώ ^ερον, Χεξω δ' όμως. 

ΠΑΙΔΑΓηΓ02 

ως συστενάζει,ν '^'οΐ^ί*• ^■^ενναίως φίΧοίς. 
ΚΡΕ0Υ2Α 

άκουε τοίνυν οΙσΘα Κεκροττίας ιτετρας 
ττρόσβορρον άντρον, ας Μακράς κικΧησκομεν ; 

ΠΑΙΔΑΓΠΓΟ^ 

οΖδ', ένθα ΤΙανος άΒυτα καΐ βωμοί ττεΧας. 

ΚΡΕ0Τ2Α 
ενταυθ' αηωνα Βεινον η^ωνίσμεθα, 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ02 

940 τίν ; ώς άτταντα Βάκρνά μοι τοΐς σοΐς Χό'γοις. 

ΚΡΕ0Τ2Α 

Φοίβω ξυνήλΙτ άκουσα 8ύστηνον ^άμον. 

ΠΑΙΑΑΓΠΓΟ^ 

ώ θυ-γατερ' αρ ην ταυθ^ α γ' ησθόμην βγω; 

ΚΡΕ0Τ2Α 

ουκ οΊ8'• άΧηθΡ] δ' εΐ \β^είς, φαίημεν αν. 

ΠΑ1ΔΑΓηΓ02 

νόσον κρυφαίαν ηνίκ εστενες Χάβρα; 

ΚΡΕΟΥ2Α 

τότ' ην α νυν σοι φανερά σημαίνω κακά. 

ΠΑΙΔΑΓηΓ02 

ΚίΙτ εξέκΧεψας ττώς ΆττόΧΧωνος αγάμους ; 

ΚΡΕ0Τ2Α 

ετεκον άνάσχρυ ταύτ εμού κΧύων, <^ερον. 
9θ ΙΟΝ 

ννΐι»ί δ»7*5^ ΐΗουΡ \\ΉαΙ (1ο3ΐ Ια^ Ιο Ι.οχία8' οΗΛΓ^β? 
νν'ΐΐίΐΐ; οΗΐΜ ΗαδΙ 1)θΓη6 ? Ιη ΑΐΙιεηδ ννΗοΓβ άΐάδΐ €α8ί; 

Ιιίηι 
Το ^Ιίΐάάβη α Ιίνίη^ ^Γανβ ? — Ιεΐΐ γεί; α^αίη. 

αΚΕϋδΑ 

ΑηοίεηΙ, Ι Ι^ΙαδΗ 1)6ΓθΓβ ΐΗεβ, γοΐ ΛνίΠ ΙβΠ. 

ΟΙ.Ο δΕΚΥΑΝΤ 

Το \ν66ρ λνΐΐΗ Γπεπίΐδ ΐΥίΆΐ λνεβρ, ίαΐΐ Λνεΐΐ Ι 1νηο\ν. 

ΟΛΕϋδΑ 

Η68Γ ΐΗ€η : — ΐΗε Κοο1<δ οί ΟεοΓορδ 1ίηο\ν65ί; Ιΐιοα, 
Τ1ΐ6 Ι-.οη§ 0ΗίΓηΕΓη€(1? — ϋιε ηοΓΪΙίΛναιχΙ-Γ&οΐη^ οανε ? 

ΟΙ.Ο δΕΚΥΑΝΤ 

Ι 1^ηο^ν : Ραη'δ δΙίΓίηε αηά αΙΙαΓδ δίβηά ΐΗεΓβΙ)^. 

εΚΕϋδΑ 

Ενβη ΐΙιεΓβ Ι α^οηίζεά ίη ΐΠαί άΓ€£ΐ(1 δίΓΐίβ — 

ΟΙ.Ο δΕΚΥΑΝΤ 

\νΐΐίΐί; ? — Ιο, Ιιολν 8Ϊ8ίτί τηγ ΙβίΐΓδ ΐο ιηεεί; ΙΗ^ λνοΐ'άδ ! 940 

ΟΗΕυδΑ 

ννΐΐΗ ΡΗοεΙ)ΐΐδ ϋηΐίβίΐ 5ογ6 ΙοΛ ίη λνοείυΐ 1)πάΛΐ. 

ΟΙ.Ο δΕΚΥΑΝΤ 

ΑΗ ά&υ^ΗΐβΓ, ΛΥ&δ ίί; Ιΐιΐδ ιη^δείί Ηαά ΓηΕΐ•1ν6(1 ? 

ΟΚΕυδΑ 

Ηαά πίΕΓίίβά ? — Ιί* δοοίΐι ΐΗοα δα^βδί, Ι γνΐΠ ίβΠ. 

ΟΙ.Ο δΕΚΥΑΝΤ 

Ύ\\γ δβΟΓβΙ; δί§1ιίη§ αδ Λνϊΐΐι Ηΐάάοη ραίη ? 

ΟΚΕϋδΑ 

Υεα ; ΐΗεη ΙίβΓβΙΙ ΐΗβ ίΠδ Ι ηολν \&γ 1)ΕΓβ. 

01.0 δΕΚΥΑΝΤ 

Αηά ΗοΛν άίάδΙ ίΗοϋ οοηοεαΐ Αροΐΐο'δ ταρε ? 

ΟΚΕυδΑ 

Ι ΐΓΕΥοΐΙεά — 1)€αΓ ϊο ΗεαΓ ιη^ Ιβλ^, ο\ά ίΓΪεηά ! — 

91 ΙΩΝ ΠΑΙΔΑΓΠΓΟΣ ΤΓοΰ ; τις Χοχενει σ ; ή μόνη μοχθείς ταδβ ; 

ΚΡΕΟΤ2Α 

μόνη κατ άντρον οΰττερ ίζεύγθην ^γάμοίς. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ02 

950 ό τταΐς Ββ ττον ^στιν, ίνα συ μηκετ 779 άτταις ; 

ΚΡΕΟΤ2Α 

τεθνηκεν, ω <^εραίε, θηρσίν εκτεθείς. 

ΠΑΙΔΑΓηΓ02 

τεθνηκ ; ^ΑττόΧλων δ' ό κακός ούΒβν ηρκεσεν; 

ΚΡΕ0Υ2Α 

ουκ ηρκεσ' "Αώου δ' εν Βόμοις τταιΒεύεται. 

ΠΑΙΔΑΓηΓ02 

τις γα/3 νιν εξεθηκεν ; ου ^γαρ 8η συ γβ. 

ΚΡΕ0Τ2Α 

ημείς, εν ορφντ] στταρ^ανώσαντες ττεττΧοις, 

ΠΑΙΔΑΓηΓ02 

ούΒέ ξυνρΒει σοι τις εκθεσίν τέκνου ; 

ΚΡΕ0Τ2Α 

αΐ ζυμφοραί γε και τό Χανθ άνειν μόνον» 

ΠΑΙΔΑΓηΓ02 

κα\ ττώς εν άντρω τταΐΒα σον Χιττεΐν ετΧης ; 

ΚΡΕΟΤ2Α 

ττώς δ'; οΙκτρα ττοΧΧα στόματος εκβαΧοΰσ^ εττη. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ02 

φεΰ' 
900 τΧημων συ τόΧμης, ό Βε θεός μάΧΧον σεθεν, 
ΚΡΕΟΎ2Α 

εΐ τταΐΒά γ' εΖδβ^ χείρας εκτείνοντά μοι. 

ΠΑΙΔΑΓηΓ02 

μαστόν Βιώκοντ ή ττρός ά^κάΧαις ττεσεΐν ; 
92 ΙΟΝ 

01.0 δΕΙίνΑΝΤ 

ννΠο ίοηθοθ ΐΗββ ? . . . . αίοηβ ίπ ίπΕί'δ ΗοαΓ ! 

ΓΚΕυδΑ 

ΑΙοηε Λνϋΐιίη ΐΗβ ο&νβ ΐΥιαί 5Ε\ν ιη^ ΐΉρε. 

ΟΙ.Ο δΕΠνΑΝΤ 

Αηά 11ί6 ν>ογ, ΛνΙιεΓβ ? — ΐΗαΙ: ΐΗου ηο ηηοΓβ 1)€ οΙιΐΜΙεδδ. 950 

οπΕυδΑ 
Οθίΐά 15 Υ\β, ΆΏοίβηί, — υηίο ΒβαδΙδ οαδί; ουί. 

ΟΙ.Ό δΕΚΥΑΝΤ 

Ό^αά ? — Λποί Αροΐΐο, ΐΓαίΙοΓ 1 Ιιείρεά Ιΐΐ€6 η&υ§}ι1? 

ΟΚΕϋδΛ 

Η€ΐρ£(1 ηοΐ. ΤΗε οΐιΐΐά Ϊ5 ηυΐ'δβά ΐη Ηαάβδ' Ηαΐΐδ. 

ΟΙ.Ο δΕΚΥΑΝΤ 

\νΊιο οαδί: Ιιίιπ ίοΓίΗ ? Νοΐ ΐΗου — Ο ηενεΓ Ιΐιοα Ι 

ΟΚΕυδΑ 

Ενεη Ι. Μ^ νβδΙαΓβ άαΓίνΙίη^ δλναάίΙΐΘά Ιιίηι. 

ΟΙ.Ο δΕΚΥΑΝΤ 

ΝοΓ αηγ Ινπελν Ιΐιε βχροδίπσ οί 1:1ί6 οΐιίΐά ? 

€ΚΕυδΑ 
Νοηβ — Μΐ56Γν Άηά δβοΐΈογ ^Ιοηβ. 

0Ι.Ο δΕΚΥΑΝΤ 

Ηο\ν οουΜδΐ ίΗοα Ιεανβ ϊΙ\γ Ι3αΐ36 ΛνίΐΗίη 11ΐ6 οανο ? 

ΟΚΕυδΑ 

ΑΗ ΙιοΛν ? — Ο ρίϋίαΐ ί&ΓβλνεΙΙδ Ι ιηο^ηβά Ι 

ΟΙ.Ο δΕΚΥΑΝΤ 

ΡοοΓ ΙιεαΗ; οί δίεβΐ ! — Ο Οοά'δ ΗεαΓΐ Ιιαί'άεΓ γβϊ ! 960 

ακΕυδΑ 
Α1ι, 1ΐΕ(3δί; ΐΐιοπ δβεη ίΐιβ 1)αΙ)6'5 Ηαηάδ δίΓβΙοΗθά Ιο 
ιη6 ! 

ΟΙ.Ό δΕΚΥΑΝΤ 

δ€β1αη§ Ιΐΐ6 1)Γ€Ε5ΐ, ΐΗε οΓαάΙο οί" ΐΗίηε αηηδ ? 

93 ΙΩΝ 

ΚΡΕΟΤ2Α 

€ντανθ\ ΐν ουκ ων ά8ικ βττασχ^εν εξ Ιμου. 

ΠΑΙΔΑΓΠΓΟ^ 

σοϊ δ' 6? τι 86ξ^ βΙσήΧθεν ίκβαΧεΙν τίκνον ; 

ΚΡΕ0Τ2Α 

&)? Ύον θεον σώσοντα τον γ' αυτού ηόνον* 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ 

οΊμοι, ^όμων σων 6\βο<; ώ<; χειμάζβται. 
ΚΡΕΟΤ2Α 

τί κράτα κρύψα<ζ, ω ^βρον, Βακρυρροβΐ^; ; 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ02 

σέ κα\ ττατερα σον Βνστυχ^οΰντα<; είσορων. 

ΚΡΕ0Τ2Α 

τα θνητά τοιαύτ' ούΒβν βν ταύτω μένει. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ 

970 μη νυν ετ οϊκτων, θύ^ατερ, άντεχώμεθα. 

ΚΡΕ0Τ2Α 

τί γα/3 με χρη Βράν ; άττορία το Βυστνχεΐν. 

ΠΑΙΔΑΓηΓ02 

τον ττρώτον άΒίκήσαντά σ άττοτίνου θεον. 

ΚΡΕΟΤ2Α 

κοΧ ττω'^ τα κρεισσω θνητο<ζ ουσ υττερΒράμω 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ02 
ττίμττρη τα σεμνά Αοξίου χρηστηρία. 
ΚΡΕΟΤ2Α 

ΒέΒοικα- κα\ νυν ττημάτων άΒην εχω. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ02 

τά Βυνατά νυν τοΧμησον, άνΒρα σον κτανεΐν. 

ΚΡΕ0Τ2Α 

αΙΒούμεθ^ εύνας τα<; τόθ' ηνίκ εσθΧ6<ζ ην. 

ΠΑΙΔΑΓΛΓ02 

συ δ' άλλα ττα^δα τον έττΐ σοϊ ττεφηνότα, 
94 ΙΟΝ ΟΚΕϋδΑ 

\νΐιοΓ6 Ηβ Ιαγ ηοΐ, αηά δο Ηίΐίΐ λ^τοπ^ οί ιηο. 

ΟΙ.Ο δΕΚΥΛΝΤ 

Αικί ίη λνΙΐΛΐ: Ηορβ (Ιίϋδΐ ΐΗου 03δΙ; ΓογΙΙι ίΗο 1)η1)€ ? 

€ΚΕυ8Λ 

ΊΊΐΒΪ ί1ΐ6 Οοά γοΐ ΛνουΗ δανβ Ιιίιτι — Ηίδ Ολνη οΐιϊΐοΐ. 

ΟΙ,η δΕΗΥΑΝΤ 

ΑΗ ιηβ, ΛνΗαί; ΙειηρβδΙ ΛΝτεοΙνδ Ιΐιίηε Ηουδβ'δ Λνβαΐ ! 

εκΕυδΑ 
λ\Ή^ άοδί Ιΐιου, αηοίεηΐ, νείΐ ί;Ηΐη€ ϊι^Άά, αικΙ λνϋορ ? 

ΟΙ.Ό δΕΚΥΑΝΤ 

δεείη^ 0Ηΐ&ιιιϋ}', Ιΐιν δίΓβ'δ αηά Ιΐιΐηβ. 

ΓΠΕυδΑ 

'Τίδ ιπίΐη'δ \οϊ : ηαυ^ΐιί; οοηί;ΐηυ€ΐ:1ι &1 οηβ δία^. 

ΟΙ.Ο δΕΚΥΑΝΤ 

01ϊη§ Λν6 ηο ιηοΓ6 Ιο \ναΐ1ΐη§8^ άαυ^ΙιΙεΓ, ηο%ν. 970 

ΟΠΕυδΑ 

λΥΙιαΙ ιηαδί; Ι άο ? — 50 Ηβίρίεδδ ιηίδβΓ^ ίδ. 

ΟΙ.Ο δΕΚΥΑΝΤ 

Ανεησε ίΐΐϋε οη Ιΐιε Οοά λνΚο ΛνΐΌπσ^^ 1:}ΐ60 βι-^ί;. 

εκευδΑ 
ΗοΛΥ ? — Ι, α τηογΪΒίΙ, ίπυιηρίι ο'θγ ΙΗο δίΐΌπ^ ? 

ΟΙ.Ο δΕΚΥΑΝΤ 

δεΙ Ιΐιου ΐΐιβ ΙογοΙι ίο ί,οχίαδ' Ιιοί^ δΐιηηβ. 

εκκυδΑ 
ί {^Άτ : — ενεη ηοΛν Ι Ιιανε οηου^ΐι οί" \νο68. 

ΟΙ.Ο δΕΚΥΑΝΤ 

Τΐιεη (1εγ6 ΐΗβ ΐΗίη^ Λου οαιίδΐ : Ιΐιΐηβ }ιιΐ8ΐ)&η(1 δ1α}τ. 

εΚΕϋδΑ 

ί ε&ηηοΐ — ίοΓ οΐά Ιονβ αηά 1θ7α1ΐ7'δ δαίνο. 

ΟΙ.Ο δΕΚΥΑΝΤ 

Τ1ΐ€ \)ογ^ 0.1 Ιεαδί^ ΐΐιαδ Γοίδίεά αροη ίΐιοε. 

95 ΙΩΝ ΚΡΕΟΤ2Α 

Ίτω<ζ ; €ί 'γαρ βϊη δυνατόν ώ<; θβλοιμί γ' αν. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ02 

980 ξιφηφόρον<ζ σους οιτΧίσασ οττάονας. 

ΚΡΕΟΤ2Α 

στείχοιμ αν άΧΧα ττού <γ6νήσ€ταί τόδε ; 

ΠΑΙΔΑΓηΓ02 

ίβραΐσιν €ν σκηναίσιν, ου θοίνα φίΧους. 

ΚΡΕ0Τ2Α 

βττίσημον 6 φόνος, καΐ το ΒούΧον ασθενές. 

ΠΑΙΔΑΓηΓ02 

ωμοί, κακίζει. φέρε, συ νυν βούΧευε τι. 

ΚΡΕΟΤ2Α 

κα\ μην εχω γε δόΧία και δραστήρια, 

ΠΑΙΔΑΓηΓ02 
άμφοΐν αν εϊην τοΐνΒ' ύττηρετης βγώ. 

ΚΡΕ0Τ2Α 

άκουε τοίνυν οίσθα ^η^ενη μάχην ; 

ΠΑΙΔΑΓηΓ02 

οίδ', ην ΦΧε^ρα Τιράντες έστησαν θεοΐς. 

ΚΡΕΟΤ2Α 

ενταύθα Υορ'^ον ετεκε Τή, Βεινον τέρας. 

ΠΑΙΔΑΓηΓ02 

990 η ΊταισΙν αυτής σύμμαχον, θεών ττόνον ; 

ΚΡΕ0Τ2Α 

ναί' και νιν εκτειν ή Αιος Παλλάς θεά. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ02 

αρ' ουτός εσθ^ 6 μύθος ον κΧύω ττάΧαι ; 

ΚΡΕ0Τ2Α 

ταύτης Άθάνα Βέρος εττΐ στερνοις έχει. 96 ΙΟΝ εκΕυβΑ 
Ηο\ν ? — 'ννουΐά 'ίλνβΓΟ ρθ58Ϊΐ)ΐ6 ! — Ηολν Γ?ιίη λνουΐοΐ Ι ' 

ΟίΟ 8ΕίΐνΑΝΤ 

\νϋ1ι ά&ζζ€Τ5 Άττη ίΐιβ δβΓναηΙδ οί ΐΥιγ ϊτλΊπ. 980 

€ΗΕυ8Λ 

Ι ΛνΐΙΙ §0 ΒίΓαί^ΙιΙ : — 1)ΐιί; Λνΐιεη Ιο 5ΐΓί1<6 Ιΐιε 1)1ο\ν ? 

ΟΙ.Π δΕΚΥΑΝΤ 

Ιη ΐΗβ ρανίΐίοη, ΛνΗβΓΟ Ηβ ίεζίδίδ 1ιί5 ΓΓΪεη(1δ. 

εΚΕϋδΑ 

ΜαΓάθΓ ίη ρυΙ)Ηο — &ηά Ι)^ Λνεαίίΐίη^ ΙΙΐΓίΐΙΙδ ! 

ΟΙ.Ο δΕΚΥΛΝΤ 

\νο€ ! ίΐιΐηε Ηβ&Γΐ ίαίΐδ. Όο ΐΐιίηε ΟΛνη ρίοΐίΐησ ηο\ν. 

ΟΠΕυδΛ 

Ηίΐ^ ηιΐη€ ίδ δ€0Γ6ί; §υΐΐ6 αηά ΪΓΪυηιρΙι δαΓ6. 

ΟΙ.Ο δΕΚΥΑΝΤ 

Υ^Ά, 1)θΐΗ ? — ίΗεη λνίΐΐ Ι 1)6 ΐΥιγ ιηίηίδΙβΓ. 

ΟΚΕϋδΑ 

ΗβΕΓ ΐΗεη : — Ιΐιοα Ινηολνεδί οί" Ιΐιε ΕαΓΐ1ι-1)οι•η λΥαΓ ? 

ΟΙ.Ο δΕΚΥΑΝΤ 

Υεα, §ίίΐη1δ δίοοά ΐη ΡΗΙε^Γα '^ΒΪηδΙ ΐΗε Οοάδ. 

εκευδΑ 
Τ}ΐ€Γθ Εαγ1;}ι 1)Γου§1ιΐ; ίΌι•1:1ι Ιΐιβ Οοτξοη, ιηοηδΙεΓ 
άΓβ^ά — 

ΟΙΌ δΕΙΙΥΑΝΤ 

Το Ηεΐρ ΗοΓ δοηδ, απά ρΓβδδ ΐΐιε Οοάδ ίυΐΐ ΙιαΓά ? 990 

εκΕυδΑ 
Υοα, αηά Ζευδ' ΟαυσΚίεΓ, Οοάάεδδ ΡϋΙΙαδ, δΐ€\ν ϋ. 

ΟΙ.Ο δΕΚΥΑΝΤ 

Μ6δ€€Γηδ Ι ΗβίΐΓά Ιΐιΐδ Ιεσ^ηά 1οη§ 3§ο — 

εΚΕΙ'δΑ 

Ηο\ν οη 1ΐ€Γ ί)Γ6Λ5ΐ Αΐΐιεη^ 1)ογ6 ϋδ δίνΐη. 

97 ΙΩΝ 

ΠΑΙΔΑΓΠΓΟ^ 

ην αιγιδ' ονομάζονσι, Παλλάδος στοΧην ; 

ΚΡΕ0Τ2Α 

τόδ' βσ-χεν όνομα θέων οτ' γζεν εΙ<; Βόρυ, 

ΠΑΙΔΑΓηΓ02 

τΓοΐόν τί μορφής σχημ ίγρνσαν αηρίας / 

ΚΡΕΟΥ5Α 

θώρακ ε'χίΒνης ττβριβοΚοις ώττΧίσμζνον, 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ02 

Τι Βήτα, θύ'γατερ, τούτο σοΐς ί^θροίς βλάβος ; 

ΚΡΕ0Τ2Α 

^Κριχθόνιον οίσθ* η ου ; τυ δ' ου μέΧλεις, '^/βρον ; 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ02 

1000 ον ττρώτον υμών ττρό'^/ονον ίξανήκε γί) ; 

ΚΡΕΟΤ2Α 

τούτω ΒίΒωσι Παλλάς οντι νεο^όνω — ■ 

ΠΑΙΔΑΓηΓ02 

τι χρήμ.α ; μεΧλον γά/? τί ττροσφερεις εττος, 

ΚΡΕΟΥ2Α 

Βισσονς σταΧα^μούς αίματος Τόρνους αιτο. 

ΠΑ1ΔΑΓΩΓ02 

Ισχυν έχοντας τίνα ττρος άνθρώττου φύσιν ; 

ΚΡΕ0Τ2Α 

τον μεν θανάσιμον, τον δ' άκεσφόρον νόσων, 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ 

εν τω καθάψας^ άμφΐ τταώϊ σώματος ; 

ΚΡΕΟΤ2Α 

χρυσοΐσί Βεσμοΐς' ο δε ΒίΒωσ εμω ττατρί, 

ΠΑΙΔΑΓηΓ02 

κείνου δε κατθανόντος εΙς σ άφίκετο ; 

ΚΡΕΟΤ2Α 

ναΐ' κάττΐ καρττω γ' αύτ ε'γώ χερος φέρω» 
98 ΙΟΝ ΟίΟ δΚΚνΑΝΤ 

Α^, η&ιηεά Ιΐιβ Αβ^ΐε, Ραΐΐδδ'δ ατταγ ? 

εκΕυδΑ 
ΟΓ Οοίΐδ ηαιηοά, Γγοπι 1ι€γ 1)α111ο-6Λ;5€Γ οΗ.ΐΓς©. 

ΟΙ.Ο δΕΚΥΑΝΤ 

\νΗα1; \να8 Ιΐιβ ΓΒδΙιίοη οΓ ΐΐδ ^Γίδΐγ Γοιτη ? 

οιιευδΑ 
Α 1)Γ6»8ΐρ1?ιΐ6 ίεηοβίΐ "ννΐ1;Η τΐη^ οη Γίη(^ οΓ δπαΐίεδ. 

ΟΙ.Ο δΕΙίνΑΝΤ 

Βυί, (Ιαυ^ΗΐεΓ, ΗοΛν δΐιαίΐ Ιΐιίδ 11ιίη§ Ηαητι ί;1ΐ}' ίθ€5 ? 

ΟΠΕυδΑ 

Κηολνβδί: ίΐιου ΕΓίοΙιΐΗοηΐιΐδ ? — Ιίιου ιηυδί;. 

ΟΙΌ δΕΗΥΑΝΤ 

ΡΪΓδΙ ΓαΐΗβΓ οΓ ^ουΓ Ηη^^ ΛνΙιοΓπ €&ι•1;Η 1)γοιι§]ι1; ίοιίΐι ? 1000 

ΟΗΕυδΑ 

Το ΗΐΐΏ §ίΐνβ Ρα11&8 ίη Ηΐδ ΗουΓ οί ί)ΪΓΐΗ — 

ΟΙ.Ο δΕΚΥΑΝΤ 

\νΗαί ? — Ιΐΐ7 -ννοΓά ίαΗ6Γδ ίη Ιΐιε υίίει-αηοβ. 

ΟΚΕϋδΑ 

Τ\νο άΓορδ οί Ιίΐοοά — οί" 1\λάΙ δίΐηΐ6 ΟοΓ^οη'δ Βίοοά. 

ΟΙ.Ο δΕΙΙΥΑΝΤ 

ννΐιαΐ; ρολνβΓ 1ι&Υ6 Ιΐιεγ υροη Ιΐιβ Ιΐίο οί ηιαη ? 

ΟΚΕυδΑ 

ΓοΓ άεαίΗ οηο, οηε ίοΓ 1ΐ€α1ίη§ οί (ϋδεαδε. 

0Ι.Ο δΕΗΥΑΝΤ 

Αηά Ιιαη^ ΐΗειη οη Ιΐιε οΐιίΐά — \ν1ΐ6ΐ•θίη 6ηο1θ5€(1 ? 

ΟΙΙΕυβΛ 

Α ^οΐάεη οΐαδρ. Η ε σανέ ϋ Ιο πιν δΪΓε. 

01.0 δΕΚΥΑΝΤ 

Αηά, Λ\•}ιεη ΕΓεοΙιΐΗευδ άΐεά^ ίο ΐΗεε ΐΐ: ραδδεά ? 

ΟΚΕυδΑ 

Υεα ; ίΐηά Ι 1)εΕΓ ΐί; ενεΓ οη ηι^ ν^τΐδΐ;. 

99 ΙΩΝ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓ02 

1010 7Γώ? ουν κ€κρανταί Βίτττυχον Βώρον θέας ; 

ΚΡΕΟΤ2Α 

κοίΧης μ€ν όστις φΧεβος άιτίσταξεν φόνω — 

ΠΑΙΔΑΓηΓ02 

τί τωδβ 'χρήσθαί ; Βυνασιν βκφερβί τίνα ; 

ΚΡΕ0Τ2Α 

ν6σον<; άττείρ^βί και τροφας βχει βίου. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ02 

ό Β6ντ€ρο<ζ δ' άριθμο'; ον λεγείί τί 8ρα ; 

ΚΡΕΟΤ2Α 

κτβίνβι, δρακόντων /ο? ών των Γορ^όνοζ. 

ΠΑΙΔΑΓηΓ02 

εΐ^; €ν δε κραθβντ αντον ή χ(ορΙ<; φορβΐς ; 

ΚΡΕ0Υ2Α 

'χ^ωρίς' κακω <γαρ ΙσθΧον ου συμ,ρ.ί'^/νυΊαι. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ02 

ώ φιλτάτητταΐ, ττάντ βχεις όσων σε Βεΐ. 

ΚΡΕ0Υ2Α 

τούτω θανεϊται ιταΐ'^' συ δ' ό κτείνων εσει. 

ΠΑΙΔΑΓηΓ02 

1020 τΓοΟ και τί 8ράσας ; σον Χε^ειν, τοΧμάν δ' εμυν, 

ΚΡΕΟΤ2Α 

εν ταΐς ^Αθήναι<;, Βώμ όταν τούμον μοΧτ). 

ΠΑΙΔΑΓηΓ02 

ουκ ευ τόδ' είττα^;• καΐ συ <γαρ τούμον ψύξεις. 

ΚΡΕ0Τ2Α 

ττώς ; αρ ύττείΒου τούθ^ ο καμ βσερχ^εται ; 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ02 

συ τταίΒα Βάζεις ΒιοΧεσαι, κει μη κτενβΐς, 

ΚΡΕΟΥ2Α 

ορθώς• φθονείν γα/3 φασι μητρυιας τέκνοις. 
ιοο ΙΟΝ 

ΟΙ,η δΕΙΙΥΑΝΤ 

ΗοΛν 18 11ΐ6 Οθ(1(ΐ€55' ί,πΓΐ: 1;λνοΓυ1(1 οπίαίηείΐ ? 1010 

οηκυκΛ 
Ε^οΗ οίΓορ Ιΐι&ΐ: λνεΐΐεύ ΐη άβΆΐΙι ίτοτη Ιΐΐ6 ΙιοΙΙοιί' ιάη — 

ΟΙ.Ό δΕΠνΑΝΤ 

Το ΛΝ'Ηαί; δβΓΥβδ Ιΐιΐδ ? \νΗ;ι1: νίήιιε 1)6αΓ6ϋι ϋ ? 

επΕυδΑ 
ΑνβΓίδ θί56ί15€5, ίοδΙθΓϋΙΙι ϋΐ6 ΙίΓε. 
ΟΙ>η δΕΚΥΑΝΤ 

Τ1ΐ6 56θοη(1 Ιΐιοα Ιιαδΐ ηαιηε^ — Λνΐιαΐ: (Ιοοίΐι \1 ? 

αιίΕϋδΑ 
δΙα^^ΐΗ : Ίίδ νεηοιη ο£ ΐΗβ ΟοΓ^οη'δ δηαΐ^εδ. 

01.0 δΕϋΥΑΝΤ 

Μίη^ΐθά ίη οηε, ογ δβνβΓ&Ι, ύοδΐ ΐΗου 1)6αΓ ΐΐ: ? 

εκευδΑ 
56ν€Γ&1 : §οοά λνίΐΐι ενίΐ Ι^ΙβικΙείΠ ηοΐ. 

ΟΙ,Ο δΕΙΙΥΑΝΤ 

ο οΗίΙθ, ο άβαΓβδΙ:, Ιΐιου Ιι&δΙ ο\\ \\\γ η6€(1 ! 

€ΚΕυδΑ 

Η€Γ6ΐ)7 *1ΐ6 1^^ δΐιαίΐ ά\^, ΐΗε δΙανβΓ ΐΗοα. 

ΟΙ.Ο δΕΗΥΑΝΤ 

ννΤΐ€Γ€ ? Ι)}^ Λνΐΐίΐΐ: (ΐ66ά ? ΤΗου 1^11, άπο. Ι λνίΐΐ θ&Γβ. 1020 

αΚΕϋδΑ 

Ιη Αίΐιεπδ, Λνΐιεη Ηβ οοΗίεΙΙι 1;ο Γπΐηε Ιιοηιε. 

ΟΙ>Ό δΕΠΥΑΝΤ 

111 ι•6ίΐ6 ίδ ϊΗίηβ — αδ ιηΐηε λναδ ΐη Ιΐΐ}' δΐ§Ηΐ;. 

€ΕΕυδΑ 

Ηά, άο\\\ ΐΐιίηε Ιιεαι-ΐ'δ ηιΐδ^ϊνίησ 3υηιρ λνϋΐι ηιίηε ? 

ΟΙ.Ο δΕΚΥΑΝΤ 

ΤΗου δΗουΜδΙ: 1)6 ηιυΓ^βΓεδδ \\(Λά, ΐΗου^Ιι ΐηηοοεηΐ:. 

εκΕϋδΑ 
Ενεη δο — Ιΐΐ6 ο\ά ΐαίε οί δ1:€ρ(1απΐ6'δ ^6£ι1ουδ7. ΙΩΝ 

ΠΑΙΔΑΓΠΓΟ^ 

αντοΰ νυν αυτόν κτείν , Χν αρνησ^ι φ6νον<ζ, 

ΚΡΕ0Τ2Α 

ττρολάζνμαί <γονν τω χρόνω της ήΒονής. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ02 

καΐ σον <γ€ Χησβίς ττόσιν α σε σττβύΒεί Χαθείν. 

ΚΡΕ0Υ2Α 

οίσ^' ονν ο Βρασον ; χειρός βξ βμής Χαβών 
1030 χρύσωμ ^Αθάνας τόΒε, τταΧαών 6ρ<^ανον, 

ΐΧθων Χν ημίν βουθυτεί Χάθρα ττοσις, 
Ββίττνων όταν Χη'^ωσι κα\ σττονΒας θεοΐς 
μεΧΧωσι Χείβειν, εν ττεττΧοι,ς έχων τόδε 
κάθες βαΧων εΙς ττωμα τω νεανία, 
ΙΕία Βε, μη τί ττασι, χωρίσας ττοτον 
τω των εμων μεΚΧοντί Βεσττοζείν Βόμων. 
κάνττερ ΒιεΧΟτ] Χαιμόν, οΰττοθ^ Χξεται 
κΧεινας ^Αθήνας, κατθανων δ' αύτου μενεΐ. 

ΠΑΙΔΑΓηΓ02 

συ μεν νυν είσω ιτροξένων μεθες ττόΒα- 
1040 ημείς δ' εφ^ ω τετά^μεθ* εκττονησομεν. 

αγ', ω 'γεραιε ττούς, νεανίας '^ενου 
ερΎΟΐσί, κει μη τω χρόνω ττάρεστί σοι. 
εχθρον δ' ετΓ άνΒρα στεΐχε Βεσττοτών μετά, 
καΐ συμφόνευε καΐ συνεξαίρει Βόμων. 
την δ' εύσεβειαν εύτυχοΰσί μεν καΧον 
τίμάν όταν Βε ττοΧεμίους Βράσαι κακώς 
θέΧτ) τίς, ούΒεΙς εμττοΒων κείται νόμος. 

Χ0Ρ02 

Έ^ΙνοΒία θύηατερ Αάματρος, α των στρ. α 

νυκτιττόΧων εφόΒων άνάσσεις, Ι02 ΙΟΝ ΟΙ, η 8ΕΚνΛΝΤ 

Η€Γ0 δίΛ^ ΗίΐΏ^ Ιΐιοη : 5θ δΐι^ΐΐ αναϋ ίΐοηΐίΐΐ. 

(ΠΕυδΑ 

Αι ΙοαδΙ Ι δΐιηΐΐ ΐΗβ δοοηβΓ Ι&δΙο ΐΗαΙ ]ογ. 

Οίο δΕΚΥΑΝΤ 

ΝοΓ Ιΐΐ7 1θΓ(] ΙίποΛν Ιΐΐ7 Ι^ηολνίεθ^β οΓ Ηΐ5 δοοΓοΙ. 

ΟΠΕυδΑ 

Κηολν'δΙ Ιΐιεη ΙΗ^ ραΐ'ί ? Κεοεΐνε ίΐιου Γγοπί ιιηηο Ιιαπίΐ 
Αΐΐιεηα'δ ^οΜεη νϊαΐ, \νΓουί^1ι1: οί ο\ά. 1030 

Οο λνΙιοΓβ ιη^ 1θΓ(Ι ΗοΜδ Ιΐιΐδ ίαίδε δαοπβοβ ; 
Αηά^ ίη ΐΗε 1)αη(^υ6ΐ:'δ ραυδβ, ΛνΚεη ιηεη Λνΐΐΐ ρουΓ 
λνΐηε Ιο ΐΗε Οθ(ίδ, Ιΐιΐδ Ιιανβ ΐΗοπ 'ηεαίΗ ύ^γ οίοαίί, 
Αη(1 δΛνΐΓΐ:1}' άΓορ ΐηΐο 1:1ί6 δίπρίΐη^'δ ουρ, — 
ΊΊιαί: ίοΓ Ηΐδ (Ιπηίνίη^, ηοΐ Ιΐιβ ^εηεΓαΙ ύϋ\ν1, — 
Ενεη Ιιίδ Λνΐιο δβείζδ Ιο Ιοί'ά ϋ ο'βτ ηιίηε Ηοαδβ. 
Ι£ οηο6 α })α55 Ιιίδ Ηρδ, ηε'οΓ δΐιαίΐ 1ΐ6 οοηιε 
Το ^Ιοηουδ ΑΐΗεηδ : 1ι6Γ6 δΐιαίΐ Ηε δ1;Λγ — (Ιεαά. 

ΟΙ,η δΕΚΥΑΝΤ 

ϋπίο ΐΐιΐηε Ιιοδΐ'δ Ιιοαδβ ηοΛν ΛνίΙΙιάΓίΐλν ίΐιν ίοοΐ ; 

Αηά Ι ΐΙίΓουσΗ ηιίηε αρροίηΐεά Ιπδΐ^. Λνϋΐ ΐοίΐ. 1040 

Οοιπθ, &§(ίά ίοοί, ίοΓ άεεάδ ηααδί ΐΗου σΓΟλν }•ουη§, 

Τΐιοα^ΐι ΐΐιΐδ 1)6 ηοΐ 1)}' Ιϊιηβ νουοίΐδ&ί'ίΐά ίο ΐΗεε. 

Οη, Λνίΐΐι 1:}ί}' ηιίδίΓεδδ οη, &σαίηδ1: ΐΐιε ίθ6 ! 

Ηεΐρ ΗβΓ ίο δΐίΐν αηά ΟΕδΐ Ιιϊιή ίοΓίΙι 1ι6γ ΙιοΐΉβ. 

ΚαΪΓ ίϋίΐΐι ? — Ο γ^Ά, £αΪΓ ίϋϊΐΐι ίοΓ ίοιίαηε ίαΪΓ : 

ΒαΙ, λνΐιβη νε λνουΜ \νΓ6ίΐ1ν ν6ησ€αηο6 οη }•ουΓ Γοβδ^ 

ΤΗ6Γ6 ίδ ηο ΙαΛΥ' Ιΐιαΐ Ηοΐΐι ίη Ιΐιβ ρ&ΐΐι. 

[Εχΰίΐηί €ΐΐΕυδΑ α^ιά οι,ο δΕπνΑΝΤ. 

ΟΗΟΡ.υδ (.ν//•. 1) 

Οοθίΐβδδ οί Ηΐσΐηνανδ^ ΌεηιεΐβΓ'δ Όαυ^Ηίβι•,^ 
^υ^€η οί Ιΐιε ηίσΙιΐιη&ΓΟ άαΓίνηβδδ-ΓΕησβΓ^ 

^ Ηβΐίειίβ, §0(1θβ83 ο£ 8οτο&τγ αηά δβοΓθΙ; ροίδοηίη^. 8Ηβ 
Ηααηίβά ρΐαοβδ \ν}ΐθΓβ Γοαά3 ΟΓΟδδβά εειοΐι οίΗβΓ, ειηά £ΐΙ ηϊ^ΐιί; 
ββηΐ υρ (Ιθΐηοηδ 8,η(1 ρΐι&ηίοιηβ ίΓΟίη Ηεΐ(1β3. 

Ι03 ΙΩΝ 

1050 και μέθα μεριών οΒωσον Βυσθανάτων 

κρατήρων ττΧηρώματ , εφ' οίσι ττεμιτει 

ττότνια ττότνι εμα 'χθονίας 

Γορ^ον<; Χαιμοτόμων άττο σταΧα^μών 

τω των ^ΕρεχθεϊΒάν 

Βόμων βφατττομενω' 

μηΒέ ΤΓοτ' αλΧθ(; άΧΧων άττ οΧκων 

7ΓΟλ€ω? άνάσσοί 
1060 ιτΧην των €ύ<γενετάν ^Έ^ρεχθεώάν. 

εΐ δ* άτεΧη<ζ θάνατο^; σττουΒαί τε Βεσττοί- άντ. α 
να<;, 6 τε καιρός άττεισι τοΧμας, 
α τε νυν φβρετ εΧττί^;, ή θηκτον ξίφος ή 
Χαιμων^ εξάψει βρόχον άμφΐ Βειρήν, 
ττάθεσι ττάθεα δ' εξανύτουσ' 
εΙς άΧΧας βιότου κάτεισι μορφάς. 
ου ^αρ Βόμων γ' ετέρους 
1070 άρχοντας άΧΧοΒαττούς 

ζώσα Ίτοτ ομμάτων εν φαενναΐς 

άνεγοιτ αν αυ'^αΐς 

ά των εύττατρώάν γεγώσ' οϊκων. 

αίσχννομαι τον ττοΧύυμνον- στρ. β 

θεόν, εΐ τταρα καΧΧιχόροισι, ττα^γαΐς 
ΧαμττάΒα θεωρον εΙκάΒων 1 8οα1ί§βΡ : £θΓ Μ88. ΖαΙμων. 
Ι04 ΙΟΝ 

Οιη(3€ Ιΐιοιι Ιΐιβ Ιιαπτί ί1ι;ι1: Γογ ηοοηϋίΐβ δΙαυ^ΗΐεΓ 1050 

\\Ίιΐο1ι Ικ'αΓθίΙι Ιΐιο νεηοηη-^τουίδ ίΪΜΐί ίεΐΐ 
Γγοπι ίΐιο ηοοίί οί ΐΗε ΟοΓ^οη, ΐΗε ίιοηά οΓΗβΙΙ, 
Μ^ 1{ΐ(1)''5 §Γ6€Ηηί?-σΐΓΐ: Ιο Ιΐιε δίΓ&η^οΓ 
ΤΗαί υδϋΓρείΗ ΕΓ^οΗίΙιευδ' τογο.] 5\νΆγ, 
ΤΙι&Ι &η δϋοη οί αΐίεη δίΓ&ΐη ΐη ουτ ΑΐΗεηδ ηενβΓ 

ΗυΙ ίΐιε ηοΙ)ΐ6 ΕΓοοΙιΐΙιεκίδ — ηοηε δ&νε ϊΥι&γ Ι 1000 

(Αηί. 1) 
ΒυΙ — Ιΐιβ άεαίΐι υη&^^οηΊρ1^δΗ^^3 ? — Ιΐιε άεεά υη- 
αΙ)6ϋ6(ί 

ΟΓ Ιΐΐ6 ΗουΓ, αηά ιη^ ιηίδίΓβδδ'δ ρυΓροδβδ εηάβθ, 
Αιιά ίΗβ Ηθ})6δ ΐΥίαΙ υρΙ^ΟΓβ 1ί6γ? — ΓβπίΕίηδ Ιΐιβ 
δΛνοΓά λνΗείίεά ; [ρεικίεά ; 

ΕειηαΐηείΗ ίΗβ ηεοΐί ίη ίΐιβ άε&ΐΗ-ηοοδο δυδ- 
Αη(1, \)γ Ε^οηγ επάΐπι^ Ιΐιε α^οη^-δίηίβ, 
δΐιαίΐ δίιβ ραδδ Ιο ίΐιβ ίϊΓε 1)6}•οηά ίΐιίδ ΙϊΓβ. 
Γογ ηολΈΓ Ιΐιΐδ (^αοεη ίΓοιη Ι^ΐησδ (Ιβδοεηάεά 

δΗαΙΙ 6η(1αΓ6 ΐΗ^ΐ ΐΗε δρΙβικΙουΓ-Ιΐ^Ηΐ: οί 1ι6γ 1070 
ε}'η6, [ίΗε αηοίεηΐ 1ι»11 

Νο, ηοί ΛνΗϊΙε δΗβ ΗνεΐΠ, βΐιουΐά ϊά]\ οη Ιΐιβ δΐιαιηε οι 
Κυΐθά Ι3ν ΐΗβ υρδίΗΓΐ; οί άΙϊ^ώ. Ιίηε. 

δΗ^ηιε ίοΓ ίΐιε Οοά οίΐ-οΐιαηΐεά ι (6'/γ. 2) 

Ιη Η νπΊΠδ, ίί" /ιβ,'^ 
Βεδϊάε ί1ΐ6 ίουηίαΐηδ Ηαυηίβίΐ 

Οί" άαηοβδ, δεβ 

^ ϋϊοη}•3υ3, ΛνοΓδΙιίρροοΙ ίη ΐΗβ Εΐβαδΐηϊαη Μ}'5ΐβπθ3 ννίΐΗ 
ΟβηιβΐβΓ 3,η(1 ΡβΓδβρΙιοηΘ. ΤΙαβ •20ΐ1ι ο£ ΒοβοίΓοηιΐοη \\•3.3 
ιιεΙιβΓθά ίη !)}' & ν&δΐ ίοΓοΗ-Ιί^Ηί ρΓΟοβδδίοη ίη ^νΙιίοΗ ΐΗθ3β 
ηβ\\•ΐ7 ίηίΙ,ί&Ιβά, -«-Ηο Ιιαά Ιίερί νί^ίΐ ίη ΐΗβ Ιβηιρίβ, ϊοίηθά. 

2 Ιοη, λνΙιθ3β ρΓβδβηοβ, εΐ8 ΐΗ&Ι. οί αη αΐίβη Ι)^ Μοοά, \νοιι1(1 
\ίβ ρΓοίαηαΙίοη, )'6ΐ: \ν1ιθδβ ϊηίΐϊαΐίοη οοαίά, ω & ιη&α^τ οί 
ρο1^^^, ηοΐ Ιϊβ ανοίάβά. 

Ι05 ΙΩΝ 

οι/τ€ταί βννύχιος ανπνο^ ων, 
6τ€ και Αώ^ άστβρωτΓος 
άνεχόρευσεν αίθήρ, 
1080 χορεύει δέ σέλάνα 

και ττεντήκοντα κόραι 
'Νηρεοζ, αί κατά ττόντον 
άενάων τε ττοταμών 
Βίνας χορευόμεναι, 
ταν χρνσοστέφανον κόραν 
και ματερα σεμνάν 
ϊν εΧτΓίζει βασιΧενσειν 
αΧλων ττόνον είσιτεσων 
ο Φοίβεως άλατα9. 

1090 οράθ* οσοί ΒυσκεΧάΒοισίν 

κατά μουσαν Ιόντες άεί^εθ' ΰμνοι^ 
άμετερα Χεχεα καϊ ^άμον^ 
Κύιτρώος αθεμίτου^ ανόσιους, 
όσον εύσεβία κρατονμεν 
αΒικον άροτον άνΒρών. 
ΐΓαΧίμφαμος άοώα 
καϊ μοΰσ εΙς άνδρας ϊτω 
ΒνσκελαΒος άμφΐ Χεκτρων, 
ιο6 β ι ΙΟΝ 

ννϋΗ βγβδ Ιοπίτ Ιιείά Γγοπι δίεβρ 

ΤΙιαΙ ΤννεηΙίοΙ:!! ϋα\νπ υρίοαρ, 

δ€β ίΗβ ΙοΓοΙι-ΓΪνεΓ'δ δννεορ, 6Γ€ θαΓί^ηβδδ ίίοε, 

Ν\Ίΐ6η (Ιαηοοδ Ηεανβη δΙίΐΓ-^ίΛηοΐη^ 

Α(1οηη§1^, 
ννΐιεη Ιΐιε ΛνΗϋε ιηοοη ΐδ (Ιπηοίη^, 1080 

Αηά 'ηεαίΐι ΐΗε δεα 
ΤΙΐ€ ΝοΓθίοΙδ' (1αηο6 βηηη^δ 
ΤΗβ εΐεπι^Ι πνβΓ-δρπη^δ, 
Αηά ϋιβΪΓ £α11 οΗοΓαδ δϊη^δ ΡβΓδβρΙιοηβ 

ΟοΜ-οΓΟλνηεά, ^ηά ουΓ ΕαΓίΚ-ιηοΙΗοΓ — 

Αλν-Γυΐ Ϊδ δΐιβ ! — 
δΗαΙΙ Ηζ ρΓβδδ ΐη, ίΗαί; οίΗβΓ, 

Το δονίΈπί;}^ ? 
δΐιαίΐ ηοΐ Ηίδ Ηορεδ 1)6 ίοΐΐεά ? — 
\\Ή6Γ6 Ινίη^δ &ηά ΗοΓοβδ Ιοΐΐεθ, [Γοθ ? 

δΙι&Π ύϊ-άΧ, ρΓΟϋά Γ6&1ιη 1)6 δροΐΐ^ά^ λ να^Γαηί'δ 

ΜαΓίί. — γ^ Λν1ιοδ6 δίΓ&ίηδ οί δ1αη(ΐ6Γ (^ΑηΙ. 2) 1090 

δθ011Γ§6 6ν6ΓηΐΟΓ6 

ννοπιαη ϊη δοη§, αηά Ι^Γίΐηά 1ί6γ 

\ν&η1:οη αηά λν1ιθΓ6^ — 
Ηολν Ηί§1ι ίη νΪΓίαε'δ ρ1αο6 
\ν6 ραδδ ηιεη'δ Ι&λνίεδδ ταοε, 
ΝοΓ δρίί; ίη νΐρ6Γ-1αγδ ^οιιγ ν6ηοηι-δΙθΓ6 ; 

ΒυΙ ΐ6ΐ; ί1ΐ6 Μαδ6 οί ΐααηΐίη^ 

Οη ηΐ6η'δ Ηεαάδ ρουΓ 
Η6Γ ΐηάΐ^ηαΐίοη, οΐιαηίΐη^ 

Η6Γ 1:Γ63,δοη-1θΓ6 ; 
δΐη^ οί 1:1ΐ6 οα1:ι•α§6(1 ηιαΐά ; 
Τβΐΐ οί* Ιΐΐ6 Λνίίβ 1)6ΐ:Γα}'6(1 
Β)^ Ιιϊηι ΛνΗο Η&ίΗ (ϋδρία^^εά Ηίδ ία1δ6 ΙιεαΓί'δ Ι07 ΙΩΝ 

Βείκννσι <γαρ 6 Δί09 €Κ 
1100 Ίταώων άμνημοσύναν, 

ου κοίναν τεκβων τνχαν 
οϊκοίσι φυτενσα^ 
ΒεστΓοίνα,' 7Γ/309 δ' ^ΑφροΒίταν 
άΧλαν θβμενοζ χάριν 
νόθου τταώος βκυρσεν. 

ΘΕΡΑΠΠΝ ΚΡΕ0Τ2Η2 

κΧβινήν, <γυναΐκ€ς, ττου κόρην ^Έ^ρεχθέω^; 
ΒεστΓΟίναν ευ ρω ; ΤΓανταχτ} ^αρ άστεως 
ζητών νιν εζεττΧησα κούκ εχω Χαβεΐν. 

ΧΟΡΟ 2 

τί δ' εστίν, ώ ξννΒουΧε ; τί<ί ττροθυμια 
1110 τΓοΒών έχει σε, και λόγους τ ίνας φέρεις ; 

ΘΕΡΑΠΩΝ ΚΡΕΟΤ2Η2 

Θηρωμεθ^' άρχαΐ δ' άτηχώριοί χθονος 
ζητθΰσίν αυτήν, ως θάντ) ττετρουμενη. 

Χ0Ρ02 

οϊμοί, τί Χέζεις ; ούτι ττου ΧεΧημμε^α 
κρυφαΐον εΙς τταΓδ' εκττορίζουσαι φόνον ; 

ΘΕΡΑΠΩΝ ΚΡΕΟΤ2Η2 

ε^νως' μεθεζεις δ ουκ εν υστάτοις κάκου. 

ΧΟΡ02 
ωφθη δε ττώς τα κρυτττα μηχανήματα ; 

ΘΕΡΑΠΩΝ ΚΡΕ0Τ2Η2 

ΤΟ μη Βίκαιον της Βίκης ησσώμενον 
εξηΰρεν 6 θεός, ου μιανθηναι θεΧων. 

Χ0Ρ02 

ττώς ; άντιάζω σ ικετις εξειττεΐν ταδβ. 
1120 Ίτεττυσμεναι ^γαρ ει θανείν ήμας χρεών, 

ηΒιον αν θάνοιμεν, εϊθ' όράν φάος» ιοδ ΙΟΝ 

ΓΗίδ 5οη οί Ζευδ,^ λνΐιο ΒοαΙε^ 1100 

Α (^αεεη'δ Υί^Άτί, δΟΓβ 
ννϋΗ ο1ιΐ1(ϋ655 Ιιαη^ΰΓ, δοουΐοά 

ΤΓθ1:Η-ρ1ϊ§1ιΙ οί }όγ6 : 
ΗβΓ η^ΐιί; Ηδί^ε Ιιε ίΐιταδί;, 
Αηά ηΊθο1<6ά α πίΐΐΐοη'δ ΐΓυδί; 
ΓοΓ οη6 Ιΐιαϊ ϊο Ηΐδ Ιαδί; ΐΗίδ 1)α5ΪαΓά 1)ογο ! 
Εη(€Γ δΕΚΥΑΝΤ ΐη ]ια8ΐ€. 

δΕΚΥΛΝΤ 

νν'ΗβΓβ, θαΐΏδεΙδ^ δΙίΗΐΙ Ι ϋίίΐιΐ; αροη οπγ πιΐδίΓΟδδ, 
ΕΓβοΙιίΗεαδ' ά;ιιι^Ιιΐ6Γ ? ΑΠ ΐΗΓοιι^ίΗουί; Ιΐιε ίο\νη 
δεβίίίη^ ΗβΓ Η&νβ Ι ταη^εθ, 3ηά βη(1 ΗβΓ ηοΐ. 

ΟΗΟΗυδ 

\νΗ»ί; ϊδ α, ίεΙΙοΛν-ΙΙΐΓίΐΙΙ ? λΥΗαΙ; Ηοί-ίοοί; Ιιαδίε 
Ροδδ6δδ€ΐ1ι ΐΗβε ? \νΐΐ£ΐί; 1:ίάπι§δ ΐ36ΕΓ6δί; ΐΗου ? 1110 

δΕΚΥΑΝΤ 

\ν6 &Γβ Ιιαηίείΐ ! Υ^ά, ίΐιο πιΙεΓδ οί Ιΐιε Ι^ηύ 
Αγ6 δεείνίη^ ΗβΓ^ ΙΗεΙ; δΐιε ηια}- άίβ 1)}' δίοηΐη^. 

ΟΗΟιιυδ 
ΑΗ ΐΉβ ! Λνΐιαΐ δαγ'δί ΐΗου ? Αγ6 Λνε ΐ^Ι^οη ΐΗεη 
ΡΙοΙΙίησ 1:}ί6 δοοΓοΙ πιαι-άοΓ οί νοη 1ε(1 ? 

5ΕΗΥΛΝΤ 

Ύ^Ά, ΐΐιοϋ ΛΥΐΙΐ; δΚαΓβ 1;1ί6 άοοιη — ηοΓ ΐΗοα Ιΐιο Ιαδί. 
ΟΗοκυδ 

ΗολΥ \Υ6Γ6 ί1ΐ6 1ΐί(1(ΐ€η δίΓϋί&σςπίδ Ιαίά 13ΕΓ6 ? 
δΕΕΙΥΑΝΤ 

Τ1ΐ6 655β}' οί Γί^Ηΐ ίο ΥΗΓκ^αΐδΗ λΥΓοησ ιΐιε Οοά 
Οί5θον6Γ€(1^ Ιβδί Ηΐδ ΐ;6ΐηρΐ6 1)β άεήΐεά. 

ΟΗοκυδ 
Ηο\ν ? — δυρρίίέΐηΐ Ι ΐ36δ66ο1ι \λϊ&&, Ιεΐΐ ΐΐ: οαί;. 
ΡοΓ, ΙζηοΛνίησ ά\\, ίί Ι ίηάεεά πιυδί ά.\&, 1120 

Οείΐΐΐι δΐιουΐά 1)6 6ΕδΪ6Γ — γ^2^, ογ δΛΥεετβΓ Ιίίβ. 

* ΧΐΐΙ,1ιιΐ3, άβδοβηάβά ί1ΐΓ0ΐι§1ι Αβοΐιω £γοπι Ζβα3. 

109 ΙΩΝ 

ΘΕΡΑΠΠΝ ΚΡΕΟΤ2Η2 

€7Γ€ΐ θβον μαντβΐορ ωχβτ βκΧιττων 
7ΓΟσί9 Κρεούση^ί, τταΐΒα τον καινον Χαβων 
ττρος Ββΐττνα θυσίας θ' α<; θβοΐς ώττΧίζβτο, 
Β^ονθος μ€ν φχ^τ βνθα ττνρ ττηΒα θεοΰ 
βακχεΐον, ώς σφα^αΐσί Αωνύσου ττβτρας 
Βενσβίβ Βίσσας τταιΒος άντ οτττηρίων, 
Χβξας' συ μεν νυν, τεκνον, άμφήρεις μένων 
σκηνας άνίστη τεκτόνων μοχθήμασιν. 

1130 θύσα<; δε ^ενεταίς θεοίσιν ην μακρόν χρυνον 
μένω, τταροΰσί Βαΐτες εστωσαν φίΧοις. 
Χαβων δβ μ6σχου<; ψχεθ^' 6 δε νεανίας 
σεμνω<ζ άτοίχου<ζ ττεριβοΧα^; σκηνωμάτων 
6ρθοστάταί<ζ ίΒρύεθ\ ηΧίου βοΧας 
καΧώς φυΧάξα<ί, ούτε ττρο^ζ μέσας φXο^6<ζ 
ακτίνας, οΰτ αυ ττρος τεΧευτώσας βίον, 
ττΧέθρου σταθμησας μήκος εΙς εύ^γωνίαν» 
μέτρημ εχουσαν τούν μέσω γε μυρίων 
ΊΓοΒών αριθμόν, ως Χε^ουσιν οι σοφοί, 

1140 ως ττάντα ΑεΧφών Χαον εΙς θοίνην καΧών. 
Χαβων δ' ύφάσμαθ^ Ιερα θησαυρών ττάρα 
κατεσκίαζε, θαύματ άνθρώττοις οράν. 
Ίτρωτον μεν ορόφω ιττερυ^α ιτεριβάΧΧει ττέττΧων 
ανάθημα Αίου τταώός, ους ΉρακΧέης 
^Αμαζόνων σκυΧεύματ ηνε^κεν θεω. 
ενην δ' ύφανταΐ ^ράμμασιν τοιαίΒ^ υφαί' 
Ουρανός άθροίζων άστρ εν αΙθερος κύκΧω' 
ΐτΓΤΓους μεν ηΧαυν εΙς τεΧευταίαν φΧό^α 
"ΥϊΧίος, εφεΧκων Χαμττρον Έσττερου φάος. 

1150 μεΧάμτΓεττΧος δε Νυ^ άσείρωτον ζυ^οΐς 
οχημ ετταΧΧεν άστρα δ' ώμάρτει θεα. 
ΙίΧειας μεν τίει μεσοττόρου 8ι αιθέρος. ΙΟΝ βΕΚΥΑΝΤ 

δοοη &5 0Γ6υ5»'5 Ιοπά Η&(1 ΙεΛ Ιΐιο ίίΐηο 

Οί" Ρ1ιο6ΐ)υ5, ΐΕΐνίη|5 Ιιΐδ ηελν δοη ν\•ίΐ1ι Ηίιη 

ΓοΓ Ιΐιαΐ ΐΗ&ηΙίδ^ΐνίη^-ΓεΗδΙ: »ικ1 δαοηβοε, 

Χαΐΐιυδ \νίίηΙ; υρ Ιο "ννΙιβΓε Ιΐιβ Υνΐηε-^οά'δ βτο 

Ι^εαρδ Ηοαν6η\\•£ΐΓθ, ίο τηιύί^ ^\'^^ λνϋΐι νΐοΐίιπδ' 1)1οοθ 

ϋϊοη}'δυδ' Ιλνΐη Γοοκδ ίοΓ ΐΗε δοη ηελν-Γοαπϋ ; 

Αη(1 δρ£ΐ1<.6, " Α1)ί(ΐ€ ηο\ν_, δοη, Άπά δβΐ ΐΗου ιιρ 

Α Λνϊ(ΐ€-6ΓηΙ)Γααΐηίτ ίβηΧ, 1)γ ΟΓ&Λδίηεη'δ Ιοϋ. 

Ιί, δαοηβοΐη^ ίο ΐΐιε ΒΐΓΐ1ι-§οά8_, Ιοη^ 1130 

Ι ίΐΙΤΤγ, ίβ&δΐ Ιΐΐγ ίΓΪθΓκΙδ Ηδδ€ΐηΙ)ΐ€(1 ΐ1ΐ€Γ6." 

8ο Ιοοίί 1\\β οαΐνεδ ^ηά λνοηί;. Αηά ηολν ίΐιε γουΐΗ 

ΤΗ6 υη\^'&11€ά ρανΐΗοη'δ οοΓηραδδ δοΐειηηΐ}^ 

ννϋΗ 18.\\ ιη&δΐδ τβΆταά, \\α\\ ^οοά Ηβ^ά ΙεδΙ 1:1ι? 8αη 

δΐιουΐίΐ (1αι*ΐ ίΙιεΓβίη Ιιϊδ δΐι^ίΐδ οί ιηίάηοοη-ΗΕηιο, 

Ογ ΐΗβ δίαηΐ; ]ίΐν€ΐίη-§]6αηΊδ οί ^τΐη^ ά^γ. 

Α 1ιυηάΓ€(1 ίεεί Ηε ιηείεά ουί ίοαΓδο^υ&Γβ, — 

Ηανΐησ ίοΓ οοιηρΒδδ οί ίΐδ δρ&οβ \νΐ1:Ηίη 

Τ«η Ιΐιουδαηά,, &δ ΐΗβ ουηηΐπ^ ΟΓαίίδίηεη 5Άγ, — • 

Αδ 1)ΐ(Ι(1ίη§ Ιο Ιΐιβ ίεΕδί &11 ΌεΙρΗΐ'δ ίοΐΐί. 1140 

\νΐ11ι δαοΓβά ίαρβδΐπ€δ ίΓοηι Ιΐιβ ίΓβαδυΓΪϋδ 

Ηε δθΓ66η6(1 ϋ, ηιαΓνεΙΙουδ ίοι* ιηβη ίο δ€6. 

ΡίΓδί \νΐ11ι α οαηοργ οί δΐιαλνΐδ 1ΐ6 οκίΐθά ΐί, 

Τ1ΐ6 οίίβηη^ οί Ζευδ' δοη^ -ννΐιίαΐι ΗβΓουΙβδ 

Βϋου^Ηΐ; ίο ί1ΐ€ Οοά^ ίίιβ ΑπίΕζοηΐαη δροίΐδ. 

Τ1ΐ€Γ€Ϊη \ν6Γ6 ΛνβΙίδ οί \νον6η ΒΙίΙΖΟΠΓ}^ : — 

Ηε&νεη δ}ΐ6ρ1ΐ6Γ(ϋη§ Ηΐδ δί^Γδ ΐη ίοΜδ οί άϊτ : 

Ηΐδ δί€6(1δ ίΙΐ6 δαη (Ιΐ'ανβ ίο ίΚεΐΓ ^οαΐ οί βτε, 

ΑίίοΓ Ηίιη άραΛνΐη^ ίΐιε 1)η§1ιί Ενεηίη^ 5ίίΐΓ. 

Αηά δίΐΙ)ΐ€-ν6δίιΐΓ€(3 Νΐ^Ηί Λνΐίΐι ίεαιη οί ίΛνΗΪη 1150 

υρΗοαίεά ; Άηά ίίιβ δί^Γδ οοηιρ&ηΐοηεά 1ι€γ. 

Τ1ί6 Ρΐείίΐά δΛναπι ΗβΓ ιπΐά-δΐ^γ ^^αίΐι αίοησ^ 

III ΙΩΝ 

δ τ€ ξιφηρη<ζ ^ίΐρίων• ΰτΓβρθβ δέ 
"Αρκτο<; στρβφουσ ονραΐα χρυσηρει ττόΧω. 
κύκΧο^ δε ΊΓανσί\ηνο<ζ ήκόντίζ' άνω 
μ,ηνο<; Βίχηρη'ζ, 'Ταδ€9 τβ ναυτίΧοις 
σαφεστατον σημεΐον, ή τε φωσφόρο<; 
"Εω9 Βίώκουσ^ άστρα, τοίχοισιν δ' βττι 
ημτησχεν άΧλα βαρβάρων υφάσματα, 

1160 εύηρέτμονς νανς άντίας ΈΧληνίσιν, 

κα\ μιξόθηρας φώτας, ίτητεία^; τ ά'^ρα<;, 
βΧάφων Χεόντων τ ά<^ρίων θηράματα, 
κατ εΙσόΒονς δε Κέκροττα θυγατέρων ττεΧας 
στΓείραισιν είΧίσσοντ, ^Αθηναίων τιν6<; 
άνάθημα' χρυσεου<; τ εν μέσω σνσσιτίω 
κρατήρας εστησ. εν δ' άκροισι /3ά? ττοσΐ 
κήρυξ άνείττε τον θεΧοντ εγχωρίων 
69 8αΐτα χωρεΐν. ως δ' εττΧηρώθη στε<•/η, 
στεφάνοίσί κοσμηθεντε'ζ εύόχθου βοράς 

1170 '^'^χν^ εττΧηρουν. ως δ' άνεΐσαν ηΒονήν, 

σκηνής ^ ΊταρεΧθων ττρεσβυς εΙς μέσον ιτεΒον 
εστη, ^εΧων δ' εθηκε συνΒείττνοίς ττοΧύν, 
Ίτρόθυμα Ίτράσσων εκ τε <^άρ κρωσσών ϋΒωρ 
χεροΐν είτε μίτε νίτττρα, κάξεθυμία 
σμύρνης ΙΒρώτα, χρυσεων τ εκττωμάτων 
ήρχ, αυτός αυτω τ6ν8ε ττροστάξας ττόνον. 
ετΓβΙ δ' €9 αύΧους ήκον ες κρατήρα τε 
κοίνόν, <γερων εΧεξ^' άφαρττάζειν χρεών 
οίνηρά τεύχη σμικρά, με^άΧα δ' είσφερειν, 

1180 ώς θάσσον εΧθωσ^ οΓδ' 69 ηΒονάς φρενών, 

ήν 8η φερόντων μόχθος άρ^υρηΧάτους 
χρυσέας τε φιάΧας' 6 8ε Χαβών εξαίρετον, 
ώς τω νεω 8η Βεσττόττ] χάριν φέρων, 

^ ΒαΓηββ : Ιο δΐιρρΐ}^ Ιαοαηα ΐη Μ88. 
112 ΙΟΝ 

Αηά 8ΛνοΓ(1-ΐ36ίτίΓΐ; ϋποη ; αηά, &1)ον6, [δρΙιεΓβ. 

ΤΙΐ6 ΒθίΐΓ'δ Ιαίΐ ΛνΙιο6ΐο(1 ίίΓοαηοΙ ΐΗβ ^ο1ί1-^6ΓηΓηε(1 

ΊΊΐ6 Μοοη'δ ίιιΠ οΪΓοΙε οΓ Ιΐιε ρ»Γΐο(1 ηιοηΐΐι 

81ιοΙ; δίΐνεΐ' 5ΐιαίί;5 : Ιΐιε Η ν^άδ, δαπβδί: δί^η 

Το δΐιίρηιοη ; Άηά Ιΐιβ Ι^ίίτΙιΙ-υρΗΓίβΓ, 13αλνη, 

ΟΙιαδίη^ ί;Η€ δί^Γ-ΐ'ουΙ:, Αηά ιιροη ίΐιε λναΐΐδ 

ΠΓπροά 1ΐ6 γ^Ι οΐΥα^γ οηεηί ΙαρεδίΓίεδ : 

Ο^ΙΙεγδ Λνϊΐΐι οαΓδ Ιΐιαΐ ο1ΐΗΓσ6(1 οη δΐιΐρδ ο( ΟΓεεαο, 1160 

Μοη&Ιβί'δ ΙιαΙί-ΙίΓΐιΙε^ δίεβάδ ί\\ίηξ ΐη ίΐιβ οΐιαδβ, 

Ηυηϋη^δ οί δΐα^δ αηά Ηοηδ οί ΐΗε λνοΜ. 

Αί ίΐιε άοοΓδ ΟεοΓορδ οοΐΐίη^ δρίτβ οη δρίτε 

Αιηίάδΐ: Ηΐδ ά^υ^ΗΐεΓδ — δοιηε ΑΐΗεηϊίΐη'δ §ίΠ: 

Οί ΛνοΓδΙιΐρ. Ιη Ιΐΐ6 Ιίαικ^ιιεΙ'δ ιηίάδΐ Ιιε δοΐ; 

ΊΊιβ ^οΜεη 1)0λν1δ. ΓογϊΙι δΐαΐεΐ^ ραοΐη^ ΐΐιεη 

Α ΗβΓαΙά οπ€(1, " \ν\\Άΐ ΟεΙρΗΐαη Λνίΐΐ δοε'βΐ', 

ϋοιηε ίο ΐΗβ ίβαδί ! " Αηά ΛνΗβη ίΐιβ Ιεηί \να8 

ί;1ΐΓοη§6(1, 
\νϋ1ι ίτ^Γίαπάδ ΟΓΟ-ννηβίΙ ΐΗβ^ δαΙί^Γιεά ΐΙιεΪΓ δουίδ 
ν\Ίΐ:1ι ρΐεηΐεοαδ ηιεαί. Αηά Λνΐιβη ίΐιεγ ΛνοαΜ ηο ηιοΓΟ, 1170 
Αη ο1(1 Επ&η εηΐϋΓεά ϊη^ αηά ίπ ΐΗϋΪΓ ιηΐάδί 
δίοοά^ αηά Ιιΐδ 1)αδν ζεπί οΛ δΐίιτοά Ιο ηιΪΓΐΗ 
Τΐιε 1)αη(^υ6ΐ:€Γδ. Ηε άΓ6Λν Γγοπι (1I•^η1^^η§-6^ν6^δ 
νΥαΙει• ίοΓ οίεέΐηδίησ Η&ηάδ ; ίον ίηοεηδβ 1)αΓηί 
Βαΐδ&ιη οί" ηιγιτΗ, αηά οί ίΐιε ^οΜοη ουρδ 
Τοο1<: οΙίΕΓσς — γςα^ 1^1(1 ΐΐιίδ οίίίοΘ 011 Ιιΐηίδείί. 
ΒυΙ λνΗβη Ιΐιε ΗαΙβδ '^λπ ρίαν, αηά ηι;ιζ6Γ-1)0Λν1δ 
νΥεΓο ιηίχεά^ Ιΐιβ §Γ6νΙ>€αι•(1 δραΐ^ε, " Ταΐ^ε Ιιεηοε 

ίΟΓίΙΐΓΪί^ΙΐΙ 

Τ1ΐ€δ6 1:ίιΐ}' λνίηε-οΐφδ — αιηρίβ Ι^βαΙίβΓδ 1)Γίη§^ 

Τΐιαί ΐΏ^ ΙοΓάδ' ΙιοαΓίδ ΐΐιε δοοηοι* τηαγ 1>& ηιβιτ^." 1150 

ΤΗεη ΐοίΐεά λνε Ι^εαήησ ^οΐ^ΐείδ δί1νεΓ-ο1ΐίΐδ6(1 

Αηά §ο1άεη ; αηά Ιιε ΐοοίί: α οΐιοδεη οηε, 

Αδ ΓεηάεΓίησ Λνοι-δΗΐρ ίο Ιιΐδ ηβλν-ηιαάε 1ογ(1, 113 ΙΩΝ 

€Βωκ€ ττΧήρβζ τεύχος, €69 οίνον βαΚων 
6 φασι Βονναί φάρμακον Βραστήρων 
Βεσιτοίναν, ώ? 'παί<; 6 ν€ος ίκΧίιτοι φάο<;' 
κούΒεΙ*; ταδ' τ^Ββίν €ν χεροΐν εχοντι δε 
στΓονΒας μετ αΧλων τταώΐ τω ττεφηνότί 
βΧασφημίαν τις οίκετων εφθί^ξατο' 

1190 ό δ', ώς εν Ιερω μάντεσίν τ εσθΧοΐς τραφεί<ζ, 

οίωνον εθετο, κάκεΚευσ άΧλον νέον 
κρατήρα ττΧερονν τα<ζ δε ττρίν σττονΒας θεού 
ΒίΒωσί ^αία, Ίτασί τ εκσττενΒειν λεγεί. 
σι,'γη δ' νττήΧθεν. εκ δ' εττίμττΧαμεν Βράσου 
κρατήρας ιερούς ΒνβΧίνον τε ττώματος. 
καν τωδε μόχθω τττηνος είσττί'κτεί Βόμους 
κώμος ττεΧειών Αοξίου <γαρ εν Βόμοίς 
άτ ρέστα ναίουσ' ως δ' άτΓεσττείσαν μεθυ, 
εΙς αύτο χείΧη ττώματος κεχρημεναι 

1200 καθείσαν, εΐΧκον δ' εύτττερους ες αυχένας* 

και ταΐς μεν άΧΧαίς άνοσος ήν Χοιβη θεού' 
ή δ' εζετ' ενθ^ 6 καινός εσττείσεν <γ6νος,. 
ΤΓΟτοΰ τ ε'γευσατ', ευθύς εΰτττερον Βέμας 
έσεισε κάβάκχευσεν, εκ δ' εκΧα^ξ^ οττα 
άξύνετον αΐάζουσ' εθάμβησεν δε ττας 
θοίνατόρων ομϊΧος όρνιθος ττόνους' 
θν^σκει δ' άτταστταίρουσα, φοινικοσκεΧεΙς 
χηΧας τταρεΐσα. ^υμνα δ' εΆ; ττέττΧων μέΧη 
υττέρ τραττέζης ήχ 6 μαντευτος ^όνος, 

1210 βοα Βέ' τις μ εμεΧΧεν άνθρώττων κτανεΐν ; 

σήμαινε, ττρέσβυ' ση ιγαρ η ττροθυμία, 
καΐ ττώμα χειρός σής εΒεξάμην ττάρα. 
ευθύς δ' έρευνα ^ραΐαν ώΧένην Χαβών, 
ε'ττ' αυτοφώρω ττρέσβυν ώς εχονθ^ εΧοι. 114 ΙΟΝ 

Αηθ ^&ν6 ίΐιε οΐιαίϊοο ΙίΐϊιπΓηοά, βτίίΐ ααδίΐη^ ίη 

ΊΊιβ άτΜξ ά^Άΐ\\Λ\•οτ\ί[ηξ, ΛνΙποΗ ουτ ΓπίδίΓεδδ ^ανβ, 

Μεη δ&)', ύΛ3ίί 1ΐ6Γ η6\ν 5οη ηΊίο;Ηΐ: Ιοανβ Ιΐΐ€ 1ί<;1ιΙ;. 

Νοηβ ηΐΛΓΐ<οά ; — 1)υί; &δ Ιΐΐ6 ^οά-οΙΐδοονβΓεά Ιιείτ 

Κα^5^^1 λνΐΐΐι ΐΗο ΓΟδΙ Ιΐιε Οοά'δ ουρ ΐη Ιιΐδ ΙιλικΙ, 

Η 6 ΗβίΐΓίΙ δοηιβ δΟΓν&ηΙ; δρεαΐ^ α Λνοπά υηιηαεί;. 

Ηε, ΙεηιρΙε-ΓβίΐΓίίίΙ, ρβΓίεοΙ ίη ΙίΟίΙοΓπεηί-ΙοΓβ, 1190 

Ηεΐθ ϊί; ίοΓ οηιίηουδ, Ι^ίΐάε β11 ιιρ λνίΐΗ Λνίηβ 

ΑηοΙΙΐΡΓ 1)0Λν1 ; ιΙιεΙ βτδί; θΓΪηΙν-οίΓεηη^ 

Η 6 οίΐδΐ ίο 6»γ11ι^ αηά 1)α(ΐ6 η11 άο Ιΐιε ϋΐίβ. 

ΤΗεη ΓοΠ & Ιιυδίι. Ννίΐΐι ΛναίθΓ ΒπΓηηιεθ Λνο ιιρ 

Αηά Β}•1)1ϊη6 Λνΐηε ΐΗε δαοΓβοΙ ηιίχΐη§-ί)θλν]δ. 

ΊΊιεη ΠΊΐάδΙ; ουΓ ίοΐΐδ ά ί\\ξ\\ί οί θονβδ άνορί άθΛ\η 

Ιη Ιΐΐ6 ρΛνϊΗοη ; ίοΓ ΐη Ι^οχίΕδ' Ηβΐΐδ 

υηίΓανεά ΐΗε^ (3\ν6ΐ1_, .ιηά ΛνΗεη ιηεη δρΐΐΐεύ ίΐιε 1200 ΤΗε ΐΗΐΓδίγ ίηηοοεηίδ (ϋ])ρ6(Ι ΐΐιεΐι• 1)6α1νδ ίΙιβΓεΐπ, 

Αηά θΐ"€Λν ΐΐ (ίολνη Ιΐιείι• <ΐ3Ϊηί)'-ί6αίΙΐ€Γ6(1 ΙΙίΓΟϋίδ. 

Αη(1 ηοηε Ιΐιε Οοίΐ'δ 1ίΙ)αί;ίοη Ιιαι-ηιεά — δανβ οηε, 

λΥΗΐοΗ Ιΐ^ΙιΙεά λνΙιεΓε ΐΐιε ηελν ΗεΪΓ δρϊΐΐεά Ιΐιε Λνίηθ. 

δΐιε δΐρρεά Ιΐιβ (Ιηηΐϋ — ΗβΓ (Ιαϊηΐγ-ΓοαΙΙιεΓεά ίΐ'αηιβ 

^ι1^ν6^€^1 άώο ΒΪιι^^^γ^βί : 3.η υηπιοαηΐπ^ δθΓ€&ιιι ^ 

δ1ΐ6 δΗπΙΙεά οί Βπ^υίδΐι • πΐΒΓνεΙΙεά ε11 ΐ1ΐ€ ϋιτοη^ 

Οί ΐ3£ΐη€[υ€ΐ:€Γδ 1:ο δεε Ιιει* α^οπίεδ. 

Οηε βοΓοε οοηνυΐδίοη — ΐΗε ρίηΐ: οΐ&λνδ υηοΓΕίηροίΙ ; 

Απά δ1ΐ6 Λναδ ά€8.ά. ΤΗαί οίιίΐίΐ οί" ρΓορΙιεο^ 

Βαι•€(1 ο£ Ηίδ οίο&ΐί Ηίδ ΙΐηιΒδ^ Ιε&ρί: ο'εΓ ΐΐιε Ι^οατά, 

51ιοαΐΐη§ '' \νΗο σοεΐΐι αΐ^οιιΐ; ίο ιηυΓάεΓ πΐ6 ? 1210 

Οΐά ιπΕΠ, άβοΙαίΈ ! — ΐΗϊηε λνεβ ϊΗβ ^α^βτ ζ^β.], — 

Υ^Ά, ίτοτη Ιΐιίηε Ηαηά άΐά 1 Γεοείνβ ΐ1ΐ6 ουρ ! " 

Ηε οίαίοϊιεά Ηίδ ΛνϊΙΙιβΓεά Άττη, Ηβ δεαιαΠεά Ιιΐιη ο'ίίΓ 

Το Ι^ΐνβ ίΙΐΘ Εηοΐβηί ίη ΐΗε ν6Γ}' {άοΙ. 

^ Τΐιβ ΟΓάίπαΓ^ ηοΐβ ο£ ΐΗβ οΙγοΙ \ν•α8 δί^ηίβοΑηί; ίη Άπ^ηγγ. ΙΩΝ 

ώώθη δε και κατβίττ άνα'^κασθβί'^ μό^ις 
το\μα<; Κρεούσης ττώματός τβ μηχανά<;. 
θεΐ δ' €υθυ<ζ βξω σνΧλαβων θοίνάτορα<ζ 
6 ττνθόχρηστος Αοξίου ν£ανία<^, 
καν κοίράνοίσί ΤΙνθίκοΐς σταθείς λεγβί• 
Γ220 ώ γαία σεμνή, της ^ Ερεχθέως νττο 

ξένης <^/υναικος φαρμάκοισι θνΎ]σκομεν, 
ΑεΧφών δ' άνακτες ώρισαν ττετρορρίφή 
θανεΐν εμην Βεσττοιναν ου ψηφώ μια, 
τον ιερόν ώς κτείνουσαν εν τ άνακτόροις 
φόνον τίθεΐσαν. ιτασα δέ ζητεί ττόΧίς 
την άθΧίως σττεύσασαν άθΧίαν ό^όν 
τταίΒων <^αρ εΧθουσ^ εΙς ερον ΦοΙβον ττάρα, 
το σώμα κοινοί τοις τέκνοις άττώΧεσεν. 
Χ0Ρ02 

ουκ εστ ουκ εστίν θανάτου 
1230 Ίταρατροττα μεΧεα μοί' 

φανερά ^αρ φανερά τάΚ ηΒη 

στΓονΒάς εκ Αωνύσου 

βοτρύων θοάς εχ^ίΒνας 

σταηόσι μιηνυμενας φάνω, 

φανερά θύματα νερτερων, 

συμφοραΐ μεν εμω βίω, 

Χεύσιμοί δέ καταφθοραϊ Βεσττοίνα. 

τίνα φυ'γαν τττερόεσσαν ή 

χθονος υτΓΟ σκότιων μυχών 
1240 ΤΓορευθώ, θανάτου Χεύσιμον αταν 

άττοφεύ^ουσα, τεθρίτητων 

ώκίσταν χαΧαν ετηβάσ , 

ή ττρύμνας εττΐ ναών ; 

ουκ εστί Χαθεΐν, οτε μη χρτ]ζων 

θεός εκκΧβτττει. 

τι6 ΙΟΝ 

ΌοΙ^οίβά, ΙοΓίϋΓβίΙ, δΟΛΓοε βνεη Ιΐιεη 1ιε 1ο1(3 

ΟΓβυδίΐ'δ (ΐ€5ρ6Γ«'ΐί6 (Ιορθ, Ιΐΐ6 ροΐδοπ-ρίοΐ. 

8ΐπιΐ«ζ1ιΙ;Λνα^, ίΐιε Γε.'ΐδίεΐ'δ \νϋ1ι Ιιίηι, ΗυΐΎΐοδ ΓογΙΗ 

Τ1ΐ6 δίπρΗπίζ ^ίνεη \)γ ί-οχΐαδ* οτΆϋΙα, 

ΒείοΓβ ίΐιε Ρ}'11ιΐίΐη ηοΙ)ΐ6δ δΐίΐηύδ, άπα ΟΓΐβδ, 

" Ο ΙιαΙΙοΛνείΙ Ιάώο, \)γ ροΐδοη ίδ τηγ άβαΐΗ 1220 

8ου^Ιιί; οί ΕΓεοΗΐΗευδ' οΙιίΜ, ί;Η€ αΐΐεπ €ΐαηιβ ! " 

Τΐιεη ϋείρΐιΐ'δ ΙοΓοΙδ Ι)^ ^εηβΓίΐΙ νοΐβ άεοΓεείΙ 

ΤΗίΐΙ ΓΐΌΠΊ ΐΗβ ρΓ€οίρΐο6 ΗυΓΐ6(] ϊΏγ (^αεειι δΐιοιιΐοΐ άϊβ, 

Αδ οοιηραδδΐη^ ά ρπεδί'δ (Ιβαΐΐι, ρΐαηηΐηίτ ιηαι-ίΙοΓ 

\νίΐ:1ιϊπ ΐΗβ ρΓεοίηοΙ;. ΑΠ Ιΐιε οίίγ δβεΐίδ 1ι€γ 

\νΗο δρεά οη λντείοΐιεά ιηΐδδΐοη ΛνΓ6ί;οΗ6(11γ. 

ΌΓ£ΐ\νη 1)ν (ΐ6δίΓ6 οί 1)αΙ)€δ Ιο Ρ1ΐ0€ΐ)αδ' ί&ηε, 

δΗβ Ηαϋι ΙοδΙ ΗβΓ ΗΓε αηά οΗΐυΓεη ΐΗεΓελνίΐΙιαΙ. 

ΟΗΟΚϋδ 

ΤΗεΓε ίδ ηο Ηίθίησ-ρίααε Γ.όπι θεΒίΙι ίυι• ιηε, 

Νοηε : Λνοε ϊδ ιηε, ΐΐ ίδ Ιΐιε εηά ! 1230 

ΑΠ ίδ ΙϋΙά 1)αΓε ίοΓ ά\\ ιηεη'δ ε^εδ ίο δεε — 

ΤΗε ουρ, ΐΗε ιηιΐΓύεΓ-1)1εη(1 
Οί §ουίδ οί νίρεΓ-1)1οο(1 δ\νίίΐ; ίοΓ Ηίε'δ (^υεΠίη^, 

Μίά Β&οοΗυδ' οΙαδΙεΓδ δΗεά ; 
ΒΓΪηΐ£-οίΓεηη§ — γ^α, Ιο ΐΗεηι ίη άαΓί^ηεδδ (ΙλνεΠίπ^, 
Οοάδ οί ΐΗε ά&3.ά. 

Κυίη ίδ ηιγ Ιίίε'δ ροΓίίοη — άΥϊ, Ιιθγ άοοηι ' 

δΙοηεδ Γ&ίηίησ (Ιε&ΐΗ υροη ηιν ηυεεη ! 
01ι Ιΐίΐά Ι λνίη^δ, ογ οουΜ 1)υ1: ρΐυη^ε ίο §1οοπι 

ϋηάεΓ ίΐιε ε&ΓίΗ, ίο δΟΓεεη 
Μίηε Ικ'ϋά ίΓοιη Ιιογγογ οί ίΐιε δίοηεδ (1θΛνη-1)εαίίη^ ! 

ΟΗ, ΙίΟΓηε οη ίοαΓ-ΗοΓδεά οάτ, 1240 

Το Ιιε&Γ ίΐιε Ιιαπ-^ίη^ Ηοοίδ ! — ίο δεε \νανε8 βεείίη^ 
ΑδίεΓπ αίαΓ ! 

ΤΙιεΓε ίδ ηο Ηορε, — εχοερί α Οοά Ι3είπεη(3ίησ 
δΗοιιΙά δηαίοΗ ιΐδ ίΓοηι ηιεη'δ δίβΐιί. 

117 ΙΩΝ 

τι ΤΓΟτ', ώ μέΧβα Ββσττοινα, μβνει 
'ψ^Χν ^^ 'τταθβΐν ; άρα θίΧουσαι 
Βράσαί τί κακόν τους ττβλαί αύταΙ 
7Γ6ΐσόμ6θ\ ωστΓβρ το Βίκαων ; 

ΚΡΕ0Τ2Α 

1250 τΓ/οόστΓολοί, Βιωκόμεσθα θανασίμου<; εττϊ σφα'^ά'ζ, 
ΥΙυθία ψηφώ κρατηθείσ, βκΒοτος Ββ ^ί'^νομαι. 

Χ0Ρ02 
ϊσμεν, ω τάλαινα, τα<; σα<; συμφοράς, Χν εΖ 
τύχΎ]^. 

ΚΡΕ0Υ2Α 

ΊτοΙ φύηω Βήτ ; €κ "γαρ οϊκων ττρονΧαβον μό^ις 

τΓοΒα, 
μη θανείν κΧοτττ} δ' άφΐ^μαι Βιαφν^ονσα ττολε- 

μίου<ζ. 

Χ0Ρ02 
ΤΓοΐ δ* αν άΧλοσ^ η VI βωμόν ; 

ΚΡΕ0Τ2Α 

καΐ τί μοι ιτΧίον τόΒε ; 

Χ0Ρ02 
ίκετιν ου θέμις φονεύειν. 

ΚΡΕ0Τ2Α 

τω νόμγ Βε γ 6\\υμαι. 

Χ0Ρ02 
χειρία 7* αΚουσα, ΚΡΕΟΤ2Α καί μην ΟΙΟ α<γωνίσταί ττικροι 
Βεϋρ* εττεί'γονται ξιφηρεις, 
ιι8 ΙΟΝ 

Ο Η»ρ1θ58 (|υθ6η, υροη Ι]\γ ΗΓε λνΐι,ιί; οικϋη^ 

ΟΓ Άζοηγ δΐιαίΐ Η<γ1ιΙ ! 
Ο Οοά ! 15 ^ι15ι;^^^* 5\νοΓ(1 οη ?/ί θοδοοηϋΐη^, 
\νΐιο ΐΗου^Ηΐ Ιο δπιΐΐε ? 

ΕηΙβΓ εκΕϋδΑ ίη Ηα^ίε. 

ειΐΕυ8Α 
Μίΐίθοιίδ, Ι αιη οΐιαδεοί : Ιΐιε Βίοού-ΐιουηθδ 2ιγ6 υροη 

ιη^' Ιι-ίΐοΐν Ιο δίαγ ; 1250 

ΓοΓ ίΐΐθ Ρ^ίΐηαη νοίε ΗαΐΗ άοοίΏοά ιιΐ6, §ίν€η Γηε υρ 
Ιο 1)6 ΐ1ΐ6ΪΓ ρΓβν ! 

ϋΐιοηυδ 
Η&ρίεδδ ^υεβη, Λνε 1<^ηοΛν \\:, Ι^ηολν Ιΐιε ταΐη ονβΓ- 
8ΐΐ8(1ο\νίη§ Ιΐΐ€6. 

εΚΕϋδΑ 

\νΐιϋ1ΐ6Γ Άγ ? λνΐιαΐ Γ6Γυ<τ6 ? δοίίΓοε ίποΓη ΓογΙΙι Ιΐιβ 

Ιιουδβ Γπ^ ίεεί οουΜ Ηεβ 
Εγ€ ΐΗο οίεαΐΐι τυδίιεά ΐη. ΤΗΓου^Η ΐΙίΓοη^δ οί ίοο- 

ιπθη δΐίρΐ Ι δΙεαΙϊΗίΙ^. 

ΟΗοκυβ 
\νΐιαί; ύιγ Γ€ίυ§6 δανέ ΐΗε οΜάτ ? 

ΟΚΕϋδΑ 

ΗοΛν δΗβΙΙ ΐΗίδ αν&ΐΐ ιη}' ηεεά ? 

ΟΗΟΚϋδ 

ίιηρίουδ Ίΐδ Ιο δίαγ Ιΐιβ δυρρίίαηί:, 

ΟΚΕϋδΑ 

Ρ ΥβΙ ΐΗβ ΙίΐΛν πι^ θε^ΐΗ (ΙεοΓβεθ. 

€Η0Κυ8 

Α^^ 1)αί; βΓδΙ ΐΗβίΓ Ιι&ηάδ ιηιΐδί Ηοΐά ΐΐιεβ. 

€ΚΕυ8Α 

Ι>ο^ Ιΐΐ6 δλνοΓάδ ! — ΐΥϊ^γ οοιηε, ΐΗε ΓεεΙ; 
Οί 1;1ιε ιηίηίδΙεΓδ ο£ ά^2Χ\ι Ι 

119 ΙΩΝ 

Χ0Ρ02 
ϊζε νυν ττνράζ βττί. 
ην θάντ)<; ^αρ βνθάΒ^ ούσα, τοί? άπτοκτευνασι σε 
1260 ττροστρότταίον αίμα θησεί<;' οίστίον δε την τύχην, 

ΙΠΝ 

ώ τανρόμορφον όμμα Κηφισού ττατρός, 
οίαν εγι^ναν την'8 €φυσα<; ή ττνρος 
Βράκοντ άναβΧβτΓοντα φοινίαν φΧο^α^ 
Τ) τοΚμα ττάσ βνεσην, ουδ' ήσσων εφυ 
Τορ'^ού'ζ σταΧαημων, οίς εμεΧλε με κτανεΐν. 
\άζυσθ\ ϊν αντή'ζ τους ακήρατους 7Γ\ό/<:ου<ζ 
κόμης καταζηνωσι ΥΙαρνασού ττΚάκες, 
όθεν ττετραΐον άλμα ^ίσκιβησεταί. 
εσθΧοΰ 8\εκυρσα Βαίμονος, ττρίν ες ττόΧιν 

1270 μοΧεΙν ^Αθηνών γυττο μητρυιαν ττεσεΐν. 
εν συμμάχους ^αρ άνεμετρησάμην φρενας 
τας σάς, όσον μοι ττήμα δυσμενής τ εφυς' 
εϊσω γά/3 αν με ΊτεριβαΧοΰσα δικτύων 
αρΒην αν εξεττεμψας εΙς"ΑιΒου Βόμους. 
άλλ' ούτε βωμός ούτ ^ΑττόΧλωνος Βύμος 
σώσει σ. 6 δ' οίκτος 6 σος εμοί κρείσσων ιτάρα 
καΐ μητρί τημτΐ' καΐ 'γαρ εΐ το σωμά μοι 
άττεστιν αυτής, τούνομ ουκ άττεστί ττω. 
ϊΒεσθε την ττανούρ^ον, εκ τέχνης τεχνην 

1280 οΐαν εττΧεξε' βωμον ετττηξεν θεού, 

ώς ου Βίκην Βώσουσα των είρ^ασμενων. Ι20 ΙΟΝ ΟΗοιιυβ 

υροη Ιΐΐ€ ΆΪί&τ Ι&ΐίί 1;Ηγ δβαΐ ; 
ΡοΓ, ίί Η6Γ6 Ιΐιβ^' δΐίΐ^ Ιΐΐ€6, δΐιαίΐ ύ^γ 1)1οο(1 Ιο Ηεανχ-η 

ίοΓ νεη^Οίΐηοε οαΐΐ 
Οη Ιΐΐ€ ιηιΐΓ(1ί;Γ€Γ5. 

[επΕϋδΑ 86αίε ΗετΒβΙ^ οη ΐΗβ αί/ατ, ξταερίηξ 
ίΐ πΐίΚ ΗβΓ Ηαηάε. 
δο : — Άπά ηοΛν Ιο Ι^εαΓ λνΗ&ί ίαίε δοβ'βΓ Ι^βίαΙΙ. 1260 
ΕηΙβτ ΙΟΝ ινΊΐΗ αηηεά ηιεη /οΙΙοτνβά 6^ α ατοτυά. 

ΙΟΝ 

Ο ίοΓτη 1)υ11-δΗΕρ€η οί 1ι6γ δΪΓ6 ΟερΗίδυδ,^ 

\νΊΐΗί; νϊροΓ οί" 1]ιγ Ι^ΐοοά ίδ ΐΗΐδ, ογ Λνΐιαί 

ΌΓίΐ<^οη υρ-σΐΕπη§ ηιαί'ίΙεΓουδ Ηαηιε οί" ίΐΓβ ! 

Ρυΐΐ οί η11 ΗαΓάίΗοοίΙ, ηοϊ Ιβδδ ίβΐΐ δΗε ίδ [θε&ίΗ. 

Τΐιαη ΟοΓ^οη'δ 1)1οο(1, ΛνΗεΓβΛνϋΗ δΗε δου^Ηΐ χηγ 

86ίζ6 ΗθΓ ! — ΡαΓηαδδυδ' ]ίΐσ^6(1 ϊβίτ&αβδ 

δΙίΒΐΙ ΟΆχά Ιΐιβ άΆΐτιϊγ ΐΓβδδΟδ οί Ηεγ \\ά\τ, 

ννΐιεη ^αοΐίλνίδβ άο\νη ίΐιε τοοίίδ δΐιε δΗ^Π 1)6 ΗυΓίοά. 

Ο ^Γαο€ οί ίοΓίυηε, €Γ6 Ιο Αΐΐιεηδ Ιολνη 

Ι οαΐΉθ, ίΐηίΐ ίεΐΐ 1)€η6α1:1ι α δΐερά&ιηε'δ ροΛνβΓ, 1270 

Βε^ΪΓΐ Λνΐΐΐι ίηεηάδ Ι δοιιηάεά ΐΗγ δοαΓδ άβρίΗδ, 

Κπ6λν Ιΐιββ ιη^ Ι3&η6, αηά ιη€&5υι•€ά α11 Ιΐιίηθ ΗαΙβ ! 

ΡοΓ, Ηαά Ιΐιγ ηεΐδ βπδηίίΓεά ιηβ ΐη ΐΗϊηβ Ηοιηε, 

Με λνίΐΐι οηε Ηίη^ Ιΐιοα Η^άδΐ ΗπΓΐβά Ιο Ηαάεδ' Ηαΐΐδ. 

Ν&^ — ηοΐ Ιΐιβ αΙΐίΐΓ, ηοΐ ΑροΠο'δ Ιιοαδβ 

δΐιαίΐ δανβ Ιΐΐ66 ! ΚυΙ;Η ίοΓ Ιΐιεβ Ι — Γ&ΐΗεΓ ίοΓ ιηβ 

Αηά ίοΓ τηγ ηιοΐΗβΓ : — ίΙιουσΗ δΐιβ 136 αίαΓ 

Ιη 1)0(17, 6ν6Γ ΗοΓ ηαπιβ Ϊ8 ίη ηιίηε ΙιεαΗ;. 

δε6 1ΐ€Γ, νίΐβ πιοηδϊεΓ ! λν6ΐ3δ οη Λν€ΐ)5 οί §υΐΐ6 

δΗθ ννεανβδ ! Αΐ ΡΙιοοΙ^υδ' &ϋαΓ Ιιαίΐι δΐιβ οΓουοΙιεά, 1280 

Αδ ΐΙιου^Η δΐιε δΐιουΐά ηοΐ δπίίβΓ ίοΓ 1ι€γ άεεάδ ! 

Β6^I^οη8 Ιο ΐΗβ ξΐιαΓάε, τνΗο αάυαηαβ ΐΓΓβ^οΙηίίΙΐ/. 

^ ΡΓαχίΙΙιβα, 0Γβα33.'8 ιηοίΙΐθΓ, \να3 §Γ&η(1-(3&ιι§1ιί;βΓ ο£ 11ιΪ3 

ΚίνβΓ-§0(1. 

νΟΙ.. Γ7. Ε 12 1 ΙΩΝ 

ΚΡΕΟΥ2Α 

κατακτε 
ντΓβρ τ βμαντής τον θεοΰ θ* ϊν βσταμεν. άττεννίττω σε μη κατακτείνειν εμε ΙΛΝ 

τί δ' εστί Φοίβω σοι τε κοινον εν μέσω ; 

ΚΡΕΟΥ2Α 

ίερον το σώμα τω θεω 8ίΒωμ ε'χειν. 

ΙΏΝ 

κατ εκτανες συ φαρμάκοίς τον τον θεον ; 

ΚΡΕ0Τ2Α 

αλλ* ουκετ ησθα Αοξίον, ττατρος δε σου. 

ΙΩΝ 

άλλ' ε'γενόμεσθα, 7Γατρ6<; άττονσίαν^ λέγω. 

ΚΡΕΟΤ2Α 

ονκονν τότ' ησθα ; ννν δ' εγώ, συ δ' ουκετ εΐ. 

ΙΩΝ 

1290 ουκ ευσεβής γε* τάμα δ' ευσεβή τότ' ην, 

ΚΡΕΟΤ2Α 

εκτεινά σ οντά ττοΧεμων Βόμοίς εμοΐς. 

ΙΩΝ 

οΰτοί συν οττΧοις ηΧθον εΙς την σην 'χθόνα. 

ΚΡΕ0Τ2Α 

μάΧιστα' κάττίμτΓρας γ' ^Ερεχθέως Βόμους. 

ΙΩΝ 

ΐΓοίοισι ττανοΐς η Ίτυρος ττοια φλογί, ; 

ΚΡΕ0Τ2Α 

εμεΧλες οίκεΐν ταμ , εμού βία Χαβών» 

ΙΩΝ 

ττατρός γε ^ήν ΒιΒόντος ήν εκτήσατο. 

ΚΡΕ0Υ2Α 

τοΙς ΑΙόΧον δε 7Γα)9 μετήν της ΤίαΧΚάΒος ; 

1 δβίάΙβΓ : £θΓ δ' οίσίαν οί Μ88. 
122 ΙΟΝ 

€ΙΙΕυ3Α 

Ι νί&τη Ιΐιεβ, βΙάυ πιβ ηοΐ; — ίοΓ ιηίηε ο\νη δίΐΐίβ, 
Αηά Ι\\α Ουά'δ δίΐΐ^ε, υροη Λνΐιοδε βοοΓ λνε δίαηθ 1 

ΙΟΝ 

Ρ1ΐ0€ΐ)υδ — 311(1 ΐΗου? \νΊιαί;ρίΐΗ; Ηαδϋΐιου ίη ΡΗοεΙίυδΡ 

ακευδΑ 
Μ7δε1ί Ι §ΐν6 Ιο ΐΗε Οοά, ά δαοΓβά ΐΗίη^. 

ΙΟΝ 

ΤΗου δαοΓβά ? — \νΉο (ϋάδΐ ροίδοη ΐΗε Οοά'δ οΙιίΜ ! 

εΠΕϋδΑ 

ΤΗοα ί,οχΐαδ' οΗΐΙά Ι — Ηΐδ ηενεΓ, 1)αί; ΐΗ^ δίΓε'δ. 

ΙΟΝ 

Ηϊδ Ι Ι^εοαιηε Λνίιίΐε ίαΐΗεΓ 1 Ιιαά ηοηβ. 

ΟΗΕυδΑ 

Αγ, ΐΗεη : — ηολν, Ι αιη Ηίδ, ίΗου Ηΐδ ηο ιηοΓβ. 

ΙΟΝ 

ΒΙίΐδρΙιειηεΓ ! — Ιιίδ ? Ηΐδ ΓενεΓεηΙ: εΙιΐΜ Λναδ Ι. 1290 

επΕυδΑ 
Ι άΐά 1)υί; δεείί Ιο δία^ ιηΐηε Ηοαδε'δ ίοε. 

ΙΟΝ 

/ ΟΛίπε ηοΐ δλνοΓίΙ ίη Ηαηά α^ΕΪηδί; Ιΐΐ}- ΐΆπά. 

εΚΕϋδΑ 

Νο ? — Τΐιου λνουΐάδΐ δεΙ; ΕΓεεΗίΙιευδ' Ηαΐΐδ αίίαιηβ. 

ΙΟΝ 

Υε& ? ννίΐΐι ΛνΗ&Ι; Ι^Γαηθδ ογ -ννίΐΗ ννΐιαΐ Ηαπιε οΓ βίε ? 

επευδΑ 
Ιη ιηίηε Ιιουδε ΛνουΙάδΙ ίΐιοα ά\νε11, Ιαΐίε ιηΐηε Ι)^ ίοι•εε. 

ΙΟΝ 

Ταΐ^ε ? — τηγ &ίνο βίυβ5 ΐΐιε ΙεγκΙ ϊΗ^Ι Ηε ΗαΙ;Η λνοη. 

εκΕυδΑ 
ννΐΐΕΐ: ραΓί Ηανε Αεοΐυδ' δοηδ ίη Ραΐΐαδ' Ιαηά ? 123 ΙΩιΝ 

ΙΩΝ 

δττλοισιν αυτήν, ου Χό^οΐζ βρρνσατσ. 

ΚΡΕ0Τ2Α 

βττίκουρος οίκητωρ γ' αν ουκ εϊη γθονο^, 

ΙΛΝ 

1300 καττείτα του μάΧλειν μ άττεκτεινε^; φόβω ; 

ΚΡΕ0Τ2Α 

ώ? μη θάνοιμί γ', εΐ συ μη μεΧλων τύχ^οί^;. 

ΙΠΝ 

φθονείς άτταίς οΰσ\ εΐ ττατηρ εξηυρε με. 

ΚΡΕ0Τ2Α 

συ των άτεκνων 8ήτ άναριτάσεί^ζ 8όμου<ζ ; 

ΙΩΝ 

ήμΐν 8ε γ' άλλα ττατρικής ουκ ην μέρος ; 

ΚΡΕΟΤ2Α 

οσ άσττΧς ^7χο'ζ θ^' η8ε σοΙ τταμιτησία. 

ΙΩΝ 

εκΧείττε βωμον καΐ θε7]\άτους ε8ρα<ζ» 

ΚΡΕ0Τ2Α 

την σήν οτΓου σοι μητερ εστί νουθετεί, 

ΙΩΝ 

σι/ δ' ούχ^ υφεξεί'ζ ζημίαν, κτείνουσ' ε με ; 

ΚΡΕΟΤ2Α 

ην γ' εντ6<ζ ά8ύτων τών8ε με σφάζαι θεΚτ]<^. 

ΙΩΝ 

1310 τίς η8ονή σοι θεοί) θανείν εν στεμμασι ; 

ΚΡΕ0Τ2Α 

Χυττήσομεν τίν, ων ΧεΧυττήμεσθ^ ΰττο, 

ΙΩΝ 

φευ. 

8είνόν γε» θνητοΙ<^ τους νόμους ως ου καΧώς 

εθηκεν 6 θεός ουδ* άττο γνώμης σοφής' 

124 ΙΟΝ ΙΟΝ 

Ηε \νίΐ5 ΙιοΓ δανίουΓ — αη(1 ννΐΐΐι ΛΓΓη3, ηοΐ ννοΓ^δ. 

ΓΙΙΕυδΑ 

51ιου1(1 &11Ϊ08 ίη ρθ58€δ8Ϊοη Ιαΐίο ΐΗβ 1;ιπ(1 ! 

ΙΟΝ 

ΓρΗΓΐη^ "ννΐΐίΐΐ ηύ^Ιιί •<\ν>•Ά\\, Ιΐιεβ, Ιΐιου Λνοιιυ^Ι; δία^ πιο ? 1300 

εκΕυβΑ 
Α}^, ΙβδΙ Ιΐιου Ηπρί^ νναίΐ ηοΐ, Βυί; δία^ ηπε ! 

ΙΟΝ 

Οιίΐίΐίοδδ, (ΙοδΙ §Γυ(1§6 ιη)^ ίαΐΗοΓ βη(1ΐη§ ιηε ? 

ΓΚΚυδΑ 

ννΐιαΐ, δΗαΙΙ Ιΐιοα δεΐζε αΐΐ οΐιΐυίοδδ ρ.ίΓεηίδ' ΙιΟΓπεδ ? 

ΙΟΝ 

Ηα(1 Ι ηο ραΓί; αΐ ΙεαδΙ ίη ιη^ δίΓβ'δ ΛνβΕΐΐΗ ? 

οηκυδΑ 
Ηίδ νΝ'βαΗΙι ! — α δΙιΐεΜ Εη^1 δρεπΓ. Τ&ΐίο Ιΐιαΐ ΐΗίηε Ϊ3. 

ΙΟΝ 

Ηεηοβ ! — Ιε^νε ΐΗε βλΧ,&τ απά Ιΐιε Ηαΐΐοννεοί δεαΐ; ! 

εΚΕϋδΑ 

ίεδδοη 1;1ΐ7 ιηοΐΙιεΓ, Λνΐιει-εδοε'εΐ' δΗε 1)ε. 

ΙΟΝ 

δΐιαίΐ ίΗου ηοΐ; δαίΤεΓ. ννΐιο \νου1(3δ1: πΐϋΓάεΓ ηιε ? 

ΟΒΕυβΑ 

Υεα — ϊΓ Ιΐιου Αάυ& Ιο δίαν πιε πιίά ΐΗβ δΗπηεδ. 

ΙΟΝ 

λνΐιαΐ ]ογ ΗηδΙ; Ιΐιοϋ ηηίά ΡΙιοεΙ^ϋδ' Λνιχ-ϋΙ^ι,^ Ιο άΐε ? 131Θ 

επΕυδΑ 
δο δΗ.ιΙΙ Ι ίΓουΙίΙε Ηίιη \νΗο ΐΐΌυΜεά ιηβ. 

ΙΟΝ 

ΟπΙ; υροη Ιΐιίδ ! 

δΐιαιηε, ΐΗαΐ; α Οοά ΟΓίΐΛίηεΛ υηπ^ΐιίεουδ Ι^λνδ 

ΡοΓ ιηοΓίαΙδ, δΐίΐΐαΐεδ ηοΐ ίη Λ\ί5άοιη ΐχΆχη^ά ! 

125 ΙΩΝ 

τους μεν '^αρ άΒίκους βωμον ονχ ϊζβιν εχρήν, 
αλλ' βξεΧαύναν ονΒε ^αρ ψαύειν καΧον 
θέων τΓονηραν 'χεϊρα' τοΐσί δ' €ν8ίκοί<ζ 
Ιερα καθίζείν, όστις ηΒικεΐτ, εχρήν, 
και μη VI ταύτο τοΰτ Ιοντ εχειν ϊσον 
τον τ εσθΧον οντά τον τε μη θέων ττάρα. ΠΤΘΙΑ 

1320 εττίσχεζ, ω τταΐ' τρΙττοΒα <^αρ -χρηστηριον 

ΧίΤΓονσα θρι.'^κου τοΰΒ' νττερβάΧΧω ττόΒα 
Φοίβου ττροφήτις, τρίττοΒος άρχαίον νόμον 
σώζουσα, ττασών ΑεΧφίΒων εξαίρετο*;. 

ΙΛΝ 

χαΐρ\ ω φίΧη μοι μητερ, ου τεκουσά ττερ, 

ΠΤΘΙΑ 

αλλ ουν εΧε'^όμεσθ • η φάτί<ζ δ ου μοι ττικρά, 

ΙΩΝ 

ηκουσας ως μ εκτεινεν ήΒε μηχαναΐς ; 

ΠΤΘΙΑ 

ηκουσα' καί συ ^ ώμος ων άμαρτάνεις, 

ΙΩΝ 

ου χρη με τους κτείνοντας άνταττοΧΧύναι ; 

ΠΤΘΙΑ 

Ίτρο^ονοΙς Βάμαρτες Βυσμενεΐς αεί ττοτε. 

ΙΩΝ 

1330 ημείς δε μητρυιαΐς γε ττάσχοντες κακώς, 

ΠΤΘΙΑ 

μη ταΰτα' Χείττων Ιερά καΐ στείχων ττάτραν — 

ΙΩΝ 

τί 8ή με Βράσαι νουθετούμενον χρεών ; 

126 ΙΟΝ 

ΝονβΓ 5ΐιου1(1 οπηιε Ιιανο ίΐ11ίΐΓ-5αηοΙυ<ΊΓ}', 

Βυί; Ηοιπιάΐπί^ ϊΐι^ηοο. ϋηηιεεί ϋ ίδ Ιΐι;ι1 ίΐΛίκΙδ 

5ΐη-5ΐ^ιίη^(1 δΐιοαίιΐ Ιοικίι Ιΐι*; Οοίΐδ: 1)ϋΙ ΓΪίτΗίοουδ ιηοη, 

ννΊιοδο ίδ \νΓο秀ά, δΙιοαΜ οΐ^ίηι ΙΙιοϊγ δαποΙυαΓ^, 

Αηά ηοΐ Ιΐιε ^οοά Άτιά βνίΐ οοιώ6 ίΐ1ΐ1<6 

ΗίΐΗεΓ Ιο \νΐιι ΐΗε δϋπιε 1)οοη οί Ιΐιο Οο(ΐ5. 

ΕηΙβΓ Ιΐιε ρυτηια, ίεαήησ α ΟΓίκΙΙβ, Ιΐιβ εοηίβηΐχ ο/ 

η^ΗϊοΗ ατα οοηϋβαΐεά 6?/ α ηταρρΐησ τνΗϊαΗ ραΗϊαΙΙι^ 

βηνβίορβδ ΐΐ. 

ΡΥΤΗΙΑ 

ΡογΙ)6λγ, ηΐ7 δοη. Τ1ΐ6 δεαΐ οΓ ρι-ορίιεο^ 1320 

Ι Ιεανβ, ίΐηά δίβρ αοΓΟδδ ΐΐιίδ Ιεηιρίε-ίοηοε, 
Ρπεδίεδδ οί ΡΙιοοΙ^υδ, οΗοδεη οί ϋί^ΐρΐιΐ'δ άαυ^ΐιΐιτδ 
Το §ϋαΓά Ηίδ ΐΓΪροίΙ'δ ΐηιηιεΓηοπβΙ υδβ. 

ιο\ 
Ηαΐΐ, (ΙεαΓ ηΐ}^ ηιοίΠετ,, ΐΗοα^Η Ιΐιοιι (Ιίίΐδΐ ηοΐ Ι^ολγ ιώθ. 

ΡΥΤίΠΑ 

§0 \ναδ Ι οαΐΐβίΐ ; ηοΓ ά'ιά Ιΐιε ΠΓίΓηε ιηΐδίΐΐίε ιηε. 

ΙΟΝ 

Η&δί; ΙιεΕί'ά ο£ νοηθεί• Λνοιηαη'δ ρίοΐ Ιο δ1ίΐ}' ιηβ ? 

ΡΥΤΗΙΑ 

Ι 1ΐ6αι•(1 : ^βΐ; ϊδ Ιΐι^ τυΐΐιίεδδηίίδδ ά\\ λντοησ. 

ΙΟΝ 

δΐι&ΐΐ Ι ηοΐ ρα}' άβαΐΗ-Λνα^β Ιο ιηυράεΓεΓδ ? 

ΡΥΤΗΙΑ 

Το δίερδοηδ ίΐΌΐη οί" οΜ Ιιανε λνΐνβδ 1)€6η Γοβδ. 

ΙΟΝ 

ΥβΕ^ Ι λνΐΐΐιαΐ ο£ δΙεράίίΓηεδ Ηίΐνβ Γοαΐ Λ\τοησ. 1330 

ΡΥΤΗΙΑ 

Α1ι Ηυδίι ! Ήιου Ιβίΐν'δΐ: Ιΐαε ίίΐηβ, Ιΐιου ί&Γ€δ1: Ηοιηε — 

ΙΟΝ 

ΝνΗαΙ ιηυδί Ι άο ΐΗεη ίΐΐ; ύιγ οουηδείϋη^ ? 

127 ΙΩΝ 

ΠΥΘΙΑ 

καθαρο<ζ ^Αθήνας βΚθ^ ύττ οΙωνων κοΧων, 

ΙΠΝ 

καθαροί άττας τοι ττοΧεμίους δ? αν κτάντ). 

ΠΥΘΙΑ 

μη συ γε* τταρ ημών δ' βκΧαβ^ ου? εχω λόγους. 

ΙΠΝ 

Χε^οις αν ευνους ο ουσ €ρεί<ζ οσ αν Χβ^ης. 

ΠΥΘΙΑ 

οράς τόδ' ά'^'^ο<; χβρος νττ ά'^κάλαί'; βμαΐς ; 

ΙΠΝ 

ορω τταΧαιαν άντίττη^^ €ν στβμμασιν. 

ΠΥΘΙΑ 

έν τ^δε σ* ΐΧαβον νεόηονον βρέφος ττοτβ. 

ΙΠΝ 

1340 τί φη'ζ ; 6 μΰθος είσενηνεκται νέος, 

ΠΥΘΙΑ 

σίγτ} 7«/0 είχον αυτά• νυν δε Βείκνυμεν. 

ΙΩΝ 

ττώς οΰν εκρυτττες τόδε Χαβουσ ημάς ττάΧαι ; 

ΠΥΘΙΑ 

ό θεός σ εβούΧετ εν Βόμοις εχειν Χάτριν. 

ΙΩΝ 

νυν δ' ούχΙ χρήζει ; τω τόΒε ^νώναί με χρη ; 

ΠΥΘΙΑ 

πατέρα κατειττών τησΒε σ εκττέμττει χθονός. 

ΙΩΝ 

σύ δ' εκ κεΧευσ μών ή ττόθεν σώζεις τάδε ; 

ΠΥΘΙΑ 

ενθύμών μοι τότε τίθησι Αοξίας — 

ΙΩΝ 

τί χρήμα Βράσαι ; λέγε, ττεραινε σους X6^ους. 

128 ΙΟΝ ΡΥΤΗΙΑ 

ννίΐΐι οΐβαη ΙΐΑΐκΙδ αικί Γαίτ οπιοη^ §ο Ιο ΑΐΗεηβ. 

ΙΟΝ 

ΟΙεαη εγθ ΐΗε Ηαη(ΐ3 οί ΛνΗοδο δία^'δ Ιη'δ ίθ63. 

ΡΥΤΗΙΑ 

Να^, ΏΆγ Ι — 1)α1: Ηοεγ Ιΐιβ Ι^ΐβ Ι 1)πησ ΐο ίΗεβ. 

ΙΟΝ 

δρβαΐί : ϋ δΗαΙΙ οοιηβ οί Ιονβ, ΛνΗαΙε'βΓ ίΐιου 5Άγ. 

ΡΥΤΗΙΑ 

δεβδί; ΐΗου ΐΗίδ οΗοδΙ 1ι6Γ6 οΓαάΙεά ΐη Γπίηβ Βπηδ ? 

ΙΟΝ 

Ι δ€6 αη αηοίεηί; ατίί λνίίΗ ίΐΐΐβίδ άί^Ηί;. 

ΡΥΤΗΙΑ 

Ι η ΐΗίδ Ι Γουηά ΐΗββ οηοβ, & η6\ν-1)οι•η 1)εΙ)6. 

ΙΟΝ 

\νΗαί; δα^'δΐ ΐΗοα ? δίΓαη^β ί1ΐ6 δίοΓ^ ΗΐίΙιβΓ ΙίΓουσΙιί; Ι 1340 

ΡΥΤΗΙΑ 

Υεα^ Ι Ι^ερΙ δϋεηοε. Ι Γβνε&Ι ίΐ: ηο\ν. 

ΙΟΝ 

"ννΗ)^ Ηίόο ίΓΟίη ιηε δο 1οη§ ίΐιΐδ ίουηά οί ϊΗβε ? 

ΡΥΤΗΙΑ 

ΤΗβ Οοά ΛΥουΙά Ηανβ ίΐιεβ ιηίηίδΙβΓ ίη Ηίδ Ηουδβ. 

ΙΟΝ 

ΝοΓ ηεεάεΐΐι ηο\ν ? Ηο\ν δΐιαίΐ Ι 1ίηο\ν ΐί δο ? 

ΡΥΤΗΙΑ 

δΗολνίη^ ϊ\\γ δίΓ6, }ΐ6 δβηάδ ΐΐιεβ ίοΓίΙι ΐΗβ Ι&ηθ. 

ΙΟΝ 

ΤΗου, \)γ οοιηιηαηίίπιεηί; ΙίβρίβδΙ Λοα Ιΐιεδο ΐΠίπ^δ ? 

ΡΥΤΗΙΑ 

Οη Λ&Ι ά&γ ΐΛχΐαε ρυΐ II ίη ιηίηε Ηθ&γΙ: — 

ΙΟΝ 

Το άο \ν1ιαί άβοά ? δα}^ οη, ίβΐΐ ουί; ϋιβ ϊαΐ^. 

1^9 ΙΩΝ 

ΠΥΘΙΑ 

σωσαι τόδ' εΰρημ εΙς τον οντά νυν χρόνον. 

ΙΩΝ 

1350 βχβί Ββ μοι τί κέρΕος η τίνα βΧάβην ; 

ΠΤΘΙΑ 

βνθάΒε κβκρυτΓται σττάρ'^αν οίς Ινησθα συ. 

ΙΏΝ 
μητρο<; ταθ* ημΐν 6κφ€ρ€ί<; ζητήματα ; 
ΠΥΘΙΑ 

€7Γ€6 γ' 6 Βαίμων βούΧεταΐ' ττάροιθβ δ* ου. 

ΙΩΝ 

ώ μακάριων μοι φασμάτων ήΒ^ ήμερα, 

ΠΥΘΙΑ 

Χαβών νυν αυτά την τεκοΰσαν εκττόνει. 

ΙΩΝ 

ττάσαν δ' βττεΧθών Άσίάδ' Κύρώττης θ' ορούς ; 

ΠΥΘΙΑ 

<γνώσ€ί ταδ' αυτός, του θεοΰ δ' εκατί σε 
εθρεψά τ, ω τταΐ, καΐ ταδ' άιτοΒίΒωμί σοι, 
α κείνος άκελευστόν μ εβουΧηθη Χαβεΐν 
1360 σώσαί θ^' ότου δε γ* εΐνεκ, ουκ εχω Χέ^ειν. 

ηΒει Βε θνητών οΰτις άνθ ρώττων τάΒε 
έχοντας ήμας, ουΒ^ Χν ήν κεκρυμμενα. 
κα\ χαΐρ' Ισον ηάρ σ ως τεκουσ άσττάζομαι. 
άρξαι δ' όθεν σην μητέρα ζητεΐν σε χρή' 
ττρώτον μεν εϊ τις ΑεΧφίΒων τεκοΰσά σε 
εΙς τούσΒε ναούς εξεθηκε τταρθενος, 
εττειτα δ' εϊ τις Έλλα^• εξ ημών δ' έχεις 
ατταντα Φοίβου θ\ ος μετεσχε της τύχης. 

13© ΙΟΝ ΡνΤΗΙΑ 
Το ΙίΟβρ Ιΐΐίδ ΐΓ€Λ5υΓ(;-ί;Γ0ν6 ίΙ«ΤΛίπ5;Ι: ίΙΐΪΒ ΙίΟΙΙΓ, 

ΙΟΝ 

\νΐΐίΐί; ρΓοβΙ ΟΓ Λνΐιαΐ Ιιατί Ιι.ιίΐι Ιΐιίδ ΐον ηιο ? 1350 

ΡΥΤΗΙΑ 

ΤΗίδ Ιιϊθεδ ΐΗβ δλν&άίΙΗη^-Ι^αηόβ ϋι&ί \\ταρρ€*(1 Ιΐιεβ 
ΐΗεη. 

ΙΟΝ 

Μ^ ιηο11ΐ6Γ ! — οΐυβδ 1)6 ϋΐ656 ίοΓ βη(1ίη§ 1ι6γ ? 

ΡΥΤΗΙΑ 

Υεα, 'ϋδ ΐΗε Οοά'δ \\'ΐ11 ηο\ν— ηοΐ ΙιβΓοΙοΓοΓβ. 

ΙΟΝ 

Ο ά&γ ο{ 1)ΐ6δδ€(1 Γβνεΐίΐΐίοπδ ΐΗίδ ! 

ΡΥΤΜΙΑ 

Ταΐίε Ιΐιειη — ΓβδΙ ηοΐ; υηϋΐ ΐΐιου ήηά ϊ\\γ ΓηοίΙιεΓ. 

ΙΟΝ 

Ηολν ? — δ€&Γθ1ι ο\] Αδία ίΙιΐΌυσΙι, δεαΓοΙι ΕυΓορε'δ 
1)οαηάδ? 

ΡΥΤΗΙΑ 

ΤΗοιι δΗαΗ ηοί; €γγ, Ιΐιοϋ. Γογ ΐΗε Οοά'δ ολνη δαίίβ 

Ι ηυΓδ€(1 Ιΐιεβ, 1)07 : Ιΐιβδε ^ϊνε Ι Ι^ίΐοΐί Ιο 1]ΐ66_, 

ννΐιΐοΗ Ηίδ ιιηδροΐίθη Λνΐΐΐ ΐΗεη ιηίκΐε πιβ Ιπίνε 

Απα ξΐΐΆτά. \νΐΐ7 Ιΐιαδ Ηε λνίΐΐεά Ι οαηηοΐ Ιεΐΐ : 1360 

Βυΐ: ηοηε οΓ ΐΒΟΓίβΙ ιηεη Λ\Έδ λν^Γβ ΙΙιεΙ Ι 

Ηείά ίΗβδβ, ηοΓ Ιιΐάάεη ίη \ν1ΐΒΐ: ρΐαοε ΐΐιε^ Ιίΐγ. 

Ρ&Γ€\ν€ΐ1 . . . . £θΓ Εδ α ιηοΐΙιεΓ Ιίίδδ Ι ΐΗεε. 

ΤιΐΓτιε ίο §0, Βηί Γβεητηβε — 

ννΗ€Γ6 ΐΐιοα δΗουΙάδί δβεΐί ΙΙι^ιηοΐΙιεΓ, ίΠει-ε ί)6§ίη — 

ΓίΓδΙ, άίά 3. ϋβΙρΗίίΐη Ι^ηοίε υηλνεάάεά 1>βαΓ 

Αηά οαδί; ΐΗεβ ίοι•1:1ι υροη Ιΐιβδβ ίειπρίε-δίερδ ? 

ΤΗεη, Άηγ πιαΐά οί ΟΐΈβοβ ? . . . δο Ηέΐδΐ; ΐΗου &11 

ΟΓ 1116, &η(1 ΡΙιοεΙίυδ, ραΗηεΓ ίη ΐΐΐ)^ ίοΓίυηε. \^ΕχίΙ. [ΩΝ 

ΙΠΝ 

φευ φεΰ' κατ* οσσων ώ<; υ^ρον βάΧλω 8άκρυ, 
1370 έκεΐσε τον νουν Βούς, οθ' η τεκοΰσά με 

κρνφαΐα νυμ^φευθείσ άττημιτοΧα Χάθρα 
και μαστον ούχ^ υττεσ'χεν' άλλ' άνώνυμο<ζ 
εν θεού μεΧάθροις είχον οίκετην βίον. 
τα του θεού μεν 'χ^ρηστά, του δε Βαίμονος 
βαρεα' 'χρόνον ^αρ 6ν μ! εχρήν εν ά'^κάΧαι^ 
μητρ6<; τρυφήσαι και τι τερφθήναι βίου, 
άττεστερ7^θην φι\τάτη<; μητρ6<; τροφή<ζ. 
τΧημων 8ε χη τεκοΰσά μ , ώ? ταύτον ττάθο'ζ 
ττετΓονθε, τταώος άττοΧεσασα 'χ^αρμονά^. 
1380 και νυν Χαβων τήνΒ' άντίττη^ οϊσω θεω 

άνάθημ\ Χν εΰρω μηΒεν ων ου βούΧομαι. 
ει <^άρ με ΒούΧη τυηγάνει τεκοΰσά τις, 
εύρεΐν κάκων μητέρα ή σιηωντ εαν. 
ώ Φοίβε, ναοΐς άνατίθημι τηνΒε σοΐ^. 
καίτοι τι ττάσχω ; τοΰ θεοΰ προθυμία 
ΤΓοΧεμω, τα μητρ6<ζ σύμβοΧ! 09 σεσωκε μοι, 
άνοικτεον τάδ' εστΧ καΐ τοΧμητεον. 
τα ^αρ ττεττρωμεν ούχ ύττερβαίην ίγοτ αν. 
ώ στεμμαθ^ ιερά, τι ττοτε μοι κεκεύθατε, 
1390 καΧ σύνΒεθ\ οίσι ταμ εφρουρήθη φίΧα ; 

ΙΒού ττερίΐΓτυ^μ! άντίττη^ος εύκύκΧου 
ώς ου 'γε'γηρακ εκ τινο<; θεηΧάτου, 
εύρώς τ άττεστι ττΧε^μάτων 6 δ' εν μέσω 
'χρόνος 7ΓθΧύ<; Βη τοΐσΒε θησαυρίσμασιν• 

ΚΡΕΟΤ2Α 

τι Βήτα φάσμα των άνεΧττίστων ορω; 

ΙΠΝ 

σίγα σύ' ττοΧΧα και ττάροιθεν οίσθα μοι, 

132 ΙΟΝ ΑΗ ιηε, ιηίηε β^εδ βΓ6 άΓΟπηοά ΐη δίΓβαηιίη^ Ιβ^Γδ, 

Αδ ΙοΛρδ πιν ΐΙιου^Ηΐ ίο ϊΥιάϊ άβ-γ Λνΐιβη Ιΐιε Βιίίΐε 1370 

ΒοίΓανβίΙ, λνΐιο 1)αΓ6, Ιη' δΙε&ΗΗ Ιο ΙΗγ^Μοπι 5ο1ϋ ιηο, 

ΝοΓ 6ν6Γ 5υο1νΐ6(1 ηι& : 1)υΙ ηαιηείεδδ ίΐΐΐ 

Ιη Ιΐιβ Οοά'δ οοϋΓΐ Ι Ιίνεά α δβΓν&πΙ'δ Ιΐίβ. 

Κιηθ νν'35 Ιΐΐ6 Οθ(Γ5 ρατί, \)ηϊ τηγ ΓοΓίιιηε'δ Ικιηθ 

Η^Άνγ ; ίοΓ λνΐιΐΐε Ι δΗουΙίΙ οί η^ΐιΐ Ιιανε Ιίΐΐη 

δοΛ ίη Ά ηιοίΗβΓ'δ αηπδ, &ιΐί1 Ιίπολνη 1ΐΓ6'δ ]ογ, 

ΟΓ Β, δλνεεί: ηιοΐΙιεΓ'δ οαιο λναδ Ι \)&η^{ί. 

Ο Ηαρίεδδ δ1ΐ6 Λνΐιο 1)£ιγ6 ιηε, ΛνΗο 1ι?ι11ι δυίΤειοίΙ 

Ι^ΐΐίθ ΐΉβ, Ιιαϋι ΙοδΙ ίΐιε ^ο^5 οί ιηοίΙΐίίΓΐιοοά ! 

Βυί Ιιΐπδ αι-ΐν. λνΐΠ Ι 1)6αΓ υπίο Ιΐιε Οοά, 1380 

Αη οίΤίϊπη^ — Ιβδί; 1 ήηά αυ^ΐιΐ: Ι Λνουΐά ηοί. 

ΓοΓ, ϊί ρ€Γθ1ΐ3ηο6 α δ1αν€-§ίι•1 ^ανε ηιε Ι^ίιϋι, 

'Τ\ν€Γ6 λνοΓδε Ιο βηά α ΓηοΙίιεΓ ΐΐι&η Ιεΐ 1)6. 

ΡΙιοεΙίυδ, Ι οίΤετ Ιΐιίδ υηΐο ΐΥιγ ί&ηε . . . 

\νΐια1; αϋδ πιε ? Σ,ο, Ι ίΐ§1ιί &§3Ϊηδί; ΐΗβ ίϋνουτ 

Οί' ΗΐΐΏ ΛνΗο δανεά Γογ ιηβ ιώ^ ΐΏθί;1ΐ6Γ*δ ίοΐ^εηδ ! 

ΤΗίδ ιηυδΐ Ι ορεη, ίαοβ ΛνΗβΙ ΓηυδΙ 1)6 Γ&οεά ; 

ΡοΓ η6ν6Γ οαη Ι ονεΓδΙερ ιην θοοπι. 

Α1ι, 8&0Γ6ά Γιΐΐεΐδ^ λυΗ^ϊ Ηανε ν6 Ιιίθ ίοΓ πιε, 

Ο 1)αη(ΐ5 %νΗ6ΐ•6ίη ηιίηε Ιιε^Γΐ'δ (165ΪΓ6 λναδ 1<6ρΙ ? 1390 

Ι.Ο, ΐΗε 6ηΛνι•ίχρρίησ οί" 1:1ΐ6 αΓΐ<:'δ ίαΐτ οαΓνε, 

Ηο\ν 1)^ α ΓηίΓαοΙε ϋ λναχεά ηοί οΐά ; 

ΤΗ6 ΟδϊβΓ-ρΙϋΐϋησδ ηιουΙάΙεδδ ! — γ^Ι 1οη§ Ιίηιβ 

δΐηο6 Ιΐιεη Ιιαίΐι ο'6γ ίΗεδβ ΐι•6&δυΓ6-ι•6ΐΐο5 ραδδ6ά. 

εηευδΑ 
^^Ί1αI;^ Ο \\'Ηα1; νϊδίοη δ66 Ι, ραεί α11 Ηορβ Ι 

ΙΟΝ 

Ρεαοε ! — Γογ ίΐιοα οαιίδί; 1)6 δίΐεηί; — αδ ΐΗε ^Γ&νβ. 

Ϊ33 ΙΩΝ 

ΚΡΕΟΤ2Α 

ουκ €ν σιωΐΓτι τάμα- μη με νουθβτβι, 
ορώ '^αρ αγγο9 ονξβθηκ €γώ ττοτε 
σε γ*, ώ τβκνον μοι, βρβφος βτ οντά νηττων, 
1400 Κ€κρο7Γθ<ζ 69 άντρα καί Μακράς ττετρηρεφβΐς. 

Χεί^ω δε βωμον τόνΒε, κεΙ θανεΐν με χρη. 

ΙΏΝ 

Χάζνσθε τήνΒβ' θεομανης ιγαρ ηλατο 
βωμού Χιττονσα ξόανα' Βεΐτε δ' ωλβνας, 

ΚΡΕ0Τ2Α 

σφάζοντες ου Χη'^οίτ αν ως άνθεξομαι 
καΐ τησΒε καΐ σου των τε σων κεκρυμμβνων. 

ΙΠΝ 

Τίίδ' ούχΙ Βείνά ; ρυσιάζομαι λόγω. 

ΚΡΕΟΤ2Α 

ουκ, αλλά σοΐς φίλοισιν ευρίσκει φίΧος, 

ΙΩΝ 

εγώ φίΧος σος ; κατά μ εκτεινες Χάθρα ; 

ΚΡΕ0Τ2Α 

7Γαί9 γ*, εΐ τόδ' εστί τοΐς τεκουσι φίΧτατον. 

ΙΩΝ 

1410 τταΰσαι ττΧεκουσα' Χηψομαί σ ε'γώ καΧώς, 

ΚΡΕΟΤ2Α 

εις τουθ* ίκοίμην, τούδε τοξεύω, τέκνον, 

ΙΩΝ 

κενόν τόδ' ά'^'^ος ή στερεί ττΧηρωμά τι ; 

ΚΡΕ0Τ2Α 

σα γ ενουυ , οισυ σ εξεσηκ εγω ττοτε. 

ΙΩΝ 

κα\ τοΰνομ αυτών εξερείς ττρίν είσώείν ; 

ΚΡΕΟΤ2Α 

καν μη φράσω γε, κατθανεΐν υφίσταμαι. 
134 ΙΟΝ ΟΠΕϋδΑ 

ΝοΙ ίοΓ τηβ δίΐεηοβ ! Τε^οΗ ηοΐ ηιβ πιγ ρβίτί Ι 

Ι 86β Ιΐιε ΛΓΐί \ν1ΐ6Γ6ίη Ι 56ί; ΐΗεε ίοιίΗ, — 

ΤΗεε, Ο ιη^ οΗΐΜ, ηπ)^ 1)&ΐ3ΐ)Ηη^ \)Ά\)γ Ιΐιβη, — 

Ιη ΟεοΓορδ' ο&νε, 1)€η6ίΐ1:1ι ίΐιε ί.οη^ ΟΗίΤδ 1)Γ0\ν ί 1400 

ΤΗΐδ αΙίαΓ \νϊ11 Ι Ιε^νβ, ^ε^, Ιΐιου^ΐι Ι ϋίβ. 

ΙΟΝ 

δβίζβ ΗβΓ ! — δΗβ Ηαΐΐι ΐ3€6η άηνεη §θ(1-(1Ϊ5ΐΓ&υ§1ιί; 
Το Ιεανε Ιΐιε οαΓνεη αΙΙαΓ ! Βΐηά ΗβΓ απηδ. 

οηευδΑ 
81^7 ^^ — 5ραΓ6 ηοί— ίοΓ Ι Λνϊΐΐ ο1ίη§, \νΐ11 οΗη^ 
Το ΐΗίδ, ΐΗββ, Άτχά 1\\γ Ιοίνβηδ Ηϊίΐίΐεη ίΙιεΓο. 

ΙΟΝ 

Γουΐ ο\ιΐΥ8.ξ& ! Ι αιη Ι^ίάπαρρεά Ι^γ ΙιβΓ ίοη^αβ Ι 

ΟΚΕϋδΑ 

Νο, ηο ! — Βυί ίουηθ, Ο Ιονε, οί" ΗβΓ Ιΐιαί Ιονεδ ! 

ΙΟΝ 

/ 1\\γ 1)6ΐον6(1 — \ν1ιοηι ΐΗου ΛνουΙάδΙ δίαγ \)γ δΙθΕΐΗι ! 

ΟΚΕϋδΑ 

Υβδ — 7€δ ! ιην δοη ! Ιδ &υ§1ιΐ Ιο ραΓεηίδ άεαΓβΓ ? 

ΙΟΝ 

06&δ6 ! — Ι δΐιαίΐ ί&Ι^ε Ιΐιεε ιηίά Ιΐι^ -ννεΐίδ οΓ^αίΙε. 1410 

ΟΚΕϋδΑ 

Τ&ΐίβ ιηε ? — α1ι ΙεΙ^ο Ι Ι δίΓ^ίη ΙΙιβΓβΙο, ιην οΙιΠίΙ. 

ΙΟΝ 

Υοίά ίδ Ιΐιίδ 3.τ\ί, ΟΓ δοηιελνΐιαί άοίΐι ίί; Ηΐάβ ? 

εκΕυδΑ 
Υβίΐ, Ιΐιαΐ ΛνΗίοΙι Λνταρρεά ΙΙί€6 λνΐιεη Ι ο&δΐ Ιΐιεε ΓογΙΗ. 

ΙΟΝ 

δρεαίί οαΐ αηά ηαπιε Ιΐιβιη 6Γβ Ιΐιίηβ θ^βδ 1)6ΐιο1ά. 

ΟΚΕϋδΑ 

Υ&Ά, ιΐ Ι Ιϋΐΐ ηοΐ, Ι δαΙ)ΐηΐ1: ίο άΐε. 

135 ΙΩΝ 

ΙΠΝ 

Χεγ'. ώς βχει τι Βεινον ή τόλμη γε σον* 

ΚΡΕΟΥ2Α 

σκέψασθ^ ο τταΐ^; ττοτ ουσ νφασμ νφην εγώ* 

ΙΠΝ 

ΤΓοΐόν τί ; ΤΓολλά τταρθίνων υφάσματα» 

ΚΡΕΟΤ2Α 

ου τελεον, οίον δ' βκΒί^α'^ μα κβρκίΒος. 

ΙΠΝ 

1420 μορφην βχον τίν ; ώς με μη ταύτγ Χάβ^ς» 

ΚΡΕ0Τ2Α 

Τορ'γων μβν βν μέσοίσιν ήτρίοις τΓεττλωι/. 

ΙΩΝ 

ώ Ζευ, τις ήμας εκκυνη^ετεΐ ττότμος ; 

ΚΡΕΟΤ2Α 

κεκρασττεΒωταί δ' οφεσιν αΙ^ΙΒος τρόττον. 

ΙΩΝ 

18ού, 

τόδ* εσθ* ύφασμα• θεσφαθ* ως ευρίσκομεν. 

ΚΡΕ0Τ2Α 

ω χρόνων Ιστών τταρθένευμα των εμών, 

ΙΩΝ 

εστίν τι ττρος τωΒ\ ή μόνω τωδ' ευτυχείς ; 

ΚΡΕΟΤ2Α 

Βράκοντες' άρχαΐόν τι ττα'^χρύσω ηενυι, 
Βώρημ ^ Κθάνας, ή τεκ,ν εντρεφειν λεγεί. 
^Έ^ριχθονίου 7€ του τταλαι μιμηματα. 

ΙΩΝ 

1430 τί Βράν, τί χρησθαι, φράζε μοι, χρυσώματι ; 

ΚΡΕ0Τ2Α 

Βεραια τταιΒΙ νεο^όνω φβρειν, τεκνον. 
136 ΙΟΝ ΙΟΝ 

δ&7 οη : — 'ίίδ ρ&δδίη^ δίΓαη^β, ϊ}\γ οοηΗίΙεηοε 

οκΕυδΑ 
δεε ί;Η€Γ6 ίΗβ \\'6ΐ) Ι \νον6 ϊη ^ΐΗΙιοοά'δ οΐίΐνδ. 

ΙΟΝ 

Ιίδ ίαδίποη ? — §ΪΓΐδ 1)6 βνβΓ Λνχανΐη^ Λ\•6ΐ)5. 

ΟΙΙΕϋδΑ 

Νο ρβΓίοοΙ -ννοΓίί ; 'ίΛν&δ 1)υ1; & ρΓβηϋοε Η&ηά. 

ΙΟΝ 

ΤΗβ ραίΙβΓπ ΙβΠ : — ίΐιου δΗ^Ιί; ηοΐ Ιηοΐί ιηβ δο. 1420 

εκΕυδΑ 
Α ΟοΓ^οη ίη ΐΗε ιηί{1-ΐΗΓ€3(1δ οί α δΗ&λνΙ. 

ΙΟΝ (αχϊάβ) 
Ο Ζ&Μδ, \νΗαΙ Λ\'6ίΓ(1 ίδ ΐΗΐδ Ιΐι&ΐ άο^δ ουΓ δίβρδ ? 

€ΚΕυδΑ 

'Τΐδ ίπη^εά λνίΐΗ δβΓρβηΙδ — Λνίΐΐι ΐΗβ Αε^ίδ-ίιΐη^β 

ΙΟΝ 

Εο, 1ΐ6Γ6 ΐΗε -ννεΐ) ! (^Ιίβχ αηά βρτεαάε ίί /ογΙΗ.) 
ΗοΛν δίΓαη^εΙ}^ βηά Λνβ 1ι€Γ6 ΐΗβ ΟΓαοΙβ ! 

ΟΚΕϋδΑ 

Ο λ\όγ1<: οί ^ΪΓΐΗοοά'δ Ιοοιη, δο 1οη§ υπδεεη ! 

ΙΟΝ 

Ιδ 1:1ΐ€Γ6 αυ§1ιΙ είδε ? — ογ ΐΗΐδ ΐΗγ οηε ΐΓαε δΐιοί ? 

ΟΚΕυδΑ 

δεΓρεηΙδ, επ οΐά άενίοε, λνίΐΗ ^οΜεη ^α\^•δ^ 
Αίΐιεη&'δ §ϊίΊ, Λνΐιο ΜάάεΐΗ άεοί^ 1)αΙ)6δ δο — 
Μουΐάεά ίΐΌΐη Εποΐιίΐιοηίαδ' δΐιαί^βδ οί οΜ. 

ΙΟΝ 

λνΤίαΙ υδβ, Λ\Ίΐ£ΐΙ; ρυΓροδβ, Ιεΐΐ ιηε, Ιιαίΐι Ιΐΐθ 3€\νε1 ? 1430 

ΟΚΕϋδΑ 

Α ηεα1<.1&06 ίοΓ Ιΐιβ η6\ν-ΐ30Γη 1)αΙ)6, ιη^ οΐιίΐά. 

137 ΙΩΝ 

ΙΠΝ 

€νεισιν οιδε* το δε τρίτον ττοθώ μαθεΐν. 

ΚΡΕ0Υ2Α 

στίφανον εΚαια^ άμφεθηκά σοι τοτ€, 
ην ττρωτ ^Αθάνα σκόττέλον εξηνε^γκατο^ 
6ς, εϊτΓβρ εστίν, οΰττοτ εκΧείττει 'χΧόην, 
θάλΧει δ* ελαίας εξ ακήρατου γεγώ^. 

ΙΠΝ 
ώ φιλτάτη μοί μήτερ, άσμενός σ 18ων 
7Γ/0Ο9 άσμενη^ ττετττωκα σα^ τταρηίΒας, 

ΚΡΕ0Τ2Α 

ώ τεκνον, ω φώ^ μητρί κρεΐσσον ηλίου — 
1440 συηηνωσεται ηαρ ο ^€0? — εν 'χεροΐν σ εχω, 

άεΧτΓτον εΰρημ , ον κατά γα9 ενερων 
'χθόνίον μετά ΐίερσεφόναζ τ εΒόκουν ναΐειν. 

ΙΩΝ 

άλλ', ώ φίΧη μοι μήτερ, εν χεροΐν σεθεν 
6 κατθανών τε κού θανών φαντάζομαι, 

ΚΡΕΟΤ2Α 

^ώ ίώ, Χαμττράς αΙθερος άμιττυχ^αί, 

τίν αύΒαν άύσω, 

βοάσω ; ττόθεν μοι 

συνεκυρσ άΒ6κητο<; ηΒονά ; ττόθεν 

εΧάβομεν 'χαράν ; 

ΙΠΝ 

1450 €μοΙ γενέσθαι ττάντα μαΧΧον αν ττοτε, 

μήτερ, Ίταρεστη τών8\ οττω^ σός είμ €γώ. 

ΚΡΕΟΤ2Α 

ετί φόβω τρέμω. 

ΙΛΝ 

μών ουκ εχειν μ έχουσα ; 
138 ΙΟΝ 

ΙΟΝ 

Ενεη ΐΗεδε Ιίβ ΗβΓβ. ΤΙιβ ΐΗΐΓίΙ Ι 1οη§ Ιο 1<ηο\ν. 

€ΚΕυ3Α 

Α \νΓ€&1;Η οί οΐίνβ 561 Ι οη ΐΗεο ΐΗβη : 
Αΐΐιεηα 1)Γου§1ι1: ϋ {\τ5ί χιηίο ουΓ Γοοίί. 
ΙΓ Ιΐιίδ 1)6 ίΗ6Γ6, ϋ Ηίΐΐΐι ηοί Ιοδΐ ίίδ §Γ66η, 
Βαί Ιίΐοοηΐδ γ^ϊ, ίτοτη Ιΐΐ6 δ»0Γ6(1 οΗν6 δρΓυη^. 

ΙΟΝ 

ΜοΙΪΊβΓ ! — (16ΛΓ ιηοίΗβΓ ! — ξ^Άά, Ο §1^(1, Ι ί'πΐΐ, 
Β6Ηο1(1ίη§ 11166, οη Ιΐι^ οΗ66ΐί5 §1αάη65δ-ί1υΒΐΐ6(1. 

εκΕυδΑ 
ΟΙιίΜ ! — Ιί^ΙιΙ; ίο ιηοΐΗ6Γ 1)6ΐ:1;6Γ Ιΐιαη 1}ΐ6 δυη — 
Τ1ΐ6 Οοά λνίΐΐ ραΓάοη — Ι Ηανε Ιΐΐ66 ίη πιίη6 &Γΐηδ, 1440 

ϋπΗορεά ί;Γ6αδϋΓ6-ΐΓον6 ! — αδ α άΛν6ΐΐ6Γ ίη Ηαάεδ; δο 

ίΗου^Ηί; Ι οί Ιΐιεε, 
Αη Εΐ)ίά6Γ ιηίά ιιείΗει-^Ιοοηι δΐΐίκΐβδ ΛνϋΗ ΡβΓδερΗοηβ. 

ΙΟΝ 

ΑΗ ηο, ά^ΆΤ ηιο11ΐ6Γ πιίη6 ; ΛνίΐΗίη ΐΐιίηε ηγπι3 
Κ6ν6αΐ6ά ίδ 1ΐ6 ΙΗεΙ 1ίν6ί;1ι αηά -νν&δ ά^Άά. 

ΟΚΕϋδΑ 

Ηο }'6, 76 υπίοΜίη^δ οί 6ί;Η6Γ, ^6 δυηΐίί; 6χρΕηδ6δ, 
Ιη \ν1ιαί €τγ δΗαΙΙ Ι ρεαΐ ουί πΐ)^ ΓαρΙυΓβ ? Ο \\Ίΐ6ηοβ 
υηΐο ηη6 [δίΓαη^ε οΗ^ηοοδ 

0αητ6 α, ΐΗίδ δΛν66ΐ:η6δδ υη(ΐΓ6&ηΐ6ά οί? Β^ λνΐιαΐ 
δυοΗ 1)1ΐδδ άο Ι 566 ? 

ΙΟΝ 

Ναυ^ΐιΐ; \ν6Γ6 δο δΐΓαη§6, ί)αΙ Ι Ιι&ά 1οο1ζ6ά ίοΓ Ιΐιαΐ, 1450 
Ο ηιοίΗ6Γ, Γα1;1ΐ6Γ ΐΗαη ίο 1νηο\ν πΐ6 ίΗΐη6. 

ΟΚΕϋδΑ 

δΐϋΐ Ι ί;Γ6πιΙ)ΐ6 Λ\•ϋ1ι άτ^αά — 

ΙΟΝ 

Ι.6δΙ ΗοΜίη§ ΐΗου Ηοΐά πΐ6 ηοί ? 

139 ΙΩΝ 

ΚΡΕ0Τ2Α 

τά9 γα/Ο ελτΓί,δαΫ 
άττίβαΚον ττρόσω, 
ίώ ηύναί, ιτόθεν ττόθβν βΧαβε^ έμον 
βρέφος €? αηκοΧας ; 
τίν άρα χέρα Βόμονς ββα Αοξίου ; 

ΙΩΝ 

θείον τόδ'* αλλά τάττίΧοίττα της τνχ^ης 
εύΒαίμονοΐμεν, ώς τα ττρόσθε Βυστυχί). 

ΚΡΕΟΥ2Α 

τεκνον, ουκ άΒάκρυτος εκΧοχεύεί, 
ιγόοίς Βε ματρος εκ χερών όρίζεί' 
1460 νυν Βε ιγενείάσιν τταρα σεθεν ττνεω 

μακαριωτάτας τυχουσ ηΒονάς. 

ΙΩΝ 

τούμον Χε^ουσα καΐ το σον κοινώς \έ^ει<;» 

ΚΡΕ0Τ2Α 

άτταιΒες ουκετ εσμεν ουΒ' άτεκνοΐ' 
Βώμ εστίοΰται, γα δ' εχεί τυράννους* 
άνηβα δ' ^Έ^ρεχθεύς, 
6 τε 'γη'γενετας Βόμος ούκετι νύκτα 
Βερκεται, άεΧίου δ' άναβΧεττει Χαμιτάσιν. 

ΙΩΝ 
μητερ, τταρών μοι καΐ ττατηρ μετασχετω 
της ήΒονής τησΒ^ ης εΒωχ ύμΐν €γώ. 

ΚΡΕΟΤ2Α 

1470 ω τεκνον, τί φης ; οίον οίον άνεΧε^χομαι» 

Τ40 ΙΟΝ ΟΗΕυδΑ 

Ι 1ΐΛ(1 5€6η Ιιορε ίίββ 
δο Ιοη^ Ε^οηβ ! 
Ο {)Γθρ1ΐ6ί€58, λν1ΐ6ΐιο6 απ(1 Ο Λν1ΐ€ηο6 ίο ίΐιΐηβ αΓΐη3 
οαιηβ 1ΐ6, 

Μγ Ιίϋΐε οηβ ? 
ϋρΙίΟΓηβ 1>γ Λνΐιαΐ 1ιαη(1 υηίο ί.οχΐα5' Ιιαίΐδ λναδ Ηβ δροά ? 

ΙΟΝ 

Α ηιΐΓΕοΙβ : 1)αΐ ΐΗτου^Η ουΓ Ιοί ίο Ι^β 
Μα^ Λνε 1)6 Ηαρρ7 αδ ουΓ ρ&δί -νν^δ 83(1. 

αΗΕϋδΑ 

Αί ϊ\\γ ΙίίΓίΙι-ίΓαναϋ, Ο ιη^ οΗΐΙά, Λναδ ί1ΐ6Γβ ηιαη^ α 
ί€3.Γ : [ιπίΐηγ 3. ΓηοΕΠ : 

Τΐιου ΛνβΓί ίοΓΠ Γγοπι ίΐιβ αητίδ ο£ ίΐι^ ιηοίΗεΓ ννΐίΗ 

Αηά ηοΛν οη 1}\γ οΐιεείνδ ίδ γπ^ 1)Γ6αί1ι : ιώ^ άΆτΜη^ ΐδ 1460 
Η6Γ6 ! [1<:ηο\νη ! 

Τ1ΐ6 υίίβΓίηοδί Ι^ΐΐδδ οί" ίΐιβ Βίβδδβθ, 1ο^ ηο\ν Ηανε Ι 

ΙΟΝ 

Τΐιου δρβαΐίβδί ίοΓ ιηίηε Ιιο&Γί άπα ίΐιίηβ^ Εδ οηβ. 

εΚΕϋδΑ 

Νο ιηοΓβ ΕΓ6 -ννε Λϋάΐβδδ, ηο ιηοΓβ υηίο Ι^αΓΓβηηβδδ 

1)£ΐηη6(1 : [1<:ίη§δ Η&ίΐι ίΐιε ΙεγκΙ. 

ΤΗβ Ιιοιηβ Ηαίΐι ίΐΐθ 1ΐ6ΕΓί1ι-§1ο\ν α^αΐη, αηά 1ι6Γ 

ΤΗε δίΓ6η§ί1ι οί" Κίδ νοπίΗ άοίΐι ΕΓβοΙιίΙιβυδ Γβηβλν : 

Τ1ΐ€ Ηοπδβ ο£ί1ΐ6 ΕΕΓί1ι-ΐ30Γη Καοε ηο 1ο秀à ίο ηΐ§1ιί- 

Λν&Γά δΐΐ&ΐΐ §3.Ζ&, 

Βυί ίΐιβ δαη'δ 1)6απι οΙεανβίΗ ΐίδ άαΐ'ΐίηεδδ ίΙίΓοιι^Ιι. 

ΙΟΝ 

Μοί1ΐ€Γ, ηΐ}^ δίΓ6 ίδ 1ΐ6Γ6 : Ιεί Ηιηι ίοο δΐιαί'β 
ΤΗίδ Ηαρρΐηβδδ λυΚιοΗ Ι Ηανβ ^ΐνβη ίο ^'ου. 

αΚΕϋδΑ 

Ο οΐιίΐά^ οΙιΠά, λνΐΐίΐί δανβδί ίΗοιι ? — ιηαδί ίΐιβ δΗ^πιβ 

1)6 Ιαίά 1)ΕΓ6 οί ίΐΐ^ Π10ί1ΐ6Γ ? 1470 

141 ΙΩΝ 

ΙΛΝ 

7Γώ9 βίττα'ζ ; 

ΚΡΕ0Τ2Α 

αΧΚοθεν ^έ'γονας, αΧΧοθεν, 

ΙΠΝ 

ωμοί' νόθον μ€ ιταρθβνενμ έτικτε σον ; 

ΚΡΕ0Τ2Α 

ονχ υτΓο ΧαμιτάΒων ούΒε χορευμάτων 

υμέναιος εμάς, 

τεκνον, ετίκτε σον κάρα, 

ΙΩΝ 

αίαΐ' ττεφυκα Βυσ^ενης, μήτερ, ττοθεν ; 

ΚΡΕ0Τ2Α 

ϊστω Τορ'^οφόνα — 

ΙΠΝ 

τί τουτ εΧεξα^ ; 

ΚΡΕΟΤ2Α 

α σκοττεΧοις εττ εμοΐζ 
1480 τον εΧαιοφυή ττά^γον θάσσει — 

ΙΩΝ 

Χέζεις μοι ΒόΧια κού σαφή τάδε. 

ΚΡΕ0Τ2Α 

τταρ* άηΒόνιον Ίτετραν Φοίβω — 

ΙΩΝ 

τί Φοΐβον αύΒας ; 

ΚΡΕΟΤ2Α 

κρνπτόμενον Χεχος ηύνάσθην, 

ΙΩΝ 

λεγ'* ώ9 ερεΐς τι κεΒνον ευτυχές τε μοί. 

142 ΙΟΝ 

ΙΟΝ 

\\ΊιαΙ: ίδ Ιΐιίδ ΐΗου Ηαδί; δαΐά ? 
επευβΑ 
ΟΓ ίΐηοίΗβΓ ΐΗοιι οαπιβδί — οΗ, οί αποϋιετ ! 

ΙΟΝ 

νΥοβ'δ πιο ! α 1)ίΐ5ΐ:αΓά ? — οΗΐΜ οΓ ιηαίθεη'δ δΐιαπιβ ? 
εκΕυδΑ 

Νο ΙοΓοΙιβδ Λν6Γ€ ^Ιεαηιΐπσ, ηο ΓΕίΓηεηΙ; ουΙδΙί'βΛΓπίη^ 
Ιη ΐΗε θβηοε, τηγ οΗϊΙίΙ, ίοΓ ΐΗε 13Π(Ιλ1 ]^^^1 
\νΗίο1ι 1)Γου§Ηΐ Ιο ίΐιβ Ιίίι-ΐΐι 1\λγ θείΐΓ-Ιονεά Ηεεκΐ ! 

ΙΟΝ 

Αίαδ ! 1)αδβ-ΐ30Γη αιη Ι ? — Ο ιηοΐΙιεΓ, ννΐιβηοβ ? 

ΓΚΕυδΑ 

Ββ ΛνΗηβδδ ΐΗε ΟοΓ^οη-δΙαγίη^ Μαία — 

ΙΟΝ 

\νΐιαΙ 15 ΐΗίδ ? — λνΐιαΐ ιηεαηείΗ ΐΗε λνοΐ'ά ΐΗου Ηαδί 

8Είά ? 

εΚΕϋδΑ 

^V11ο Ηαΐΐι δ6ΐ οη ιη^ λναΙοΙι-ΙολνεΓ ΟΓα^δ 1ί6γ ίΗτοηβ 

Οη Ιΐιε ΙιίΠ \νϋ1ι 1ι€γ ο1ίν€δ ονβΓ^ΓΟΛν-η, — 1480 

ΙΟΝ 

ΌεγΙ^ δαγίη^δ εγ6 ΛεδΘ^ αηά Ι ΟΕπηοΙ; ίηίβΓρΓβί; Ιΐιε 
ίϊ\ίη§. 

εΚΕϋδΑ 

υηΐο ΡΙιοεΙ^υδ 1)6δί(ΐ6 Ιΐιε Γοοίί \ν1ΐ6Γ6 Ιΐιβ ηί^Ηΐίη- 
§αΐ6δ δΐησ — 

ΙΟΝ 

λνΗαί δΐιουΐίΐ οί Ρ1ΐ0€ΐ)α5 \)γ ΐΐιεο 1)6 δΕίά ? 

εκΕυδΑ 
Ιη Β. ΐ3Π(1α1 ίΓΟίη ε11 ηιβη Ιιίά Λναδ Ι Λνεά. 

ΙΟΝ 

8»^ οη : §]Άά ίίθϊη§δ ΐΐιίδ αηά ίοΓίαηε ίαΐΓ ! 

143 ΙΩΝ 

ΚΡΕ0Τ2Α 
Ββκάτω Ββ σε μηνός εν 
κύκΧω κρνφίον ω8ΐν βτβκον Φοιβω, 

ΙΠΝ 

ώ φίΧτατ εΙτΓουσ, ει Χβ^εις ετητνμα, 

ΚΡΕΟΤ2Α 

τταρθενια δ' εμοΰ^ ματερο<; 
1490 σττάρ'γαν άμφίβοΧά σοι ταδ' εν- 

ηψα, κερκίΒος εμάς ττΧάνονς. 
ιγάΧακτι δ' ουκ εττεσχ^ον, ονΒε μαστω 
τροφεία ματρος ονΒε Χοντρά γειροΐν, 
άνα δ' άντρον ερημον οιωνών 
'γαμφηΧαΐς φόνευμα θοίναμά τ εΙ<ζ 
" Κώαν εκβάΧΧει. 

ΙΩΝ 

ώ Βεινα τΧάσα μήτερ. 

ΚΡΕ0Υ2Α 

εν φόβω καταΒεθεΐσα σαν 
ψυχαν άττεβαΧον, τεκνον 
1500 εκτεινά σ άκουσ. 

ΙΠΝ 

εξ ε μου τ ούχ οσι εθν7]σκ€<ζ, 

ΚΡΕ0Τ2Α 

Ιώ' ΒείναΙ μεν τότβ τύχαι, 

Βεινα δε κα\ ταδ'• εΧίσσόμεσθ* εκείθεν 

ενθάΒε Βυστυχίαισιν 

εύτυχίαις τε ττάΧιν, 

μεθίσταταί Β ε ττνεύματα, 

μενετω' τα ττάροιθεν άΧις κακά' νυν δ* 

ε'γενετό τις οΰρος εκ κακών, ώ τταΐ. 1 ΒαΓπβδ : ίοΓ Μ88. €να5. 144 ΙΟΝ €ΗΕυ3Α 

Αηθ Ιΐΐ6 ιηοηΐΐΐδ δ\νβρΙ Γουηά, ϋΐΐ Ιΐιβ ΙβηΐΗ ηιοΐιΐΗ 

οαπΐ6, 
Αηά Ι 1)&Γ€ υηΐο ΡΗοβΙ^υδ & οΙιΐΜ οί δΐιαηηε. 

ΙΟΝ 

Ο 1ΐΛρρ7 ΜτοΓίΙδ, ίί ί;Ηίδ Ιΐιου δΕ^'δΙ: 1)6 ίτηβ ! 
οηΕϋδΑ 
Αηθ ίΙιεδε, ίΐιβδβ ηιοίΙιβΓ'δ δλν&ΐΗίη^-ΚιικΙβ 
ΑΙ)ουί 1:1ΐ66 €Ά5ί, τηγ ΓηΛΐ(ΐ€η ΙΐΒπθδ 1490 

ννΓου^Ηΐ:, πι^ Ιοοηι'δ δΙνίΠ-Ιβδδ ίαδίιίοηίη^δ. 
ΧοΙ Ιο Ιΐι^ Ηρδ ΓοΓ δυοΐ^ Ι ^ανε 
ΤΗε 1)Γ6Ε5ΐ:, ηοΓ \\•ϋ1ι ιηΐηε Ιι&ηάδ άϊά Ιανβ ; 
Βηί ΓοΓίΙι ΐηίο α Ιοηβδοιπε οανβ, 
Α Ι^αη^υεί-δροΐΐ ίοΓ δλνοορϊη^ λνίη^δ. 
Το Ηαάβδ Ιΐΐ66 ϊΥιγ ηιοίΙιεΓ Ηίη^δ. 

ΙΟΝ 
Ο ΐηθΐ1ΐ6Γ, \νΙ\ΆΪ ΗΟΓΓΟΓ Ιο άο, ΪΟ θΒΓ6 ! 
ΟΙΙΕυδΑ 

Ι Λναδ ΙΗγεΠ υηΐο ίειτοΓ — Ι Ηυη^ αγταγ 
ΎΙιγ ϋίε, τηγ \)3.\)γ : Ι δ1:66ΐ6{1 ιηε ίο δίαγ, 

λνΐιεη ιηίηε ΗβΕΓΐ: Λ\'αδ χηοΕπΐη^ " δρίΐι•6 ! " ΙδΟΟ 

ΙΟΝ 

Αη(1 ο£ ιηβ ηϊ^Η δίαΐη ! — ίουΐ Ηογγογ ίί: λνεΐ'β ! 

εκΕϋδΑ 
Ο ίβΕΓίυΙ ο1ΐ£ΐηο€δ οί Ιΐι&ί <3ίΐΓΐί ά^γ, 
Αηά οί ίΐιίδ Λ^-ίΐΗ&Ι ! λΥε αΓ6 ίοδδβά Ιο άνΐΐί 

Οη 1:1ί6 δαΓσε οί οαΐΒπιΐΙ^ ΗϋΙιβΓ αηά ΐΙιϋΗεΓ : 
ΥεΙ ίΐηοη (ίο ΐΗβ Λνΐηάδ οί Ηεανβη δίπίί, 

Αηά Ι^βΗοΜ, λνβ 8Γ6 §1ΐ(ϋη§ ΙΙίΓου^Ιι δυιηιηεΓ 

ΛνεαΙΙιεΓ! [δαίϊιοο. 

ΟΗ ΓΠΛν ϋ Ι&δΙ ! — ίοΓ ίίΐ6 ίΐΐδ ονβΓραδΙ δΗουΙά δΠΓεΙ^ 

Γεϊγ \νίη(1δ, ιη^ δοη, ηοΛν ΕΓβ ν,'&ίϋηξ υδ οη, αίίβΓ 

δίοΓηΐ}- δΐίίοδ. 145 ΙΩΝ 

ΧΟΡ02 
1510 μηΒβΙς Βοκείτω μηΒεν άνθρώττων ττοτβ 

άεΧτΓΎον είναι- ττρος τα τν^-χ^άνοντα νυν, 

ΙΩΝ 

ώ μεταβαΧονσα μνρίονς η^η βροτών 
καΐ Βνστνχ^ησαι καΰθις αν ττράζαι καΧώ<ζ, 
Ύνχ^η, τταρ οΊαν ήΧθομεν στάθμην βίου, 
μητέρα φονεΰσαι καϊ τταθεΐν ανάξια, 
φεΰ' 

αρ εν φαενναΐ^; ήΧίου ττερίΎττυχαΐ^ί 
ενεστί ττάντα τάδε καθ^ ημεραν μαθεΐν ; 
φίΧον μεν ουν σ εύρημα, μητερ, ηΰρομεν, 
καϊ το 'γενος ονΒβν μεμτττόν, ώς ημΐν, τόΒβ' 
1520 τα δ' άΧΧα 7Γ/309 σε βούΧομαι μόνην φράσαί. 

Βενρ* εΧθ^' ες ους σοι τους Χό^γους είττεΐν θεΧω 
καϊ ττερικαΧύψαι τοΐσι ττρά^μασι σκότον. 
ορα συ, μητερ, μη σφαΧεΙσ α τταρθενοις 
ε'^^ί^νεται νοσηματ εΙς κρυτττούς γάμους, 
εττειτα τω θεω ττροστίθης την αΐτίαν, 
καϊ τούμον αίσχρον άττοφυ^εΐν ττειρωμβνη, 
Φοίβω τεκεΐν με φης, τεκουσ ουκ εκ θεοί). 

ΚΡΕ0Τ2Α 

μα την ΐΓαρασττίζουσαν αρμασίν ττοτε 
Νίκην ^Αθάναν ΖηνΙ '^η'^ενείς εττι, 
1530 ουκ εστίν όστις σοι ττατηρ θνητών, τεκνον, 

αλλ* οσττερ εξέθρεψε Αοξίας άναξ. 

ΙΏΝ 

ττως ουν τον αντον τταΓδ' εΒωκ άΧΧω ττατρϊ, 
Β,ούθου τ€ φησί τταΓδά μ εκττεφυκεναι ; 

κρεοτ>:α 
ττεφυκίναι μεν ουχί, θωρείται Βε σε 
αυτού ^ε'^ωτα' καϊ '^αρ αν φίΧος φίΧω 
ΒοΙη τον αυτού τταΐΒα Βεσττότην Βόμων, 
146 ΙΟΝ ΓΗΟΚυβ 

Γ,εΐ ηοηβ β'βΓ θββΓη Β.ιι^])ί ίη ΐΗε ΙοΙ οΓ ητίΛη 1510 

ΡαδΙ Ιιορβ, -ν^Ίιο Γη»ι•1ί6ΐ;1ι λνίκιί; ίο-όαγ ΙίεΓ&ΙΙ-ϊ. 

ΙΟΝ 

Ο ΡοΓίυηε, Ιΐιου ΐΐι.ιί; δΙιίΛεδΙ οοαηϋβδδ ηιοιί.ιΐδ 
ϋηΐο ΓπίδίοΓίαηε, »ηά Ηηοη Ιο λνεαΐ, 
ΗοΛν η€Εΐ•1γ ϊο ΐΗίδ ρ&δδ \\6 οαιηε, Ιΐι&ΐ 1 
δΙιουΜ δ1»^ Γηγ ιηοΙΙιοΓ, δΐιουΐά οί" Ηει• 1)6 δίαίη ! 
ΑΗ δίΓίΐη^ε ! 

ΥθΙ — Γηΐάδΐ; ίΐιβ 1)ΓΪίτ1ιΙ; €ΓηΙ)Γαο6δ οί ΐΗβ δυη 
δθΓΏ6Λν1ΐ6Γ6 άο δυοίι ίΐιϊη^δ ά^γ 1>γ άαγ \)^{ίΐ\\ ? 
δ\\•€€ί:, ιηοΐ1ΐ€Γ, ΐδ τηγ ΐΓε.ίδυΓε-ίΐΌνε οί ΐΗεε ; 
Αηά Ιΐιίδ τηγ 1>[γΐ\ι, Ι ήηά ηο ίϋυΐί ΐΙιεΓείη. 

Υβί δθΓη6\νΗ»1 \νοιι1(Ι Ι δα^ Ιο ΐΗεβ αρΆτΛ. 1520 

ΟοΓπε ΗϊϊΙιεΓ : Ι Λνου1(1 δρεαίν ίΐ; ίη Ιΐηηε εαΓ, 

Αη(1 ίοΐά αΙ)ουΙ; λνίΐΗ (ΙαΓΐ<^η€δδ ίίιαΐ; ί\\γ ραδί;. 

566 ίο α, ιηο11ΐ6Γ^ ΐ65ΐ; Ιΐιγ δίερδ 1ΐ3ν6 δΐίρροίΐ, 

Αδ ΐΏΕΪάδ ίηΪΆΐ[ΐΆΐ& γ\α\ά ίο 1ον6 — Ιο δΗ&ιη6, 

Αηθ υροη ΡΗθ6ΐ)α5 ηο\ν Ιΐιοα οΙίΕΓσβδί; ίΐιίδ^ 

Αηά^ δΐηνίη^ Ιο 6δ03ρε ϊΗε δΐιαπιε οί ιηε, 

Οοδί: ηαιη6 ΙΗ6 Οοά ηι^ δΪΓ6, λνΐιο 5ΪΓ6 λναδ ηοηβ. 

ΟΚΕυδΑ 

Νο Ι — \)γ ΑΐΗβηα, Ι^αάγ οί νίοΙοΓγ, \νΗο 

Αι Ζβυδ' δΐίΐβ €ΐΐ3ΠθΙ;-6θΓη6 Λνΐΐΐι Οΐ^ηΙδ ίουςίιΐ, 

Νο πίογΙ&Ι ηιαη λν&δ δΪΓ6 ίο Ιΐΐ66, πι^ δοη, 1530 

Βυΐ 1ί6 ΛνΗϊοΙι τβΆτ^ά ΐΗβε, Ι^οχίαδ ΐΗβ Κίη^. 

ΙΟΝ 

Ηο\ν §»νβ Ηβ ΐΗβη Ηίδ ΟΛνη δοη Ιο αηοΐΙιεΓ, 
Αηά η^πιεά πΐ6 Χυΐΐιυδ' ΐΓυε-Ιΰβ^οΙΙεη δοη ? 

οκΕυδΑ 
Να^, ηοΐ 1)6^ο1:1;6η ; Ιίυΐ; Ιιΐδ ^ίίΐ άυΙ Ιΐιου, 
δρΓϋη^ ίΓΟΠΐ Ηΐηίδείί, — &δ ίηεηά ϊο ίηεηά δΐιουΐθ ζ\ν& 
Ηίδ ΟΛνη 50Π, ίϊϊ&Ι Ηίδ Ηουδβ ιηί^ΐιΐ Ηανε »η ΗείΓ. 

147 ΙΩΝ 

ΙΠΝ 

ό ^609 αληθής, ή μάτην μαντεύεται, 
€μον ταράσσει, μήτερ, εΐκότως φρβνα, 

ΚΡΕ0Τ2Α 

άκουε ^η νυν άμ εσήΧθεν, ω τβκνον* 
ευεργετών σε Αοξίας €9 ευγενή 
1540 Βόμον καθίζει- του θεού Βε Χε^όμενος, 

ουκ εσχες αν ττοτ ούτε ττα^κΧήρους Βομους 
οΰτ όνομα ττατρός. ττώς <γάρ, ου γ' εγώ γάμους 
εκρυτΓτον αύτη καί σ άττεκτεινον \άθρα ; 
6 δ' ώφεΧων σε ττροστίθησ αΧλω ττατρι. 

ΙΠΝ 

ουχ ώδε φαΰλως αύτ εγώ μετέρχομαι, 
άΧκ Ιστορήσω Φοΐβον εΙσεΧθών Βόμους, 
εϊτ εΙμΙ θνητού ττατρος εϊτε Αοξίου. 
εα• τί<; οϊκων θυοΒόκων ύττερτεΧης 
άντηΧιον ττρόσωτΓον εκφ αινεί θεών ; 
1550 φβν(-^ωμεν, ώ τεκουσα, μη τα Βαιμόνων 
ορώ μεν, εΐ μη καιρός εσθ' ημάς οράν. 

ΑΘΗΝΑ 

μη φευγετ'* ου ^αρ ττοΧεμίαν με φεύγετε, 
άλλ' εν τ ^Αθήναις κάνθάΒ' ουσαν ευμενή, 
εττώνυμος δε σης άφικόμην χθονός, 
ΏαΧλάς, Βρόμω σιτεύσασ ΆττόΧλωνος ττάρα, 
ος εις μεν όψιν σφών μόΧεΙν ουκ ήξίου, 
μη τών Ίτάροιθε μεμψις εΙς μέσον μόΧη, 
ημάς δε ττέμττει τους Χόλους ύμΐν φράσαι, 
ώς ηΒε τίκτει σ εξ ^ ΑττοΧΧωνος ττατρός, 
1560 ΒίΒωσι δ' οίς εΒωκεν, ου φύσασί σε, 

άλλ,' ώ9 κομίζη σ οίκον εύ'^ενεστατον, 
εττεί δ' άνεωχθη ττρά'γμα μηνυθεν τόΒε, 
θανεΐν σε Βείσας μητρός εκ βουΧευμάτων 

143 ΙΟΝ ΙΟΝ 

Ιδ Ιΐιβ Οοά ϊΓυβ ? — ΟΓ (ΙοϊΗ Ηίβ οΓίίοΙβ Ηβ ? 
ΜοίΗβΓ, Γπ^' δουΐ ϋ ΐΓοαΙ^ΙβίΗ : Λ^-βΠ ϋ τηΆγ. 

ΟΚΕϋβΑ 

Ηε&Γ ηοΛν \ν\\Άΐ οοιηβΐΗ ίο ιη_γ Γπίπί], ηι^ δοη ; 

ΟΓ Ιίίηόηεδδ Εοχΐίΐδ §ίν6ΐΗ ίΗεε α ρΐαοε 1540 

Ιη Ά ρΓουά 1ιοα5€ : 1ια(ΐ3ί; ίΐιοα 1)66η οαΐΐεά Ηίδ 5θη, 

Τΐιου Ηίΐίΐδΐ Ηαά ηοηε ΐπΐιεπίαηοε ΐΠετεοί, 

ΝοΓ Ά δίΓβ'δ ηαιηβ : — ΗοΛν οου1(ΐ8ί; ΐΗου, Λνΐιεη ηΊ}'56ΐΓ 

δΐ;ΐ11 Ιιΐά Ηίδ Γ^ρε, γβα, 1>γ ί\\γ δεοΓβί; ά6&ί;1ι? 

ΤΗεβ ίοΓ ύιγ ^οοά Ιο αηοίΗβΓ δίΓβ Ηβ §ΐν63. 

ΙΟΝ 

Νε}τ, ηοΐ ΐΗϋδ Ιΐσΐιϋ^ οη Ιΐιβ ^αβδΐ Ι ρΓβδδ. 

Ι λνίΐΐ Ηδΐί ΡΙιοεΙίαδ, €;πί6ηησ Ηϊβ ίαηβ, 

" Αιη 1 οί Εοχί&δ, ΟΓ α ιηοΓίέΐΙ δίΓβ ? " 

ΑΤΗ ΕΝΑ αρρεανχ αδονβ ΐΗβ ίβτηρίβ ίη Ιιβτ οΗαήοΙ. 

Ηα ! Ηί^Η αΐίονβ ΐΗε ΐηοεηδβ-Ι^ΓβαΐΗίησ Ηουδβ 

λνΠαΙ; Οοά τενεαίδ & ίαοε Ιΐιαϊ ίΐΌπίδ ΐΐιε δυη ? 1550 

ΙΙ,βΙ υδ ίίεε, ηιοίΙιεΓ, Ιβδί λνε §αζ6 οη Οοάδ, 

ΕχοερΙ ίη δεαδοη ιηεβί; ίοΓ \\\άΙ §Γ€αΙ νίδίοη. 

ΛΤΗΕΝΑ 

ΡΙ^ ηοΐ ; ηο ίο6 αιη Ι ΐΠαί; γ& δΗουΙά ίΐεβ, 

Βϋί;, &δ ίη ΑΐΗεη^, ΙιβΓβ απι §Γ&οίουδ-\νϊ1ΐ6ά. 

Ι 00Π16 Γγοιπ ΐΗγ Ιαηά — Ιαηίΐ ΙΙίεΙ Ι^βΕΓδ τηγ η&ιηβ •. 

Ι Ρίΐΐΐαδ ΓΐΌΐη ΑροΠο δρεεά ίη ΙΐέΐδΙε, 

\νΐΊο άεΐ^ηβά ηοΙ: ίο τενεαΐ Ιιίιη Ιο }ΌαΓ δί^Ηΐ;, 

Είδε πιυδί: Ηβ οΗίοΙβ }Όυ ίοΓ Ιΐιΐησδ ονβΓραδϊ, 

Βαί δβηάεΐΗ πιβ Ιο Ιβΐΐ ίο γοα Ιιίδ λνοΓ(3δ : — 

ΤΗβε ΐΐιίδ (^υεεη Ι^&Γβ, Ιίε^οίΙεη οί Αροΐΐο : 1560 

Ηο ^ν€δ Ιο -ννΗοιη Ηβ ^ανε, ηοΙ Ιΐΐίΐΐ; ίΐιεγ ^άϊ Ιΐιοβ, 

Βυί ίοΓ ΐΗν Ιΰηη^ίη^ Ηοηιε ίο ά. ρΓΪηοεΙν Ιιουδο ; 

Τΐιεη, \ν1ΐ6η ΐΗε πι&ΙΙεΓ \ναδ Ιαίά Ιΰ^Γβ εποΙ \.ο\ά, 

Ρ6ΕΓίη§ ΙεδΙ ΐΐιου δΐιοαίάδί ο£ 1ι6γ ρίοΐ 1)6 δίαίη, 

149 ΙΩΝ 

καΐ τήν^€ 7Γ/309 σον, μηχαναΐς Ιρρύσατο. 
βμεΧλβ δ' αύτα Βιασιωττησας άναξ 
ίν ταΐς ^Κθηναυ<ζ ^νωριεΐν ταύτην τ€ σην, 
σε θ* ώζ Ίτέφυκας τησΒε και Φοίβου ττατρός. 
αλλ' ώζ ττεραίνω ττρά^μα, και χρησμούς θεού, 
1570 β'φ' οίσιν εζευξ' άρματ, είσακούσατον. 

Χαβονσα τόνΒε τταΐΒα Κεκροττίαν χθόνα 
χώρει, Κρέουσα, κείς θρόνους τυραννικούς 
ϊΒρυσον εκ 'γαρ των ^Έίρεγθεως ^ε^ως 
Βίκαιος αρχειν της εμης οΰε χθονός. 
εσται δ* αν Έλλαδ' εύκΧεης- οι τοΰ8ε 'γαρ 
τταΐΒες γενόμενοι τέσσαρες ρίζης μιας, 
εττώνυμοι ^γής κάττιφυΧίου χθονος 
Χαών έσονται, σκόττεΧον οΐ ναίουσ* εμόν. 
ΤεΧεων μεν εσται ττρώτος' είτα Βεύτερος 

1580 "07Γλ7;τ€? ^Αρ^αΒής τ, εμης τ άττ αΙ'γίΒος 

εν φΰΧον εξουσ^ Κί'γικορης. οΐ τώνΒε δ' αΰ 
τταΐΒες γενόμενοι συν χρόνω ΤΓεττρωμενω 
ΚυκΧάΒας εττοικησουσι νησαίας ττόΧεις 
χέρσους τε τταράΧους, ο σθένος τημ-τ} χθονϊ 
ΒίΒωσιν άντίτΓορθμα δ' ηττείροιν Βυοΐν 
ττεΒία κατοικησουσιν, ^ΑσιάΒος τε ^ής 
Εύρωττίας τε- τοΰΒε δ' ονόματος χάριν 
'Ίωνες ονομασθεντες εξουσιν κΧεος. 
Β^ούθω Βε καΐ σοΙ ^γί^νεται κοινον ^ενος, 

1590 Αωρος μεν, ένθεν ΑωρΙς νμνηθησεται 

ΊΓοΧις' κατ αίαν ΙΤεΧοττίαν δ' 6 Βεύτερος 
^Αχαιός, ος ^γής τταραΧίας 'Ρί-ου ττεΧας 
τύραννος εσται, κάττισημανθησεται 
κείνου κεκΧησθαι Χάος ονομ εττώνυμος. 
καΧώς δ' ^ΑττόΧΧων ττάντ εττραξε' ττρώτα μεν 

Ι50 ΙΟΝ 

Αηά δΗβ οί 11ΐ6β, δ&νεοί ϋιεβ \)γ ΙΗηΙ (Ιενίοβ. 
Νονν ΐΗε Οοά \\'ο\ι\ά Ιιανβ Ιίβρί; ΐΗε δβοΓεΙ: Ηιά 
ϋηΐίΐ ΐη Αΐΐιβπδ 1ΐ6 Γονϋ^ΐεά Ιι(;γ Ιΐιίηβ, 
Αηά Ιΐΐ6β Ιΐιε 5οη οί Ηθγ βικί ΡΙιοεΒυδ 1)0Γη. 

Βυΐ; — Ιο τπΆΐίβ βηά Άηά ίεΐΐ 1ιΐ5 ΟΓαοΙβδ, 

ΡοΓ \νΉίο1ι Ι γο]ίαά τηγ οΐιαποί, 1ΐ6ίΐΓ]<6η ^ρ. 1570 

Τίΐ]<6 ΐΗΐδ ΐΗγ δοη αηά §ο Ιο ΟεοΓορδ' Ιαηά, 

0Γ6υ5α, Άπά οη ΐΗτοηβδ οί δονεΓεινηΙγ 

δθ&Ι: ΙιίηΊ ; ίοΓ, οί ΕΓβοΙιΙΙιευδ' ϋηοασς δρι-υη^, 

ννοΓίΗ^ 1ΐ€ ΐδ Ι:ο τυΐβ ο'βΓ ηιίηε ΟΛνη Ι&ηά. 

Γαπιοά δΐιαίΐ Ηε Βε ΐΙίΓου^τΙι Ηεΐΐαδ ; ίοΓ ϋιε δοηδ 

ΒοΓη Ιο Ηίηι, ενεη ίοαΓ ίΓοπι Ιΐιΐδ οηε Γοοί, 

δΙίΕΐΙ §ΐνε ΐΗεΪΓ ηβηιεδ υηΐο ίΗε δενεΓ&Ι Ιηΐ^εδ 

Οίίΐιε Ιαηά'δ ίοΐΐί ΛνΗΐοΗ ά\νε]1 υροη ηιίηε ΙιΐΙΙ. 

Οείεοη ίΗβ «Γδί; δΐιαίΐ 1)ε ; ΐΗε δεοοηά 1;πΙ»β 

Ηορίείεδ ; ΑΓ^αάεδ ίΐιε ίΗΐΓά : ΐΗε ίοϋΓΐΙι, 1530 

Οηε 1:ηΙ)ε, οί ηι^ δΗίεΙά ηαπιεά Αε^ΐοοΓεδ. 

Αηά ίΗεΪΓ δοηδ ΐη Ιΐιε ίυΐηεδδ οί ίΐιε Ιίηιε 

δΐιαίΐ ίουηά ΐΗειτι οϋίεδ ΐη ΐΗε ΟγοΙαά Ιδίεδ, 

Αηά δεαΙ)οαΓά τεαίπΐδ, ίοΓ δίΓεη^ίΗ υηίο ΠΛγ Ιπηά. 

Υεα, ΐΗε7 δΐιαίΐ ρεορίε εΐΐΗεΓ πιαΐηίαηά'δ ρΐαίηδ 

Οη εΐΐΗεΓ δΐάε ΐΗε δίΓβΐΙ;, οί Αδΐα-ΐαηά 

Αηά ΕαΓορε : αηά 1)εοαυδε οί ΐΥιγ δοη'δ ηαιηο 

Ιοηΐαηδ δΗαΙΙ 1)β ηαιηεά, αηά \νΐη Γεηο\νη. 

ΡΐΌηι ΧυίΗαδ Ιοο αηά 1:Ηεε α δεεά δΗαΙΙ δρπη^, 

ΌοΓαδ, οί \ν1ιοπι δΐιαίΐ Όοπδ δοη^-Γ^ηοννηεά ^^ 1590 

Απδε : ΐΗε δεοοηά §οε1:}ι Ιο Ρείορδ' Ιαηά, 

ΑοΗαευδ ; ο'εΓ ΐΗε δεαίίοαπά δΗαΙΙ Ηε τεΐ^ 

Νί^Η Κΐιΐοη, αηά Ιΐιε ρεορίε οί Ηΐδ ηαπιε 

Απιοησ ίΗε ηαϋοηδ δΐιαίΐ ί)ε δεαίεά ίΗεΓελνΐΐΗ. 

ννεΐΐ ΗαΐΗ Αροΐΐο α11 ίΐιίη^δ άοηε : ίοΓ, ίίΓδΙ;, 

151 ΙΩΝ 

άνοσον Χοχεύει σ*, ώστβ μη ^νωναι φ[\ους• 
67ΓβΙ δ' 6Τίκτ€<ζ τόνΒε τταΐΒα κάττίθου 
€Ρ στταρ'γάνοίσίν, άρττάσαντ €? ά>γκαλα<ζ 
Έρμήν κεΧεύει Ββΰρο ττορθμβυσαι βρέφος, 
1600 έθρεφε τ ούδ' εϊασεν εκιτνεϋσαί βίον. 
νυν ουν σιώττα, τταΐζ οδ' ώ9 ττεφυκε σό?, 
ϊν η Β6κησι<; Ηοΰθον ήΒεως εχτ}, 
συ τ αυ τα σαυτή<; αηάθ' ε')(ουσ ίτ]<ί, ηΰναι* 
καΧ γαίρετ' εκ <γαρ τήσ8^ αναψυχής ττόνων 
εύΒαίμον ύμΐν ττότμον εξα'^'^εΧΧομαι, 

ΙΏΝ 

ώ Δί09 Παλλάς με'^ίστου θυηατερ^ ουκ άττιστία 
σους \6^ους ενΒβξόμεσθα' Ίτείθομαι δ* είναι 

ττατρος 
Αοξίου καΐ τήσΒε' καΐ ττρίν τούτο δ' ουκ άττιστον 

ην. 

ΚΡΕ0Υ2Α 

τάμα νυν άκουσον αινώ Φοΐβον ουκ αινούσα 
ττρίν^ 
1610 οΰνεχ ου ττοτ' ημελησε τταώος άττοΒιΒωσί μοι, 
αϊΒε δ' εύωτΓοΧ ττύΧαι μου καΐ θεού •χρηστίίρια, 
Βυσμενή ττάροιθεν οντά. νυν δε καΐ ρότττρων 

χέρας 
ήΒέως εκκρημνάμεσθα καΐ ττροσεννεττω ττύΧας, 

ΑΘΗΝΑ 

τίνεσ^ οΰνεκ εύΧο^εΐς θεον μεταβαΧουσ ' άεΧ <^αρ 

ουν 
χρόνια μεν τα των θεών ττως, εΙς τεΧος δ* ουκ 

ασθενή. 

ΚΡΕΟΥ2Α 

ω τεκνον, στείχωμεν οϊκους, 
152 ΙΟΝ 

Ηε ^Ανβ ΐΗεβ ΗεαΙίΗ ίη ΐΓανΗΪΐ ; 50 ηοηε Ιίηβλν : 
Αηθ, Λνΐιεη ΐΗου ΙιαάδΙ Ιίοηιβ ΐΗίδ οΗίΙά, Άηά €ά5\. 

Ηΐηι ουί 
Ι η 5\ναθάΗη§-ΐ3ίΐηά5, 1)2ΐά6 Ηεπηβδ ίη Ηίδ »πη3 
δικιΐοΐι Ιιίπι 8.\νΆγ, Άηά ΗϋΗβΓ \ν&Γΐ: Ιΐιγ 1>ίΐΙ)€ ; 
Αηθ ηυΓΐυΓ6(1 ΗϊΓη, ηοΓ 5ΐιίΤ"6Γ€(1 Πιπί Ιο (ϋβ. 1600 

Νολν ΐΗβΓεΓοΓβ δίΐγ ηοΐ ΐΗαί; ΐΗίδ Ιβίά ίδ ϊΗίηβ, 
ΤΗαΙ: ΧυΐΗυδ ίη 1ιΐ5 ρΙιβηΐΗδγ χηΆγ ^ογ, 
Απα Ιΐιΐηε ΐΗε 5αΙ)5ΐίΐηο€, \3ίάγ, 1)6 οί ί)1ίδ8. 
ΓΒΓελνβΠ ^6 : αίΙεΓ ΐΗΐδ τείΐεί ίΐΌπι ννοοδ 
Ι 1)ηη§ }Όα Ιίάίη^δ οί ά Ηαρρ^ Ιοί. 

ΙΟΝ 

ΡαΙίΕδ, Οαυ^1ιΐ€Γ οί" ΐΗε Ηΐ^ΗβδΙ:, οΗΐΜ ο£ Ζευδ, λνβ 

Λ\'ί11 Γ606ίν6 [ί)&Η6ν6 

ΤΗεδβ ί\\γ \νΌΓ(Ιδ ΛνϋΗ ηο υπίπϋΗ, 1)υΙ Ι^οχίαδ άο Ι 
δίι•6 Ιο τη&, Άηά ΗβΓ πιγ πιοίΗει* : — ηβνβΓ Λ\'αδ ΐΗίδ 
ρΕδί Ιίεΐίοί". 

ΟΚΕϋδΑ 

ΗεαΓ Π16 : ΡΗοεΙ^υδ ρι-ίΐΐδθ Ι^ λυΗοπι Ι ρΓαίδβά ηοΐ ίη 

ηιίηε Ιιοιιγ οί ^πεΓ^ [πολν τεδΐοι-εδ. 

ΓοΓ ΙΙίεΙ \ν•Ηοηι 1ΐ6 δεί; άΙ ηΆ\ΐξ}\ί, Ιιίδ οΐιΐΐά, ίο ηΐ6 Ηε 1610 

Ι^ονεΐ^ ίδ Ηίδ ΟΓαοΙβ^ αηά ίαΐΓ ίο πιε ίΗβδε ίεηιρίε- 

άοοΓδ, [ροι*ί3ΐ-πη^, 

Ηαίείυΐ ίΙιου^Η ίΐιε^ ΛνβΓβ ΕίοΓείίιηε. Νο\ν υηίο ίΗβ 

Αδ Ι 1)1(1 Ηΐδ §αί6δ ηι^ Μΐίΐιβ ί^ΓελνεΙΙ^ \\'ίί1ι Ιονίη^ 

Ηαηάδ Ι οΐίη^. 

ΑΤΗΕΝΑ 

\νε11 (Ιοδί ίΗου ίο ίαΓη ίο ρΓ8Ϊδ6δ οΓ ίΐιε Οοά : δο ίδ ίί 

δίίΐΐ— 
δΙοΛν ίΐιε Οοίΐδ' ΙΐΗΠίΙδ Η&ρΐ^ ο-τ^, 1)ΐιί ιηίσΗίίΙγ αί Ιίΐδί 
ίαΐβΐ. 

οκΕυδΑ 
Ηοηΐ6\ν2ΐΓά Ιεί υδ ραδδ^ τηγ δοη. 

νοι.. IV. 153 ΙΩΝ 

ΑΘΗΝΑ 

στ€ίχζθ\ βψομαι δ' εγώ. 

ΙΠΝ 

άξΙα γ' ημών 68ονρ6<ζ. 

ΚΡΕΟΤ2Α 

καΐ φίΧοΰσά γε ΊττοΚιν, 

ΑΘΗΝΑ 

€19 θρόνονζ δ' ίζον τΓολαιούς. 

ΙΠΝ 

άξίον το κτήμα μοί. 
Χ0Ρ02 

ώ Δί09 Αητονς τ "ΑττοΧλον, χαΐρ' οτω δ' 

€\ανΡ6ταί 
1620 συμφοραΐς οίκος, σεβοντα δαίμονας θαρσεϊν 

χρβών^ 
εΙς τ€λθ9 γά/3 οι μεν βσθΧοΙ τυ^χάνουσιν αξίων, 
οΐ κακοί δ', ωσπβρ ττεφύκασ , οΰττοτ ευ ττρά- 

ξειαν αν. 154 ΙΟΝ ΑΤΗ ΕΝΑ 

Ρ»55 οη : πι^δεΙΓ δΗ»!! ίο11ο\νΐη§ οοπίΰ. 

ΙΟΝ 

ΒβΒΐ \ν^.^-^ν£ι^(1^η εγΙ ΐΗοα ! 

€ΚΕυ8Α 

Τΐιοα \νΗο Ηοίθεδί ά^ατ ουΓ οϋ^-Ηοηης 

ΑΤΗΕΝΕ 

δείΐΐ ΐΗβ6 οη ίΐιε αηοίβηΐ ΙΙίΓοηβ. 

ΙΟΝ 

Α ξοοάΐγ ΗβπΙα^β 18 τηίηθ. 

€Η0Ριυ8 

Ζευδ* Επά Ι^εΙο'δ δοη ΑροΠο, ΗεϊΙ ! Ί^^ί ]ύτη ίο 

ρολνβΓδ άΐνίηβ 
ΚεικΙεΓ ΗοίΓίασβ υικϋδοια^εά, -ννΐιοδβ Ηουδβ αίΗΐοΙίοη'δ 

ΙχιίΓΘΐδ δπιίΐβ : 1620 

ΓοΓ Ιΐΐ€ §00(1 αΙ Ιαδί δΐιαίΐ ονεΓοοπιε, αΐ ΙίΐδΙ ΕΐΙ^ΐη 

ΐΗείΓ γϊ^Ηϊ; 
Βαί ίΗε ενίΐ, \)γ ϋιβΪΓ ηαίυτε'δ 1α\ν, οη §οο(1 δΗαΙΙ 

ηενβΓ ϋ^Ηί. 

[Εχεηηί ϊη ρΓΟΟβ^ήοη ίο τηαΓοΗϊηβ ηιηήο. 155 Ηίρροι,γτυδ ΑΚαυΜΕΝΤ 

ΗίΡΡοι,ΥΤΑ, ^Η66η ο/ ΐΗβ Ατηαζοηε, Ιοτε Ιο ΤΙιβββιΐί, 
^ί7ΐ§ ο/^ ΑΐΗβηχ αηά Τνοεζβη, α 5οη πΊιοτη Ηβ ηαιηβά ^τοηι 
ΗβΓ, ΗΐρροΙΐ/Ιηχ. Νοτν Ιΐάε ^οιιΐΚ ζτβτν ιιρ ο/ αΐί τηβη 
ιηο8ΐ ριΐΓβ ιη Ηεαή, τειβΓβηάηξ ο^ιίεβί/ ΑνΙειπΐβ ΐΗε 
Μαϊάεη, Οοάάεεε ο/ ΐΗε Ο/ιαχβ, αηά ΐίΙΙοΊι/ εοηίετηηΐησ 
ΐΗβ πΌΓεΗιρ ο/' ΑρΗτοάΐΙε. ΙΜιετε/οτε ΐΗε ηταΐΗ ο/ Ιΐιε 
^ιιεεη ο/ Εονε ηαε ΙΐίηάΙεά α^α'ιηεί Μτν, αηά ί/ιε ηιαάε 
ΡΗαεάτα, Ηί8 ^αΐΚετ 8 ^οηησ τνΐ/ε, ηιαά τνΐΟι ίονε /οτ Ιηιη ; 
αηά αΙΐΗοιισΙι εΗε τυνεείΐεά ινΊΐΗ Ηετ τηαΐαάχ), αηά ίΐτονε Ιο 
Ηΐάε ΐΐ ίη Ιιετ Ιιεαή, ΙίΙί ότ/ ίΐιε /ενεν ο/ ιΐ ^Ιιε τναβ ΒΓΟίίξΗί 
ηίσΗ ίο άεαΙ}ΐ8 άοον, τ/βΐ ιη ΐΗε εηά ϋ η-αε τενεαίεά, αηά 
ηαε νιαάβ άεείηιαϋοη Ιο Ηετ αηά ίο ΗϊρροΙι/ίιΐ8 αίεο. ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ 

ΑΦΡΟΔΙΤΗ 

ΙΠΠ0ΛΤΤ02 

Χ0Ρ02 ΚΤΝΗΓΠΝ 

ΘΕΡΑΠΩΝ 

Χ0Ρ02 ΤΡΟΙΖΗΝΙΩΝ ΓΤΝΑΙΚΠΝ 

ΤΡ0Φ02 

ΦΑΙΔΡΑ 

ΘΗ2ΕΤ2 

ΑΓΓΕΑ02 

ΑΡΤΕΜΙ2 ϋΚΑΜΑΤΙδ ΡΕΚ80ΝΑΕ 

Αρπκοοιτε (ογ Ουρκι3), ΐΚί, ^η6€η ο/ Ι,ονε. 

ΗΐΡΡ0ΐ.ΥΤϋ3, .9071 ο/ ΤΗβδεπί αηά ΗίρροΙί/Ια ^η€€η ο/ Μβ 
Αηιαζο7ΐ3. 

Ρηαεπκα, άαη^Ηΐβν ο/ Μϊηο8 Μη^ ο/ ΟηΙβ, αηά ιυί/β ο/ 
ΤΗβ-<ίβη3. 

ΝϋΚδΕ ΟΓ Ρηαεπκα. 

ΤιίΕδΕϋδ, Ηη^ ο/ ΑΐΗε-Μ αηά Ττοεζεη. 

ΑΚΤΕΜΙ3, Οοάάεββ ο/ ΗηηΗπς. 

δΕΚΥΑΝΤ ΟΓ ΗίΡΡΟΙ,ΥΤϋβ. 

ΜΕ35ΕΝΟΕΚ, ΚακΗπιαπ ο/ Η%ρ2)οΙ}/Ιη8. 
0Η0κυ3, €θτηρο8€(1 ο/ η-οτηβη ο/ Ττοίζβη. 
Οκοκϋδ ο/ ΚηηΙίΊπεη. 
ΑϋεηάαηΙ» αηά Καηάνιαχάβ. 

δΟΕΝΕ : ΒβίοΓβ ΐΗβ ραΐαοβ ο£ ΤΗβδβιιβ αί ΤΓΟβζθπ, \ΓΗβΓθ 
ΤΗβδβυδ ά\νβ1ΐ, ΐ3βϊη§ δθΙΓ-βχϊΙβά ίοΓ & }•β&Γ ίΓοηι Αΐΐίθηδ, 
Ιο βχρίαΐβ ΐΗβ 8ΐΐ6ά(ϋη§ ο£ ΐΐιβ Ιΐοοά οί ΙίίπΒΓηεη -λ-Ιιο Η&ά 
ΒΟΐι^Ηΐ Ιο άβΙΙίΓοηβ Ιιίιη. 10 ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΦΟΡΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 
ΠοXX^^ μβν βν βροτοΐσι κούκ άνώννμο<; 
θεα κάκΧημαι Κυ7Γ/9ί9, ουρανού τ βσω' 
όσοι τ€ ττόντον τβρμόνων τ ^ΑτΧαντίκων 
ναίουσιν είσω ψω? όρώντβς ηΧίον, 
τού<; μίν σίβοντας τάμα ττρεσβεύω κράτη, 
σφάλλω δ' όσοι φρονοΰσιν €^9 ημα<; ^κ,ε'γα. 
βνβστί ^αρ Βη καν θεών 'γενβί τόΒε, 
Τιμώμενοι 'χαίρουσίν άνθρώττων νττο. 
ΒεΙξω Βε μύθων τώνΒ' άΧήθειαν τάχ^α* 
6 ^άρ με Θ>;σ€ω? ττα^ς, \\μαζόνο<ζ τόκο<ζ 
*Ϊ7Τ7ΓΟΧντο<;, ά'^νού Υ[ίτθεω<ζ τταίΒενματα, 
μόνο<; ΤΓοΧίτών τήσΒε γτ}^ Ύ ροίζηνία^ 
Χε^ει κακίστην Βαίμ6νο)ν ττεφνκεναι, 
άναίνεταί Βε Χεκτρα κού Λίτανεί ^άμων 
Φοίβου δ' άΒεΧφην "Αρτεμιν Αίος κόρην 
τίμα, με^ίστην Βαιμόνων η<^ούμενο<ζ' 
γΧωραν δ' αν ϋΧην τταρθενω ξυνών άεΐ 
κυσίν ταχείαις θήρα<; εξαίρει 'χθονός, 
μείζω βροτείας Ίτροσιτεσών ομίΧία^. 
20 τούτοίσι μεν νυν ου φθονώ' τί γα/3 με Βεΐ ; 

α δ' 669 εμ ήμάρτηκε, τίμωρησομαο 
^ΙτΓΊτόΧυτον εν τ^δ' ημερα' τα ττοΧΧα Βε 
ττάΧαι 7Γροκόψασ\ ου ττονου ττοΧΧοΰ με Βεΐ. 

102 ΗΙΡΡ0Ι.ΥΤυ3 

ΕηΙβΓ ΑΡΗΠοηιτΕ 

ΑΡΗΚΟΟΙΤΕ 

Μϊ^Ηΐ:^ οη ελγΙΗ, ηιί^Ηΐ^ ϊη ΙιεΛνβη,, »Γη Ι 

0}•ρΓί5 Ιΐιε Οοάάβδδ η{ΐηΐ6(1, α ]5^^^^ο"5 πίίΓηβ. 

Αηά οί α11 άλνεΙΙοΓδ 'ίΛνίχΙ, ίΐιε Ροηϋο δβίΐ 

Αηά Αΐΐαδ' 1)ουΓη, ΛνΙιίοΗ Ιοοίν οη ΐΗε δαη'δ ϋ^^ιί^, 

Ι ΗοηοαΓ ΐΗ^ηι Λνΐιίοΐι ΓβνοΓεηοε ηι^ ρον\•6Γ, 

ΒαΙ Ι3ηη§ ΐΐιε ρΓοαά Ηε&Γΐδ 1\\3Χ ά^^γ ιηβ Ιολν. 

ΡοΓ βνεη Ιο ΐΗο Οοάδ Ιΐιίδ ΒρρβΓίίΐΐηδ, 

ΤΙΐίΐΙ ίη ίΐιβ 1ΐ0ΓηΛπ;6 οί ηιαη1<ΐη(1 Ιΐιεν ]ογ. 

Αηά Ι ΛνίΠ ^ΐνε δλνίίί; ρΐ'οοί οί Ιΐιβδβ πιγ Λνοΐ'άδ : 

ΡοΓ Τ1ΐ6δ6αδ' δοη^ 1)θΓη οί ίΐιε Απιπζοη, 10 

Ηΐρροΐνίαδ, ρυΓε-Ιιε&Γίεά Ρί1:1;Ιΐ6υδ' \ν3Γ(1, 

δοΐε πιΐίΐ 1116 ίοΐΐ^ οί Ιΐιΐδ ΤΓοεζεηίαη Ιαηά 

δ&}'6ΐΗ 1\\3Λ, νΐΐεδί οί ΐΐιε Οοάδ ά\ύϊ Ι ; 

Κ€]€θ1;δ ΐΗε οουοίι ; οί ηΐΛΓηασβ \νΐ11 Ηε ηοηο, 

Βαΐ: ΙιοηοαΓδ Ρ1ΐ0€ΐ)υδ' δίδΙβΓ Αι•1(ίηιίδ, 

Ζεϋδ' οΐιίΐίΐ, Άτ\ά οουηΐδ ΗεΓ ^Γβ&ΙεδΙ: οί Ιΐιβ Οοάδ ; 

Αηά ΙΙίΓοα^Ιι ί1ΐ6 §Γ€€η\νοοά ίη ΐΐιε Μπΐά'δ ίταίη 

δΐϋΐ 
ννίΐΐι δλνΐίΐ ^ουηάδ δλνεβρδ ΐΗε Λνϊΐά 1)€&δ1δ ίΓοιη Ιΐιβ 

ίΐηΐίεά λνί1:ΐΊ οοπιρΒηίοηδΙιΐρ Ιοο ]η<τ1ι ίοΓ ηιαη. 20 

Υ 6ΐ ΐΗίδ Ι ^Γυά^ε ηοΐ : Λνΐιαΐ ίδ Ιΐιίδ ίο ηιβ ? 

ΒαΙ Ηίδ άείΐαηοε οί πΐ6 ΛνΐΠ Ι ανεησε 

υροη Ηΐρρο1}Ί:αδ ΐΗΐδ ά^γ : ΐΗε ρ&ΐΐι 

ΝνεΙΙ-ηΐ^Ιι ίδ αΙε&Γεά ; δο^ηΐ ρίΐίηδ ίΐ ηεεάεΐΐι γεί. 

ι63 ΙΠΠΟΛΥΤΟ:^ :ετεφανηφορο5 

ίλθόντα ηάρ νιν ΐΐιτθέως ττοτ βκ Βόμων 
σεμνών €? όψιν καΐ τέΧη μυστηρίων 
Π.ανΒίονο<ζ ^ήν, ττατρος ευγενής 8άμαρ 
ΙΒοΰσα Φαώρα καρΒίαν κατείχετο 
ερωτί Βείνω τοΐ<ζ εμοΐζ βούΚευμασι. 
και ττρίν μεν ελθεΐν τηνΒε ^ήν Ύροίζηνίαν, 

30 πτετραν ιταρ αυτήν Παλλαδο? κατόψίον 

<γής τήσΒε ναον ΚύττριΒοζ ε<^καθίσατο, 
ερώσ^ ερωτ εκΒημον ΊτΓττοΧύτω δ' εττι 
το ΧοίΤΓον ώνόμαζεν 'ώρυσθαι θεάν. 
εττεί δβ θησεύς Κ^εκροττίαν Χείττευ γθόνα, 
μίασμα φεύ^ων αϊματος ΐΙαΧλαντίΒών, 
καΐ τηνΕε συν Βάμαρτι ναυστοΧεΐ χθόνα^ 
ενιαυσίαν εκΒημον αΐνέσας φυ^ην, 
ενταύθα 8η στενουσα κάκΎΓεττΧη'^μενη 
κεντροίς έρωτος ή τάΧαιν άττόΧΧυταί 

40 ο'^'^ν' ^^νοίΒε δ' οΰτίς οίκετών νόσον. 

άλλ' οΰτυ ταύττ} τόνΒ^ έρωτα χρη ττεσεΐν 
Βεί^ω Βε %ησεΙ ττρα^μα, κάκφανησεται. 
κα\ τον μεν ημΐν ττοΧεμων νεανίαν 
κτενεΐ ττατηρ άραΐσίν, α<; 6 ττόντως 
άναξ ΙΙοσείΒών ώττασεν θησεΐ 'γερας, 
μηΒεν μάταιον εΙς τρΙς εΰξασθαι θεώ. 
ή δ' εύκΧεη<ζ μεν, αλλ' 6μω<ζ άττόΧΧυταί, 
ΦαίΒρα' το <γαρ τ>}σδ' ου ττροτίμήσω κακόν 
το μη ου τταρασχεΐν τού<; εμούς εχθρού^; εμοί 

50 Βίκην τοσαύτην ωστ εμοΙ καΧώ<ί εχείν. 

αλλ', είσορώ ^αρ τόνΒε ιταΐΒα @ησεως 
στείχοντα θηρα^ μόχθον εκΧεΧοιττότα, 
*Ϊ7Γ7ΓΟΧυτον, εξω τώνΒε βήσομαι τόττων. 
7Γολ?)9 δ' άμ αύτω^.ίττροσττόΧων οττισθόττους 
κώμοζ ΧεΧακεν'Άρτεμιν τιμών θεάν 

104 ΗΙΙ'ΡΟΙ.ΥΤϋδ 

ΡοΓ, Ε3 Γγοπι ΙΐΛΐΙδ οί ΡϊΙΐΗευΒ οηοε Ηο δου^Ηϊ 
Ρϋΐκϋοη'δ ΐΆπά, Ιο δ€6 Άηά Ιο Ι^ε δεαίεά 
Ιη Ιΐιβ ΟτεαΙ Μ}•δΐ6Γί6δ, Ρ1ι»6(1γ», 1ιί^1ι-1)οηι λνϊΓ© 
ΟΓ Ιιϊδ Ολνη ί&ίΗετ, δαλν Ιιϊγπ ; αη(1 1ι€γ ΙιεαΓί 
Ιη β€Γ06 1ον€ Λν^δ €η11ιπι11ϋ(Ι \)γ τηγ (Ιβνϊοβ. 

8Η6, 6Γ6 δ1ΐ6 0£ΐηΐ6 ίΟ ΐΐΐίδ ΤΓ06Ζ6ηΐ?ΐη ΐΆΤϊά, 

ΗίΐΓίΙ 1>γ ίΐιε Κοοίί οί ΡίίΠαδ, Λνΐιΐοΐι ΙοοΙίδ (Ιολνη 30 

Οη Ιΐιΐδ Ιαικί, 1)υΐ1ΐ Ιο ιιηε α δΗπηβ, ίοΓ Ιονε 

Οί οηε άϊάτ ; &η(1 ίοΓ Ηίρρο1γί:α5' δαίίβ 

δΐιβ η&ηιεθ ΐί '' Ι,ονβ Γαί^Ι-αποΗοΓεθ," ίοΓ &11 Ιίηΐβ. 

Βϋί; δίηοε ίΓοηι ΟεοΓορδ' Ιαπά ίοΓϊΗ ΤΗεδβυδ ρ;ΐ556(1, 

Ρΐ66ΐη§ Ιΐΐ6 1)1οο(1-§υΐ1ί; οί ίΐιε δοηδ οί ΡαΙΙ^δ, 

Αηά υηΐο Ι;1ιίδ δΗοΓε λνϊΙΐΊ Ιιΐδ λνίίβ Ιί&ΙΗ δαίΐεά, 

5υΙ)ηιΐ1:Ιίη§ υηΐο εχΐΐε ίοΓ οηε γ^ΆΤ, 

Ύ]\αηο&ίογ\ν3.γά, δΐ^ΐιΐη^ Άηά \)γ δίίη^δ οί Ιονβ 

ϋΐδίΓΕυ^Ηΐ:^ ΐΗε Ιιαρίεδδ οηε λναδίβδ ο1ο\νη Ιο (Ιεαϋι 

δΐΐεηί; : ΗβΓ τΏΆΪαάγ ηο Η^ηάπιαΐά Ι^ηοννδ. 40 

Α1ι^ 1)αΙ ηοΐ δο δΐΐίΐΐΐ ΐΗΐ5 Ιονε'δ ΐδδυε ίαΐΐ. 

Τ1ΐ686υ3 δΐΐίΐΐΐ 1<:ηο\ν ΐΐιΐδ ΐΐιΐη^ ; &11 1)ίΐΓ€(1 δΐιαίΐ 1)6 : 

Αηά Ηΐηι Ιΐιαΐ ϊδ ηΐ}' ίοε Ηΐδ δΪΓβ δΐιαίΐ δίβ,γ 

Β^• οαΓδεδ, ΛνΗοδβ ίυΐίιίπιεηί; ΐΗε δ6Ε-1<.ΐη§ 

Ροδείθοη §Εν6 ϊο Τΐιεδβαδ ΐη ΐΗΐδ 1)οοη — 

Το αδίί ΙΙίΓεε ίΐιΐησδ οί Ιιΐπι, ηοΓ ρΓ^}" ίη ναΐη. 

Αηά δ1ΐ6 δΙίίΐΠ άΐε — Ο γ€Ά, ΗεΓ η&ηιε υηδίαίηεά, 

ΥεΙ ΡΗίΐεάΓΕ άΐεδ : Ι \^'ΐ11 ηοΐ δο Γ6§3.Γά 

ΗβΓ ρΕίη^ &δ ηοΐ Ιο νί^ϋ οη τηγ ίθ6δ 

δυοΗ ρεηαΐΐ:^ αδ ϊδ ηιίηο ΗοηουΓ'δ άαβ. 60 

Βυί, — ίοΓαδπιυοΙι αδ Τΐιεδευδ' δοη Ι δββ 
ΥοηάβΓ άΓ£ΐ\ν ηβΆΤ, ίοΓδίΐΙίΐη^ Ηυηϋησ'δ ΙοΠ, 
Ηίρρο1}^;υ5, — ίοΓίΗ \νΐ11 Ι ίποπι ΐΐιΐδ ρΐ&οβ. 
Ηά, Ά ^ΓεαΙ ρΓ6δ3 οί ΙιεηοΗπιεη ίο11ο\νίη§ δΗουί, 
ΗοηοιΐΓίη§ Λνϋΐι 5θη§δ Ιΐιβ Οοάάβδδ Ατΐεηιΐδ ! 

1 65 ΙΠΠ0ΛΥΤ02 2ΤΕΦΑΝΗΦΟΡ05 

νμνοίσιν ου ^γαρ ο28^ άν£ω'^μ,ενα^ ιτνΧα'ζ 
"ΑιΒον φάο<ζ τ€ Χοίσθίον βΧάττων τόδε. 

ΙΠΠ0ΛΤΤ02 

βΊτεσθ" αΒοντβς βττβσθβ 
ταν Δί09 ουρανίαν 
60 "Αρτβμίν, α μβΧόμεσθα. 

ΧΟΡ02 ΚΤΝΗΓΠΝ 

ττότνια ττότνία σεμνότατα, 
Ζανος ιγενβθΧον, 
χαϊρε χαίρε μοί, ώ κόρα 
Αατονς "Αρτεμί καΐ Δίό?, 
καΧΧίστα ττόΧύ τταρθένων, 
α με<^αν κατ ουρανόν 
ναίει<ζ εύττατερείαν αύΧάν^ 
Ζανος τΓοΧνχρυσον οίκον, 
70 %ο^Φ^ Α'Ό^» ^ καΧΧίστα 

καΧΧίστα των κατ "ΟΧνμττον 
τταρθένων, "Αρτεμι. 

ΙΠΠ0ΛΤΤ05 

σοΙ τόνΒε ττΧεκτον στεφανον εξ ακήρατου 
Χείμώνος, ω Βέσττοινα, κοσμησα<ζ φέρω, 
ενθ' ούτε ττοιμην άξιοΐ φερβευν βατά 
οΰτ ήΧθε ττω σίΒηρος, άλλ' άκηρατον 
μεΧισσα Χειμων ηρινον Βίερχ^ταΐ' 
ΑΙΒω<ζ Βε τΓοταμίαισί κηττενεί Βρόσοις. 
6σοί<; ΒίΒακτον μηΒεν, αλλ' εν ττ} φύσει 
80 το σωφρονείν εϊΧηχεν εΙς τα ττάνθ' όμως, 

τούτοις Βρεττεσθαι, τοΐς κακοίσι δ' ου Θέμις. 
άλλ' ώ φίΧΊι-) Βέσττοινα, χρυσέας κόμης 
άνάΒημα Βέξαι χειρός ευσεβούς άττο. 
μόνω γα/3 εστυ τούτ εμοί αγέρας βροτών 
σοι καϊ ξύνειμι και Χό^οις σ αμείβομαι, 
ι66 ΗΙΡΡΟΙ,ΥΤυδ 

Ηε ΙίΠΟΛνδ ηοΐ Η<ΐ(1(;5' ^αΐβδ ν\•ΐ(ΐ€ ί1υη§ Γογ Ηϊγπ, 
Αηά Ιΐιΐδ (Ιαγ'δ ϋ^ΐιΐ; ΐΗε Ιίΐδί Ηίδ εγβδ δΙι^Π δβε. 

[Εχϋ. 
ΕηΙετ Ηίρροι^ντϋδ αηά αττενοαντ ΗϋΝΤδΜΕΝ. 

Ηίρροίγτυβ 
ΓοΠο-νν οη, ίοΐίολν οη, τίη^^ ουί Ιΐιε Ιαν 

ϋηίο ΑπΙεηιίδ Ηί^^ΐι €η1:1ΐΓ0Π6(1 ΐη ίΐΐ6 5ΐ<ν, 60 

Ζβαδ' οΙιϊΜ, ίη Ηετ Ινεερΐη^ λνΐιο Ιιαίΐι υδ ε}'6. 

ΟΗΟΚυδ ΟΓ ΗυΝΤδΜΕΝ 

Ο Μ^ι^^51;}', ϋαυ§1ιί6Γ οΓ Ζευδ^ άν^^ά ^υ^^η, 

1 Η&ϊΐ Ιΐιεβ, ΑΓΐοηιΐδ,, ηο\ν, 
Ο Ι.€ΐ:ο'δ Οαυ^ΙιΐεΓ, Ο Ζευδ'δ οΐιίΐά, 
Ι.ονβΐΐεδί: ίίΐΓ οί ίΐιβ υπάεβίοά ! 
Ιη Ιΐΐίΐΐ: ^ΓοαΙ Ηοπιε οί ΐΗβ Μΐ^ΐιί^ Γ^ΙΙιογ, 
Τ1ΐ€ ραΐαοκ οί Ζευδ, ηιΐ(1 ΐΗβ §1θΓ}'-δΐΊ€€η 

Οί §ο1ά — ΐΗθΓε άλνεΐΐεδί ΐΗου. 
Ο Γαίι•€5ΐ:, \.ο ΐΙιεβΛ^'αΓά ίη ^Γβείΐη^ Ι οαΐΐ, 70 

ΑΓίοπιΐδ, ί&ίΓεδί; οί Μαίάεηδ \\\άΙ ^αΙΙιεΓ 

Ιη 01}τηρυδ' Ιι&ΙΙ ! 

Ηίρροι,γτυδ 
ΡοΓ ΐΗεε ΐΗΐδ Λνονεη §αΓΐαηά ίι-οηι & ηΐ6α(1 
υπδΐιΙΗεά Ηανε Ι ί\νίη6(1_, ϋ ^υ^^η^ πηά 1)πη<τ. 
Τ1ΐ6Γ€ ηενβΓ δΗερΙιει-ά άαΓβδ ίο ίεεά Ηίδ Ηοαίί, 
ΝοΓ δίεεί οίδίοΐίίε οπηιε : οηΐν Ιΐιε 1)06 
Κονεΐΐι ΐΐΊβ δρηησΐ;ΐ(ΐ€ πιεαά υηάεδεοΓϋίε : 
Αηά ΚενεΓβηοε \ναΐ6Γ6ΐ1ι ίί ΛνϋΗ ην6Γ-ά6\ν3. 
ΤΗεν Λνΐιίοΐι Η&νε ΙιεηΙβ^β οί δεΙί-οοηΐΓοΙ 
Ιη &11 ΐΗίησδ^ ραΓΪίν ίηΙ)0Γη, ιιηΐ^υ^ΐιΐ, 80 

ΤΗ€δ6 ίΙΐΘΓε ηιαγ §αί;1ΐ6Γ ΗολνβΓδ^, Ι^υΐ ηοηε ϊιη[)ΐΐΓε. 
ΝοΛν ^α66η, (1εαι• ^α^6η^ Γεοείνε ίΐιίδ Εηαάεηι 
Ργοπι ΓθΥΘΓεηΙ: Ηαηά Ιο άεοΐν ΐ1ΐ}' σοΐάβη Η&ϊγ ; 
ΡοΓ 1;ο Π16 δοΐε οί ιηεη ίΐιίδ ίίΐ'αοβ ϊδ σΐνεη, 
ΤΙιαΙ Ι 1)6 Λγΐΐΐι ΐΚεε, οοηγει•δ6 ΗοΜ λνΐΐΚ 1\\ο.&, 

ι67 ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ 5ΤΕΦΑΝΗΦΟΡ02 

κ\ύων μίν αϋ^Ύ)ν, όμμα δ' ούχ όρων το σον. 
τέΧος Ββ κάμψαιμ ώσττβρ ηρξάμην βίου. 

ΘΕΡΑΠΩΝ 

άναξ, θεούς ^αρ Βεσττότας κάλεΐν χρεών, 
αρ αν τι μου Ββξαιο βουΧεύσαντος ευ ; 

ΙΠΠ0ΛΤΤ02 

90 κα\ κάρτα γ'* η ^αρ ου σοφοί φαινοίμεθ^ αν. 

ΘΕΡΑΠΩΝ 

οίσθ' ουν βροτοΐσιν ος καθεστηκεν νόμος ; 

ΙΠΠ0ΑΥΤ02 

ουκ οΙΒα' του 8ε καΐ μ! ανιστορείς ττερι ; 

ΘΕΡΑΠΩΝ 

μισεΐν το σεμνόν και το μη ττάσιν φίΧον ; 

ΙΠΠ0ΛΤΤ02 

ορθώς γε* τις δ' ου σεμνός άχθεινός βροτών ; 

ΘΕΡΑΠΩΝ 

εν δ' ευττροση'^όροισιν εστί τις χάρις ; 

ΙΠΠ0ΛΤΤ02 

ττΧείστη ^ε, καΐ κερΒος ^γε συν μόχθω βραχεί. 

ΘΕΡΑΠΩΝ 

η καν θεοίσι ταύτόν εΧττίζεις τόΒε ; 

ΙΠΠΟΛΤΤ02 

εϊττερ γε θνητοί θεών νόμοισι χρώμεθα. 

ΘΕΡΑΠΩΝ 

ττώς ουν συ σεμνην Βαίμον ου ττροσεννεττεις ; 

ΙΠΠ0ΛΎΤ02 

100 τίν ; εύΧαβοΰ Βε μη τι σου σφαΧγι στόμα. 

ΘΕΡΑΠΩΝ 

Τί^ι^δ' η ΊτύΧαισι σαΐς εφεστηκεν Κύττρις. ι68 ΗΙΡΡΟΙ,ΥΤυδ 

Αη(1 ΐΏΆγ Ι εηά Ιϊίΰ'β γ&06 αδ Ι ϊ)&^Άη. 

δΕΗΥΑΝΤ 

Ργϊποο, — Μα^Ιβτε ηι&γ \ν6 οαΐΐ Ιΐιβ Οοίΐδ αίοηε — 
Χν'ουΜδΙ Ιΐιοϋ Γεοείνβ οί ιηε ^οοίΐ οουηδ^Πΐη^ ? 

Ηίρροι,γτυδ 
Υεα δυπείγ : είδβ ΛνεΓε Ι ΓοοΙ ιη&ηίΓεδί;. 90 

δΕΚΥΑΝΤ 

Κηο\\'εδί; Ιΐιοα ΐΗεη Ιΐιε δί:α1ί1ΐ8ΐΐ€θ \νοηΙ οΓ ηιεη ? — 

Ηΐρρυι.γτυ8 
Νοί Ι ϊ}\γ άήΐί : λνΗεΓεοί άοδί (^αβδίϊοη ιηε ? 

δΕΚΥΑΝΤ 

Το 1ι»1:6 ΐΗε ρΓουά ΓβδεΓνε ΙΗ&Ι: ο\νηδ ί6\ν ίΓίεικΙδ. 

ΗΙΡΡΟίΥΤϋδ 

Κί^ΗίΙγ : λ\Ίί&1; ρΓουά πιεπ ίδ ηοΐ οάΐουδ ? 

δΕΚΥΑΝΤ 

Αηά ΐη ί\\& ^Γαοΐουδ ίδ ΐΗβΓβ ηαα^Ηί; οί οΐιαπη ? 

Ηίρροι,γτυδ 
Υβα, ιηυοίι^ Εηά ρΓοΠί; Λνοη ΛνίΐΗ Ιίϋΐβ ρ^ίηδ. 

δΕΚΥΑΝ'Τ 

Αηά άεεηι'δί ίΗου ηοί ΐΗΐδ δ&ιηε ηι^^ ΗοΜ ΛνϋΗ 
Οοάδ ? 

Ηίρροι,γτυδ 
Υεα, ϊί ιηεη Ηνε \}γ Ι&λνδ άεηνεά Γγοιώ Οο(33. 

δΕΚΥΑΝΤ 

ννΠ}^ ηοΐ ΐΗβη §γ661: α Οοάθβδδ ΛνοΓδίΊΪρίαΙ ? 

Ηίρροι,γτυδ 
ννΗοιη ? — 1ΐ£ΐν6 α ο&γ6 ΙΗ}- ϋρδ ϊη ηο Λνίδβ βιτΛ 100 

δΕΚΥΛΝΤ 

Ενεη Ο^ρπδ, ΐΗεΓβ αΐΰονε Ιΐι^ ροΓίαΙ δ6ΐ. 

1 "ΤΗβ \\^0Γδ1ιΐρία1 Οοάάβϊδββ" \ν&3 ΐΗβ ρβουΙί&Γ ϋΐΐβ οί 
ΐΚβ Ειιπιβηίάββ, \νΗοιη ϋ •νν£ΐ8 ϋΙ-οΐΏβηβά ίο η&ιηβ. 

ι6ς ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ^ΤΕΦΑΝΗΦΟΡΟ^ 

ΙΠΠ0ΛΤΤ02 

ττρόσωθεν αυτήν ά^ν6<; ων άσττάζομαι• 

ΘΕΡΑΠΩΝ 

σεμνή γ€ μίντοι κάττίσημος εν βροτοΐ<ζ, 

ΙΠΠ0ΛΥΤ02 

άΧλοισιν αΧλος θεών τε κάνθ ρώττων μεΧει. 

ΘΕΡΑΠΠΝ 

εύΒαιμονοίη^; νουν έχων όσον σε 8εΐ. 

ΙΠΠ0ΑΤΤ02 

ούΒείς μ αρέσκει ννκτϊ θαυμαστό^; θεών. 

ΘΕΡΑΠΩΝ 

ημαΐσιν, ώ τταΐ, δαιμόνων χρήσθαι χρεών. 

ΙΠΠ0ΛΤΤ02 

χωρείτ , οτταΒοί, καΐ τταρεΧθόντες 86μου<; 
σίτων μεΧεσθε' τερττνον εκ κυνα^ία<; 
110 τράττεζα ττΧηρης' καΐ καταψηχειν χρεών 

ΊίττίΓους, οττως αν άρμασι ζεύξας ΰττο 
βοράς κορεσθείς γυμνάσω τα ττρόσφορα' 
την σην Βε }ίν7Γρίν ττόλλ' εγώ χαίρειν λέγω. 

ΘΕΡΑΠΩΝ 

ημείς Βε — τους νέους ^αρ ου μιμητεον — 
φρονοΰντες οΰτως ώς ττρίττει ΒούΧοις Χέ^ειν, 
Ίτροσευζόμεσθα τοίσι σοίς ά'^άΧμασι, 
ΒεστΓΟίνα Κύττρι,. χρη Βε συη^νώμην εχειν, 
εϊ τις σ ύφ' ήβης σττΧά^χνον εντονον φέρων 
μάταια βάζεΐ' μη Βόκει τούτου κΧύειν 
120 σοφωτερους <γαρ χρη βροτών είναι θεούς. 

Χ0Ρ02 
ωκεανού τις ΰΒωρ στρ. α 

στάζουσα ττετρα Χέζεται 
βατΓταν κάΧτΓίσι ρυταν 

ΐ7ο Ηίρροι,γτυδ 

ΗΙΡΡΟΙ.ΥΤΐ;3 

Γγογπ ΓαΓ Ι ΐξτϋβί 1ι6γ, ΛνΗο ίΐιη υηθεβίβά. 

δΕΠν-ΑΝΤ 

ννοΓδΙιίρΓυΙ Ϊ5 δΐιε, ^ΙοΓίουδ &ιηοη§ ιηεη. 

Ηίρροι,γτυδ 
Οί Οθ(38, οΓ Γηβη, 6λοΗ Γη&1<€ΐΗ δϋΐΐ Ηίδ οΗοΐοε. 

δΕίΙΥΑΝΤ 

Νυνν ])Γ05ρ€Γ ΐΗοα ; — ϋε ηεβάίυΐ ννΐδθοιη Ιίπηε ! 

Ηίρρυίγτυδ 
Νο Οοά ΛνΗο ΗαΐΗ ηΐ^ΙιΙ-Ηοιηα^β ρΙεαδείΗ ιηβ. 

δΕΚΥΑΝΤ 

Οιΐ6Γ{1οηδ οΐ Οοά5, τηγ δοη, ου^Ηΐ ιηεη Ιο υδβ. 

Ηίρροίγτυδ 
ΠβρίΐΓΐ:, Γπϊηε ΗεηαΙίΓπεη, επίβΓ γβ ίΗε 1ΐΗΐΙδ_, 
Αηά δ6ί 011 1)Γ6α(1. ΤΗε ίαΐΐ 1)03Γά λνείοοηιε ίδ 
Ννΐιεη ΗυηΙ:ίησ'5(1οη6. Αη(1 οηε ιηυδΙ^ΓΟοιη ιτΐ}'δί6€(1δ, 110 
ΤΗλΙ ι ηιαν γοΐνβ ΐΗβΓπ Ιο ΐΗε αΐι&ηοί-ροΐβ, 
Ιίεΐη^ ίαΐΐ οί Γπεαΐ:, Άηά \:>τ^Άΐ\\β ΐΗβιη ϊη ίΗο γ&06. 
Βαί Ιο ΙΗ}^ 0}'ρΓΪδ Λνίΐνε Ι Ιοη^ ίαΓ6\ν€ΐ1. [Εχΐί. 

δΕΚΥΑΝΤ 

ΒυΙ; \νβ — λνΐιο πιυδί; ηοΐ Ιτ^β,ά ίη δίερδ οί}ΌυΐΗ — 

\νΊΐ:ΐΊ ΛνΗίδρεΓθά ΗυηιΙ^Ιβηεδδ ιηοδί: ηιβοί ίοΓ 1;ΗΓίΐ1ΐ3 

λίαΐνε δυρρίίοαϋοη Ιο ΐΐιίηε ίπΐΗ^βδ, 

^υ^^η 0}•ρΓίδ. Η 1)6δ66Γηδ ΐΗεε ίο ίοΓ^νε, 

Η οηε ΐΗαΙ 1)θΕΓδ 11ΐΓου§1ι }Όυΐ1ι α νεΗειτιεηΙ Υι^άτϊ 

δρβαΐί ίοΠ^. Βε &δ ΐΗουσΙι ίΗοα ΙιεαΓάβδί; ηοΐ ; 

ΓοΓ Λνΐδ6Γ Οοάδ δΗουΙά 136 1:1ιαη πιΟΓί^Ι ηιεη. [ΕχίΙ. 120 

Εηίβτ ΟΗΟκυδ ο/ ΤΓοεζεηϊαη Εσάΐαε. 

ΟΗΟΗυδ 

(Λγ. 1) 
Α Γοοίί ΐΗοΓβ ίδ, \νΗ€Γ6ίΓ0ΐτι, Ηδ Ιΐΐθ^ Χ,^λλ, ΐΗβ δρππ^δ 
οί 11ΐ6 Ηε&Γΐ οί ϋιβ Οθ6£ΐη \\'€11, 
λνΐΐ6ηο6 ΐΗβ ηίΐ;8 οί ίΗβ ογη§3 ον6Γΐ)€6ί;1ΐη^ δεπίΐ 

171 ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ 5ΤΕΦΑΝΗΦΟΡ02 

'παηαν ττροϊεΐσα κρημνών, 
οθί μοί Τί9 ην φίλα, 
ΐΓορφύρεα φάρεα 
ΊΓΟταμία ^ρόσω 

τ€γγουσα, θερμάς δ' εττΐ νώτα ττετρας 
εύαΧίου κατββαΧΧ • όθεν μοι 
130 ττρώτα φατί9 ηΧθε ^ίσιτοινα^* 

τείοομεναν νοσερα άντ, α 

κοίτα Βεμα^; εντο'ζ εχειν 
οϊκων, ΧετΓτα 8ε φάρη 
ξανθαν κεφαΧαν σκίάζειν» 
τρίτάταν δε νιν κΧύω 
τάνΒε κατ άμβροσίου 
στόματος άμεραν 

^άματρο<; άκτάς Βεμα^ αηνον Χσγειν, 
κρυιττφ ττάθει θανάτου θεΧονσαν 
140 κεΧσαι ττοτΐ τέρμα Βνστανον. 

η συ Ύ* ^ ενθεος, ώ κούρα, στρ. β 

εϊτ εκ ΥΙανο^ είθ" ΈΑ:άτα9 
ί7 σεμνών Κορυβάντων 
φοίτας, ή ματρο^ 6ρεία<ζ ; 
συ δ' άμφΐ ταν ττοΧύθηρον 
Αίκτυνναν άμττΧακίαί'ζ 
ανίερος άθύτων ττεΧάνων τρύγει ; 
φοίτα ηαρ και Βια Χίμνα^ 
"χερσον θ" υττερ ττέΧάηου^ 
150 Βίναίς εν νοτίαις άΧμας. 

η ττόσιν, τον ^ΕρεχθειΒάν άντ. β 

άργαηον, τον εύττατρΙΒαν, 

^ Μβίζ^βΓ : £θΓ σί> -γάρ ο£ Μ88. 
172 ΗΙΡΡΟΙ,ΥΤυδ 

ΓοΓ Ιΐιε ρΐυπί^ίη^ υτηδ ΐΠεΐτ Γουηΐίϊ ουΙείΓεαιτιίη^ : 
Ενεη ΐΗοιε ί1ϊ(1 Ι ϋ^ΐιί; οη & ιπαΐοΐοη, νηγ ίΓίεπίΙ, 
Αδ δΗε ότεποΗβοΙ ίΐιβ Γη^ηΐΐεδ ρυΓρΙε-^ΙεΕΠίΐη^ 
Ιη ϋιε ηνβΓΛναΓ(1-^1ϋ1;6Γίη^ 5ρΓ^7, 
Απα δρΓ6Ε(1 ΐΗε θίγε οί ΐΗβ Τ^η^η δΗεΙΙ οη Ιΐιβ γοοΙ^β 
Λν1ΐ6Γ6 ^Ιολνΐη^ Ιΐΐ6 5υηΙ)6£ΐΓη8 ίεΐΐ. 

ΗβΓδ ΛΝΈΓβ ΐΗε 1ίρ5 ΐΥΐΆί Ι βτδί; ΗεβΓά ΒΆγ 

ΗοΛν ΛναδΙείΗ ουτ \3.άγ Ά\\•Άγ : 130 

(ΑηΙ. 1) 
ΓοΓ α. Ιβ.]& ΐΗε^ 1ο1(1 οΓ ά ΓενεΓεά \)^ά, οί Ιΐιε ίεεί: ϊ\\αί 
ίοΓίΗ οί 1ΐ€Γ 1)0Λν6Γ πβ'βΓ ϊτ^αά, 
Οί ΐΗε ό^ίηΐ^-λνονεη νεΐΐ ΐΗ&ί; Ϊ5 οα.ςΐ; 

ΡοΓ 9. ά&Γΐίηβδδ ονοΓ ΐΗε 1γ€5565 ^οίθεη. 
Υεα, 8η(1 ι3^ ΐ;1ιΐ5 ΗαΐΗ Ιΐιε ΐΗΐΓά ά3.γ ραδί [Ηοΐοΐεη 
ΤΗαί; ΐΗε ςυβεη ίΓΟΓπ }ί6γ ίαΐτ νοιιη^ Ιΐρδ Ιιαίιΐι Λνϋΐι- 
ΤΗε ^ίίΐ οί ιΗε Ι^^άγ οί Οογπ^ 
Κεορΐιι^ ΗβΓ \}οάγ ΐΗεΓβοί υηίεά, αδ ΙΙιου^Η ΊλνβΓβ 
ροΐΐυΐίοη Ιο 1;Αδ1;6 οί ΙίΓβαά, 

ννίΐΐι αη^αϊδΗ υηιιΙΙβΓεά Ιοη^η^ ίοΗοπι 

Οηβ Ηανεη Ιο \νίη — άεαΐΗ'δ 1)ουΓη. 140 

Ο ςυεβη, λνΐι&ί; ίί Λΐδ 1)6 ροδδβδδΐοη (-9/γ. 2) 
Οί Ρ^η ΟΓ οί ΗεοαΙε ? — 

Οί ΐ1ΐ6 ΜοΐΙιεΓ οί Όΐηά^ιηυδ' Ηίΐΐ ?— 
Ογ ίΗβ 8Λνία1 Οοπ•1)ΕηΙ ΐΗπΙΙ ? 
Ογ Ηε1:1ι ΑΓίβηιΐδ ίοαηά ΐΓαηδ^βδδΐοη 

Οί οίίϋηη^δ αηΓ6η(ΐ€Γ6ά ΐη ΐΐιεε ? [Ιι6Γ6 ? — 
ΗαΐΗ ΐίιβ Ηαπά οί Ιΐιβ ΗαηΙΐΈδδ 1)6εη 
ΡοΓ δ1ΐ6 ίΙαδΗείΗ ο'βΓ ηιουηί&ΐη άπα τη^τβ, 
Αηά ηάεΐΐι Ιιογ ίπαιηρΙι-ρΐΌαεδδΐοη 

ΟνβΓ δυΓ§6δ Επά δλνΪΓΐδ οί Ιΐΐ6 δ6Ε. 150 

Ογ ίΐΐ}^ ρπηοείγ ΙοΓά^ ϊη λνΗοδβ Ιε^άΐη^ (Αηί. 2) 
Βο ί1ΐ6 ΙιοδΙδ οί ΕΓβοηΙΙιεαδ' ταοβ, 173 ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ 2ΤΕΦΑΝΗΦ0Ρ02 

ΤΓΟίμαίνει τις βν οΙκοί<; 
κρντΓτα κοίτα Χεχέων σων ; 
ή νανβάτας τί9 βττΧευσεν 
Κρήτας βξορμος άνηρ 
Χιμάνα τον εύξεινότατον ναύταΐζ, 
φάμαν ΤΓβμττων βασιλεία, 
Χύττα δ' ντΓβρ τταθβων 
160 ευναία ΒεΒεται ψνχά ; 

φιΧεΐ δε τα Βυστρόττω γυναικών ίττωδ. 

αρμονία κακά Βύστανος 
αμηχανία σννοικεΐν 
ώΒίνων τε καΐ άφροσννα<;, 

ι εμάς ηξεν ττοτε νηόνος αύ ανρα' 
τ αν δ ενΧοχον ονρανίαν 
τόξων μεΒεουσαν άντενν 
"Αρτεμιν, και μοι 7ΓοΧυζηΧωτο<; άεΐ 
συν θεοΐσι φοίτα. 

170 αλλ* ^δε τροφός ^εραια ττρο θυρών 

τηνΒε κομιζουσ εξω μεΧάθρων 
στυ'γνόν δ' οφρύων νέφος αυξάνεται, 
τι ΤΓΟτ εστι μαθείν εραται ψυχή, 
τι ΒεΒηΧηται 
Βεμας άΧΧόχροον βασιΧείας, 

ΤΡΟΦ02 

ώ κακά θνητών στυ^εραί τε νόσοι, 
τι σ* βγώ Βράσω ; τι Βε μη Βράσω ; 
τόΒε σοι φε'γ^ος Χαμττρον, οΒ' αίθηρ* 
εξω Βε Βόμων ηΒη νοσερας 
180 Βεμνια κοίτης. 

174 ΗΙΡΡΟΙ,ΥΤυδ 

ΗλΙΙι οη6 ϊη Ιιίδ Η&ΙΙδ Ι^βί^υΐΐοίΐ, 
Τίκιί; ί;1ί^ οουοίι ίδ ίη δεοπβί; οίοίίΐοοΐ ? 
Ογ ΙιλΙΙι 501116 δεα-ίπιίίίοΙίεΓ, 5ρ6€(1ίη§ 

ΙμΌΠΊ €γ61;€ θν€Γ ΛΝΤίΙΟΓ^ Λναγδ 

Το 11ΐ€ ΙίΛνεη λνΙιοΓε δΗιρΓπεη Λνουΐά Ι^β, 
Βγοιι^Ιιϊ (ΙοΙοΓουδ Ιΐοΐίησδ ίο Ιΐιεο 
ΤΙΐΗί; Ιΐίΐΐΐι 1)ο\ν6ά Ιΐιεε Λνϋΐι αη^αίδΗ 6x^^^^3^ηί^ 
Οη ί\\γ 06(1 ΙΙίΓου^Ιι ϊΙ\γ δοαΓδ ρπδοη-θα}•5 100 

(Εροίΐε) 

Οι• δΐιαίΐ Ιΐιΐδ 1)6 Ιΐιε άΐδοοΓίΙ Γπουιηίυΐ, Λν-βίΓοΙΙ^ 

Ιιαυηΐΐη^, [οί Λνοιπίΐη'δ 1)6ΐη§ ? 

Τΐΐίΐί; οίΐϋιηεδ ]αιτε1:1ι αηά ^3η^16ιΗ ίΐιε δίπησδ 

'Τίδ Ιΐΐ6 δΐι&άολν οί ΐΓαναίΙ-ΙΙιΐΌεδ ηΐσΐι^ α (Ιεΐίηυιη 

δρίΐ'ϋ-άίΐυηΐΐησ : [Ιΐίΐνε ίεΗ ϋ δΙιίνεΓ ; 

ΥεΒ, Ι Ιιανε Ι^ηοΛνη ϋ:, ΐΗτου^Η ιηΐηε ολνη Ι^οδΟΓΠ 

Βϋί; Ι οπ6ά Ιο ΐΗε ^υ6^η οΓ Ιΐΐ6 Βο\ν, Ιο Ιΐΐ6 ΗεΙρεΓ 

ΐη ΐΓίΐναί1-1:1ιΐΌ6 ίοΓ τείασε Ηεείη^ ; 
Αηά 1>γ ξΤΆ€& οί" Ιΐιε Οοάδ δ1ΐ6 1ΐ6ίϋΊ<6η6ί;1ι 6ν6Γ 
Γη}' ίεΓνεηί; τεο^υεδί:, δ1ΐ6 ΐδ 11ιογ6 Ιο άεΙΐνεΓ. 

Βιιί Ιο, ΐΗτου^Η Ιΐιε άοοΓδ ΛνΗεΓβ οοηιείΗ ίΐιε ξν^γ- 170 
ΗαΪΓεά ηυΓ56 
Ι.6Ε(1ΐησ ίΐιε δΐποΐνεη οηε ίοΓίΙι οί Ηετ 1)0λν6Γδ : 

Οη 1ΐ€Γ 1>Γ0Λνδ α}'6 (1ίΙΓΐν6Γ Ιΐιε 0&Γ6-θ1θα(1 1θ\ν6Γ5. 

Μ}^ δρΐΐ'ΐί; 15 }'6αΐΊΐΐη§ Ιο Ι^,ηολν λνΐιαΐ: Ϊ5 ΐΗίδ δίΓΛπ^β 

0υΓ56, 

\Μΐ6ΐ•6ίθΓ6 Ιΐιε €[υ66η'δ οΗεεΙί ενετ ίδ ραΐίη^, 
Αηά ΙιεΓ δίΓεησίΗ ίδ ίαϊΗπσ. 
ΕηίβΓ ΡΗΑΕΌΠΑ, ΝυκδΕ, αηά ΗΑΝ0ΜΑΙ08. 

ΝυκδΕ 
Ο &ίϊ1ίοΗοη5 οι τηογί&\5, Ο 1)ίΙ;1:εΓ ρ^ίη ! 
\νΐιαί δΐιαίΐ Ι άο υηΐο Ιΐιεε, ογ Γεή'&ΐη ? 
1.0 Ιιευε ΐδ ΐΗε Ιίσΐιΐ οΓΐΗε δυη, ΐΐιε δΐ^^ : 
Βΐ'ου^ΐιί; ίοΓίΙι οί ίΐιε Η&ΙΙδ ίδ 1;1ΐ7 1)ε(1 ; 1ί6Γ€1)7 

ΤΗ^ οιΐδΐιΐοηδ Ηε. 180 

Ϊ75 ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ 5ΤΕΦΑΝΗΦ0Ρ02 

Βενρο ^αρ ελθεΐν τταν €7γο? ην σοί' 
τάχα δ' €69 θαλάμους σττευσβίς το ττάΧίν. 
ταχύ ^άρ σφάΧλβί κου^ενΐ χαίρβί<ί, 
ούδε σ αρέσκει το τταρόν, το δ' άττον 
φίΧτβρον ή^βΐ. 

κρεΐσσον δε νοσεΐν η θεραττβνειν 
το μεν εστίν άττΧονν, τω δβ συνάτττει 
Χυττη τε φρενών χερσίν τε ττόνος. 
ττάζ δ' 68υνηρ6ς βίος άνθρώττων, 
190 κού/€ εστί ττόνων άνάτταυσίς' 

άλλ' δ τί του ζην φίΧτερον άΧλο 
σκότος άμττίσχων κρύιττει νεφελαις, 
^υσερωτες Βη φαινόμεθ' οντες 
τοΟδ , δ Τί τούτο στιΚβει κατά "γήν, 
Βι άττειροσύνην άΧλου βίότου 
κουκ άττόΒείξίν των ύττο ^αία'ζ' 
μνθοις δ' άΧλως φερόμεσθα. 

ΦΑΙΔΡΑ 

αίρετε μου Βεμας, ορθουτε κάρα* 
ΧεΧυμαί μεΧεων σύνΒεσμα, ώίλαι. 
200 Χάβετ εύττηχεις χείρας, ττροττοΧοί. 

βαρύ μοί κεφαΧας εττίκρανον εχειν 
άφεΧ*, άμτΓετασον βόστρυχον ώμοι^» 

ΤΡ0Φ02 

θάρσει, τεκνον, καΐ μη χαΧεττώ^ 
μετάβαΧΧε Βέμας. 
ραον Βε νόσον μετά θ^ ησυχίας 
καΐ γενναίου Χήματος οϊσεις* 
μ.οχθεΐν Βε βροτοΐσιν άνά'^κη, 
136 ΗΙΡΡΟΙ,ΥΤυδ 

ΗίΐΗβΓννίΐΓθ Λνουΐθδΐ Ιΐιου οοηπε ; ϋ \νΛ5 »11 Ιΐιγ ηηοΛη : 
Υεί αΙ);ιο1< ίο Ι\\γ 1)θλν€Γ3 λνΐΐΐ Ιΐιοιι Γγ^Ι; Ιο 1)6 ^οη€. 
Τΐιοα ΆΓί 50011 (3ΐ5»ρροίιιΐ€(1, ΐΗου ίονε.'ίΐ; ΐη ηηυςίιί;, 
ννΐιαΐ: Ιΐιου Ιιαδί οίΐηηοί; ρΙβΕδβ ίΐιεβ ; 3. ΐίπη^ ΓίΐΓ- 
δου^Ηΐ; 

Τΐι^ ί&ηογ 1ΐ3ΐ;}ι 0Αυ§Ηΐ. 

ΒεΙΙβΓ 1)6 δΐοΐί ΐΗ&η Ιεηά ΐΗε δΐοΐί : 

Η6Γ6 ΐδ 1)υ1: οηε ραΐη ; ^Γΐεί οί Γπίηά 

Αηά Ιοϋ οί Ηαηάδ 1)6 ΐΗεΓβ οοιη1)ίη6(1. 
Ο'βΓ ίΐΐΐ ηιαη'δ ΗΓε Λνο6δ ^αΐΗβΓ Ιΐιΐαΐί ; 190 

Νε'βΓ ίΐ'οηι ϋδ ΐΓΕναΐΙ Γεδρίίε ίδ. 
Ιί 1)6ΐί;6Γ 1ΐί6 1)6}Όη(1 136 ίουηθ, 
Τ}ΐ6 θ^Γίνηεδδ νοϊΐδ, οίουάδ ΛνΓαρ ϋ Γουηά ; 

Τ1ΐ6Γ6ΓθΓ6 ίηίαίυαίε-ίοηά ίο ΐΗΐδ 

\ν6 οΐίη^ — Ιΐιίδ 63γΙΗ'5 ροοΓ δυηδΗΐη6-§ΐ6&ηι : 
Ναυ^Ηΐ Ι^ηοΛν \ν6 οί Ιΐΐ6 Ιΐίβ Ιο οοηιε^ 
Τ1ΐ6ΐ•6 δρεαίί ηο νοΐθ6δ ίΐΌΐη ΐΗε ίοιηΐ) : 

λΥβ άπίΐ οη ί&1)ΐ6'δ δΗίΐάολνγ δΐΓβαιη. 

ΡΗΑΕΟΚΑ 

υρϋΛ γ& ιην 1)0(1ν, ηιΐηε Υϊ&3.ά υρΓ&ίδ6. 

Γπ6η(1δ, ίαϊηΐ 1^6 τηγ Ιίηιΐ^δ^ αηά υηΐίηίί; 136 ίΙιείΓ 
1)αη(1δ. 

Ηοΐά^ ΐΏΕΪάεηδ^ ηιγ τοαπάβά &πηδ Άηά ιηίηε ΙΐΒπάδ. 200 
Α1ι, ΐΗβ οοΐί οη ιηίηε Ηε^ά α11 Ιιεανΐΐ^ \\'6ΐ§1ΐδ : 
Τ&ΐίβ ίΐ ίΗεηοβ ίΐΐΐ ιηΐηε Ιιειγ ο'6γ ιη^ δΗοιιΙάεΓδ δ1ια}'5 ! 

ΝυΗδΕ 

Τ&1ί6 Ηε&Γί;, τηγ οΙίϊΜ^ πογ ίη δυοΗ ΛνϊΜ Λνίδβ 

Τοδδ ΐΗου Ιΐί^ Ι^οάν δο ίενειτάΐν. 

1.ί§Ηΐ6Γ Ιο 136{ΙΓ δΐιαίΐ Ιΐΐ}^ δϊοΐίπεδδ 1^6^ 
Ιί ΐΗΐηε Ηΐσ1ι-1)0Γη οουρα^ε ΐη οαίπι δίΐΈη^ΐΙι πδ6 : 
ΓοΓ ϊ\\& άοοτη οί δ0ΓΓ0\ν οη &11 ηιεη Ιίεδ. 

177 ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ^ΓΕΦΑΝΗΦΟΡΟ^ 

ΦΑΙΔΡΑ 

αίαΐ. 

ττώς αν ^ροσ€ρα<; άττο κρηνΐΒος 
καθαρών υδάτων ττώμ άρνσαιμαν, 
210 νττό τ α1^6ίροι<ζ εν τβ κομηττ} 

Χβιμώνι κΚίθεΙσ άνατταυσαίμαν, 

ΤΡ0Φ02 

ώ τταΐ, τι θροΕί^ ; 

ου μη Ίταρ όγΧω τάδβ ^ηρυσ€ΐ 

μανίας βττοχον ρίτττουσα λόγοζ^ ; 

ΦΑΙΔΡΑ 
7Γ€μ7Γ€Τ6 μ 669 ορΟ'ζ' βΐμΐ ΊΤρΟ'ζ ΰΧαΡ 

καΐ τταρα ττβνκας, ίνα θηροφόνοί 
στΕίβουσί κννες 

βα\ιαΐ<ζ ίλάφοις Ι'^χριμ-πτόμβναΐ' 
ττρος θβών, βραμαι κνσΐ θωνζαι 
220 και τταρα χαίταν ξανθαν ρΐψαι 

@6σσα\6ν ορττακ, εττίΧο^χον βχουσ 
έν χ€ΐρΙ βύΧοζ. 

ΤΡ0Φ02 
τι ΤΓοτ', ώ τέκνον, τάδβ κηραίνβίς ; 
τι κυνη'^βσίων και σοΙ μεΧβτη ; 
τι δε κρηναίων νασμών βρασαι ; 
ττάρα ^αρ Βροσβρα 7Γύ/3γοί9 συν€χη<; 
κΧιτύς, όθεν σοι τιώμα 'γένοίτ αν, 

ΦΑΙΔΡΑ 

ΒεστΓοιν άΧίας "Αρτεμι Αίμνα^ 
καΐ γυμνασίων των ίττττοκ ρότων, 
230 εϊθε ^ενοίμαν εν σοΐς ΒατΓεΒοί<ζ, 

ττώΧου^ζ Έι^€τα? ΒαμαΧιζομενα. 

178 ΗΙΡΡΟίΥΤϋδ 

ΡΗΑΕΠΠΑ 

01ι 1)υΙ Ιο ςυ^ίΤ, ΛνΙιε-β Ιΐιε 5ρΓΑ}'-ν€Ϊΐ (ΙπΠείΗ 

Ο'οΓ ίΑΐηίΙθδδ ΓουηΙαίπΒ, Ιΐΐ6 όβίΐΓ οοοΐ δΙτίΆΠΐ ! 210 

01ι Ιο Ηε ίη ϊΐιε ΠΊβίκΙ λνΐιοτε ΐΗε δοΓΐ; Λνίηά ΙϊΓίοΐΙι 
Ιΐδ 1Γ65565 — 'ηβίΐΐΐι ρο])ΐΗΓ5 Ιο 1ΐ6 &η^1 (ΐΓ€ίΐηη ! 

ΝυΚ8Ε 

Μγ οΐιίΐθ, η\γ οΐιίΐθ, Λ^Ίιαί; ίδ ΐΗίδ ΐΐιου ϊι^δί; οπεθΡ 
ΑΗ, δρείΐΐν ηοΐ Ιΐιυδ, λ^ϊΐΐι & Ιΐιτοη^ άϊ 1\\γ δ^^16, 
\\^ΐυ \\•0Γ(1δ Ιΐιαί οη Λνίη^δ οί ιη&άηεδδ γϊ ίΐε ! 

ΡΗΑΕΠΚΑ 

ίβΐ ηιβ Ιιεηοε Ιο Ιΐιε ηιοιιηίαίη άϊάτ — Ι λνΐΐΐ Ιιΐε ηιβ 
Το Ιΐιβ ίοΐΈδί, ΐΗε ρίηεδ Λν1ΐ€Γ6 Ιΐιε δΙίΐ^-ΗουπίΙδ 
ίοΐίολν 
Η&Γά ίΐΓΐϋΓ ΐΗε ίΐεεί άίίρρίεά Ηίηάδ Εδ ΐΐιβ^ βγ ιηε ! 
01), Ι 1οη§ Ιο ο1ΐ€6Γ Ιΐιβπι Λνΐ1:Η Ιιυηΐετ'δ Ιιοΐΐο, — 
ΑΗ Οοά, λνβΓβ Ι ΐΙιεΓε 1 — 
Αηά Ιο ^ΐ'αδρ ίΐιβ ΤΙιεδδΒΐΪΕη δΙιαΛ δΙββΙ-^ΙείίΓηίη^, 220 
Αηά ίο δΛνϊησ ϋ οη 1ιΐ<τ1ι Ι)^ γπ^ ΙιαίΓ οιιίδίΓεΕηιϊη^ — 
Μ^ ^οΐάεη ΙιαΪΓ ! 

ΝυκδΕ 

^V11&ί Λνουΐάδί Ιΐιοα, ηιγ οάυΜώ^, οί δυοΗΙΐΙίβ ίΐιίη^δ ? 
λνϋΐ η^υ^ΐιΐ; δανβ ΐΐιε Ιιυηί απά ΐΐιε Ηοαιιάδ οοηΐεηΐ ? 

Αηά \ν1ιν Άτί ίΐιου γβΆτηίησ ίοτ ίυυπίϋΐπ-δρππί^δ ? 
Σ,ο, ηί^ΐι Ιο ΐΗν ίοΛνβΓδ ΐδ Ά δοίΐ-δίορεά 1)ίίηΙ: 
\νΐ1;1ι δΐΓβαιηδ ίοΓ Ιΐιγ άΓΪηΙίΐη^ άβλν-ΙΰεδρΓεηΙ;, 

ΡΗΛΕΟΠΑ 

Ι^αάγ οί Γ,ΐιηηε, ΐΗε ΗυΓ^ 1οο1<ΐη^ δεαλναιτί^ 

Οί ΐ1ΐ6 ΐΗυηάβΓ οί" Ηοοίδ οη Ιΐιε ννίθε τ&οε-οουΓδβδ, 

01ι ίοΓ ίίιε ρΐαΐηδ \\•1ι6Γ6 ΐΗε αΙΙαΓδ ίο ΙΙιεελναΓοΙ 230 

Ρίαπιε, Ιΐιετε Ιο 1)6 ουΓΐ)ΐη§ ΐΗε Ηεηείαη ΙιοΓδβδ ! 

179 ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ^ΤΕΦΑΝΗΦ0Ρ02 
ΤΡ0Φ02 

τί τόδ' αν τταράψρων βρριψας €ίτο<; ; 
νυν ^η μεν 6ρο<ζ βασ 67γΙ θήρας 
Ίτόθον εστεΧΚου, νυν δ' αυ ψαμάθοι<ξ 
€7γ' άκυμάντοις ττώΧων βρασαι. 
τάδε μαντ€ία<; άξια ττοΧλης, 
6στί<; σβ θέων άνασβιράζει 
και τταρακότΓτβι φρβνας, ω τταΐ. 

ΦΑΙΔΡΑ 

8ύστανο<ζ βγώ, τί ττοτ βίρ^ασάμαν ; 
240 Ίτοί Ίταρβ'πΧά^χθην <^νώμας ά'γαθά'ζ ; 

βμάνην, βΊΓβσον Βαίμονοζ άτα. 
φευ φευ, τΧάμων. 
μαία, ττάλι,ν μου κρύψον κεφαΧάν 
αΙΒούμεθα ^αρ τα \εXε^μενα μοι. 
κρύτΓτε' κατ οσσων Βάκρυ μοί βαίνει, 
καΐ εΐΓ αίσγυναν όμμα τετραιτΎαι. 
το '^αρ ορθοΰσθαι ^νώμαν ο^υνα, 
το δε μαινόμενον κακόν άΧΧα κρατεί 
μη ^ί^νώσκοντ άιτοΧεσθαι» 
ΤΡ0Φ02 

250 κρύτΓτω' το δ' εμον ττότε δ^ θάνατο<ζ 

σώμα καΧύψει; 

ΤΓοΧΧα ΒιΒάσκει μ 6 7ΓθΧύ<; βίοτο<ζ• 
χρήν ^αρ μετρίας εΙς άΧΧήΧους 
φίλιας θνητούς άνακίρνασθαί, 
καΐ μη ττρος άκρον μυεΧον ψυχής, 
εΰΧυτα δ' είναι στερηηθρα φρενών 
άττό τ ωσασθαι καΐ ζυντεΐναι. 
το δ' ύττερ Κισσών μίαν ώΒίνειν 
ψυχην χαΧετΓον βάρος, ώς κά^ω 

260 τ/}σδ' ύττε/οαλγω. 

1 8ο Ηίρροι,γτυδ 

ΝυΚ8Ε 

ν\Ίι»ί; δρεεοΗ ίη ίΐιγ ΐτ^ηζγ ουίΗίη^βδί; ΐΗοιι ? 

ΤΗε ιηοαπΙϋΐη-ΛνίΐΓς] ραΐΗ Ιΐιεη Γαίπ Η^άδΐ Ιΐιου 

Οη ΐΗε ΐΓίίοΙν οί ίΐιε Ιίβίΐδίδ : αηά 1\\οιι γείΐΓπεΒΐ: ηονν 

ΡοΓ Ιΐΐ€ δίβεοΐδ οη Ιΐιε δεα-δαηοΐδ λν&νε-ίοΓδ&Ιίθη ! 
Οί 3. δυτείγ Ιΐΐ6 ΙοΓβ οΓ ά δ6€Γ ννε Ιίΐοΐν 
Το Ιεΐΐ ΝνΗ^ί Οοά, οΗΐΙά, ΓβΐηβΐΗ Ιΐιεε 1)&ο1ί, 
Αηά δοουΓ^εΐΗ ίΪΛγ δρϊπί; ίΓοιη Γβαδοη'δ ΙτΆοΙί. 

ΡΗΑΕϋΙΙΑ 

ο Ηβρίεδδ Ι — ΛνΙίΕί; Ϊ5 ίΐιΐδ Ι Ηανε θοηε ? 

\νΐιϊί;Η6ΓΛνίΐΓ(1 Ιιανε Ι ΛναηάεΓεύ ίΐΌΠΐ λνϊδθοΓπ'δ λν&γ ? 240 
Ι Λναδ ιηαά, 1)_ν ^ Οοά'δ ουΓδε ονειΊΐιΐΌΛνη. 

ΟΗ ΐ11-δΐ3ΓΓ€(3 Λν6]1-3-(3α^ ! 

ϋβίΐΓ ΝυΓδ6, ν€Ϊΐ ονβΓ ηιίπε Ιιεαοί οηο6 ιηοΓε ; 

ΡοΓ Ι 1)1υδΗ ίοΓ ΐΗε ΛνοΓάδ ίΓοηι ηιγ Ηρδ ΙΙΐΗί ο&ηιβ. 
Υβΐ! ιηε : ΐΗε Ιε&Γδ ίΐΌΐη ηιΐηε 6}•6δ άοΛνη ρουΓ, 
Αηά ηιίηε 6}'6ϋ(1δ δίη1<: ίοΓ δίι&ηΐθ. 
ΡοΓ αη^υϊδΗ νναΐίβδ ΛνΗεη Γε-άαΛνηεί;]! ΐΗε ιηϊηίΐ : 
ΤΗουσΐι Ά οαΓδβ 1)6 ηΐίΐάηεδδ, ΙιεΓεϊη ΐδ ΐί; 1<ΐη(1, 
ΤΗαΐ ΐΗε εουΐ ίΙίΕΐ ΐί τυΐηδ ϋ δΐπΙ^εΐΠ 1)1ϊηά. 

ΝυπδΕ 

Ι νεΐΐ ΐΗεε : — εΙί ίΐΐίΐί (ΙβίΐΐΗ \νοαΜ νείΐ 250 

Μθ Ιοο ! — λνΐΐΐι Γπαηγ α Ιβδδοη δΙεΓη 
Τΐιε }'€&Γδ Ηανβ 1>Γουσ1ιί;^ ίΐιίδ Ιοο Ι Ιεαηι — 

Ββ Ιΐηΐίδ οί ιπογΙ»! ίηεηάδΐιΐρ ίΓ&ΐΙ ! 

1^&\, \ϊ&ΆτΙ-5ΐγ\η^5 πε'βΓ Ιο^βΙΙιβΓ οΗη^, 
ΝοΓ 1)6 ίηάίδδοΐαΐ)!^ ΐλνΐπεά 
Τ1ΐ6 ο1ιοΓ(1δ οί Ιονε, 1)ΐιΙ Η^ΐιΐΐ^ ^ο^η6(^ 

ΡοΓ ΙνπίΙΙίη^ οίοδβ ΟΓ δβνεηη^, 

ΑΗ \ν&Άτγ \>\ιτά&η, ΛνΙιεΓε οηε δουΐ 

Τυαναϋδ ίοΓ 1\\'Είη, &δ ιηΐηβ ίοΓ ΐΗβε ! 260 

ι8ι ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ 2ΤΕΦΑΝΗΦΟΡ02 

βιότον δ* άτρ€Κ€Ϊ<; εττιτηΒενσεις 
φασϊ σφάΧΚειν ττΧβον ή τβρττείν» 
'Γρ θ' ιτγιβία μάΧλον ττοΧβμείν. 
ονΊοο το \ίαν ησσον έτταινώ 
τοΟ μηΒ€ν ατ^αν 
κοΧ ξυμφησονσι σοφοί μοι. 
Χ0Ρ02 

ι^ύναί ηεραιά, βασιΚι^ο^ ττιστη τροφβ 
Φαίδρας, ορώ μβν τάσΒβ Βυστήνονς τνχας, 
άσημα 8* ήμΐν ητίς βστίν η νόσο^' 
270 οον δ' αν ττνθβσθαί κ αϊ κΧνειν βουΚοίμεθ^ αν. 

ΤΡ0Φ02 
ουκ οίδ' βλβγχουσ*• ου <γαρ εννεττειν θέΧεί, 

Χ0Ρ02 

008" ήτι^ ^ΡΧν τώνΒε ττημάτων εφυ ; 

ΤΡΟΦ02 

619 ταύτον ήκεις' ττάντα ^αρ σιηα τάδε. 

Χ0Ρ02 
009 ασθενεί τε κα\ κατεξανται Βεμαζ, 

ΤΡ0Φ02 

ττω^ δ' οι;, τριταίαν ουσ άσιτος ημεραν ; 

ΧΟΡ02 
ΊΓΟτερον υτΓ άτη^ η θανεΐν ττειρωμενη ; 

ΤΡ0Φ02 

θανεΐν άσιτεΐ δ' εΙς άττόστασιν βίου, 

Χ0Ρ02 
θαυμαστον είττας, εΐ τάδ' εξαρκεΐ ττοσει, 

ΤΡΟΦ02 

κρύτΓτει ^αρ ηΒε ττήμα κοΰ φησιν νοσεΐν. 
Χ0Ρ02 
280 ο δ' €^9 ττρόσωτΓον ου τεκμαίρεται βλεττων ; 

ΐ82 Ηίρροι,γτυδ 

Ο&Γβ'δ 1ΐΓ(ί-ίΐΙ)8θΓί)ΐη•^ ΙιεαΓί-οοιιίΓοΙ. 
Υε», Ιΐΐίΐΐ Λχαγ δίοίαιεδδ, ιη&(1η€55, Ιΐοδ. 

Τ1ΐ€Γ€ΓθΓ6 " 11ί6 ΟΥβΓΓηυοΙΐ " δΐΐίΐΐΐ 136 

Ι.€δ3 Ιΐιαιι " Ιΐΐ€ ηαυ^Ηί-Ιοο-ηιυαΙι " ίοΓ ηΐ6 : 
5ο δα^ Ι : δο δΐιαίΐ 53.γ Ιΐΐ6 Λνίδβ. 
ΟΗοιιυβ 
ΤΗου ^Γεγ-ΙίΕΪΓεθ (1»πΐ6, (^υεεη Ρΐιαείΐτίΐ'δ ΙογβΛ ηυίδβ, 
Ιη δοοίΐι Ι ηιαΓΐ< Ιιθγ ΐ£ΐΓη6ηίαΙ)ΐ6 ρΐΐ^ΐιί;, 
Υβί; λνΐι&ΐ 1ΐ6Γ τηΆ\Άάγ, Ιο υδ ίδ άΆτΙί. 
Ραΐη Λνου1(1 Λνε (^υεδϊΐοη Ιΐΐϋε ατιά ΙιεαΓ Ιΐιοτεοί. 270 

Ν υ 118 Ε 

ι Ι^ηολν ηοΐ, ΐΗου^Η Ι αδίί : δΗβ \νϊ11 ηοΐ ίεΐΐ. 

ΟΗΟΕϋδ 

ΝοΓ \ν1ιαΙ Λν'Εδ ίΐιε 1)€§ίηηΐη§ οΓ ΐΗβδο λνοβδ ? 

ΝυκδΕ 
Τ1ΐ6 δαίΏβ ίϊίγ ξοεΛ : ηαυσΗί δα}•€ΐ1ι δΗε οΓ α11. 

αΗοηυδ 
Ηο\ν δίΓβη^ΗΙβδδ Άπά Ηολυ νναδίεά ίδ ΗεΓ Γι-αιηβ Ι 

ΝυκδΕ 
Νο ιηαΓνβΙ, 1)6ίησ ίΙΐΓβε ά&^δ ίοοάΐβδδ ηο\ν. 

ΓΗοηυδ 

Μ&(1ΐ1(ίδ3 ίδ ΐΗίδ^ ΟΓ δ6ΐ: Γ6δθ1ν6 ΐο άΐ6 ? 
ΝυΚδΕ 

Το άϊβ : δ1ΐ6 ίαδΙείΗ Ιο ηιαί^β βηά οί ΗΓβ. 

ΓΗΟΚϋδ 

δΐΓαη§<ί ίδ ϊ\\γ Ιίΐΐβ, ίΓ ΐΗίδ οοηΐεηΐ; Ηθγ ΙογΛ. 

ΝϋΚδΕ 

Ν&)^, 1)αΙ δ1ΐ€ Ηίάβδ ΗβΓ ραίη, πογ ολνηδ δΐιβ &ϊΐ3. 

ΟΗΟΚυΒ 

81ιου1(1 Ηβ ηοί ^653 ? — οηβ §1αηο6 υροη 1ι6γ ίαοο ? 280 

ι83 ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ :^ΤΕΦΑΝΗΦ0Ρ02 

ΤΡ0Φ02 

€κΒημθζ ων ^αρ τήσΒβ τυγχάνει χΘονό<ξ* 

ΧΟΡ02 
συ δ' ουκ ανάηκην 7Γροσφ€ρ€ΐ<;, ιτειρωμβνη 
νόσον ττυθβσθαί τήσΒε καί ττΧάνον φρενών ; 

ΤΡ0Φ02 

εΙ<ζ ττάν άφΐ^μαι κούΒβν εϊρ^ασμαι ττΧεον 
ου μην άνησω γ* ούδε νυν ΤΓροθυμίαζ, 
ώ<; αν τταροΰσα καϊ συ μοι ξυμμαρτυρ^ς 
οία τΓβφυκα Βυστυχοΰσι Βεσττόται,ς. 
αγ', ώ φί\η τταΐ, των ττάροίθε μεν Χό^γων 
Χαθώμεθ^ άμφω, καϊ συ θ' ήΒίων 'γενοΰ 

290 στυ^νην οφρύν Χύσασα καϊ <γνώμη(ί 68όν, 

εγώ θ' οτττ) σοι μη καΧώς τόθ' είττόμην 
μεθείσ^ εττ άΧΧον εΙμι βεΧτίω Χό^ον. 
κεΙ μεν νοσείς η των άττορρήτων κακών^ 
γυναίκες αΐ8ε συ^καθίστάναι νόσον 
ει δ' εκφηρός σοι συμφορά ττρος άρσενας, 
Χέ<γ\ ώς Ιατροΐς ττρά^μα μηνυθτ} τό8ε. 
εΐεν τι σί'γα<; ; ουκ εχρήν σί'^άν, τεκνον, 
αλλ' η μ ελεγχείΐ^, εϊ τί μη καΧώς λέγω, 
7] τοΐσιν ευ Χεχ^θεΐσί συ'γ'χ^ωρεΐν X6^οι<ζ. 

300 φθέ'γξαί Τί, Βεϋρ* άθρησον ώ τάΧαιν ε'γώ. 

'γυναΐκες, άΧΧω'ζ τούσΒε μοχθοΰμεν ττόνους, 
ϊσοί' δ' άττεσμεν τω ιτρίν ούτε <^αρ τότε 
λόγοί9 ε'τεγγε^' ^δε νυν τ ου ττείθεται. 
αλΧ' ϊσθί μεντοί — 7Γ/90? ταδ' αυθαδέστερα 
^ί'-^νου θαΧάσσης — εΐ θανεΐ, ττρο^οΰσα σού'; 
τταΐΒας ττατρωων μη μεθεξοντα<ζ 8όμων, 
μα την άνασσαν ΙτΓττΙαν ^Αμαζόνα, 
η σοΐς τεκνοισι Βεσττότην ε'γείνατο 
νόθον φρονοΰντα ηνησι ^ οίσθά νιν καΧώς, 
ΊτητοΧυτον, — 

ι84 ΗΙΡΡΟΙ,ΥΤυδ 

Νυη8Ε 
Νη^, &1)5οηί; ΐδ Ηε ίΓοιη ΐΗΐδ Ι&ικί οί Ι,ιΙβ. 

ϋΗοκυβ 
ΒυΙ ΐΗοιι — άοδί ηοΐ οοπδίΓαίη 1ι€γ, δΐηνε Ιο Ιοαπη 
ΗβΓ ΐΏΆ\8ίάγ &ηά Νναηάεηη^ οί Ηβτ \νϋ ? 

ΝυπδΕ 
ΑΠ Ιι^νε Ι 1π6(3, Άπά πάμ^Ι^ϊ ΐΗε πιογ6 αναϋοά. 
ΥεΙ λνΐΠ Ι ηοί βνεη ηο\ν αΐ^πΐε γπ^ ζοαΐ : 
8ο δίαηά Ιΐιου Ι)^ αηά Λνϋηεδδ υηίο πιβ 
Ηολν ΐΓυβ ΆΏΐ Ι Ιο Γπΐηβ αίΉίοΙεά 1θΓ(3δ. 

ΟοϊΏ^, άατΜη^ ο\ύ\ά, ΐΗβ \νοΓ(1δ δ&ίά ΗβΓβΙοΓοΓβ 

Ροι-σοί; \ν6 1)θΐΗ ; ΐΏοΐ'6 §Γίΐοίου5-δου1οθ 1)6 Ιΐιου : 

Ύ}\γ ΙοΛνεπη^ 1)ΐΌλν^ Ιΐιγ Λνα^ΛναΓ^ ηιοοθ, ρυΐ: \)γ; 290 

Αηά Ι, \νΗ€Γ6Ϊη Ι βιτεά ΐη ίοΠολνίησ ΐΗεε, 

ΚείΓαίη, αηά υηΐο λνίδβΓ οουηδβίδ δεείί. 

Ιί Ιΐΐ7 (1ΐδ€αδ6 130 ΐΗαΙ ΐΗου ιηανδΐ ηοΐ ηαηιβ, 

1^0 ννοηιβη 1ι€Γ6 Ιο ίΐΐΐίΐν Ιΐιγ τηΆΪαάγ. 

ΒυΙ ΐί ίο ηιεη ΙΗ^ ΙΐΌΐιϊίΙε ιηαν 1)6 ίοΜ, 

5ρ6ίχ]<, ΐΗ&ί Ιο 1ε6θΐΊ6δ ΐΐιΐδ τηα7 1)6 (ΐ6θ1ίΐΓ6(3. 

Ηά, δΐΐ6η1; ? — δΐΐεηοε^ οΗΐΙά. 1)6566ΐηδ ίΗεε ηοϊ. 

Ογ Ιΐιου δΙιουΜδΙ οΗίάε πιβ ΐί Ι δρεαίί ηοΐ ννεΐΐ, 

Ογ υηΐο ρΐε&θϊπ^δ \νί56ΐ^ υϋειτά γί&Ιά. 

Οηε \νοΓά ! — 1οο1< 1ιΐ1:1ΐ6Γ\ν{ΐι•(1 Ι . . . . άΙι, λνοε ίδ ιηε ! 300 

ννοιηεη, Λνβ ίοΐΐ αη(] δρεηά ουΓ δίΓειι^ι^ΐΗ ίοι• ηαυ§1ι1:, 

Αηά δϋΐΐ 3Γ6 ϊάτ ά5 βνβΓ : οι πιν ΜΌΓοΙδ 

υηηΐ6ΐΐ6(1 \\'&δ δΐιβ ΐΐιεη^ ηοΓ ΗεαΓί^εηεΙΙι ηο\ν. 

Ηο\νΙ)6ϋ ΙνηοΛν Ιΐιοιι — ΐΗβη 1)6 Λν3,γ\ν&Γ(ΐ6Γ 

ΤΙιαη ίδ Ιΐΐ6 δ6£ΐ, — ΐΗγ άεαίΐι δΐιαίΐ 1)υΙ 1)βίΥ8.γ 

Τΐιγ δοηδ, Λνΐιο δΗ&ΙΙ ηοΐ δ1ι&Γ6 ΐΚεΐΓ ίίΐ11ΐ6Γ'δ ΙιαΙΙδ — 

Νο, 1)7 ΐΗ&ί; οΐι&ηοΐ-ηυεεη, ΐ1ΐ6 ΑπΊίΐζοη, 

\\Ίιο 1)^Γ6 Ιο Ιΐΐ7 δοηδ α ΐ3Εδ1:&Γά ονεΓ-ΙοΓθ, — 

ΝοΙ 1)αδ1^Γά-1;1ιου§1ιΐ6(1^ — ννεΐΐ Ιΐιοα 1αιο\ν6δ1: Ιιΐιη, 

Ηϊρροΐνίαδ — 

νοί^. IV. Ο ϊο.ζ ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ 2ΤΕΦΑΝΗΦ0Ρ05 

ΦΑΙΔΡΑ 
οϊμοί. 

ΤΡ0Φ02 

310 θιηηάνει σίθεν τόδε , 

ΦΑΙΔΡΑ 

άττωΧβσάς με, μαία, και σε 7Γ/οο? θβων 
τουδ' άνΒρ6<; ανθι<ζ Χίσσομαι συ^αν ιτερι, 

ΤΡ0Φ02 

ο/)α? ; φρον€Ϊ<; μεν ευ, φρονούσα δ' ου θέλεις 
ΊταΐΒάς τ ονησαι καΐ σον εκσώσαι βίον. 

ΦΑΙΔΡΑ 

φιλώ τεκ,ν' αλΧτ) δ' εν τύ'χτ] 'χειμάζομαι, 

ΤΡ0Φ02 

ά^να<ί μεν, ώ ΊταΙ, χεΐρας αίματος φορείς ; 

ΦΑΙΔΡΑ 

χείρες μεν αηναί, φρην δ' έχει μίασμα τι. 

ΤΡ0Φ02 

μών εξ εττακτοΰ ιτημονης εχθρών τινός ; 

ΦΑΙΔΡΑ 

φίλος μ! ατΓολλυσ ούχ εκούσαν ουχ εκών. 

ΤΡ0Φ02 

320 %ησεύς τιν ημάρτηκεν εΙς σ άμαρτίαν ; 

ΦΑΙΔΡΑ 

μη Βρώσ έγωγ' εκείνον οφθείην κακώς. 

ΤΡΟΦ02 

τι ^αρ το Βεινον τοΰθ' 6 σ εξαίρει θανεΐν ; 

ΦΑΙΔΡΑ 

εα μ άμαρτείν ου <^αρ εΙς σ άμαρτάνω, 

ΤΡ0Φ02 

ου Βήθ' εκούσά γ', εν Βε σοΙ Χελείψομαι, 
ι86 ΗΙΡΡΟΙ,ΥΤυδ 

ΡΗΑΚΟΚΑ 

λνοε'δ ιη€ ! 

ΝυΚ8Ε 

Ιί δΙίη^Β ΐΗεβ, ΐΗί5 ? 310 

ΡΗΑΕΟΗΛ 

ΤΗοϋ Η&8Ϊ υηθοηβ πιβ, ηυΓ56 : ϊ>γ Ηεανεη, Ι ρνΆγ, 
δρβ&Ιί Ιΐιοα ΐΗθ παΐΏβ οί 1;Ηΐ5 ιηαη ηενεπΏΟΓε. 

ΝυκδΕ 
Ι.Ο ΐΗεΓβ ! — ί\\γ ^^/^ί ίδ δοαηίΐ : γαί οι ΙΗ^ λνίί; 
ΤΙιου ΛνίΗ ηυΐ: Ηεΐρ 1\\γ δοηδ ηοΓ δϋνβ ί\\γ Ηίε ! 

ΡΗΑΕΟΚΑ 

Ι Ιονβ ΐΗειη : οίΗβΓ δίοΓπΐδ οί" Γη1;6 Ιοδδ ιηβ. 

ΝϋΚδΕ 

δαΓβ, ΐΗϊηε αΓ6 Ηαηάδ, ιη^ οΗΐΙά, ϋηδ1ίΐΐηε(1 \νΐ1;Η Βίοοά ? 

ΡΗΑΕΟΚΑ 

ΡαΓ€ 1)6 ΐΏΪηε Ηαηάδ : Ιΐΐ6 δίαΐη ΐδ οη ηΐ}- δουΐ. 

ΝυΚδΕ 

ΝοΙ, ηοΐ οί δΟΓΟβΓ^-δρθΠδ ]ύγ δοηιο ίοβ οαδί ? 

ΡΗΑΕΟΚΑ 

Α Γηβηά'δ ΙοΙοΛν Ιΐιίδ, υηδουσΗί οί Ιιίηι ογ ιηβ. 

ΝυΚδΕ 

ΗαΐΗ ΤΙιβδβαδ ΛνΓου^Ηΐ α^αϊηδί Ιΐιεε Άτιγ δίη ? 320 

ΡΗΑΕΟΚΑ 

ΜΆγ Ι 1)6 ίοαηά &δ οΐ6&Γ οί λντοπ^^ Ιο Πιγώ ! 

ΝϋΚδΕ 

Ννΐι&ί; ΐΐιεη ΐδ Ιΐιίδ δ1:Γ£ΐη§6 Ιΐιϊη^ Ιΐιαί (ΐ6&1:1ι\ν&Γθ 
άηνβδ 11166 ? 

ΡΗΑΕΟΚΑ 

1.61; 1)6 ιη^ δίη ! ΝοΙ α^αΐηδί ίΗββ Ι δίη. 

ΝυΚδΕ 

Οί Γαγ \νί11, η6ν6Γ ! Οη ΐΗΐηε Ηε&ίΐ τηγ ίαίΙυΓβ ! 

\^01ϊη§χ ίο ΡΗΑΕΟΚΑ'δ Ηαηάχ. 

ι87 ιππολυτο:ε ^τεφανηφορο5 

ΦΑΙΔΡΑ 

Τι Βρας ; βιάζει χειρός βξαρτωμβνη ; 

ΤΡ0Φ02 

καΐ σων γ£ γονάτων, κού μεθησομαί ττοτε. 

ΦΑΙΔΡΑ 

κάκ, ω ταλαινα, σοΙ τάδ', εΐ ττενσει, κακά. 

ΤΡ0Φ02 
μείζον ^αρ ή σον μη τνχεΐν τί μοι κακόν ; 

ΦΑΙΔΡΑ 

οΧεΙ' το μέντοι ττρα^μ εμοί τιμήν φερεί. 

ΤΡΟΦ02 
330 κάττειτα κρύτττεις χρήσθ^ ικνονμενης εμον 

ΦΑΙΔΡΑ 

€κ των <γαρ αΙσχρών βσθΧά μηχανώμεθα. 
ΤΡ0Φ02 

ονκουν Χεγουσα τιμιωτβρα φανεί ; 

ΦΑΙΔΡΑ 

άττεΧθε ιτρος θεών 8εξίά<; τ εμης μεθε<;. 

ΤΡ0Φ02 

ου Βήτ, εττεί μοι Βώρον ου ΒίΒωζ ο χρήν. 

ΦΑΙΔΡΑ 

δώσω• σεβα<; '^αρ χειρο'^ αιδούμαι το σον. 

ΤΡ0Φ02 
σι^ωμ αν η^η' σο9 '^άρ ουντευθεν λόγο9. 

ΦΑΙΔΡΑ 

ω τΧήμον, οίον, μητερ, ηράσθη'ζ ερον, 

ΤΡ0Φ02 

ον εσχε ταύρου, τεκνον, ή τί φη<; τόΒε / 1 88 ΗΙΡΡΟΙ,ΥΤυδ 

ΡΗΛΕΟΙΙΑ 

νΐοΐεηοβ Ιο ιηε ! — Ιο ιηίηε Ιιαηά οΐίη^οδί Ιΐιου ? 

ΝυπδΕ 
ΥβΆ, αηά Ιΐΐ}' Ι^ηεβδ — ηοΓ ενβΓ λνϋΐ Ιοί ^ο ! 

ΡΗΛΕηΠΑ 

ΤΗ^ (ΙοοΓΠ, υηΙΐΛρρν, δΙιοιιΜδΙ; Ιΐιοα 1ι6&γ ίη ηΊΐ'ηβ. 

ΝυπδΕ 
ννΊιαί; (ίαΓίίβΓ άοοηι ίοΓ ηΐ6 ίΐιαη 1θ5Ϊη§ ΐΗεε ? 

ΡΗΑΕΟΗΑ 

Οθαίΐι Ι ΑΙί, 1)α1: ηιίηβ ο\νη άεαίΐι δίιαίΐ 1)6 ιηίηβ 
Ηοηουι* ! 

ΝυΠδΕ 

δϋΐΐ άοδί Ιΐιου Ιιίάε ϋ, λνΐιεη Ι ρπιγ ί]\γ §οοά ? 330 

ΡΗΑΕΟΠΑ 

ΥβΒ, ί'οΓ Ι ΓαϊΙίίοη ουί οί" ενΐΐ §οοά. 

ΝυκδΕ 
Ιί ΐΗεη Ιΐιοιι ίεΐΐ ηαε, ιηοΓβ δΗαΙΙ 1)6 Ιΐιίη6 ΗοηοιίΓ. 

ΡΗΑΕΟΚΑ 

ΡοΓ Οοά'δ δα1<;6 }ΐ6ηο6 3.ν/&γ : Ιεΐ §ο ιηίη6 Ιιαηά. 

ΝυΚδΕ 

Νο ! — Λνΐιΐΐε ϊΐιου §ΓΕηΐ6δί: ηοΐ Ιΐΐ6 Ι^οοη ιην άαβ. 

ΡΗΑΕΟΚΑ 

Ι ΛνίΠ, ίη Γ6ν6Γ6η€6 οί* ίΥϊγ δυρρΗαηΙ; Ηαηά. 

ΝυκδΕ 
Ι αιη άαιηΐ) : 1ΐ6ηο6ίθΓΐ1ι ϊ\\γ ρ&Γί ίΐ ΐδ ίο δρ6&1ί. 

ΡΗΛΕΟΠΑ 

ο Η&ρΐ6δδ ηιοΙΙιεΓ^Ι — λνΐΐίΐί δΐΓαη^ε 1ον6 νναδ ΐΐιΐηε ! 

ΝϋίΙδΕ 

Ι,ονβ ίοΓ ΐ1ΐ6 Ιιαίΐ, ιηγ οΐιύά ? — ογ Λνΐιαΐ λνουΜδΙ; 
ηαηΐ6 ? 

^ Ρίΐ3ίρ1ΐ£ΐθ, ο£ ΛνΗοδβ αηηαί,ιίΓαΙ ρα33Ϊοη Ιΐΐθ ΜΐηοίαυΓ ν/οΛ 
1χ»Γΐι. 

ι89 ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ 2ΤΕΦΑΝΗΦΟΡ02 

ΦΑΙΔΡΑ 

σν τ, ω ταΚαιν ομαίμε, Αιοννσου Βάμαρ, 

ΤΡ0Φ02 

340 τέκνον, τί ττάσχ^ας ; σνγ^όνους κακορροθβΐ^ζ 

ΦΑΙΔΡΑ 

τρίτη τ εγώ Βύστηνος ώ<? άττόΧλνμαι. 

ΤΡΟΦ02 

€κ τοι τΓβττΧη^μαΐ' ττοΐ ττροβησεται \6<^ο<ζ ; 

ΦΑΙΔΡΑ 

εκείθεν ημεΐς ου νεωστί δυστυχείς. 

ΤΡ0Φ02 

ονΒέν τι μάΧλον οΙΒ^ α βονΧομαι κΚύειν, 

ΦΑΙΔΡΑ 

φεΰ' 

ττώς αν συ μοι Χεξειας άμε χρη Χί'^ειν ; 

ΤΡ0Φ02 

ου μάντίς εΙμΙ τάφανή <γνώναί σαφώς, 

ΦΑΙΔΡΑ 

τί τοΰθ\ ο Βη ΧεΎουσιν άνθρώττους, εραν ; 

ΤΡ0Φ02 
ήΒίστον, ώ τταΐ, ταυτον άΧ'^είνόν θ" άμα, 

ΦΑΙΔΡΑ 

ημείς άρ ημεν θατερω κεχρημενοί, 

ΤΡ0Φ02 

350 τί φης ; ερας, ω τεκνον, άνθρώττων τίνος ; 

ΦΑΙΔΡΑ 

οστίς πτοθ' ουτός εσθ\ 6 της ^Αμαζόνας — 

ΤΡ0Φ02 
ΊττΊτόΧυτον αύΒας ; 

ΦΑΙΔΡΑ 

σου τάΒ\ ουκ εμού κΧύεις, 190 ΗΙΡΡΟΙ,ΥΤυδ 

ΡΗΑΕηΚΑ 

Απά Ιΐιου, 5»{] δίβΙβΓ, Όΐοη^'Βϋδ' 1>ΓΪ(ΐ6^ . 

ΝυΚδΕ 

ννΐΐ3ΐ »ΐΐ5 ΙΗ66, οΐιΐυ ? — άοδΐ ΐΗου τενϋε ίΥ\γ 1<ίη ? 340 

ΡΗΑΕηΠΛ 

Αη(1 1 ΐΗβ ΐΗΐΓά — 1ιο\ν απι Ι ΓηίδβΓ^-λνΓβοΙίεά ! 

ΝυΗ8Ε 

Ι ΕΠΙ '\νΐΜ€Γ€ά α11 — \ν}ΐ6Γ6υη1;ο Ιεικί ϊ\\γ \νοΓίΐ5 ? 

ΡΗΛΕΟΠΑ 

Το Ιΐΐ6 Γοοίί ίΥ\3.1 λντεοΐ^δ υδ ά]\, γ€Ά, ίΓοιη οί ο]ά. 

ΝυκδΕ 
Νοηο ΙΙίθ ιηοΓ6 Ινπολν Ι Ιΐΐίΐΐ Ι ίαΐη ΛνοαΜ 1<ηοΛν. 

ΡΗΑΕΟΗΑ 

ΑΙί, οουΜδί; ίΗου δα)^ ίοΓ ιηε Λνΐιαΐ Ι πΊαδΙ 5αγ ! 

ΝυκδΕ 
Νο 866Γ 3.τη Ι ϊο ϊηΙ&τρτ&ί Ιιΐίίίΐβη ίΠΐπ^δ. 

ΡΗΑΕΟΗΑ 

ννΗίΐΙ ιηβίΐη ΐΗεγ -ννΐιβη ίήβγ δροαίί οί ΐΗΐδ — Ιο Ιονο ? 

Νυΐϊ8Ε 

ΤΗε δλνεεϊεδί: ί1ιΐη§, ιη^ οΐιίΐά — ϊϊ\& Ι^ϋΙει-βδ^ Ιοο. 

ΡΗΑΕΠΙΙΑ 

ΡοΓ ιηε^ ΐΗε δβοοηοΐ οη1}' Η&νε Ι ρΓονεά. 

ΝυκδΕ 
\\''ίΐΕΐ δίΐν'δΐ Ιΐιου ? — οΙιΐΜ, ΐΗου Ιονοδί; — ο1ι, \νΐΊαί; 

ιηαη ? 350 

ΡΗΛΕΟΚΑ 

\\Ή3ΐ;6'€Γ Ηίδ ηαπΐ6 — Ίίδ 1ΐ6 — ΐΗε Αηιαζοη'δ — 

ΝυΚδΕ 

Ηΐρρο1)Ί;α5 . 

ΡΗΑΕΟΗΑ 

ΤΗοπ δανεδί; ϋ, ηοί Ι. 

* ΑΓΪαοΙηΘ, \ν 1ιο, £ογ ΤΙιβδβιΐΒ' 3£ΐ1ίβ, \να5 ΐΓβΐΐ,Γβββ 1^0 ΗβΓ ίαΐΗβΓ. 

ιςι ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ 2ΤΕΦΑΝΗΦΟΡ02 

ΤΡ0Φ02 
οϊμοί, τί Χεξείς, τεκνον ; ω^ μ άττώΧεσας. 
<γνναΐκ€<;, ουκ ανασχ^βτ, ουκ άνεξομαι 
ζωσ' ε'χθρον ημαρ, βχθρον είσορώ φάο<;. 
ρίψω, μεθησω σώμ , άτταΧΚαχθησομαι 
βίου θανούσα• 'χαίρετ- ούκετ εϊμ βγώ. 
οι σωφρονεζ ^αρ ούχ^ εκόντεζ, άλλ' όμως 
κακών ερώσί. Κύττρίς ουκ άρ ην θεό^, 
360 αλλ' €6 Τί μείζον αλΧο ^ί'γνεται θεον, 

Ύ} τηνΒε κάμε καΐ δόμους άττώλεσεν, 

Χ0Ρ02 
άίες ώ, εκΧυες ω 
ανήκουστα τας 

τυράννου ττάθεα μεΧεα θρεομενας. 
οΧοίμαν βγωγε, ιτρίν σαν, φίΧα, 
κατανύσαι φρενών. Ιώ μοί, φευ φευ. 
ώ τάΧαινα τώνΚ άΧ'^εων 
ώ Ίτόνοί τρεφοντε^ί βροτούς. 
οΧωΧας, εξεφ7]νας εις φάος κακά. 
τις σε τταναμερως οδε χ^ρόνος μένει ; 
370 τεΧευτάσεταί τί καινον Βόμοίς. 

άσημα δ' ούκετ εστίν οϊ φθίνει τύγα 
Κ.ύ7ΓριΒος,•ώ τάΧαινα τταΐ Κρησία, 

ΦΑΙΔΡΑ 

Ύροίζήνιαί γυναίκες, αΙ τόδ' εσχ^ατον 
οίκεΐτβ -χώρας ΐΙεΧοττίας ττρονώτηον, 
ηΒη τΓΟτ' άϋττνος νυκτός εν μακρώ γρόνω 
θνητών εφρόντίσ* η 8ίεφθαρταί βως. 
και μοι Βοκοΰσιν ου κατά 'γνώμης φύσιν 
ττράσσειν κάκιον, εστί ηάρ το γ* ευ φρονεΐν 
ΤΓοΧΧοΙσιν, άλλα τ^νδ' άθρητεον τ6Βε• 
380 τα χρήστ εηηστάμεσθα και 'γί'γνώσκομεν, 

192 ΗΙΡΡ0Ι.ΥΤυ8 

Νυη8Ε 
ννο6, οίηίοΐ 1 λΜίΕΐ; \νί11 ΐΐιοιι δΛ}' ? Τΐιοϋ ΗοδΙ άβαΜ 

1116 (Ιεαίΐι ! 
Γιίεηίΐδ, 'Ιΐδ ραδί 1)6λιίιί^. Ι \νΐ11 ηοΐ εποΙοΓί; 
Το Ηνε. Ο ΙιαΙβΓυΙ Ηίβ, 1οηΙ]ΐ6(1 ϋ^ΙιΙ ίο εεβ ! 
Γ11 οαδί Άν,ίίγ, γϊ^Ιά υρ, ιηγ Γγητώθ, 1)6 π(1 
ΟΓ 1ίί6 Ι)}^ (ΐ63ΐ:1ι Ι Γαι•ε\νβ11, Ι &ιιι ηο ηιοΓβ. 
Τ1ί6 νίΓΐιιουδ 1ον6 — ηοί ^ν^11^η§1^, ^6ι; Ιονβ 
ΤΙΐ6 ενίΐ. δϋΓ6 ηο Οο(1(ΐ6δδ Ο^ρΓΪδ ίδ, 
Βυΐ;, ίί α ηιαν 1)6, δοηιείΐιϊη^ ηιοκε Ιΐιαπ Οοθ, 300 

\νΐιο Ιιαίΐι ταΐηεά ΙιεΓ, ηγκΙ ηΐ6, αηά λ11 Ιΐιΐδ Ιιουδε. 
ΟΗοιιυδ 

(8ίΓ. ίο 669-79) 
ΗαδΙ Ιΐιου ΙιοαΓά ? — Ιΐιε υη5ρ6α]ν&1)ΐ6 Ιίΐΐβ ΙιαδΙ Ιΐιοα 

1ΐ6Λ1•1ν6Ι16(ί, 

ΊΊΐ6 λναίΐ οί ηΐ}"• Ι&ίίγ'δ αησαϊδΙι-ΙΙιΐΌβ ? 

Ο ηια^ Ι ά[&, αίι ιηε ! 6Γ6 Ι Ινπολν, 
ϋείΐΓ 1ίΐ(1ν, Ά δρΐΐΊΐ αδ ΐΐιίηε δο άΛΗνεηεά. 

Ο ιηίδ6ΐ7-1)υΓ(ΐ6η6(1, Ο Λνΐιείιηεά ΐη Λνοβ ! 

Ο 1;ΐΌυΙ>ΐ6δ 11ΐ3ί; οΓαάΙβ ίΐιβ οΠΐΜι-εη οί" ηιεη ! 

ϋικίοηε ! — αΙΓδ Ι^ΗΓεά Ιο Ιΐιε οίΗ^ΊϊσΙιί'δ 1ν6η. 
ΑΙι, \ν6ίΐπίϋ1 δεαδοη ίοΓ ϊΐιεο Γ6ΐηαΐηίη§ ! 

Οίΐι•1ν Ιοοιπδ ο'6Γ 1:1ΐ6 Ιιουδείιοΐά ίΐιε δ1ια(1θΛν οί (Ιοοιη. 370 
Ρΐαΐιι ηοΛν Λν1ΐ6Γ6 ΐΐιε δΙ&Γ οί" ίΗ^ Ιονε ίδ Λναηϊη^, 
Ο Ιΐίΐρίεδδ (1ίΐιισ1ιΐ6Γ οί ΟΓεΙε'δ ρΐ'ουά Ηοιηο ! 

ΡΗΑΕΏΚΑ 
ΤΓ06Ζ6ηί&η ΛνθΠ16η, γ6 ΛνΙΐϊοΗ Η6Γ6 3.1>1ά& 

ϋροη Ιΐΐ6 υίπιοδί: ηιαΓοΙι οί Ρείορδ' Ι^ικί, 

Οΐί δΐ66ρΐ6δδ Ϊη ίΐιβ λνεαΓ^-λνε&πη^ ηί§Ηΐ 

Ηίΐνβ Ι ηιπ56(1 Ηολν ΐΐιε Ιίίβ οί ιηεη ίδ λντεοΐ^εθ. 

'Τΐδ Ώοϊ, πΐ6δ66πΐδ, ίΙίΓουσΙι ίη]30Γΐι ίοΐ] ν οί δουΐ 

ΤΗεγ ίίΐΓ6 δο ί11, — ίϋ5θΓ6ΐΐοη άΝνεΙΙδ αΙ Ιεπδί; 

Ννϊΐϊι ηιαην, — ΙιυΙ Λν6 ΐΗυδ ηιυδί; Ιοοίν 1ΐ6Γ6οη : 

ΊΊιαί Λνΐιίοΐι ίδ §οο(1 \νβ Ιεαι-η αηά Γ6θοσηίδ6, 380 

Ϊ93 ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ^ΤΕΦΑΝΗΦ0Ρ05 

οίκ €Κ7Γθνονμ€ν δ', ο ι μλν άρ^ία^ί νττο, 
οι δ' ηΒονην τΓροθίντε^; αντί του κάλου 
αΧλην τιν. βίσΐ δ' ηΒοναΙ ττοΧλαΙ βίου, 
μακραί τβ Χβσχ^αι καί σ-χ^οΧη, τερττνον κακόν, 
αΙΒώς τ€. ΒίσσαΙ δ' είσίν, η μβν ου κακή, 
ή δ' άχ^θος οϊκων. εΐ δ' 6 καιρο<; ην σαφής, 
ουκ αν Βυ ηστην ταΰτ βγρντβ γράμματα, 
ταϋτ οΰν βττβι,Βη τυηγάνω φρονουσ εγώ, 
ουκ βσθ^ οτΓοίω φαρμάκω Βίαφθερεΐν 

390 εμβΧλον, ώστε τούμτταλίν ττεσβΐν φρενών* 

\εζω Βε καΐ σοΙ της εμής γνώμης οΒόν 
εττεί μ έρως ετρωσεν, εσκοττουν οττως 
καΚΧυστ ενεηκαιμ αυτόν. 7]ρξάμην μεν ουν 
εκ τονΒε, σι^άν τήνΒε καΐ κρύτττειν νόσον. 
ιγΧώσσυ <γαρ ούΒεν ττιστόν, ή θυραΐα μεν 
φρονήματ άνΒρών νουθετεΐν εττισταται, 
αύτη δ' νφ^ αυτής ττΧεΐστα κέκτηται κακά. 
το Βεύτερον Βε την ανοιαν ευ φερειν 
τω σωφρονβΐν νικώσα Ίτρούνοησάμην. 

400 τρίτον δ', εττειΒη τοισίΒ^ ουκ εξηνυτον 

Κ^ύιτριν κρατήσαι, κατθανείν εΒοζε μοι 
κράτιστον, ονΒεΙς άντερεΐ, βουΧευμάτων, 
εμοί ^αρ εϊη μήτε Χανθ άνειν καΧά 
μήτ αΙσχρα Βρώση μάρτυρας ττοΧΧούς εχειν, 
το δ' ερ'γον ηΒη την νόσον τε ΒυσκΧεά, 
^υνή τε ττρός τοΐσΒ' ουσ ε^ί^νωσκον καΧώς, 
μίσημα ττάσίν. ώς οΧοίτο ιτα<^κάκως 
ητίς ττρος άνΒρας ηρζατ αίσγυνει,ν Χε'χτ) 
Ίτρώτη θυραίους. εκ Βε γενναίων Βόμων 

410 τόδ' ηρξε θηΧείαισί <^ί<^νεσθαι κακόν. 

όταν "γαρ αΙσχρα τοίσιν εσθΧοΐσιν Βοκτ}, 
η κάρτα Βόξευ τοΐς κακοΐς γ' είναί καΧά. 

194 ΗΙΡΡΟΙ,ΥΤυδ 

ΥθΙ ρι•»οϋ8θ. ηοΐ Ιΐιε Ιοί^.ςοη, δοιηβ ίΐΌΐη εΙοίΗ, 

Λικί 501116 ριοίβΓπη^ ρΙβαδυΓβ ίη Ιΐιο δίο.ιιΐ 

()ί άηίγ. ΓΚαδυι-βδ ηι&η^ οί ϋίβ ίΐιοπβ 1)β ; 

Ι^οη§ §055ίρ, ίαΐβδδβ, — ρ1ο»?:»η1: βνίΐδ 1\\βγ ; 

Αηά δεηδε οί δΐιαπιε — ί-ννοίοΐοΐ : ηο ί11 Ιΐιε οηε, 

Βϋί οηε ΙίΟλνδ Ηοιηεδ Ιο ι•υΐιι. \ν€Γ6 ιηεη'δ οΐιοΐοο 

ϋΙείΐΓ, 
Τ1ΐ€δ6 ίλναΐη ]\8ίά ηονβΓ 1)0Γη6 ΐΗε δεΙίδΗηιε η&πιεδ. 

ΓοΓ&δπιυοΙι ΐΗεη &8 Ι 1<ηβ\ν Ιΐιΐδ 1)€Γογ6, 

Νο ρΙιίΗΐ'ε-δρεΙΙ Λναδ Ιίΐνε Ιο οΐι^ησε ιηίηε ΗεΕΓΐ 

Το Γηα1<6 ηιε ί;ι11 ΆλνΆγ Γιόπι ΐΗίδ ιηγ ί&ίΐΐι. 390 

Τΐιεε ΛνΐΠ Ι ΙεΙΙ Ιΐιε ραίΗ ιη^ τεαδοη ΐΓού ; — 

λνΐιεη Ιονε'δ Λνοαηά δΐηοίε ηιε, 5ΐ:Γ3Ϊπ;Ηΐ Ι οαδί; &\)θ\ιϊ 

Ηολν 1)651: ίο 13£&Γ α : ΛνΙιεί'είοΓε 1 Ι36§αη 

ΤΙιεηοεΓοΓίΙι Ιο Ηυδίι 1117 ιηο^η, ίο νείΐ ηιν ρ^η^. 

ΡοΓ ΐΗε Ιοησιΐ€ ηοπε ιηΆγ ϊΓϋδΙ, ΛνΗίοΗ Ι^ηολνεΐΐι Λνεΐΐ 

Το Ιεδδοη Γε1)ε1 Ιΐιουσίιΐδ οί οίΙιεΓ ιηεη, 

Υεί ΙιΗΛοιίΓείΙι οουηΐΐεδδ ενΐΐδ οί ίΐδ ολνη. 

Τΐιεη άϊά Ι Ι&Ι^ε ΐΗου^Ηί; ηοΐ)!^ Ιο εηάυτβ 

Μ}' ίο11}', Ιπυιηρίιίη^ Ι)}^ δεΙί-οοηΙΐΌΐ. 

Ι,&δΐΐν, λνΐιεη ενεη δο Ι η&υ^Ηί; &ν&ί1ε(1 400 

Το ο'εηη&δΙεΓ Τονε'δ Ρυεεη, Ι τεδοΐνεά Ιο άίβ 

Αδ οί αΐΐ οουηδείδ ί)ε5ΐ: — Ιεί ηοηε §&ιη5αγ ! 

ΡοΓ 1)ε α ηιΐηε Ιο άο ηοΐ §οο(1 υηδεεη, 

ΝοΓ ί11 1)είθΓε β. οίοιιά οί λνίίηεδδεδ. 

Ι ΙίπεΛν ΐΗε άεεά, Ιΐιε νβττγ ραη§, Λναδ δΐιατηβ. 

\νε11 ΙίηεΛν Ι ΐοο ΛνΙι&Ι 'ΐΐδ ίο 136 α Λνοηιαη — 

Νοηε ίπίδΐ, ηοηε Ιονε ιΐδ ! ΟυΓδεδ υροη ΙιεΓ 

\νΐιο δΗο\νεά ΐΐιε ^\3.γ ΐΗε ίίΓδί; ίο δΐι&ιηε Ιΐιε οουοίι 

\νί1:1ι αΐΐεη ηιεη ! Α1ι, Ί\ν&5 ίι•οηι ρΓΪηοεΙ^ Ηοηιεδ 

ΎΥίο,Ι ήν&Ι Ιΐιϊδ ουΓδε οη Μ'οπι&ηΐίίηά Ιιαά ΙίίιΊΐι, 410 

ΡοΓ, λνΐιεη ΐΐιε ηοΐίΐε οουηί; ΙΙιείΓ δΐιαιηε ΙΙιεΪΓ §οο(1, 

Τ1ΐ6 1ο\ν1^ 5ϋΓ6 λνΐΐΐ Ιιοΐά α 1ιοηοιιι•ϋΙ)1ε. 

195 ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ 2ΤΕΦΑΝΗΦΟΡ02 

μ,ισω δέ καΐ τας σώφρονας μβν βν λόγοίς, 
Χάθρα δβ τολ/χ,α9 ου κάλάς κεκτημβνας. 
α'ί 7Γω? 7Γ0Τ, ω Βεσττοινα ττοντία Κυττ/ϊί, 
βΧίττουσιν βίς ττρόσωττα των ξυνευνβτών 
ούδε σκοΊον φρίσσουσί τον ^υνερ^άτην 
τέραμνά τ οίκων μ.Ύ) ττοτε φθο^'^ην άφτ) ; 
ημά<ζ ^γαρ αύτο τοΰτ άττοκτεινεί, φυΚαι, 

420 ώ9 μητΓΟτ άνΒρα τον εμον αίσχννασ^ άλω, 

μη τταΐΒας οΐχ; ετικτον αλλ,* εΚεύθεροί 
τταρρησία θάΧλοντες οίκοΐεν ττόΧιν 
κΧεινών ^Αθηνών, μητρ6<ζ εΧνεκ ενκΧεεΐς. 
ΒονΧοΐ ^αρ άνΒρα, καν θ ρασύσττΧα^-χνό^ τις 'ρ, 
όταν ξυνει^ί) μητρο<; η ττατρος κακά. 
μόνον Βε τοΰτό φασ άμιΧΧάσθαί βίω, 
^νώμην Βίκαίαν κά^αθην, οτω τταρτ}. 
κακου'^ Βε Θνητών εξεφην , όταν τύχη, 
ΤΓροθεΙς κάτοτΓτρον ώστε τταρθενω νεα 

430 χρόνο'^' ιταρ οΐσι μηττοτ οφθείην βγω. 

Χ0Ρ02 

φευ φεΰ' το σώφρον ώ<; άττανταχοΰ καΧόν* 
καΐ Βόξαν εσθΧην εν βροτοΐς καρττίζεται. 

ΤΡ0Φ02 

Βεσττοιν\ εμοί τα συμφορά μεν άρτίως 
ή ση τταρεσχ^ε Βεινον εξαίφνη'ί φόβον 
νυν δ' εννοοΰμαί φαΰΧος ουσα' καν βροτοΐς 
αΐ Βεύτεραί ττως φροντίΒε^ σοφώτεραι. 
ου <^αρ ττερίσσον ούΒεν ούΒ' εξω λόγου 
7Γε7Γονθα<;' 6ρ'^/α\ δ' εΙ<ζ σ εττέσκηψαν θεάς. 
ερας' — τί τούτο θαΰμα; — συν ττοΧΧοΐς βροτών' 
440 κάττείτ έρωτος είνεκα ψυχην οΧεΐς ; 

ον τάρα Χύεί τοις ερώσι των ττεΧας, 
όσοι τ€ μεΧΧουσ\ ει θανεΐν αυτούς χρεών 

196 ^ Ηίρροι,γτυδ 

Αηθ Ο, Ι Η»ί6 ίΐιβ οοηΙίηεηΙ-ρΓοίβδδοά 
\νΐπο1ι ί;Γ6»5αΓ6 δοοΓβί; ΓβοΙίΙεϋΒπεδδ οΓδΙιαπτιε. 
Ηολν οίΐη Ιΐΐ6}', Ο ^υ^^η 0}'ρΓΪδ, 86α-1)0Γη Οηε, 
Ι^οοίί βνοΓ ίη Ιΐΐ€ ί&οβδ οί ίΚοΐτ 1θΓ(1δ, 
ΝοΓ δΗυ(1(ΐ6Γ Ιεδί: ίΗείΓ (1αΓΐ<: αοοοιηρΗοβ, ηί^ΐιΐ:, 
Αηά ΙΙιείΓ ο\νη 1)0Λν6Γ5 ιηα^ υΠβΓ ίοΓίΗ α νοϊθ6? 

Μβ — Γπβηάδ, 'Ιίδ ενεη ίΐιίδ άοοιηδ ιηβ Ιο άϊβ, 

ΎΙϊ&ί πενβΓ Ι 1)6 ίοαηά Ιο δΐι&ηιε Γηγ Ιοτά, 420 

ΝοΓ ΐΗε δοηδ λυΗοιπ Ι 1)αΓβ : Ι3αΐ ίΓ66, Λνΐ1:}ι Ιοη^αβδ 

υηΐ&α^τ&ά, ΗουπδΗ ΐΗεν, ΙΙιεΐΓ Ιιοηαβ }Όη Ι^ητζ 

Οί ^ΙοΓίουδ Αΐΐιβηδ, 1)1υδ1πη§ ηε'βΓ ίοΓ τηβ. 

Υοΐ' ΐΐιίδ οοΛνδ ηΐίΐη, Ηολν δίουί: οί 1ι6&γΙ δΟβ'εΓ, 

Το ΙνίιΟΛν α ίϋίΙιεΓ'δ ογ α ιηοΙΙι^Γ'δ δΐη. 

Αηά ί;1ιΐδ αίοηε οαη 1)Γε&5Ϊ; Ιΐιε δΐιοοίίδ οι \\ΐβ, 

Αη ΗοηεδΙ Ιιε&Η αηά ^οοθ, ΐη λνΐιοπίδο ίουικί : 

Βυΐ; ίη Ιιϊδ Ηοιιγ Τΐιηε Ιΐίΐδ Ηΐδ πιϊγγογ, αηά δΐιολνδ 

Τ1ΐ6 νίΐε Ιιϊδ νΐΐεηεδδ ΐΗεΓβ, αδ ει §ίι•1 δεεδ 

Η 61* ίαο6. λνΐΐΐι δυοίι ηΐίΐν Ι 1)6 ηενβΓ ίουπά. 430 

€Η0Ιΐυ3 

11.0 ηο\ν, Ηολν ίαΪΓ ίδ νίΓίαβ ενεΐ'^ΛνΙιεΓε, 
\νΐηο1ι }•ί6Μ6ΐ1ι ίτυϊί ο£ §οοά τερυΐε ιηϊά ιηεη ! 

ΝϋΚδΕ 

^ι166η, ΐΗίηε &ίΏϊοΙίοη, δυάάεηΐ^ τενεαίεά 
Βαϊ ηοΛν, λνΐΌυ^Ηΐ ίη πΐ6 ΐ6ΓπΙ)ΐ6 θίδΓηαγ. 
Υεΐ; Ι άίδοει-η τηγ £ο1Ι}' ηο\ν. 'Τίδ δίΓ&η^ε 
ΗοΛν δεοοηά ΙΙιου^ΙιΐΒ ίοΓ πιεη 3.Γ6 ΛνΐδεδΙ δΐίΐΐ. 
Τΐιίηβ ίδ ΐΐιε οοπιαιοη ΙοΙ^ ηοΐ ραδΙ: οοοΐ λνεί^ΐιίη^ : 
Τ1ΐ6 Οοίΐάβδδ'δ ρΕδδίοη-1)ο11:δ Ηανε δπιίΐίεη 11ί66. 
Τΐιοιι Ιον'δΙ — Λνΐιαΐ πιαΓνβΙ ΐΗίδ ? — ί;1ιου ίΐΓΐ αδ ηι&ηγ — 
Αηά Ιο, ίοΓ Ιονβ'δ δ&1<;6 ΛνουΜδΙ Ηίη^ Ιίίε Ελναν Ι 440 

δοοίΗ, Ί:Λν6Γ6 δΐηαΐΐ §&ίη ίοΓ ΐΗεπι ΛνΗίοΙι Ιονβ ίΙιεΪΓ 

ίεΐΐο-νν-δ, 
Ογ }•6ΐ: δΗαΙΙ Ιονε, ίί* Ιιείρ 136 ηοηε δανό άε^ΐΗ. 

197 ΙΠΠ0ΛΥΤ02 2ΤΕΦΑΝΗΦΟΡ05 

Κύττρις '^αρ ου φορητός, ην ττοΧλη ρυ^' 

η τον μεν εϊκονθ^ ν^^ΧΐΙ μετέρχεται, 

ον δ' αν ττερισσον καϊ φρονοννθ^ ^^ΡΌ Α'-^Ύ^' 

τούτον Χαβοΰσα — ττώ^ 8οκεΐς ; — καθύβρισεν, 

φοίτα δ' αν αΙθερ\ εστί δ' εν θαΧασσίω 

κ\ν8ωνι Κνττρι,ς, ττάντα δ' εκ ταντη<=ί εφυ' 

?/δ' εστίν ή σττείρουσα και δίδοΟσ' ερον, 

450 ου ττάντες εσμεν οΙ κατά χθόν εκ^ονοι. 

όσοι μεν ουν 'γραφά<ζ τε των τταΧαιτερων 
εχουσιν αυτοί τ είσϊν εν μούσαις άει, 
ϊσασι μεν Ζευς ως ττοτ' ηράσθη ^άμων 
ΧεμέΧης, ϊσασι δ' ως άνήρττασεν ττοτε 
η καΧΧιφε'γγης ΚεφαΧον εις θεούς 'Έω9 
έρωτος εϊνεκ' αλλ' όμως εν ούρανω 
ναίουσι κού φεύ^/ουσιν εκττοΒων θεούς, 
στερ^ουσι δ', οΐμαι, συμφορά, νικώμενοι. 
σύ δ' ουκ άνεξει ; χρην σ εττΐ ρητοΐς άρα 

460 ττατερα φυτεύειν ή 'ττΐ Βεσττόταις θεοΐς 

άΧΧοίσιν, εΐ μη τούσΒε γβ στερξεις νόμους, 
ττόσους 8οκεΐς Β η κάρτ εχ^οντας εν φρενών 
νοσουνθ^ ορώντας Χεκτρα μη Βοκεΐν οράν ; 
ττόσους δβ τταισΐ ττατερας ήμαρτηκόσι 
συνεκκομίζειν Κ^ύιτριν ; εν σοφοΐσι '^αρ 
ταδ' εστί θνητών, Χανθ άνειν τα μη καΧά. 
ουδ' εκττονείν τοι χρην βίον Χίαν βροτούς' 
ούΒε στε'^ην '^άρ, ης κατηρεφεΐς Βοκοί,^ 
κανών άκριβώσει άν^ εΙς δε την τύχην 

470 Ίτεσουσ οσην σύ ττώς αν εκνεΰσαι Βοκεΐς ; 

άλλ' εΐ τα ττΧείω χρηστά τών κακών έχεις, 
άνθρωτΓος ούσα κάρτα γ' ευ ττράξειας αν. 1 8βΐ(11βΓ : £θΓ Μ88. δόμοι. 

' Μυ8§Γ3.νθ : £θΓ Μ88. καΚωχ άκριβώσ^ιαν. 19$ ΡοΓ 0)'ρπ5 οηι^ΐιοΐΐι, 5\νοοΐ)ΐη£^ ίη Ιι6γ ηιΐ^ΐιί; ; 

Υ(*1 ^ίίπΐΐ^' 5ΐ;ο;ι1(ίΐ!ι «Ιιο οη \ν1ιθ5θ γιου. 

ΒιιΙ; \ν1ιοιπ δΙιε ίίικΙίΊΐι \νΛ^\ν;ΐΓ(1, αη•οί^»πΙ-5θυΐ€(3, 

81ΐ6 <ΓΓ;ΐΗρΰΐΙι, ιηοοΙ^βί,Η, ραδΙ: ΐηια^ΐηΐπίτ. 

ΊΊίΓουίτΙι αΪΓ δΐιε τονκΐΗ, ίη Ιΐιε οοεηη-δϋΓίζβ 

1 5 0νρι•ΐ5 ; α11 1ΐΗη«^5 Ιιανε ΐΠεΐτ Ι^ΐι-Ιΐι οΓ ίΐ€Γ. 

"Γίδ δΐιε Ιΐιαί δολνδ Ιονβ, ^ίνεδ ΐηοΓ^αδε 11ι6Γ€οΓ, 

\νΐιει•οϋί α11 Λνε Ιΐιαΐ (Ιλνεΐΐ οη βΗΓίΙι &Γ6 δρτυη^. 450 

ννΊιοδο Ηίΐνε δΟΓοΙΙδ Λντίί; ίη ΐΗε βηοΐ^ηΐ ί1;ΐ}'δ, 
Αηά ΛνίίηςΙκΓ δΙϊΠ ίίικπίδείνεδ 1)}' ραΐΐΐδ οί δοη^, 
ΤΙιεν 1<:ηοΛν ΗοΛν Ζβυδ οί }ΌΓβ άβδίτεύ ίΐιε €ΐηΐ3ΐ•£ΐοβ 
ϋί ΒεπΊϋΙε ; 1\^αγ 1<ηο\ν Ηο\ν ταοΐΐίΐηί ϋ.αννη 
ϋρ Ιο Ιΐΐ6 Οοθδ 5η»ί;οΗ€(1 Οερίιαίαδ οί )^0Γβ; 
Αηά ά\\ ίοΓ Ιονβ ; γεί ίΗβδε ίη Ηεανεη ΐΗείτ Ηοπίθ 
Πλνεΐΐ^ πίίΐΙιΗεΓ άο 1\^αγ ίίεε ίΐιο ίαοε οί Οοίΐί, 
ΟοηΙεηί, Ι ίτο\ν, Ιο 1)6 Ιονε'δ ναπ(^υίδ1ΐ€ά οη63. 

ΤΗοα — λνίΐΐ ηοί γϊα]ά ? ΎΥιγ δΪΓε \)γ δ6ν6Γα1 ϊτ^αΐγ 

Τ1ΐ€6 δ1ιου1(1 Ιι&νβ ^οΙΙεη, ογ \νί11ι οίΙιβΓ Οο(ΐ5 460 

ΓοΓ 1ογ(1ε, ίί Ιΐιοα ννίΐΐ: 1)ο\ν ηοί; Ιο Ιΐιβδβ 1α\νδ. 

Ηο\ν πι&ηγ ιηεη, Ιΐιίηΐν'δΐ ί\ιο\ι, Άηά λνίδβ ηιεη ΐΗο^, 

Κηο\ν•ίη§ ίΗείΓ ΐ36άδ άίδΗοηουΓβά, δΐιυΐ; ΐΙιείΓ €}^6δ ? 

Ηο\ν ηΐίΐη^ 3. ίαΐΗβΓ ίη Ηίδ δοη'δ ϊπιηδί^Γεδδίοη 

Ρ1α}'6ΐ;1ι 1ον€'δ ^ο-1)6ΐ\ν€€η ? — ΐΗβ πι&χίπι Ιΐιί3 

Οί \\'ίδ6 ηΐ6η, ΐΗαΐ (ϋδΙιοηοιίΓ 1)6 ηοΐ: δ66η. 

\νΐι^ δΗουΙά ηιεη Ιοίΐ Ιο ον6Γ-ρ6Γί6θ1; Ιίίβ ? 

ί.0, 6ν6η 1:1ιίη6 ΙιαΙΓδ Γθοί-})6&ηΊδ ΙΗ6 ΟΓειίίδπίΕη'δ ηιΐε 

Οαη ηΊα1ν6 ηοΐ υΙίεΐ'-ίΓαε. Ηολν ΐΗίηΙίβδΙ: ΐΗοα^ 

Χνΐιο αν Ι; ρΐυη^εά ίη ίδίε'δ (Ιεερ δ6&, Ιο δ\νίπι ίο Ιαηά ? 470 

ΤαδΗ — ίί ηιοι•6 §οο(1 ΐΗαη 6νί1 ίδ ίη ίΐιεε, 

\νΗο ΕΓί 1)αί ίιυηι&η, ΐΗοα δΐιαίΐ; άο ίαΐΐ ΛνβΠ. 199 ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ^ΤΕΦΑΝΗΦΟΡΟ^ 

αλλ', ώ φίΧη τταΐ, Χή<γ6 μβρ κακών φρβνών, 
Χηζον δ* υβρίζουσ' ου 'γαρ άΧλο ττΧην νβρις 
τάδ' €ση, κρείσσω δαιμόνων βϊναι θ&Κβιν 
τόΧμα δ' βρώσα' θβοζ ββονΧηθη τάδε. 
νοσούσα δ βν ττως την νόσον κατάστρεφαν. 
βίσΐν δ' εττφΒαΙ και Χό'^οι θεΧκτηρωί' 
φανήσβταΐ τί τησΒβ φάρμακον νόσου, 
480 η τάρ αν οψέ γ' άνΒρβς εξεύροίβν αν, 

εΐ μη >γνναΐκ€ς μηχ^ανάς ενρήσομεν. 

Χ0Ρ02 
ΦαίΒρα, λέγβί μβν ήΒε 'χ^ρησιμώτβρα 
Ίτρος την τταροϋσαν συμφοράν, αΙνώ δβ σβ. 
6 δ' αΙνο<^ ούτο<; Βυσχ^€ρέστ€ρο<ζ Χό^ων 
των τήσΒβ καΐ σοΙ μάΧΧον άΧ^ίων κΧύβιν. 

ΦΑΙΔΡΑ 

τουτ εσθ' ο θνητών βύ ττόΧας οίκουμέναζ 
Β6μου<ζ τ άττόΧΧυσ^ , οΐ καΧοΙ Χίαν Χό^οι, 
ου ηάρ τι τοίσιν ώσ\ τβριτνα 'χρη Χί^ειν, 
άλλ' βξ ότου τί9 βύκΧβηζ ηενησεται, 

ΤΡ0Φ02 
490 Τί- σ6μνομυθβΐ<; ; ου λόγωι/ βνσχ^ημόνων 

ΒεΪ σ\ άΧΧα τάνΒρος — ώί τάχος Βιοιστίον, 
τον €υθυν βξβίττόντα^ί άμφΐ σου Χό'^ον. 
€1 μβν <^αρ ην σου μη ^ττΐ συμφοραΐ<ζ βίος 
τοιαΙσΒε, σώφρων δ' ουσ Ιτύηγανες ^υνη, 
ουκ αν 7Γ0Τ βύνης βϊνβχ ήΒονης τβ σης 
ττροσή^ον αν σε Βεΰρο' νυν δ' ά'γών με^ας 
σώσαι βίον σον, κούκ εττίφθονον τόΒε. 

ΦΑΙΔΡΑ 

ώ Ββίνα Χεξασ , ούχΙ συ^κΧησει,ς στόμα, 
καΐ μη μεθησεις ανθις αίσχίστους Χό'^ους ; Ηίρροι,γτυδ 

Ν»7, θαΓίίη^, Γγοπι Ιΐιν ά^&άίγ ΐΗου^Ηΐδ Γείτβίη, 

Απίΐ Γγοπι ρΐΈδϋΐΏρΗοη— δΙιεοΓ ριεδαηιρίίοη ΐΗΐδ, 

ΊΊ\Άΐ οηε δΙιουΜ λνίδΐι ίο 1)6 ιπογο δίΓυη^τ ιΗηπ Οοοίδ. 

Ιη Ιονε, Ηίηοΐι ηοΙ; ; ά Οοό 1\Άί\\ \νϊ\\^ά ΐΗΐδ ΐΗίη^. 

ίη ρ^ίη, νΐαίοποϋδ ΛνΓϋδΙΙο ΛνίΐΙι 1\^γ ρ^ΐη. 

Ι.Ο, οΙι&Γπΐδ ΐΗβΓβ 1)6, αηά ΛνοΓ(3δ οΓ δοοίΗΐη^ 5ρ6ΐ1. 

δθΓη6 ουι•6 ίοΓ ΐΗίδ Βίίΐϊοΐίοη δΗ&Π &ρρ6&Γ. 

δοοίΗ, ίΐ: \\'6Γ6 Ιοη^ 6Γ6 ηιεη Λ\ΌυΜ Η^ΐιί; 1;1ΐ6Γ6θη, 480 

ΕχοερΙ \ν6 Λνοιηεη Πικί άενίοεδ ίοηΐι. 

ΟΗΟΙΙϋδ 

ΡΗαεάΓΕ, δΗβ δρεαΙίείΗ ΛνοΓ(1δ ΙΙλάΙ τηοτβ ανΕΐΙ 
ΡοΓ Ιΐιίδ 1;Ηΐη6 ίπιηΉηεηί: ρ]ϊ^Η : γβΐ ίΗεε Ι ρΓαίδβ. 
ΒϋΙ Ιιαρίγ ίΐιίδ 107 ρΓαΐδβ δΐΐίΐΐΐ §α11 1:Η66 ιηοΓβ 
ΤΗαη 1:1ιοδ6 Η6γ ^νοΓίΙδ, «ηά 1ι&ΓδΗ6Γ δουηά ίο ΐΗεβ. 

ΡΗΑΕΟΗΑ 

Τΐιίδ ίδ ϋ ΛνΙιίοΗ άοΐΗ Γυΐη ^οοϋΐν ίο-ννπδ 
Αηά Ηοηΐ6δ ο£ ιηεη, Ιΐιεδβ δρ66ο}ΐ6δ ονεΓ-ίίΐίΓ. 
Ιί ηεεάεΐΗ ηοΐ ίο δρεαίί \νοΓ(1δ 5\ν66ΐ: ίο εαΓδ, 
Βυΐ: ΐΗοδ6 Λν1ΐ6Γ6ΐ)7 ε ^οοά ηαιηβ δΗ&Π 1)β δανεά. 

ΝυκδΕ 
ΟαΙ οη 1Ιιΐη6 Ηί§1ι-ίϊο\νη Ιαΐΐί ! Νο ΐαίτ-Ιήο]ίβά 

δρ66θΙΐ 

λνΐΐΐ δίεαά 1^66, 1)α1: α 1ον6Γ !— Ίίδ Ηΐ^Η Ιίτηβ 

Το δίπρ (ϋδσυΐδβ οίΤ, δρεαίί ρΐ&ΐη ΐΓυΐΗ οι Ιΐΐ6β. 

ΓοΓ, \ν6Γ6 ί\\γ Ιϊίε ηοΐ ΐη δυοΗ οΙεδρεΓαίε οαδβ, 

Ογ ΐΗου 3. ΛνοΐΉΕΠ δΪΓοη§ ίη δβΙί-οοηίΓοΙ, 

ΝενβΓ ίοΓ ΐΗν ΙαδΙ'δ δαίνβ αηά ρΙεαδυΓβ Ι 

Το ίΗΐδ \νουΜ Ι3ηη^ ίΗεβ : 1)υ1: Λνβ ιηυδί (ϊφΐ ΗαΓίΙ 

Νονν ίοΓ % Ιίίβ, αηά νοίά ο£ Μαιηβ ίδ Ιΐιίδ. 

ΡΗΑΕΟΚΑ 

δρεαΙνεΓ οι ΗοΓΓΟΓδ !— Λνΐΐί ηοΐ δεαΐ ίΗ^ Ιίρδ ? 
^V^Η ηοί ΓείΓαίη ίΓοιη αίΐεΓ-δΗ&ιηείαΙ \\ΌΓάδ ? 490 20Ι ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ^ΤΕΦΑΝΗΦΟΡΟ^ 

ΤΡ0Φ02 
500 αΧσγβ ^ αΧκ! άμείνω των κάλων ταδ' β'στι σοί, 

κρβΐσσον δε τοΰρ'γον, βίττερ εκσώσει γ€ σβ, 
ί) τοννομ' ω συ κατθανεΐ ^γανρονμενη. 

ΦΑΙΔΡΑ 

καΙ μη σε ττρος θεών, εν Χε^είς 7^Ρ* α^ο-χρα δε, 
Ίτερα 7Γ/3θ/3^9 τώνΒ'• ως υττείρ^ασμαι μεν ευ 
ψυχ^ην ερωτι, τασχρα δ' ην Χε^^ς καΧώ<ζ, 
εΙς τοΟδ' δ φεύγω νυν άναΧωθ ήσομαι. 

ΤΡ0Φ02 
εΐ' τοι Βοκεΐ σοί, χρην μεν ου σ άμαρτάνειν 
εΐ δ' ονν, τΓίθοΰ μοί' Βευτερα ^αρ η %ά/3ί9. 
εστίν κατ οϊκους φίΧτρα μοι θεΧκτήρι,α 
510 έρωτος, ηΧθε δ' άρτι μον γνώμης εσω, 

α σ ουτ ε'ττ' αίσγβοίς οντ εττΐ βΧάβτ) φρένων 
ηταύσει νόσου τήσ8\ ην συ μη ^εντ) κακή, 
ΒεΙ δ* εξ εκείνου Βη τι του ποθούμενου 
σημεΐον, ή Χό^ον τιν η ττεττΧων άττο 
Χαβεΐν, συνάψαί τ εκ Βυοΐν μίαν -χάριν, 

ΦΑΙΔΡΑ 

ττότερα δε χριστόν η ττοτον το φάρμακον ; 

ΤΡ0Φ02 

ουκ οίδ'• ονασθαι, μη μαθεΐν βούΧου, τεκνον. 

ΦΑΙΔΡΑ 

ΒεΒοιχ οττως μοι μη Χίαν φανης σοφή, 
ΤΡ0Φ02 

ττάντ αν φοβηθεΐσ ϊσθί' Βειμαίνεις δε τι ; 

ΦΑΙΔΡΑ 

520 μη μοί τί %ησεως τώνΒε μηνύστ^ς τόκω» 

ΤΡ0Φ02 

εασον, ω τταΐ• ταΰτ ε'γώ θήσω καΧώς, 
μόνον συ μοι, Βεσττοινα ττοντία Ι^νττρί, 

202 Ηίρροι,γτυδ 

ΝυΗ8Ε 

81ιαηο€Γυ1 — γ^Ι 1)6ΐ;ΐ€Γ ΙΙιαπ ίΐιε ^οοά ίοπ Ιΐιεε. 600 

ΗβΙΙοΓ ΐΗίδ άο^ά, 5θ ϋ 1)υΙ δανέ 1:Η}^ ΙΐΓε, 
Τΐιαη ί]\Άί ΠΕΠίβ, ννΐιοδβ ρι•ϋΐΐ(1 νααπί; δΐι»!! 1)6 Ιΐΐ)^ 
(Ιεαίΐι. 

ΡΗΑΕΟΠΑ 

Νο, 1>γ Ιΐΐ6 Οθ(33 ! — ίοαΐ ννοι-άδ αΓβ ΐΥιγ Γειγ λ\όγ(15 ! — 
Νο ΪΆτΙΙιατ μ;ο : Ι Ιι&νε δοΐιοοίεοί ηιίηε ΙιθηγΙ Ιο βποΙαΓΟ 
ΤΗίδ Ιονε : ί)υί; ί£ Ιΐιου ρΐεϋά δΐι&ηηε'δ ο»α56 δο ίϋΪΓ, 
Ι δΐιαίΐ 1)6 Ιπιρρεά ίη Ιΐι&ΐ δίη λνΙποΗ 1 β^ο. 

Νυΐ18Ε 

Ιί δυοΗ ί;1ιγ ιηΐηθ, ΐΗίηε ΙιεαΓί δΐιουΐά ηοΐ Ηίΐνε δϊηηοά : 

Βαΐ: ηολν — οΙ>&γ πιβ : — 'ϋδ Ιΐιε οηε Ηορε \&{ί : — 

1 Ιιανβ Λνϋΐιίη δοιτιβ οβΓίϋΐη οΗ;ιητΐ8 ίο &5δυ3§6 

Ι^ονβ : 'Ιλναδ 1)υΙ ηολν Ιΐιεγ ααιηβ ϊπίο π\γ ίΐιουσίιί;. 510 

ΤΗβδο, ηοΐ: χνΐΐΗ δΙίΗπιβ, ηοΓ Ηυΐ'ί; υηΐο ΙΗ^ ιηίποί, 

δΐιαίΐ Ιαΐΐ Ιΐι^ ραη§, 5θ Ιΐιοιι 136 ηοΐ ίϋΐηϊ-ΙιεαΓίϋά. 

ΗθλνΙ)€Ϊ1: ΐΗεί'β ηεεάδ οί Ιιΐιη Ιΐιου νεαΓΠίίδί; ίοΓ 

8οηΐ€ 1;ο1<6η, οι* ά ΛνοΓ^, ογ ίΊ•&§ιιΐ6ΐιΐ ο&υ<^Ηί; 

ΓΐΌΐη ν€δΙϋΓ€, δο Ιο Ιίηϋ Ιλνο Ιονεβ ίη οηο. 

ΡΗΑΕηΚΑ 

Α δ5ΐ1ν6, οΓ ροϋοη, ίδ ίΐπδ οΐι^ηη οί ΐΗίηβ ? 

ΝυΚδΕ 

Ι 1<:ηο\ν ιιοί : 1)6 οοηΐεηΐ λνϊΐΐι Ηεΐρ, ηοΐ: Ινπολνίείίσβ. 

ΡΗΑΕΟΒΑ 

Ι ίείΐΓ ΙοδΙ ον6Γ-ουηηίη§ ίΗοα δΙι&Η ρΐΌνε. 

ΝυίΙδΕ 

Τ1ί6ιι 1<ηί)Λν ΐΗ^δεΙί α11 ίεαΓδ. "ννΗαΙ άΓεβάβδί; ΐΗοα ? 

ΡΗΑΕΌΚΑ 

Γ,βδΙ ίΗου δΐιολν αυ^Ηΐ οί ΐΗίδ ίο Τ1ΐ656υδ' δοη. 520 

ΝυπδΕ 
1.61 1)β, τηγ οίιίΐά : ΐΗΐδ \νί11 Ι οι-θβΓ ΛνεΙΙ. 
Οηΐν άο Ιΐιου, ^αε6η Ο^ρπδ, δεα-ΒοΓΠ Οηε, 

203 ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ 2ΤΕΦΑΝΗΦΟΡ02 

συνερΎος βϊης. τάΧλα δ' οΓ ^^ω φρονώ 
τθί9 βνΒον ημΐν άρκεσβυ \ε^αι φίΧοις. 

ΧΟΡ02 
"Έρως "Ερως, 6 κατ ομμάτων στρ. α 

στάζεις ττόθον, βίσά'^ων ^Χυκεΐαν 
ψνχ^α χάριν ους βτηστρατβνστ), 
μή μοί Ίτοτβ συν κακω φανείης 
μηΒ* άρρυθμος βΧθοις. 
530 οΰτ€ γαρ ττυρος ούτ 

άστρων ύττβρτβρον βεΧος, 
οίον το τάς ^ΑφροΒίτας 
ϊησιν €κ χερών 
"Ερως 6 Αώς τταΐς. 

άΧλως άΧλως τταρά τ ^Αλφεώ άντ» α 

Φοίβου τ €7γΙ ΤΙνθίοις τεράμνοις 
βούταν φόνον Έλλά9 αΤ άίξβί' 
"Ερωτα δε τον τύραννον άνΒρών, 
τον τάς ^ ΑφροΒίτας 
540 φιλτάτων θαλάμων 

κ\7]Βοΰχον, ου σεβίζομβν, 
ττάρθοντα καΐ Βίά ττάσας 
ιόντα συμφοράς 
θνατοΐς, όταν εΧθτ}. 

τ αν μεν ΟΙχαΧία στρ. β' 

ττώΧον άζυ'^α Χεκτρων 

άνανΒρον το ττρίν καΐ άνυμφον, οϊκων 204 Ηίρροι,γτυδ 

\νοΓΐ< Λνίΐΐι ΙΤ16. \νΗ»ΐ5θ ο1ίί€ Ι Ηανβ ίη γπϊικΙ 
δΐΐίΐΐΐ ϊί δϋίίιοε Ιο 5ρ63ΐ< Ιο Γπβηάδ λνΐΐίπη. 

[Κα:Η ΝυΗ82. 
οΗοκυδ 
Ο Εγο5, ο Εγο5, Ηονν ΓΠϋΙΙδ Ιονε'δ γβατηΐη^ξ (*9/γ. 1) 
Γγοιπ ΐΗΐηβ &γα:, ^νΐιεη ύιγ δλνβεΐ; δρείΐ \νϋο1ΐ6ϊΗ 
11ΐ6 ΗεαΓί [ΐΥιγ ηιί^Ηΐ; ' 

ΟΓ ΐΗειη ασαίηδΐ ννΗοΐΏ ϋιου Ηίΐδί; ιπατοΗβά ίη 
ΝοΙ; Γηβ, ηοί ιηε ίοΓ ιηίηε ΙιατΙ οίο Ιΐιοα δΐηϋο, 
Μγ ΗΓίί'δ 1ΐ€&Γΐ-ιτιυ5Ϊο ίο άίδοοΓά Ιαηιΐηο^. 

ΡοΓ πενβΓ δο Ιιοΐΐ^ ίΐιε Η^ιηε-δρε&Γδ άαι% 530 

ΝοΓ δο βεεί; ει•6 ΐΗβ δ1:3Γ-δ1ιοί; αΓΓΟλνδ ο£ Η^Ηί, 
Αδ ίΗε δΗαΛ Γγοπι ΐΗγ βη^οΓδ Ιΐιαί δρεεάεΐΗ ϋδ 
ίίί^Ηί:, [1)υΓηίησ, 

Αδ ί1ΐ6 βίΐηιε οί Ιΐιε Εον6-€[υ€6η'δ 1)οΗδ βοΓοε- 
Ο ΕΐΌδ, 1;1ΐ6 οΙιίΜ οί Ζειίδ λνΐιο ίΐΓί; ! 

Ιη ναίη, Ο ίη ναΐη Β^ ΑΙρΗεαδ ίΐιε ηνβΓ (Αηί. 1) 

Αηά ίη ΡΗοεΙ^αδ'δ Ρνί;1ΐ]ΕΠ δΐιπηε ΗαΐΗ Ιΐιβ Ιαπά 

ΟΓ Ηεΐΐαδ ΐΗε 1)1οο{1 οί" 1ι6γ οχεη οαίρουΓείί. 

ΒαΙ ΕΓΟδ, 1)αί; Εονε, ΛνΉο ίδ ά\\ ηιεη'δ 1ογ(1, 

ΙΙηΙο Λνΐιοηι Αρίιΐ'ούίΐε ίδ λνοηΐ Ιο όβΙΐνεΓ 

ΗβΓ 1<:6}'δ, ϊΥ\Άί ΐΗε άοοΓδ 1)6 υηδεαίεά \)γ Ηίδ Η^ηά 540 
0£ ΗβΓ Ιιοί^ οί" Ηο1Ϊ6δ, Λνε Ηανε ηοΐ ΰίάοτ^ά, 
Τΐιουσίι Ηε πίΕΓοΙιεΙίΊ ΙΗγοιι^Ιι Γυίη νΐο1;οΓ7-Λν8Γ(1, 
ΤΗουσΙι ]ΐ6 Γίΐΐη6ΐ:1ι οαΐΕπιϋ^ ίθΓΐ;Η ο£ Ηίδ (^υίνεΓ 
Οη ηιοΓίαΙδ π^&ίηδΐ: Ηίδ οη-οοπιΐη§ ϊΙιάΙ δΐ£ΐη(1. 

(8ΐΓ. 2) 

ΡοΓ Ι οαΐΐ Ιο Γ6ηιεηιΙ)ΓΕηο6 ΟεοΗαΙία'δ (ΙαυσΗΐεΓ,^ 
\νΗο, 6Γε Εονε 'πε&ΐΗ Ηίδ 1;}'Γαηηουδ οαΓ-νοΙ^ε Ηαθ 
1)Γου§ΐΊΐ: 1ΐ6Γ, [Η&δΙεά, 

Ηαά Ι36εη δροαδείεδδ »ηά ίΓεε — ονεΓδε&δ Ιιολν εΗε 

^ Ιοίθ, Ιο \^Μη Λϊ•1ιοιη ΗβΓοαΙββ βαοΐίβίΐ Οβοΐι^ΐΐ». 

205 ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ 2ΤΕΦΑΝΗΦΟΡ02 

ζβύξασ άτΓ βίρβσία} ΒρομάΒα 
550 ταν "ΑίΒος^ ωστ€ ^άκγαν, 

συν αίματι, συν καττνω 
φονίοίς θ^ υμβναίοί^ 
^ΑΧκμηνας τόκω Κύττρι^; βξβΒωκβν* 
ώ τΚάμων υμβναυων. 

ω Θήβας ίβρον αντ.β 

τβΐχος, ω στόμα Αίρκας, 
• συνβίττοίτ αν α Κύττρίς οίον βρττβι. 
βροντά <γαρ άμφιττύρω τοκά8α 
560 τάν ^ίο^όνοίο ^άκ-χου 

νυμφευσαμέναν ττότμω 
φονίω κατηύνασεν. 

Βεινα <γαρ ττάντα γ' βττιττνεΐ, μέλισσα δ* 
οία τις ττεττόταται. 

ΦΑΙΔΡΑ 

σιητισατ ^ ώ ^υναΐκες' εξειρ^άσμεθα. 

Χ0Ρ02 

τι δ' εστί, ΦαίΒρα, Βεινον εν Βόμοισι σοΐς ; 

ΦΑΙΔΡΑ 

εττίσχετ' αύΒήν των εσωθεν εκ μάθω, 

Χ0Ρ02 

σίγω• το μεντοι φροίμιον κακόν τόΒε. 

ΦΑΙΔΡΑ 

Ιώ μοι, αίαΐ αίαΐ' 
570 ώ Βυστάλαινα των εμων τταθημάτων, 

Χ0Ρ02 

τίνα θροεΐς αυΒάν ; τίνα βοάς \ό<γον ; 
εννεττε τίς φοβεΐ σε φ άμα, ηυναι, 
φρενας εττίσσυτος. 

^ ΜαΐΙ-Ηΐαβ : £ογ αττ^ιρ^σίαν οί Μδ8. 

' Μΐ18§Γ3,νβ : ίοΓ Ι'αίδ' ΟΓ Οίδ' ο£ Μδ8. 
2θ6 ΗΙΡΡΟΙ,ΥΤυδ 

ννΐιβη Ονριΐδ Ιΐΐ6 ά^&τ γο]<.& οί Ηοιπε 1ια(1 θίδρ^Γίεθ, 
Ι^ίΐνβ & ΙίΛοοΙίΛΠίΐΙ {\α\ά ουί οί Ηβΐΐ Ιΐιαΐ Ιΐίκΐ άΒ,τίαά, 550 

Αηά -ννΐΐΗ ί)1οο(1, αηά \νίΐΗ 5ηιο1<6 ο£ & ραΐαοε 

ΗίΐΓη6-Λνίΐ8ΐ:ϋ(1, [ο1ι&ηΐ6(1, 

Αηά \νΐ11ι (ΙοϋίΙι-δΙίΓίβΙίΒ ίοΓ Ιιγηιηδ &ί 1ι6γ Ι^ηάαΐ-Γεαδϊ 

Βγ ί,ονο'δ ^αε^η Ιο Ιΐιε δοη οί Αίοπιεηα Λναδ ξταηίαά — 

νΥοε, λνο6 ίοΓ ΐΗβ ^ο^δ οί βδρουδ&Ι δΐιε Ιίΐδίεά ! 

Αηά γ&, Ο γ& Γαπιραι-Ιδ οί ΙιαΙΙοΛνέά Τΐιεί^β, (ΑηΙ. 2) 
Αη{3 νε Ηρδ νΝ'ανβ-ΛνεΙΙΐησ οί ϋΪΓοε, ηπΐ^Ηΐ γβ 1)6 

ννϋηβδδ ΙιοΛν (1ίΓ6 λναδ Ιΐιε ί,ον6-(^υ66η'δ οοτηΐησ^ 
λνΊιεη α δΙιιηιϋεΓ Ιΐι&ΐ 1<ηο\ν€ί1ι ηοΐ Λνα1<ίη§ \να8 ^ΐνβη 
ΟίΙιβΓ δρείΐδ 1>γ Ιΐΐ6 Η&ΐΏε-εηίοΙύεά Ιενίη 

Το ΐΗβ Γηοΐΐιει• οί Ζειίδ' δβεά Βαοοίιυδ : ίοΓ άοοΓηίησ 560 
Οί (Ιεηΐΐι Ιιαά δΗβ 1)ΐ6ηί; Λνϋΐι Ιΐιε 1)ΐΊθ6-οΗ&ηΙ'δ δίη^ΐη^. 
Ο, ίΗε ϋΓβαθ Οιΐ6 1)Γ6&11ι€1;1ί οη αΐΐ Ιΐίε^ Λ\'ΐη§ίη§ 

δοΛΙ}^ ΗβΓ βΐξ\\ί Ά3 α 1366 1ο\ν-ΗαΓηπιϊη§. 
[^οζοβί π'ίΐΗίη'\ 

ΡΗΑΕΟΚΑ 

ΗυδΗ γβ, Ο ΙιυδΗ ^6, Λνοπιεπ ! . . . . Ι^οδί λγπ Ι ' 

ΟΗΟΗυδ 

\νΐιαί; ίδ ΐΗίδ άΓεαά ΐΗίη^, ΡΠαβάτα, ίη Ιΐιίηε Ιιαίΐδ ? 

ΡΗΑΕϋΚΑ 

Ρ6ίΐ06 Ι — ΐ6ί; ιη6 1ΐ6αΓ 1116 νοίοε οί Ιΐιβηι Λνϋΐιΐη. 

ΟΗΟκυδ 
Ι Άτη άαιηΐ) : &η οιηΐηοαδ ρΓεΙυθε δυΓ6 ΐδ ίΐιΐδ. 

ΡΗΑΕΟΚΑ 

ΑΗ ιηε Ι αΗ ιηε ! &1αδ ! 

Ο ΛνΓβΙοΗείΙ, \νΓ6ΐ;ο1ΐ6ί3 ! — &Η^ ηιϊηε α^οπΐεδ ' 570 

ΓΗοηυδ 
λνΐιαί οτγ άοΒΪ ΐΗοα υΙΙει• ? λΥΙΐίΐΐ; ΛνοΓά θοδί ίΗου 
δΙίΓΪεΙί ? [δρεαίν ! 

^V11ίιί; νοίοβ ΐΗΐΌυσΙι Ι}\γ δοαΐ ΙΙιπΠδ ίεη'ΟΓ ? — Ο 207 ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ :ΕΤΕΦ ΑΝΗΦΟΡΟΙ 

ΦΑΙΔΡΑ 

άιτωΧόμ^σθα. ταΐσ'^ ^ττιστασαι ττύλαις 
άκούσαθ' οίος κέΧαΒος εν Βόμοί<; Ίτίτνεί. 

Χ0Ρ02 

συ τταρα κΧγθρα' σοΙ μβλει ττομττίμα 
φάτί<ζ Βωμάτωρ. 
580 6Ρ67Γ6 δ' ενεττέ μοί, τί ττοτ εβα κακόν ; 

ΦΑΙΔΡΑ 

6 τη<ζ φί\ί7Γ7Γθν 7Γαΐ<ζ ^ Αμαζόνοζ βοα 
ΊτΓττόλυτοί, αύΒών Βεινα ττρόσττοΧον κακά, 

Χ0Ρ02 

άχ^αν μεν κΧνω, σαφε'ζ δ' ουκ €%ω• 

^ε^ωνεΐ δ' ^ οττα 

Βία 7Γυλα9 εμοΧεν εμοΧε σοι βοα, 

ΦΑΙΔΡΑ 

. κα\ μην σαφώς γε την κακών ιτρομνήστρίαν, 
590 την Βεσττότου ττροΒουσαν εξαυΒα Χέχος. 

ΧΟΡ02 

ώμοι εγώ κακών ττροΒέΒοσαί, φιΧα. 

τί σοι μησομαι ; 

τα κρυτΓτα <^αρ ττεφηνε, Βια δ' οΧΧυσαι, 

ΦΑΙΔΡΑ 

αίαϋ, € 6. 

Χ0Ρ02 
ΊτρόΒοτος εκ φίΧων. 

ΦΑΙΔΡΑ 

άττώΧεσεν μ βίττοΰσα συμφοράς εμάς» 
φίΧως, καΧώς δ' ου τηνΒ^ Ιωμενη νόσον. 

Χ0Ρ02 

7Γώ9 συν ; τί Βράσεις, ώ τταθουσ άμη'χανα ; ΜυΓΓ8.7 : £θΓ ?χω -γί-γωρ^Ίν. 3θ8 Ηίρροι,γτυδ 

ΡΗΑΕΟΚΑ 

Ι ΆΠϊ υηθοηε ! Ο δίαπά γ€ \)γ Ιΐιβδβ (3οογ8, 
Αηά ΙιοηΓ λνΐιαΐ; οΙαΓηοϋΓ οΐαδίιοΐΐι ίη Ιΐιο Ιιουδβ. 

αΗοηυδ 
Ναγ, Ιΐιοα ατί 11ΐ6Γ6ΐ)γ : δρβίΐ ΓογΙΙι ΐδ ΐΗε ογ^ Γγοιώ 

Ιΐΐ6 ρ;ι1αο6 ίοΓ Ιΐΐ€6. 
Ο Ιεΐΐ ιηβ ννΐιαΐ Ηογγογ Γυ5ΐΐ6(1 ουί — Ιεΐΐ ΐί; ηηβ ' 580 

ΡΗΑΕΟΚΑ 

Τ1ΐ6 δοη οί Ιΐιβ Αιηαζοη, Ηίρροίγΐυδ, 

δΗουΙδ, 1ιαι•1ίησ ίεαΓίαΙ οιίΓδεδ αϊ τηΐηβ Ιιαηθηιαΐά. 

ΟΗοκυδ 
Υεα δίπΈΐγ » ηοϊδβ άο Ι Ηε&ι-, γ&ϊ Ιο ηιβ η8^η(ζ]]^ δουηοΐ- 

€ΐ1ι οΙεαΓ: 
ΒαΙ Ιο ΐΗεε ΙΙίΓου^Η ίΐιε θοοΓδ ίΙιοΓβ οΕπιε, ϋιετο οΕπιε 
Α δΐιουΐ οί Άηξ^τ, α οτγ οί δΐι&ιτιβ. 

ΡΗΑΕΟΚΑ 

ΑΗ οΙε&Γ — ά\\ οΙεαΓ ! — γ^ΐΐ, ρΆπάαγ οί ίουΐ δΐη, 

ΤΓ&ϋΐ'βδδ ίο 1ΐ6Γ ΙοΓά'δ \)^ά, Ιιε ο&1ΐ6ΐ:Η ΗβΓ. 590 

ΟΗοκυδ 
νΥοε Ι ΤΗου άυΙ ]^βϊ\•Άγ&ά, Ιίβίονβά οηβ ! 
ννΗαί; δΗ&Π Ι οοαηδεί ? ΤΗ^ δεοΓβΙ ίδ 1>Άν^ά : ΐΗου Άτί 
\ν\\ο\\γ υη(1οηβ. 

ΡΗΑΕΟΚΑ 

νΥοβ'δ ηΊ6 ! α1ι \νο6 Ι 

ΓΗοκυδ 
Ργογπ ΐΗε Ιιαηά Ιΐι&ΐ Ιονεό οίΐηιε ΐΗβ 1;ΓαίΙ;οι•'δ ΙίΙοΛν. 

ΡΗΑΕΟΚΑ 

51ΐ6 Η&ΙΗ υηάοηε ιηε, Ιεΐΐίη^ ιηΐηε αίϊΐίοΐΐοη : 
ΗεΓ Ιονβ δου§1ιΙ ϊ>γ τηγ δΐιαιηε Ιο Ηεαΐ ιη^ ρΕίη. 

οΗοκυδ 
ννΐιαί λνίΐΐ; ΐΗου άο, Ο ΐΗοα ΐη άεδρεΓ&Ιε ρΙί^Ηί ? 209 ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ 2ΤΕΦΑΝΗΦΟΡ02 

ΦΑΙΔΡΑ 

ουκ οΙΒα ττΧην €ν, κατθανείν όσον τάχος 
600 των νυν τταρόντων ττημάτων άκος μόνον. 

ΙΠΠ0ΛΥΤ02 

ώ ^αΐα μητβρ ηΚίου τ άνατττυχαί, 
οίων Χο^ων άρρητον είσηκουσ οττα. 

ΤΡΟΦ02 

σί^ησον, ω τταί, ιτρίν τιν αίσθεσθαι βοής, 

ΙΠΠ0ΛΥΤ02 

ουκ €στ άκουσας Ββίν οττως συ'^ησομαι. 

ΤΡ0Φ02 

ναΙ ττρός σε της σης Ββξιάς εύωΧενου, 

ΙΠΠ0ΑΥΤ02 

ου μη ττροσοίσεις χείρα μηΒ^ άψει ττεττΧων ; 

ΤΡ0Φ02 
ώ ττρός σε γονάτων, μηΒαμως μ εξερ'^άστ). 

ΙΠΠ0ΛΤΤ02 

τι δ', εϊιτερ ως φ ης μηΒεν εϊρηκας κακόν ; 

ΤΡ0Φ02 

ό μύθος, ω τταΐ, κοινός ούΒαμώς οδε. 

ΙΠΠ0ΑΤΤ02 

610 τά τοί κάλ! εν ττοΧλοΐσι κάΧλων Χε^ειν. 

ΤΡ0Φ02 
ώ τβκνον, Όρκους μη^αμώς άτιμάσης. 

ΙΠΠ0ΛΤΤ02 

ή γΧωσσ' ομώμοχ, η 8ε φρην άνωμοτος. 

ΤΡ0Φ02 

ώ τταΐ, τι Βράσεις ; σους φίΧους Βιερ^άσει ; 

ΙΠΠ0ΑΤΤ02 

άττετΓτυσ' ούΒεΙς άΒίκός εστί μοι φίΧος. 

210 ΗΙΡΡΟί.ΥΤυ5 

ΡΗΑΕΠηΑ 

Νο ν,αγ 5»ν6 οηβ Ι Ινπολν — 5ί;ΐ'ΛΪ§}ιΐΛν&^ Ιο όίβ — 

ΤΗε οηε ουκε Γογ Ιΐιο ίΐΐδ Ιΐιαΐ οοπιραΒδ ηπε. 600 

Εηΐ€Γ Ηίρροι,γ τν8, /οΙΙοη'βά 1)ΐ/ ΐΗβ ΝυιΐδΕ. 

ΗΙΡΡΟΙ.ΥΤυ3 

Ο ιηοίΗεΓ ΕαΓίΗ, υηνεΐΐίη^δ οί Ιΐιε δυη, 
ννΐΐΕΐ \νοΓ(ΐ8 υηυϋ6Γ&1)ΐ6 Ηανβ Ι Ιιε&Γά ! 

ΝυκδΕ 
ΗαδΗ, Ο Γπ^ ^ο^ί ^^^ ο^^ Ιιανε Ιιεαπά Ιΐΐ}^ ογ^•. 

Ηίρροι,γτυδ 
Ι Ηανε Ηβ^Γθ ΙιοΓΓΟΓδ — δΐιουΐά Ι ΙιοΜ γπ^ ρεαοβ ? 

ΝυκδΕ 
Υεα^ Ι 1)656εοΗ Ιΐιεβ Ι)^ \\\γ ίαΐτ π§1ιί Ικιιιςί. 

Ηίρροι,γτυδ 
Ηεηοε Λνΐ1:Η ΐΗίηε Ιι^ηά ! — Ιουοίι ηοί ηι^ νεδίυτε 1?ιου. 

ΝυηδΕ 
ΟΗ, \^γ \\\γ Ιίηεεδ, άο ηοΐ — 8\\, Βλ^γ ιηβ ηοϊ ! 

Ηίρροίγτυδ 
ΗοΛν^ ίί* ΐΗου ΗαδΙ δαίά ηο \νΓοη^, αδ Ιΐιου άοδί 5α}' ? 

ΝυκδΕ 
Νο Ι^ΐε 15 Ιΐιίδ^ τηγ δοη, Γογ α11 πιεη'δ €ΕΓδ. 

Ηίρροι,γτυδ 
ΤυδΗ, α ΓίΐΪΓ ίαΐβ ίδ ΓαΪΓεΓ Χ,οΧά Ιο Ιΐΐ6 λυογΜ. 610 

ΝυκδΕ 
Μ}' δοη, ίΐιΐηβ οαΐΗ Ι — (ΙΐδΙιοηοιίΓ ηοΐ Ιΐιίηε οεΙΙι. 

Ηίρροι,γτυδ 
Μ^ ίοη^αε Ιι&ΐΐι δ\νοΓη : ηο οαΐΐι ίδ οη ηΐ}' δοιιΐ. 

ΝϋΚδΕ 

Ο δοη, Λνΐΐίΐί; λυιΗ ΐΗου άο ? — Λνΐΐί; δΐίΐν 1Η}' ίπεη(?5? 

Ηίρροι,γτυδ 
ΑναυηΙ ΐΗε Λ^οΓά ! — ηο νΐΠαΐη ίδ ιη^ ίηεηά. 

211 ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ 5ΤΕΦΑΝΗΦΟΡ02 

ΤΡ0Φ02 
σν^ηνωθ^' άμαρτβΐν βίκος άνθρώττονς, τβκνον, 

ΙΠΠ0ΛΤΤ02 

ω Ζεΰ, τι 8η κίβΒηΧον άνθρώττοίς κακόν 
γυναίκας βίς φω? ηΧίον κατωκισα<; ; 
βΐ ^αρ βρότβίον ηθελβς σττεΐραι γεζ^ΟΫ, 
ουκ €κ γυναικών χρήν ιταρασγ^εσθαί τοδε, 

620 αλλ' άντίθίντας σοίσιν βν ναοΐς βροτούς 

η γ^ρυσον ή σ'ώηρον ή γ^αΚκοΰ βάρος 
τταΙΒων ττρίασθαι σττβρμα, του τιμήματος 
της αξίας βκαστον εν Βε Βώμασι 
ναίειν εΧενθεροισι θηΧειών άτερ' 
[νυν δ' 6Ϊ? Βόμους μεν ττρωτον άξεσθαι κακόν 
μεΧΚοντες οΧβον Βωμάτων εκτείνομεν.] ^ 
τούτω Βε ΒήΧον ώς ^υνη κακόν με^α' 
ττροσθείς <^αρ 6 σττείρας τε καΐ θρεψας ττατηρ 
φερνας άττωκισ , ώς άτταΧΧαγθτι κακοΰ' 

630 6 Β' αυ Χαβών άτηρον εΙς Βόμους φυτον 

^εψ]θ€ κόσμον ιτροστιθείς άηαΚματι 
καΧον κακίστω καΐ ΊτεττΧοισιν εκττονεΐ 
Βύστηνος, οΧβον Βωμάτων υττεξεΧών. 
^χει δ' ανάγκην, ώστε κηΒεύσας καΧοΐς 
^αμβροίσι χαίρων σώζεται ττικρον Χεχος, 
ή χρηστά Χεκτρα, ττενθερούς δ' άνωφεΧεΐς 
Χαβών Ίτιέζει τάηαθω το Βυστυχες. 
ραστον δ' οτω το μηΒεν, άΧΧ άνωφεΧης 
εύηθία κατ οίκον ΪΒρυται ηυνη. 

640 σοφην Βε μισώ- μη ^γαρ εν γ' εμοΐς Βόμοις 

€Ϊη φρονούσα ττΧεΙον ή γυναίκα χρψ 
το Ύαρ ττανοΰρ'γον μάΧΧον εντίκτει Κύττρις 
εν ταΐς σοφαίσιν η δ' αμήχανος 'γυνη ^ 625-6 ΕΓβ ^θηβΓαΙΙ^ Γθ]βο1«(1 &3 βριΐΓΪοηβ. 212 ι Ηίρροι,γτυδ 

Νυη8Ε 
ΡοΓ^ινβ, 5οη : η,^η »,•« η,^η, ΙΙ,ε^ ηεβϋ5 ,τ>ϋ5ΐ 6γγ. 

ΗΙΡΡΟΙ,ντυ3 

«11^ 1..151 ΐΗου §ίνεη α Ι,οη,ε Ι^εηβΗΐΗ Ιΐ,ε ευη 
^«υβ, υηΐο «οη,αη, 8|)Ροίοϋ5 ουΓδβ Ιο π,αη > ' 

ΓΙ.Ι5 Οϋ^ΙιΙ ΐΗεγ ηοΐ οΓ «οηιεη Ιο Ι,βνε ^Μοη 
Ογ 8οΗ ΟΓ ,Γοη, ΟΓ 3 «.^,,,1,4 οί ι,,-ο^^ Ι' ' 

Ι-Γίε ιη ί-Γββ Ι,οη,β5 αηνεχεί οί Λνοπ,βηΐίϊηά. 

ΒυΙ ηοίν— 5οοη 33 Λνβ §ο βΐ,ο,,ί ΐο Ι,Γίηίτ 

ΓΙ,,3 ϋαηε ίο Ιί,ε Ι,οο,,,, ννβ Ι,„γ1 ΐο βί,ηϊ, ϋε «ί,^Ι 

ΗβΓβγ .3 Λνο,«βη ρΓονεθ α 6πβνοα3 οαΓ3ί_ 

ννΐ,,Ιβ Ηβ «Ι,,οΐ, 4α1<6ΐΙ, Ηοη>ε ΙΙ,ε ηοί3οη,β «εεά 

βε^ο,^« άεοΐ,ε ,,ίΐΗ ^οοάΐ^- },ναν„γ 

1 Ιιε Ιοαίΐ,ΐ^ ίη,ασε, αηά 4Ηο1<5 οαΐ «ϋΐ, ΓοΙ,ε3,_ 

Ηο η,.3. ηοΐ οΗοο3β : «Ι,ο ^εΙΙ^ϋ, ηοΜ. Ι,,η 

Μϋ3ΐ ηιυΜε υρ ΐΗε ενίΐ -πεαΛ ΙΙ,ε ^οοά. 

Ηβρρί^Ι ΛνΗο Λνί„3 α οίρ1,„, ίη ,ν|,036 Ι,βΙΙβ 
Α ^,.„ηΐ633 ΐΗιη^ 13 ίΙ,Γοηε,Ι >η α36ΐ633ηε33. 

ΓΟΓ Ονρ„3 Ι,εηβΓ 1„.ίη§3 Ιο Ι,ίΓίΗ Ι,βΓ .ηί3θΙ.ίοί 

Ιη οΙενβΓ ννοωεη: ΐΗε Γ63θϋΓοβΐ688 •δοαρε5 620 630 640 •3 ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ 2ΤΕΦΑΝΗΦΟΡ02 

'^/νώμ,Ύ) βραχεία μωρίαν άφυρέθη, 

χρην Κ €6? ηυναΧκα ΐΓρόσιτόΧον μίν ου ττβράν, 
άφθο'^'^α δ' αύταΐ<ζ σνγκατοίκίζειν 8άκη 
θηρών, ϊν βίχον μήτε ττροσφωνεΐν τίνα 
μήτ €ξ Ικείνων φθέ^μα Βεξασθαι ττάλιν. 
νυν δ' αϊ μεν εν^ον βρώσιν αΐ κακαΧ κακά 

650 βουΧεύματ , εξω δ' εκφερουσι ττρόσττοΧοί. 

&)? καΐ συ γ* ήμΐν ττατρός, ω κακόν κάρα, 
\εκτρων άθικτων ηΧθες εΐ^ συναΧλα^άς' 
άγω ρυτοΖ<; νασμοίσιν ε^ομόρξομαι, 
εΙς ωτα κΧύζων. ττώί αν ουν εϊην κακός, 
09 ουδ' άκούσα<; τοιάΚ άηνεύειν ^οκώ ; 
ευ δ' ϊσθί, τούμόν σ ευσεβές σώζει, ηύναΐ' 
ει μη Ύο,ρ ορκοις θεών άφρακτος 'ρρεθην, 
ουκ αν τΓοτ' εσχον μη ου ταδ' ε^ειττεΐν ττατρί. 
νυν δ' εκ Βόμων μεν, εστ αν εκΒημος χθονος 

660 ^ησεύς, άττειμί' σΐ'^α δ' εξομεν στόμα, 

θεάσομαί δβ συν ττατρός μοΧών ττοΒΙ 
ττώς νιν Ίτροσόψεί καΐ συ καΐ Βέσττοίνα σή' 
της σης 8ε τόΧμης εϊσομαι <^ε^ευμενος. 

οΧοισθε. μισών δ' οΰττοτ εμττΧησθήσομαι 
γυναίκας, ουδ' εϊ φησί τις μ! άε\ Χε^ειν' 
άεϊ ^άρ ουν ττώς είσι κάκεΐναι κακαί, 
ή νυν τις αυτάς σωφρονεΐν ΒιΒαξάτω, 
η κάμ εάτω ταίσδ' εττεμβαίνειν αεί. 

Χ0Ρ02 

τάΧανες ώ κακοτυχείς άντ, 

γυναικών ττότμοι. 
870 τίν αυ νυν τεχναν εχομεν η Χόλους 

σφαΧεΐσαι κάθαμμα Χύειν λόγοι» / 

214 ι ΗΙΡΡΟΙ,ΥΤυδ 

ΤΗαΙ ΐο\\γ [)γ Ιΐιο 8ΐΐ0Γΐ-\ν6ί§Ηΐ οΓ Ιι^γ \νίΙ;. 

Ηαη(1ηιαΐ(]5 δΐιουΐθ πε'βΓ Ηανβ Ιΐίΐίΐ αοοβδδ Ιο λνίνεδ, 
ΒαΙ; 1)ηιΐ68, λνίΐΐι Ιεεί,ΐι, ηο Ιοη^υε, δΐιοϋΐίΐ (1νν'ί;11 

\νί11ι Ιΐΐίίπι, 
Τΐΐίΐί; 5ο Ιΐΐ6)' ιηΐη^ΙιΙ; ηοί 5ρ63ΐ< ίο Άπγ οηβ, 
ΝοΓ \νίη αη »η5λνίίΓΪη^ \νοΓθ1 Γγοπι δΐκΊι &δ Ιΐιβδβ. 
Βυϊ ηοΛν ίΐιε νΐΐε οηεδ λνεανε νϊΐε ρίοΐδ ννΐΐΐηη, 
Αηά ουί οί (ίοοΓδ ΐΗεΪΓ 1ι&η(ίΓη&ΐ(1δ \)αΆΓ ΐΗε -ννεΐ) : 650 

Αδ Ιΐιου ΙιαδΙ €οιώ6, ίοϋΐ θ]υ€ίΐη, ίο Ιαηά^τ Γπβ 
0οιτϊηΊ6ΐ•06 ϊη ηιΐηε ολνη ίίΐίΙιβΓ'δ δίΐοΓ^ά οουοίι ! — 
ννοΓίΙδ Ιΐΐίΐί Λ\ϊίΗ ίουηίίΐϊη-δίΓ€&ιη3 Γ11 \ν»δ1ι Άν/αγ, 
δίαΐοίη^ ιηΐηε €ΗΓδ. Ηο\ν δΐιοϋΐά ί 1)6 δο νϋβ, 
\\Ίιο ενεπ \νίΙΙι Ιικαπησ οοαηί ιη}'δ6ΐΓ όεΠΙειΙ ? 
νν'οηΐίΐη, Ι ίεαι- Οοά : 1ίΠ0\ν, ίΙίΕί δ&νεΐΐι ίΐιε^. 
ΡοΓ, Η&ά Ι ηοί Ι)^ οαίΐΐδ Βεεη ΐΓαρρεά υηΛναΓ€8, 
Ι Ηαά ηε'ετ ΓοΓΐ)θΓη6 ίο ίθΠ ίΐιίδ ίο ιη^ δΪΓβ. 
Νολν ίι-οηι ιηίηθ Ιιοιηβ, λνΗϊΙε ΤΗοδευδ }'€ί ίδ ίαΓ, 
Ι §0, Άπά Ι λνίΐΐ 1ν66ρ ηιγ Ιίρδ ίι-οιη δρεεοΐι. 660 

Βυί — ΛνίίΗ ιην ίπίΙικΓ Ι ΓβίυΓπ, ίο δεβ 
Ηολν ίΐιου Λνΐΐί ηιεεί Ιιίδ €}'6, ίΗοα αηά ίΐι^ ιηίδίΐΈδδ, 
Αηά δο Ηίΐνε ίαδίβ οί ϊ\\γ ίαΐΐ δΐιαιηείεδδηεδδ. 

ΟϋΓδβ ^6 ! Μ^ Λν^οπίΕη-Ιι&ίβ δΗαΙΙ ηε'ϋΓ 1)6 δΕίβά, 
Νοί ίΗου^Η οη6 δα^ ίΗαί ίΐιϊδ ίδ λ11 πι^ ίΗειηβ : 

ΡΟΓ ίΐΐε}" 1)6 6ν6Γ δίΓέίησβΙ^ δί66ρ6ά ΐπ δίπ. 

Ι.6ί δοηΐ6 οηε ηολν δί^ηά ίοιίΗ αηά ρΓονβ ίΗειιι 

α1ιαδί6; 
Ογ Ι6&ν6 ιη6 ίΓ66 ίο ίΓαΐΏρΙε οη ί1ΐ6ηι 6ν6Γ. [Εχϊί. 

ΟΗΟΗϋδ 

(Αηί. ίο 362-72) 
Ο άΐ'^Άν ά8ίτ]ί άοοιη ίΗαί οη λνοπιεη ΗαίΗ Ιΐσΐιίεά Ι 
Β γ λνΐιαί ουηηίησ ο£ ρΐεαάίησ^ \\•1ΐ6η ί66ί οποε 

ίπρ, 670 

δΐιαίΐ \ν6 1οοδ6 ί1ΐ6 ααοιίδεΓ'δ ίτοη §ΓΪρ ? 

215 ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ 2ΤΕΦΑΝΗΦ0Ρ0:δ 

ΦΑΙΔΡΑ 

ετύχομεν Βίκας' Ιω γα καΐ φώ<ί, 
ττα τΓΟτ' βξαλνξω τύχας ; 
7Γώ? δβ ττήμα κρύψω, φυΧαί ; 
τίς αν θεών άρω^ο'; ή τις αν βροτών 
ττάρεΒρος η ξννερΎος αδίκων ερ'^ων 
φανείη ; το γά/ο τταρ* ήμΐν ττάθος 
τταρον Βυσεκ7Γ6ρατον έρχεται βίου• 
κακοτυχεστάτα γυναικών εγώ. 

ΧΟΡ02 

680 φεΐ) φεΰ' τΓεττρακται, κού κατώρθωνται τεχναι, 

^εστΓΟίνα, της σης ιτροσιτοΧου, κακώς δ' εχευ. 

ΦΑΙΔΡΑ 

ώ Ίταη κάκιστη καΐ φίΧων Βίαώθορευ, 
οΤ είρ'γάσω με. Ζευς σε ^εννητωρ εμος 
Ίτρόρριζον εκτρίψειεν ούτάσας ττυρί. 
ουκ εϊτΓον, ου σης ττ ρουν οησά μην φρενός, 
σί^αν €φ' οίσι νυν εγώ κακύνομαι ; 
συ δ' ουκ άνεσχου' τοιηαρ ουκετ εύκΧεεΐς 
θανούμβθ^. άλλα 8εΐ με 8η καινών λόγωι». 
ούτος "γαρ ορ'γτ} συντεθη^ μένος φρενας 
690 ερεΐ καθ^ ημών ττατρί σας αμαρτίας, 

ερεΐ Ββ ΐΐίτθεΐ τω ιγεροντι συμφοράς, 
ιτ\ησει Βε ττάσαν <γαΐαν αίσχίστων λόγωζ/. 
οΧοίο καΐ συ χώστις άκοντας φίΧους 
ττρόθυμός εστί μη καΧώς ευερ'^ετεΐν. 

ΤΡΟΦ02 
ΒεστΓΟίν , εχείς μεν τάμα μεμψασθαι κακά' 
το ^αρ Βάκνον σου την Βίά'^νωσιν κρατεΐ' 
εχω Βε Ατάγώ ιτρος τάΒ\ εΐ Βεξει, Χε^^ειν. 
έθρεψα σ εΰνους τ είμί' τής νόσου Βε σοι 
ζητούσα φάρμαχ ηυρον ούχ άβουΧόμην, 

2ΐ6 Ηίρρϋΐ,γτυδ 

ΡΗΑΕΟΚΑ 

Ο €»ΓΐΗ, Ο 8υη, Ι αιη ]α5ΐΐ7 Γβςυϋειΐ 

ΤΙίΓουΓτΙι ίΐιο δΠΛΓβδ οί οηΙηπιϊΙ^ Ηο\ν δΐιπίΐ Ι 8ΐίρ? 
Ηο\ν, ίπίίΐκΐδ, δΐιαίΐ Ι ο1ο1ί6 πι^ ν,ο^, ΗοΛν Ιιΐςΐο ? 
ννΐΐίΐΙ: Οοά 0Γ\νΗα1; ιη^η δΐιαίΐ δίαικί ΓογΙΙι οη ιη7 δίίΐο, 
δΗπΙ! οοηδεηΐ ίη ηι^ δΐη Ιο 1>6 ιπίκίε ραι•1;ίΐ1<6Γ ? 

ΓοΓ ά\\ Ηίε'δ αη^υΐδΗ, βικΙ ά\] ΙίΓβ'δ δΐιαπιο 
Ατε ιιροη ιηε, αηθ ννΐιβίηι Πΐίε α δΙιΐρΛνΓβοΙίίη^ 1)Γ€&1νθΓ ! 

ΜοδΙ αοοαΓδί; οί ιτ\γ ίδίε »Γηοη§ λνοπιεη 1 αηι. 

ΟΗοηυδ 
ννοε,λνοε! Τΐδ άοηε. ^α^6η,^^ Ηαΐΐι ΓΕυ§Ηΐ;αναίΐ6(3, 680 
ΤΗ^ Ι^οννεΓ-ΐΏίΐΐά'δ άενίοε : Ίίδ ταΐη βΐΐ. 

ΡΗΑΕΟΚΑ 

νϋεδί οί νΐΐε ! θβδΙίΌ^εΓ οί Ιΐι^ ίπεηθδ ! 

Ηονν Ιιαδί Ιΐιου Γυΐη6(1 ιηε ! Μα^ Ζευδ ιη^ δίΓβ 

δηιϋε ίΗεε Λνίϋι ίίαιιιε, 1)ΐ£ΐδ1; ΐΗεε ίο ηοίΗΐη^ηεδδ ! 

Βίά Ι ηοΐ ΙεΙΙ ΐΗεε — ηοί άΐνίπε 1;11^ ρυι•ρο5ε ? 

Το δρε&ΐί ηοΐ Ιΐιαΐ; ΛνΗεΓεΙ)^ Ι &ηι ηο\ν (ΙίδΙιοηοϋΓεά ? 
Βϋΐ; ΐΗοα \\Όΐι1(1δί; ηοΐ; ίθΓΐ)εαΓ. Ι δΗαΙΙ ηοί; ηο\ν 
Ενεη <3ΐε υηδΗαηιεά ! (^ ραηεε) 

δοιηε ηελν ρ1ε& ιηυδί Ι βηά. 
ΡοΓ 7θη(Ιει• 1^07 ΛνΐΙ;]ι δοαΐ 1ίεεη-εά§εά ννίΐΐι \νι•ίΐ1;1ι 
δΗίΐΙΙ Ιο Ιιίδ είΓε αοουδε πιε οί" Ιίι^ δΐη, 690 

δΗ&Π Ιεΐΐ Ιο ασέά ΡΐΙΐΗευδ ιην ηιΐδοΐιαηεε, 
δΗαΙΙ 1)1αζε ΐΗε δΙιειίΏείυΙ ΙαΙε'^ΙΙίΓου^Η ενεΓ^ ΙαικΙ 
Ουί'δεδ οη Ιΐιεε, αηά ΛνΗοδο ίΙίΓυδΙείΗ ίη 
Το άο Βαδε εεΓνίοε Ιο υη\\'ΐ1Ηη§ ίηεηάδ Ι 

ΝϋΗδΕ 

ΜίδίΓεδδ, ΐΗοα πια^δΐ τενΐΐε ηιίηε ενϋ Λνοι•1ί, 
ΡοΓ Γαη1ί1ίη§ ραΐη Βε&Γδ Ιΐιγ άίδοεΓηηιεπΙ: αοΛντι : 
Υεί δοηαεννΗαΙ πιΐσΐιΐ Ι αηδΛνεΓ, ΛνουΜδΙ Ιΐιοα Ηε^Γ 
Ι ηυΓδεά ΐΗεε, Ιονεά ΐΐιεε, δουσΗί ίοτ 1\ιγ άίδεαδε 
Α Ηεαϋη^ Ι^αίπι, — αηά ίουηά ηοί ίίι&Ι; Ι \νου1(1. ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ 2ΤΕΦΑΝΗΦΟΡ02 

700 βΐ δ' €ν γ' εττραξα, κάρτ αν €ν σοφοίσίν η• 

ττρος τας τύχα<; ^γαρ τας φρένας κβκτημβθα. 

ΦΑΙΔΡΑ 

η <^αρ Βίκαια ταύτα κάξαρκούντά μοί, 
τρώσασαν ημα^ βίτα σνγχ^ωρβΐν Xό^ο^<; ; 

ΤΡΟΦ02 
μακρη<γορονμ€ν' ουκ βσωφρόνουν εγώ, 
αλλ* €στι κακ τωζ^δ' ώστ€ σωθήναι, τίκνον. 

ΦΑΙΔΡΑ 

τταύσαι \ί<^ουσα' και τα ττρίν 'γαρ ου κα\ώ<ζ 
7Γαρτ}ν6σά<ζ μοι καττβ'χείρησα'ζ κακά. 
αλλ' €Κ7Γθ8ων άτΓβλθβ καΐ σαυτής ττέρί 
φρόντίζ^' βγω δβ τάμα θησομαι καΧώς, 
710 ύμεΐς δε, 7ΓαΓδε? 6ύ<^6ν6Ϊ<ζ Ύροιζηνιαί, 

τοσόνΒβ μοι τταράσχβτ βξαιτουμέντ}, 
σι<γ7] καΧύτΓΤβιν άνθάΚ €ΐσηκονσατ€, 

ΧΟΡ02 
ομννμι σβμνην "Κρτβμιν Δί09 κόρην, 
μη^εν κακών σων €ΐ<ζ φάο<ζ δει^είζ/ ττοτε. 

ΦΑΙΔΡΑ 

καΧως ελε^ας. €ν δε Ί" ττροστρβτΓουσ^Ί ε'γώ 
ηΰρηκα Βήτα τήσΒβ συμφορά<; άκος, 
ώστ ευ/ίλεα μεν τταισΐ ττροσθεΐναι βιον, 
αύτη δ* ονασθαι ττρο'ζ τα νύν ττετττωκοτα. 
ού ηάρ ΊΓΟΤ αίσχυνω γε Κρησίους Βόμους, 
720 ούδ' ε^ν ττρόσωτΓον ^ησ€ω<; άφίζομαι 

αισχ^ροΐζ ίττ €ρ'^οι<ζ εϊνβκα ψυχρής μιας. 
Χ0Ρ02 

μέΧΧει^ί δε Βη τι Βράν άνηκεστον κακόν ; 

ΦΑΙΔΡΑ 

θανεΐν οττως δε, τούτ εγώ βουΧεύσομαι, Ηίρροι,γτυδ 

Ηαά Ι δρεθ λ^χΐΐ, πΐ^ΙιΙ; λνίδί; Η?ΐί1 Ι 1)ϋ€η ΗοΜ ; 700 

ΡΌγ, 85 \ν€ δροεύ, 50 15 ΟυΓ Λ\Ί5(1θΠΐ'5 Γίΐιπε. 
ΡΗΑΕΟΚΑ 

Η& 1 15 Ιΐιϊδ ]υ5ΐ; ? — δΙιουΜ Ιΐιϊδ δυίϊιοΰ ΐΏε ηοΛν, 

Το Ιιανε δΐίΐόϋθίΐ πιε, αικί ίΐι^η οίοδε ΐη δίπίε οί λνοιϋδ ? 

ΝϋΚδΕ 

\ν6 Λν&5ΐ6 Ιΐΐ€ ϋηΐ6 ίη δρεεοΗ. Ι λναδ ηοΐ \νΐ56. 
Υοϊ ενβη ίΐΌπι Ιΐιΐδ ΐΗοτβ ϊδ εδοπρε, ιη)' οΙιίΜ. 

ΡΠΑΕΟΙΙΑ 

Ρεαοε Ιο ίΗγ ί3\]ί. ΤΗ^ οοαπδεί ΗεΐΈίοΓοΓε 
ν\^α5 δΐι&ηιε, αηά ιηίδοΐιΐεί ΐΐιΐηε εικίεανουτ Λναδ. 
Ηεηοε ίΓοιη ιη)Γ δί^Ηΐ : ίοΓ ΐΗΐηε Ολνη δείί ίαΐνβ 

Ιΐιοασίιί;. 
ι -ννΐ!:!! ηΐ}' ηεεάδ Λνίΐΐ άεαΐ — αηά ΗοηοϋΓαΙ)!^. 

[ΕχίΙ ΝυπδΕ. 
ΒαΙ νε, Ο ΤΓοεζεη'δ θ&υ^σΙιίεΓδ ηοΙ)1ν Ι^ογπ, 710 

ΟγηπΙ Ιο ιη^ δυρρίΐοαϋοη ίΐιΐδ, 1)ϋί; Ιΐιΐδ — 
\νΐΐΗ δίΐεηοε νεΐΐ ΛνΙι&Ι Ιΐιίη^δ ^ε ΗεΓε Η&νε ΗεαΓίΙ. 

€ΗΟΚυδ 

Ι δ\νεαΓ 1)ν ΓενεΓεηά ΑιΊειπΐδ, Ζευδ' οΙιίΜ, 
ΝενεΓ ίο 1)ίΐΓε Ιο Η§1ιί οί ΐΗΐηε ίΠδ &υ§1ιί; 

ΡΗΑΕΟΚΑ 

ΤΗου ΙιαδΙ Λνεΐΐ δαΐά. Νολν, &δ Ι ιηυδε, Ι ήηά 

Οηε Γείυσε, οηε^ ίΐΌπι Ιΐιΐδ οα1αηιίΙ:)', 

5ο Ιο 1)ε(^υείΐ1;1ι ηΐ}' δοηδ β. Ιΐίε οί ΗοηουΓ, 

Αηά ΛνΗ&Ι Ι ηι&7 ίΐΌΐη ίΐιίδ θ&ν'δ Γυίη δανέ. 

ΡοΓ ηενεΓ λνίΐΐ Ι δΐιαπαε ΐΗε Ιιπίΐδ οί ΟΓείε, 

ΝοΓ ΛνΐΠ Ι ΓηεεΙ ΐΗε ίϋοε οί Τΐιεδβυδ ενεΓ^ 720 

ΡοΓ οηε ροοΓ Ηίε'δ δαί^ε, ειίίεΓ ά\\ ΐΚΐδ δΗ&ηιβ. 

αΗοκυβ 
ΑΗ, Λνΐϋ ίΗου άο α άεεά οί ϊ11 ραδϊ οιιγ6 ? 

ΡΗΑΕΟΚΑ 

Οίε Μ'ϊΙΙ Ι. Ηο\ν — ίοΓ ίΐιίδ \\'ί11 Ι Ι^ΐίε ΐΗοα^Ιι*. 

219 ΙΠΠΟΛΥΤΟ:^ ^ΤΕΦΑΝΗΦ0Ρ02 

Χ0Ρ02 
€ύψημο<; ϊσθυ, 

ΦΑΙΔΡΑ 

και συ γ' €υ μ€ νονθβτζί. 
βγω δέ ΚντΓριν, ηττερ βξοΧΚυσί //,€, 
'^νχτ}^ άτταΧΚαγθβΙσα τ^δ' εν ήμερα 
τέρψω* ΊΤίκρου δ' βρωτο^ ησσηθησομαί, 
άταρ κακόν γε χατ6/3ω ^γενήσομαι 
θανουσ\ Χν εΙΒτ] μη VI το69 6/ι.ο?9 κακοί^ 

730 υψηΚο<ζ είναί' της νόσου δε τ^σδε /ι,οί 

ΑίΟίΐ^^ μετάσχων σωφρονεΐν μαθησεται. 

ΧΟΡ02 
ηΧιβάτοίς ύτΓο κευθμώσι ^ενοίμαν, στρ. α 
ίνα με τττεροΰσσαν ορνιν 
Θεός είνΐ τΓΟταναΙς ά'^εΧαις θείη' 
άρθείην δ' εττΐ ττόντιον 
κύμα τάς ^ΑΒρίηνάς 
άκτάς ^ΗριΒανοΰ θ^ ϋΒωρ' 
ένθα τΓορφύρεον σταΧάσσουσ 
€69 οΙΒμα Ίτατρός τριτάΧαιναι 

740 κόραι Φαέθοντος οϊκτω δακρύων 

τάς ηΧεκτροφαεΐς αύ^άς. 

'Έ^σττερ'ώων δ' εττΐ μηΧόσττορον άκταν άντ, α 
άνύσαιμι τάν άοώών, 
ιν ό τΓοντομεΒων ττορφυρεας Χίμνας 
ναύταις ουκεθ* οΒόν νέμει, 
σεμνόν τέρμονα κύρων 
ουρανού, τον "ΑτΧας έχει, 
κρηναί τ άμβρόσιαι χεονται 
ν^ανός μεΧάθρων τταρα κοίταις, 
750 ϊν α βίόΒωρος αΰξει ζαθεα 

χθων εύΒαιμονίαν θεοΐς. 

220 ΗΙΡΡΟΙ,ΥΤυδ 

ΟΗοηυβ 
Α1ι ΙιυδΗ ! 

ΡΠΑΚηΠΑ 

Ο }'6α, α{]νΐ5€ ηιβ -«'ίίίεΐγ Ιΐιου ! 
ΒυΙ Ι δΙι.ιΠ ίίΐΗ(ί(]6η 0}'ρπ8 ιη^ (ΐ65ΐ:Γογ6Γ 
Β^ Ηοοϋπί^ ουί οί Ηίο οιι ίΐιΐδ δαιηε άαγ, 
Αηά ναπί^υΐεΐιεί! δο Ι)^ 1)ίΙΙ:εΓ Ιονβ δΐιαίΐ 1)6. 
ΥβΙ ΐη τηγ όοαίΗ \νΐ11 Ι Ι^οαοιηε Ιΐιε 1)ίΐηβ 
Οί οηε 1)65ίάθ, ΙΙλάϊ 1ι6 ιηαγ ίπυηιρΗ ηοί: 
ΟνβΓ ιηγ \νο6δ, αηά, ίαΐ^ίη^ οί ιη^ ραΐη, 730 

Ηΐ8 δΙίΕΓβ, τπΆγ Ιεαπι δουηά λνίδάοηι'δ ΙεπιρεΓίΐηοβ. 

[Εχΐί ΡΗΑΓ.ηηΑ. 
ΟΗοπυβ 
ϋπάεΓ Ιΐιβ 3γο]ί6(3 οΐίίίδ Ο ΛνεΓβ Ι Ι^ίηίτ, (^Ιγ. 1) 

ΊΊιαΙ: ΙΙιογθ Ιο ο. 1>ϊγά ιηίσΐιΐ; & Οοά οΐιαη^ε ιηε, 
Αηά άΪάυ ιηΐά Ιΐιβ ίΐοοίνδ οί ΐΐιε λνϊη^εά ΐΐιίη^δ β^ίη^ 

ΟνεΓ Ιΐιο δλνεΐΐ οί Ιΐΐ6 Αάπ^η δεα ["^^ξ) 

ι ιηίσΐιΐ 5οαΓ — αηά δο&Γ, — υροη ροίδεά λνΐησς άΓεαιη- 

Ο'βΓ ΐΗε δίΓαηά ΛνΙιεΓβ ΕηάΒηυδ' \ν&1:€Γδ 1)6, 
\νΐΊ6Γ6 άοΛνη Ιο Ιΐιε δεα-δλνεΐΐ ριίΓρΙε-^Ιε&πιΐησ 
ΤΗε ίβΛΓδ οί Ιΐΐ6 δυη-§οά'δ (ΐΗυ:::1ιί;6Γδ άυ& δίΓεαιηίη^, 
Οί Ιΐΐ6 Ιΐιποε-δαά δίδίεΐ'δ ίοΓ ΡΙιαείΗοη δίσΐιΐησ, 740 

δΐ3Γ-ί1αδίΐ6δ οί δίΓΗη^ε 1:63Γ8 απιΙ)6Γ-1)6αηιΐησ ! 

• (ΑηΙ. 1) 
Ο ίο Λνΐη Ιο ΐΗε δΐΐ'αηά \\•1ιεΓ6 Ιΐιε &ρρ1εδ εγ6 ^θλ\'ΐη§ 

Οί ίΐιε Ηεδρεπά οΗαηΐεΐ'δ Ι^ερΙ ΐη \ν&Γ(3, 
λνΠεΓε ίΗε ραί;1ι ονεΓ Οοε^η ραΓρΙε-σΙοΛΝ-ίη^ 

Βγ ΐΗε δεα'δ Ι^οτά ίδ Ιο Ιΐιε δεαίαΓεΓ Ι^αη-εά ί 
Ο Ιο Η^Ηΐ: Λνΐιεί'ε Αΐΐαδ Ηαίΐι α)'6 ΐη Ιιίδ Ιίεερΐη^ 

ΤΗε ΐ3ουΓη ΐλνίχΐ; εαΓίΗ απά ΐΗε Ιιεανεηδ ΐ36δ1ίΐΓΓ6(1, 
\\Τΐ6Γ6 1;1ιε ίουηίαίηδ αηιΙΰΓΟδίαΙ δυηλν&Γά εγ6 Ιεαρίη^ 
Βγ Ιΐιε οοαείιεδ ΛνΗεΓε Ζευδ ίη Ηίδ Ηαΐΐδ ϋεΐΗ δίεερίη^, 
ννΠεΓε Ιΐιε 1>ουη1:7 οί ΕαΓίΙι ΐΗε 1ίίε-1)εδ1:οΛνίη§ 7δΟ 

Τ1ΐ6 Μΐδδ οί Ιΐΐ6 Οοάδ εν6Γ ΙιϊσΗεΓ ΐδ Ιιεαρΐησ ! ΙΠΠ0ΛΥΤ02 2ΤΕΦΑΝΗΦΟΡ02 

ω Χευκότττερε Κ,ρησία στ/ο. β^ 

ΤΓορθμί^;, α δίά ττόντίον 
κΰμ άλίκτυτΓον αΧμα<ζ 
έττόρευσαζ €μαν άνασσαν 
ολβίων άτΓ οϊκων, 
κακοννμφοτάταν ονασιν, 
η <^αρ άΐΓ αμφοτέρων 
α Κρησία^ €Κ γα9 Βύσορνίζ 
760 βτΓτατ' €7γΙ κ\εινα<ζ ^Αθιίνας, 

^Ιουνίχου δ' άκταΐσιν εκ8ή- 
σαντο ττΧεκτάς ττεισμάτων άρ- 
χάς €7γ' άττείρον τε ^ά<ζ ββασαν, 

άνθ" ων ουχ οσίων ερώ- άντ, β 

των Βείνα φρβνα^; *ΑφροΒί' 
τα9 νόσω κατεκΧάσθη' 
γαΚεττα δ' ύττεραντΧος ούσα 
συμφορά, τεράμνων 
άτΓΟ νυμφίΒίων κρεμαστον 
770 άψεται άμφΐ βρόχον 

Χενκα καθ αρμόζουσα ^είρα, 
Βαίμονα στυ'^ναν καταώε- 
σθεΐσα, τάν τ' εύΒοξον άνθαι- 
ρου μένα φάμαν, άτταΧλάσ- 
σουσά τ άΧ'^είνον φρένων έρωτα, 

ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ [ίσωθ^ν) 

ιου ιου 

βοηΒρομεΐτε ττάντε^ οι ττελας Βόμων 

εν αηχόναι<^ Βεσττοίνα, ®ησεω^ Βάμαρ» 

Χ0Ρ02 

φευ φευ, ττεττρακταΐ' βασιλίς ούκετ εστί Βη 
ηυνίι, κρεμαστοί^ εν βρόχοι^ ηρτημενη. ΗΙΡΡΟΙ,ΥΤυδ 

(«Γ. 2) 

ο ννΗϋβ-Λνίη^βθ ^Ά\]^γ Γγοιώ ΟΓβΙβ'δ ί&Γ δΗοΓβ, 

\νΐΐ08€ 1<6ε1 ΟνΟΓ (]('0ρ-56ίΙ 501-^68 5ρ6€(1ΐη^, 

ΤΙΐΓ0ΐΐί;1ι ΐΙιείΓ ^γΐηίζ ί)πηε Επά 11ΐ6ΪΓ ϋίΐΙϋΰ-ΓοαΓ, 
Οη^να^^1 αη<ί οη\ναΓ(1 ιηγ ]Άάγ 1>θΓβ, 

ΡΐΌΐΏ α 1)1ΐ55-ίι•αιι<;1ιί; ραΐαοε α ρΓΪηο€55 Ιοαοΐΐη^ 
Το 1:1ί6 ]ογ οι ά \)ήάΆ\ οι λνοβ €Χ€€€(1ϊη<Γ! — 
ΡοΓ, α 1)11*^ ΐ11-1)0ί1ίη§, Ιΐι^ εαΐΐ ίΐϋΐοά ο'ετ 
ννϋΐι ΐΐιε οϋΓ^ε οί Ιΐιβ ΟγοΙλπ 1&η(1 υηΐο Αΐΐιεηδ' 

^Ιοπουδ δίΓίΐηά, 700 

ΤίΠ ϊΗε δεαΓηΓοδ Ιίΐδΐιεθ Ιο ΐΗε 1)θίΐοίι Μαη^οΗΐαη 

ΐΗβ ΐΊΕΛν5€Γ-1)?ΐη(3, 

Αηά δρΓαησ υηΐο εαιίΐι'δ ίΐΓπι Ηοογ. 

\νΗ6ΐ•€ίΌΓβ, -«'ίΐΗ 1ονβ-ρ3η§3 ά\\ υηΙ)ΐ65ί (Αηί. 2) 

ΓοΓ Η6Γ ^ίΛ, επΙοΓοθ ίη ΑρΗτοάΐίε, Λνηη^^ίη^ 
ΗβΓ ΙιβαΓί-δίΓΐηί^δ &δϋη(ί6Γ, 3. ίβ^ι-ίαΐ ^υεδί;. 
Ι,ίΐνε 3. ΛνΓ6θ1<;6(3 δΐιΐρ δΐη1<ΐη^^ (ΙΐδίΐδΙεΓ-ορρΓεδδεά 
ΟνβΓ ΗεΓ ΐ3Π(ΐ6-1)0ΛνεΓ'δ ΓίΐΛεΓδ βίησΐη^ 
ΤΗβ ηυοδε, δΐιαίΐ δΐιε οίΐδΐ Ιΐιε οοίΐ οίοδβ-οΐίη^η^ 
Κοϋπά ΐ1ΐ6 ηεοί^ ίΗαΙ; Λναδ Λνΐιΐϊεδί; αηά Ιονεϋεδί;, 770 

Βεο&αδε ϊΐιαΐ λνϊΐΐι δΙιαάοΙεΓίη^ δΐι&ηιε δΐιε δίίΓαηΙί ίΓοηι 

α ΙοαίΗέά πϋΐηε, 
Αηά δΐιε οΗοδε, ίη ϋδ δί;ε3ά, ΐΗβ δίαίηΐεδδ τεποννη οΓ 
α ννϊίε'δ ίαίτ ίαηαβ, 

Αηά, ίοΓ &η§πίδ1ι οί Ιονε, Ηεαιί-Γεδί;. 

[Α ΟΤΙ/ τνϋΜη] 

Πηη ίο ΐΗβ Τ68€η6, αΙΙ ^ί ηΐξΚ ΐΗε Ηοη86 ! 

Ιη ΐΗβ 8ίΓαη§Ιίησ ηοοεε ίε ΤΗεεειίβ' τνΐ/β, οιιτ νύείτεβ! ! 

ΟΗΟκυδ 
\\Όβ ! λΥοε ! 'Τΐδ άοηε ! Νο παοΓε — ηο ιηοΓε ίδ δΗε, 
ΤΗβ (^υεεη — ϊη ^οη ηοοδε Γαί1:ει•-1ιυη§ υρεπα^Ηΐ; ! 

223 ΙΠΠ0ΛΥΤ02 2ΤΕΦΑΝΗΦ0Ρ02 

ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ 

780 ου σττεύσβτ ; ουκ οϊσει τις άμφιΒεξιον 

σίΒηρον, ω τόδ' άμμα Χύσομεν Βερης ; 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ ο' 

φί,Χαι, τΰ Βρώμεν ; ή Βοκεΐ ιτεραν Βόμους 
Χΰσαί τ άνασσαν εξ ετηστταστών βρόχων ; 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ β' 

τι δ' ; ου ττάρεισι ττρόστΓοΧοί νεανίαι ; 
το τΓοΧλα ττράσσειν ουκ εν άσφαΧεΐ βίου. 

ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ 

ορθώσατ εκτείνοντες άθΧιον νεκυν, 
ττίκρον τόδ' οίκούρημα Βεσττόταις εμοΐ'ζ, 

Χ0Ρ02 
οΧωΧεν ή Βύστηνος, ως κΧύω, ^υνή' 
Ύ)Βη <γαρ ώς νεκρόν νιν εκτείνουσί Βή, 

ΘΗ2ΕΤ2 

790 ^γυναίκες, ϊστε τις ττοτ' εν Βόμοίς βοή ; 

νχν β(^ρ^'ΐ•(^ ττροσττόΧων μ άφίκετο. 
ου γα/Ο τί μ ώς θεωρον άξίοΙ Βόμος 
ΊτύΧας άνοίξας εύφρόνως ττροσεννέττειν. 
μών ΤΙιτθέως τι ^ήρας εΧρηασται νέον ; 
Ίτρόσω μεν ηΒη βίοτος, άλλ' όμως ετ αν 
Χυττηρος ήμΐν τούσΒ^ αν εκΧίττοι Βόμους. 

Χ0Ρ02 
ουκ εΙς ^γέροντας ήΒε σοι τείνει τύχη, 
&ησεΰ' νέοι θανόντες άΧ^υνοΰσί σε. 

ΘΗ2ΕΤ2 

οϊμοΐ' τέκνων μοι μη ΤΙ συΧάται βίος ; 

Χ0Ρ02 
800 ζώσιν, θανούσης μητρός ώς άΧ^ιστά σοι. 

ΘΗ2ΕΤ2 

τί φ ης ; οΧωΧεν άΧοχος ; εκ τίνος τύχης ; 

224 Ηίρροι,γτυδ 

[ΟτΊ/ ηΊΐΜη.'] 

Ο ΙιααΙβ ! — ηήΙΙ ηο οηβ 1)ήη§ ΐΗβ χΐεεί Ιτνο-εά^βά, 780 

ΙΜιβΓανϊΐΗ Ιο Ιου^ε Ιΐ/ϊχ άηαίιιτε ο/ Ιιβν ηεαίΐ ? 

8ΕΜΙ-ΟΠΟΙΐυ8 1 

\νΐιαΙ δΐιαίΐ \\'6 (Ιο, ίποηοΐδ ? Όεειη ^6 \ν6 δΐιουΐοΐ ρα55 
Τ1ΐ€ (ΙϋθΓ5_, Λπίΐ Γγοιπ Ιΐΐ6 ΙιαΗβΓ 1οο86 ίΗε ςυεεη ? 

δΕΜί-ειιοκυδ 2 
ΧΜιεΓοίοΓβ ? Αι•6 ηο γουησ Η^ηοΙίΏίΐίθδ 8Λ, ΗβΓ δίύα ? 
Τ1ί6 1)υδν ΐΏ6(1(1ΐ6Γ ΐΓ6ίΐ(ΐ6ΐ;Η ρεπίοαδ ραίΗδ. 
\^^ι^ ηΊί/ήη.] 

ϋηαΓαηιρ ίΐιβ Ιίηώ^, 8ΐτ6αΙί οηί Ιΐιβ Ηαρΐ688 οονρχβ. 
Β'ιίΙβΓ Ηοιιεβ-πατάϊτι^ ίίιΐε Ϊ8 /οτ ίπχ^ ίοτάε ! 

ΟΗοηυδ 
Οβαά ΐδ Ιΐΐ6 λνοθίαΐ λ'^άγ, \>γ ίΐιαΐ ογ^ : 
Ενοη ηολν \\\ο.γ δΙίΈ&Ιν Ιι6γ αδ & οοι•ρδ6 ίδ δΐΐ'εαίίβθ. 

ΕηΙβΤ ΤΗΕδΕϋδ. 

ΤΗΕδΕυδ 
\νοιη6η, 1νηο\ν γβ λνΐιαΐ ιπθειπδ 1:1πδ ογγ \νί1;1ιίη ? 790 

Α άοΙοΓοαδ δΙίΓΪεΙί οι \\Άηά\ηΆ\ά^ ΐΈαοΗβοΙ ΐΉΪηβ 6ϋΐ•5 ; 
ΝοΓ άοίσηδ ίΐιε Ηοαδθ Ιο ορβη θοονδ &πά §ι•66ΐ; ιηε 
ΒΗΐΗεΙγ^ αδ £ΐΌηι ΙΗθ ΟΓ&οΙε οοιώθ Ηοιηε. 
Η&ΙΗ ΗΐΐίίΗΐ; υπίολναι-ά Ιι&ρρεά ίο ΡΐίίΗευδ' εΐά ? 
ννεΠ-δίηοΙνεη ΐπ γε&Γδ ίδ Ηβ, γ^Ι (Ιοίβ Λνετο οαΓδ 
Ι£ Ηαρίν ίαΓβ 1ιΐ5 ίβεί ίΐΌΐη ίΙιβδΘ Ηαΐΐδ ίοι-ΐΗ. 

ΟΗοκυδ 
ΝοΙ ίο ί1ΐ6 οΜ ρεΓίαίηδ ίΐιΐδ 1\\γ ηιΐδοΐιαηοβ, 
Τ1ΐ6δ6υδ : ίΐιε γουη^ Ηανο άι^,ά, ίοτ ^ηεί ίο ίΐιεε. 

ΤΗΕδΕυδ 
\νο6 ! — ΐδ Ά οΐιίΐά'δ Ιΐίβ 1>7 ί1ΐ6 δροίΙβΓ τείί ? 

ΟΗοηυδ 
ΤΙιογ Ηνβ, ί1ΐ6ίι• τηοίΗβΓ ά^ο,ά — ηΐαδ ίοΓ ί1ΐ66 ! 800 

ΤΗΕδΕϋδ 

\νΐι&1; δαγ'δί ίΐιου ? — ίΐεαά— ιηγ λνίίο ? Βγ Λνΐιαί ιηΐδΗΗρ ? 

225 ΙΠΠΟΛΥΤ02 2ΤΕΦΑΝΗΦΟΡ02 

Χ0Ρ02 
βρόγον κρεμασΊον αηγοντβ άνηψατο, 

ΘΗ2ΕΤ2 

ΧύτΓΤ] ιταχνωθεΐσ , ή άττο συμφορά^; τίνο^ ; 

Χ0Ρ02 
τοσούτον ϊσμεν άρτι <γαρ Λτάγώ ^6μοι<ζ, 
(Βησβϋ, ττάρειμι σων κακών ττβνθητρια. 

ΘΗ2ΕΤ2 
αίαΐ' τι Βήτα τοΙσΚ άνίστεμμαι κάρα 
ττΧεκτοΐσι φνΧΧοί<;, Βνστυ'χ^ης Θεωρ6<; ων ; 
-χαΧάτβ κ\Ύ]θρα, ττροσττοΧοι, ττυΧωμάτων, 
βκΧύεθ' αρμούς, ώ<; ϊΒω ττίκραν θβαν 
810 ηυναικό<^, η με κατθανούσ άττώΧεσεν. 

Χ0Ρ02 

ίώ Ιω τάΧαινα μεΧεων κακών 

ετταθε^ζ, είρ'^άσω 

τοσούτον ώστε τονσΒε συηγβαι Β6μου<ζ, 

αίαΐ τόΧμας, βιαίως θανοΰσ 

άνοσίω τε συμφορά, σας χερος 

ττάΧαισμα μεΧέας. 

τις άρα σάν, τάΧαιν , άμανροΐ ζωάν ; 

ΘΗ2ΕΤ2 
ώμοί εγώ ττόνων ετταθον, ώ ττόΧίς, στρ. 

τα μάκίστ βμών κακών, ώ τύχα, 
ώς μοί βαρεία καΐ Βόμοις εττεστάθης, 
820 κηΧΐς άφραστος εξ άΧαστόρων τινός, 

κατακονα μεν ουν άβίοτος βίον 
κακών δ' ώ τάΧας ττεΧα^ος είσορώ 
τοσούτον ώστε μηττοτ εκνενσαι ττάΧιν, 
μηΒ' εκΊτεράσαι κύμα τήσΒε συμφοράς» 

226 ΗίΡΡΟΕΥτυδ 

ΓΗΟΚϋδ 

Τΐιβ δίΓδπ^Ιίπ^ ηοοδβ 3ΐ)ουΙ; 1ΐ6ΐ• ηοοίί δΗβ οοίΐεά. 

ΤΗΕβΕϋδ 

Β^ ^πεΓδ ίουοίι ίΐΌζεη, ογ οί λνΐΐίΐί ^ίίΐίοΐίοη ? 

ΟΗΟΙΙϋδ 

Νο τηοΓβ Ι 1ίηο\ν, ίοΓ Ιο Ιΐιίηε 1ι?ι11δ 1>υΙ ηοΛν, 
Τ1κ*56ΐΐδ, Ι ΟΛίηο, ο'βΓ Ιΐΐ€56 ΐίππβ ίΐΐδ Ιο Γηουτη. 

ΤΗΕ8Ευδ 

\νΌ€ ! λνϋΐι ΐΗ6δ6 ΛνΓβαΐΗέά Ιεανβδ ννΗγ ΐδ ΐΏΐηβ Ιιβαά 

ΟΓΟΛνηεά ΐ11-δΙίΙΓΓ6ά 1ΐ&Γΐ)ίησ6Γ οί ΟΓ&οΙβδ ? 

8Ηοοί; 1)αο1ί 1:116 Ι^οΐίδ, ιη^ δ6Γναη1:5, οί ΐΗε (ΙοοΓδ : 
Ι.0056 1)ίΐΓ5, ΐΗίΐί; Ι ιηΆγ δ6β ίΐιΐδ 1)ΐ1;ΐ6Γ δί^ΙιΙ, 
Μγ \ν•ί£6, λνΐιο Ιΐίΐίΐι ά€δ1;Γθ)'€(1 ηιε 1>γ ΗβΓ ϋεαϊΗ. 810 

ΤΗβ ραίαεβ Ϊ8 ΙΚτοίόπ ορεη, αηά ΐΗε εοτρεβ ο/ρηλεοπα 
άίεαίοεβά, ηΐΐΐι Ιι6γ Ιιαηάιηαίάϋ ξΓοιφεά γοιιίηΙ ϊί. 
ΟΗοηυδ 
\νο6 ΐογ ί\\γ ΏΐΊ^^γγ ! λνο6 ίοΓ Ιΐιίηε ΐΐΐδ, ΛνΗο ΗαδΙ; 

δυίί6Γ6(1 αηά ΛΥΓΟυσΙιΙ; 

δαοΗ 3. ΐΐιΐησ ίΐ5 ίη ταΐη δΐιαίΐ λνΐιείηι Ιΐιίηβ Ηοιηε ! 
ΑΗ ίοΓ ΐΗγ ά^δρεΓ&ίβ ά^^ά, ΛνΗο Ι)^ νίοίβηοε υη- 
ΙιαΙΙοΛνεά ΙιαδΙ; δου^ΐιί; [λνιχδΐΙθΓ Ιιαδί; ο&υ^ΐιί ' 

ΌθβΙΗ, Λνΐιο Λνίΐΐι Ιιαηά άεδραίπη^ Ιΐιο Ηΐ1-ς[υ6ΐ1ίη§ 

λΥΙιο δΙίΓουάεΙΙι ύιγ ϋίε, Ο Ιιαρίβδδ, ίη §1οοπι ? 

ΤΗΕδΕϋδ 

(8ΐΓ.) 
Α1ι Π16 ίοΓ ηινλνοβδ. — Ι Ιιανβ δυίΤβΓεθ οεΙ&πιϊΙ^, ^Γβα' 
Ο ηιγ ρβορίε, Ιίβ^οηά α11 οΙΙιεΓ [ — Ο ίοοΐ: οί ίαίε, 

Ηο%ν ΙΐΗδΙ: Ιΐιοα Ιιεανϋν 1:^&η:1ρ]^^1 ηΐ6 3ηά ηιίηε, 

ϋηΙοοΙνίίά-ίοΓ Ιιΐΐ^ΐιΐ: ίΐΌηι δοηιε ανεη^ίησ βεηά — 820 
Ναν, Ι)υ1: (ΙεδΙι-αοΐϊοη ΐΗ&Ι 1)1ίΐδί6ΐ;Η ηιν Ιίίε ενεΓηιοΓο! 
Οη Ά δ€& οί άίδβδίεΓ Ι Ιοοίί, οη α δ6Η Λνΐΐΐιουϊ δ1ΐ0Γ6, 

δο νίΐδΐ, ΐΐιαΐ ηενβΓ οαη Ι δλνϊηι ίΙιεΓεοαί, 

ΝοΓ πάε Ιΐΐ6 δυΓ§€ οί Ιΐιίδ ααΐ&ιηΐΐ^. 

227 ΙΠΠ0ΛΥΤ02 2ΤΕΦΑΝΗΦ0Ρ02 

•τίνα Χό'^ον ταλας, τίνα τύχαν σβθβν 
βαρύτΓοτμον, ^ύναι, ττροσαυΒών τύ'χ^ω ; 
ορνυ^ ^αρ ώς τί9 €/€ χερών άφαντος βΖ, 
7Γ7]8ημ βς^ΑιΒου κραιττνον ορμησασά μοι, 
830 αίαΐ αίαΐ, μβΧεα μελβα τάδε ττάθη. 

ττρόσωθβν δε ττοθεν άνακομίζομαι 
τύχαν Βαίμόνων 
άβττΧακίαισι, των ττάροίθβν τινο^, 

Χ0Ρ02 

ου σόι ταδ', ωναξ, ηΧνθεν μόνω κακά' 
τΓοΧΧών μβτ άΧλων δ' ωλβσας κεΒνον Χεχος. 
ΘΗ2ΕΤ2 
. το κατά <γάς θέλω, το κατά γα9 κνεφας άντ. 
μετοικεΐν σκότω θανών 6 τΧάμων, 
της σης στερηθείς φίΧτάτης ομιΧίας' 
άττώΧεσας <γαρ μάΧΧον η κατεφθισο. 

840 ή'τίνος κΧύω ; ττόθεν θανάσιμος τνχα, 

ηνναι, σαν εβα τάΧαινα καρΒίαν ; Ί" 
εϊτΓΟί Τις αν το ττραχθεν, ή μάτην οχΧον 
στέκει τύραννον Βώμα τΓροσττόΧων εμών ; 
ωμοί μοι σεθεν ****** 
μεΧεος, οίον εϊΒον αλγο9 Βόμων, 
ου τΧητον ούΒε ρητόν αλλ' άττωΧόμην 
έρημος οίκος, καΐ τεκν ορφανεύεται» 
εΧιττες εΧιττες, ω φίΧα 
«γυναικών άριστα θ^ όττόσας εφορα 

850 φε'^'^ος άεΧίου τε καΐ 

νυκτός άστερωττον σβΧα^• 

228 ι Ηίρροι,γτυδ 

ννΠίΐΙ; Λ^'θΓ(1 ααη Ι 5])εα1ί υηΐο ϋκ^ε ?— ΗοΛν ηατηβ β^ατ 

τ. Τ'^^^ , [%1ΐΓβ? 

1116 άοοΓπ ΙΙιαΙ οη Ιΐιεε ΙιαίΗ άβδοοηοΐεά ηικ] οτυδίιοθ 

η\ίβ Ά Ιίνά 1ΐ35ΐ Ιΐιοιι Ηεείεοί Γγοιώ ιηΐηε Ηί^η^18, 
^ Αη(1 ΛνίΐΗ 5\νϊίΊ; ΙοΗρ Η^δΙ ηΐδΐιεί] Ιο Η&(3€5' Ιιαίίδ. 
Νενει- δΟΓΓΟλν οΓ 5ογγολ\ 5 Λναβ Ιΐΐνβ υηΐο ΐΏΪηε. 830 

. Οη ηιίηβ Ιιε.ιά Ηανε Ι ^αΐΗβΓεά ΐΗε Ιοαά 
Οί Ιΐιε ίπΓ-οίΓ 51115 οί &η αηοίεηί Ιΐηβ ; 
Αηά ΐΗίδ 18 ίΗβ νεη^εαηοε οί Οοά. 

ΟΗοκυδ 
ΧοΙ Ιο Ιΐιοβ οηΐ7, 1<ΐη§, ιΗίδ ^ή^{ ΐι^^^Η οοπιε ; 
\\ ϋΗ ηιαη^ ιηοΓβ α άεπΓ ΛνίΓε'δ 1ο55 ΐΗοα δΙιαΓβδΙ;. 

ΤΗΕδΕϋδ 

Ιη ΐΗβ (ΐΛΓί^ηεδδ υικΙ^Γ Ιΐιβ επΓΐΙι— α1ι ηιε, ίο Ιιανβ άΐεά 
Τΐιαΐ 111 1)1αο]νη€55 οΓ άεβρ §1οοιη υη(ΐ€Γ ΐΗε εα^ΐι ί 

\νΐιο £ΐηι Γείΐ οί ΐ1ι^ ιηοδί; ά&&τ οοπιρΒηίοηδΙιίρ ! 
ΟΗ, Ιΐιου ΙΐΕδί άεαίΐ \νοΓ56 άε^ΐΗ ίίιαη ίΗου Ιι&δΙ 
δυίΤβΓβά ! 
Οί\ν1ιοηι δΐι&ΐΐ Ι Ιιεαι- \ν1ΐ6ηο6 οαπιε ϋ, ίΗε (]ίβΆά]γ 

δΙΐΌΐν6 β Π 

Οί θοοηι, ΙΙίΕΐ Ιΐιε Ηεαιΐ; οί Ιΐιεε, ηΐ7 Ι^βίονέά, Ι.Γο1ί€ ? 
\\ ΐ11 ηοηβ δρθΗΐν Λνΐιαΐ: 1)θί6ΐ1 ?— ογ αΐΐ ίοΓ ηαυ^ΐιΐ 
Βοΐΐι ίΐιίδ πΐ}^ ραΐαοο Γοοί ε ηιεηίίΐΐ ΐΙίΓοη^ ? 

ννοβ'δ ηιε, 1117 ΐ36ΐον6(1, δΐηοΐνβη 1>60ίΐυ5θ οί ίΐιεε ! 

ΑΗ ίοΓ ΐΙΐ6 ^Γϊεί οί ιηίηΘ Ιιοαδε, ίοΓ ΐΗε ΐΓαν&ίΙ Ι 566, 
ΡαδΙ υ1:ΐ6Γβηο6, ραδΐ 6ηάαΓαηο6 ! — ΙοδΙ ίΐιη Ι : 
Μΐη6 Ηουδε ίδ άβδοΐαΐε, ιηοί1ΐ6Γΐ6δ8 ηι^ ΗαΙ>6δ. 

Ο τηγάΆγΙΐη^, νηγ Λνίίε, ΐΗου άΠ αοηβ, Ιΐιου αΠ ^οηβ, 
Ο 1)6$ί υροη Λνΐιοηι Ιΐιε 1ΐ(τ1ιΙ 

1.οο]^6ί]ι (^ο^^^1 οί ΐ1ΐ6 αΙΙ-Ι^εΗοΜίη^ δυη, 850 

Ογ 1116 δρΙεικΙοιίΓ οί δΐαΓ-ε^εά ηΐ^Ηΐ Ι ? 

229 ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ :ΕΤΕΦΑΝΗΦ0Ρ02 

Χ0Ρ05 

ταλας, ω ταλας• όσον κακόν βχβί 86μο<ζ, 
Βάκρνσί μου βΧεφαρα 
καταχυθίντα Ύ^'^^εται σα τύχα' 
το δ' €7γΙ τωδε ττημα φρίσσω ττάλαί, 

ΘΗ2ΕΤ2 

€α βα' 

τί 8η τΓοθ^ ήΒε δελτοΫ €κ φί\ης χερο'ζ 
ηρτημβνη ; θεΚεί η σημήναί νέον ; 
αλλ' 77 ^εχ^ονζ μοι και τέκνων εττιστοΧας 
ε^γραψεν 7] Βνστηνο<ζ εξαιτουμενη ; 
860 θάρσει, ταΚαινα' Χεκτρα ^αρ τα (8)ησεω<; 

ουκ εστί 8ώμά θ^ ήτις εϊσεισιν <^υνη. 
καΐ μην τύττοί γ€ σφεν86νη<ζ γ^ρυσηΧάτου 
τη<; ουκετ ούσης τήσΒε ττροσσαίνουσί με. 
φερ\ εξεΧίξα'ζ ττερίβοΧας σφρα'^ισμάτων 
Γδω τί Χεξαί 8ε\το<ζ ηΒε μα θεΧεί. 

Χ0Ρ02 

» φευ φευ- τόδ' αυ νεοχμον εκΒο'χαΐς 

εΐΓίφερει θεός κακόν, εμοί <γ αν^ ουν 
άβίοτος βίου τυχα ττρός το κρανθεν εϊη τυ-χείν. 
ολομενους γαρ, ουκετ οντάς Χεγω, 
870 φευ φευ, των εμων τυράννων Βόμους' 

ω ΒαΙμον, εϊ ττως εστί, μη σφηΧης Βόμους, 
αιτουμένης δβ κΧΰθί μου• ττρος ^άρ τίνος 
οίωνον ώστε μάντις είσορω κακόν. 

ΘΗ2ΕΤ2 

οιμοΐ' τόδ' οϊον άΧΧο ττρός κακω κακόν, 
ου τΧητον ούΒε Χεκτόν. ω τάΧας εγώ. Ραΐβ^'δ 8ΐι§2β8ί;ϊοη £ογ Μ88. μ^ν. 23© ΗΙΡΡΟΙ,ΥΤυδ 

οΗοηυβ 
Αίαδ ίοΓ Ιΐΐ€6, »η(1 11ηπ6 Ηουδε'δ Ι^υΓίΙεη οΓ ί11 ! 
ννίΐΐι ηιΐΐι ίοΓ Ιΐιν ίπΐβ Γυηηίη§ ο'θγ (Ιο ιηΐηε 6}'63 

Ιΐιε ΐεαΓ-οΙίΌρδ ρουΓ : 
[ΑόΐίΙβ] Βηί ίοΓ Λνοο ΛνΗίοΗ πιαδί ίοΠολν Ι δΙιυθίΙεΓ 

811(1 5ΐΐυ(1(ΐ€Γ δΙΐΠ. 

ΤΗΕ8Ευ3 

Ηα! 

λνΐΐΕΐ: ΐδ Ιΐιίδ Ιαΐίΐεί:, \νΗ&ί;, Ιο ΗβΓ άεαΓ Η&η(1 

Γίΐδ1:6η€(1 ? νΥοαΜ'δί; ίαΐη δρεαίί δοιηβ \\•οι•(1 ιιηδΕΪ(1 ? 

Νολν ΗϋΐΗ δΐιβ λντΐΐ:, υπΗ&ρργ οηε, Ιο ρΓα^ 

Τουοίιίησ ηιγ τηΆτήΆ^^ ογ ηιγ οΙιΐΜΓβη αυ^ΐιί; ? 

ΡεαΓ ηοΐ, Ιοδί Ιονβ : ΐΗε Λνοηιειη ΐδ ηοΐ 1)0Γη 860 

δΐιαίΐ Ιίβ ίη ΤΗβδβυδ' οοιιοΗ, ογ Ιγ6&(1 Ηίδ Ιι&Πδ. 

1^0, Ιιολν Ιΐΐ€ ΪΓηρΓβδδ οΓ ΐΗβ ΟΕΓνεη §ο1ά 

ΟΓ 1ΐ6Γ Ιΐι&ΐ 13 ηο ηιοΐ'β δηιϊΐβδ αρ αϊ ηΐ6 ! 

Οοηΐ6^ Ιβί ιηβ υηοοϊΐ Ιΐιε δεαΓδ βηνείορΐη^δ, 

Αη(1 δ€6 λνΐιαΐ: λνοαίίΐ ΐΗίδ 1&ΐ3ΐ6ΐ 5Άγ Ιο ιχΐ6. 

εΗοκυδ 
\\'^οβ, \νο6 ! ΗοΛν Οοά ΒΓίησβίΙι €νΐ1 ίοΐίολνίη^ }\3.τά 

οη Ιΐΐ6 ΐΓ&οΙί 

Οί 6νΐ1 ! Ι οουηΐ; ίοΓ Ιίνΐη^ ιιηηΐ6€ΐ; 
Τ1ί6 Ιοί οί" 3. Ιΐίε δυοΗ αδ Ιΐιίδ, &δ οη (Ιεείΐδ ΐΐι&ί &Γβ 

Λντου^Ηΐ Ι Ιοοίί 1>3.ϋ\ί : [Ι^υΐ ίη ηιΐη αηά Λνταοΐί 
ΡοΓ ΐΗε Ιιοαδε οι τηγ 1οΓ(1δ δΐ&ηίΐβΐΐι ηοΐ αην ιηοΓβ^ 

Ι 1)6ΐιο1(1 α ΙιαιΊεά Γιόπι ΐΐδ ^ηοΐεπί δβαί. 870 

Α1ι Οοά, [{ ίΐιΐδ ΏΛΆγ ]3&, ΛνΓ6ο1<: ηοΐ Ιΐιε Ιιοιίδε, 

Βαί 1ι?αι•1ν6η ηΐ}' ΐ36δ€6θ1ιίησ^ ίοΓ Ι Ιγηοο, 

δ66Γ-1ϊ1<:6^ ΆΏ. 6νϊ1 ΟΠΊβη ίΐΌΙΠ Ιΐίδ ίαο6. 
ΤΗΕδΕϋδ 

ΑΗ ηΐ6 ! — Ά η6\ν οαΐδβ αάάείΐ ίο ΐΗβ οΜ, 
ΡοδΙ ιιΙΙβΓαηοο, ραδΐ οηάαιαηοε Ι λΥοε ΐδ ηιβ Ι 231 ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ :§ΤΕΦΑΝΗΦ0Ρ02 

ΧΟΡ02 

τί -χρήμα ; Χβξον, εϊ τι μοί Χό^ου μετά. 

ΘΗ2ΕΤ2 

βοα βοα δ6λτθ9 αλαστα. ττα φύγω 
βάρος κακών ; άττο ^αρ οΧόμενος οϊχομαι, 
οίον οίον εΙΒον €ν ^ραφαΐ<; μελάς 
880 φθε^<γ6μενον τΧάμων. 

ΧΟΡ02 

αίαΐ, κακών άρχη^ον εκφαίνεις \6^ον, 

ΘΗ2ΕΤ2 

τόδε μεν ούκετί στόματος εν ττύΧαίς 
καθεξω Βυσεκττερατον, οΧοον 
κακόν Ιω ττόΧι,ς. 

ΊττΊτόΧυτος εύνής της εμής ετΧη θι^είν 
βία, το σεμνόν Ζηνός ομμ άτιμάσας. 
άΧΧ' ώ ττάτερ ΐΐόσεώον, ας ε μοί ττοτε 
άρας υιτεσΎου τρεις, μία κατερ'^ασαι 
τούτων εμον τταΐΒ', ήμεραν Βε μη φν^οι 
890 τήνΒ', εϊττερ ήμΐν ώττασας σαφείς αράς. 

Χ0Ρ02 

άναξ, ά^εύχον ταύτα ττρός θεών ττάΧιν 
γνώσει ^άρ ανθίς άμττΧακών. εμοί ττιθοΰ. 

ΘΗ2ΕΤ2 

ουκ εστί' καΐ ττρός η ε^εΧώ σφε τήσΒε <γής, 
Βνοΐν δε μοίραιν θατερα ΊτεττΧηξεταί' 
η 'γάρ ΠοσείΒών αυτόν εΙς'Άώον ττύΧας 
θανόντα ττεμψει τας εμάς άρας σεβων, 
η τήσΒε -χώρας εκττεσών άΧώμενος 
ξενην ειτ' αίαν Χυττρόν άντΧησει βίον, 

Χ0Ρ02 

κοΧ μην 68^ αυτός τταΐς σος εΙς καιρόν ττάρα, 
900 'ίτΓΤτόΧυτος' όρ'γής 8' εξανείς κακής, άναξ 

Θτ/σεΟ, το Χώστον σοΐσυ βούΧευσαι Βόμοις. 
232 ΗΙΡΙΌΙ,ΥΤυδ 

οΗοκυβ 
ννΠαΙ 19 ίΐ ? 5ρεα1<, ΐί Ι τηΆγ εΙιαΓΟ Ιΐιο Ι3\β. 

ΤΗΕδΕυβ 

Η δΐιπβΐ^είΐι, — ;ιΗ, 1ιογγογ5 Ιΐιε Ιαΐ^ΐεΐ; οαΙδΗπεΙ^οίΗ . 
Ο ΙιοΛν οαη Ι Ηεε 

Μγ 1)ϋΓίΐ6η οΓ Λ\Όΰ5 ! Ι Άτη χιϋί^ήγ Γυίη-5ρϋ(1 ! 
\νΗ&1; ϊηοαηίαΐΐοη οί οαΓ5€5 Ϊ5 ΐΗίδ Ι Ηανβ τ^αά 

ΟΓανεά οπ ΐΗβ \ναχ — λνοα'δ ιηβ ! 880 

€Ηοηυ3 
Α]ε8 ! ίΐιου υ{;Ι;6Γ65ί; δρεεοΗ ίΐιαΐ ΙιβΓαΙοΙδ ΠΙ. 

ΤΗΕδΕϋδ 

Νο ΓηοΓβ λνΐΐΗΐη τηγ Ιϊρδ' ^^αΐεδ \νί11 Ι ρεη 

Τ1ΐ6 ΗοΓΓΟΓ ίΗ&ΐ οΗοΙίβδ υΙίβΓαηοε — Ο ιώ^ ρεορίο, 

Ηίρρο1}Ί:υδ Η&ΐΐι (ΙαΓβά &55αΐ1 ιη^ 1)6(1 

ννίΐΗ νίοΐεηοε, ίΐουΐΐη^ Ζευδ'δ αλνίαΐ εγβ ! 

ΡαΐΗεΓ Ροδείάοη^ ΐΐιοα άΐάδΐ ρΓοηιίδε ηιβ 

ΤΗγ66 αυΓ5€δ οηοθ. Όο ΐΗου Λνίΐΐι οηε οί ΐΗεδβ 

ΌβδίΓον ιη^ δοη : Γηα^ 1ΐ6 ηοί 'δοαρε ΐΗΐδ ύαγ, 

Ιί δοοίΐιίαδί ουΓδβδ ΐΗου Ιι^δΐ; ^Γ&ηΐεά ιηβ. 890 

εποηυδ 
ΟΗ, ίοΓ τΗε Οοθδ' δαίνβ, Κίπ]^, Γβοαίΐ ΐΗίδ ρταγβτ ! 
ΤΗοιι }'6ΐ δ1ΐ8ΐΐ ΙνποΛν Ιΐιΐηβ €γγογ : }Π6ΐά ίο ιηβ. 

ΤΗΕδΕϋδ 

ΝενβΓ ! ΥβΆ, Ι Λνΐΐΐ άήνβ Ηίπι ίΓοιη Ιΐιβ Ιαικί ; 

Αηά, οΓ ΐλνο άοοιηδ, Λνίΐΐι οηβ δΗαΙΙ Ηε 1)6 δοουΓ^εά : — • 

ΕϊΙΙιεΓ Ροδβίάοη, ΓβνβΓεηοίη^ τηγ ρΓ&γβΓδ, 

δΙι&Π δίαγ Άπά δρεεά Ηίιη αηΐο Η&άβδ' Ιιαίΐδ, 

Ογ, 1)αηϊδΗ€(1 ίΓοιη Λΐδ Ι&ηά, α ν&σαΐ3οηά 

Οη δΐΓ&η§6 δΚοΓβδ δΗαΙΙ 1ί6 άι-αΐη 1ΐί"€'δ Ι^ίΙΙεΓ άΓ€§5. 

ΟΗοηυδ 
Σ,ο, Λν]Ί6Γ6 ΙΗ^ δοη'δ δείί οοιηεδ ίη δβ^δοη ιηβεΐ;, 
Ηίρροΐνΐπδ : ΓείΊ'&ίη ΐΗν ΜταίΐΊ, Ο 1^ΐη§ 900 

ΤΗβδευδ^ Ληά £ογ ΐΚΐηε Ηοαδβ Ιΐΐ6 ΙΰβδΙ άενίδε. 

233 ΙΠΠ0ΛΥΤ02 ^ΤΕΦΑΝΗΦΟΡΟ^ 

ΙΠΠ0Λ'ΓΤ02 
κραυ^/η•^ άκουσας σης άφίκόμην, ττάτερ, 
στΓουοτ/• το μβντοί ττρα^μ' βφ' ω τα νυν στ€ν€ί<ί 
ουκ οΤόα, βουΧοίμην ύ' αν Ικ σίθεν κΧύειν. 
€α, τι χρήμα ; σην Βάμαρθ' ορώ, ττάτερ, 
νεκρόν μβ^ίστου θαύματος τόό' άξιον 
ήν άρτίως εΧείττον, ή φάος τόοε 
οΰττω γ^ρονον ιταΧαιον είσεοερκετο. 
τι γ^ρ?ιμ.α ττάσχ^εί ; τω τρόττω ΟίόΧΧυται, 
910 ττάτερ, ττυθεσθαι βούΧομαι σεθεν ττάρα. 
στ/άς ; σιωττής ο ούοεν ερ^/ον εν κακοΐς' 
η ηαρ ιτοθουσα ττάντα καροία κΧύειν 
καν τοις κακοΐσι Χιόνος ονσ' άΧίσκεταί, 
ου μην φίΧους ηε κάτι μάΧΧον // φίΧους 
κρύτττειν όίκαων σας, ττάτερ, ουσττρα'ξίας. 

ΘΗ2ΕΪ2 
ώ ττόλλ' άμαρτάνοντες άνθρωττοι μάτην, 
τι 8η τεγνας μεν μυρίας όιοάσκετε 
καΐ ττάντα μηχανάσθε κάξευρίσκετε, 
εν ό' ουκ εττίστασθ' ούο εθηράσασθε ττω, 
920 φρονεΐν ύιοάσκειν οίσιν ουκ ενεστι νους ; 

ΙΠΠ0Λ'ηΌ2 

Βεινον σοφίστην είττας, όστις ευ φρονεΐν 
τους μη φρονουντας ουνατός εστ άναηκάσαι, 
άΧΧ' ου γαρ εν οίοντι Χετττουρ'/εΐς, ττάτερ, 
Βεόοίκα μη σου γλώσσ^ ΰττερβάΧτ/ κακοΐς. 

ΘΗ2ΕΤ2 

φεΐ), χρήν βροτοΐσί των φίΧων τεκμηριον 
σαφές τί κεΐσθαι καυ Οίά^/νωσιν φρενών, 
όστις τ άΧηθης εστίν ος τε μη φίΧος' 
Βισσάς τε φωνας ττάντας άνθρώττους εχειν, 
την μεν ύικαίαν, την ό οττως ετύ^/χανεν, 

234 ΗΙΡΡΟΙ,ΥΊυδ 

ΕηίβΓ ΗίρροίΥΤϋδ. 

Ηίρροι,γτυδ 
Γ;ιΙ;1ΐ6Γ, Ι Η6ΛΓ(1 ί;1ι^ ΟΓγΐιΐί^, λποΙ Ι οαιτιβ 
Ι η ΙΐΛδΙε : γ^ϊ ίοΓ ΛνΗ&ί οηιΐ56 ίΐκηι ηιαίίοδί; πίοεπ 
Ι Ινίιολν ηοΐ, 1)111 οί ίΐιεε Ι ί'ίΐΐη λνοιιΐίΐ Ιιεαι•. 
ΙΙά ! Λνΐΐίΐί; 18 ίΐπδ ? ΓίΐΙΙιεΓ, ίΐι^' λνίίε Ι 566 
Οθίΐά ί — ΓπαΙΙεΓ 1:Ηί5 ίοι• ηΐίΐι-νεΐ ρα55ίη<τ ^Γβαΐ;. 
ΒυΙ ηοΛν Ι ΙεΛ Ιιετ, λνΙιο αροη Ιΐιίδ Ηί^ΐι!; 
Ι.οο1ν6(1, ϊί; 15 ηοΐ: γβί ά Ιοπγ]^ 56Η5οη δΐηοε. 
\\Ίι;ι1: 1ι;ι1:1ι 1)6ία1ΐ6η 1ι6γ ? Ηο\ν ρετΐδίιεοί δΗβ ? 
ΓαϊΗεΓ, Ι ίϋίη ΛνοαΜ Ιεαηι ϋ ίΐΌηι ίΐι^ ιηοιιΐΐι. 910 

δϊΐεηί; ! Ιπ ί;ΓθΐιΙ)ΐ€ δΐΐεηοε παυ^Ηί; ^ν^ϋδ. 
ΤΗβ ΗεαΓί ΐΗϋί; νοαηΐδ ίο 1<.ηο\ν ά\\ ο3Γ65 οί Ιΐιΐηε 
ΡΗΐη δΐιαίΐ 1)6 ίυιιπά Ιο ρΓονε ΙΗ}' ΙΐΌθί)ΐ65 Ιοο. 
5αΓ6, Γγοπί 1:1ι}' ίπεπάδ — ν63, απά ΐΗν ηΐ0Γ6 ί,ΐιαη 

ίΓίεηάδ^ 
Γα11ΐ6ΐ% ϋ ίδ ηοΐ ησΗΐ; ίο \ύά& ΐΗγ ^ήείδ. 

ΤΗΕδΕυδ 

ο ηΐ6η 11ι»ί; οίΐΐίιηεδ ειτ^ αηά 6γγ ίη ν^ίη, 

\νΐιν αΓ6 νβ ΙεΗοΙιΐησ 6ν6Γ Αΐΐδ υηΐοΜ, 

Απά δ6ΛΓθΗ οαΐ ηιαηϊίοΜ ΐηνεηΐίοηδ δ1;ί11, 

ΒυΙ οη6 ΐΗίησ Ι^ποΛν ηοί, ηο, Ιιανε ηενεΓ δου^Ηΐ ΐΐ, 

Το ίεαοΗ ίΐιειη Λνΐΐ:, ΐη λνΐιοηι ηο λνϊδάοηι άλνεΐΐδ ? 920 

ΠΙΡΡΟίΥΤϋδ 

Α ουηπίησ δα^β ΛνεΓε ΐΐιΐδ^ εηάαεά \νϋ;1ι ρο\ν6Γ 
Το ίοΓοε ΐΐΐέηι Ιο 1)6 Λνΐ56 Λνΐιο £ιγ6 λνίΐΐεδδ α11 ! 
ΒυΙ — 50 ί11-ΐΐηΐ6(1 Ηιν δρεουΐαίΐοπδ ίΐΓ6 — 
ΡαΐΗ6Γ^ Ι ί^&τ ίΙ\γ Ιοη^αε £ογ §η6ί Γοηδ Λνϋά. 

ΤΗΕδΕυδ 

ΟυΙ ! Τ1ΐ6Γβ δΙιουΜ άλνεΐΐ ΐη ηιεη δοηιε οεΓίΗΐη 1651; 

Οί ίηεηάδΐιΐρ, α άΐδοεπιεΓ οί ίΐιε Ιιεακί;, 

Το δΗολν Λνΐιο ΐδ Ιηιε ίι-ΐεπά αηά λνΙιο ίδ ίϊΐΐδε. 

Υ^Ά, ά\\ ιηεη δΗοαΙά Ιιανε Ηαά 1;^νο δ6ν6Γ£ΐ1 νοίοβδ, 

Οηε Ιιοηεδΐ;, οηε — αδ οΐιαηοε ογ ΐηΐ6Γ6δί; δλνα^^εά ; 

235 ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ^ΤΕΦΑΝΗΦ0Ρ02 

930 ώ9 η φρονούσα τά^ικ βξηΧβ'γ'χ^ετο 

7Γ/0Ο9 τή'ζ Βικαίας, κονκ αν ηττατώμεθα. 

ΙΠΠ0ΛΤΤ02 

αλλ' η Τις β6? σον ους με Βιαβα\ων βχει 
φίλων, νοσονμεν δ* ούΒεν 6ντε<ζ αΐτίοι ; 
€κ τοί τΓεττΧηΎμαί' σοΙ ^αρ εκιτλησσουσί μβ 
\6^οι τταραΧλάσσοντες εξεΒροί φρενών. 

ΘΗ2ΕΤ2 

φευ της βροτείας — ττοΐ ττροβησεται ; — φρενός• 
τι τέρμα τόΧμης καΐ θράσους 'γενησεται ; 
εΐ Ύαρ κατ άνΒρος βίοτον εξο^κώσεται, 
6 δ' ύστερος του ττρόσθεν εΙς ύττερβοΧην 

940 ττανοΰρ'γος εσται, θεοΐσι ττροσβαΧεΐν 'χθονί 

άΧΧην Βεήσει ^αΐαν, ή 'χωρησεται 
τους μη Βίκαίους καΐ κακούς ττεφυκότας. 
σκβψαα'θε δ' εΙς τόνΒ\ όστις εξ εμοϋ 'γε'γως 
ησ'χυνε τάμα Χεκτρα κάξεΧε'^'χεται 
ητρος της θανούσης εμφανώς κάκιστος ων. 
Βεΐξον δ', εττειΒη γ' €^9 μίασμ εΧήΧυθας, 
το σον Ίτρόσωττον Βευρ εναντίον Ίτατρί. 
σύ Βη θεοΐσιν ώς ττερισσος ων άνηρ 
ξύνει ; σύ σώφρων καϊ κακών ακήρατος ; 

950 ουκ αν ττιθοίμην τοΐσι σοΐς κόμττοις εγώ 

θεοΐσι Ίτροσθεϊς άμαθίαν φρονεΐν κακώς. 
ηΒη νυν αύχει καϊ Βι άψυχου βοράς 
σίτοις καττηΧευ', ^ Ορφέα τ άνακτ έχων 
βάκχευε ττοΧΧών γραμμάτων τιμών καττνούς' 
εττεί γ' ελήφθης, τους Βε τοιούτους βγω 
φεύ^ειν ττροφωνώ ττάσι• θηρεύουσι γά/3 
σεμνοΐς Χό'^οισιν, αΙσχρά μηχανώμενοι. 236 ΗΙΡΡϋ1.ΥΤυ5 

ΊΊιαΙ 5θ Ιΐιβ ΐΓαίίοΓ νοίθ€ ιηϊ^ΐιΐ: 1)€ οοηνίο^ 930 

ΒοίοΓε Ιΐΐ6 Ιιοη^δΐ;, ηοΓ λνε 1)ο (Ιοοβΐνεά. 

Ηίρροίγτυδ 
Ηολν ? — Ιο Ιΐιΐηε εαΓ Ιι^ίΗ δοιηβ ίΓίοικΙ δΙαηθοΓβά ηιε, 
ΊΊιαί Ι 11ί6 ίηηοο€ηί; επί ίη ενϊΐ οαδε ? 
ΑδΙοηϊοά αηι Ι, Γογ ίΐΐ)^ ΛνοΓάδ αιηαζε πιο, 
ΤΗυδ \\'Βη(ΐ€πηι^ λνίοΐβ ΗδίΓ^γ ίΓΟίη Γβ&δοη'δ ΐΗΓοηβ. 

ΤΗΕδΕϋδ 

Οαί οη ηΐΕπ'δ ΗβαΓΐ 1 — Ιο Λνΐΐίΐΐ; άερίΗδ λνΐΠ ΐ1 δίη1ί? 

\νΐΐ6Γ€ δΐΐίΐΐΐ αδδυΓαηοε εηά 8.ηά ΗατάΐΗοοά ? 

Γογ ίί' ιί δΛνεΙΙ Λνϋ:1ι €ν^τγ ^βη^ταϋοη, 

\ηά ΐΗβ ηελν ασς γ^ηοΙι Ηεΐ^Ηΐδ οί νΐΠαΐην 

ΑΙ)ον6 Ιΐιε οΐά^ ΐΐιε Οοάδ ηιυδί ηεεάδ ΟΓβίΐίβ 940 

Α ηβλν εαΓίΗ υηΐο ΐΗίδ, ίΐιαί Γοοιη 136 ίοαηά 

Γογ Ιΐιβ ιιιιπ§ίιΐ€οαδ ^ηά υη^αδί ΐη ^γεϊπ. 

Ι,οοίν οη ΐΗΐδ πΊίΐη, λνΐιο^ ίΐιουσίι Ηβ 1)6 1117 δοη, 

Ηίΐ1:1ι δΗαιηεά ηιν οοιιαίι^ αηά δΐιαίΐ 136 ηΐΕπίΓεδί; ρΓονβά 

ΜοδΙ νΐΐθ, 13^ ίεδίΐιηοη}- οί" Ιΐιβ άβαά. 

Ηίρροι,γτυδ €θν€Γ8 Η'ιβ /αεβ ίη Ηογγογ. 
Ν'ίΐν, δΙιΟΛν ύϊγ ίαοο — δίηοΘ Ιΐιοιι Ιι&δί οοιηε ίο Ιΐιΐδ, 
Τΐιΐδ ίοιιΐηεδδ^ — Ιοοίί ίΗν ία11ΐ6Γ ίη ίΐιβ £αο6 ! 
ΟοδΙ ΐΗοπ ΛνΐΛ Οοάδ — Ο Ιΐιου ηο οοπιπιοη ηι^η Ι — 
ΟοηδΟΓΐ ? Αγϊ ίΗοπ 1:1ΐ6 ο1ΐ8δΐ6, ΐΗβ δΐ^ΐηΐεδδ οηβ ? 
Ι ΛνίΠ ηοΐ ΐΓαδΐ; Ιΐιν Ιΰοαδίδ, ίοΓ δο δΗοιιΙά Ι 950 

ΙηιραΙβ Ιο Οοάδ ιιηΛνΐδίΙοιη'δ ΐσηοΓ^ηοε. 
Χολν ΥΕΐιηΙ^ 3.γ ηολν ! — δ6ί; οιιί: \\\γ ραΙ^Γγ λνΕΓβδ 
0£ ϋί'είεδδ ίοοά : ^ ίαΐ^ε Οι-ρΐιεπδ ΐοτ ΐΗν Ιάησ : 
Κπνε^ ΛνοΓδΗίρ νΕροπΓΪη^δ οί πιβηγ ε δΟΓοΠ : 
ΓοΓ ά\\, ϊΙιοπ'γϊ ΟΕίψΙιΙ; ! Ι λυεγπ ε11 ηιβη Ιο δΗιιη 
8υο1ι Ιιγροοηίθδ Εδ ΐΐιίδ ; ίον \\λ^γ ΙιαηΙ δοαίδ 
λνΐΐΐι 0Εηΐΐη§ ΛνοΓάδ^ Ιΐΐ€ Λνΐιίΐβ Ιΐιε}- ρίοΐ ίοαΐ δίη. 

^ ΑΙ)5ΐ;ίιιβηοβ ίροιη αηΐπίΕΐΙ £οοά Λν&8 α ίβαΙιΐΓβ ο£ ιΗβ ίΐδοβίϊο 
άοοίΓΪηβδ Λΐ:1:ηΐ5ΐιί;Θ<1 Ιο 0Γρ1ΐθΐΐ3, &3 οί ΐΗοδθ οί Ρνΐ1ΐ3§0Γ&3, 

337 ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ 2ΤΕΦΑΝΗΦΟΡ02 

τίθνηκεν ηΒβ' τοΰτό σ ίκσώσβιν Βοκ€Ϊ<ζ ; 
ίν τωδ' αΚίσκβυ ττΧβΐστον, ω κάκιστε σύ' 

960 ΐΓοΙοί ^αρ όρκοι κρείσσονες, τίνες λόγοί 

τ?}σδ' αν ^ένοιντ αν, ώστε σ αΐτίαν φν^εΐν ; 
μισεΐν σε φησεις τήιΈε καΐ το 8η νόθον 
τοΐ<; ^νησίοισί ττοΧεμων ττεφνκεναΐ' 
κακήν αρ αυτήν εμττορον βίου Xε^εις, 
εΐ δυσμένεια στ} τα φίΧτατ ώΧεσεν. 
άλλ' ώς το μώρον άνΒράσιν μεν ουκ ενι, 
(γυναιξί δ' εμττεφυκεν ; Οίδ' 6γώ νέους 
ούΒεν ^υναικώΐ' οντάς άσφαΧεστερους, 
όταν ταράξγ) Κύττρις ήβώσαν φρενα' 

970 το δ' άρσεν αυτούς ώφεΧεΐ ττροσκείμενον. 

νυν ουν τι ταύτα σοΐς άμιΧΧώμαι Χό'γοις 
νεκρού τταρόντος μάρτυρος σαφέστατου ; 
εξερρε ^αίας τ?}σδ' όσον τάχος φυ^άς, 
και μητ ^Αθήνας τας θεοδμτίτους μ6ΧΎ]ς, 
μήτ εΙς ορούς ^ής ης εμον κρατεί 8όρυ. 
ει (γαρ τταθών ^ε σού τάδ' ησσηθησομαι^ 
ου μαρτυρήσει μ "λσθμιος Έ,ίνις ττοτε 
κτανεΐν εαυτόν, άΧΧα κομττάζειν μάτην, 
ούδ' αί θαΧάσση σύννομοι ΧκειρωνίΒες 

980 φησουσι ττετραι τοΐς κακοΐς μ είναι βαρύν. 

Χ0Ρ02 
ουκ οΙΒ^ οττως εϊττοιμ αν εύτυ-χεΐν τίνα 
θνητών τα '^αρ Β η ττρώτ άνεστραττται ττάΧιν. 

ΙΠΠ0ΛΤΤ02 

ττάτερ, μένος μεν ξύστασίς τ€ σών φρενών 
Βεινή• το μεντοι ιτραημ έχον καΧούς Χόλους, 
αϊ τις ΒιατΓτύξειεν, ου καΧον τ68ε. 
εγώ δ' άκομψος ζΐς οχΧον Βούναι Χό^ον, 

23δ Ηίρροι,γτυδ 

1)63(3 15 .ςΐιβ: Ιΐηπί^βδί: Ιΐιου ίΐιί.ς δΛνρΙΙι ίΗεβ ? 
Η^ΓοΙ))- ΐ!ιου ΆΓί ηιοδί οοηνΐοΐοοΐ, Ι^ηδοδί ίΐιου ! 
ννΐιαΐ οίΐίΐΐδ, ΛνΙΐίΐΙ: ρΓοΙβίίΙαΙΐοηδ δΐιαίΐ \)βΆΤ ύοΛνη 900 

ΤΙιηΐ3ΐ8 ΙαΰΙεί ΐηίο Ηίρροι^ντυδ' /ιαηά. 
ΤΗί5, ίοΓ Ιΐιίηε αΐ^δοΐϋΐίοη οί" ΐΗβ ο1ιλγ§6 ? 
ΝοΛν, λνΐιαί; Ϊ8 Ιΐΐ7 τΙεΓϋποε ?— ^^ δΐιο ΗεΙ€ο1 ιηε : * 
Βα5ΐΛΓ(1 &η(1 ΐΓυε-1>0Γη δΙΐΠ 3Γ€ ηΛΐ;υΓ&1 Γοβδ ? " 
Ροοίδ' ίΓβίίιο ΐΗίδ ΐη ΙΐΓε — 1:ο βΐη^ Ά^ν^γ 
ΡοΓ ΗβΙβ οί 1/ΐ6β Ιΐΐ€ (ΙεαΓΟδΙ ΐΗίη^ δΐιε οννεά ί 
Ογ— 5&7'δί; ίΙιουΡ — " Έ'Γαί]ίν ίδ ηοΐ ΐη ιηεη, 
Βυΐ: ίη Ιΐιε 1)1οο(3 οί Λνοιηεη." Υουΐΐΐδ, Ι Ηανε ρΓονεά, 
Αγ6 ηο \νίιΐΐ ΓηοΓ6 ΐΗαη νν^οιηεη οοηίΐηεηί, 
ννΠεη Ο^ρπδ δΙΪΓδ α Ηε^Η; ΐη ίίιΐδΐι οί }Όυ1:1ι : 
Υ&Ι ά\\ ΐΗε δΐΓβη^Η οί ηΊαηΙιοο(1 ΗεΙρείΗ ΐΗβιη. 970 

ΒιιΙ ΛνΙιοΓβίοΓβ ίΗυδ οοηΐεηθ Η^&ΐηδΙ ΙΗ^ ρΐβ&δ, 
ννΐιεη ίΙιεΓε ϋιβ οοφδε Ιΐβδ, Λνΐ1:η6δδ ίαΐΐΗίυΙ αηά 

Ιηιε ? 
Ηβηο6 ίΓοηι ΐΗΐδ Ι^ηά, αη εχΐΐε, \νΐίΗ &11 δρβε(1, 
ΝενβΓ 0ΟΠ16 ΐΗοα Ιο ^οά-Ι^υΐΗ Αΐΐιεηδ ιηοΓβ, 
ΝοΓ βη^ ηΐΕΓοΗβδ ΛνΙιβΓε ηι^ δρεβι- ΙιαίΗ δλνα^ : 
ΡοΓ ΐί 'ηε&ίΐι ΐΗγ πιΐδίιαηάΐΐη^ Ι δίί δίΐΠ, 
ΝενβΓ δΐιαΐ] Ιδίΐιηιΐαη δΐηΐδ Ιεδίίί^ 
ΤΗαί Ι δΐ6\ν' Ηΐηι, Ι^αΙ ηαηιε ΐί ΐάΐε νίΐυηΐ ; 
ΝοΓ ΐΗοδε δοΐΓοηΐαη Κοοί^δ Ιΐιαΐ; δΙ^ΐΗ; Ιΐιε δεα 
δ1ια]1 οαΐΐ πιε ΙειτΐΜε Ιο ενΐΙ-άοβΓδ. 980 

ΟΗοκυδ 
Ι (3&Γ6 ηοί ηαηιε οί ηιοΓίαΙδ εαιγ ηιαη 
Η&ΡΡ7, ίοΓ Ιο, ΐΐιε ίίΓδΙ: ΐδ πιαάε ίΐιε Ιαδί. 

Ηίρροι,γτυδ 
ΡΗΐΗβΓ, ί]ιγ τα§β αηά δίΓοη^-δίΓ^ΐηεά ίυΓ^ οί δουΐ 
Αγ6 ίε&ΐ'ίυΐ : γεΐ, ίαΐΓ-δβεπιΐη^ ΐΗου§1ι ΐΗε οΙιαΓ^ε, 
Ιί οηβ υηίοΜ ϋ, α11 αηί&ΪΓ ΐΙ ιδ. 
Ι Ηανε ηο δΐ^ΐΐΐ ίο δρβ&ΐί 1)6ίοΓ€ α ΙΙίΓοη^ ; 

239 ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ 2ΤΕΦΑΝΗΦΟΡ05 

€69 ήΧίκαζ δε κωλί'^ου^ί σοφώτ€ρο<;. 
βχει δε μοΐραν και τόδ'• οι ^αρ εν σοφοΐ^ί 
φαύΧοί Ύταρ ο'χΧω μουσι,κώτβροι \ε<^€ίν. 
990 6μω<ζ δ' ανάγκη, συμφορα<; άφΐ'^μίνη'ζ, 

ιγΧώσσάν μ άφεΐναι. ττρώτα δ' άρζομαι Χβ'γειν 
όθεν μ ύττήΧθες ττρωτον ως Βιαφθερών 
ουκ άντιλεξοντ . είσορας φάος τόδε 
καΐ ηαίαν εν τοΐσΒ^ ουκ ενεστ άνηρ εμού, 
ούδ' ην συ μη φ^?, σωφρονεστερος γεγώί. 
εττίσταμαι ^αρ ττρωτα μεν θεούς σεβειν, 
φίΧοίς τε γ^ρησθαι μη άΒικεΐν ιτειρωμενοίς, 
άΧΧ! οίσίν αΐ^ως μητ εττα^^εΧΧείν κακά 
μητ άνθυτΓουρ^εΙν αΙσχρα τοίσι γ^ρωμενοις' 

1000 ουκ ε<γ^εΧαστης των ομιΧούντων, ττάτερ, 

άλλ' αύτος ου τταροΰσι κά'γ^ύς ων φίΧος. 
ενός δ' άθικτος, φ με νυν εΧεΐν Βοκεϊς' 
Χεχους ^αρ εΙς τόδ' ημέρας αηνον ^εμας. 
ουκ ο18α Ίτράξιν τηνΒε ττΧην λόγω κΧύων 
Ύραφη τε Χεύσσων ούΒε ταύτα ^αρ σκοττεΐν 
ττρόθυμός εΙμι, τταρθενον ψυχην έχων. 
καΐ 8η το σώφρον τούμον ου ττείθει, σ ϊσως' 
8εΙ 8η σε 8εΙζαι τω τρόιτω Βιεφθάρην. 
ττότερα το τησ8ε σώμ εκαΧΧιστεύετο 

1010 ττασών '^υναικών ; η σον οίκησειν Ζόμον 

ε^κΧηρον εύνην ττροσΧαβών εττηΧττισα ; 
μάταιος αρ η, κούΒαμοϋ μεν οΰν φρενών, 
άλλ' ώ9 τυραννεΐν ήΒύ τοΐσι σώφροσιν ; 
ηκιστά γ', ει μη τας φρενας Βιεφθορε 
θνητών οσοισιν άνΒάνει μοναρχία. 
ε'γώ δ' ά^/ώνας μεν κρατεΐν 'ΈΑΧηνικούς 
ττρώτος θεΧοιμ αν, εν ττόΧει δε δεύτερος 
συν τοις αρίστους εντυχεΐν άεϊ φίΧοις, 

240 Ηίρροι,γτυδ 

Μγ Ιοη^υο ίδ 1οο86(1 ννϋΐι €(}ιιλ15, αη(1 ϋιοδβ Γελν. 

Αηά Γ6α5οη : ίΐιεγ ίΐι&ί απε αηιοη^ ίΐιο Λνϊδο 

Οί ηοηο ΗοοοϋπΙ, Ιο Γηο1)5 αν& 6ΐοί}υ6ηί;. 

Υοί η<;6(1δ Ι ιηυδί, ηολν Ιΐιίδ ιηίδοΐιαηοβ Η&ΐΗ 1ΐ^Ηΐ;6(1, 990 

υπΓοίη ηΐ)^ Ιοη^ε. Απά βι-δΐ Λνϋΐ Ι Ιίο^ίη 

ννΐιεΓθ 1;1ιου (ΙΐάδΙ; ίίΓδΙ: αδ^πϋ, αδ ΐΗου λνοαΜδί ΟΓϋδΙι ιηο, 

Αηά Ι ύηά ηο τ^ρ\γ. Βοε'δί ίΐιοα ^οη δυη 

Αη(1 ε,ΊΓΐΗ ? — Λνϋΐιίη ΙΗοϊγ οοιηρ&δδ ΐδ ηο ιηαη — 

ΤΗοιι^Ιι ίΗοα ά^ηγ ϋ — οΗαδΙθΓ-δθϋ1ο(3 ΐΗαη Ι. 

ΡοΓ Ι Ηανε ΙβΆνηί, (ιτβΙ, ίο Γενετε ΐΗε Οούδ, 

ΤΗβη^ ίο Ηίΐνε ίπεικίδ ννΐιϊοΐι δβεΐί Ιο άο ηο \νΐΌη^, 

Ρπ6η(1δ \ν1ιο Ιΐιίηΐί δΐιαηιβ Ιο ρΐ'οίΤβΓ αυ^Ηί; οί ϋαδβ, 

Υ€Ά, ΟΓ Ιο ΓβηάβΓ οίΗβΓδ δΙι&πιβΓυΙ 56Γνίοβ. 

Νο ιηοοΙίΟΓ ΕΠΙ Ι, ίαίΙιεΓ, αΐ τηγ ίιίεηάδ^ 1000 

Βϋΐ ίο Ιΐιε αΐίδβηΐ βνβη &δ Ιο Ιΐιβ ρΓβδβηΙ : 

Ιη οηο ΐΗΐη^ ίΙα\νΐ6δ5, — ννΙιβΓβ ΐΗοα ίΗΐηΙί'δΙ πιο 

ΡοΓ Ιο ίΐιΐδ άαγ τηγ ν>οάγ ίδ οίεαη οί" Ιυδί;. 

Ι ΙίηοΛν ίΐιΐδ οοηΊΠΐ6Γθ6 ηοΐ, δ&νε ])γ ίΐιε εαΓ 

Αηά 5Ϊ<^1ι1: οί ρΐοίυΓ6δ, — Ιίΐΐΐε Λνϋΐ Ιιανε Ι 

Το Ιοοί^ ΐ1ΐ6Γ6οη, ΛνΗο 1<66ρ α νΪΓ^ίη δουΐ. 

Υ^Ι, ^Γαηΐ τηγ νΐιίαε \νπΐδ ηοΐ ΐ1ι^ Ι^εϋβί, 

8υΓ6 'ίίδ ίοΓ ΐΗεο ίο δ1ιο\ν ΛνΙιεΓβΙ)^ ί ίεΐΐ. 

\νϊΗ δΕγ Ιΐιίδ λνοηιαη'δ ίοΓπι ίη ^ιααβ οαΐδΐιοηβ 

Α11 λνοΐΏβη ? — ύ\Άί Ι 1ιορ6(1 ί}\γ εί^ίβ ϊο ΐηΐιβπΐ: 1010 

Βγ Λνΐηηΐη§ ίοΓ πιίηε ο\νη ΐΚΐηε ΗθίΓβδδ-ςαεεη ? 

ν&ίη ίοοΐ ΛνβΓθ Ι — ηΆγ τΆύι^τ, \ν\\ο\\γ τη&ά ! 

" Βυί; Ρο\ν6Γ οαη ΐεηιρΐ/' πιί^ΐιί οηε εα^, " ενεη ύιβ 

οΐι&δίβ." 
Να^ νεπίγ ! — δ&νβ ΐΗε Ιυδΐ οί δονεΓοΐ^πΙγ 
Ροίδοη Ιΐιε λνΐΐ οί α11 \νΙιο οονεΐ ΐΐ. 
Ραΐη \νου1(1 Ι ίοΓεηιοδί νΐοίοΓ 1)6 ϊη ^απιεδ 
Ηεΐΐεηΐο, ειηά 1)6 δ6θοπά ΐη ίΗβ τεαίηπ, 
Αηά λνίΐΗ ρυΓ6-1ΐ6αΓί;6(1 ίπεπάδ 1)6 Ιιαρργ δΙίΠ. 

241 ΙΠΠΟΛΥΤ02 2ΤΕΦΑΝΗΦΟΡ02 

ττράσσείν ^αρ ευ ττάρεστι, κίν^ννόζ τ* άττων 
1020 κρείσσω ΒίΒωσί τής τυρανν'ώο^ χάριν. 

€ν ου ΧεΧεκται των εμών, τα δ' αλλ' εχεί<ζ' 
εΐ μεν ^αρ ην μοι μάρτυς οΙός είμ ε^ώ, 
καί τήσΒ' ορώσης φε'γ'γος η^ωνιζόμην, 
ερ'^οίς αν είδβς του9 κακούς Βιεξιών. 
νυν δ* ορκίόν σοι Ζήνα καΐ ττέΒον χθονος 
ομνυμι των σων μηιτοθ^ άψασθαι '^άμων 
μηΚ αν θεΧήσαι μη^^ αν εννοιαν Χαβεΐν. 
η τάρ οΧοίμην άκΧεης ανώνυμος, 
άτΓοΧις άοικος, φυ^ας άΧητεύων χθόνα, 
1030 καΐ μήτε ττόντος μήτε ηη Βεξαιτό μου 

σάρκας θανόντος, εΐ κακός ττεφυκ άνήρ. 
εΐ δ' η^ε ^ειμαίνουσ άττώΧεσεν βίον 
ουκ οΙΒ^' εμοί ^άρ ου θέμις ττερα Χε^ειν, 
εσωφρόνησε δ' ουκ έχουσα σωφρονεΐν, 
ημείς δ', έχοντες ου καΧώς, εχρώμεθα, 

Χ0Ρ02 

αρκούσαν εϊττας αίτιας άττοστροφήν, 
όρκους τταρασχών, ττίστιν ου σμικράν, θέων. 

ΘΗ2ΕΤ2 

αρ' ουκ εττωΒος καΐ ^όης ττεφυχ οδε, 
09 την εμην ττετΓΟίθεν εύορ^γησια 
1040 ψνχήν κρατήσειν τον τεκόντ άτιμάσας ; 

ΙΠΠΟΛΤΤ02 

κα\ σου γε κάρτα ταύτα θαυμάζω, ττάτερ' 
εΐ ^αρ συ μεν τταΐς ησθ\ εγώ δε σος ττατήρ, 
εκτεινά τοί σ αν κού φυ^αΐς εζημίουν, 
εϊττερ '^υναικος ηξίους εμής θΐ'^εΐν. 

ΘΗ2ΕΤ2 

ώς άξιον τόδ' είττας' ούχ οΰτω θανεΐ, 
ωσττερ συ σαυτω τόνΒε ττρούθηκας νόμορ* 

242 ΗΙΡΡ0Ι.ΥΤυ8 

ΡοΓ ΙΙιοΓΟ 15 ίπαβ λνο11-ί)οΐη^, ίΥοΓη ροΓίΙ ίαΓ, 

\νΊιΐο1ι ^ΐνεΐΐι δπ-βεΙοΓ ]θ}•5 Ιΐι&η δονοΓΡίφΐΙ^τ. 1020 

δο ΙκχδΙ Ιΐιοα α11 ηΐ}^ οοιιηΙβΓρΙο&δ, 5&νο οηε : — 

Οοιιΐίΐ Ι Ιΐΐίΐί Λνϋηοδδ οαΐΐ λνΙιο 1<ηο\ν5 ιηΐηβ ΗοαΓί, 

Αηά, ρίοαάϊη^, ίποβ Ι\\γ άαΆά λνϊΓε'δ Ηνίηίτ ίαοβ, 

Βγ άεεοΐδ 5ΐιοα1(ΐ8ί; ΐΗου δοαΓοΙι ουί ατκΐ 1<ηολν ΐΗβ 

λνίοΐνβά : 
Βυί ηοΛν — 1)}' Ζειίδ Οαίΐι-λναι-ίίβη, ΐ3ν ΕαΓίΗ'δ ρΐίΐΐη, 
δλνϋίΐΓ Ι, Ι ηβ'βΓ ηΙΙοπΊρΙβά οουοίι οί ίΐιΐηε, 
Νο, ηοΓ Η3(1 ληδίιοοΐ ϋ, ηοΓ Ηαύ άΓ6αηΐ€(1 ΐ1ΐ6Γ€θΓ. 
Οοά ^Άπί Ι {)6ΓΪ5ΐι ηαηιείεδδ, Γαιηείεδδ α11, 
Οίΐνίεδδ, Ιιοηιείβδδ, θχΐΐε, ν3§αΙ)οηί1 

Οη είΐΓΐΙι, — τηΆγ δβα ηοι• 1απ(1 Γβοείνβ ιην οοΓρδΟ 1030 

λΥΗεη Ι ατή ά^βίά, ίΐ Ι 1)6 Ιΐιίδ νΐΐε Ιΐιίη^ ! 
Νο-νν ϊί ΐΗΓουσΗ ίεαΓ δ1ΐ6 Ηιιη§ αλνίΐν Ηεΐ' Ηί'β 
Ι ΙίηοΛν ηοί;. Μογ6 Ι Οίΐηηοί δΐηΐεδδ δαν, 
ΗβΓ ΙιοηουΓ \^γ άίδΗοηουΓ άϊά δΗε ^ιΐΆτά : 
ί, ίη α δθΓ6 δίΓαΐί, οίεανβ Ιο ΙιοηουΓ δΙίΠ. 

οΗοκυδ 
ΤΗου Ιιαδί: δαίά εηου^ΐι ίο ΐυΐ'π ΐΐιΐδ οΙι^Γ^ε ίτοτη Ιΐιεβ, 
ΤεηάβΓΪη^ Ιΐΐ€ οαΐΐι οί Οοάδ, ΐΐιβ αλνίυΐ ρΐεθ^β. 

ΤΗΕδΕυδ 

^υ§§16Γ Λνϋΐι ΛνοΓίΙδ αηά ΙηοΙίδΐβΓ ίδ 1ΐ6 ηοΐ, 

ννΐιο Ιίπηίνδ Ι^ν Ηίδ υπΓυίΗεά ο&ΐιη ίο ουίίαοβ 

Μγ ΠΊΟού, ^νΗ^η Ηΐδ ΟΛνη ίϋίΙιεΓ 1ΐ6 ΙΐίΐϊΗ δΐιαιηεά ? 1040 

Ηίρροι,γτυδ 
Να^, 1)ΐιΙ Ι πΐΆΥν^Ι, ίαΐΗεΓ, βΙ ίΐιΐδ ΐη Ιΐιβε ; — 
ΓοΓ, ίί ιηγ δοη Ιΐιου ΛνεΗ;, αηά Ι ΙΗ^ δΐΐΈ, 
Ι Ιιαά δΐ&ίη ΐΗεε : εχϋε δΐιοαίά ηοΐ Ββ ΐΗν πιυΐοί;, 
Ι£ οη ηι^ Λνΐίε ίΗου ΙιαάδΙ (1&Γ€ά Ιο Ι&γ ά Υίαηά. 

ΤΗΕδΕυδ 

Οοοά δοοΐΐι, ΛνβΠ δ&ΐά : }•6ΐ ηοΐ δΟ δΙι&Η ΐΗου (Ιΐβ — 
Νοί: ί)}^ ίΐιε άοοιη ΐΚου δρεαί^εδί ίοτ ύιγΒ^Ιΐ ! 

243 ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ 2ΤΕΦΑΝΗΦΟΡ02 

ταχν<; <γαρ"Αι8η<ζ ραστος άνΒρΙ Βνστνχ^εΐ' 
αλλ' €Κ 7Γατρωα<; φνγας αλητβνων χθονό<ζ 
ξενην 61Τ αίαν Χνττρον άντΧήσείς βίον 
1050 μισθός ^αρ ουτός έστιν άν^ρΐ Βνσσβββΐ. 

ΙΠΠ0ΛΤΤ02 

οΐμοι, τι Βράσεις ; ονΒβ μηνντην 'χρόνον 
Ββξβί καθ^ 7)μών, άλλα μ εξεΧας "χθονός ; 
ΘΗ2ΕΎ2 

ιτεραν γβ ττόντου τερ μόνων τ ^ΑτΧαντικών, 
€Ϊ ττως Βυναίμην, ως σον βχθαίρω κάρα. 

ΙΠΠΟΛΤΤ02 

ούδ* ορκον ονΒβ ττίστίν ούΒε μάντεων 
φημας ελ,ε'^ξας άκρίτον έκβαΧβΐς με <γή<; ; 

ΘΗ2ΕΤ2 

η δ€λτο? Ύ}Βε κΧήρον ου ΒεΒε^μενη 
κατηγορεί σου τηστά' τους δ' ύττερ κάρα 
φοιτώντας ορνεις ττόλλ' βγω χαίρειν Χέ<γω. 

ΙΠΠ0ΛΎΤ02 

1060 ω θεοί, τι Βήτα τούμον ου Χύω στόμα, 

όστις 7 ύφ' νμών, ους σεβω, ΒιόΧΧυμαι ; 
ου Βήτα' ττάντως ου ττίθοιμ αν ους με Βεΐ, 
μάτην δ' αν όρκους συηχεαιμ ους ώμοσα. 

ΘΗ2ΕΥ5 

οϊμοΐ' το σεμνόν ώς μ άττοκτείνει το σόν. 
ουκ εΐ ττατρωας εκτός ώς τάχ^ιστα 'γής; 

ΙΠΠΟΛΤΤ02 

7Γ0Ϊ Βήθ' ό τΧημων τρέψομαι ; τίνος ξένων 
Βόμους εσειμι Τ7}Β' εττ αίτια φυ^ών ; 

ΘΗ2ΕΤ2 

όστις γυναικών Χυμεώνας ήΒεται 
ξένους κομίζων καϊ συνοικούρους κακών» 

244 ΗΙΡΡΟΙ.ΥΤυ5 

Αγ, βΛδίβδΙ ίοΓ ΐΗβ -ννΓεΙοΙιεθ ίδ 5"ννίΓΐ: (16η1Η. 

ΒιιΙ ίΐΌΠΊ ΐΗβ Ηοηιε-ΐαηοΐ €χϊ1(ϊ(1, \νΆηάαήη^ 

Το δίπιηίτο 8θί1, δΗ^Ιί; Ιΐιου (ΐΓϋΐη Ιΐίε'δ 1)ΐϋ6Γ άΓε^δ ; 

ΡοΓ ίΐήδ 15 ιηεβί; λνα^ε ίοΓ ί\\^ ίητρΐοϋδ ιηαη. 1050 

ιιιρροι,ντυδ 
\νο6'8 ιηε ! — \ν1ι&1 \νίΗ ΐΐιοα (Ιο ? \νϊΗ ηοΐ; ΐΈΟβίνβ 
Τίιηβ'δ ΛνίΙηβδδ ίη τηγ οαυδβ, 1)αΙ Ι^αηίδΗ'ηολν ? 

ΤΗΕδΕυδ 

Βε^ΟΓκΙ Ιΐιε δβα, ΐ36}Όη(1 Ιΐΐ6 Αΐΐαηΐΐο ΐ3ουΓη, 
Ιί ίΗίδ Ι €οα1(1 ; 50 ιηυοίι Ι Ιι&ΐε ΐΗ^ ί&οβ. 

πίρροι^ΥΤϋδ 
ΝοΓ θΆΪ\\, ηοΓ ρΐεθ^ε, ηοΓ ρΓορΗεϊ'δ υϋβΓΕηοβ 
\νϊΗ ΙβδΙ, 1)αΙ οαδί ηιβ ίοτύι Ιΐιβ Ι&ηά υη1;η6ά ? 

ΤΗΕδΕϋδ 

Τΐήδ ί^ΐίΐβΐ, ΐΗου^Ιι ϋ 1)6αΓ ηο ρΐΌρΗβΙ'δ δΐ§η, 

ΑοαυδείΗ ΐ1ΐ66, ηοΓ ΙΐεΐΗ : 1)υ1; ΐΐιε ΙΰΪΓάδ 

ΤΗαΙ Γοαιη ο'βΓίιεαά — Ι λνανβ Ιΐιβιη 1οη§ £αΓ6\νβ11. 

Ηίρροι,γτυδ ((ΐήάβ) 
Ο Οοθδ, \ν1ΐ)^ 03.η Ι ηοί αηίοοΐ^ ιη^ Ηρδ, 1060 

\νΗθ &111 ά65ΐΓΟ}•6(1 1)ν γου ΛνΙΐΟΐη Ι Γ6ν6Γ6 ? 

Νο ! — Λνΐιοιη Ι ηεείΐ ροι-δυαάβ, Ι δΙιοαΜ ηοΐ δο^ 
Αηά ίΐΠ ί"θΓ πΕα^Ηΐ δΗοαΙά 1)Γ€α1ί ίΐιε οαΐΐΐδ Ι δΛνοΓβ. 

ΤΗΕδΕυδ 

Ραυ§1ι ! — Ιιο\ν ΐΐ οΗοΙ^βδ ιηβ, ίΐιΐδ 1\ϊγ ΒΒ.\η\\γ ιηίθη ! 
Ουί: ίι-οιη ΐ;1ΐ7 ί&ΙΙιβιΊόΐηά ! δΐι•αί§1ιΐ\ναγ 1)6§οη6 Ι 

Ηίρροι,γτυδ 
υη1ι&ρρ7 ! \νΐΊί1:}ΐ€Γ δΗ^ΙΙ Ι Ηεβ ? — Λνΐι&ί: Ηοιηβ 
Οί ΛνΙιαΙ ίηβηά εηίβΓ, Ι^αηίδΗεά οη δαοΗ ο1ιαΓ§6 ? 

ΤΗΕδΕϋδ 

Οί λνΐιοδο ^ο^δ ΐη Λνεΐαοηιίη^; ϊογ §α€δΐδ 
ΟϋήΙβΓδ οίιηεη'δ \νίν€δ, λνΐιίοΐι άλνεΐΐ Λνΐΐΐι δίη. 

245 ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ :§ΤΕΦΑΝΗΦΟΡ05 

ΙΠΠ0ΛΥΤ02 

1070 αίαΐ' ττρος ητταρ δακρύων τ βγγύς τόδε, 

€6 δ^ κακός γε φαίνομαι 8οκώ τέ σοι. 

ΘΗ2ΕΥ2 

τότε στενάζειν καΐ Ίτρο^ι^γρώσκείν σ βχρήν, 
6τ βίς ττατρφαν αΧοχον υβρίζειν βτΧης. 

ΙΠΠ0ΛΤΤ02 

ώ 8ώματ, εϊθβ φθβ'γμα ^ηρύσαισθε μοι 
καΐ μαρτνρήσαίτ εΐ κακός ττέφνκ άνηρ. 

ΘΗ2ΕΤ2 

εΙς τους άφωνους μάρτυρας φεύγεις σοφώς* 
το δ' ερ'γον ου λεγοι/ σε μηνύει κακόν, 
ΙΠΠ0ΛΤΤ02 

φευ• 

εϊθ^ ην εμαυτόν ττροσβΧεττειν εναντίον 

στάνθ\ ως ε^άκρυσ οΙα ττάσχομεν κακά» 

ΘΗ2ΕΤ2 

1080 τΓολλω γε μάΧλον σαυτόν ησκησας σεβειν 

η τους τεκόντας όσια 8ράν, Βίκαιος ων. 

ΙΠΠ0ΛΤΤ02 

ώ 8υστά\αινα μήτερ, ώ ττικραΐ <γοναί' 
μη8είς τΓΟτ' εϊη των εμών φίΧων νόθος» 

ΘΗ2ΕΤ2 

ούχ ελξετ αυτόν, 8μώες ; ουκ άκούετε 
ττάΧαι ξενοΰσθαι τόνΒε ιτρούννεττοντά με ; 

ΙΠΠ0ΛΤΤ02 

κΧαίων τις αυτών άρ εμού γε θίξεταΐ' 
συ δ' αυτός, εϊ σοι θυμός, εξωθεί χθονός. 

ΘΗ2ΕΤ2 

Βράσω τάδ', εΐ μη τοΐς εμοΐς ττείσει Xό^οις' 
ου <γάρ τις οίκτος σης μ ύττερχεται φυγής. 
246 ΗίΡΡϋΐ,ντυδ 

ΗΙΡΡΟΙ.ΥΤυ3 ΑΙα5 ! ^Ηί5 51Η1.8 Γπίηο Ι,οαη Λν^ΙΙ-ηί^τΗ Ιο ^ν^^ρ^η., 
η ι 1^6 ρυϋ1ΐ5ΐΐϋ(1 νΐΐΐαίη, ϋιοα Μΐ,,νε ίί ί 

ΤΗΕ8Ευ8 

Τΐιβη 8 ιουυο,ί ΐΗου Ιιπνε ,ηοΗπβά αηά ίαΙ<6η ϋ,οϋ<Γ|.ί 
νΜΐίίη Ιΐιοϋ οΙαΓϋεί οαϋΓα^^ Ιΐηη^ οΛνη Γη11ι6γ'5 πί^ΐ' 

Ηίρροι,ντυδ 
υ Ιιαίΐδ, οοϋΗ γβ ]3υ1: ήηά α νοΐο^ ίοΓ πιε. 
Αιΐ(] ΛνΐΙηεδΒ ΐΠ ϋε ε Λνΐοΐίοοΐ ιηαη ! 

ΤΗΕ8Ευ8 
\νΐ8€ΐ7 ΐΗου ίΐ^βδί Ιο δρ66θΗΐ655 Λνΐίη65568 ! 

Ηίρρϋίγτυδ 
Αίι, ίο δίαηά ίποε Ιο ίαοβ αηοΐ δ€6 ιηνδϋΙΓ, 
1 ΙΐΗΐ ίοΓ ί1ΐ€ ^νΓοη§δ Ι δαίΤ^Γ Ι ΐΏΐ^Ι,ί ννββρ ! 

ΤΗΕδΕυδ 
ν€8, Ιΐδ ΙΙ,γ ΛνοηΙ Ιο ^αζθ οη Ιΐιγ ρεΓί^οϋοπδ' 
Μ0Γ6 ΐίΐΗπ ίο Γ6Π(ΐ6Γ ραΓ6ηΙδ Γί^Ηΐεοϋδ ΗοηοοΓ. 

Ηίρροι,γτυδ 
ΑΙι, Η^ρίβδδ ηιοίίΐ6Γ !— αΗ, ιη^ Ι^ίίίβΓ ΜΓίίι Ι 
Βαδ€-1>οΓη Ι^ε ηενοΓ αηγ ίΐιαί Ι Ιονε ! 

ΤΗΕ8Εί73 

ννίΠ 76 ηοί 1ΐδΐ6 Ιιΐηι Ηεηοβ, ΙΙίΓαΙΙδ ?— ΗεαΓίΙ γβ ηοί: 
1.οη^ δΐηο6 Ηίδ ΒαηίδΗπιεηί ρΓοηουηοεά οί πιο ? 

ΗΙΡΡΟΙ,ΥΤϋδ 

^V1^ο ΐανεΐΗ Παπά οη ιώ6 οί ίΗβιη δΐιαίΐ πΐ6 ! 
Γΐιοιι ΐΙίΓαδί ιη6 Γγοπι ΐΗε Ιαηά, ΐί δαοΗ ί1ι^ ιηοοίΐ. 

ΤΗΕδΕϋδ 

ΙΙιαΙ ΛνΐΙΙ Ι, αη ΐΐιοιι Λνίΐί ηοί Ηβεά πώιβ Ηβδί. 

Νο ριί^ ίοΓ ίΐιίηο βχίΐο νΐδίίδ ιηβ. [£^ν ΤΗΕ8Ευ3. 

247 1070 1080 ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ 2ΤΕΦΑΝΗΦΟΡ02 

ΙΠΠ0ΛΤΤ02 

1090 άραρεν, ώς βοικεν ω ταλα^ βγω• 

ώς οΐ^α μεν ταΰτ, ο18α δ ούρ^ οττως φράσω, 

ω φίλτάτη μου δαιμόνων Αητονς κόρη 

σύνθακε σν^κύνα'^ε, φευζόμεσθα Βη 

κΧεινάς ^Αθήνας, αλλά 'χαίρετ , ω ττόΧις 

και γαΓ ^Έ^ρε^θεω<ζ' ω ττεΒον Ύροίζηνων, 

ώς ε^καθηβαν ιτοΧλ! εχείς εύΒαίμονα, 

χαΐρ' νστατον γα/) σ' είσορων ΐΓροσφθε<^^ομαι. 

Ϊύ , ω νέοι μοι τήσΒε γ>}? ομηΧικες, 

ττροσείτταθ' ημάς καί ττροττεμψατε χθον6<ζ* 

1100 ώ? οΰτΓΟτ άΧλον άνΒρα σωφρονεστερον 
οψεσθε, κει μη ταντ εμω Βοκεΐ ττατρί. 

Χ0Ρ02 

στρ. α 
η με'^α μοι. τα θέων με\εΒήμαθ\ όταν φρενας 

εΧθη, 
Χνττας Ίταραιρεΐ' 
ξύνεσιν Βε τιν εΚττΙΒι κεύθων 
ΧείτΓομαι εν τε τύχαις θνατών καϊ εν ερ^μασί 

Χεύσσων 
άΧΧα 'γαρ άΧΧοθεν αμείβεται, 
μετά δ' ΐσταται άνΒράσιν αΙων 
1110 ττοΧυττΧάνητος αΐεί. 

άντ. α 
εϊθε μοι ενξαμενα θεόθεν τάΒε μοίρα Ίταράσχοί, 
τύχαν μετ οΧβου 
καϊ άκηρατον αλγεσί θυμόν 

Βόξα Βε μητ άτρεκης μήτ αν τταράσημοζ ενείη' 
ράΒια δ' ηθεα τον ανρων 
μεταβαΧΧομενα χρόνον αΐεΐ 
βίον συνευτνχοίην, 

248 Ηίρροι,γτυδ 

ΗΐΐΜ'οι.ντυδ 
5ο Ιΐιεη ιηγ (αΐβ ίδ δοαίεϋ. Α1ι, ννοε ίδ ιτΐ6 ! 1090 

Ι 1ίηο\ν Ιΐΐ€ ΐΓϋΐΗ, γ€:ί 1<ηοΛν ηοΐ 1ιο\ν Ιο Ιί,ΊΙ ίί, 
13εαΓ€5ί; οί Οο(1δ Ιο ηΐ6, Ο Ι^εΙο'δ Οιΐ1(1, 
ΟοηιρΛπϊοη, ίεΙΙολν-Ιιυη^Γεδδ, Ι δΙι;ι11 Ηεβ 
ΑΐΙΐί'ηδ ΐΗε ^ΙοΓίουδ. Γ^Γ^λνεΙΙ, αίγ αικί Ι.ίΐηά 
ΟΓ οΜ Ειχ'οΐιΐΐΐίΐαδ Ι Ο ΤΓοεζεηϊίΐη ρΐαΐπ, 
Ηο\ν ηΊ3η}' ρΐ^αδαηΐ: ρίΐΐΐΐδ οΓ }Όυί1ι Ιιαδί ΐΐιου ! 
ΓίΐΓΰννεΙΙ : Ι δβε Ιΐιεε, Ιι&ϋ ίΗεε, ΐΗε Ιαβί; Ιΐιτιβ. 
Οοηΐθ, Ο γβ γυ\ιΙ\^5, ηιΐηε α^ε-ηιαίεδ ίη Ιΐιίδ ΐΗη(], 
8ρρίΐ1ν ρ&Γίΐιΐί^ λνοι•(] : εδοοΓΐ ηιε ίΐΌηι Ιΐιϊδ δοΐ) : 
Γυΐ' ηενεΓ δΐΐϋΐΐ γ& 566 α οΙΐίΐδϊεΓ ηιαη, 1100 

Α1ί)6ίΐ Ιΐιΐδ ΠΊ^ δίΓ6 1)εΗ6ν6ΐ1ι ηοί. [Εχϋ. 

ΟΗοκυδ 

(«Γ. 1) 

\νΐΐ6η ί3Ϊ1:ΐΊ ον6ΐ•ΗθΛν6ΐ1ι ηιγ ηιίικί^ Οο(1'δ ρΓονΐάεηοβ 

ίΐ11-6ΓηΙ)Γίΐοϊπ^ [Ι)υ1: Ιο /ιΊΐυιν ! " 

Βαηίδΐιβίΐι ^ΓΪ^ίδ : 1)υΙ Λνΐιοη ^ου1)ί; λνΙ]Ϊ5ρ6Γ6ΐ:1ι ^^ ΑΗ 

Νο ο•1ιΐ6 ί1ιΐΌα§1ι Ιΐιβ ίϋπ^ΐβ 1 ϋηά οί ίαίε Άηά οί Ιίίβ 

ίϋΐ• ηι^ ΙΥΆοΐη^ : 

Τ1ΐ6Γ6 15 6ν6Γ Ά οΙίαΠ^β απά ΏΛΆΠγ Ά θΗαη^6, 

Αηά Ιΐιε ηΊυΙα1)ΐ6 ίοι•ΐυη6 οί ιηεη ενεΓηιοΓβ δλνα^-δ 

Ιο Άϊΐά ίΐΌ 

Ον6Γ Ηηιΐΐΐεδδ ΓΗΠ^τε. 1110 

{ΑηΙ. 1) 

Α1ι^ λνουΜ Ιΐΐ6 Οοθδ Ηεαπ ρΓίΐ}'6Γ Ι — λνουΐά Ιΐιβγ ^ΤΆηί 

ίο ηΐ6 Ιΐΐ6δ6 δΐιρρίίοαϊΐοηδ — [οί ρ.Ίΐη, 

Α ΙοΙ Λνί1:1ι ρΐΌδρει-ΐΙ^ δλνββί^ αηά α δοαΐ υηδίιπίίολνβά 

Αη(1 Ά ίαϋΐι ηεΐίΙιεΓ ίιχεά ίουΐ'δ^υαΓε οη Ιΐιε ΛϊηΙ, 

ηοΓ οη δαηίΐγ ίουηάαΐΐοηδ ! 

^ι1^^1<-511^ί1:^η§ ηΐ}^ δ&ϊΐ Ιο ίΐιε οοηιίησ 1)γο6Ζ€ 
Οί ΐ1ΐ6 ηιοΐΊΌλν_, δο ηΐΗ^ 1 βεοί, ενεΓ νο} 3§ΐη§ Ιΐίϋ'β 
•ννΐάε ηΐίΐίη 

Ον6Γ δί;0Γηΐΐ655 5603. 

νοι.. IV. Ι 249 ΙΠΠ0ΛΥΤ02 2ΤΕΦΑΝΗΦ0Ρ02 

στρ. β 
1120 ούκετί ^αρ καθαραν φρέν βχω τα τταρ ίΚττίΒα 
Χενσσων, 

€7Γ€ΐ τον 'ΈΧλανίας 

φανερώτατον αστίρ ^ΚΘάνα^ 

εϊΒομεν βϊΒομεν €Κ ττατρος ορ^ά'ζ 

άΧλαν €7Γ αίαν Ιβμενον. 

ω "^άμαθοι 7ΓΟΧι.ητίΒο<; άκτα<ζ 

Βρυμός τ ορεως, οθί κυνων 

ωκυτΓοΒων μετά θηρα^ εναιρεν 
1130 Αίκτυνναν άμφΐ σεμνάν. 

άρτ, β' 
ονκετι σνζνγίαν ττώλων 'Έ^νετάν εττίβάσει 
τον άμφΐ Αίμνας τρόχον 
κατέχων ίγοΒϊ <^υμνάΒο<ζ ϊτητου. 
μούσα δ' άυττνος νττ άντνγί χορΒάν 
Χηξεί ττατρωον άνα Βόμον 
άστέφανοί Βε κόρας άνάτταυΧαι 
Αατοΰς βαθεΐαν άνα χΧόαν 
1140 νυμφιΒίων δ' αττόλωλβ φυγά σα 
Χεκτρων άμίΧλα κονραί<;. 

ε^ω Βε σα Βυστυχία Βάκρνσί Βίοίσω εττωΒ. 

ττότμον άτΓΟτμον ώ ταλαινα 

μάτερ, ετεκε<; άνόνατα' φευ, 

μανίω θεοΐσιν 

Ιω Ιω συζν^ίαι, Χα/)ίΤ€9, 

250 Ηίρροι,γτυδ 

(Λ7γ. 2) 
Μν ηιίικί 15 Ά ίουηΐ.'ΐίη ΐΓουΙίΙοά ; 1 566 ίίπη^δ &11 

υηιΐΓ6»ηιι.'(1 : 1120 

ΡοΓ Ιΐΐθ δϊίΐΓ οί Αίΐιεηδ, ΙΙιλΙ: Ι^β^ηι^ίΐ 
Τ1ΐ6 ΙίΐΊΐ^^ΙιΙεδί; λνΐΐΐι,ιΐ ΐιι Ηεΐΐαε-Ιπικί, 
Χνε Ηανβ δεεη Ιπιη (Ιτΐνεπ Ιο αη αΐίβη δίΓαικΙ, 
ϋγ ίΐιε ΛνΓη1:1ι οΓ ά ίαΙΙιεΓ Ηανε 866η Ιιίπι 

Ιχιηποά. 
Α1ι, ς•ί{;}'\νΗΓ(1 δαηθδ, }'6 δΐΐδΐΐ λν^ΐΐ Ιιΐηι ΐη ναίη, 
Αηά }•6 ιηοίΐηίίΐΐη Λνοοάδ, ΛνΙιοΓβ δίΓβαηιεά 
'Τ\νίχΙ ίΐιβ οα1<δ Ιΐΐ6 ραοΐί οη ΐΗε λνϊ1(1 1)0£ιγ'8 
ΐΓίίοΙί 
1η ίίΓοαά ϋίο1:νηη»'δ ΙιυηίβΓ-ίΓαίη, 1130 

Τϋΐ Ιΐιε (^υΕΓΓ)^ Λναδ δίΕΪη. 

(Αηί. 2) 
ΝβνβΓπιοΓθ δΐιαίΐ Ηβ ΙΐΕπιεδδ Ιΐιε ΗεηεΙαη ΗοΓδβδ αηά 
Ιεαρ οη Ιιΐδ 03Γ, 

Ο'ει• Ιΐιε Γ?\θ6-οουΓδ6 οΓ ί,ΐηιηθ αίαΓ 
Το δρεεά ΐΗε οουι•5θΐ•'δ ίεεί οί ί\ΐ'& : 
Αηά Ιΐΐ6 δοηί^δ, ίΙίΕΪ οηοε 'η€α1;}ι ΐΗβ δίπη^δ 

οί ΐΐιο 1}•Γ6 
δίβρί: ηενκΓ, δΙίΒΐΙ οεαδβ ΐη ΐΗε Ιιαϋδοί Ηΐδ δΪΓ6. 
ϋη^Λΐ-Ιαηάεά Ανΐεηιίδ' 1)0λν6Γδ δΐιπίΐ 1>6 
Ιη ΐΗε σι-βςπΛνοοά άερΛδ ΐΐι&ΐ &γ6. 
Β^ Ιΐιΐηε εχϋβ Ηανε ρεπδΗεά 11ΐ6 δννβεΐ Ιιορβδ 

οΙιεΓΐδΐιεά 1140 

Οί ουΓ ηιαίάδ^ αηά ΐΙιεΪΓ ^εηίΐε πναΐΓ^ 
Ιη Ιονε ίοι* ίΐιεε. 

(Εροίΐε) 
ΓοΓ ΙΗ}- Λνοθίυΐ ίαΐθ δΗαΙΙ Ι ρ.ΐδδ αηιίά ΐθίΐνδ ί&δ1;-ί1ο\νίη§ 
Α ίοιίαηβίβδδ ίοΓΐαηε. Ο πιοΐΙιεΓ βνϋ-δΙ^ΓΓοά, 

Τΐιΐδ (Ιίΐ}' Ιΐΐ}^ ι)^Γ1;11-^ο^ βίΤίΐοεδ ! 

Ι ΕΠΙ ΛνΓο1:1ι ΛνΐΐΗ ίΗε Οοάδ : — Ο Οΐ'αοεδ 

Α3Τ6 Ιϊηΐ^έά ίη 1ονΐη§ 6ΐηΙ)Γαο6δ, 

251 ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ 2ΤΕΦΑΝίΙΦ0Ρ02 

τι τον ταλαν €κ ττατρίας γα9 
τον ούΒβν ατας αίτιον 
1150 7Γ€μ7Γ€Τ€ τώνΒ^ αττ οϊκων ; 

καϊ μην οτταΒον 'ίτΓΤΓοΧντου τόνΒ' βίσορω 
στΓονΒτ} σκυθρωτΓον 7Γ/009 Βόμου^ όρμώμβνον, 

ΑΓΓΕΛ02 

ΤΓοΐ 7?}9 ανακτά τ^σδε Θτ^σβα μοΧων 
βνροιμ αν, ω γυναίκες ; βϊττβρ ϊστ, βμοί 
σημηνατ' αρα τώνΒβ Βωμάτων βσω ; 

Χ0Ρ02 
οδ' αυτο^ βξω Βωμάτων 7Γορ€ύ€ται. 

ΑΓΓΕΛ02 
θησβν, μβρίμνης άξων φ βρω Χό^ον 
σοΙ καϊ τΓοΧίταίς οϊ τ ^Αθηναίων πτοΧιν 
ναίουσι καϊ γ% τέρμονα'ζ Ύροίζηνία<;. 

ΘΗ2ΕΤ2 

1160 τι δ' €στι ; μών τί<; συμ,φορα νεωτέρα 

δίσσάς κατβίΧηφ^ άστνγείτονα^ ττόΧεις ; 

ΑΓΓΕΛ02 

ΊτΓΤΓολυτοί ούκβτ βστίν, ως είττείν εττος' 
ΒεΒορκε μεντοί φως εττΐ σμίκράς ροττης. 
ΘΗ2ΕΤ2 

7Γ/909 του ; δί' έχθρας μών τις ην άφΐ'γμενος, 
ότου κατ-ρσχυν άΧοχον ώς ττατρος βία ; 

ΑΓΓΕΛ02 

οΙκεΐος αύτον ώ\εσ αρμάτων οχο<ί 

άραί Τ6 του σου στόματος, ας συ ο ω ττατρί 

Ίτόντου κρεοντι τταιΒος ηράσω ττερι. 

ΘΗ2ΕΤ2 

■9/1 ν ΤΤ ' ^ ' Ζ)' ' >' > •9 /)5 5 Ν \ 

ω σεοί ιίοσειοον υ , ως αρ ησσ εμος ττατηρ 
1170 όρθιος, άκουσας των εμών κατευ^μάτων» 

252 Ηίρροι,γτυδ 

νν'Η)^ άο γ& δΐιίίοΓ ίΐι&ΐ 1ΐ6 Γγοπί Ιιΐκ ΙηγκΙ 8ΐ)ου1(1 Βο ί^οΐη^, 
Ργοπί Ιιΐδ Ιιοητιο, λνΐιο Ιΐίΐίΐι ηοννΐδε εαΓπεά & θοοηι δο 

1>ί11:€Γ-1ι<ιι•(1 ? 1150 

Ι^πΙ Ιο, Ι 56(2 Ηίρρο1}Ί;υ5' ΗεηοΙίΓηαη ηί^ΐι 
ΗϋδΙΐηί^ υηΐο ίΐιε ΙΐίΐΙΙδ λνϋΐι οίοαίΐεά Ι^ΓΟλνδ. 
ΕηΙβΓ ΜΕ58ΐ:\ϋί:Η. 

\νΗ6Γ6 δΐιουΐά Ι ^ο ίίικί ήηά Ιΐιΐδ οουηΐΓ7'δ ^ίη^, 
ΊΊιοδοαδ, ^6 ΛνοΓηεη ? Ιί}'6 1νηο\ν, όεοΙϋΓβ 
δίΓαϊ^Ιιίλνίΐγ ίο ηΐ6. λνΐΐΐιίη Ιΐιβδε Ηαΐΐδ ίδ Ηε ? 

ΓΗοηυδ 
ίο γοηάεΓ ΛνΗεΓβ Ηβ οοηΐ€ΐ;1ι ΓογΙΙι ΙΙίο Η^ΙΙδ. 

ΚηΙβΓ ΤΗΕδΕϋδ. 

ΜΕδδΕΝΟΕΚ 

Τΐιεδβυδ, Ι Ι^ι-ΐπί^ α δοη•θλν-1^ΐη(1Ηησ ^^]^ 
Το Ιΐιεε ηπ(1 βΙΙ Ιΐιε οΐίίζεηδ ννΐιΐαΐι άννεΐΐ 
Ιη Αΐΐιεηδ απά Ιΐΐ6 1)θϋη(1δ οι ΤΓοεζβη-Ιαηθ. 

ΤΗΕδΕυδ 
\νΗ&1 ηοΛν ? Ηαΐΐι δοηιβ <ϋδ&δΪ6Γ υηίοΓεδεεη 1160 

ΓϋΠεη οη ΐ1ΐ656 Ιλνο ηεί^ΗΙίοαΓ-οϊΙΐεά δί:^ΐ6δ ? 

ΜΕδδΕΝΟΕΒ 

Ηίρρο1ν1:υδ ίδ ηο τηοΓε ! — δο ιη^ν οηβ δ&ν, 
ΤΗοα^Ιι }'6ΐ α Ιίΐίΐβ εραοε Ιιε δε^ΐΐι Ιϊσΐιί;. 

ΤΗΕδΕυδ 

Οί λνΙιοΓη δΐ&ίη ? Η&ΐΗ οηε ηιβΐ Ηΐηι ίη Ηίδ Λ^ταΐΗ, 
\νΗοδ6 Λνΐίε Ηε Ηαά ΟΜίτΆ^^ά, ενεη &δ Ηίδ δίτε'δ ? 

ΜΕδδΕΧΟΕΕ 

Ηίδ ρΐ'ορεΓ οΗΕποΙ-ίε^ιη Ιι&ΐΗ άε&ΐΐ Ηΐηι (Ιεαίΐι, 
Αηά 1Η^ πΊουΙΙι'δ ουί'δβδ, Λνΐιΐοΐι ΐΐιοα (1ΐ(1δΙ οά\\ άοΛνη 
ΡϊΌΐη Ιΐιε δεα'δ Σ,ονά, ίΐ^γ £α11ΐ6Γ_, οη ϊΐιγ δοη. 

ΤΗΕδΕυδ 

Ο Οοοίδ Ι Ρθδ6Ϊ(ϋοη ! ΗοΛν ΐΗοα Λν&δί; ίηοΐεεά 

Μ}^ ίαΐΗει•, ΛνΗο Ηαδΐ Ιιεαί'οΐ ιη^ πιαίΐδοη ! 1170 

253 ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ 2ΤΕΦΑΝΗΦΟΡ02 

7Γώ? και Βίώ\€τ ; βίττά' τω τρόττω Αίκη<; 
βτταισβν αύτον ρότττρον αίσχύναντ βμί ; 

ΑΓΓΕΛ02 

77/ζ.6?? μίν άκτη<; κνμοΒε^μονοζ ττελας 
ψήκτραισιν ΐτΓττων βκτβνίζομβν τρί'χα<ξ 
κ\αίοντ€ς' ηΧθβ γαρ τί9 αγγ€Χθ9 Χβγωζ^ 
ώ9 ούκετ εν γτ} τ.^^' άναστρεψοι ττόδα 
ΊτΓττόλυτος, €κ σου τ\ημονα<; φυ^ας βχων. 
6 δ' ^λ^β ταντον Ζα κρύων βχων μβΧος 
ημίν ειτ άκταΙ<ζ' μυρία δ' οΐΓίσθόιτον^ 

1180 φίΧων άμ έ'στβίχ' ηΧίκων όμη^υρις. 

χρόνω δε Βήττοτ βίττ' άτταΧλαχ^θβΙς 'γόων 
τι ταΰτ αλνω ; ττειστέον ττατρος λόγοί9. 
Ιντύναθ^ ϊτητου^ ίίρμασι ζνψ]φ6ρονς, 
Βμώες' 7ΓΟλί9 ^αρ ούκετ εστίν ηΖε μοί. 
τούνθενΒε μεντοι ττάς άνηρ ηττεί^ετο, 
καΐ θάσσον η λεγοί τί9 εξηρτυμενας 
7Γώ\ου<ζ ιταρ αύτον Βεσττότην έστησαμεν. 
μάρτΓτει δβ χ^ερσίν ήνίας αττ αντνηο<^, 
αύταίσιν άρβύΧαισίν άρμοσαν ττόΒας. 

1190 κα( ττρώτα μεν θεοΐς είττ άναιττύξα^ζ χεραζ' 

Ζεύ, μηκετ εϊην, ει κακός ττέφνκ άνηρ' 
α'ισθοίτο δ' ημάς ώς ατιμάζει ττατηρ 
ήτοι θανόντας η φάος ΒεΒορκότας. 
καν τωδ' ειτή'^ε κεντρον εις 'χ^εΐρας Χαβων 
ττώΧοις ομαρτγΐ' ιτρόσιτοΧοι δ' εφ' άρματος 
ττεΧας γοΧινων είττόμεσθα Βεσττόττ} 
την ευθύς "Αρτους κάτηΒαυρίας οΒόν. 
εττεί δ' ερημον χωρον εΙσεβάΧΧομεν, 
άκτΎ] τις εστί τούττεκεινα τήσΒε ^ής 

1200 ττρος ττόντον ήΒη κείμενη ^αρωνικόν. 

ένθεν τις ηχω χθόνιος ως βροντή Δί09 

254 ΗΙΡΡΟΙ.ΥΤυ8 

Ηολν ρεπδΐιοά 1ΐ6 ? Ιη λνΐιαί; λναγ (1ί(1 Ιΐΐ6 ^ίη 
Οί3α5ΐ:ΐθ€ δίκιρ οη Ιιΐηι λνΐιο ΛΥΓυιΐίτΙιΙ ηιο 5ΐιαηΐ6? 

ΜΕ88Ρ:\0ΕΚ 

ΧΥβ, ΙΐΛΓίΙ 1)05ΐά6 Ιΐΐ6 1)ΰ.ιο1ι Ιΐιαΐ ^ΓοεΙδ Ιΐιε δΐιτΓ, 

λνίϋι οοηιΙ)5 Λν€Γ6 δΠΊΟοΙΙιίη^ ουί 1ιΐ5 ΙιΟΓδβδ' ηη&η63 

ννεερίηίζ : ίοΓ ΛνοΓ(1 Ηαά οοητιβ Ιο υδ ίο δ^^ 

ΤΗαΙ ηο 1Τ10Γ6 ΐη ίΐιίδ Ιαηά Ηΐρρο1}'Ιυδ 

Μίσΐιί Λνα11<, οί Ιΐΐ66 Ιο ΛντεΙοΗεά βχίΐε άοοιηεά. 

ΤΙιοη ΟΕπιβ Ιΐ€, 1)πηο;ΐησ Ι;1ΐ6 δ&ιηο Ιαίε οί ίεαΓδ 

Το υδ ιιροη Ιΐιβ δΐι-αηά : α οουηίΐεδδ ΙΙίΓοη^ 

Οί ίΓίεικΙδ Ιιίδ 3σ6-ηια1:€δ ίοΠολνίηο^ ΛνίίΗ Ηΐητ οαιτιβ. 1180 

ΒυΙ, ο€ίΐδίησ αϊ Ιΐΐ6 ΙαδΙ ίι-οΐΉ ιώοεπ, Ηε οηεά : 

" ννΐι^ Γ&ν€ Ι ΐΗιΐδ ? Ι ηιυδί οΙ)67 πιγ δΪΓ6. 

ΗπΓηεδδ 1;1ί6 1ιθΓ56δ Ιο Ιΐιε οΐΊαηο1;-}Όΐ<6, 

Μγ ίΙίΓαΙΙδ : ΐΗΐδ οΐΐ}' ίδ ηο πιΟΓβ ίοΓ ιηε." 

Τ1ΐ6η, ΐΗβη άΐά ενβΓγ ιπΛη ΙίεδΙΪΓ Ηίιπδβΐί. 

δλνΐίΐβΓ ΐΐΐίΐη οηβ οουΐά δ&γ ίί; Λν6Γ6 ίΐιε δίββθδ 

ΗίΐΓΠθδδεά, &ηά 1)γ οιιγ ΙοΓά'δ δΐάβ δθΐ Λνε ΙΙιβΓπ. 

ΤΗεη Ιΐΐ6 ι•€ΐηδ οβυ^Ηί Ιιβ ίΐΌΐη ίΗβ οΙιαποΙ-Γ&ίΙ, 

Αηά Ϊη ίΚβ ο&Γ'δ ίοοΙ-Γβδΐδ δβΐ βιτη Ηίδ ίεεί, 

Βαί Ιο Ιΐΐ€ Οοάδ ίίΓδί; δίΓβΙοΗβά Ιιΐδίιαηάδ αηά οηβίΐ : 1190 

" Ζευδ, ΠΎΆγ Ι άίε ΐί Ι 3, νίΐΐαΐη αηι ! 

Μάυ τηγ δΪΓ6 Ιίπολν ΐΚαί Ιιβ ΐδ ΛνΓοη^ίη^ ιηβ, 

λνΗεη Ι &ηι θε&ίΐ, ίί ηοΐ Λνΐιΐΐβ Ι 566 ΙίσΗί ! " 

Τ1ΐ6η ϊη Ηΐδ Η&ηά 1ΐ6 ίοοίί 11ί6 δοουΓ§6 αηά δηαοΐβ 

Αϊ οηο6 Ιΐΐ6 δΐεεάδ. λΥε Ιιεποίηπεη 1)γ ΐΗε οάτ 

ΓαδΙ 1)ν ί1ΐ6 Γ6ΐηδ αϋεηάεά οη ουτ Ιοι-ά 

ΤοΛναΐ'άδ Αΐ'σοδ δΐΓ3ί§1ιΐ; αηά Ερίάααπα. 

Αηά^ &δ Λνε εηΙεΓεά οη α άεδειΊ; ϊτάοΙ, 

Βενοηά ΐΗίδ ΤΐΌεζεη'δ 1)0Γά6Γ 1ΐ65 α 1)6αο1ι 

81ορΐησ; ίπΠ (ΙοΛνη Ιο τοη δαΓοηίο δεα. 1200 

Τ1ΐ6Γ6 ίι•οιη εαΐ'ΐΐι'δ \νοπιΙ) ο. ηοίδε 1ΐ1ν6 Ζεαδ'δ ΙΙηιηάεΓ 

255 ΙΠΠΟΛΥΤ02 2ΤΕΦΑΝΗΦΟΡ02 

βαρνν βρόμον μβθηκβ φρικώδη κΧυειν 
ορθόν δε κράτ βστησαν ους τ €? ούρανον 
ίΤΓΤΓΟί' Ίταρ ημϋν 8^ ην φόβο<; νβανίκο^ 
Ίτόθβν ΤΓοτ €ίη φθό^^ο<ζ. βίς δ' άλιρρόθους 
άκτα^ άτΓοβΧεψαντβ^; Ιερον βϊΒομεν 
κνμ ούρανω στηρίζον, ίοστ άφγ)ρεθη 
^κείρωνο^ άκτας όμμα τούμον είσοράν 
εκρυτΓτε δ' ^Ισθμον καΐ ττετραν ^ΑσκΧηττιου. 

1210 καττειτ άνοίΒήσάν τε καϊ -περίξ άφρον 
ΐΓοΧυν καχΧάζον ττοντίω φυσημαη 
γ^ωρεί ττρο^ άκτάζ, ου τέθριτητοζ ην οχ^ος. 
αύτω 8ε συν κΧνΒωνί καϊ τρικυμία 
κύμ εξεθηκε ταύρον, αηριον τερα'^, 
ου ττασα μεν χθων φθεγματος πτΧηρουμενη 
φρίκω8ε<; άντεφθε^/^ετ , είσορωσι δε 
κρείσσον θέαμα ^ερ^μάτων εφαίνετο. 
εύθύ'; δε ττώΧοί^ Βεινος εμττίτΓτει φόβο'ζ* 
καϊ 8εσΐΓΟτη<ζ μεν ΙτΓτηκοΐσιν ηθεσυ 

1220 ΤΓοΧύ'ζ ξυνοίκών ηρττασ^ ήνία'ζ χεροΐν, 
εΧκεί δε, κώττην ώστε ναυβάτης άνηρ, 
Ιμασιν εΐ^ τοΰιτισθεν άρτήσας 8εμα<;' 
αϊ δ' εν8ακούσαί στόμια ττυρι^ενη ^ναθμοΙ<ζ 
βία φερουσίν, ούτι ναυκΧηρου χερο<ζ 
οΰσ ΙτΓΤΓοΒεσμων ούτε κοΧΧητων οχων 
μεταστρεφουσαι. κεΙ μεν εΙς τα μαΧθακα 
^γαία<; έχων οϊακαζ ευθύνοι Βρόμον, 
Ίτρούφαίνετ εΐ^ τοΰμττροσθεν, ώστ άναστρεφειν, 
ταύρος, φόβω τετρωρον εκμαινων οχον 

1230 εΐ δ' εΙ<ς ττετραν φεροίντο μαρ^/ωσαι φρενα<ζ, 
σΐ'^γ) ττεΧάζων αντυηι ξυνείττετο 
€ΐ? τοΟ^' 6ω? εσφηΧε κάνεχαίτισεν, 
άψΐ8α ττετρω ττροσβαΧων οχηματο'ζ, 
256 ΗΙΡΡΟΙΛ'Τϋδ 

Μαίΐβ ηιιιίϊ1(_'(1 Γθ;ΐΓΪπί^, .ι 1)1οο(1-οιΐΓ(]Ηπί^ δοιίΓκΙ. 

Ληά ΙΙΐΓΪΐΙίίίΙ ίΙίΓοηί^Ιι ιΐ5 ηιοδί νείιεηιεηΐ: (1Ϊ5Γη;ΐ)' 
\νΐΐ6ηο6 ιηϊίτΐιί; ίΐκ; δοπικί 1)ΰ. Το Ιΐιο δοα-ίαδίιοά 

δΐιοιχ'δ 
ΤΗεη ^Ιαποϋί! ννβ, ίίικί ά δΐιτ^^ε ιιηο,ΐΓίΙιΙ}^ δ^Λν 
υρ-οο1υιπη6ί1 ίο Ιΐιο 5ΐ<}% Ιΐιαί; ίποπι ηιγ δί<,Γΐιί; 
81ΐΓοιΐ(1ίί(ί \ν?ΐδ α11 ί1ΐ6 ΐ3€Λθ1ι 8οίΓοηί&η ; 
λ'ϋϋίίά λναδ Ιΐιο Ιδίΐιηιιΐδ αηύ Αδοΐϋρίϋδ' Ογλι^. 
ΊΊιεη δλνβΐΐίηίτ Ιπί^ΐΐέτ, Ηΐ^^Ιιετ, &η€ΐ δραπϋησ ίοΓίΙι 1210 

ΑΠ Γουη(1 λ οίοιίίΐ οί ίοαιη ηικΙ δ€Λ-1)1θλνη δρπιγ, 
δΙιΟΓβλναΐ'ά ϊΐ ηΐδ'ηείΐι, ίθΛναΓ(1 ίΐιε ίοϋΓ-1ιθΓδ6 ολγ. 
Τΐιεη {"γοπι Ιΐιε ϋΐΈαΙνβΓ'δ Γηί(ΙδΙ αηά Ιιυ^βδί; δΠΓ^ρ 
ΤΙΐ6 Λνανε Ι^οΐοΐκ^ΐ ίοιΊΐι ίΐ 1)υ11, 3, ηιοηδΐεΓ ββι-οε, 
\νΐΐΗ λνΐιοδβ ΐΗΐΌίΐί-ΙΙηιηάοΓ αΐΐ Ιΐιε Ιίαηά λναδ ίιΐΐεά, 
Αηά θοΐιοοά ίίλνίαΐΐ}-, αδ οπ οιιγ _φΐζ6 
Ηε ΙίΐίΓδΙ;, ;ι δϊσΐιΐ πιοΓε άτ^αά Ιΐΐίΐη εγβδ οοιιΜ 1)€εγ. 
δ^ηι^ίτ11^:^νίιγ λνίΐά ρ&ηΐο ίαΙΙείΠ οη Ιΐιβ δίεεάδ : 
Υ^ί ΙΙιείΓ 1θΓ(1, ΛνΙιοΠγ οοηνεΓδαηΙ λνΐΐΐι \νοηΙ 
Οί" ΗθΓ8€δ, οαιίί^Ηί: Ιΐΐ6 Γβίπδ ίη 1)ο1:Η Ιιΐδ Ηαηάδ, 1220 

Αηά Ιυ^'δ, Εδ δΐιίρηιαη Ιυ^δ α^αΐηςΐ ίΐιβ ο&γ, 
Τ1ιΐΌ\νίπσ Ηΐδ Ιίοθν'δ Λνεΐσΐιΐ α^αίπδΐ: Ιΐιβ νεΐηδ. 
ΒυΙ οη ΐΐιε βι-ε-ίοΓ^εά 1)ΐίδ ΐΗεγ οίεηοΐιεά 11ΐ€ΪΓ Ιεείΐι, 
Αηά ΛνΙιΐιΊεά Ιιΐιτι οη ο'6ΐτηαδΙ:6ΐ•θ(ί, Γοοίνϊη^ ηοί; 
Οί δίεεηη^ Ιΐίΐηίΐ^ ογ οογΙ), ογ δΙίΌησ οαρ'δ ΛνεΐσΗί. 
Αηά ίί, γεί ΙιοΜίησ ΐο ΐΚε οΙιαηοί-ΙιεΙηΊ, 
Το\ν•&ι•ά Ιΐιε δηιοοΐΐι §Γοαη(1 Ιιβ δΙίΌνε Ιο συϊίΐε ΐΗείΓ 

οοαί'δβ, 
Ανε δΙιΟΛνβά ίΐιαΐ 1)α11 ίη ή'οηΐ:. Ιο ίυΐ'η ίΗεηι Ι^αοΐί, 
Μίκΐάεηίηο; ΛνΐΐΗ ίηίτΗΐ ΐΐιε ίουτίοΜ οΠαποΐ-ΐε^ιη. 
Ιί" ΐοΛνίΐΓίΙ (:1ί6 Γθο^:δ ΐΐιεν ηΐδΐιεά ΛνίΐΗ ίΓεηζΐεά 1ΐ6αι% 1230 
Γίΐδΐ Ι) ν 1:1ί6 Γ^ΐΐ ίη δϋεηοβ ίοΙΙοΛνεά 1ΐ6 
Οη^ ίϋΐ }ΐ€ ίοιιΐθά αηά ονεΐ'δεί Ιΐΐθ 03γ, 
Όαδίιΐησ &^8ΐηδ1: ά γοοΙ^ 11ί6 οΐιαποΐ-ίεΐΐ^. 

257 ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ 2ΤΕΦΑΝΗΦΟΡ02 

σνμφνρτα δ' ην άτταντα• σύρί'γ'γές τ άνω 
τροχών 67ΓηΒων αξόνων τ ίνηΚατα. 
αϊ)τό? δ' ό τλημων ηνίαίσίν βμττΧακβίζ 
Βεσμον Βυσεξηννστον βΧκβται Βεθείς, 
στΓοΒούμβνος μεν ττρος ττετραις φίΧον κάρα, 
θραύων δε σάρκας, Βεινα δ' βξανΒών κΧνβιν 

1240 στήτ, ώ φάτναισι ταΐς ΙμαΙς τεθραμμεναι, 

μη μ εξαΧείψητ' ώ ττατρος τάΧαίν αρά. 
τΙς άνΒρ' άριστον βούΧεταί σώσαί τταρών ; 
ΤΓοΧΧοΙ δε βουΧηθεντες υστερώ ττοΒΙ 
εΧείττόμεσθα. %ώ μεν εκ Βεσμών Χνθεϊς 
τμητών ιμάντων ου Λτάτοίδ' οτω τρόττω 
ττίτΓτεί, βραχύν Βη βίοτον εμιτνεων ετί' 
ίΤΓΤΓΟί δ' εκρυφθεν καΐ το Βύστηνον τέρας 
ταύρου Χετταίας ου κάτοιΒ^ οττου γθονός. 
ΒουΧος μ€ν ουν βγωγε σων Βόμων, άναζ, 

1250 άτάρ τοσούτον γ' ου Βυνήσομαί ττοτε 

τον σον τΓίθεσθαί τταΐΒ' οττως εστίν κακός, 
ούΒ^ εΐ γυναικών τταν κρεμασθείη >γένος, 
καΐ την εν "Ιδτ^ γραμμάτων ττΧήσειέ τις 
ττεύκην, εττεί νιν εσθΧον οντ εττίσταμαι. 

Χ0Ρ02 

αίαΐ' κεκρανται συμφορά νέων κακών, 
ούΒ^ εστί μοίρας του χρεών τ άτταΧΧαγή. 

ΘΗ2ΕΤ2 

μισεί μεν άνΒρος του ττεττονθοτος τάΒε 
Χό'^οισιν ησθην τοΐσΒε' νυν δ' αΙΒούμενος 
θεούς τ εκείνον θ\ ούνεκ εστ\ν εξ εμού, 
1260 οΰθ^ ηΒομαί τοΐσΒ' οΰτ εττάχθομαι κακοίς, 

ΑΓΓΕΛ02 

ττώς ουν ; κομυζειν, η τι χρη τον άθΧιον 
Βράσαντας ημάς στ} χαρίζεσθαι φρενί ; 
25δ ΗΙΡΡΟΙ.ΥΤυ8 

ΤΗβη η11 \ν»8 ίυΓηιοϋ : υΐ)λνΛΓο1 Ιείΐρΐ ίη λϊγ 

Ν»νο8 οί" Ιΐΐ6 ΛΝ-Ιιαοΐδ ηγκΙ ϋποΐιρίηδ οί' ίΐιε 3.χΐ63. 

Αηθ 1ΐ€, υη1ΐίΐρρ}', Ιαπί^ΐοά ΐη 1:1ΐ6 τοϊηδ, 

Βουηά ΐη ϊη(1Ϊ58ο1υ1)ΐ€ Ι^οπίΐδ, Ϊ5 Ηαΐεά 

Πίΐδΐιΐη^ Ηίδ 1ΐ6α(1 ίΐ^αίηδΐ Ιΐιε ΟΓϋεΙ γοο1<5, 

Κοικίΐη^ Ηΐδ Ηβδίι, ουίδΐιπείίίη^ ρίΐεουδ οποδ — 

" Ο δία^, ^6 ΙιοΓδθδ ηυΓΐ:υΓ6(1 άΧ, τηγ €ηΙ)δ, Γ240 

ΟβδΙίΌ^ Γηε ηοί ! — αΐι, ίαΐΐιεπ'δ οατδβ ίΠ-δΙ&ΓΓεά ! 

\νΊ11 ηο οηβ δίΐνε αη υΙΙεΓ-ΐηηοοεηί; ηπαπ ? " 

ΑΗ, ΓΩΕπγ \νί1ΐ6θ1, 1)υ1: ϊάυ 1)6Ηΐηά ΛνβΓβ Ιβίί; 

λνϋΐι ίεεί; ουίδί;ηρρ€(1. ίοοδίίά Γγοπι ίΗε Ιοϋδ άϊ 

Ιαδί: 
Οί οίεαη-ουί Γ6ΐηδ, — Ι Ι^ηολν ηοΐ ΐη λ\ΊιεΙ Λνΐδβ, — 
Ηβ ίίΐΠδ, }'6ΐ; 1)Γ€Ηί;1ιΐη^ ίοΓ δΗοΓΐ δραοε οί Ιΐίε. 
ναηΐδίιβά ΐΗε δΐ€6(1δ αηά ΙΗ&Ι αοοιίΓδέά ηιοηδΙβΓ, 
Τ1ΐ6 1)ϋ11, ηιΐά ΓοοΙί-δίΓβλνη §Γουη(1, 1 1αιο\ν ηοΐ \\ Ιιεί'β. 

ΤΗγβΙΙ απΊ Ι νεηΐ^ οί* Ιΐιΐηε Ηουδβ, Ο 1<^ΐη§ ; 

Ηο\νί)6Ϊΐ; δο ίοαΐ ά οΗ&γ§6 — Ι ηενχΓ οαη 1250 

Βεΐΐενε ΐΐ οί ΐ1ι^ δοη, ΐΗαΙ; 1ί6 ΐδ νΐΐβ, 

Νοί ΐΗου^Η αΐΐ Λνοηι&ηΐίίηά δΐιουΐά }ι&η§ ΐΗεπίδεΙνεδ, 

ΤΗου^Η οηβ δΐιουΐά βΐΐ Λνΐΐΐι Λνπϋη^ ενεΐ'^ ρΐιιβ 

Ιη Ι(1α : — Ηβ ίδ π^Ηΐεουδ, Ιΐιΐδ Ι Ι^ηοΛν. 

οΗοκυδ 
\νο6 ίοΓ &οοοηιρ1ίδ1ιπΐ6ηΙ οί ηβλν (Ιΐδ&δίεΓ ! 
Νο Γβίυ^β ΐδ 1:1ΐ6Γ6 ίΓοπι Ιΐιβ άοοηι οί ίίΐΐβ. 

ΤΗΕδΕυδ 

ΓοΓ Ιι&ΐΓβά οί 11ί6 πιαη λνΐιο Ιΐιυδ \\ά\\ϊ ΪΆτ&ά, 

Οίαά ίοΓ ΐΗΐδ Ιαΐβ Λ\'αδ Ι : Ι^αΙ ηοΛν, ίοΓ αλνβ 

Οί Ηεανεη, αηά ίοΓ ΐΗ^Ι Ιιβ ΐδ γ^\, τηγ δοη, 

Οΐίΐά ίοΓ Ιΐιΐδ ]αά^ηΐ6η1: απι Ι ηοΐ, πογ §ι•ί6ν€^. 1260 

ΜΕίδΕΝΟΕΚ 

ΗοΛν ΐΐιεη ? — ηιυδί λνε 1363Γ γοη(ΐ6Γ ΐ3Γθ1νοη ηιαη 
Ηίί;1ΐ6Γ ? — ΟΓ ίη \νΉα1: Λνίδβ ρβΓίοηη ύίγ ρΐεαδαιε ? 

259 ΙΠΠ0ΛΥΤ02 2ΤΕΦΑΝΗΦ0Ρ02 

φρόντιζ^' €μοΙ<; δε 'χρώμβνο^; βουΚενμασιν 
ουκ ώ/χο<? 669 σον τταΐΒα ^υστυ-χοΰντ βσει, 

ΘΗ2ΕΤ2 
κομ,ίζετ αυτόν, ώ<ζ ΙΒων βν ομμασι 
τον ταμ άιταρνηθίντα μη γ^ράναί \€χη 
λόγοί? τ' έΧί^ζω δαιμόνων τε συμφοραΐζ, 

Χ0Ρ02 

συ ταν Θβων άκαμιτ- 

τον φρένα καϊ βροτών 

ά'γ€ί<;, Κύττρί' συν δ' 
1270 6 τΓΟίκιλότΓτερος άμφιβαΧων 

ώκυτάτω τττερω' 

ΤΓΟτάταί VI ^αΐαν εύάχ^ητόν Θ^ 

άΧμυρον €7γΙ ττόντον. 

θβλ'^εί δ' Έ/3ω?, ω μαινόμενα κ^α^ία 

τΓτανος εφορμάστ) 

'χ^ρυσοφαη'ί, 

φύσιν ορεσκόων 

σκυΧάκων ττεΧα^/ίων θ' οσα τε γα τρέφει, 

ταν " ΑΧιο<ζ αίθόμενος ^βρκεται, 
1280 άν^ρα^ τ ε• σνμττάντων δ β 

βασίΧηίΒα τιμάν, Κύττρί, 

τώνΒε μόνα κρατύνεΐζ 
26ο Ηίρροι,γτυδ 

Β6ΐΗΐη1•{: ΐΗοθ : ΐί ηι^ οοαηδεί ΐΗου \ν'ί11 Ηεβζΐ, 
ΗίίΓδΙι Ιο ίΥιγ δίποΐίεη δοη Ιΐιοα νν-ίΗ ηοί 1)β. 

ΤΗΕ8Ευ8 

ΒεαΓ Ηΐηι, ΙΙιηΙ; Ι πίλυ 566 1)6ίθΓβ ιηίη6 6}'63 
Ηΐηι \\Ίιο (Ιεηίβά Ιΐΐίΐΐ Η6 Ιΐίκΐ δίπίπεά πιγ \)ϋά, 
Βγ \\ΌΓίΐ5 αηά Ιιεϋνεη'δ Γεο^υΐΐαΐ Ιο αοηνΐαΐ Ιιίπι. 

[Εχϋ ΜΕ58ΕΝΟΕΛ. 
ΟΗΟΗυβ 

1^ον6^υη(ΐ6Γί;Η}'(1οηιΐηίοη υηΙ)6ηάίη§Η6£ΐΗ:δ 1)θΛν1ολν — 
Οοάδ' ΙιεαΓίδ, αηά ΙιεαΓίδ οί ηιοΓίαΙδ ; λ\•Η6η^ βα^Πΐπί^ 

ίΙίΓου^Ιι ίΐιν ροι-ίαΐδ 
Οη §1θΓ}'-^ΐ6αηιϊη§ ρΐιιΐοη_, Ηϋδ Εγο5 Ιο αηθ Γγο, 1270 

Ι,ονε, υηά6Γ ΐΐιγ άοηιίηίοη υηΙ)6η(ϋη§ ΙιεαΓίδ Ι^ολν 1ο\ν. 

Οο1(1-<τ1ί11;6πη§ Λνίη^δ -ννΐάε-δοαΓίη^, ί1ΐ6}' Γ^ΐη (Ιολνη 
λνίΙοΙιεΓ^ : [ρΗαηί $&ίΗη§, 

Ο'βΓ πιαθάεηεά Ηβαι^ίδ ρΓ6νΕί1ΐη§, ο'6ΐ• 63Η;Η Ιηαιη- 
0'6Γ ιηαδίο οί 1:1ΐ6 Γοαπη^ οι δρΓϋν-1>6Γη&ηΐΐ6ά δ6α, 
Οο1(1-§1ΐΙΐ6ΐ•ίη§ Λνίη^δ \νΐά6-δοαηη§, Ιΐιε^ ταΐη (1ο\νη 

Η 6 1<:ΐηάΐ6ΐ:1ι λνϋ:Η Ιιίδ }'6ΕΓηϊη§ α11 ΐΐιίη^δ οί εαι-ΐΗ- 
1)0Γη Γαο6 : [Ηε βΙΙείΗ : 

Τ1ΐ6 ιηουηΐαίη'δ \ν1ΐ6ΐρδ 1ΐ6 ΐΗπΠείΗ, ΙΗ6 οαείΐη'δ 1>γοο(1 

\νΐΊ6Γ6'6Γ ίΗε δυη'δ 6}'6 Ι^αηιΐη^ άοΛνη ΙοοΙνείΗ οη 
6ίΐι•1:1ι'δ ίαο6, [1)0Γη Γαο6. 

Η6 ΙίΐηάΙείΗ λνΐίΐι Ηΐδ γβΆΥτύη§ &11 Ιΐιίπ^δ οί εαΓΐΗ- 

Τ1ΐ67 1)6ηά — &11^ &11 αΓ6 Ι^επάΐη^, Ι,ονε-Γΐυεεη, Ι^εηεαίΐι 1280 

ΐΗν Ιιαηά ! [ι-οναί 

Ο ΟΓΟλνηέά ΐ3Γ0Λν5;, Λνΐιοηι Ιοναί ναδδαΐδ αοοίαίπι δοΐβ- 
Βν δρείΐδ &11-οοηιρι•6ΐΊ6η(ϋη]^ ίη δΐ^ν &ηά δεα αικί Ιίΐηά ; 
Τΐΐ6ν 1)6ηά — αΐΐ^αΐΐ αΐ'ε 1)6η(ϋη§, Ι.ονε-ςυεεη, 1)6η6α1;}ι 

201 ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ 2ΤΕΦΑΝΗΦΟΡ02 

ΑΡΤΕΜΙ2 

σε τον εύττατρΙΒαν ΑΖγ€ω9 κβΧομαι 
τταΖδ' Ιιτακουσαΐ' 

Κήτους δε κόρη σ "Α/3τε/Αί9 ανΒώ, 
θησεν, τί ταλα? τοΐσΒε συνί^Βεί, 
τταίΚ ούχ 6σίω<ζ σον άττοκτείνας, 
ψεν^εσι μύθθί<ζ άλόχον ττευσθεί<ζ 
αφανή ; φανεραν δ' εσγεθε'ζ άτην. 
1290 7Γω9 ούχ^ ύττο 7% τάρταρα κρντττείς 

δε//,α? αΙσχννθεΙ<;, 
η ΤΓτηνός άνω μεταβαζ βίοτον 
ττηματο^ βξω ττόδα τοΟδ' άνεχ^ει^; ; 
ώ<; εν γ' ά^αθοΐ'ζ άνΒράσίν ου σοι 
κτητον βίότον μέρος εστίν. 

άκουε, Θτ^σετ), σων κακών κατάστασιν 
καίτοι ττροκόψω γ' ού^εν, άΧ^υνω δε σε, 
αλλ' ε^9 τόδ' ηΧθον, τταώο^; εκΒεΐξαί φρένα 
του σου Βίκαίαν, ώς υττ εύκΧείας θάνιι, 

1300 και σης <γυναίκ6ς οίστρον η τροττον τίνα 

γενναιότητα" της γαρ εγθιστης θέων 
ημίν, οσαισι τταρθενειος ηΒονη, 
ΒηχθεΙσα κεντροις ΊταιΒός ηράσθη σεθεν. 
'γνώμτ] δε νικάν την ^ύιτριν ττεφωμενη 
τροφού δίώλετ' ούχ εκούσα μηχαναΐς, 
ή σω Βι όρκων τταιΒΙ σημαίνει νόσον. 
6 Β\ ώσττερ ων Βίκαιος, ουκ εφεσττετο 
Χό^οισιν, ούδ' αύ ττρός σεθεν κακούμενος 
όρκων άφεΐΧε ιτίστίν, ευσεβής <^ε^ώς. 

1310 η δ' εΙς ελε^χον μη ιτεστ) φοβούμενη 

ΛίτευΒεΐς 'γραφάς έγραψε και Βιώλεσε 
ΒόΧοισί σον τταΐδ'* άλλ.' όμως εττεισε σε. 

202 Ηίρροι,γτυδ 

ΕηΙβτ ΑΚΤΕΜΙ3, νβϊΐεά ΐη α πεαΙαΓ-ίΓεαίΙάπξ ϋΐοηά. 

ΑΚΤΕΜΙδ 

ΤΗου 1ιΐ;ΐΓΐι-ΐ30Γη δοίοη οΓ Αο<,Γου5, Ι οαΐΐ υροη ΐΗββ : 

Τΐΐΰδβυδ, ίΐ^ίνε ^λγ υηίο ηιε. 
ϋ 18 ΑΓί^'πιίδ, ί.6ΐ:ο'δ ΌαηφΧ,^τ, ΐΗαΙ παιηείΗ ΐΗν 
ηαηΐϋ : 

ννΐιγ ίϊοδί: ίΗου ]()γ ίη Ιΐιν δΙκαπίΘ, [ηιονβά 

ννΤιο Η^δί πιυΓ(ΐ6Γ6(1 Ιΐιν δοπ υηη^ΓΐηεοϋδΙ^, ΙΙ^^ΓεΙο 

Ι^ν ίΗθ 1ΐ€δ οί ΐΗν ΛνίΓε υη])ΐΌν€ο1 ? [ίουηϋ. 
Κυίη απίΐ Λνπποΐν ΐη ίΐιε δΐ,ςΓΗΐ: οί ΐΗβ 8υη ΙΐΗδΙ: ίΐιοιΐ 

Ηο\ν Λνϋί; Ιΐιοα Ιιΐζΐε υηο1ο•(ΓΓουη(1 1290 

ΤΗ^ άίδΐιοηοαι• ΐη \μΛ\, ογ υρδο&πη^ ιηΐά οίουάδ, νεΐΐ 

ΐ1ΐ6Γ6 

ΤΗ}- 1ΐί6 οί" Γ6πΐ0Γδ6 Άπά άίίδραΐΓ ? 

ΓοΓ ΐΗε ρΛΓί; ίίιαΐ; \ν&3 €ΓδΙ\νΗΐΐ6 ίΐιΐηε ΐη ίΗθ §οο(1 
ηααη'δ Ιοί, 

Βεΐιοΐά, α ΐ3 ηοΐ. 

Τ1ΐ65€υδ, 1ΐ6ϋΓ ΐΗου ίΐιε ροδίυΓβ οί ύ\γ \\Ό6δ : 

ΥεΙ Ηανε Ι ηο Ηεΐρ ίοΓ ΐΐιεβ^ οηΐν ραίη ; 

Βυΐ Ι ΗανΘ οοηΐ6 Ιο δ1ιο%ν ίΗ^ η§Ηΐ(;ου5η6δ3 

Οί ΙΗ^ δοη, ΐΗαί ίη ίαΐι- ί&ηιβ Ηβ πι&ν οΐίε, 

Αηά ΐΗν Λνΐίε'δ ίενεπ-Ηαπιε, — ^βί ΐη'δοηιε δΟΓί; ΐ300 

Η6Γ ηοΐ3ΐθη6δδ. 8Η6, δίυη^ \>γ ^οαοΐδ οί ίΐ€Γ 

ννΠοηι λν6, \ν1ιο ]θ7 ΐη ραπίγ, ά\)\\οτ 

ΜοδΙ οί &11 Οοάδ, Λν&δ Ιονβδΐ'οΐί ίοΓ ΐΗ^ δοη. 

ΗβΓ Γ6ίΐ8οη ίοα^Ηί: Ηεγ ραδδΐοη, Άπά δΐιε άΐεά 

ΤΗΓου^Ιι δοΗθπιβδ ΛνΙιβΓβΐη δΗε Ηαά ηο γ)ΆτΙ: 1ί6ι• ιιιίΓδε 

ΤοΜ ιιη(ΐ6Γ οαΐΗ-δβΕΐ ίο ΐΗ^ δοη 1ι6γ ])&η§δ : 

Η 6, ενβη &δ Λναδ τΐ^Ηΐεουδ, ΛνοιιΜ ηοί: Ηβεά 

Τ1ΐ6 ίθπιρίΐησ ; ηο, ηοΓ ΛΝ-Ηεη δΟΓβ-λνΓοη^εά οί ίΗββ 

Βι•ο1ί6 Ηο ΐΗε οαΐΗ'δ ρΐβά^β, ίοΓ Ηε ίοΕΓεά Ιΐιβ Οοίΐδ. 

Βαΐ δΗε, δάιβαύ ίο Ηε οί δΐη οοηνΐοΐ:, 1310 

^νΓοΙε ίΗίΐΙ; ίπίδε λνηΐΐη^, αηά \>γ ΐΓε&οΗβΓ^ δο 

ΟεδίΓο^εά \}\γ 5οη :— αηά ίΐιοιι Ηοΐίενεάδί 1ι6γ ! 

203 ΙΠΠΟΛΥΤΟ:^ 2ΤΕΦΑΝΗΦΟΡ02 

ΘΗ2ΕΤ2 
ΑΡΤΕΜΙ2 

Βάκνει σ€, Θτ^σεΟ, μΰθο<ζ ; άλλ' βχ ήσυχος, 
Ύοϋνθεν^^ άκουσας ώς αν οΐμώξτ^ς ττΧβον. 
αρ οίσθα ττατρος τμεΐς αράς σαφείς βχων ; 
ων την μίαν ιταρείΧες, ω κάκιστε συ, 
εΙς ΊταΐΒα τον σον, εξόν εΙς εχθρόν τίνα. 
Ίτατηρ μεν ουν σοί ττόντιος φρονών καΧώς 
εΒωχ οσονττερ χρήν, ειτειιτερ γινεσεν 
1320 σι) δ' εν τ εκείνω καν εμοί φαίνει κακός, 

ος ούτε ττίστιν οΰτε μάντεων οττα 
εμεινας, ουκ ήΧε^ξας, ου χρόνω μακρω 
σκεψιν τταρεσχες, άΧλά θάσσον ή σ εχρήν 
αράς εφήκας τταώΐ καΐ κατεκτανες. 

ΘΗ2ΕΤ2 
ΒβστΓΟίν, οΧοίμην. 

ΑΡΤΕΜΙ2 

8είν' εττραξας, αλλ* όμως 
ετ εστί σοΙ καΐ τώνΒε συ'γ^νώμης τυχεΐν 
Κύιτρις 'γάρ ήθεΧ ώστε ^ί^νεσθαι τάΒε, 
ττΧηροΰσα θυμόν. θεοΐσι δ' ώδ' έχει νόμος* 
ούΒεΙς άτταντάν βούΧεται ττροθυμία 
1330 τ^ του θεΧοντος, αλλ' άφιστάμεσθ^ άει, 

εττεί σαφ' ϊσθι, Ζηνα μη φοβούμενη 
ουκ αν 7Γ0Τ ηΧθον εις τόδ' αΙσχύνης βγω 
ώστ άνΒρα πάντων φιΧτατον βροτών εμοΙ 
θανεΐν εάσαι. την 8ε σην άμαρτίαν 
το μη εΙΒεναι μεν ττρωτον εκΧύει κάκης• 
εττειτα δ' η θανοΰσ άνήΧωσεν ^υνη 
Χό^ων ελε^χους ώστε σην ττεΐσαι φρένα. 
μάΧιστα μεν νυν σοΙ ταδ' ερρω'γεν κακά, 

204 ΙΙΙΡΙΌΙ,ΥΤυδ 

ΤΗΕ5Ευ8 

Α1ι ιηβ ! 

ΑΚΤΕΜΙ8 

Ι5 ίί; ΙοΓίυτβ, Τ]ΐθί?οιΐ5 ? — Ναν, Ι^υΙ ΙιβαΓ γπο ουί, 
'ΓΙιαΙ ΙιεαίΊΠ^ α11 Ιΐιοιι ηια}'8ί; Ιΐιε ιηοΓε ΙϋΐηεηΙ;. 
Τΐιν δΪΓθ'δ δϋτε ουΓ565 11ιγ€6 — Γΰηΐ6ηι1)6Γ65ΐ; Ιΐιοιη ? 
Οηε Ιΐίΐδί Ιΐιοιι ίΐιυδ ηιΐ8ΐΐ56(1, Ο νίΠαΐη Ιΐιοα, 
Α^ίΐΐπδΙ Ιΐιν δοη, λνΗίοΗ ηιΐί^ΐιΐ Ιιανε ςυείΐεά α Γο6 ! 
Τίιν 5ΪΓ6 Ιΐΐ6 8ίίίΐ-1νίη§, ίη Ιιίδ Ιονε'δ (1(.'δ])ίΙ;ο, 
Οανε αδ Ηβ ηείίάδ ηιυδί:, δβείιι^ 1ΐ6 1ιη(1 ρΐ^θί^εά 

Ιιΐηι : 
Υεί Λνίο1ν6(1 ΐη Ηϊδ 6}'6δ Άηά ιηΐηε άτΙ ΐΥιοχι, 1320 

\νΐ)ο ΛνοιιΜδΐ ηοΐ Λν&ΐΐ: Γογ ρΐΌοί, ηοΓ ρΐΌρΗθΐ'δ νοίοθ, 
ΧοΓ νεί; ηιαΙίΘ ΐικρηδϋΐοη, ηοΓ Ιβΐ ΐΐηιε 
δ1θΛν1}' Γ6ν€&1 »11^ ί)αΙ λνΐΐΐι οηηιΐηαΐ ΙιαδΙβ 
Οΐάδί; ΗυΗ Ιΐιε οιίΓδβ υροη ίΐιν δοη, εαιά δίαγ, 

ΤΗΕδΕυδ 
^α^^η^ ταΐη δβΐζε ιηβ 1 

ΑΚΤΕΜΙ8 

ϋεερ ΐΗγ δίη : Ι3υ1; νεί; 
Ενθπ ίΗου ίοΓ ΐΐιίδ ηΐίΐνδΐ Λνίη ίοΓσΐνβηβδδ δΐΐΠ : 
Γογ Ογρπδ ΛνΐΠεά ίΚαί α11 ίΐιΐδ δΙιοιιΜ Ιΰείαΐΐ 
Το §1υΐ 1ΐ6Γ δρΐΐε. Αηά ΐΐιϊδ ΐΐιε Οοάδ' λνοηΐ ίδ : — 
Νοπ6 (1ο1;1ι ρΐΈδαηιβ ίο ίΙίλν^ιΊ; Ιΐιε 6x6(1 άεδΐση 
λνϋΐεά 1)ν Ιιίδ ίεΐίολν : δΐίΐΐ ίΐΐοοί Λνε δΐαηά. 1330 

Ε1δ6 1)6 ΐΗοα δυΓ6 Ιΐιαί, Ι^υΐ: £ογ άτ^Άά οι Ζβαδ, 
Ι ηεν^Γ Λνουΐά Ιΐίΐνβ Ινίιολνη ΐΐιίδ (ΐ€ρ1:1ι οί" δΐΐόΐιηε. 
Το δυίΪ6Γ οηε, οί" αΐΐ ηιεη Ι^ϋδΐ Βείονεά 
Οί ηΐ6^ ίο (ϋε. Βαΐ ϊΙί γ ίΓ&ηδσΓ€5δίοη, ίίΓδί;, 
Τΐιΐηβ ί§ηθΓ&ηο6 ίΓοηι ιιΙΙβΓ δίη Γ6ά€6ηΐδ ; 
ΤΗεη, ΐ3ν 1ι€γ οΙθ&ΙΙι ΐΗγ Λνίίε ηιαάβ νοίά &11 ΙβδΙ 
Οί" ί;1ΐ€δ6 1ΐ€Γ λνοΐ'άδ^ Άπά \νοη ίΐιν οΓβάεηοβ δο. 
Νολν, ιηοδί; οη Ιΐιεε ΐΐιίδ δίοπη οί" \^'06 Ιΐ3.1\\ ]^\ιυβΙ ; 

265 ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ 2ΤΕΦΑΝΗΦΟΡ05 

Χύττη δε κάμοί' τους ^αρ βυσεββίς θεοί 
1340 θντίσκοντας ου χαίρουσί• τους ηε μην κακούς 

αύτοΐς τβκνοισι καΐ Βόμοίς βξόΧλυμεν, 

Χ0Ρ02 
καϊ μην 6 ταλας οδε 8η στείγει, 
σάρκας νεαρας ξανθόν τε κάρα 
8ία\υμανθείς. ω ττόνος 'οϊκων, 
οίον εκράνθη ΒίΒυμον μεΧάθροις 
ττενθος θεόθεν κατα\ηιττόν, 

ΙΠΠΟΛΤΤ02 

αίαΐ αίαΐ' 

Βύστηνος βγω, ττατρος εξ άΒίκου 

'χ^ρησμοΐς άΒΙκοις ΒίεΧυμάνθην. 

1350 άτΓολωλα τάλας, οϊμοι μοι. 

Βίά μου κεφαΧης ασσουσ οΒύναι, 

κατά δ' ε^κεφαΧον ττηΒα σφάκεΧος» 

(τχες, άττεφηκος σώμ άνατταύσω, 

έε• 

ω στνγνον οχημ ΐτΓττείον, εμης 

βόσκημα χερός, 

Βίά μ! εφθειρας, κατά δ' εκτεινας, 

φευ φευ- ττρος θεών, άτρεμας, Βμώες, 

χροος εΧκώΒους άτττεσθε χεροΐν. 

1360 τίς εφεστηκεν Βεξιά ττΧευροΐς ; 

ττρόσφορά μ αίρετε, σύντονα δ' εΧκετε 
τον κακοΒαίμονα καΐ κατάρατον 
266 Ηίρροι,γτυδ 

ΥίΊ ^πεί 18 ιηίηε : ίοπ ννΗεη ίΐιο ηί^Ηΐεουδ (Ιϊβ 
ΤΗβ Οοίΐίί }ογ ηοί;. ΊΊιβ \\Ίο1<(ί(1, Άηά \\α\νΔ 1340 

ΤΙιείΓ οΙη1(1ιχ•η αηά ΐΙιεΪΓ Ιιοιπθδ, άο \ν•6 (ΙίίδίΓογ, 
ΟΗοηυβ 

Ι.ο, Ιο, Ιΐιε 8ΐ:ΓΪο1ί€η οηε ί)0Γη6 

ΗϋΙΐϋΓΝνίΐΓθ, -ννϋΐι Ηίδ }Όΐιη§ ίϊεδίι Ιογπ 
Αη(1 Ηίδ ^οΜβη Ηβίΐίΐ οί ϊίδ ^Ιογ^ δΙιοΓπ ! 

ΑΗ, ^ΓΪείδ οί ίΗβ Ιιοιίδβ ! — \ν1ΐίΐΙ; θοοιη 

ΤλνοΓοΜ οη ΐΗίηε 1ι;ι11δ Ηαΐΐι αοιτιε 
Β^ Ιΐΐ6 Οοάδ' \νί11 δΙίΓΟίΐίΙεά ίη δθΓΓθ\ν'δ §1οοπι ! 
ΕηίβΓ 1)6αν€Γ8 ηύΐΗ Ηίρροι,γτυδ. 

Ηίρροι,γτυδ 

ν\^06, \\Ό6 ίοΓ Ά δΟη 

Ι^γ \\\^ άοΟνΤί ΟΪ Ιΐίδ δίΓ6 

ΑΠ ΐΏ&ΓΓεά 311(1 υηάοηε ! 1350 

ΤΙπΌυ^Η ηιίηε 1ΐ€&(1 ΙεαρείΗ βτβ 
ΟΓ ΐΗε ίΐ<τοην-Η&δ1ΐ€δ, ^ηά 1:ΐΊΓθΙ)ί)6ΐΗ τηγ ί)Γίΐίη Η1<6 α 
ΗαΓά-δίπϋΙ^εη 1}Τ6. 

ΕοΙ ηΐ6 Γ€δί; — 3λ\ ίογ\>^•ά.ν ! — 
ΓοΓ ηΐ}• δίΓβη^ΐΗ ίδ δρεά. 

ΟϋΓδέύ ΗθΓδ€δ, }'€ Λν6Γ6 

Οίηιΐηε ολνη Ηίΐηάδ ί^ά, 
ΥεΙ Π16 Ιιανε γ^ \\\\ο\\γ ά^&Ιτογ^ά, γ^ϊ ιηε Ιιανβ }'6 
δίηοΐ^εη άοαά ! 

ΓοΓ ΐ1ΐ6 Οθ(1δ' δ£ΐ1^θ, 1)€&Γ 

Με £ιι11 ^&η\\γ, εαοΗ ιΗγεΙΙ ! 
Τΐιου ίο π§1ιΐ, Ηανε α ο&γ6 ! — 1360 

δοίΐ Ιεΐ }ΌαΓ Ηαηάδ ί&ΙΙ ; 
ΤεηίΙεΓίγ 1)6ίΐΓ Ιΐτ6 δΟΓβ-ιηειιΐίτΙϋά, οη-δϊορρίη^ ίη 
ΐίηιε, οηε Άΐ\ά &11, Τ1ΐ6 υηΙίΕρργ οη-1)€&πη^, 
Αηά ουί'δέίΐ, Ι Λνεεη, 207 1370 ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ 2ΤΕΦΑΝΗΦΟΡ05 

ττατρος άμττΧακίαίς. Ζευ ΖεΟ, τάδ' οράς 

οδ' 6 σεμνός βγω καΐ θεοσβτττωρ, 

οδ* ό σωφροσύντ} ττάντας ΰιτερσγων 

Ίτρουτττον ες'ΆιΒην στείχω κατά ^γής, 

οΧεσας βίοτον μόγθους δ' αλΧως 

της εύσεβίας 

εΙς άνθ ρώτΓους εττόνησα. καΐ νυν οΒννα μ 68ννα βαίνει, 
μάθετε με τάΧανα' 
και μοί θάνατος Τίαίάν εΧθοι. 
ττροσαττόΧΧυτε μ οΧΧντε τον ΒυσΒαί- 
μονά μ' άμήατόμου λογχα9 εραμαί 
Βίαμοίράσαι, 

Βιά τ εύνάσαι τον εμον βίοτον, 
ω ττατρος εμοΰ Βνστανος άρά' 
μιαίφόνων [τε] σνγ^όνων, 
1380 τταΧαί,ων ιτρο'^εννητόρων 

εξορίζεται κακόν ουΒε μεΧΧει, 
εμοΧε τ εττ εμε 

τι ττοτε τον ούΒεν οντ ετταίτιον κακών ; 
Ιώ μοι, τι φώ; 
ττώς άτταΧΧάξω βιοτάν 
ν εμάν το Οδ' άναΧ^γητου ττάθονς; 

εϊθε με κοιμίσειε τον ΒυσΒαίμον 
'ΆιΒου μεΧαινα ννκτερός τ ανάηκα, 

ΑΡΤΕΜΙ2 
ώ τΧημον, οία συμφορά σννεζύ'^ης' 
1390 το δ' ευγενές σε των φρενών άττώΧεσεν» 

268 ΗΙΡΙΌΙ,ΥΤυδ 

Οί Ιιίδ ίηΐΙιβΓ'δ ο\νη €Γπη^ : — 
Λ1ι Ζουδ, 1ι.Ί5ί; Ιΐιου δοοη ? 
Ιπηοοβηί; Ι^ ενεΓ ίείΐΓΪπ^ Ιΐΐ6 Οϋ(ΐ5, λνΐιο Λναδ λνΐιοΐΐ^ 
1ΐ6αΗ;-ο1ε<ιη 

ΑΙίονε ίΐΠ πΊεη 1)65Ϊ(]6, — - 

ί,Ο^ ΙίΟΛν .ΊΠΊ Ι ΐΙΐΓϋδί 

ΙΙηΙο Ηλ(168, ίο Ηί(ΐ6 
Μ^ Ηίε ίη ΐΗε άυδί ! 
ΑΠ νΛΪηΙν Ι ΐ"€ν6Γ€ηο6(1 Οοά, Άπά ίη ναΐη υηίο ιηαη 
\να3 Ι ^υ8ΐ;. 

1,61 Ιΐιβ 5ΐπο1<6η οηε 1)6 ! — 1370 

Α1ι^ ιηΐηε Βη^ΓυΐδΗ Άσαϊη Ι — 
0ίν6 }'6 5ΐ66ρ υηΐο ιη6, 
Ό6?ιί;Η-δ&1ν6 ίοΓ Γπγ ρίΐΐη, 
Τ1ΐ6 δΐ66ρ οΓ 1116 δλνοΓ(1 ίοΓ Ιΐΐ6 \\•Γ6ΐοΗ6(1 — Ι 1οη§, ο1ι 
1 1οη§ Ιο 136 δΐ&ΐη. 

ΌΪΓ6 €υΓδ6 οί" τηγ ί"αΙΐΊ6Γ ! — 

δίηδ^ Ιοη^ ά^ο ΛνΓου^Ηΐ: 
Οί 1111116 Ληο6δ1θΓδ, §ίΐ1:1ΐ6Γ : 1380 

ΤΙιείΓ άοοιη 1;αιτί6δ ηοΐ^ 
βυΐ 1;1ΐ6 δοουΓ§6 ον6Γί1θΛν6ΐ1ι ί;1ΐ6 ίηηοοεηΐ — Λν1ΐ6Γ6ίθΓβ 
οη ιηβ ίδ ΐΐ: 1)Γου§1ιί; ? 

Α1ι ίοΓ Λνοι•(1δ οί" & δρείΐ^ 

ΤΙι&Ι Γπ^ δουΐ ηαΐ^Ηί 1:ίΐ1ν6 Ηΐ^ΐιί; 

ΡγΟΙΤΙ ΐ1ΐ6 ίθΓΐ;ΐ1Γ6δ, Λνΐΐΐι £611 

υηΓ6ΐ6ηΙίησδ ίΙίΕΐ: δηιΐ1:6 ! 
01ι ίοΓ ΐ1ΐ6 1)1&ο1<:η6δδ οί Ηαά6δ^ Ιΐΐ6 δίεερ οί Ν6€6δδ- 
ίΐ}''δ ηί§1ι1; ! 

ΑΚΤΕΛΙΙ8 

υη1ΐ3ρρ7, 1)0Λν6ά 'ηε&ΐΐι λνΐιαί: άίδαδΐεΓ'δ }Όΐί6 ! 

ΤΚίηβ ολνη ΙιεαΓί'δ ηοΐ^ΐεηβδδ Ιι&ΐΐι Γυΐηβά Ιΐΐ66. 1390 

269 ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ 5ΤΕΦΑΝΗΦΟΡ02 

ΙΠΠ0ΛΤΤ02 

βα• 

ώ θβΐον οΒμής ττνενμα' καΧ ^αρ εν κακοΐ<ζ 
ων 7]σθόμην σον κάνεκονφίσθην Β€μα<ζ' 
βστ βν τότΓΟίσι τοίσίδ' Άρτεμις θεά; 

ΑΡΤΕΜΙ2 
ώ τΧημον, εστί, σοι γβ φιλτάτη θεών, 

ΙΠΠΟΛΤΤ02 

οράς με, ^εσττοιν, ώ<; έ'χω, τον άθΧιον; 

ΑΡΤΕΜΙ2 

ορώ' κατ οσσων δ' ου θεμι<; βαΧεΐν Βάκρν. 

ΙΠΠ0ΛΤΤ02 

ουκ εστί σοι κννα'γο'; ούδ' νττηρετης, 

ΑΡΤΕΜΙ2 
ου Βήτ' άτάρ μοί Ίτροσφϊλ,ης <γ άττόΧλνσαι. 

ΙΠΠ0ΛΤΤ02 

ούδ' ίτΓΤΓονώμα^ζ ουδ' ά'^άΧμάτων φνΧαζ, 

ΑΡΤΕΜΙ2 

1400 Κυ7Γ/?£9 Ύ^ρ ή ττανονρ^ος ώδ' εμησατο. 

ΙΠΠ0ΑΤΤ02 

ωμοί' φρονώ Βη Βαίμον η μ άττώΧεσβ, 

ΑΡΤΕΜΙ2 
Τίμής εμεμφθη, σωφρονονντι δ' ηχ^θετο, 

ΙΠΠ0ΛΤΤ02 

τρεΐζ 6ντα<; ήμας ώλεσ/ τ^σθημαι, Κύιτρις. 

ΑΡΤΕΜΙ2 

ττατερα γε καΐ σε καΧ τρίτην ξυνάορον, 

ΙΠΠ0ΛΥΤ02 

ωμωξα τοίνυν και ττατρο^; 8υσ7Γραξία<ζ, 

ΑΡΤΕΜΙ2 

εξηττατηθη Βαίμονος βουΧενμασιν 

270 ι ΗΙΡΡΟΙ,ΥΤυδ 

ΗίρροΐΛ'τυδ 
ΑΗ, ρ€ΓίυΓη€-1)Γ€£ΐί;Η οείβδϋίΐΐ ! — ηιίβ ηηγ ραίη3 
Ι ΓοοΙ ΐΗεο, ίΐηοΐ ηιίηε ΛΠίταΐδΙι 18 ίΐδδυαίτϋίϊ. 
Ι^ο 111 Ιΐιίδ ρ1αο6 Ιΐιε Οοάάβδδ ΑΓΐεηιίδ ! 

ΑΚΤΕΜΙδ 

Υ'εα, Η^ρίεδδ οηβ, οί Οοθδ 1)6δ1: ίπβπίΐ Ιο Ιΐιεβ 

Ηίρροίγτυδ 
Ο ^α^^η, δββδί Ιΐιου ηιγ ρ1•§1ιί — ^1^^ δίποΐνεη οη6? 

ΑίΙΤΕΜΙδ 
Ι δ€6 1)υΙ ΐ6αΓ3 &Γ6 ίο ΓΠίηβ 6^68 ίοΓΜά. 

Ηίρροι,ντυδ 
Χοηβ ηοΛν δΗίΐΙΙ Η»γ1^ ΐΗίηε Ηουηάδ, ηοΓ άο Ιΐιεβ 

δ6Γνίθ6 

ΑΠΤΕΜΙδ 

ΑΗ ηο ! ΥεΙ άεαΓ Ιο ηΐ6 ΐΗοιι ρβπδΐιβδί. 

Ηίρροι,ντυδ 
ΝοΓ ίεηά ΙΙ17 δίβεάδ^ ηοΓ §\ιατά ϊΗίηβ ίηΐΕ§63. 

ΑΚΤΕΜΙδ 

Τΐιίδ &11-ρ6ηιίοϊουδ Ονρπδ Ιΐίΐίΐι οοη1:ΓΪν€(1 — 1400 

Ηίρροι,ντυδ 
ΑΗ ιηε 1 ΛνΗαΙ Οοάάβδδ Ηΐαδΐδ ηΐ6 ηολν Ι Ιί,ηοΛν ! 

ΑΠΤΕΜΙδ 

^^ίι1οαδ ίοΓ ΗοηοπΓ^ λντοϊΗ ΛνϊΐΗ οΗα5ΐ;ϊ1:7. 

Ηΐρροι.ντυδ 
ΤΗγ66 ΗαΐΗ οηε Ηαηά άεδίΓονεά ; Ι 866 ΐί ηολν. 

ΑΚΤΕΜΙδ 

ΤΗγ ί^ΐΗβΓ — ΐΗεβ — Ιΐιγ ίΈΐΗβΓ'δ Λνίίβ ΐΗε ΐΗΪΓά. 

Ηίρροι,γτυδ 
ΥβΕ^ Βπά 1 Λναίΐ ηιγ ί&ΐΗβΓ'δ ιηΐδ€Γ}τ, 

ΑΚΤΕΜΙδ 

β}' ρίοΐδ οί άεΐΐ}- ΛνΕδ Ηβ Ηε^αΐΐβά. 

271 ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ 2ΤΕΦΑΝΗΦΟΡ02 

ΙΠΠΟΛΤΤ02 

ώ Βυστάλας συ τήσΒε συμφοράς, ττάτερ, 

ΘΗ2ΕΤ2 

6\ω\α, ΤΕκνον, ουδέ μοι χάρις βίου. 

ΙΠΠΟΛΤΤ02 

στενω σβ μάΧλον η '/χ€ της αμαρτίας. 

ΘΗ2ΕΤ2 

1410 εΐ ^αρ ^ενοίμην, τίκνον, άντΙ σου νεκρός. 

ΙΠΠ0ΛΤΤ02 

ώ Βώρα ττατρος σου ΙΙοσείΒώρος ττίκρά. 

ΘΗ2ΕΤ2 

ώς μήτΓΟτ εΧθβΐν ώφελ' €ί? τουμον στόμα. 

ΙΠΠ0ΛΤΤ02 

τι δ'; εκτανβς τάν μ , ώ^ τότ' ησθ^ ώρ^ίσμβνος. 

ΘΗ2ΕΤ2 
Βόξης <γαρ η μεν ττρος θεών εσφαΧμβνοί, 
ΙΠΠ0ΛΥΤ05 

φευ• 

εϊθ' ην άραΐον Βαίμοσιν βροτών ^ενος, 

ΑΡΤΕΜΙ2 

εασον ου ^αρ ούΒε ^ης ύττο ζόφον 
θεάς άτιμου Κύιτρώος εκ ττροθυμίας 
όρ^αΧ κατασκη-ψουσιν εΙς το σον Ββμας 
σης ευσέβειας κά'^αθης φρενός χάριν. 
1420 ε^ω γά/3 αύτης άΧλον εξ εμής χερός 

ος αν μάΧιστα φίΧτατος κυρτ} βροτών 
τόξοις άφύκτοις τοΐσΒε τιμωρησομαι. 
σοΙ Β\ ώ ταΧαίττωρ*, άντΙ τώνΒε των κακών 
τιμάς με'γίστας εν ττόΧει Ύροιζηνία 
δώσω• κόραι γά/ο άζυ^ες ^άμων ττάρος 
κόμας κερουνταί σοι, Βι αΙώνος μακρού 
Ίτενθη μέγιστα Βακρύων καρττουμενω. 
272 ΗΙΡΡΟΙ.ΥΤυ5 

ΗΙΡΡΟΙΛ ιυβ 
Α1ΐ ί»ΐ1ΐ6Γ, Λνυε ΐδ Ιΐΐ€6 ίοΓ 1:1115 ηΐΐ<5θ1ΐί111€6 ' 
ΤΜΚ8Κυ8 

Ι ίΐηι δίαΐη, ηιγ δοη : ηο ]ογ Ιιανβ Ι ίη ΗΓε ! 
Ηίρροι,γτυδ 

ΜθΓ€ ίΙΐΛΠ 1Τ1}'5€ΐί Ι ΓηΟΙΙΓΠ Ιΐΐ66 ΓοΓ ΐΐιΐπβ εΠΌΓ. 
ΤΗΚ8Ευ8 

ΝΥουΙίΙ Οοά Ι οοιι1(1 Ι^αΙ άΐβ Γογ Ιΐιεε^ τηγ 5οη Ι 1410 

Ηίρροι,ντυδ 
Α1ι, 1)ίϋ6Γ §ίΓΐ:8 οΓ Ιΐιαί; δεα-^οά, ΐΗγ δίΓβ ! 

ΤΗ Ε8 Ε υ8 

Α1ι ϊ\\Άί ΐΗε ΛνοΓίΙ Ιΐίΐά ηενευ ραδδβά ηιγ Ηρδ ! 

Ηίρροι,γτυβ 
\νΐΐ6Γ€Γοι•6 ? — Ιΐιου ΛνουΜίίΙ ίοΓ ΛνΐΈΐΚ Ηανβ δίαίη πιο 
δίΐΐΐ. 

ΤΗΕ8Ευ8 

Υ&Ά, ίοΓ 11ί6 Οοάδ Ιιαά οααδβά ηιγ λνϋ ίο δ1;υηιΙ)ΐ6. 

Ηίρροι,ντυδ 
ΟΗ Ιΐι&ΐ ηιεη'δ οπΓδβδ οοαίά Ι3αί; δίπΐ^β Ιΐΐ6 Οοάδ ! 

ΑΕΤΕΜΙδ 

Ι^6ΐ 1)6 : ίοΓ βνεη ΐη Ιΐΐ6 ηβΐΐιει• ^Ιοοιη 

ΧοΙ υηανεησβίΐ δΐιαίΐ 1)6 Ιΐιε δίΓοί^ε ίΗαΙ ΓεΙΙ 

ϋροη ίΐιν ίΐ'ίίΓηε ΐΗΐ'ου^Ιι τα^β οι ΟγρΓίδ' δρίίε, 

Γογ ΐΗγ ραΓβ δουΓδ αηά ίοΐ" Ιΐι^ Γ6ν6Γ6ηο6' 5ε1<6. 

ΡοΓ υροη οηε, 1ι6Γ ΐΏΪηίοη^ ΛνίίΚ ιηΐηε Ιι&ηά— 1420 

\νΗθ5θ 15 ά6ίΐΓ65ΐ: οί &11 ηιεπ Ιο 1ι6γ — 

\νΐ1:1ι 1:11656 υηειτίη^ δΐΐίΐίΐδ Λνίΐΐ 1 ανεησε ιηβ. 

Αηά ίο 1:1ΐ66, Η^ρίεδδ οη6, ίοΓ ΙΗ656 ΐ1ΐ}' λνο68 

Ηΐμ;ΐΊ ΙιοηουΓδ Λνϋΐ Ι ^ίν6 ίη Τΐ'οεζεη-Ιολνη. 

Εγ6 11ΐ6ΪΓ 65ρου5Βΐδ δΗ&ΙΙ &11 Γπ^ΐάδ ιιπΛνεά 

ΡοΓ ΐ1ΐ66 ΟΙΐί θίΓΐΗ6ΪΓ Ηβϊγ : ΐΙίΓΟυσΗ 3^6 οη ασς 

Ρυΐΐ Ιιαι-νεδΙδ δΗαΙΐ Ιΐιοα Γ6&ρ οί" ίε&Γδ οι §ΓΪ6νίη^. 

273 ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ 2ΤΕΦΑΝΗΦΟΡ05 

άεΐ δβ μουσοτΓΟίος ε69 σ€ τταρθίνων 
βσται μβριμνα, κούκ ανώνυμο^; ττεσων 
1430 €/?ω9 ό Φαί8ρα<ζ €^9 σε σΐ'^ηθησεταί. 

συ Κ, ω ^εραιοΰ τεκνον Α^'γεωΫ, Χαββ 
σον τταΐ^^ Ιν ατ^κάΧαισι καΐ ττροσεΚ,κυσαΐ' 
άκων 'γαρ ώΧεσάς νιν άνθρώττοισι δε 
θεών Βώόντων εΙκος εξαμαρτάνβιν. 
και σοΙ τταραινώ ττατβρα μη στυ>γ€Ϊν σεθεν, 
ΊτΓΤΓολυτ'• εχ^εί^ 'γαρ μοΐραν γ Βιεφθάρης. 
και χαΐρ' εμοϊ ^αρ ου θέμις φθιτους όράν 
ούδ' όμμα χραίνειν θανασίμοισιν εκιτνοαίν 
ορώ δε σ η8η τοΟδε ττλησίον κακόν, 

ΙΠΠΟΛΤΤ02 

1440 'χαίρουσα καΐ συ στεΐχε, τταρθεν οΧβία' 

μακράν δε Χείττεις ραΒίως ομιλίαν. 
Χύω δε νεΐκος ττατρί -χρυζούσης σεθεν 
και ^άρ ττάροιθε σοΐ<ζ εττειθόμην Χό^οις. 
αιαΐ, κατ οσσων κΐ'^γ^άνει μ ηΒη σκότος• 
Χαβοΰ, ττάτερ, μου και κατόρθωσαν Βεμας. 

ΘΗ2ΕΤ2 

ώμοι, τεκνον, τι Βρας με τον ΒνσΒαίμονα; 

ΙΠΠ0ΛΤΤ02 

οΧωΧα καΐ Βη νερτερων όρώ ττνΧας» 

ΘΗ2ΕΤ2 

η την εμην άνα'γνον εκΧιττών φρένα ; ^ 

ΙΠΠ0ΛΤΤ02 

ου Βήτ, εττεί σε τοΟδ' εΧευθερώ φόνου, 

ΘΗ2ΕΤ2 

1450 τί φης; άφιης αίματος μ εΧεύθερον; 

ΙΠΠ0ΛΤΤ02 

την τοξόΒαμνον τταρθενον μαρτίφυμαι. ^ 8οηΐθ Μ88. Ηανβ χέρα; 274 ΗίΡΡΟΙ.ΥΤυ8 

ΕνβΓ οί Ιίιβε 8οη]5-λνΛΐ<ίη<τ πιεπιοΓ^ 

81ιλ1Ι Ιΐνβ ίη νΪΓ^ίπδ ; ηοι• δΐιαίΐ Ρ\^Ά^άτΆ8 Ιονβ 

ΓοΓίτοϋεη ΐη ί]\γ ^ίοτγ 1)6 υηΗ)Ίηη6(1. 1430 

Βυί ΐΗου, Ο δοη οΓ αηοίεηί Αο^ευδ, ίαΐίβ 

ΊΊ\γ €\ύ]ά ΐπίο ϋιίιΐθ απτίδ, αηά Γοΐά ΙιΐηΊ οίοδβ. 

Νοί: οί Ιΐι^ Λνΐΐΐ ίΐιοα δίβλνεδί; }\ίπι, αηά \νο11 

Μίΐ7 ηιεη ΐΓ.αηδ^Γθδδ Λνΐιοη Οοάδ ηγ6 ίΙΐΓϋδΙΐη^ οη. 

ΤΙΐ€6 ίοο Ι οΙιαΓ^θ, Ηίρρο1)'ί;ϋδ— ΙιαΙβ ηοΐ 

ΤΙΐ)' ίΛϋιβΓ : Ί:ί5 Ι^ν ίίΐίβ ΐΐιου ρΘΠδΗβδΙ:. 

Γίΐι•6%ν6ΐΙ : 1 ηΐίΐ^ ηοΙ §αζ6 υροη Ιΐιε ά^αά, 

ΝοΓ τηΆγ ννίΐΐι (Ιγίη^ §Εδρδ ροΐΐαίε ιώ^ δΐ^Ιιί; : 

Αηά ηολν Ι δ€€ ίΐιαΐ; ίΐιοα εγΙ ηβατ ίΗβ βικί. 

[Εχίί ΑΠΤΕΜΙίί. 

Ηίρροι,γτυδ 
ΓΗΓβΛνθΙΙ Ιο α^γ οίβρίΐηΐη^, Μ^ΐάβη Ι^ΙεδΙ. 1440 

Ι,ί^ΙιΙ ίαΐΐδ οη ΐΐιεε 1οη§ ίβΙΙολνδΗΐρ'δ δβνβΓαηοε ί 
Ι.Ο, Ι ΓοΓ^ΐνβ ηιν ί&ΐΗβΓ &1 ίΐιγ δϋΐΐ, 
Αδ ΗβΓθίοΓοΓβ Ιιανβ 1 οΙ)6ν6(1 ΐΗγ ΛνοΓ(1. 
ΑΗ, ο'€Γ ηιίηε ε^βδ ενεη ηολν ΐΗε άαι-ΐίηθδδ άι-ΕΛνδ .' 
ΤαΙνΘ, {άΙΙ^^τ, Ιίΐίίβ ηι^ ΐ30(Ιν αηά υρΓαίδβ. 

ΤΗΕίϊΕυδ 
ΑΗ ηιο ! Λνΐιαΐ θοδΐ ΐΗοα, οΐιΐΐά, ϊο Η&ρίβδδ ηιβ ? 

Ηίρροι,γτυδ 
Ι αηι §οη6— }•€α, Ι Ιίεΐιοΐά ΐΗε ^αϊ^δ οι θβαίΗ ! 

ΤΗΕδΕϋδ 

\\ ίΐΐ: Ι Θάνε ηιε — Άπά τηγ οοηδοΐεηοβ ηιαΓίίεΓ-δΙαίηοίΙ ? 

Ηίρροι,ντυδ 
Νο, ηο ! Ι άο &1)δο1νβ ΐΗεβ οί" πι^ άεπΐΗ. 

ΤΗΕδΕυδ 

Ηολν δα}''δΙ ΐΐιοα ?— άοδί Εδδοΐΐ ηιε οί ΙΗ}- 1)Ιοο(1 ? Ι4δ0 

Ηίρροι,γτυδ 
Ι οαΐΐ ίο Λνΐΐηεδδ Βο\ν-(^υ€€η Αηεηιίδ. 275 ΙΠΠΟΛΥΤΟ:^ 2ΤΕΦΑΝΗΦΟΡ02 

ΘΗ2ΕΤ2 

ώ φίλταθ', ώ? ηενναίο<ζ βκφαίνα ττατρί. 

ΙΠΠ0ΛΤΤ02 

τοίώνΒε τταίΒων γνησίων εΰχου Ύνχεΐν. 

ΘΗ2ΕΤ2 

ωμ,οί φρβνος σή<; ευσεβούς τε κά'γαθή<ζ. 

ΙΠΠ0ΛΤΤ02 

ώ χαίρε και συ, χαίρε ττολλά μοί, ττάτερ. 

ΘΗ2ΕΤ2 
μι'] νυν 7Γ/θοδω? με, τβκνον, άΧλα καρτερεί. 

ΙΠΠΟΛΤΤ02 

κεκαρτερηται ταμ- 6\ω\α γα/?, ττάτερ' 
κρύψον Βε μου ττρόσωττον ώς τάχος ττεττΧοι,ς. 

ΘΗ2ΕΤ2 

ώ κΧείν ^Αθηνών ΙΙαΧλάΒος θ" ορίσματα, 
1460 οίον στερησεσθ^ άνΒρός. ώ τΧημων εγώ• 

ώ9 ΤΓοΧλά, Κύττρι, σων κακών μεμνησομαι. 

ΧΟΡ02 

κοινον τόδ' αχός ττάσι ττοΧίταις 
ηΧθεν άεΧτΓτως. 

ΤΓοΧλών Βακρύων εσται ττίτυΧος' 
των ^άρ με'-^αΚων άζίοττενθείς 
φήμαι μάΧλον κατέχουσιν. & μάκαρ, ο'ίας βλαχβϊ τιμάε, 
Ίηττόλυθ' ίήρωί, δίά σοφροσύνην 
οΰτΓοτ€ θνητοΊε 
άρετη5 άλλη 5ύναμι$ μβίζων 
■ήλθί Ύαρ η ττρόσθ' ί) μίτότησθίν 
τηε (ύσίβίαΒ χάρίί εσθλή. 276 Ηίρροι,γτυδ 

ΤΗΕδΕϋβ 

ΟβίίΓΡδί;, Ηονν ηοΙ)ΐ€ δΗοΛν'δί ΐΗου Ιο ίϊ\γ δίτο ! 

Ηίρροίγτυβ 
Ργβ}' ίο Ιιανβ δϋοΗ δοπδ — δοηδ ΐη λνβάΙοοΙί Βογπ. 

ΤΗΕ8Ευδ 

\νο6 ί'οΓ 1Η}' ΓβνβΓεηί; δουΐ, ίΐι^ η^Ηΐεουδ Ιι^Άτί ! 

Ηίρροι,γτυδ 
ΓίΐΐΗβΓ, ίαΓβλν6ΐ1 ΐΗου ίοο — υηίοΐά Γ&Γ6\ν€ΐ1δ ! 

ΤΗΕδΕυδ 

ΡοΓδ&Ιίβ τηε ποί^ τηγ δοη Ι — 1)β δίΓοη^ ίο 1)6αΓ ! 

Ηίρροι,ντυδ 
Λί}' δίΓβη^ίΙι 18 ον6Γΐ)θΓη6 — Ι αηι §οη6, ηΐ)- ΓαίΙιβΓ. 
ΟονεΓ ηι^ ί&06 \νίίΗ ηιαηίΐεδ \νΐί1ι ά\\ δρ66(1. [^Όίεχ. 

ΤΗΕδΕυδ 
Ο Ιίουπάδ ο£ ΑίΗεηδ, ΡϋΠ&δ' §1οηουδ τ^αΐτη, 
\νΐιαί 1ΐ6Γ0 Λνϋΐ 1)6 Ιοδί ίο ^ου ! ΥΥοε'δ ηΐ6 ! 1460 

€}'ρπδ, ΙιΟΛν οί"ί δΐιαίΐ 1 ιέο&Π ίΗ^ ΛνΓοη<ζ ! 

ΟΗΟΚυδ 

Οη ί1ΐ6 οΐί^' ΙίΓιίΙι Ιίσΐιίεοί α δίΓοΙνε Λνίίΐιουί Λν&Γηίη^, 

Οη ίΐΐΐ ΙιβΗΓίδ άεδοίπϋοη. 
Κίΐίη (Ιο\νη^ Ο ν6 ίαδί-άι-ορρίη^ ίεαΓδ οί οογ ιηοιίΓηΐη^ ! 
λνΐιεη ί1ΐ6 ηιίί^ΐΊί^ &γ6 ίαίΐεη, ίΙιεΪΓ 1)ίΐι•ΐϋ1-οί)1αίίοη 

Ιδ ί1ΐ6 Λνϋϊΐ οί 3. ηαίϊοη.ι 

[Εα:6ηηί ΟΜΝΕβ. 

^ 1462-66 αΐίικίβ ίο ίΗβ οΐβ&ίΐι οί ΡβΓΪοΙβδ, \νΗίο1ι Ηαρρεηβά 
εΗοΓίΙν Ι^είοΓβ Ιΐιβ Γβρι-εδβηΐ&ΐϊοη οί ίΐιΐδ ρΐαγ. ΤΗθ ροβΐ ϊη 
ίειοί ο•1ι&η§β(1, ίο ηιεβί, ΐΐιβ οου&δϊοη, ίΐιβ οη^ίη&Ι βη(ϋη§, 
ννΐιίοΐι Γ&η ί1ιιΐ3 : — 

Ο Ι^Ιβδΐ, οηβ, Λνΐιαί ΗοηουΓδ Ιιανβ ί&Πβη ίο Ιΐιοβ, 

Ο ΙιβΓο, 1)«οίΐυ5β οί Ιΐι^ οΗ&Βΐίίν ; 

ΝενθΓ δΗαΙΙ αιιι;1ιΐ Ι^β ιηοΓβ οί \νοΓί1ι 

ΤΙι&η νίταιβ ιιηΐο ΐΐιβ δοηδ οί βαπΗ ; 

ΓοΓ δοοη ΟΓ Ιαΐβ οη ΐΗβ ίβ&Γ οί βοά 

ϋοοιίΐ^ ΓβλνίΐΓά δΐιαίΐ 1)6 ί>β3ΐο\νβίΙ. 

[8ΐοί)3,6α3, ΓΙοτϊΙερΐηηι.'] 

277 ΑΚΟϋΜΕΝΤ 

\νΜΚΝ ΐΗβ ίΐ6Γ063, ηΐιο 6ΎηΙαΙ ίη ίΐιβ ί/ιίρ Ατ§ο ίο 6ήηβ 
/ΐ07η6 ΐΗα ϋοΐίΐαη ΓΙββεε, ααυιβ Ιο Ι/ιβ Ιαηά ο/ ΟοΙε/ιίχ, 
ΐΗει/ [οιιηά ίΐιαί Ιο ινίη ί/ιαΐ ίΓεαχιΐΓβ τναχ α άεεά ρααήησ 
Ιΐιβ ιηΐσ/ιί ο/' ΊΐιοΗαΙ τηαη, ίο ΙβΓΓώ/ί/ τναχ ϊί ξηαιάεά ίι^ 
ιηοηαΙεΓβ νιασίναί, ενβη /ίΓβ-^τβαΙ/ιί)}^ ΰιιΙΙ^ αηά αη ιιη- 
ίίεβρυισ (Ιτίιίίοη. ΒηΙ ΑρΙίΓΟίΙιΙβ οαη^βά Μεάεα ΐΗε 
^0Γ06Γ€^8, (Ιαι/σ/ιΙβΓ ο/" Α66ΐ€8 ΐΗβ Ιάϊΐξ ο/ ΐΐιβ Ιαηά, Ιο 
Ιονβ ,Ιααοη ΙΙιβίΓ οαρίαίη, 80 ΐΗαί ό?/ Ιιβν ιναξίο Ηβ ονβΓ- 
ααιηε ΐΗε ίηΙΙε αηά ίΐιε άτασοη. ΤΗεη ^α8οη Ιοοίί ΐΗε 
ΡΙεεεε, αηά Μεάεα ιν'ιΐΐιαΐ, /ογ ΐΗαί Ηε Ηαά ρΐεάξεά Ιώη 
Ιο ινεά Κετ Ίη ΐΗε Ιαηά ο/ Οτεεεβ. Βηί αβ ΐΗεχ) βεά, 
ΛΙ>8ΐ)7Ίη8 Ηετ ίνοΙΙιεΓ ρΗΐ•8ηεά ίΗεηι ινιίΗ α Ηθ8ί ο[ παν, 
τι^εΐ 1)1/ Μεάεα'8 άείΊ8Ϊησ 7ΐ•α8 Ιιε 8ΐαϊη. Λο Ι/ιει/ οαηιε ίο 
ΐΗε Ιαηά ο/ Ιοΐ€θ8, αιιά Ιο Ρ6ίία8, ινίιο ΙιεΙά ίΐιε Ιίΐηξάοιη 
η)ΗΊε}ι ινα8 ^α8οη8 ο/ ΐ'ϊφί. Βηί Μεάεα ίι/ Ηεν ιηασίο 
ινΓοησΙιί ηροη ΡεΙΐα8 άαην/ιίβΓ8 80 ίΗαί ίΚεχ) 8ΐειυ ΐΗείτ 
/αΐΗεν. Υεί 1)ΐ/ Γεα8οη ο/' νιεη8 /ιογγογ ο/ ί/ιε άεεά νύσΐιΐ 
ηοί ^α8οη αιιά Μεάεα αΙ)Ίάε ίη ΐΗε Ιαηά, αηά ίΐιεί) εαιηε ίο 
€οήηΐΗ. Βηί ίΙιειε αΐί Ίηεη τε]οΊεεά βοτ Ιΐιε οοιη'ιησ ο/ α 
Ιιετο 80 ηιίσΐάι/ ίη παν αηά α Ιαάχ) τεηοινηεά βοτ ινί8άοηι 
ηηεαήΐιΐχι , /ογ ίΐιαΐ Μεάεα ιια8 ξταηάεΐηΐά οβ ίΗε 8ηη- 
§οά. Βηί αβετ ίεη \)εατ8, Οτεοη ίΗε /ϊίη§ ο/ ίΗε Ιαηά 
8ραΙΐε ίο 3α8οη, 8αι^ίησ^ " Σο, Ι ινίΙΙ ριε ΐΗεε »/^ άαιισΗίεν 
ίο ?νί/ε, αηά ίΗοιι 8ΗαΙί Γεΐ§η αβεΓ νιε, ίβ ίΗοη ινίΐΐ 
ρηί αηατ^ ίΗτ) τνίβε Μεάεα; 6ηί Ηετ αηά Ηετ ίτνο 8οη8 
ινίΙΙ Ι 1)αηΪ8Η /τοιη ίΗε Ιαηά." 8ο ^α8οη εοη8εηίεά. 
Αηά οβ ΐΗί8 ΙεβΙί ί/ηησ8 8ί7•αησε αηά αη'/ηΐ, ιιΉίεΗ ατε 
ίοΐά Ηεκεϊη. 

νοί- IV. κ ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΡ0Φ02 

ΠΑΙΔΑΓΠΓΟ^ 

ΜΗΔΕΙΑ 

ΧΟΡ02 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΚΡΕΠΝ 

ΙΑ2ΩΝ 

ΑΙΓΕΥ2 

ΑΓΓΕΛ02 

ΠΑΙΔΕ2 ΜΗΔΕΙΑ2 ϋΚΑΜΑΤΙ8 ΡΕΚ80ΝΑΕ 

ΝϋΚ3Ε ορ Μεοεα'3 Οιιιι,οκεν. 

ΟιΙΙΙ.ΟΚΕΝ'3 ΟυΑΚΟΙΑΝ. ^ 

ΜΕϋΕΑ. 

ΟΐΙΟΚϋδ ΟΡ ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝ Ι.ΑΟΙΕ3. 

ΟκΕΟΝ, Κχη^] ο/ ΟοήηίΚ. 

^Α80X. 

ΑΕΟΕϋδ, Κίιΐί/ ο/ ΑίΚβηβ, 

ΜΕ35ΕΝΟΕΚ. 
0ΗΙΙ.ΟΚΕΝ ΟΓ ΜεΌΕΑ. 

ΤΗβ δοβηβ 13 ϊη ίΓοηΙ, ο£ ^&3οη'3 Ηου86 άΙ Οοηηΐΐι. 

1 Ραίάα^ορη». — Α ΙηΐΒίεά βΟΓναιιΙ;, Γε3ροιΐ8ίΙ)1β ίοΓ Ιίβορίη^ Ιΐιβ 1)θ78 
οαί οί Ιι&πη'δ χνα^' : 1ιβ νναβ ρΓοβοηϊ άΙ Ιΐιβίι- 8ροΓΪ3, αοοοΓηραπΐεά Ιϊιβηι Ιο 
Εηά ίΓοιη εοΗοοΙ, &ιΐ(1 ηενβΓ ΙεΙ Ιΐιβιη Ι3β ουί οί Ιαίβ βϊ^ΐιί;. Α δίιηίΙίΐΓ 
ίηβΐίΐαΐϊοη Ϊ3 ίϋΐηίΙίαΓ Ιο Εη^ΐίϋΐιιηεη ΓεδΜεηί, ϊη Ιηάϊβ, ΜΗΔΕΙΑ . ΤΡ0Φ02 
ΕΓ<9' ώφελ' * Αρτους μη Βίατττάσθαί σκάφος 
Κ^όΧχων 69 αίαν κυανεας ^νμττΧη'γάΒας, 
μηΒ^ βν νάτταίσι ΥΙι^Χίου ιτβσείν ττοτε 
τμ.7]θ€Ϊσα ττεύκη, μη8' ερετμώσαί χέρας 
άνΒρων άριστβων οΐ το ττά'^χρυσον Ββρος 
ΐΙεΧία μετήΧθον. ου <^αρ αν Βεσττοιν εμη 
Μ7;δ6ία Ίτνρ'^ους <γής εττΧευσ ΙωΧκίας 
ερωτί θυμον εκττΧα'^εΙσ ^Ιάσονος, 
ούδ' άνο ΰτανε φ ττείσασα ΤΙεΧίάΒας κόρας 

10 ττατερα κατφκεί την^ε <γήν Κορινθίαν 

ξυν άνΒρΙ καΐ τεκνοισιν, άνΒάνουσα μεν 
φν^τ) τΓοΧίτων ων άφίκετο χθονα, 
αύτη τε ττάντα ξνμφερουσ 'ϊάσονί* 
ηττερ μεγίστη '^ί'^νεται σωτηρία, 
όταν ^ννη ττρος άνΒρα μη Βίχοσταττ}. 
νυν δ' έχθρα ττάντα, καΐ νοσεί τα φίΧτατα. 
ττροΒούς <^άρ αυτού τέκνα Βεσττότιν τ εμην 
'γάμοίς ^ Ιάσων βασ ίΧίκοΙς ευνάζεται, 
ηημας Κρέοντος τταΐΒ', ος βίσυμνα χθονός' 

20 ίάηΒεία δ' ή Βύστηνος ήτιμασμένη 

βοα μεν όρκους, άνακαΧεΐ δβ Βεξίάς 
ττίστιν με^ίστην, καΐ θεούς μαρτύρεται 
οίας αμοιβής εξ Ιάσονος κυρεΐ. 
κείται δ' άσίτος, σώμ ύφείσ άΧ^ηΒόσι, 

284 ΜΕΟΕΑ 

ΕηΙβτ Νυκ8Ε ο/ Μβάϋαα αύΐάτεπ. 

ΝυκδΕ 
\νουι>ο Οοά ΐΗίΐΙ Ατ^ο'δ Ηυΐΐ Ιιαά ηενβΓ ί1ο\νη 
ΊΊίΓοιίίτΙι ΐΗθ56 1>1α6 Οΐαδίπη^ Κοοίίδ ίο €ο1οΗί3- 

ΝοΓ Ιΐιαΐ ΐ1ΐ6 αχ6-1ΐ6\ντι ρίηβ ίη Ρβΐίοη'δ ^Ιεηδ 

ΕνβΓ Ιιαύ ήιΠεη^ ηοΓ βΙΙβίΙ ΛνίίΗ οαΐ'δ ίΐιβ Ηαηάδ 

ΟΓ ΗβΓΟ-ρΓΐηοβδ, Λνΐιο αϊ Ρείίαδ' ΙιβδΙ 

^υ^51;^(^ Ιΐιε Οο1(1βη ΓΙοεοε ! Μγ ΓηΐδίΓβδδ Ιΐιεη, 

Μ^^1ίία, ηβ'θΓ Ιιαά δαϋβά Ιο Ιοίοοδ' ΙολνβΓδ 

\νί1:1ι Ιονε ίοΓ ^ί1δοη ίΐιηΐΐεά ΐΙίΓου^Η αΐΐ Ηθγ δοαΐ, 

ΝοΓ Ιΐίΐά οη ΡβΗαδ' {3ίΐιι<;1ιΐ;6Γ5 ΛνΓοιισΙιΐ ίο ύαγ 

Τ1ΐ6ΪΓ δίΓ6, ηοΓ ηολν ΐη ΐΗίδ ΟοηηΐΗΐϋη Ι&ηά 

ϋλνεΐί; ΛνΐΐΙν^εΓ Ιοί'ά Άηά ολύλάταη, ^Ιίκΐίΐεηΐησ 

Β}' Ιΐιϊδ 1ΐ€Γ 6χίΐ6 ίΗεηι Λνΐιοδβ Ιαηά Γ6θ6Ϊνο(1 1ι6γ, 10 

Υ6Η^ απά ίη α11 ΐΐιίησδ δ6Γνίη§ ^Η5οη'δ λνεαΐ, 

\νΐήο1ι ΐδ Ιΐιε οΐιΐεί δαίναΐίοη οί ίΐιβ Ηοιηβ, 

λνΤιεη Λν'ΐίβ δΐαηάδ ηοΐ βΧ ν&παηοβ Λνί1:ΐΊ 1ί6γ ΙοΓίΙ. 

ΝοΛν α11 ΐδ ΙιαΙίΈά : Ιονε ίδ δίοΐίηεδδ-δίποΐίεη. 

ΓοΓ ^Βδοη, ΐι-αΐΙοΓ Ιο Ιήδ 1)3ΐ)6δ απά ΗβΓ, 

Μ}^ ιηΐδΐΐ'εδδ, Λνεά^εΐΠ λνί1;1ι α οΐιίΐά οΓ 1ώι§8, 

ΒαυσΙιΐεΓ οί ΟΐΈοη τυΙβΓ οί ΐΐιε Ιαπά. 

Αηά, δΐί^ΐιίεά ΐΐιυδ, Μβάεα, Η&ρίβδδ Λνϊίε, 

Οπ€δ οη ΐ1ΐ€ οαΐΐΐδ, ίηνο1ν€δ Ιΐιαΐ ηιΐσΐιίίεδί: ρΐβθ^ε 20 

Οί Ιΐιβ π^Ηΐ \\ΆΏ.ά, Β,Τίά ο&ΙΙδ ΐΐιε Οοάδ ίο Λνΐΐηεδδ 

\\Ίια1: τοοοηιρεηδε ίΓοηι ^αδοη δΐιε τεοείνεδ. 

ΓαδΙΐη^, Λνϊΐΐι 1ΐηιΙ)δ ίη ^ΓΪεΓδ &ΐ3Ληάοηηΐ€ηί; 

285 ΜΗΔΕΙΑ 

τον ττάντα συντήκονσα Βακρύοις χρόνηρ, 
εττεί 7Γ/9ο? άνΒρος -^σθετ ηΒικημένη, 
ούτ ομμ Ιτταίρουσ οΰτ άτταΧλάσσουσα <γή<ζ 
ττρόσωτΓον ως δβ Ίτίτρος η θαΧάσσιος 
κΧυΒων ακούει νουθετουμίνη φίΧων 

30 'Τ)ν μη ττοτε στρίψασα ττάΧλευκον Βερην 

αύτη ττρος αύτην ιζατερ άττοίμώζγ) φίΧον 
καΐ ^αΐαν οϊκους θ\ ους ττροΒοΰσ άφίκετο 
μετ άνΒρος 09 σφε νυν άτίμάσας εγει. 
εηνωκε δ' η τάλαινα συμφοράς νπτο 
οίον ττατρωας μη άττοΧείττεσθαί χθονός. 
στν^εΐ δβ τταΐΒας ούΒ^ ορωσ ευφραίνεται. 
ΒεΒοικα δ' αύτην μη τί βονΧεύστ] νέον 
βαρεία ^αρ φρ7ίν, ούΒ^ άνεξεται κακώς 
ττάσγουσ' βγωδα τηνΒε, Βειμαίνω τ ε νιν, 

40 [μη θηκτον ωστ) φάσηανον Βι ήττατος, 

σί^τ} Βόμους είσβάσ , ϊν εστρωται Χεχ^ος, 
ή καΐ τύραννον τον τε ηημαντα κτάνχι 
καιτειτα μείζω συμφοραν Χάβτ) τίνά.] 
Βείνη <γάρ' οΰτοι ραΒίως γε συμβαΧών 
εχθραν τις αύτη καΧΧίνικον οϊσεται. 
αλλ' ο'ίΒε τταΐΒες εκ τροχών ττετταυμενοι 
στείχουσι, μητρός ούΒεν εννοούμενοι 
κακών νεα 'γαρ φροντίς ούκ άΧ^εΐν φιΧεΐ. 

ΠΑΙΔΑΓηΓ02 

τταΧαιον οΧκων κτήμα Βεσττοίνης εμης, 
50 τι ττρος ττύΧαισι τήνΒ^ αηουσ ερημίαν 

εστηκας, αύτη θρεομενη σαυτη κακά ; 
ττώς σου μόνη ^ΙηΒεία Χείττεσθαι θεΧει ; 

ΤΡΟΦ02 

τέκνων οιταΒε ττρεσβυ τών ^Ιάσονος, 
χρηστοΐσι ΒούΧοις ξυμφορα τα Βεσττοτών 
286 ΜΕΌΕΑ 

Γΐυη^ άο\νη, δ1ΐ6 Λνεερδ ίίικί ΛναδΙβδ ΙΙιγοιι^Η &11 Ιΐιε 

άΆγ5 
5ΐηο6 ίίΓδί; δΐιβ Ιί,ηεΛν Ιίογ ΙοΓίΙ'δ λυγοπ^ (3οη6 Ιο ΗβΓ, 
ΝβνβΓ υρΗΓίϊη^ 6}'6, ηοΓ ίυΓπίη^-ίίνί'Γ 
Γγοπι εαΓί^Η 1ι€Γ ϊάοο. Νο ιηυτα Ιΐΐίΐη τοοίί ογ δβα-λν&νβ 
Η6ίΐΓΐν€η6ΐ;Η δΐιε Ιο ίπεικίδ ίΥίΆΪ οουπδεί Ιίογ ; 
5&νΐη^ αί Λνΐιΐΐ^δ, ΛνΗεη, Ηί1ΐη|τ Ιίογ Λνΐιϋε ηβοΐί, 30 

Το ΙιεΓδεΙί δ1ΐ6 Λνπΐΐδ 1ί6γ ίαΐΗεΓ οηοε \)6\ο\ί:ά, 
ΗβΓ 1;ιπ(3, ΙιβΓ ΙιοΐΏ6, ίοΓδίΐΙίΐπ;^ ^νΐιίοΐι δίιε οηγώο 
ΗΐίΙιβΓ \νΐ1;1ι Ηϊγπ Λνΐιο Ιιοΐάδ 1ι6γ ηολν οοηίεΓηηεύ. 
Αίαδ ίοΓ ΗβΓ ! δ1ΐ6 1<ηο\νδ^ Ι^^ αίΏϊοΙΐοη ΐ&υ§Ηΐ;, 
Ηολν ^οοά ΐδ ίαΐΗοΓίαηά υηίΌΓ£6ίί;6ά. 
51ΐ6 ΙοίΐίΗεδ Ιΐ€Γ Ι3ίΐ1)6δ, ^ο^δ ηοΐ 1)6ΗοΐΓΐΐηί^ ίΐιβιη. 
Απα \\ΉΗί; δΐιε ΐΏβ,γ άενίδε Ι άτ^Άά Ιο Ιΐιϊηΐν. 
Ογιγώ ΐδ 1ΐ€Γ δρΐπί, οη6 Ιΐιαί \νΐ11 ηοί 1)ιόο1<: 
Μΐ5Ηαη(11ίη§ : γ^Ά, Ι Ιίηολν ΙιβΓ, αηά Ι ΓεαΓ 
Ι^βδί Ιο 1ΐ6Γ 1)η(1α1 1)0Λν6Γ δΗε δοίΐΐγ δίβαΐ, 40 

Αηά ίΙίΓου^Ιι ΗεΓΟλνη Ιιεαπί; ίΙίΓαδΙ: ΐΗε λνΗοίΙεά ΙίπίΓε, 
Ογ δία^ ΐΗε Ινίησ άπα Ιιίιη Ιΐιαΐ; Λνεάδ Ηΐδ οΙιϊΜ, 
Απά §6ΐ ΗοΓδεΙί" δοιηβ άοοηι γαί ΛνοΓδβ Ιΐιεί'οΐ^γ ; 
ΓοΓ άίίησοΓοαδ ΐδ &1ΐ6 : λυΉο Ι^εσϊηδ ά ί&ηά 
\νΐ1:1ι 1ΐ€ΐ% ηοί δοοη δΐιαίΐ δΐη§ Ιΐΐ6 Ιπυιτιρ1ι-δοη§. 
ΒαΙ 1ο_, 1ΐ6Γ ΐ30}'δ, Ιίΐ6ΪΓ Γ&οίη^-δροΓΐ ρυΐ \)γ, 
ΌτΆνί ηβΕΓ, &11 ΟΕΓβΙθδδ ο£ ϊΗοϊγ ιηοΐΙιεΓ'δ \νΐΌη§5, 
ΓοΓ 11ί6 >'ουη§ ΙιοαΓί; Ιονβδ ηοΙ Ιο Ι^ΓΟοά ΐη §ήαί. 

ΕηίβΓ ΟΗΙίΟΚΕΝ'δ ΟυΑΚΟΙΛΝ, 7νίΐΛ 6θ1/8. 
ΟΗΙΙ,ΟΚΕΝ'δ ΟυΑΚΌΙΑΝ 

Ο ΛηοΙεηΙ οΗαΙίιεΙ οί 1117 ιηΐδίΓεδδ' Ηοηιβ^ 

\νΐΐ7 8ίΙ ίΐιε §&ΐ;6δ Ιΐιιΐδ Ιοηείγ δΐαηάεδΐ ΐΗοα, 50 

ΤΗ^δεΙί" αηίο ίΗ^δ^1£ άΐδοουΓδΐη^ ΐΐΐδ ? 

Ηο\ν \νΐ11δ ΜεάβΕ Ιο 1)β ΙείΊ: ο£ Ιΐιβε ? 

ΝυΚδΕ 

Ο §τ&γ &1:1:6η(3αη1; Ιΐιου οί" ^Εδοη'δ δοηδ, 

Τ1ΐ6 Ηβ^Γΐδ οί" ίίΐΐίΗί'υΙ 86Γν£ΐηΙ;δ δΐϊΐΐ »γ6 1:ουο1ΐ6(1 

2δ7 ΜΗΔΕΙΑ 

κακώ^ ττίτνοντα καΧ φρβνων άνθάτττβται. 
β^ω Ύαρ 669 τοΰτ βκβββηκ αλ^η86νο<;, 
ίόσθ' ΐμβρός μ ϋητηΧθε γ^ τε κονρανω 
Χεξαί μοΧούστ] Βεϋρο Μτ/δβ/ας τύχας, 

ΠΑΙΔΑΓηΓ02 

ουττω ^αρ η τάλαινα τταύβταί <^6ων ; 

ΤΡ0Φ02 

60 ζη\ώ σ' εν αρ-χτ) ττήμα κούΒεττω μεσοΐ. 

ΠΑΙΔΑΓηΓ02 

ώ μώρος, εΐ χ^ρη Βεσττότας είττεΐν τόΒε' 
ώ^ ούΒεν ο18ε των νεωτέρων κακών. 

ΤΡ0Φ02 

τί δ' εστίν, ώ ^εραιε ; μη φθονεί φράσαι,, 

ΠΑΙΔΑΓηΓ02 

ούΒεν μετέ^νων καΐ τα ττροσθ βίρημενα, 
ΤΡ0Φ02 

μη, ττρος Ύενείον, κρντττε σννΒουΧον σεθεν 
σί^ην 7«/?, 66 χρή, τών8ε θησομαι ττέρι. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ02 

ηκουσά του λ€γοι^το? ου Βοκών κΧύειν, 
ττεσσοί)^ ττροσεΧθών, ένθα Βη τταΧαίτατοί 
θάσσουσι, σεμνον άμφΐ ΪΙειρήνη^ ΰΒωρ, 
70 ώς• τούσΒε τταίδας• γτ}^ έΧάν Κ^ορινθίας 

συν μητρί μεΧλοί τήσΒε κοίρανος γθονο'ζ 

Κρέων. 6 μεντοί μύθος εΐ σαφη<ζ 68ε 

ουκ οίΒα' βουΧοίμην δ' αν ουκ είναι τόΒβ, 

ΤΡΟΦ02 

καΐ ταΰτ Ιάσων τταΐΒας εξανεξεται, 
ττάσχοντας, εΐ καΐ μητρΙ Βίαφοραν έχει ; 

ΠΑΙΔΑΓηΓ02 

τταΧαια καινών Χείττεται κηΒευμάτων, 
κούκ εστ εκείνοι τοϊσΒε 8ώμασιν φίΧο<;. 
288 ΜΕΟΕΑ 

Βγ ί\]-\)βΙ'\ά\η^ ΓοΓίυηβδ οΐ Ιΐιείτ ΙοΓοΙδ. 
ΓοΓ Ι Ιι.ινε 5υη1< Ιο βποΙι ά (ίερίΗ οΓ ί^πεί, 
'ΓΙΐίΐΙ: 퀕ΊΓπΐη|τ ΐοο1< ηιε ΙπΙΙΐθίΛν.'ίπΙ Ιο οοηιβ 
Ληοΐ ΙοΠ Ιο €λγ11ι Ηη(1 Ιιε.-ινεη ηι^ Ιαϋν'δ ρΙΐ^Ηΐ. 

ΟΗΙίηίίΕΝ'δ ουΑκηίΑΝ 
ΟεαδβΐΗ ηοΐ γ^ί ΐΐιβ 1ι;ΐ{)1&55 οηε ίιοηι ηιο&η ? 

ΝυπδΕ 
θ€&56 ! — ΗθΓ ρ?ιίη δΟΗΓοε ΐ36συη, ίαπ ίΐΌπι ίΐδ Ηεί^ΙιΙ ! 60 

ΟΗΠ.ηΠΕΝ'δ ουΑπηίΑΝ 
ΑΗ ΓοοΙ ! — \ΐ οηε ιη;ιν δπγ ϋ οι Ιιίδ 1θΓ(1δ — 
Ι^ϋΐΐε δ1ΐ6 1ίηο\\'€ΐ:Ιι οί" ίΐιε ΙαΙβδΙ 1)1υλν. 

ΝυκδΕ 
\νΐιαί; ίδ α, αηοίβηΐ ? Οι-υίΐ^β ηοΐ Ιΐιοα Ιο Ιεΐΐ ηιβ. 

ΓΙΙΙΙ,ηηΕΝ'δ ΟυΑΠΟΙΑΝ 

Χαυ^Ηί; : Ι Γβρεηί; ηιε οί Ιΐιβ \νοΓ(1 ίΙι&Ι; 'δοαρεά Γπβ. 

ΝυκδΕ 
\ίΐ^, \)γ ί\ιγ 1>βείγά, ]\ϊάβ ηοί ίΓοηη ΓεΙΙολν-ΙΙΐΓίΐΙΙ — 
8ίΐ6ηο€, ίί ηεεά \)&, Λνίΐΐ Ι Ινθερ 11ΐ6Γ6θί". 

ΟΗΙΙ,ΟΙΙΕΝ'δ ΟϋΑΚΟΙΑΝ 

Ι 1ΐ€ίΐΓ(1 οηε δίΐ}'ϊη^ — {(^ϊ(ζη\η<τ ηοΐ ίο \\€ατ, 

Αδ Ι οΐΓ6Λν η6αΓ ΐ1ΐ6 οΙγΙ δίοηε δεαίδ, λνίτετε δϊί; 

ΊΊΐ6 αηοίεηίδ Γουηθ ΡεΪΓΘηε'δ ΙΐίίΠοΛνεοΙ ίουηί;^ — 

" Ου^οώ, ΐΗίδ Ιϋπά'δ \θγά, ]"δ 3ίΙ ροΐηί Ιο 1)αηΐδ1ι 70 

ΜοίΗεΓ Άπά δοπδ ίΐΌηι δοϋ ΟοΐΊηΐΙιΐίΐη." 

ΗολνΙ)€ΪΙ:, ϊί" ί\\ϋ Ιαίε 1 1ΐ6ϋΐ•(] Ι^ε Ιηιβ 

Ι 1<:ηο\ν ηοΐ : ίίΐϊιι \ν6Γ6 Ι ΐί \ν6Γ6 ηοΐ δο. 

ΝυΚδΕ 

\νί11 ^£ιδοη 1)Γοο1ί δυοΗ άθαίΐπσ Λνΐΐΐι Ηίδ δοηδ^ 
ΤΗου^Η ίι-οιη ΐΙιεΪΓ ιήο11ι€γ Ηε 1)6 Λν1ιο11}' εδΙίΈπ^εά ? 

ΟΗΙίΟΓΙΕΝ'δ ΟυΑΙΪΟΙΑΝ 

ΟΜ ]3οη(1δ οί" Ιονβ αΓε &}'€ οαΐΐ'υη 1>γ ΐβ^Ι 
Οί" ηβλν : — ηο ί"ΓΪ€ηά ίδ /ιβ ιιηΐο ΐΗΐδ Ηουδβ. 

289 ΜΗΔΕΙΑ 

ΤΡ0Φ02 

άττωΧόμεσθ* άρ , εΐ κακόν ττροσοίσομεν 
νέον ΊταΧαιω, ιτρίν τόδ' εξηντΧηκεναι, 

ΠΑΙΔΑΓηΓ02 

80 άταρ συ γ', ου ^αρ καιροί εΙΒεναι τόδε 

ΒεστΓΟίναν, ησύχαζε καΐ σί^α Χό^ον, 

ΤΡ0Φ02 

ώ τεκν , ακούεθ" οίο^ εΐζ νμάζ ττατήρ ; 
οΧοηο μεν μη' Βεσττότη^; ^γάρ εστ εμοζ' 
άταρ κακός γ ών 669 φίΧουζ άΧίσκεται. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ 

τί9 δ ούχΙ θνητών ; άρτι 'γΐ'γνώσκείς τόΒ^, 
ώί 7Γα9 τί9 αυτόν τον ττεΧα^ζ μάΧΧον φίΧεΐ, 
οι μεν Βίκαίως, οΐ δβ καΐ κερΒους χάριν, 
€1 τονσΒε ^'εννης είνεκ ου στερηει ττατηρ. 

ΤΡ0Φ02 

ί,'τ', ει) Ύαρ εσται, Βωμάτων εσω, τέκνα, 
90 συ δ* ώ9 μάΧίστα τούσδ' ερημώσας εχε, 

κ αϊ μη ττέΧαζε μητρί Βυσθυμουμεντ}. 
ηΒη Ύαρ εΙΒον όμμα νιν ταυρουμενην 
τοΓσδ' ώ9 τι Βρασείουσαν ούΒε τταύσεται 
ΎοΧου, σαώ' οΙΒα, ττρίν κατασκη^ΐταί τίνα» 
εχσρου<; γε μεντοι, μη ψυΧουζ, ορασειε τι, 

ΜΗΔΕΙΑ 

Ιώ, 

Βύστανος βγω μεΧεα τε ττονων, 

Ιώ μοί μοι, ττώς αν οΧοίμαν ; 

ΤΡ0Φ02 

τόδ' εκείνο, φίΧοι τταΐΒες' μητηρ 
κινεί κραΒίαν, κινεί Βε χόΧον. 
100 σττεύΒετε θάσσον Βώματος εϊσω, 

καΐ μη ττεΧάσητ όμματος €γγζ;9» 

290 ΜΕΟΕΑ 

ΝυΚ8Ε 

Κυίηβιί \ν6 ίΐΓβ Ιΐιεη, ίί ννε αάά Γγ€51ι ί11 
Το ου, €Γ€ ϋίτΐιίεηεά 1)6 ουτ δΗίρ οί ΐΗί3. 

€ΗΙΙ.ηηΕΝ'8 ΟυΑΗΟΙΑΝ 

ΒυΙ Ιΐιου — Γογ 'ίΐδ ηοί 56Λ5οη ίΐιηί; ί\\γ ]Ά(]γ 80 

δ11ου1^1 Ι^ηονν — Ιίβορ δΐίβηοε, αικί δρε&ΐΐ ώοϊ Ιΐιβ 
Ιαΐβ. 

ΝυΚ8Ε 

ΗβαΓ, 1)&1)68, \νΗ&1 ίίΐΙΙιεΓ ΐΗίδ ΐδ υηίο γου ! 

Ι οϋΓδβ Ηΐηι — ηοΐ; : Ιιε ίδ ιηγ Γπ&δΙβι• δϋΐΐ : 

ΒυΙ Ιο Ιιίδ ίπεηάδ Ηε ϋίαικίδ οοηνΐοΐ; οΓ ί)ίΐδ€η€3δ. 

€ΗΙΙ>ηΚΕΝ'8 ΟυΛΙΙΟίΑΝ 

ννΠ&Ι Γη&η ίδ ηοΐΡ Ηαδί Ιε^ΓηΙ; Ιΐιΐδ οηΐ^ ηο\ν, 
Τΐιαί; ηο ιπίΐη Ιονβδ Ηΐ5 ηεί^ΙιΙ^ουΓ &δ ΙιΐηπδβΙίΡ 
Οοοά οαυδε Η^νβ δοηιε, ννίΐΐι πίοβΙ 'ϋδ ^Γεεά οί §&ίη — 
Αδ 1ΐ6Γ6 : ΐΗείΓ δίΓβ Γογ α Ι^πάβ'δ δαί^β Ιονβδ ηοί ΐΗεδο. 

ΝϋΗδΕ 

Ραδδ ίη, ά^&Γ οΚύάτβη, Γογ ίί δΐιαίΐ 1)6 ννεΐΐ. 

Βιιί; Ιΐιοϋ, 1<:66ρ 111656 ΆρΆΓί Ιο ΐ;1ΐ6 αϋθΓηιοδί; : 90 

Βι•ϊηίΓ Ιΐιειη ηοί ηΐ^Η ΐΗείΓ ηιο11ΐ6Γ αη|τιτ-5ου1(:(]. 

Γογ ΙϋΙε 1 δα\ν 1ι6γ §1ϋΓ6, αδ §1&Γ6δ α 1)υ11, 

Οη ΙΗ656, &δ 'ί•\ν6Γ6 ίοΓ Πΐϊδοΐΐΐεί; ηΟΓ 1ι6Γ ΛνΓΕίΙΐ, 

Ι 1ίηο\ν, δΐιαίΐ €6356, υηΐΐΐ ίΐδ 1ϊ|τ1ι1:ηΐιι^ δίιϊΐίβ. 
Το £ο6δ ηιαγ δ1ΐ6 \νΌΓΐ^ ΐ11, αηά ηοΐ ίο ίιίεικίδ ' 

ΜΕΟΕΑ {1)€ΗΊηά Ιΐΐ6 8€€η68) 

Ο 1ι&ρΐ6δδ Ι ! ο ηιΪ56ΓΪ6δ 1ΐ6αρ6ί1 011 ηιΐηε Ιιεαά Ι 
ΑΗ ιη6 ! ε1ι ιηβ ! \νοα1ά Οοά Ι \ν6Γβ άεαά ! 

ΝυκδΕ 
1,0, άείΓϋη^δ, Ιΐιε ίΐιΐη^ Χ\\ά\, Ι ΙοΜ ^ου ! 

Ιο ΙΗ6 11631-1 οί ^ουΓ ιηϋ11ΐ6Γ αδΙΪΓ ! 
Αη(1 ΒδΙΐΓ ΐδ 1ΐ6Γ απσβΓ : \\'ϋ;1ι1ιο1(1 }•ου 100 

Γγοπι 1ι6γ δΐ^ΐιί, €οηΐ6 ηοΐ ηί^Ιι υηΐο 1ι6γ. 

291 ΜΗΔΕΙΑ 

μη^€ ττροσβΧθητ, ά\\α φυΧάσσβσθ 
α^ριον ηθο<; στνγβράν τβ φυσιν 
φρ€νο<; ανθάΒον;. 
ϊτ€ νυν χωρβΐθ' ώ<ζ τάχος εϊσω, 
ΒήΧον δ' άρχή<; ίξαίρόμβνον 
νέφος οΙμω^ης ως τάχ άνάψβί 
μείζονί θυμω' τι ττοτ βρ'^άσβταί 
μβ^αλόσιτΧα'^χνος Βυσκατάττανστο*; 
110 ψυχή Βηχθβΐσα κακοΐσιν ; 

ΜΗΔΕΙΑ 

αιαί, 

βτταθον τΧάμων βτταθον με<^α\ων 
άζυ οΒνρμών ω κατάρατοί 
τταΐΒβς οΧοισθε στυ^βρας ματρο^ 
συν Ίτατρί» καΙ ττάς Βόμος βρροί, 

ΤΡ0Φ05 
ίώ μοί μοι, Ιω τΧημων. 
τί δε σοι τταΐΒες ττατρος άμττΧακίας 
μετίχουσι ; τί τούσΒ' εχθευς ; οίμοι^ 
τέκνα, μη τι ττάθηθ' ώς ύττε/οαλγω. *^' 
Βεινα τυράννων Χηματα και ττως 
120 ολιγ* αρχόμενοι, ττοΧΧα κρατούντες, 

χαΧεττώς ορ'^ας μεταβάΧΧουσιν. 
το <^αρ είθίσθαι ζην εττ ϊσοισιν 
κρεΐσσον εμοί ^ουν, εΐ μη μβ^^/αλω^, 
οχυρώς γ' εϊη κατα'^ηράσκειν* 
292 ΜΕΟΕΑ 

Ηαδίε, ^^€1 γου Λνϋΐιϊη : Ο 1)6λναΓ6 γβ 

Οϊ Ιΐιβ ΐΗοιι«τ1ιΐ5 ίΐ8 α Λνί1ι1-1)ίίίΐ8ΐ: Ιηυοά, 
ΟΓ Ιΐιε ηαΙαΓΘ Ιοο τυΐΐιίοδδ ίο δρϋτε γα 
Ιη ίΐδ άεδρεΓϋΙε ηιοο(1. 

Ραδδ νβ Λνίΐΐιΐη ηοΛν, άκραΓΐίη^ 

νν'ϋΐι ϋΐΐ δ{)€ίίά. Ιΐ ΐδ ρΐαίη Ιο θίδοεηι 

Ηολν Ά ο1ου(1 οΓ ΙαηιεηΙίπίτ, υρδίαι-ϋη^ 
Ργοιπ ίΐδ νΪ6Λνΐ6δδ 1)6ΓΓΪηηϊησ5^ δΐιαίΐ 1)υΓη 

Ιη 1ίυ;1ιΙ;πΐη<Γ8 οί ί\ΐΓν ν€ΐ ίΐίίΓ06Γ. 

λ\Ίι;ι1: (Ιεείΐδ δΐιαίΐ 1)6 ϋαι-^ά οί ΙΙιηΙ; δοιιΐ, 

δο 1ιαιι<Γΐι1;^, λνΐΐϋπ λντοη^'δ ^οαάδ ρΐοχε ΙιβΓ, 

δο 1ιαΐ"(ί Ιο οοηϊΓοΙ ? 110 

[ΕΛ'βΙΐηί 0ΗΙΙ.ΟΚΕΝ Τνΐΐ/ΐ ΟϋΑΗΟΙΑΝ. 

ΜΕΟΕΑ {ί)6ΐηηά ΐΗβ 8ε6η68) 
νΥοθ ! Ι Ιιανε δυίΤεΓβά^ Ιΐίΐνε δαίϊεΓβά .ίοιιΐ ΛνΓοη§δ ίΐιαί; 
ηιαγ ΛνϋΙίΘπ^ ηΐΗγ Λναΐ^εη 
Μί§1ιΐ^ Ι^ιηεηΐΐπ^δ ίυΐΐ Λνεΐΐ ! Ο }'6 οΙιίΙάΓθη 
ΒΟουΓδεά ίΓοηι Ιΐιε λνοηιΐ), 
Ηοπο6 Ιο άεδΐΓϋοϋοη^ ^6 ΙίΐΌοά οί" ε Ιοίΐΐΐιεά οηε ίοΓ- 
δπΐίεπ, ίοΓδαΙ^εη ! [1)1αο]<π65δ οί" (Ιοοιη Ι 

Η €1106 ΛνΐΐΗ }Όΐιι• ίαΐΗ^Γ^ Λπά ρεηδίι οπγ Ιιοηιο ΐη ΐΐιβ 

ΝΌΒδΕ 

ΑΙί ηΊ6, ΐη ΐ1ΐ(? ίίΐΐΗει-'δ οίϊεηοοδ 

λνΐιηΐ; ρίΐΓί Ιιπνβ Ιΐΐ6 1)αΙ)6δ^ ΐΗ&ΐ ΐΗίηε ΗαΙβ 

δΙιοιιΜ 1)1;ΐ5ΐ ΐΐιεηι ? — ίοΗοπι ίηηοοεηοεδ, 
Ηο\ν δοι•6ΐ ν Ι ίεαΓ Γογ }'θαΓ ίαΐβ ! 

Ηολν 1;6ΓπΙ)ΐ6 ρηηοβδ' ηιοοάδ &γ€ ! — 

Ι,οησ Γυ1ίη§, υηδοΗοοΙεά Ιο οΙ)67, — 120 

υηίθΓ§ίνίησ^ υηδίεορίη^ ΙΙιθιγ ίευάδ ανβ : 
ΒεΙΙ^Γ Ηίβ'δ Ιενεΐ Λνα^, Βε ΐΐ ηιίηε, ΐί ΐη ^Γβαΐηεδδ Ι πι&}' ηοΐ^ 
Ιη (^[υΐεΐ; αηά ρεαοβ Ιο §Γθλν οΜ. «93 ΜΗΔΕΙΑ 

των ^αρ μετρίων ττρωτα μεν βίττεΐρ 
τοΰνομα νίκα, 'χρήσθαί τβ μακρω 
Χωστά βροτοίσιν τά δ' ύττβρβάΧλοντ 
ούΒάνα καιρόν Βύναται θνητοΐς' 
μείζονα δ* ατα?, όταν ορ^ισθτι 
130 δαίμων, οϊκοις άττέΒωκεν. 

Χ0Ρ02 
εκΧνον φωνάν, βκΚυον δε βοαν 
τάς Βυστάνου 

ΚοΧχίΒος, ούΒε Ίτω ηιηο<ζ' άΧλά, ^εραιά, 
Χεξον 67Γ* άμφιττύΧου ^αρ εσω μεΧάθρου ^γόον 

εκΧυον 
ουΒε συνηΒομαι, ω ^ύναι, άΧ^εσι Βώματο^;, 
εττεί μοι φίΧον κεκρανται. 

ΤΡ0Φ02 
ουκ είσϊ Βόμοί' φροΰΒα τάδ' ηΒη. 
140 τον μεν <^αρ εχεί Χέκτρα τυράννων, 
η δ' εν θαΧάμοις τήκει βιοταν 
ΒεστΓΟίνα, φίΧων ούΒεν6<ζ ονΒεν 
τταραθαΧτΓομενη φρένα μνθοι,ς, 

ΜΗΔΕΙΑ 

αίαυ, 

Βιά μου κεφαΧάς φΧοξ ουράνια 

βαίη' τι Βε μοι ζήν ετι κερΒο^; ; 

φευ φευ• θανάτω καταΧυσαίμαν 

βιοταν στυ^εραν ττροΧητουσα» 

294 ι ΜΕΟΕΑ 

δλνβεΙβΓ ηαπΊβ Ιΐιαη "ΤΗβ Με^η" δΐιαίΐ γβ Β&γ ηοΐ, 

Αηά ίο ίιΐΒία ϊΐ Ϊ8 δννεείηβδδ υηίοΐίΐ. 
ΒυΙ Ιο ιηεη ηενοΓ ννεαΐ »1)ονβ πκίαδυΓβ 

Αναίΐεά : οη ϋδ ρβπίοαδ Ιιεϊ^Ηί; 
Τ1ΐ6 Οοίΐδ ίη ίΙιοΪΓ ΙιουΓ οί άϊδρΙεαδυΓΰ 

ΤΙΐ6 1ΐ€ανΪ€Γ δηιϋε. 130 

Εη/βΓ•€Ηθκυ8 ο/ €οήηΐΗΐαη Σαάίβχ. 

^ποΗυ3 
Ι Ιιανε Ιΐ€αΓΐ<6ηε(1 ϋΐ€ νοίοε οί ίΐιβ ά&υ^ΗΐεΓ οί Οοΐοΐιίδ, 

Ιΐΐ6 δουηά οί ίΐιβ ΟΓ^ΐη^ 
Οί ίΐιε ηηίδεΓ^-δίΓίοΙίεη ; ηοΓ γ&ί ίδ δ1ΐ6 δΙίΠβά. Νο\ν 

ΙΗθ ίαΐβ οί Η6Γ ίίίΠ, 
Οτ&γ "ννοπΊΕΠ ; ίοΓ ιηοαπεά ΙΙίΓου^Ιι ΐΗβ ροΓοΗ ίΓοιη 

1ΐ€Γ €ΐΐίΐηΊΐ)6Γ ΐΗβ \νίΐϊ1 οί 1ΐ6Γ δί^Ηίπ^ ; 
Αηά Ι οίΐηποί, Ι οαηηοί; 1)6 ξ^^ά \ν\ύ\& ΐΐιβ Ιιοιηε ίη 

αίΗΐοΙΐοη ΐδ Ι^ίη^, 

Τ1ΐ6 Ηοαδο Ι Ηανβ Ιονεά 5θ λνεΐΐ. 

ΝυκδΕ 
Ηοιηβ ? — ]ιοπΐ6 11ΐ6Γ6 15 ηοηβ : ΐΐ: ΙιεϊΗ ναπίδΐιεθ 
3.\ν•άγ : 
ΓοΓ Γπ}- ]οΓ(1 ίο Ά Ιίπάβ οί Ιΐΐ6 ρηποβδ 15 ΙΗγ^ΙΙ ; 140 

Αηά ΓΠ}^ \ίΐάγ ίδ ρίηίη§ Ιΐιβ Ηνείοη^ άβ,γ [δαγ 

Ιη ΗβΓ 1)ο\ν€Γ, απά ίοΓ ηαυ^ΐιΐ 1\\άΙ Ηθγ ίπεηάδ' Ιίρδ 
Οη 1ΐ6Γ ΗβαΓί; τη3.γ ίΗε άβλνδ οί οοπιίοΓΐ ίαΐΐ. 

ΜΕΟΕΑ (ΙβΗίηά ΐΗβ 8€6ηβ8) 

νΥοιιΜ Οοά Ιΐιειΐ ίΐιβ Ηαηηβ οί ΐΗβ ΙίσΗίηίη^ ίΓΟΠι 
1ΐ6αν6η άβδοβηάίη^, άεδοβηοΐΐη^, 
Μίί^ΐιΐ: 1)υηι ΐίιΐΌυί^Ιι ιηίηβ Ιιε&ά ! — ίοΓ ίη 1ίνίη§ 
"ννΗεί'βίη αην πιοΓβ ίδ ναγ ^&ίη ? 
Α1ε8 αηά αίαδ ! ΝΥοαΜ Οοά 1 ηιί§1ιΐ Ι3ηη§ Ιο απ 
6η^1^η^, αη 6ηάΐη<τ, 
Τ1ΐ6 Ιίίε ΐ\ϊ3Χ Ι Ιο^ΐΐιβ, Ά,ηά 1)€ΐιίη(1 ιηε Γηί§1ιί; οαδί; 
ε11 ίίδ ΙΰαΓοΙεη οί ραίη ! 

295 ΜΗΔΕΙΑ 

ΧΟΡ02 
αί€9, ώ Ζβΰ και ηα και φως, στρ. 

ά^άν οίαν α ^υστανος 
150 μίΧττει νύμφα ; 

τ^9 σοι 7Γ0Τ6 τάς άττΧάτου 

κοίτα<; βρος, ώ ματαία, 

σίΓευσει θανάτου τβΧβυτάν ; 

μη^βν τόδε Χίσσου. 

ει δε σο? ττόσΐζ 

καινά Χ^χη σεβίζει, 

κζίνω τόΒε μη χάρασσαν 

Ζ<Γΐ;? σο. τάδε συνοικήσει, μη Χίαν 

τάκου Συρόμενα σον εύνάταν. 

ΜΗΔΕΙΑ 

160 ώ με^άΧα Θε/χί καΐ ττότνι "Αρτεμι, 

Χεύσσεθ^ α ττάσχω, με'^άΧοις ορκοΐζ 
ενΒησαμενα τον κατάρατον 
Ίτόσιν ; 6ν ττοτ' εγώ νύμφαν τ εσίΒοιμ 
αύτοΐ<; μεΧάθροι<; Ο ιακναιο μένους, 
οϊ 'Ϋ εμε ιτρόσθεν τοΧμωσ άΒικεΐν, 
ώ ττάτερ, ω ττόΧις, ων άττενάσθην 
αίσχρώς τον εμον κτείνασα κάσιν» 

ΤΡ0Φ02 

κΧύεθ* οία λέγεί κάττιβοαται 
θεμιν εύκταίαν Ζηνά θ\ ος όρκων 
170 θνητοΐς ταμίας νενόμισται ; 

296 ί ΜΕΟΕΑ 

ΟΗοκυβ 
Ο Ζθϋδ, ΕίΐΓΐΗ, Ι-ί^Ιιί;, άϊά γ^ 1ι6λγ Ηογ, (67γ.) 

ίίυ\ν \ν&ϊΐ€ΐ1ι ΐΐκί λνοε-ΐπάΐοη Ι^ιεαίΗ 
ϋΓ Ιΐιε 13ΓΪ06 ίη οηΠαρρί^δΙ: ρϋ^Ιιί; ? 
\νΐΐΗί; }'6αΓηίη^ ίον νΗηϊκΗεύ θεϋ^ΐιί;, 150 

Ο ραδδϊοη-ίΐΐδίπιυ^ΐιί;, δΗουΜ Ιιανε ηιΐ§1ιΙ 
Το οαυδε Ιΐιββ Ιο λνίδΗ άεπίΠ πεαπεΓ — 
ΊΊΐ6 εηάίη^ οί ε11 ίΗίη^δ, άεαίΗ ? 
Μπίνε Ιΐιοα ηοΐ: ίοΓ ίΐιΐδ δυρρΙίοΑίΐοη ! 

Ιί ίΐιίηε ΗυδΙ)ίΐηθ ΗηΙΗ 1;υΓη&(1 αηά αάοΐΈίΙ 
ΝβΛν Ιονβ, ΙΙίΕί; βδΐΐ'αη^έά Ηβ ίδ, 
Ο Η&ΠΌλν ίΗ^ δουΐ ηοΐ; Γογ ΐΗίδ : 
Η ίδ Ζευδ ΐΗ&ί; δΗϋΠ ΐΊΐτΙιί; ΐΗεε, Ι λνΐδ. 
Α\\, ρίηβ ηοΐ ίη ονεΓ-νβχδίϊοη 
Οί δρίπί;, 1)6\ν{ΐί1ϊη^ ϊΥιγ 1ογ(1 ! 

ΜΕΟΕΑ (1)6Ηϊηά Ιΐΐβ 50βη6ί{) 

Ο Ι,Άάγ οί ^ϋδ^;^^^, Ο ΑιΊ;6πιΐδ' Μί^^^δ1:ν, δ66 ίί, Ο δβε 160 
ΐί; — [1ίΐ5ΐΐη|]^ ΛνΗο ίΐεά 

Εοοίί οη 11ί6 λνΐΌπ^δ ΧΧλάΙ Ι δυίΤεΓ, ί)^ ο&ΐΗδ ενβΓ- 
ΤΗε δουΐ οί πιίηε 1ιυδΙ)ίΐη(3, ίΗ&ί; ηε'βΓ ίΓοηι ίΐιβ ουτδε 
1^ ηιί^Κΐ ίι•€6 ΐί, ηοΓ ίΓ66 α 
ΓΐΌπι }ΌυΓ ν6η§6&ηο6 ! Ο τη3.γ Ι ΒβΙιοΜ Ιιίιη αί 
Ιαδί^ ενβη Ηίιη αηά Ιιίδ 1)ηά6, 
Τΐιβιη, &ηά ΐΗεδβ Η&118 ίΙιεΓβΛνίίΗίΐΙ^ ε11 δΗ&ΙίβΓεθ ίη 
Γυίη, ίη ηιίη ! — [άεδρίΐε ! 

λνΓθΙοΙίθδ, ΛνΗο (3&Γ6 υηρΓονο1<:€θ Ιο άο ίο Μ^ίΐεα 
Ο ία11ΐ6Γ, Ο οιΐγ, λνΗοηι εΐ'δί; 1 ίοι•δοο1<^ ίοΓ υηάοίη^, 
αη(3ο1η§, 
Αηά ίοΓ δΐι&ηιε, \\Ίΐ6η ίΐιε 1>1οοά οί ηι^ Ι^ΓοίΚβΓ Ι 
δρΐΗ οη ΐΗε ρα^ΐι οί ηι^' ΗίσΗΐ Ι 

ΝϋΚδΕ 

Όο γε Ηβ&Γ ΛνΗ&Ι θΗθ δΒίίΗ_, &ηά υρΐΐίΐεΐΐι ΗβΓ οτγ 

ϋηίο ΤΗβηιίδ αηά Ζευδ, ίο ϊΗθ δυρρίίαηΐ'δ Κίησ^ 
ΟαΙίι-δίεΛνέΐΓά οί ιηεη ύϊ3Χ ϋε 1)θΓη 1)αί; ίο άίε ? 170 

297 ΜΗΔΕΙΑ 

ουκ εστίν οττως βν τινι μικρω 
ΒέστΓΟίνα γολον κατατταύσεί» 

Χ0Ρ02 
ττώς αν €9 ο'^υν τάν άμετεραν άντ. 

βΧθοί μύθων τ αύΒαθεντων 
Βέξαίτ ομφάν, 
ει ττωζ βαρύθυμον ορ^αν 
καΐ Χημα φρενών μεθείη, 
μητοί το γ* εμον ττρόθυμον 
φίΧοισιν άττεστω. 
180 αλλά βασά νιν 

8εΰρο ττόρευσον οϊκων 
ε^ω, φί\α καί ταδ' ανΒα* 
σττεΰσον ττρίν τι κακώσαι τους εϊσω' 
ττενθο^ζ >γαρ με^άΧως τόδ' ορμαται, 

ΤΡ0Φ02 
Βράσω ταδ'• άταρ φόβος εΐ ττείσω • 

ΒεστΓΟίναν εμην 

μόχθου 8ε χάριν τήνΒ^ εττιΒώσω, 
καίτοι τοκάΒος Βερ<^μία Χεαίνης 
άτΓοταυρουται Βμωσίν, όταν τις 
μΰθον ττροφερων ττεΧας ορμηθτι» 

190 σκαιούς Βε Χε^ων κούΒεν τι σοφούς 

τους ττρόσθε βροτούς ουκ αν άμάρτοις, 
οϊτινες ύμνους εττΐ μεν θαΧίαις 
εττί τ εΙΧαττίναις καΐ τταρα Βείττνοις 
ηΰροντο βίου τερττνας άκοάς' 
298 ΜΕΠΕΑ 
Ο ιη^ Ιαάγ νΛ\\ Ιβ}- ηοΐ 1ι€γ 3Π(;6γ \)γ 

€ΗΟΙΐυ3 

(Α,,ί.) 
ΙΓδΙιε \\Όυ1ά ΒϋΙ οοιηβ ίοΗΗ \ν1ΐ6Γ6 \ν6 \ναίΙ; Ηθγ, 
Ιίδΐιο \νοϋΜ 1)ΐι1; ^ΐνβ εαΓ Ιο ΐίιβ 5ουη(] 
ΟΓ οιΐΓ δρεεοΐι, Ιΐιαί; 1ι€γ δρίπί; ΛνουΜ Ιεαπη 
ΓΐΌΐη ΐΐδ ίΐ6Γ06η635 οί £ΐη<^6Γ ίο ΙυΓπ, 
Αηά 1ΐ€Γ ΙϋδΙ ίοΓ Γενεη^ε ηοί 1)υΓη ! 
Ο ηε'οΓ ΐΏΆγ π\γ Ιονε ρΓονο ίτΆΪίον, 

Νενει- ίαΐδβ Ιο ιη^ ΓΓΪεικΙδ 1)6 ίΐ: ίοαηά ! 

ΒϋΙ §ο Ιΐιοα, Άηά ίοπίΗ οΓ ΐΗο άλνεΠΐπ^ 180 

Τΐιγ ηιΐδΐΓ6δ3 ΗΐίΗ€Γ\ναΓ(1 Ιε^ά : 
8^7 ίο 1ΐ6Γ ΐΥΐΆΪ ΐήβηάζ 1)6 Λν6 α11. 
Ο Ιιαδίεη, 6Γ6 ιηίδοΐιίεί 1)6ί£ΐ11 
ΤΗ6 1οΓ(1δ οί ΐ1ΐ6 ρΗΐαα6-1ι&11 ; 
ΓοΓ Η6Γ §ΓΪ6ί, 1ϊ1<;6 α ίειηρεδί; υρδλνεΐΐίη^, 
Κ6δίδΙΐ6δδ δΐιαίΐ Γυίη-\ν&Γ(1 δρ66ά. 

ΝυΚδΕ 

Ι Λνίΐΐ άο ίΐ : ΙίυΙ; αΙτΏΟδΐ γπ^ δρίπΐ άβδρ&ΪΓείΙι 
Το ννίη 1ΐ6Γ : νεί; 1ίΐΙ)οαΓ οι 1ον6 δΙιειΠ ϋ 1)β. 
ΒαΙ ιηγ ςυεεη οη 1ι6γ ΐΗταϋδ είδ ο. τηαά \)\ι\\ §1εγ61;1ι, 
Ογ Ά 1ΐοπ6δδ οουοΗεά ηιίά Η6γ λν1ΐ6ΐρδ, \ν1ιοδθ (1ηγ61:1ι 
\νϋ1ι 8ρ66θΗ Ιο άνΆ\ν ηεαΓ Η6γ, δο Ιαιηείεδδ ϊδ δΐιβ. 

Ηε δΙιουΜ 6γγ ηοί;, λυΗο η&ιηεά Ιΐιε οΐά δίη§6Γδ ίη 

δίη§ίη§ 190 

ΝοΙ οαηηΐη^, 1)υ1: Ιείΐ-ΙίΕηάεά 1)ίΐΓ(1δ, ίοΓ ΐΗείΓ 1ίΐ}'3 
Οίά ΙΗ67 ίΓαιηε £ογ Ιΐΐ6 ιηϊιΐΐι-ϋάε, Ιΐιβ ί6δ1α1 ίη- 

1)ηη§ίη§ 
ΟΓ 1;1ΐ6 \νίη6, αηά ΐΗε {&ά5ϊ, \νΗ6η 1;1ΐ6 ΗαΓρ-δΙηη^δ αΓ6 
Γίη^ίη^ 
Γο δ\\'6ε1:6η λνΐΐΐι ιηείοά}^ Ιΐίε'δ δΛν66ΐ; (1»)^δ. 

299 ΜΗΔΕΙΑ 

στνγίονς δε βροτών ούΒ€ΐ<ζ Χνττα^ 
ηΰρετο μούστ] καν ττοΧυχόρΒοι^ 
ω8αΐ<ζ Ίταύείν, βξ ων θάνατοι 
Βειναί τ€ τύ'χαί σφάΧΧουσι Βόμον^, 

καίτοι τάδε μβν κερΒο<ζ άκεΐσθαι 
200 μοΧτταΐσι βροτονς• ίνα δ' εΰΒεητνοι 

8αΐτε<;, τί μάτην τεινουσι βοην ; 
το τταρον ^άρ έχει τέρψιν αφ' αυτού 
Βαιτος ττΧηρωμα βροτοΐσιν. 

Χ0Ρ02 

Ιαχαν άιον ττοΧύστονον ^6ων, 
Χι^νρα δ' άχεα μο'^ερα βοα 
τον εν Χεχει ττροΒόταν κακόνυμφον 
θεοκΧυτεΙ δ' α,Βικα τταθοΰσα 
ταν Ζανος ορκίαν θβμιν, 
ά νιν εβασεν 
210 Έλλάδ' 69 άντίτΓορον 

δί' ά\α ννχιον εφ' αΧμυραν 
ττόντου κ\ύ}Β' άττεραντον. 

ΜΗΔΕΙΑ 

}ζ.ορίνθιαι ιγνναΐκες, εξήΧθον Βόμων, 
μη μοι τι μέμψησθ^' οΙΒα ^αρ ττοΧΧονς βροτών 
σεμνούς 7εγωτα9, του^ζ μεν ομμάτων άττο, 
τού<; δ' εν θνραίοι<;' οι δ' αφ* ήσυχου ττοΒος 
ΒύσκΧειαν εκτησαντο καΐ ραθυμίαν. 
Βίκη Ύο,ρ ουκ ενεστιν οφθαΧμοΐς βροτών, 
220 6στι<ζ ττρϊν άνΒρος σττΧά'^χνον εκμαθείν σαφώ^; 

στυ<γ€Ϊ ΒεΒορκώζ, ούΒεν ηΒικημενος, 
300 ΜΕΟΕΑ 

ΒπΙ 11ΐ6 άΓ63(1 θοοΕη οΓ ιηοΓί&Ιδ, Ιΐιβ αη^υίδΐι }ΐ€»Η;- 
Γ6Π(]ΐη^ — [ρεβοβ, 

Νεν€Γ ηιΐηδίΓοΙ \}γ ιηυδΐο Ιιαίΐι Ι^ΓβαΙΙιεά οιι ϋιειη 
ΝοΓ \)γ 5οη§ λνϋΐι Ηίδ ΙΐΛΐ-ρ-ηοΙεδ ίη ΙιείΓηιοη}^ 1)ΐ6η(ϋη§ ; 
ΑΙΙ^εΐί ίΗεί'βοΓ οοηιείΗ άοαίΗ'δ άΆτ\ί βικίίη^ 

ϋηΐο ηιαη^ & Ιιοιηβ Ιΐι&ΐ ίδ \νΓ€θ1<6(1 \)γ ϊ1ΐ€δβ. 

Απα γαΐ Λν€Γ€ α δυΓβΙν Ά \)οοη ίο 1)ηη]5 Ηεαίίη^ 

Οί δοΐΊΌλν ίο ΓηοΓίαΙδ \νϋΗ δθη§ ; 1)υί: ίη ν&ίη 200 

Μίά Ιΐιε ίαΐηεδδ οί ίε&δίίη^ ππί]^ νοίθ6δ οΙε&Γ-ρε&Ιίη^, 
Αηά Ιΐιβ 1)αη(|υ6ί; ϋδείί ΙιαίΗ η ^ΙαιηοαΓ, οοηοε&ΐΐη^ 
Ργοπι ιηοΓίαΙδ ΐΗβΐΓ άοοπι^ ί1ϊη§ίη§ δρείΐδ ονβΓ ραΐη. 

[Εχίί ΝυκδΕ. 

ΓΗΟΚϋδ 

Ι Ιι&νβ 1ί6εγ(1 α, ΐΗε δ^<5Η-1&(^^η οτγ οί ίΐιε (1&υ§Ηΐ6Γ 
Οί Οοΐοΐήδ, ΐΗε \νο6-δΗη1Ηη§ αη^αίδΐι οί \ν&ΐ1ίη^ 
ΓοΓ ίΐιε ίτ&ϋοτ ίο Ιονε λνΐιο ΛνϋΗ ί&ΐδβ νο\νδ ο&υ^ΐιΐ 
1ΐ6Γ [αδδαΐϋη^ 

\νΐΊο ίη δίΓΘη^ίΙι οί Ιί€γ Λ\τοησ5 οΙιίζΙείΗ Ηεανεη, 
ΤΗβ 0αί1ι-ς[υ6€η οί Ζεαδ^ ΛνΗο λνίίΗ οοΓίΙδ &11-ρΓ6- 
νίΐΐΐΐη^ [\ν&ΐ6Γ, 

ΡοΓίΗ Ιΐίΐΐεά 1ΐ6Γ, αηά Ι^ΓουσΙιί ΗβΓ ο'βΓ δί&Γ-Ηΐίεη 210 
\νΐΐ6Γ6 Ιΐΐ6 1)ΓΪη6-ιηΪ5ΐδ ΙιονεΓο'εΓ Ροηίυδ' Κε^, 
ΙΙηίο Ηεΐΐαδ ϊάυ ονεΓ Ιΐιε ϋ^οαηάΐεδδ δεα. 

Ε7ΐΐ€Γ ΜΕΟΕΑ. 

ΜΕΟΕΑ 

ΟοηηίΗίαη (Ιαηιεδ, Ι Ηανε οοιηε ίοΓίΗ πιγ άοοΓδ 

Ι^εδί ^ε οοικίεπιπ ιηε. Μαηγ Ι Ιαιολν αι•ε Ιιείά 

Μΐδ-ρΓου(3 — δοιηε, δΐηοε Ιΐιε γ δΙίΓΪηΙί ίι-οιη ραΐ3ΐΐο §αζε ; 

δοπαε, ίτοιη ίΙιεΐΓ Ιίεαηησ ίο ίΗείΓ ίεΐίολν-ιηεη ; 

δοιηε ε[αΐεί Ιΐνεδ ίοΓ ίηάοΐεηοε &Γε άείαπιεά ; 

ΓοΓ ίυδίΐοε άΛνεΙΙδ ηοί ίη ίΐιε ε^εδ οί ιη&η^ 

\νΐιο^ εΓε Ηε Ιΐϋίΐι (ϋδοεΓηεά Ηΐδ ηεΐ§1ιΙ)ουΓ'δ ΙιεαΓί^ 220 

Η&ίεδ Ιήΐϊΐ αί δί^Ηί, α11)εϊί ηο\νϊδ6 Λντοπ^εοΐ. 

30Ι ΜΗΔΕΙΑ 

'χ^ρη δε ξίνον μίν κάρτα ιτροσγωρείν ττολεΐ' 
ονΒ' άστον τινεσ όστις ανθάΒη^; ^€^ω<; 
7ηκρο<ζ ΤΓοΧίταις βστίν άμαθίας ΰττο. 
€μοΙ δ' άεΧτΓΤον ττρά^μα ττροσττεσον τόΒε 
ψυχ^ην Βίβφθαρκ' οϊχομαι δβ καΐ βίου 
χάριν μεθεΐσα κατθανείν χρ^ζω, φυλαι. 
εν ω ^αρ ην μοι ττάντα '^ί'^νωσκειν καΧώς, 
κάκιστος άντρων εκβεβηχ ούμος ττόσις. 

230 ττάντων δ' οσ εστ έμψυχα καΐ 'γνώμην έχει 

^γυναίκες εσμεν άθΧιώτατον φυτόν 
ας ττρώτα μεν Βεΐ χρημάτων ύττερβοΧτ) 
ττόσιν ττρίασθαι Βεσττότην τε σώματος 
Χαβεΐν κακοΰ 'γαρ τοΰτό γ άΧ<^ιον κακόν 
καν τωδ' ά^γών μεηιστος^ η κακόν Χαβεΐν 
ή χρηστόν. ου ^άρ εύκΧεεΐς άτταΧΧα^αΙ 
<γνναιξίν, ουδ' οΙόν τ άνηνασθαι ιτόσιν. 
εΙς καινά δ' ηθη καΐ νόμους άφΐ'γμβνην 
Βεΐ μάντιν είναι, μη μαθουσαν οίκοθεν, 

240 οτω μάΧιστα χρησεται συνευνεττ). 

καν μεν τάΒ' ήμΐν εκττονουμεναισιν ευ 
ττόσις ξυνοικη μη βία ώερων ζυ^γόν, 
ζηΧωτός αΙών εΐ Βε μη, θανεΐν χρεών, 
άνηρ δ', όταν τοις ενΒον άχθηται ξννών, 
εξω μοΧών ετταυσε καρΒίαν άσης, 
ή ττρος φίΧον τιν ή ττρός ήΧικα τραττείς' 
ήμΐν δ' ανάγκη ττρός μίαν ψυχην βλεττειν. 
Χέ<γουσι δ' ήμας ώς άκίνΒυνον βίον 
ζώμεν κατ οίκους, οι Βε μάρνανται Βορί' 

250 κακώς φρονοΰντες' ώς τρΙς αν τταρ άσττίΒα 

στήναι θέΧοιμ αν μάΧΧον ή τεκεΐν άτταξ. 302 ΜΕΟΕΑ 

Α δίΓΛΠ^εΓ ιηυδί; οοηίοΓΓπ Ιο ΐΗο οίί^'δ \νοηί; ; 

ΝοΓ οΐϋζ^ηδ υηοοηύοιηη€(1 ιηαγ ίίοιιί ΙΙιείΓ Γείίολνβ, 

Ι.ΐ1ί6 ιηαηηεΓίοδδ οΠυΗδ, & 1&\ν υηΐο ί;Η6Γη5€ΐν€δ. 

Βυί; ιηβ — ΐΗε 1)1θΛν }•β Λνοί οΓ δυθθοηΐ ^ ίβΐΐ 

δουΐ-δΐΐίΐΐΐεπη^. 'Τίδ ηι^ Γυίη : Ι Ηανβ ΙοδΙ 

ΑΠ ^Γαο6 οί ΙΐΓβ : Ι Ιοη^ ίο άίε, Ο ίπβηάδ. 

Ηβ, Ιο 1<ηο\ν \νΗοιη \ν6ΐ1 λναδ πιίηβ ε11 ΐη α11, 

Μ^ \ο\'ά, οΓ α11 ηαεη 1)Εδ65ί; Ιι&ίΙι Ιίβοοιηβ ! 

δυΓβΙ^, οΓ €Γ6£ΐΙυΓ6δ ΐΗαΙ Ιιπνε ϋίβ αηά ννίί;, 230 

\ν6 Λνοηιεη &γ6 οί* &11 υηΐΐϋρρΐεδΐ, 

ννΐιο, ίίΓδί;, ιηυ^Ι: \)ΐιγ, άβ 1>ιιγ5 ΐΗβ Ηί^ίιβδΙ 1>ίο1(ΐ6Γ, 

Α 1ιυδΙ)£ΐηά — ηαγ, Λνε άο 1)υΐ λνίη Γογ οιιγ Ιΐνβδ 

Α πΐΗδΙεΓ ! ΟβερεΓ άερίΗ οί λυγοπ^ ίδ ίΗίδ. 

Η6Γ6 ΙΟΟ ίδ άΪΓ6 Γίδΐί ΛνίΠ Ιΐΐ6 1θΓ(1 λνε ξΆΐη 

Ββ €νί1 ΟΓ §οοά ? ΌίνοΓοβ ? — Ίίδ ίηί&ιην 
Το υδ : \ν6 ΙΏ&7 ηοΐ βνεη ^6^6^1: & ΒηίΙοτ ! ^ 

ΤΗεη, οοιηίη^ Ιο ηβλν ουδίοπίδ, ΗαΙ^ϋδ η6\ν, 

Οηβ ηεεά 1)6 α δββΓ, Ιο ΙίηοΛν ΐΚβ ίΐιΐη^ αηΙεαΓπΙ 

Αι Ιιοηιο, -ννΗαΙ πιαηηβΓ οί πιαη ΗβΓ ιη&ΐβ δΗαΙΙ 1)6. 240 

Αηά ΐ/' \ν6 ΐ6ΕΓη ου γ ΐ6δ5οη^ ΐ/ οπγ ΙογοΙ 

θΛν6ΐ1 Λνϋΐι υδ, ρΐυησΐησ ηοΐ &σαίη5ΐ 1;1ΐ6 γοΐίβ, 

Η&ΡΡ7 οιΐΓ Ιοί ίδ ; 6ΐ56 — ηο Ηεΐρ 1)αΐ ά6ΕΐΗ. 

Γογ 1:116 ΓΩ&η, ΛνΐΊ6η Ιΐΐ6 1ιοηΐ6-}'θ1^6 ^αΐΐδ Ηΐδ ηεοΐν, 

Οθ6δ ίοΓίΗ, Ιο 63δ6 α ΛνεείΓ}^ δί€ΐί6η6(1 Η6εΗ: 

Βγ ΙαΓπίησ ΐο δοηιε ίΓίεπά, 5οηΐ6 Ι^ίηάΓεά δοαΐ : 

νΥβ Ιο οη6 ΙιβΒίΤί αίοηβ ο&η Ιοοίί ίοΓ οοιηίοΗ;. 

ΒυΙ \ν6, δα^• Ιΐι^γ, Ιϊνβ &η υηρ6η1ΐ6(1 Ιίίβ 
Αι 1ιοηη6, Λν1ιΠ6 Ι^^γ άο Ι^αΐΐΐβ \νίί;Ιι ΐΐιβ δρεβΓ — 
υηΓ6&δοηίη§ ίοοίδ ! ΤΗηο6 Λνουΐά Ι υηάεΓ δΙιίεΜ 250 

5ΐαη(1, Γ&ΐΙιεΓ ΙΥϊάώ. ϊ>^άτ €ΐιί1άΐ3ίΓΐ1ι-ρ6ΓΪΐ οηοε. 

^ Α ΟΓββΙε ^ϊγΓβ 1ια3ΐ)£ΐη(1 νν3β οΗοεβη ίοΓ 1ι6γ Ι)^ ϊ^εΓ 
ρείΓβηΐΒ. 

3°3 ΜΗΔΕΙΑ 

άλλ' οι) Ύαρ αύτος ττρο^ σε κάμ ηκβί Χό^ος' 
σοΙ μ€ν ττόΧίζ 'γαρ εστί καί ττατροζ 86μοί 
βίου τ 6νησί<ζ και φίΧων συνουσία, 
ε^ω δ' ερημοζ άΐΓθ\ί<; ουσ υβρίζομαι 
ττρος άνΒρόζ, εκ ^ής βαρβάρου λεΧ^σμενη, 
ου μητερ , ουκ άΒεΧφόν, ούχΙ συ^^ενή 
μεθορμίσασθαι τήσΒ' έχουσα συμφοράς, 
τοσούτον ούν σου τυ^χάνειν βουΧησομαι, 
260 ην μοί ιτόρος τις μηχανή τ εξενρεθ[] 

ττόσιν Βίκην τώνΒ' άντίτίσασθαι κακών 
[τον Βόντα τ αύτω θυ^ατερ' ή τ ε^ήματο^ 
σίγαζα, '^υνη 'γάρ τάΧΧα μεν φόβου ττλβα, 
κακή δ' €9 άΧκήν καΙ σίΒηρον είσοράν• 
όταν δ' €9 εύνήν ήΒίκημενη κυρή, 
ουκ εστίν άΧΧη φρήν μιαιφονωτερα. 

ΧΟΡ02 

Βράσω τάδ*• ενΒίκως ^άρ εκτίσει ττόσιν, 
ΜήΒεια. ττενθεΐν δ' ου σε θαυμάζω τύχας. 
ορώ Βε καΐ Κρέοντα τήσΒ^ ανακτά ^ής 
270 στείχοντα, καινών ά'γ^εΧον βουΧευμάτων. 

ΚΡΕΩΝ 

σβ την σκυθρωτΓον καΐ ττόσει θυμουμένην, 
ΜήΒειαν, είττον τησΒβ ^ής εξω ττεράν 
φυ^άΒα, Χαβοΰσαν Βισσά συν σαυττ} τέκνα, 
καΐ μή τι μεΧΧειν ώ? €γώ βραβεύς Χό^ου 
τοΟδ' ειμί, κούκ άττειμι ττρος Βομους ττάΧιν, 
ττρίν αν σε ^αίας τερ μόνων εξω βάΧω. 

ΜΗΔΕΙΑ 

αίαΐ' ττανώΧης ή τάΧαιν άττοΧΧυμαι. 
εχθροί γα/Ο εξιάσι ττάντα Βη κάΧων, 
κούκ εστίν ατής εύττρόσοιστος εκβασις. ΜΕΟΕΑ 

ΒϋΙ »1ι, ύιγ δίοτγ ίδ ηοΐ οηβ λνίΐΗ ηιΐηε Ι 

ΤΗΐηβ 18 ΐΗϊδ οϋγ, Ιΐιίηε α Γίΐΐΐιβπ'δ Ηοιπε, 

Τΐιΐπε 1)1ί55 οΓ Ηί'ε Άηά ίεΐίολν.ςΐιίρ οί Γιίθηάδ ; 

ΒυΙ Ι, Ιοηε, οΐΙ^Ίοδδ, αηά ουίτΛίτεά ίΐιυδ 

Οί Ηΐηι λνΐιο 1<ΐ(1η,•ιρρο(1 ιηε ίΐΌΓπ ίοΓοί^η δΗοΓΟδ, 

Μο11ΐ6Γ ηοΓ 1)Γθϋΐ€Γ Ιΐίΐνβ 1, Ιίίηδπιαη ηοηε, 

ΓοΓ ροΓΐ οΓ ΓοΓα^τβ Γιόιπ ο.ιΙίίΓηΐΙ}-. 

\νΐΐ€ΐ•€ίΌΓ6 Ι ί'αΐη λνοαίά λνίη οί 1:1ιθ6 ΐΗΐδ ί)θοη : — 

Ιί αηγ ρίΐίΐι 1)€ ίουηά πιο, ογ άενΐοε, 2β0 

ννΊΐ€Γ€ΐ)}' ίο ανεη^β 1:1ΐ656 \ντοη^δ υροη Γπΐηε Ιΐϋδ- 

1);ϋΐ(1, 
Οη Ηετ Λνΐιο λνεάδ, οη Ηίπι Λνΐιο §ίν65 ίΗβ 1)Γί(ΐ6, 
Κοερ δϊίβηοε. λνοηι&η (|υαί1δ εΙ βνβτγ ρεπί, 
Γαίηί-ΙιβίΐΓΐ ίο ίβοε ΐΗβ ΐταγ αηά 1οο1< οη δίβεΐ ; 
Βυί Λνΐιεη ΐη \νε(11οο1<-ηίΓΐιί5 δ1ΐ6 δαίΤεΓδ Λνι-οη^, 
Νο δρΐΐ'ίΐ ΐΏΟΓε 1)1οούί;1πι•5ί;}' δΗαΙΙ 1)6 ίοαηά. 

οΗΟΡίυδ 
Τΐιίδ Λνΐΐΐ Ι ; ίοΓ 'ϋδ ^υ5ι Ιΐιαΐ ίΐιοπ, Μεθεα, 
Κεο^υίΙε Ιΐι^ 1οι*(1 : ηο ΓπαΓνεΙ ΐΗοα άοδί ^ηενβ. 
Βαί Ι 866 ΟΓβοη, τυΙεΓ οί Ιΐιΐδ \&ηά, 

Α(1ναηαησ^ ΗβΓαΙά οί δοιηβ η6\ν άεοΓεβ. 270 

Εηίβτ εκΕΟΝ. 

ΟΚΕΟΝ 

ΒΙαοΙί-ΙολνεΓίησ Λνοιτιαπ^ λυτοϊΗ ίΐ^αίηδί; ΐΥιγ 1ογ(1, 

Μεάεα, ίοΓίΙι ΐΐιΐδ Ι^ηά Ι Ι^ΐά ΐΐιεε ίαΐ'β 

Αη εχϋε, Ιϋΐ^ΐη^ Ιΐι^ ί;\νο δοηδ Λνίίΐι ΐΗεε ; 

Αηά ηιπίνβ ηο Ιατγγΐη^ : άα}'δπι&η οί ΐΗίδ οαυδβ 

Αηι Ι, Άπά Ηοπΐ6ΛναΓ(1 §ο Ι ηοΐ Ε^^ίη 

Εγ6 ίΓοηι ΐΗε Ιαηά'δ Ιίοαηάδ Ι Ιιανε οαδί: ΐΗεε ίοΓίΙι. 

ΜΕΟΕΑ 

ΑΗ Π16 ! υηάοηε Άτη Ι ϊη υΐίβΓ τυΐη ! 

Μ^ ίθ6δ ΟΓΟΛνθ δαϋ ραι-δυΐησ : Ιαηάΐη^-ρίαοβ 

Ιδ ηοηε ίι-οπι δα镧εδ οί οαΐαηιίΐ^. 

305 ΜΗΔΕΙΑ 

280 ερησομαι δβ καΐ κακώς ττάσχουσ* όμως, 
τίνος μ €κατί ^γής άτΓοστίΧΚεις, Κρέον ; 

ΚΡΕΩΝ 

^βΒοικά σ\ ούΒεν Βεϊ τταραμττβχειν Χόλους, 
μγ} μοί τι Βράσης τταΐΒ^ άνηκεστον κακόν. 
σνμβάΧλεταί Βε ττοΧλα τονΒε Βείματος' 
σοφή ττέφνκας καΐ κακών ττοΧλών ϊΒρις, 
Χυττεΐ Βε Χεκτρων άνΒρος εστερημενη. 
κ\ύω δ' άττειΧεΐν σ\ ώς ατταγγελλουσί μοι, 
τον Βόντα καΐ ^ήμαντα καΐ '^αμονμενην 
Βράσειν τι. ταντ ονν ττρίν τταθεΐν φνΧάξομαι. 
290 κρείσσον Βε μοί νυν ττρος σ άττεχθεσθαι, ηυναι, 
η μαΧθακισθενθ' ύστερον μεταστένειν» 

ΜΗΔΕΙΑ 

φευ φεν' 

ου νυν με ττρώτον, άΧΧα ττοΧΧάκις, Κ^ρεον, 
εβΧαψε Βόξα με^άΧα τ εϊρ'^ασται κακά» 
χρη δ' οΰτΓοθ^ όστις άρτίφρων ττεφυκ άνηρ 
τταϊΒας ττερισσώς εκΒιΒάσκεσθαι σοφούς* 
χ(ορΙς 'γαρ άΧΧης ής εχουσιν αργίας 
φθόνον ττρος αστών άΧφάνουσι Βυσμενη. 
σκαιοίσι μεν ηαρ καινά ττροσφερων σοφά 
Βόξεις αχρείος κού σοφός ττεφυκεναΐ' 
300 τών δ' αν Βοκούντων εΙΒβναι τι ττοικίΧον 

κρείσσων νομισθείς Χυττρος εν ττόΧει φανεί, 
βγω δβ καύτη τησΒε κοινωνώ τύχης• 
σοφή ^αρ ούσα, τοις μεν είμ εττιφθονος, 
τοις δ' ήσυχαία, τοις Βε θατερου τρόττον, 
τοις δ' αν ττροσάντης' ειμί δ' ουκ αηαν σοφή. 
συ δ' αυ φοβεΐ με' μη τι ττΧημμεΧες ττάθγις ; 
ούχ ώδ' έχει μοι — μη τρεσ7]ς ημάς, Κρεον — 
ώστ' €^9 τυράννους άνΒρας εξαμαρτάνειν» 
3ο6 ΜΕΟΕΑ 

Υβί;, ΗοΛνδο \νΓοη^6(ϊ, οηε Γ|Μ6?;ί;ίοη Λνίΐΐ Ι λ«;1< — 280 

ΡοΓ Λνΐι&ί; οαιίδβ, ΟΓβοη, άο^Ι; Ιΐιου 1)Λΐιΐ?ίΗ ιηβ ? 

εΚΕΟΝ 

1 Γβ.ΊΓ Ιΐΐ6β — ηβ^ά 18 ηοηε Ιο €ΐο&1< τηγ ΛνοΓθδ — 

Ι^βδΙ ίΗου ΛνΓοαΙ^ οϋτβίοδδ νεη^εαηοε οη Γη}' οΙιίΜ. 

Αηά ίο ίΐιΐδ (ΙΐΈίΐά άο πΐΆτιγ ίΐιΐη^δ οοηδρΪΓβ : 

\νΐ56 ΆΓΪ ίΐιου, ουηηΐησ ΐη πιυοΗ ενΐΐ 1ογ6 ; 

Οΐίΐίβά ίΐΓΐ: Ιΐιου, οί ΐΗίηβ Ηιΐδΐ^πηά'δ οουοΗ Ι^ΘΓβΠ: : 

Ι ΗεαΓ ίΐιοα ίΙΐΓβαΙεηβδί;, δο ϊ\\&γ Βπη^ πίθ λνοΓά, 

Το λντβίΐΐί οη δίΓ6, οη 1>ηάθ^Γθοηι, αηά οη Βπάβ 

ΜίδοΗίεΓ. Ι ^ηατά ηιίηε Ιιεαά €Γ6 ί^Πδ ΐΗε ϋΙοΛν. 

ΒεΙΙβΓ 1)6 Ιιειίεά, Λνοηιαη, ηοΝν οΓίΙιεε, 290 

ΤΗαπ οηο6 τείεπί;, αηά δΟΓβΙν ^Γοαη Ιοο Ιαίβ. 

ΜΕΟΕΑ 

ΝοΙ ηοΛν ήΓδΙ, 0Γ6οη, — πιβηγ α Ιίπιε βΓβ ηολν 
ΚυπιουΓ Η&ΐΗ \\τοη§6(1 αηά \νΓοα§Ηί; πιβ ^ηβνουδ 

ΗαΓηι. 
Νε'βΓ δΐιοαίά Ιΐιβ ηιαη Λνΐιοδβ Ιιβ&Γΐ ΐδ δουηά οι 

Λνίΐ 
Σ,^ί ί;€3θ1ι Ιιΐδ δοηδ πιογθ λνίδάοηι ΐΗ^η ίΗε 1ί6Γ(1. 
Τΐιβ^ &Γ6 ΌϋΓάεηεά \νΐ11ι υηρΓοίΐί&ΙίΙο ΙοΓβ, 
Αηά δρΐίβ Άηά βηνγ οί" ο11ι6γ ίοΐΐί 1;}ΐ6}' €&Γη. 
ΓοΓ^ ΐί ΐΐιου 1)ηη§ δΐΓ&η§6 λ\•Ίδάοπι υηΐο άυΙΙαΓίΙδ, 
ϋδβίβδδ δΐι&ΐΐ ΐΗου 1)ο οουηΐεθ, Άπά ηοί Λνΐδβ : 
Αηά, ίί ίΗ}^ ίαπιε ουίδΐιίηε ΐΐιοδβ ΗθΓβίοίοΓβ 300 

Ηεΐά Λνίδ6, ΐΗοιι δΐιαίΐ 1)6 οάϊοιίδ ίη αΐ6η'8 6}'63. 
Μ νδ6ΐί' ΐοο ίη Ιΐιΐδ ίΌΓΐ;αη6 αηι ραΓίαΙί^τ. 
Οί δθπΐ6 ηΐ7 λνίδθοηι \νΐηδ ιηβ ^6α1ουδ^, 
5οηΐ6 οοαηΐ πΐ6 δρΐηί;ΐ6δδ ; οαΐΐαηάΐδ^ δοηιβ ; 
ϋηδοοΐαΐ δθπΐ6. Υ6ΐ ηο (Ιβερ 1ογ6 ίδ ηιίη6. 
Αιιά ΐΗου, ΐΗου ΓεαΓ'δΙ ηΐ6, Ιβδΐ Ι λνοΓίί Ιΐΐ6β 

Νοί δϋοΐι ΕΠΙ Ι — Ο Οΐ'βοη, θΓ63(1 ηοΐ ιη6 — 
ΎΙλάϊ α^Εΐηδί ρΐ'ίηοεδ Ι δΙιοαΜ άαΓ6 ίΓαηδ^βδβ. 

3^7 ΜΗΔΕΙΑ 

τι <^αρ συ μ! ηΒίκηκας ; βξεΒου κόρην 
310 οτω σε θυμο<ζ η'^εν. ά\\ βμον ττόσιν 

μισώ• συ δ', οΐμ/χί, σωφρόνων (^Βρας τάδε. 
καΐ νυν το μίν σον ου φθονώ κα\ω^ βχβίν. 
νυμφεύετ, ευ ττράσσοίτε' τηνΒε Βε χθόνα 
εάτέ μ οίκείν καί ^αρ ηΒίκημίνοι 
σι^ησόμεσθα, κρεισσόνων νικωμενοι. 

ΚΡΕΠΝ 

λεγείς άκουσαν μάΧθάκ , αλΧ εϊσω φρενών 
ορρωΒία μοι μη η βουΧεύτ]^ κακόν, 
Ίοσω δε γ' ησσον ή ττάρος ττεττοίθά σοι* 
<γυνη ^αρ οξύθυμος, ώ<ζ δ' αΰτω^; άνηρ, 
320 ράων φυΧάσσειν η σιωττηΧος σοφός. 

αλλ' βξίθ^ ώ? τάχιστα, μη λόγους λε'γε• 
ώ? ταΰτ άραρε, κούκ έχεις τεχνην οττως 
μένεις τταρ ήμΐν ου σα 8 νσ μεν η ς εμοί. 

ΜΗΔΕΙΑ 

μη, ττρός σε γονάτων της τε νεο^άμου κόρης, 

ΚΡΕΩΝ 

λόγους άναΧοΙς' ου <^άρ αν ττείσαις ττοτε. 

ΜΗΔΕΙΑ 

άλλ' εξεΧας με κούΒεν αΙΒεσει Χιτάς ; 

ΚΡΕΠΝ 

φϊλώ γα/) ου σε μάΧλον ή Βόμους εμούς. 

ΜΗΔΕΙΑ 

ώ ττατρις, ως σου κάρτα νυν μνείαν εχω. 

ΚΡΕΩΝ 

ττΧην <γαρ τέκνων εμοι^ε φυΧτατον ττοΧις. 

ΜΗΔΕΙΑ 

330 φευ φευ, βροτοΐς έρωτες ως κακόν /χέγα. 

ΚΡΕΩΝ 

οττως αν, οΐμαι, καϊ τταραστώσιν τυχαι. 
3ο8 ΜΕϋΕΑ 

Ηο\ν Η88ί; ΐΗου ΛΥΓοπί^^-θ ιηε ? Τΐιου Ηίΐδί; ^ίνεη ίΥιγ 

α]ύ\ά 
Το ΛνΙιοιπ8θ ρΐεαδεθ Ιΐιοε. ΒυΙ; — Ι ΙΐίχΙε ιηΐηε 1)υ5ΐ)ίΐη(1 ; 310 
8ο, <1υιιΐ3ΐΐ655, ΐΗίδ ΐη ρι•υ(ΐ€ηΐ06 1ΐίΐ8ΐ Ιΐιοϋ (Ιοηβ. 
Νπγ, 1)υ1: Ι ^Γυ(1^6 ηυϊ ύ^γ ρποερεΓϋ^. 
λνβίΐ γ^, Άπά ρΓΟδρεΓ. Βυί ϊη ΐΗΐ5 γοητ 1αη(1 
δΐϋΐ Ιίίί: 1116 θλνοΗ : ίοΓ 1, Ηολν \ντοΐ)^6(1 δοε'βΓ, 
\νΐ11 Ιιοΐύ ηιγ ρ6ίΐ06, ο'εηιΐίΐδΙεΓβίΙ \)γ Ιΐιβ δ1:Γοη^. 

€ΚΕΟΝ 

8οί\ λνοπίδ Ιο ΙιεαΓ Ι — ΙιυΙ ΐη Ιΐιΐηε ΐπιποδί ΙιεαΓί, 

Ι ίεπΓ, Ιΐιου ρίοΐίβδί ηιΐδοΐιίεί &11 ίΐιε λνΐιΐΐε ; 

Αηά α11 Ιΐιε ίβδδ Ι 1:Γυ<^ί; ΐΐι^β Ιΐιαη ί)6ίθΓ6. 

Τ1ΐ6 \χΊΐ6ηΐ6ΐι1-1ΐθ{ΐΓΐ:(ΐ(Ι \νοπιαη — γ^Ά, ογ ιώάϊι — 

Ιδ €ϋδΪ€Γ ^ν^^ι^11ί^^1-ίΌ^ ΐΐι&η Ιΐιε δίΐεηΐ-ουηηΐη^. 320 

Νϋ^, ίοΓίΙι λνΐΐΐι α11 δρεεά : ρΐεπά ιηε ρΐεϋάΐη^δ ηοηε ; 

ΡοΓ Ιΐιΐδ 15 δίαΐ^ΐΐδίιεά : ηο ^ενΐοε Ιι^δΙ ΐΗοα 

Το Ιίίϋε λνίΐΗ υδ, Λνΐιο εγϊ & ίοβ Ιο ιηε. 

ΜΕΟΕΑ (αία^ρϊησ Ιιί8 /€€() 
^3^γ, — 1)}' Ιΐιγ Ιίηεβδ, ειηά 1)ν ίΗε 1)Γί(ΐ6, \\\γ ο\\\\Α ! 

ΟΚΕΟΝ 

Τΐιοα Λν&δΙβδί ΛνοΓίΙδ ; Ιΐιοα ηενβΓ δΐιαίΐ ρΓενΒΐΙ. 

ΜΕΌΕΑ 

ννϋΐ (ΐΓί\ 6 Γπβ ίο\Ί\\, ΐΈδρεοΙΐη^ η&ιι§1ιί ιην ρΓίίγεΓδ ? 

ΟΚΕΟΝ 

Αγ : ιηοΓ6 Ι Ιονε ηοΐ ΐ1ΐ66 ΐΗαη Γηίηε ο\νη Ηοπδβ. 

ΜΕΟΕΑ 

Μ^ οουηΐΓγ ! Ο, Ι οαΐΐ Ιΐΐ66 ηο\ν Ιο ηαΐηά ! 

^ΗΕΟΝ 

Αγ, ηεχΐ ηι^ οΗίΜΓεη, άεαΓ Ιο ιηβ ϊδ ΟοπηίΗ. 

ΜΕΟΕΑ 

Αΐϋδ ! Ιο ηιοΗαΙδ λνΙΐΒΐ ε ουι-δθ ϊδ Ιονε ί 330 

^ΓιΕΟΝ 

Βίβδδίη^ ΟΓ οαΓ86, Ι \,το\ν, &δ ίοΓΐυηε ίαΐΐδ. 

309 ΜΗΔΕΙΑ 

ΜΗΔΕΙΑ 

ΖεΟ, μ,η Χάθοί σε τώνΒ' δ? αΓτί09 κακών. 

ΚΡΕΩΝ 

βρτΓ, ω ματαία, και μ άττάλΧαξον ιτόνων, 

ΜΗΔΕΙΑ 

ΊΓονουμεν ημεΐς κού ιτόνων κε-χ^ρημεθα. 

ΚΡΕΩΝ 

τάχ' εξ οτταΒων χειρός ωσθήσει βία. 

ΜΗΔΕΙΑ 

μη Βήτα τοΰτό γ', άλλα σ* αιτούμαι, Κρεον — 

ΚΡΕΩΝ 

οχΧον τταρβξεις, ώς εοικας, ώ '^ύναι. 

ΜΗΔΕΙΑ 

φευξονμεθ*' ου τουθ^ ίκέτευσα σου τυχεΐν, 

ΚΡΕΩΝ 

τί δ* αΰ βιάζει κούκ άτταΧλάσσει χθονός; 

ΜΗΔΕΙΑ 

340 μίαν με μεΐναι τηνΚ εασον ημεραν 

και ξυμττεράναι φροντίΒ' τ] φευξούμεθα, 
τταισίν τ άφορμην τοις εμοΐς, εττεί ττατηρ 
ούΒεν ττροτιμα μηχανήσασθαι τέκνοις, 
οϊκτειρε δ' αύτούς' καΐ συ τοι τταίΒων ττατηρ 
ττεφυκας' είκος δ' εστίν εΰνοιάν σ εχειν. 
τούμου ^αρ ου μοι φροντίς, ει φευξούμεθα, 
κείνους δε κΧαίω συμφορά κεχρημενους, 

ΚΡΕΩΝ 

ήκιστα τούμον Χήμ εφυ τυραννικόν, 
αΙΒούμενος δε ττοΧΧα 8η Βιεφθορα' 
350 καϊ νυν ορώ μεν εξαμαρτάνων, ηυναι, 

όμως δε τεύξει τοΟδε* ττρούννεττω δε σοι, 
ει σ η ^ττιουσα Χαμττας οψεται θεού 
καϊ τταιΒας εντός τήσΒε τερμόνων χθονό^, 
3ΙΟ ΜΕΟΕΑ 

ΜΕΟΕΑ 

Ζϋυδ, Ζεϋδ, ίοτξ^ί ηοί Ηΐιτι \νΐΊ0 ίδ ο&υδβ οΓ ΐΗΐδ .' 

€ΙΙΕΟΝ 

Ηεηοο, ρίΐδδϊοηαΐβ ΓοοΙ, αηά ήά ιηε οΓ τηγ ΐΓοαϋΙβ. 

ΜΕΟΕΑ 

ΤΓοαΙίΙεά απι Ι ; ηβνν ΐΓοαΙίΙβδ ηεεά Ι ηοηβ. 

ΟΗΕΟΝ 

δοοη δΙίίΐΗ 1;1ιου 1)6 1>γ εεΓναηΙδ' Η&ικίδ Ι^ΗταδΙ οαΐ. 

ΜΕΟΕΑ 

Να}• — ηο-γ — ηοί Ιΐιίδ, Ο ΟΓβοη^ Ι ϊιηρ1θΓ6 ! 

ΟΚΕΟΝ 

5ο, Λνοιηαη, ΐΗου, ϋ εεεπίδ, \νί11; ιηαΐ^ε & οοΐΐ. 

ΜΕΟΕΑ 

Ι \\'ί11 Ηεβ ίοΓίΙι : — ηοί ΐΐιΐδ ΐΗβ 1)οοη Ι ΟΓανβ. 

αΚΕΟΝ 

ννΠγ Γ€5ϋν6 ΐΗεη ? — ννΐι^ ήά ηοΐ ΟογϊπΙΙι οι ΐΗβε ? 

ΜΕΟΕΑ 

δυίΤβΓ ιη6 76ΐ Ιο ΐΆττγ Ιίιίδ οηε ά^γ, '^ο 

Αηά 5θΐηο\νΐΊ&ΐ ίοΓ ουΓ εχϊΐβ ΐο Ιαΐ^β ΐΗου^Ηί;, 
Αηά βηά γω^ 1)£ΐΙ)6δ ά τ&ίη^β, δϊηο€ ΐΗείΓ δίΓβ 
ΟβΓΕδ ηαιι^ΐιί; Ιο ιη&1<:6 ρΓονΐδίοη ίοΓ Ηΐδ δοηδ. 
ϋοηιραδδίοηαΐθ ΐΗβδε — α ίαΐΗβΓ ίοο εγϊ ΐΐιου 
Οί οΗΐΙάΓθη — ιηεεί; ΐί; ίδ ίΗοα δΗολν ΐΗειη §Γ&οβ. 
Νοί ίοΓ Γη^δείί Ι ίΓεί, ίί Ι 1)6 1)£ΐιιϊδ1ΐ6ά. : 
ΡοΓ ΐΗειη ίη ΐΗεΪΓ οαίαιηΐίγ Ι ιηουπι. 

€ΕΕΟΝ 

Μγ δρίΓΪΙ; ΙεαδΙ οί ά\[ ίδ ί^Γαηηουδ. 

Μαηγ Ά ρΐαη Ηανε τηγ Γβίεηΐΐησδ ηΐΕΓΓβά : 

Αηά, λνοΓπαη, ηο\ν 1 Ι^ηοΛν 1 6ΓΓ ΗεΓείη, 350 

Υεί δΙι&Η ίΐιου Λνίη ΐΗϊδ 1)θοη. Βαΐ Ι ίοΓβλν&ηι Ιΐιεβ, 

Ι£ 1:1ί66 ϊΗθ &ρρΓθ£ΐοΐΊίη^ 5αη-§οά'δ ΐοΓοΗ 1)6Ηο1ά 

ννίΐΗίη ΐΗΐδ οοαηϊΓ^^'δ οοηίιηεδ ΛνίίΗ ίϊιγ δοηδ, 

311 ΜΗΔΕΙΑ 

θανεί. \ί\€κται μνθο<ί άψευΒης δδε. 

νυν δ', ει μένειν Ββΐ, μίμν βφ' ήμβραν μίαν 

ου ^άρ η 8ράσ€ί<; Βεινον ων φόβο'ζ μ εχβι, 

Χ0Ρ02 

Εύστανε ηνναι^ 

φευ φευ, μεΧεα των σων ά'χεων. 
Ίτοί τΓΟτε τρέψει ; τίνα ττροξενίαν 
360 η Εόμον ή γθόνα σωτήρα κακών 

εζευρήσει<ζ ; 

ώ<; βΐ9 άτΓορόν σε κΧύΕωνα Θε6<ζ, 
ΜήΒεια, κακών εττόρενσε. 

ΜΗΔΕΙΑ 

κακώ^ ττβττρακται ττανταχτ}* τις άντερεΐ ; 
άλλ' ούτι ταύττ} ταύτα, μη Βοκεΐτε ττω. 
ετ εΓσ' αγω^'£9 τοΐζ νεωστϊ ννμφίοί<ζ, 
καΐ τοΐσι κηΒεύσασιν ου σμικροί ττόνοι. 
Βοκεΐζ γά/ο αν με τ6ν8ε Θωττεύσαι ττοτε, 
εΐ μή τι κερΒαίνουσαν ή τε'χνωμίνην ; 

370 ούΒ' αν ττροσεΐτΓον ούδ' αν ήψάμην ■χεροΐν. 

6 δ' €69 τοσούτον μωρίας άφίκετο, 
ώστ εξόν αύτω ταμ εΧεΐν βούΧεύματα 
γ?}9 εκβαΧόντί, τηνΒ^ άφήκεν ημίραν 
μεΐναί μ\ εν 'ρ τρεις των εμών εχθρών νεκρούς 
θήσω, ττατέρα τε καϊ κόρην ττόσιν τ εμόν. 
ΤΓοΧΧας δ' έχουσα θανάσιμους αύτοΐς οΒούς, 
ουκ οΙΒ^ οτΓοία ττρώτον εγχειρώ, φίΧαι, 
ττότερον ύφάψω Βώμα νυμφικον ττυρί, 
ή θηκτον ώσω φάσ'γανον Βι ηττατος, 

380 σ^γτ} Βόμους είσβάσ Χν εστρωται Χεχο<ζ, 

312 ΜΕΟΕΑ 

Τΐιοϋ (ΙίβδΙ : — 11ΐ6 \^ΌΓά ίδ εαίθ ΙΗ^Ι δΐΐίΐΐΐ ηοΐ Ηε. 

Νονν, ϊί Γβηΐίΐΐη Ιΐιοϋ πιυδί;, ΓεηΐΗΪη οης οάυ — 

Τοο δΙιοΓΐ ίοΓ ΐΗεβ ί;ο άο Ιΐιε (ΐ€€(ΐ5 Ι (1γ6<ι^. [ΕχΐΙ. 

€ΗΟΙΐυ3 

Ο Ηαρίβδδ ίΐιου ! 
νν^οε'δ ιηο Γογ ίΐιγ ιηΐδβΓ^, Λνοε Γογ Ιΐΐ6 ΐΓουΙ^Ιε Άηά 

αησαϊδίι ίΠαΙ: πιεεί Ιΐίεβ 1 
\νΗίΐΗ€Γλν{ΐΓ(1 Λνΐΐί; ΐΗοα Ιυτη ΐΗοε ? — Λνΐι&ί Λνβίοοιηΐη^ 

Ιιαηά ιηίά ίΗε δίΓαη^βΓδ δΐιαίΐ ^Γ^εί; ίΗεβ ? 
ννΊιαί; Ιιοηιβ ογ ΛνΗ&Ι Ιαηά Ιο Γβοείνί; ΐΗεβ, άεΙϊνβΓ- 

αηοβ ίΓοιη €νί1δ Ιο ί^ΐνο ίΗεε, 360 

λνΐΐί, ΐΗου βηά Γογ ίΐιεε ηολν ? 
Ηο\ν ιηίά δυΓ§6 οί άεδρ&ΐΓ Ιο ο'βΓΛνΗεΙηι ΐΗεε ίη Γυϊη 
Οοά'δ Ηαηά οη 1:Ηΐιΐ6 ΗεΙίΏ 

Η&ΐΗ δίεβΓεά, Ο Μ^ά^α, Ιΐι^ ρΓΟλν ! 

ΜΕΟΕΑ 

\νΓοη§6(1 — ΛνΓοη§6(1 \)γ Οοά αηά ιη&η ! \\Ίιο δΐιαίΐ 

ξ3.ίη53.γ ? 
ΒυΙ ΐδ ΐΐ ιη6Γ6 άεδραΪΓ ? — ίΐεειη ηοΐ δο γ^Ι. 
ΒΓΐάε^ΓΟΟίη απά Ι^ΓΪάε §ΓΪιη ΛντεδίΗπ^δ γεί αλ^ΈΐΙ ; 
ΝοΓ ΐΓοαΙ)ΐ6δ Ιϊ^Ηΐ &1)ίά6 ίΐιεδβ Γηαιτΐ&^ε-ιηΗΐίβΓδ. 
ΒοδΙ ΐΐιίηΐί ΐΗαΙ Ι Η&ά ΟΓΐη^βά ϊο γοη ηι&η ενετ, 
Εχοβρΐ Ιο §&ίη δοιηε §&ΐη, ογ λυογΙ^ δοιηε Λνϊΐε ? 
ΝοΓ λνοΓά ηοΓ ΙοαοΗ οί" Ιι&ηά Ιι&ά Ι νουοίΐδίΐίεά ΙιίΐΏ ! 370 
Βυί; Ιο δαοΐι 1ΐ6ί§1ιί; οί ίο\\γ Ηαίΐι Ηε οοιπθ, 
Τΐιαΐ, Λνΐιεη 1ΐ6 ιηΐ^ΐιΐ; ίοΓβδ^ίΐΙΙ Επΐηβ ενβΓγ ρίοί 
Βγ 1)αηίδΐΊηΐ6ηΐ, Ιΐιΐδ άίΐ^ οί" σραο^ Ηβ ^ΓΕπίδ ιηβ 
Το δΐ^γ, Λν1ΐ6Γ6Ϊη 11ιγ66 ίοεδ ΛνίΠ Ι Ιαγ ά^αά, 
Τ1ΐ6 ίαΐΗβΓ, Άπά ΐΗε (Ιαυ^ΗΐεΓ^ αηά ιηίηβ 1ιιΐδΐ3&η(1. 
Αηά, 1ιανίη§ Γογ ΐΗεηι ηιαηγ ρ&ΐΐΐδ οί άε&ΐΐι, 
\νΐιίο1ι ίίΓδί ίο Ιίΐΐίβ ΐη Η&ηά Ι Ιίπολν ηοΐ, ίΓίεπάδ — 
Το βΓ6 ^οη ρ&ΐαοε Επΐάδί ΐΗεΪΓ ΓηαΓΓίΕ^β-ίεαδΙ:, 
Ογ ίο δίεαΐ δοίίΐγ ίο ίΠείΓ Ι^ηάαΙ-Ι^ΟΛνεΓ, [Ι^ηΐίε. 

Αηά ί1ΐΓουσ•1ι ίΗεΪΓ ίλνο Ιιε&Γίδ ίΙίΓαδί ίΐιβ λνΐιείίεά 380 νοι^ τν. 313 ΜΗΔΕΙΑ 

•άλλ' €Ρ τν μοί 7Γρόσαντ6<!' βΐ Χηφθησομαι 
δόμους υττερβαίνουσα καΐ τβχνωμίνη, 
Θανούσα θησω τοις €μοΐς βγθροί^ γελωι^. 

κράτίστα την βυθβΐαν, ύ] ττεφύκαμβν 
σοφαΐ μάλιστα, φαρμάκοί<ζ αυτούς ίΧεΐν. 
βΐβν 

καΐ ^η τεθνάσί' τις μβ Ββξβται ττοΚις ; 
τις ^ήν άσϋλον καΐ Βόμους εχεγγύους 
ξένος Ίταρασγ^ων ρύσβται τούμον Ζίμας ; 
ουκ βστί. μείνασ ουν βτι σμικρόν 'χ^ρόνον, 
390 ην μέν τις ήμΐν ττύρ^ος άσφαΧης φαντ}, 

Β6\ω μύτβιμι τόνΒβ καΐ σΐ'^τ) φόνον 
ην Β* εξελαύντ} ξυμφορά μ αμήχανος, 
αύτη ξίφος Χαβοΰσα, κβΐ μβΧλω θανεΐν, 
κτβνώ σφε, τόΧμης δ' εΙμι ττρος το καρτερόν. 

ού ^αρ μα την Βέσττοιναν ην εγώ σεβω 
μάΧιστα ττάντων και ξυνερ'γον ειΧόμην, 
*Κκάτην μυχοΐς ναίουσαν εστίας εμής, 
χαίρων τις αυτών τούμον άΧ'γυνεΐ κεαρ. 
ΤΓίκρούς δ' ε'γώ σφιν καΐ Χυ^ρούς θτ)σω γάμους, 
400 ΤΓίκρον δε κήΒος καΐ φυ'^ας εμάς χθονός, 

αλλ' εΐα' φείΒου μηΒεν ών εττίστασαι, 
Μ-ηΒεια, βουΧεύουσα καΐ τεχνωμενη• 
βρττ εις το Βεινόν νυν αηων εύψυχίας. 
οράς ά ττάσχεις ; ού γέλωτα δεί σ' οφΧεΐν 
τοις Ίισυφειοις τοις τ ^Ιάσονος ^άμοις, 
^γε^ώσαν εσθΧού ττατρος ^ϊΐΧίου τ άττο. 
ετΓίστασαι Βέ' ττρος δε καΐ ττεφύκαμεν 
γυναίκες, εις μεν εσθΧ! άμηχανώταται, 
κακών δε ττάντων τεκτονες σοφώταται. 

314 ΜΕΌΕΑ 

Υοϊ οηβ ΐΗίη^ 1)&γ5 ΐΗβ \νιιγ — ϊΓ Ι 1)€ Γοαπά 
0Γθ55Ϊη^ζ 11ΐ6 ΐΙίΓοδΙιυΙά οΓ Ιΐΐ6 Ιιουδβ αηά ρίοϋϊη^, 
Οί€ 9<ια11 Ι Γηϊά Ιΐιε ιηυα1άπ§ Ιαυ^ΙιΙκΓ οί ίοβΒ. 

Ββδί; ΐΗβ 5υΓ6 ραΐΗ, λνΙιβΓείη 1117 ηπΙυΓβ'δ ουηηίη^ 

Εχο6ΐ8, 1>γ ροίδοηδ Ιο (ΙεδίΓΟ^ ^Ιι^ηι — γ^Λ. 

Νονν, ^Γ&ηί; Ιΐιεηι ά^Άά : ΛνΗαΙ οϊΐγ \νΐ11 Γβοείνβ 

ΙΙ1€, 

ννΗαΙ Ιιοδί; νοαοΐΐδαίΰ α Ιαηά οί τ^ίημ^α, Ηοηπε 

δβοπΓβ, &η(1 Γγοιπ ίΐιβ Λνεπ^τοΓ δίπείά π\γ Ηίε ? 

ΤΗβΓΟ 15 ποηβ. ΎΆττγίησ ΐΗεη & \ϊίί\β δραοε, 

Ιί Άτιγ ΙολνβΓ οί δαίεΐγ δΗ&ΙΙ αρρεαΓ, 390 

Τ1ΐ6δ6 άεαίΐΐδ Ι)^ §υίΐ6 Άηά δίίβηοε \νί11 Ι οοπιραδδ ; 

ΒϋΙ ίί ιηίδίοΓίυηε άηνβ Γηε ά€δ})6Γίχ1:6 ίοΓίΗ, 

Μ^'δβΐί \\'ΐ11 §ήρ Ι;1ί6 δννοΓίΙ, — }'6α, ΙΙιου^Η Ι άί^•, — 

Αυά 8\Άγ, αηά ά&ΓΟ ίϊι& δϊΓοη§ ΗΒπά'δ τεοΐίΐεδδ 

ΑΗ, Ι)}^ Ιΐΐ6 Ρϋ66η οί Νί^Ηΐ;, \ν}ιοιη Ι ΓβνβΓβ 

ΑΙ)θν€ α11, Άϊΐά ίοΓ ί6ΐ1θ\ν-\\ΌΓΐί6Γ θ1ΐΟδ6, 

Ηεο&ίε, (1\ν€:1ΐ6Γ 1>γ ηιΐηβ Ιιεαι-ίΐι'δ ά3.τ\ί δΐιπηβ, 

Νοηε, ηοηε δΗίΐΙΙ νβχ ιη^ δουΐ, Άηά ταε ίΐ ηοΐ. 

ΒίΙΙβΓ Άηά Λνοείαΐ 1)Π(3η1 λνΐΐΐ Ι ^ίνε ίΗειτι, 

ΒίΙΙβΓ ί;ΓθίΙι-})1ΐ§1ιί: αηά 1)&ηίδ1ιίη§ οί ΐΏβ. 400 

Ορ ίΗβη ! — δρ3.Γ6 ηαυ^Ηΐ; οί &11 Ιΐι^ δθΓθ€Γγ-1θΓ6, 

Μεάβίΐ, οί ί;1ι^ ρίοΐΐΐη^ αηά οοηίΓΪνίη^ ; 

Οη Ιο ΐΗβ (ΐΓ6αά άεεά ! Νο\ν ίδ ηεεά οί άΆτ'ιη^. 

ίιοοίί οη Ιΐιν ννΓοη^δ : ΐΗου ιηυδί ηοΐ ηΊ&1<.6 άεπδίοη 

ΡοΓ δοηδ οί δίδγρΗυδ^ ίοΓ ^&δοη'δ 13Π(36, — 

ΤΗου, δρΓυηο^ ίΓοηι γο}'&1 ίαίΙιεΓ, ίΓοηι \,\\α δαη ! 

ΤΗου ΙίποΝν'δΙ Ιΐιε ηιεαηδ. Ι ρΐ'ονε παε λνοηοΕΠ 

ίηά66(1 ! 
Μεη δ&^ λνε £ιγ€ πιοδί Ιιβίρίβδδ ίοΓ &11 ^οοά, 
Βαΐ οί ίίαιΐ^ (Ιεεάδ ηιοδΐ ουηηίη^ ίαδΙιϊοηβΓδ. 

315 ΜΗΔΕΙΑ 

Χ0Ρ02 

410 ανω ττοταμών ίβρων χωρονσι 'ττα'γαί, στρ. α 

καΧ Βίκα και ττάντα ττάΧιν στρβφβταί. 

άν8ράσί μεν ΒόΧιαι βονΧαί, θεών δ' 

ούκίτί ττίσης άραρε. 

ταν δ' εμαν ενκΧειαν εγειν βιοτ^ν 

στρεψονσί φάμαν 

έρχεται τίμα ^υναικείω <γενεΓ 
420 ουκετί ΒυσκελαΒος φάμα γυναίκας ^ξει. 

άντ. α 

μουσαι δβ ιτάΧαιηενεων Χηξονσ^ άοιΒάν 
ταν εμαν νμνενσαι άττιστοσύναν. 
ου ^αρ εν άμετερα <γνώμα Χύρα<ζ 
ώττασε θεσττιν άοιΒαν 
Φοίβος, ά^ητωρ μεΧεων εττεί άντ' 
άχησ αν ΰμνον 

άρσενων ηεννα' μάκρος δ' αΙων έχει 
430 ΊΓοΧΧα μεν άμετεραν άνΒρών τ ε μοΐραν είττεΐν. 

στρ. β' 

συ δ' εκ μεν οίκων ττατρίων εττΧενσας 
μαινόμενα κραΒία, ΒιΒύμας όρίσασα ττόντου 
ττετρας' εττι Βε ξένα 
ναίεις χθονί, τάς άνάνΒρον 
κοιτάς οΧεσασα Χεκτρον, 
τάΧαινα, φυ^ας Βε χώρα<ζ 
άτιμος εΧαννει, 
3ΐ6 ΜΕΙ)ΕΑ («Γ. Ι.) 

ϋρλναι-θ άπα 1)&ο1<; Ιο ΙΙιείΓ ίυαηΐ&ίηδ ίΐιε «αοΓΟίΙ πνβΓδ 

ΆΥ& δϊοίΐΐίη*]^ ; [οοηίϋ8ΐοη : 

^ιI5^^^6 Ϊ5 ΙιΐΓπείΙ Ιο ίη3ιΐ8ΐίθ6, ίΐιε ογ(1ογ οί οΗ Ιο 410 

Τ1ΐ6 ΐ1ιοιιο;1ι1:δ οΓ Ιΐΐ6 ΙιείΐΓίδ οί ιώοιι ακε ΐΓβαοΗεΓγ 

Λνΐιοΐΐγ, Άηά, Γβεΐΐη^ [1)6θοιτί6 α άαΙϋΒΪοη. 

Ργογπ ΐΐδ αποΐεπί Γοϋηάαϋϋηδ, ίΐιε ίαΐΐΐι οίΐΗε Οθ(1δ ΐδ 

ΕνεΓ^ΛνΙιει-ε οΗ^η^β ! — ενεη πιβ ηιοη'δ νοίοβδ Ηεηοε- 

ίοΓίΙι δίκιΐΐ ΙιοηοαΓ ; 

Μ^ Ιΐίε δΐιαίΐ 1)6 δυηΐίΐ Λνίΐΐι ^Ιογ^ ; ίοΓ \νοιηΕη ΐΗβ 

οΐά-ΐίηιε δΐοι-γ [1)6 υροη Η6γ. 

Ιδ εηάεά, Ιΐΐ6 δΙαηάβΓδ Ιιο&γ^ ηο ιηθΓ6 δ1ΐ£ΐ11 αδ οΐιαίπδ 

(ΑηΙ. 1) 
Αηά 1:1ΐ6 δίΓαίηδ οί* Ιΐιε δίησ^Γδ οΓ οΜ ^εηεΓαΙΐοηδ ίοΓ 

δΗ^ηιε δΗαΙΙ ί&1ΐ6Γ, [ίαίϋιίεδδηεδδ 6ν6Γ. 420 

\νΐιίο1ι δαη§ ενεπηοΓε οί" ΐ1ΐ6 ΐΓε&δοη οί Λνοιηαη, 1ι6γ 

Αίαδ, Ιΐιαΐ οαΓ Ιίρδ βγ6 ηοΐ Ιουοίιεά Λνί1:1ι ίΐιε βΓ6 οί 

δθη§ ίΓοιη ΐΗ6 αΐΐατ 

Οί Ρ1ΐϋ6ΐ)υδ, ΙΗ6 Η&Γρ6ΐ•-1ίίη§, οί ΐΥϊβ ίηδρίτ&ϋοη- 

^ίνεΐ' ! [ι•ίη§ίη§ 

Ε1δ6 Ηαά Ι ΙίίΙεά ιη^ νοίοβ ίη ο1ια1ΐ6η§6 οί δοη§ Ιιΐ^ΐι- 

υηίο ιηεη : ίοΓ Ιΐΐ6 γοΙΙ οί ίΐιε 3§6δ δΐι&ΐΐ βηά ίοΓ 

Ιΐΐ6 ροεί-δίίσβδ [ΐΙιεΪΓ δΐη§ϊη§. 

ΡΓουά ΛνοΓΩ?ιη-ί;1ΐ6ηΐ63 ίοΓ ΙΙιείΓ ρα§6δ, 1ΐ6Γθΐη6δ ΛνοΓίΙι^ 

{8ί^. 2) 
Βαί ίΐιου ίι-οιη 1ίΐ6 αηοίεηί; Ιιοιηε άϊάδΐ δ&ίΐ ον6Γ 

ΐ6Εσα6δ οί ίοαιη^ [δΕΛνεδί (ϋδρ&Γΐ, 430 

0η-δρ6ά 1>7 α ίι-εηζίεά ΙιεαΓί, &ηά 11ί6 δ6Ε-§&ί;6δ 
Τ1ΐ6 Τλν'ίη Κοοίίδ. ΝοΛν, ίη ίΗε Ιίΐηά 
Οί 1116 δΐΓαησβΓ^ ίΐι ^ άοοιη ίδ ίο \να1ί6η 
Το & λνίάοΛνεά οοποίι^ απά ίοΓδίΐΙ^εη 
Οί Ιΐιγ 1θΓ(1, αηά Λνο6-ον6Γΐ:&1ν6η, 
Το 136 ο&δΐ ίοι-ΐΗ δΗαιηεά &ηά \)£ίηηβά. 

317 ΜΗΔΕΙΑ 

βίβακε δ* όρκων χάρις, ουδ' βτ αΙΒως άντ. β' 
440 Έλλαδ^ τα με^γαΚα μένει, αίθβρία δ' άνετηα. 

σοί δ' οΰτβ 7Γατ/αο9 Βόμοι, 
Βύστανε, μεθορμίσασθαί 
μόχθων ττάρα, σων τε Χβκτρων 
αΧλα βασίΧεια κρείσσων 
Βόμοίσιν εττεστα. 

ΙΑ2ηΝ 

ου νυν κατεΐΒον ττρώτον, άλλα ττοΧλάκις, 
τραχεΐαν 6ρ<γην ώς άμήχανον κακόν, 
σοί ^αρ τταρον ^άν τηνΒε καΐ Βόμους εχειν 
κούφων φερούστ] κρεισσόνων βουΧεύματα, 

450 λόγωί' ματαίων είνεκ εκττβσεί χθονός. 

κάμοί μεν ούΒεν ιτραημα' μη τταύστ) ττοτε 
λεγουσ* ^Ιάσων ώ<; κάκιστος εστ άνηρ' 
α δ' €^9 τυράννους εστί σοι ΧεΧε^μενα, 
ττάν κερΒος η'^ου ζημιουμενη φν^τ}. 
κά^γώ μεν άεΐ βασιΧεων θυμουμενων 
όρ^ας άφ-ρρουν και σ εβουΧόμην μενειν 
συ δ' ουκ άνίεις μωρίας, λεγουσ' άε\ 
κακώς τυράννους• τοιηάρ εκττεσεΐ χθηνός. 
όμως Βε κάκ τωνΚ ουκ άττειρηκώς φίΧοις 

460 ηκω, το σον Βε ιτροσκοίΓού μένος, ηυναι, 

ως μητ άχρημων συν τεκνοισιν εκττεσρς 
μήτ ενΒε7]ς του• ττόΧΧ εφεΧκεται φυ^η 
κακά ξυν αύττ}. και ^αρ εΐ συ με στύβεις, 
ουκ αν Βυναίμην σοΙ κακώς φρονεΐν ττοτε. 

ΜΗΔΕΙΑ 

ώ ττα'^κάκιστε, τοΰτο ηάρ σ ειττεΐν εχω 
γκώσστ] με^ιστον εΙς άνανΒρίαν κακόν, 
ηΧθες ττρος ημάς, ήλθες εχθιστος ^ε^ώς 

3ΐ8 ΜΕΟΕΑ 

(ΑηΙ. 2) 

Οίδίΐηηαΐΐεά 18 Ιΐιε 5ρ(.'Π οί ΐΗε οίΐΐΗ : ηο δΐΐίΐιηε Γογ 

ίΙΐΘ 1)Γθ1ν6η ΐΓοΙΙι [ίϋ.^ίιί; ΙιαίΗ ΐί ΐΛ>π. 

Ιη Ηεΐΐίΐδ Ιΐιε λνΐίΐε θοΐΗ ΓεΓηηΐη, 1)υ1; ΙιεανβηνΝβΓά ίΐδ 

Νο Ιιοιηε οί" 3. ίαΐΗοΓ Ιιαδί ί;1ιου 440 

Γογ ίΙιΐπΘ Ηανοη λνΗεη ΐΓουΒΙε-δΙοπιΐδ ΙολνοΓ. 

υδΙΙΓρεά ίδ Ιΐΐν 1)ηάΛΐ 1)Ολν€Γ 

ΟΓ αηοίΗβΓ^ ΐη ι^Γΐάο οί 1ι€γ ρολνβΓ, 
Ι11-5ΐίΐΓΓ6(ί, ον€Γ(^υ6€ηίη§ ίΗεε ηοΛν. 
ΕηΙβτ αΑ50Ν. 

α.ΛδΟΝ 

Χοί ηοΛν ίίΓδί;, η&γ, 1)υ1: οΛΗιπθδ Ιιανε Ι ιηαΓίίβά 

λνΠαΙ (1ρ5ρ6ΐ•Εΐ:6 ιηϊδοΗίθί ΐδ α ίι-οΛναι-ά δρΐηΐ:, 

ΤΗου ιηΐ^ΗίβδΙ; δίΛν ίη Οοηηίΐι, ίη Ιΐιεδε Ιι^ΙΙδ, 

Βϋίίπησ αηίΓίΐοίΐοιίδΙν ίΐιν Γυΐεΐ'δ' ρΙβαδυΓβ, 

Υβί ίοΓ λνϋθ ΛνΙιίΓϋησ λνοΓάδ 1)αηίδΗ6(3 Ιΐιου ηΗ. 450 

Μβ Ιΐιβν νεχ ηοί — οβπδε ηενεπ^ ίΐη ίΐιου Λνϋί;, 

ϋίαπιουπησ^ " ^α50π ϊδ οί ιηεπ ηιοδί 1)ίΐδ€ 1 " 

Βυΐ:, ίοΓ ΐΗν τίΐΠΐησ οη ΐΐιν ηιΙβΓδ, οουηί; ίΐ 

ΑΠ §αίη, ίΐιαί οηΐ}• ϋχϊΐθ ρυπΐδ1ιβ1:Η Ιΐίθε. 

ΡοΓ 1116 — Ι Ιιανβ δίπνεη Ιοησ ίο Βρρ^πδβ ίΐιβ λυγλΙΗ 

Οί 1ίΐπο:5 ΐηοεηδοά : ίαίη ΛνοαΜ Ι ίΗοιι δΐιοαίάδί; δΙ^^. 

Βαΐ; ίΐιοα Γθίη'δΐ ηοΐ ίΐιν ίοΐΐν, δρε&ΐνίη^ δίϊΐΐ 

Ενίΐ οί (ϋ^ηΐίΐεδ ; ανί ίΙιει-^ίοΓε Ι^ΗπΐδΙιεά. 

ΥβΙ, ίοΓ α11 ίΐιΐδ, ηοΐ Λνε^πεά οί ιην ίη€η(1δ^ 

λνίίΐι δο ηιιιοΐι ίοΓοίΗοιι^Ιιΐ οοιηβ Ι ίοΓ ΐΐιββ, ί^άν, 460 

Τΐιαί, 1)αηίδ1ΐ€ά Λνίΐΐι ίίιν 1)αΙ)€δ, ίΐιου Ιίΐοΐν ηοί §ο\ά, 

ΝΟΓ &1ΐσ1ιί: Ι36$ΐ(ΐ6 ; ίοΓ θχΐΐβ 1)ηησ5 Λνϊΐΐΐ ΐί 

ΗαΓάδΙιίρδ ίιιΠ ιηαην, ΤΙιουσΗ ίίιου Ηαΐϋδΐ; ιηβ, 

ΝενβΓ ΟΕΠ Ι 136&Γ ηΐίΐΐΐοο ίΐ^ΛΪηδΐ ΐ1ΐ66. 

ΜΕΟΕΑ 

ΟαίΙίίί οί οαίΙίίΤδ Ι — ΐ3ΐ;ιο1<:6δ1; οί τερΓΟίίοΙίθδ 

Μν Ιοπί^ιε ίοΓ ΐΐιίπο υιιιηίΐη1ΐιΐ6δδ ο&η ίπιηιε — 

Οοιη'δΙ Ιϊιοιι ίο ιηο — άοδί; οοιπθ, ιηοδΐ Καίβίυΐ ρΓονεθ 

319 ΜΗΔΕΙΑ 

[θβοΐς τ€ κάμοί τταντί τ άνθρώττων η^νει ;] 
ούτοι θράσος τόδ' βστίν οίιΚ εντοΧμία, 

470 φίλους κακώς Βράσαντ εναντίον βΧβττβιν, 

άΧΧ' ή μβ'^ίστη των βν άνθρώττοίς νόσων 
ττασών, άναίΒει • βΰ δ' βττουησας μο\ών, 
βγώ τβ <γαρ Χβξασα κουφισθήσομαί 
ψυχην κακώς σε, καΐ συ Χυττησει κΧύων. 
εκ των δβ ττρώτων ττρώτον άρξομαι Χε^ειν. 
εσωσά σ', ώ? ϊσασιν ^Έ^\\ηνων όσοι 
ταύτον συνεισεβησαν Κρ'^ωον σκάφος, 
ττεμφθεντα ταύρων ττνρτΓνόων εττιστάτην 
ζεύ^Χαισι καΐ σττεροΰντα θανάσιμον ηύτιν 

480 Βράκοντά θ\ ος ττάτ^χρυσον άμττεγων Βέρας 

σττείραις έσωζε τΓοΧυττΧόκοις άυττνος ων, 
κτείνασ άνεσγον σοΙ φάος σωτήρων, 
αύτη Βε ττατερα καΐ Βόμους ττροΒούσ εμούς 
την ΐΙηΧίώτιν εΙς ^ΙωΧκον ίκόμην 
συν σοι, ττρόθυμος μάΧΧον ή σοφωτερα' 
ΥΙεΧίαν τ άττεκτειν , ωσιτερ αΧηιστον θανεΐν, 
τταίΒων ντΓ αυτού, ττάντα δ' εξεΐΧον Βόμον} 
καΐ ταύθ' ύφ' ημών, ω κάκιστ άνΒρών, τταθων 
ΊτροΰΒωκας ημάς, καινά δ' εκτήσω Χεχη, 

490 τταίΒων γεγώτωζ^• ει ^αρ ησθ' άτταις ετι, 

συ'γ'γνωστον ην σοι τονΒ' ερασθηναι Χεχους. 
όρκων Βε φρούΒη ττίστις, ούδ' εχω μαθείν 
εΐ θεούς νομίζεις τους τ6τ ούκ άρχειν ετι, 
ή καινά κεΐσθαι θεσμι άνθ ρώττοις τα νυν, 
ετΓβΙ σύνοισθά γ' εΙς ε μ ούκ ένορκος ων. 
φευ Βεξια χεΙρ ής σύ ττόλλ' εΧαμβάνου, 
καΐ τώνΒε γονάτων, ως μάτην κεχρώσμεθα 

^ δοΐΏβ Μ88. Ηανθ φόβον, "Ι οαβί- οιιΐ, ε11 ^117 (ογ ϋιβΪΓ) 

ίβΛΓ." 
320 ΜΕΟΕΑ 

Το Ηβ»ν€η, Ιο Γηβ, Ιο ;ι11 Ιΐιβ ταοε οΓ ιηβη ? 

Τ1ιΐ5 15 ηοΐ άαήη^, ηο, πογ αοαΓ3^6 Ιΐιϊδ, 

Το •νντοη^ 11ί7 ίΓίεικΙδ, αηβ 1)ΐ6ηοΙι ιιοί Γγοπι ΐΠείτ 6}•05, 470 

ΒυΙ, οί 3.11 ρ1ίΐίτϋ65 ΐπΓεοϋη^ ιηεη, Ιΐιε ΛνοΓ8ί, 

Ενεη δΙίίίΓηεΙεδδηεδδ. Αηςί γαί 'Ιίδ λνοΠ Ιΐιοα οαιπ'ί,Ι, 

ΡοΓ Ι δΐιαίΐ 6αδ6 Ιΐιβ 1)υΓ(1οη οίηιίηο Ιιε,ΐΓΐ; 

Κενΐΐΐη^ ίΐιεε, Άηά Ιΐιοα 1)6 ^αΐΐεά Ιο ΙιεαΓ. 

Αηά ννίίΗ ϋιε ίίΓδΙ; Ιίπη^δ ίίΓδΙ \νί11 Ι ί)6^ΐη. 

Ι δανεά Ιΐΐ66 : ΐΗΐδ Ιίπολνδ βνβΓ^ δοη οί" Οτϋεοβ 

Τΐιαί δΐερροά \νΐί,1ι ίΗεε &1)ο&Γά Ιΐιίηε Αγ^ο'5 ΙκιΙΙ, 

ΤΗβε, δεηΐ Ιο ςιιοΠ Ιΐΐ6 ί1αΓη6-θϋΙΙ)Γοαί;Ιιΐη<τ 1)ΐι11δ 

ννίίΗ γο]<:6-1)&ηά5^ &ηά ίο δΟΛν ΐΗε ΙΐΙΐΗ οΓ ^β^ΐΗ. 

ΤΗε άτΆ^οη, ν/Άτά^τ οί Ιΐιε Πεεοε οί Οο1(1, 480 

ΤΐΊ&ί δίβερίβδδ 1<:6ρΙ ϋ λνΐΐΐι Ηΐδ ΓπαηίίοΜ οοίΐδ, 

Ι δίελν, &πά ΓΕίδεά άεΙϊνεΓαηοε-Η^ΙιΙ: ίυι• ίΐιεβ. 

Μ^'δθΐί ίοΓδοοΙν ιηγ ίαΙΙιβΓ Άπά ιηΐηε Ιιοιπθ, 

Αηά ίο Ιοίοοδ υηάβΓ Ρείίοη εαηαβ 

ν\'ίΐ1ι ΐΗεβ, ιηοΓ6 ζεαίουδ ίη ΐΗγ οίΐυδβ ΐΗαη Λνίδβ. 

ΡβΗαδ Ι δίβλν 13^ Ηίδ Ολνη οΗίΙάΓβη'δ 1ιαη(1δ — 

Οί ε11 (Ιε&ΐΗδ ΛνοΓδΙ, — &ηά (Ιίΐδΐιεά ΐΗοΐτ Ηουδε Ιο ταίη. 

ΤΗυδ ά^ΆΪί ν,ΛύΛ, Βαδβδί: οί α11 ιηεη, 1)γ ιηε, 

ΓοΓ 3, η6\ν 1)ΓΪά6 Ηαδΐ ίΐιοπ ίοΓδαΙίβη ηιε, 

ΤΗου^Η Ι Ηαά 1)0Γη€ Ιΐιεε οΗΠάΓεη ! λΥεΓί ϊΗου 

οΗϊΜΙβδδ, 490 

Νοί ρ&δΐ ίοΓ^ίνίη^ \ν6Γ6 ίΗίδ ΐηαΓΓΪ3§6-0ΓΕνίη§. 

Βυΐ ίαίΐΗ οί ο&ΐΗδ ΥίαίΥι νΒ,ηΐδΙιεά. 1 1<ηοΛν ηοΐ 
ννΙιείΙιεΓ Ιΐιου άεβιη'δί; ΐΗβ οΜεη Οοάδ γεί τυΐβ, 
Ογ ΐΗαΙ ηβΛν Ιαλνδ ΆΤβ ηολν ΟΓάαΐηεά ίοΓ ιηεη ; 
ΓοΓ ΐΗίηβ ΗεαΗ; δρβ&Ι^δ ΐΗεε υηίο τη& ίθΓδΛ\ΌΓη. 
ΟαΙ οη ΐΗΐδ π^Ηί Ηαηίΐ, ΛνΗίοΗ ίΗοα οίΐ Λνουΐθδΐ 

οΐαδρ, — 
Τ1ΐ€56 1αΐ665 Ι — Ι λναδ ροΠαΐεά \)γ ίΗε ΐουοΗ 321 ΜΗΔΕΙΑ 

κάκου 7Γρ6<; άνΒρός, ελττΙΕων δ* ημάρτομβν, 
αγ', ώ9 φίΧω <^αρ οντί σοι κοίνώσομαι, 

500 Βοκονσα μβν τί ιτρό^ γε σου ιτράξειν κα\ώ<ζ ; 
όμως δ'• Ερωτηθείς ^αρ αίσγ^ίων φανεΐ. 
νυν τΓΟί τράττωμαί ; ττότερα Ίτρος ττατρος Βόμους, 
ους σοΙ ττροΒοΰσα καΐ ττάτραν άφικόμην ; 
η ττρος ταΚαίνας ΤΙεΧιάΒας ; καΧώς γ αν ουν 
Ββζαίντό μ οϊκοις ων ττατερα κατεκτανον. 
έχει ^αρ οΰτω' τοΐς μεν οϊκοθεν φίΧοίς 
έχθρα καθεστηχ, ους δε μ ουκ εχρήν κακώς 
Βράν, σοΙ χάριν φέρουσα ττοΧεμίους εχω. 
τοι^άρ με ττοΧΧαΐς μακαρίαν ΈΧΧηνίΒων 

510 εθηκας άντΙ τώνΒε' θαυμαστον Βε σε 
εχω ττόσνν καΐ τηστον ή τάΧαιν εγώ, 
€6 φεύξομαί γε ηαίαν εκβεβΧημενη, 
φίΧων έρημος, συν τέκνοις μόνη μόνοις• 
καΧόν 7* ονειΒος τω νεωστί νυμφίω, 
τΓτωχούς άΧάσθαι τταΐΒας η τ εσωσά σε» 
ώ Ζεΰ, τί Βη χρυσού μεν ος κίβΒ7]Χος -ρ 
τεκμηρι άνθρώττοισιν ώττασας σαφή, 
άνΒρών δ' οτω χρη τον κακόν ΒιειΒεναι^ 
ούΒεΙς χαρακτηρ εμττβφυκε σώματι; 
Χ0Ρ02 

520 Βεινή τις ορ^η καΐ Βυσίατος ττεΧει, 
όταν φίΧοι φίΧοισι συμβάΧωσ εριν, 

ΙΑ2ηΝ 

δε? μ! , ώς εοικε, μη κακόν φΰναι Χε'γειν, 
άΧΧ^ ώστε ναός κεΒνον οίακοστροφον 
άκροισι Χαίφους κρασττεΒοις ύττεκΒραμεΐν 
την σην στ6μαρ<γον, ώ <γύναι, ^ΧωσσαΧ'^ίαν, 
ε'γώ δ', ε'ττεί σην καΐ Χίαν ττυρ^οΐς χάριν, 
Κύττριν νομίζω της εμής ναυκΧηρίας 

322 χΜΕΠΕΑ 

ΟΓ» 1)»86 ΓΠίΐη, ΐΗιΐδ ΓΓυδίΓαΙβ οΓ ιηίηβ Ηορβδ ! 

Οοηιο, Ε5 & Γπεικί λνίΐΐ Ι οοηιιηυηο Λνΐΐΐι ΐίιοο — 

ΥεΙ; \νΙΐ3ΐ: Γαΐπ οίεαϋη^ δΐιουΐά Ι Ηορε Γγοιπ Ιΐιαβ ? — 500 

ΥεΙ ννΐΐΐ Ι : (^ιιεδίϊοηβί], 1)λ56γ Βίκιΐί: ΐΗοα δΐιολν. 

Νο\ν, ΛνΙιϋΗβΓ ΐιΐΓΠ Ι ? — Ιο ηι^ ΓαίΙιβΓ'δ Ηου50, 

Μ}^ ]Άηά? — λνΐιΐοΐι Ι \)αΐΓΆγ^ά, 1υ ίΐεβ λνϊΐΐι Ιΐιεβ Ι 

Το Ρείΐ&δ' Ιιαρίοδδ ί1ίΐιι<τ1ι1:6Γδ ? Οταοίουδί^ 

ΤΗεΪΓ ΓαΙΙιβΓδ δ1&}'ί;Γ λνουΜ Ιΐιε^ \\'€ΐ€0ΐη6 Ηοιηβ Ι 

ΓοΓ ΐΗϋδ ΐί; ϊδ — Ά ίθ6 &ιη Ι 1)€θοηΐ6 

Το ιηίηε ο\\'η Ιιουδβ : ηο ο^υ&ΓΓ^Ι Ι Ηαά ΛνίΐΗ Ιΐιοδβ 

\νΐΐΗ \ν1ιοιη Ι Ηίΐνε ηοΛν & άεαΐΐι-ίευά ίοΓ 1;1ΐ}' 

δ^ΐίβ. 
ΓοΓ α11 ΐΗΐδ Η^ί ΐΗοα ιπίκΐβ ιηε ραδδίη^-Ι^ΙεδΙ 
Μϊίΐδΐ Ηεΐΐ&δ' (Ιαυ^ΙιΐβΓδ ! ΟΗ^ ίη ίΗεε Η^νε Ι — 510 

Ο λντείοΐιεύ Ι Ι — 3. Λνοηάι•ουδ δρουδβ αηά Ιεαΐ, 
δΐηοβ ίΓοηι ΐΗθ Ιαικί οάβΙ ΓογΙ:1ι Ι ρ&δδ Ιο βχΐΐο 
ΓογΙοπι οί ίτίεηάδ, &1οη€ -νΝ-ϊΙ;}! οΙηΙάΓβη Ιοηε. 
Α ρΓοαά ΓβρΓΟίΐοΗ ίοΓ οαΓ ηελν 1)Π(ΐ6§Γ00Γη ίΗΐδ — 
'^Ιη ρονεΓίν Ηΐδ 1)&1)6δ, Ηίδ δ&νίοαΓ, \νΕη(3€Γ ! " 
Ο Ζβυδ, 3.\\ \ν1ΐ€Γ€ΓθΓ€ ΙΐΕδΐ Ιΐιου ^ίνεη ίο ιηεη 
Ρΐαίη δί^ηδ ίοΓ §ο1ά \\ΉΐοΗ ϊδ 1)υ1; οουπίετίείί;, 
Βυί ηο 3,55ίΐ}-ιηαΓΐ^ η?ιΐυΓ6-§Γ&νεη δΗο\νδ 
Οη ιη&η'δ ίοΓπι^ ίο (ϋδοεπι ΐΗε 1)αδ6 λνϋΐιαΐ ? 

ΟΗΟκυδ 

Αλνίυΐ Άηά ρ&δΐ &11 Ηε&Ηη^ ϊδ ΐΗ&ί; ννταΐΗ 520 

\νΐΐ6η ϊ\\&γ ΐΗαΙ; οηοε Ιονβά οΙαδΗ ΐη ίευά οί Η&ίε. 

^ΑδΟΝ 

Ν66(1δ ιηυδί Ι 1)6 ηοΐ ϊ11 αί δΐ)ε6θΐΊ, ιηεδεειηδ, 
Βαί, 1ΐ1ί6 ΐ1ΐ6 ΟΕΓείυΙ Ηεΐηίδηι&η οί & δΐιΐρ, 
ννϊΐΐι οΙοδβ-ΓΘείβά ο&ην&δ Γυη 1)€ίοι•6 ΐ1ΐ6 ί^^ΐβ, 
λΥοπίΕπ, οί ΐΗν ΐειηρεδΙιιουδ-ΓαϊΙΐη^ 1;οΐι<^ιΐ6. 
Ι — ίοΓ ίΪΛγ Ινΐηάηβδδ ΐο\ν6Γ-Ηίσ1ι ίΗοα ρϊΐ^δΐ; — 
ϋεεηι €}'ρΓίδ δανΐουΓ οί ιη^ νογα^ίη^, 

3^3 ΜΗΔΕΙΑ 

σώτ€ίραν είναι θέων τε κάνθρώττων μονην. 
σοϊ δ' εστί μεν νους Χετττός — αλλ* εττίφθονος 

530 λόγο9 ΒίεΧθεΐν, ώ<ί "Ερως σ ηνάηκασε 

τόξοις άφύκτοις τούμον εκσωσαι Βεμας, 
αλλ' ουκ ακριβώς αντο θησομαι Χίαν 
07Γ/7 ^αρ ονν ώνησας, ου κακώς έχει, 
μείζω γε μεντοι της εμής σωτηρίας 
εϊΧηφας ή 8έ8ωκας, ως εγώ φράσω. 
ττρώτον μεν Έλλαδ' άντΙ βαρβάρου -χθονος 
ηαίαν κατοικείς και Βίκην εττίστασαι 
νόμοις τε χρήσθαι μη ττρος Ισγυος χάριν 
ττάντες δε σ ησθοντ ουσαν "ΈΧΧηνες σοφην» 

540 κα\ Βόξαν εσχες' ει δε γής ε'ττ' εσχάτοις 

οροισιν ωκεις, ουκ αν ην λόγο? σεθεν, 
εϊη δ' εμοι^ε μήτε χρυσός εν Βόμοις 
μητ Ορφεως κάΧΧιον ϋμνησαι μεΧο<ζ, 
ει μη ττίσημος η τύχη γένοιτο μοι. 
τοσαΰτα μεν σοι τών εμών ιτόνων ττερι 
εΧεζ^' άμιΧΧαν ^αρ συ ιτροΰθηκας Χό^ων. 
α δ' εΙς γάμους μοι βασιλικούς ώνεί8ισας, 
εν τωδε Βείξω ττρώτα μεν σοφός 'γε^ώς, 
εττειτα σώφρων, είτα σοϊ με^ας φίΧος 

550 καΐ τταισΐ τοις εμοΐσιν αλλ' εχ ήσυχος, 

εττεί μετεστην δεΟρ' ΊωΧκίας χθονος 
ττοΧΧας εφεΧκων συμφοράς αμήχανους, 
τι τούΚ αν εύρημ ηύρον εύτυχεστερον 
η 7Γαΐ8α ^ήμαι βασιΧεως φυ^ας γεγώς ; 
ούχ, η σύ κνίζει, σον μεν εχΘαίρων Χεχος, 
καινής δε νύμφης Ιμερω τΓεττΧη^ μένος, 
ούδ' εις αμιΧΧαν ττοΧύτεκνον σττουΒην έχων 
άΧις '^άρ οι γεγωτες ού8ε μεμφομαΐ' 
άλλ' ώ9, το μεν με^ιστον, οικοΐμεν καΧώς 

324 ΜΕϋΕΑ 

ΗβΓ, Ηποί ηοηε οΙΗθγ ογ οί Οοθδ ογ Γηεη. 

ΤΙιου αΓί 5ΐι1)1ΐ6 οί λνΐί; — ηα^, 1)υί υη^θπεΓουδ 

Ιί \ν6ΐ•6 Ιο ΐ€ΐ1 Ιιολν Ι,ονε, 13^ δίΓοη^ οοηΊ])υΐ5ίοη 530 

Οί δΐιαίΐδ υηεΓΓίη^, ηΐόκΐε ίΐιεε δανέ ηΐ}- Ιΐίβ. 

Υε^ Ιίΐΐνε Ι ηοί; αοοοιιηΐ Ιοο Βίποί; 11ΐ€Γ6θί ; 

ΡοΓ, ΐη Ιΐΐίΐΐ ίΗου (^^^15ι δανέ ιηε, Ιΐιου άΐ(1δΙ; ΛνεΙΙ. 

ΗολνΙ)€Ϊί:, ηΊ0Γ6 Ηίαδΐ ίΐιου τεοείνεά Ιΐΐίΐη ^ΐν^η 

Γγοπι ηιγ (ΙβΙίνεΓίίποε, αδ ηιν λνοΓ(1δ δΐιαίΐ ρΓονε : — - 

ΡϊΓδΙ:, Ιΐιεη, ΐη Ηεΐΐαδ άλνεΙΓδΙ Ιΐιοιι, ΐη ΐΐιο δίεαίΐ 

Οί 1αη^1 1)ίΐΓΐ)αηο, ΙνηολνεδΙ ]υδΐί€6, Ιεατηβδΐ; 

Το Ηνθ \)γ Ιίΐλν Λνΐίΐιουΐ ΓβδρεοΙ οί ίοΓοε ; 

Αη(1 &11 ί1ΐ6 ΟΓοεΙνδ Ιιανε Ηεαί'ά Ιΐι^ λνίδθοηι'δ ίαπιε. 

ΚεηοΛνη ΐδ Ιΐιΐηβ ; 1)ΐι1: ΐί οπ βίΐΓΐΙι'δ ίίΐι• 1)ουΓη 540 

Τΐιοα άΛνβΠεάδΙ νεί, Ιΐιου Ηαάδΐ: ηοΐ Ιΐνεά ΐη δΐοΓ^•. 

Νολν ηιίηε 1)6 ηεΐΐΗβΓ ο^οΜ πιΐηβ ΗαΙΙδ Λνΐΐΐιίη, 

ΝοΓ δ\ν66ί6Γ δοησ 1^6 ηιΐηβ ΐΐιαη ΟΓρΗευδ δαη^, 

Ιί ηΐ}^ ίαΐΓ ίοΓίυηε 1)6 Ιο ίαηιβ υηΐνηολνη. 

ΤΗυδ ί&Γ οί πι^ ξτ^Άϊ \•άΙ>ο\ΐΥ5 Ιιανβ 1 δροΐίβη, — 
ΤΗΐδ ο1ΐ£ΐ1ΐ€η§6 Ιο άεΐ^αΐε άΐάδΐ: ΐΐιου ί1ΐπ§ άοΛνη :— 
Β\ιΙ, ίοΓ Ιΐιγ Γ&ΐΐίη^δ οη πΐ}^ ΐΌ^αΙ ηιαιτΐίΐσβ^ 
Η6Γ6ίη ΛνΐΠ Ι δΙιΟΛν, βι•δΐ, ΐΗαΐ Λνΐδβ Ι Λναδ ; 
ΤΗεη, ί6η-φ6Γα1;6 ; ΐΐιίΐ'ά^ ίο ΐ1ΐ66 1116 1)6δΙ οί 

ίηεηάδ 
Αηά Ιο ηΊ7 ο1ιΐ1(ΐΓ6η — ηαγ, 1)ΐι1: 1ί6&γ ηΐ6 οαί. 550 

\\Ίΐ6η Ι €αηΐ6 ΙιΐΐΚεΓ ίι-οηι Ιοίοοδ-ΐαηά 
\νΐ11ι ηιαπγ ά (ΐ6δρ6ΓίΐΙ:6 ίοΓΐαηε ΐη ηΐ}- Ιγεϊπ, 
ννΐΐδΐ; ΙιαρρίοΓ ΐΓεαδΠΓβ-ίΓονε οοιιΜ Ι Ιιανβ ίουηά 
ΤΗαη ίο Λνεά — Ι, ^η 6χΐΐ6 — Λνίίΐι α ρηηοεδδ ? 
Νοί — Λν1ΐ6Γ6 ΐΐ §Εΐ1δ ΙΐΊββ — ΙοίΐΐΗΐησ οοιιοΚ οί ΐΗΐηο. 
Αηά ίοΓ Ά ηβΛν ΙίΓΐάθ δηιΐΐίεη λνίΐΗ άεδίΓβ^ 
ΝοΓ εασ^Γ Ι ίο ηιαίΐΐρίν ηιΐηε οίΤδρΓΪηο; : — 
δυίίΐ06 1:1ΐ656 1)0Γη Ιο ηιε : ηο ί&υΗ ΐη ίΐΐθπι : 
ΒαΙ ΙΗ&Ι; — Ιΐιΐδ ο1ιΪ6ίΐ7 — Λν6 ππ^ΐιΐ 1ΐν6 ΐη ΙιοηουΓ^ 

325 ΜΗΔΕΙΑ 

560 καΐ μη σττανιζοίμεσθα, ηιηνωσκων δτι 

ΤΓβνητα φεύγει ττάς τις βκττοΒών φίΧος, 
τταΐΒας Βε θρεψαιμ άξίως Βόμων βμων, 
σττείρας τ άΒβλ,φούς τοίσιν Ικ σεθεν τεκνοΐζ, 
€69 ταντο θείην, και ξνναρτησας ^ενο<^, 
ενΒαίμονοίην. σοι τε ^αρ τταίΒων τί 8εΐ, 
εμοί τε Χνει τοΐσι μεΧλουσιν τέκνοις 
^■α ζωντ ονησαι. μων βεβονΧευμαι κακώς; 
ουδ' αν συ φαίης, εϊ σε μη κνίζοι Χεγρς, 

αλλ' εις τοσούτον ηκεθ^ ωστ ορΘουμενης 
570 εύνής γυναίκες ττάντ εχειν νομίζετε, 

ην δ' αϊ) ^ενηται ξυμφορά τις εΙς Χεχος, 
τα Χωστά κάϊ κάΧΧιστα ττοΧεμιώτατα 
τίθεσθε. χρην άρ άΧΧοθεν ττοθεν βροτους 
τταΐΒας τεκνουσθαι, θήΧν δ' ουκ είναι ^ενος' 
'χρΰτως αν ουκ ην ούΒεν άνθρώττοις κακόν. 

Χ0Ρ02 
^Ιάσον, ευ μεν τουσδ' εκόσμησας Χόλους* 
όμως δ' εμοι<γε, κει τταρα ^νώμην ερώ, 
Βοκεΐς ττροΒούς σην άΧοχον ου Βίκαια Βραν. 

ΜΗΔΕΙΑ 

η ΤΓοΧΧά τΓοΧΧοΐς ει μι Βιάφορος βροτών. 
580 εμοΙ >^αρ όστις άΒικος ων σοφός Χε^ειν 

ττεφυκε, ττΧείστην ζημίαν οφΧισκάνεΐ' 
^Χώσσγ) ^αρ αύχών τάΒικ ευ ττεριστεΧεΐν, 
τοΧμα ιτανουρ^είν εστί δ' ουκ αηαν σοφός. 

ώς καΐ συ μη νυν εις ε μ ευσχϊ'^μων ηεντι 
Χεηειν τε Βεινός' εν ηαρ εκτενεί σ εττος. 
χρην σ, εϊττερ ησθα μη κακός, ττείσαντά με 
^αμεΐν '^άμον τόνΒ\ άΧΧα μη σι^^ φίΧων. 
326 ΜΚυΚΑ 

Αικί 1)6 ηοΐ 5ΐΓίΐίΐ6η€(1, — Γογ Ι 1<.ηο\ν ίαΐΐ ννοΠ 500 

Ηο\ν &11 ίΓΪοηίΙδ ίΓοίΏ ΐ1ΐ6 ροοΓ ιηαη δίαηοΐ αίοοί, — 

Αηά Ι ηιΐ«^1ιί; πυΓίυΓβ αδ Ιίεδεεπίδ ιηΐηε Ιιουδβ 

ϋυΓ 8οηδ, αηά Ιο ίΐιεδε 1)θΓη οί ΐΐιεε 1)6^^61: 

Βτ^ύΛταη, &ηά, ΙίπίΙίΐη^ ΐη οηε ΐΆΐη'Δγ &11, 

ί-ΐνβ 1ΐϋρρ7 άα^δ. ΤΗοα, \ν•Ιια1; ννουΜί^Ι 1\\ο\ι οί 

ο1ιί1(ΐΓί;η ? 
ΒυΙ ιηβ ίί; ρΓοίιίδ, ί;1ΐΓθυ^1ι δοηδ ίο 1)6 1)θΓη 
Το 1ΐ6ΐρ Ιΐΐ6 Ηνΐη^. Ηανε Ι ρ1αηη6(1 δο ϊ11 ? 
Νοί ΐΗοα \ΝΌΐιΜδΙ δα^ ϋ, δανβ ίοΓ ^6α1ου5^'δ δϋη§. 

Βυί ^6 — ^6 Λνοηιεη — δο υπΓεαδοηίπ^ £ιγ6 

ΤΗ^ί, "ννεάΙοοΙί-Γΐ^Ηΐδ υηΐΓ65ρ85δ6ά-οη, αΙΓδ \ν6ΐ1 ; 570 

ΒυΙ, ίί οηαε γουΓ δοΐ6 ί;6πυΓ6 1)6 ίπίπη^εά, 

■ν^Ίί;!! 1116 1)6δ1;, ίαΪΓ6δΐ Ιοί αΓ6 }'6 αΙ Γ6υά 

Μοδί 1)ϊ1:1:6Γ. λΥουΙά ΙΥιάΙ πιοΗ:α1δ ο11ΐ6Γ\νΪ56 

ΟουΜ §61; ΐΗβπΊ 1)αΙ>6δ, ίΐιαΐ λνοηΐίΐηΐίΐηά \ν6Γ6 ηοί, 

Αηά δο ηο οιίΓδδ \ϊ3.ά \ΐ§\ιΙ&ά υροη Γη6η. 

ΟΗΟΚυδ 

ννΌΓ(1δ^ ^£ιδοη^ ΛνοΓάδ, ί;ΓΪο1ί6(1 ουί ίαΐΐ ουηηίη^Ι^ ! 
Υ6ί Ιο ηΊ6 — ΐΗου^Η Ι δρ6α1<: ηοί Ιο Ιΐΐ7 ηιΐηά — 
υη^υδί; ΐΐιοα δεεηι'δΐ, Ι^εΙίΈ^ΐπί^ Ιΐιιΐδ ΐΐΐ}^ \\'[ί&, 

ΜΕΟΕΑ 

Νοί &δ 11ί6 λ\όγΜ ΐΗίηΙίδ ΐΗϊηΙν Ι οίΐ6ηϋηΊ68 ; 

Νέΐ}^, ίο ιηγ ΐΐιου^ΐιΐ:, α νίΠίΐΐη'δ ΕΓΐίυΙ ΐοη^β 580 

ΟοιιΙ)ΐ63 1116 ΙΐϋΓί Ιιίδ νίΐΐαϊπγ άοΐΗ Ιο Ηιπι : 

8ο δυΓ6 Ηΐδ Ιοη§υ6 οαη §1οζ6 ί;1ΐ6 \ν•Γοη§, 1ΐ6 ^ΓΟΛνδ 

Κ66ΐίΐ6δδ ΐη δίη — α ηΐ6Γ6 ίοοΓδ λνίδάοιη ΐΗίδ. 

ΪΗεη 1)6 ηοΐ ΐΗοα, αδ ΐουοίιίηί^ ιηε, ίαίΓ-δ66ΐηίησ 
Αηά 6ΓίΐίΊ;}'-1:οη§υ6ά: οιΐ6 ΛνοΓά δΐΐίΐΐΐ ον6ΐΊ;1ΐΓθλν Ιΐιεβ : 
Τΐιοα δΐιοαίάδΐ, ΛνβΓΐ ΐΐιοα ηοΐ 1)ίΐδ6^ Ιιανε Λνεά ίΐιίδ 

1)ηά6 
ννίΐΐι ιη^ €οηδ6η1;, ηοΐ Ιιίά ϋ ίΐΌπι ΐ1ι^ Γι-ΐεικίδ. 

327 ΜΗΔΕΙΑ 

ΙΑ2ΩΝ 

καΧώς γ' αν, οΐμαι, τωδ' ύττηρβτεις λόγω, 
€Ϊ σου ηάμ,ον κατβίττον, ήτις ονΒε νυν 
690 τοΧμας μβθείναί καρδίας μ€<γαν 'χόΧον 

ΜΗΔΕΙΑ 

ον τοΰτό σ εΐγβν, άΧλα βάρβαρον \6χο<} 
7Γ/909 "γήρας ουκ βνΒοξον βζββαίνέ σοι. 

ΙΑ2ΩΝ 

ευ νυν τόδ' ϊσθι, μη γυναικός εΐνεκα 
^ήμαί μβ Χεκτρα βασιΧίων α νυν εχω, 
αλλ', ωσιτερ είττον καΐ Ίτάρος, σωσαι θβΧων 
σε, καΐ τεκνοισι τοί9 εμοΐς ομοσττόρονζ 
φνσαι τυράννους τταΐΒας, ερυμα Βώμασί, 

ΜΗΔΕΙΑ 

μη μοι ηενοΐΊΟ Χυττρος εύΒαίμων βίος 
μηΒ^ οΧβος όσης την εμην κνίζοι φρένα» 

ΙΑ2ηΝ 

600 οίσθ^ ώς μετεύξει καΐ σοφωτερα φανεΐ; 

τα χρηστά μη σοι Χυττρά φαινεσθω ττοτε, 
μη8' εύτυχ^οΰσα Βυστυχ^ης είναι Βόκει. 

ΜΗΔΕΙΑ 

νβριζ\ εττειΒη σοι μεν εστ άττοστροφη, 
βγω δ' έρημος τηνΒε φευξονμαι γθόνα. 

ΙΑ2ηΝ 

αύτη ταδ' είΧου' μηΒεν άΧΧον αΐτιω, 

ΜΗΔΕΙΑ 

τι Βρωσα; μων ηαμουσα καΐ ττροΒοΰσά σε; 

ΙΑ2ηΝ 

αράς τυράννοις ανόσιους άρωμενη. 

ΜΗΔΕΙΑ 

κα\ σοΐς άραία γ' οΰσα τυ^χ^άνω Βόμοις, 
32δ ΜΕΟΕΑ 

^ΑΒΟΝ 

Αν, ΐΗί8 ιη^ ρυτροδβ ηοΙ)1ν ΗδθδΙ ΐΗου Ηείρεθ, 

Η'Λά Ι Ά ηΐΛΠ-ίϋ^ε ηαιη€(3, \ν1ιο βνεη ηολν 

Ο^ηδΙ ηοί; τείΓαίπ ύλγ ΙιεαΓΐ'δ εχοβεάΐη^ λνΓαΙΙι ! 590 

Μ ΕΠΕ Α 

Νοί; Ιΐιΐδ ΐΗίηθ ΠίπάΓαποε, 1)υΙ ΐΗε αΐίβη ΛνίΓβ 
Νο οΓοννη οί ΗοηουΓ \\'Ε5 α8 εΐά άΓ6Λν οη. 

^Α80Ν 

ΝοΛν ΙίηοΛν Ιΐιίδ λνβΐΐ — ηοί; ίοΓ ΐΗε Λνοηιαη'δ δπΐίβ 
Ι Ννεά ΐΗε Γοναί 1)ΓΪ(ΐ6 λνΐιοηι Ι Ηανε Λνοη, 
Βυΐ, &δ Ι δαΐ(3, οί ηι^ άβδΪΓΘ Ιο δανβ 
ΤΗ66, Ληά ί)€^6ί; δβεά Γθ}'α1, ϊο την δοηδ 
ΒΓ6ΐ1ΐΓ6η, Άηά ΐοτ ιηΐηε Ηουδβ α ΐολνβΓ οί δΪΓβη^Ιι. 

ΜΕΟΕΑ 

Νο ρΓΟδρβΓουδ Ηίε 'ηεαΐΐι δΟΓΓΟΛν'δ οίοικί ίοΓ ιηε, 
ΝοΓ \ν€α1, ΛνΐΐΗ ΐΙιοΓΠδ &γ& Γαηΐνΐίη^ ΐη ιηΐηβ Ιι^αιΐ ! 

^Α50Ν 

Κηολν'δΐ Ηολν ίο ο1ιαη§6 Ιΐιγ ρΓ&νβΓ, αηά λνΐεβΓ 

δΙιοΛν ? ' 600 

Μαγ Ιΐιγ §οο(1 ηενβΓ δεεηι Ιο ΐΗεε ίΐι^ ι^Γΐβί; 
ΝοΓ ίη ίαΐΓ ίοΓίαηβ θβεηι Ιΐιν ΙοΙ ιηίδίοΓΐυηβ. 

ΜΕΟΕΑ 

ο γ^Ά, ίηδυΗ ! ΤΗου Ιι&δί; α Γ6ίυ§6, ΐΗου ; 
ΒιιΙ (ΐ6δθ1&1:€ Ι απι 1)Ηηΐδ1ΐ6ά ίΓοηι ΐΐιίδ Ιαικί. 

^ΑδΟΝ 
ΤΗ^δβΙί Ηαδί; οΐιοδεη Ιΐιΐδ : 1)1&ιη6 ηοηε Ι^βδΐάβ. 

ΜΕΟΕΑ 

Ι ? — δθο11ι_, 1)γ Λνεάάϊη^ αηά ΐ36ΐ:Γα}'ίη§ ΐΗβε ! 

αΑδΟΝ 

Β^ οαΓδίη^ ρΓΪηοβδ ΛνίΐΙι &η ΐηιρίοαδ ουΓδβ. 

ΜΕΟΕΑ 

Α^ — αηά Ιο ΐΗΙηβ Ιιοαδβ Ιιοδί; Λοα ίοαηά ιηβ & ουΓδβ ! 

329 ΜΗΔΕΙΑ 

ΙΑ2ηΝ 

ώ<ζ ου κρινουμαί τώνΒέ σοι τα ττΧβίονα. 
610 αλλ' €Ϊ τί βούΧεί τταισίν η σαντής φνγτ} 

ττροσωφέΧημα 'χ^ρημάτων βμών Χαβεΐν, 
λεγ'* ώ9 €τθίμο<; άφθόνω δούναι χ€ρΙ 
ξένοις τ€ ττέμττείν σνμβο\\ οΐ Βράσονσί σ βν. 
καί ταύτα μη θίΧουσα μωρανεΐς, ηυναΐ' 
Χηξασα δ' 6ρ<γής κ€ρΒαν€Ϊ<; άμείνονα. 

ΜΗΔΕΙΑ 

οντ αν ξίνοισί τοίσι σοί^ 'χ^ρησαίμεθ^ αν, 
οντ αν τι Βε^αίμεσθα, μηθ* ήμΐν ΒίΒον 
κακοΰ Ύαρ άνΒρος Βώρ^ ονησιν ουκ έχει. 

ΙΑ2ΛΝ 

αλλ* ονν εγώ μεν Βαίμονας μαρτνρομαι, 
620 ώ9 Ίτάνθ* ύτΓονρ'γεΐν σοι τ ε καΐ τεκνοί<; θεΧω' 

σοι δ' ουκ αρέσκει τά<γάθ\ αλΧ' αύθαΒία 
φίΧονς άττωθεΐ' τοί'γαρ άΧ^γυνεΐ ττΧεον 

ΜΗΔΕΙΑ 

χώρεί' ΤΓοθω ^αρ της νεοΒμητου κόρη<; 
αίρει χρονίζων Βωμάτων εξώττιο^' 
ννμφευ' ϊσω^ Ί^Ρ> ^^^ ^^Φ ^' είρήσεται, 
γα/ΐ£Ϊ<? τοιούτον ώστε σ άρνεΐσθαι ^άμον. 

ΧΟΡ02 

ερωτε<; νττερ μεν αηαν στρ. ο! 

εΧθόντες ουκ εύΒοξίαν 
ούδ' άρεταν πταρεΒωκαν 
630 άνΒράσιν εΐ δ' άΧι<=; εΧθοι 

Κύττρις, ουκ άΧΧα θεο^ εύχαρις οΰτως. 
μητΓΟτ, ω ΒεστΓΟίν, ειτ εμοί 
χρυσεων τόξων εφείης 
ίμερω χρίσασ άφυκτον οίστόν. ΜΕΟΕΑ 

^Α80Ν 

ννΐΐΐι ΐΗβε ηο ιώογ6 Ι Λ\ταη^ΐ6 Ιουοίηη^ Ιΐιΐδ. 

Βϋί; ΐί, ΟΓ ίοΓ Ιΐΐ6 αΙιίΙιίΓεη ογ ΐΗ^δεΙΓ, 610 

ΡοΓ Ηβΐρ ίη βχίΐε ΐΗοα λνΐΐί; 1α1<6 γπ^' ^ο\ά, 

8ρ€{ΐ1ί : τ&•ά.άγ άγλ Ι Ιο ^ΐνε ΛνΐίΗ 1ι;ιικ1 υη^πυ^^πί^, 

Αηθ 5611(1 ^υ65ΐ-Ιο1<6η3 ΛνΙιίοΗ 5Ι13ΙΙ βηά Ιΐιεβ ίΓΪΰπάδ. 

Ιί ΐΗΐδ Ιΐιοα ΛνΐΗ ηοΐ, ίοοΙίδΗ βΗλΙ!: Ιΐιοιι 1)6 : 

ΚείΓαΐη Λντ^ΐΗ, &ηά αάναπία^^ά δΗαΙΙ: ΐΗου 1)6. 

ΜΕΟΕΑ 

Ύ1\γ ίπεηθδ ! — ηοΐΐιΐη^ ΛνΐΠ Ι ο£ ίΓίεικΙδ οι ΐΐιϊηβ. 
Νο λνΐιΐί; λνΐΠ Ι Γ606ίν6, ηοΓ οίΤ^Γ Ιΐιοα. 
Νο ρΓοβΙ; ίδ ί;Ιΐ6Γ6 ΐη α νΐΠ&ΐη'δ §ΐίΐδ. 

^Α50Ν 

Ιη Βίηγ Λνίδ6 Ι ο^Π Ιΐΐ6 Οοάδ Ιο \νίΙ;η6δ8 
ΤΙι&Ι ά\\ Ηεΐρ Λνουΐά Ι §ΐν6 ί;Η66 &ηά ΐΥιγ δοηδ ; 620 

Βϋί; 1\\γ §οο(1 Ιίΐίβδ 1;1ί66 ηοί : ίΗ^' δ1υΐ3ΐ)0Γη ρπθ6 
δραΓΠδ ίηεηάδ : 1116 ιηοΓ6 Ιΐι^ ^Ϊ6Γ δΐιαίΐ ί;1ΐ6Γ6ί"θΓ6 1)6. 

[ΕχίΙ. 

ΜΕΟΕΑ 

Α\ναν ! — ίιηραΐίβηοε Γογ ί;}ΐ6 1)Π(36 η6Λν-1:Γ&ρρ6ά 

€οηδυηΐ6δ Ιΐιεβ 1οίΐ6ηη§ £ι•οιη 1ι6γ ΐ30\ν6Γ άϊάγ ! 

νΥεά : ίοΓ ρ6Γθ}ι&ηο6 — αηά Οοά δΐιαίΐ 5ρ66(1 Ιΐιβ 

\νθΓ(1 — 

Τΐιίηβ δΗαΙΙ Ββ Ι3ηάα1 Λοα Λνοαίάδί ίαίη Γ6ηοαηοβ. 
ΟΗΟκυδ 

(Λγ. 1) 

Ι^νβ Ιίπη^βΐΗ ηοΓ ΙιοηοπΓ ηοΓ ρΓοβί Ιο ιιΐ6η Λνΐιβη ΐί 

οοηΐ6ΐ:1ι ΓεδΙΓίΐΐιπησ [γεϊπϊπ^ 

Νοί; ΐίδ υηδοαηΐεά 6χο65δ : 1)α1: ίί" 0}'ρΓίδ^ ίη πΐ63.8υΓ6 630 

Η6Γ ϊογ, οοηΐ6ΐ:1ι άθΛ\τι, ΐΗβΓε ίδ ηοη6 οίίΐ6Γ 

όθ(1(ΐ65δ δο Λνίηδοπιε &δ δ1ΐ6. 

ΝοΙ υροη πιε, Ο ^α66η, άο Ιΐιοα &ίπι Γγοιώ ΐΗν Βολν 

αΐΐ-^οΐάεη [ — ηοΐ οη πΐ6 ! 

Τ1ΐ6 £ΐΓΓθ\ν (ΐ65ίΓ6-6ην6ηοηΐ6(1 ί\ι&ϊ ηοη6 Όΐ3.γ ανοίά 

331 ΜΗΔΕΙΑ 

στ€γοί ^ δε μβ σωφροσύνα, άντ. α 

Βώρημα κάΧλίστον θεών 
μηΒέ ιτοΎ άμφίλοΎους 6ρ- 
^ας ακόρεστα τε νευκη 
θυμον εκΊτΧηξασ ετεροίς εττΐ \^κτροι<; 
640 ττροσβαΚοι 8είνα Κνττ/Οίί, ά- 

ΤΓΤοΧέμονς δ' εννα<; σεβίζουσ 
οξύφρων κρίνοι ^εχη γυναικών» 

ω Ίτατρίς, ω Βώματα, μη στρ, β' 

8ητ άτΓοΧίς <γενοίμαν 
τον άμηχανία<; έχουσα 
Βνσττερατον αΙών , 
οΙκτροτάτων αγεων. 
θανάτω θανάτω ιτάρο^ Βαμείην 
άμεραν ταζ^δ' εξανύσασα' μό- 
650 χθων δ' ουκ αλλθ9 ΰττερθεν ή 

7α9 7Γατρία<; στερεσθαι. 

εϊΒομεν, ουκ εξ έτερων άντ, β 

μνθον εχω φράσασθαί' 
σε <γαρ ου ττόΧις, ου φίΧων τις 
ώκτίσεν τταθονσαν 
οείνότατον τταθέων. 
αχάριστος οΧοίθ^ οτω ττάρεστί 
660 μη φίλους τιμαν καθαραν άνοί- 

ξαντα κ\τ}Βα φρενών εμοί 
μεν φί\ος οΰττοτ εσται. 

ΑΙΓΕΥ2 

Μτ^δβία, χαΐρε' τοΟδβ γά/5 Ίτροοίμιον 
κάλΧίον ούΒεΙς οίδε ττροσφωνεΐν φίΧους, 

1 "ννβοΐίΐβίη : £ογ Μ88• στέρ-γοι^ '* 1)6ίηοη(1 ιηθ." 

332 ΜΕΟΕΑ 

(Αηί. 1) 

Βαί; Ιεί ΤείΏρεναηοε δΙιΐοΜ πιο, Ι;1ΐ6 ίαίΓο^Ι οί ^ϊΓΐδ οί 

Ιΐιε Οο(ΐ8 βνεΓ-Ηνίπίτ : [υπΓοΓ^ίνίη^, 

ΝοΓ 6ν6Γ \νϋ:1ι ρΕδδίοη οί ]ΛΓηη^ οοηΐεηΐίοη, ηοΓ ίουύδ 

Ιη 1ΐ6Γ ΙβΓΓΟΓδ ΠΛΆγ ί,ογβ'δ (^116611 νΐδίί 1116^ δπιΐΐίη^ 

Λνϋίι πΐίΐθο1&η€'(ί υηΓ€5ί; 

ΡοΓ α οουοΗ ιηίδπίΛΐίίοΙ ιη^ δουΐ ; Ι^υΐ: Ιΐιε ρεαοβ οί ΐΗε 

1)Π(ΐ6-ΐ3€ά 1)6 Ηοΐοΐεπ [Ιίοικίδ ίίΐίΐΐ \)& 1)65ί. 640 

Ιη ΗοηουΓ οί 1ι6γ, αηά ΗβΓ Ιίβεη ε^'βδ οΗοοδβ ίοΓ αδ 

(8ίτ. 2) 
Ο ί&ΐΗβΓίαηά, Ο ιηίηβ Ιιοιηε, 
Νοί τηϊηε 136 ίΐιε εχίΐε'δ (Ιοοιώ ! 
ΙηΙο ρονει-ί^'δ ραΐΗλΥα^'δ }\Άτά Ιο 136 ϊτοά πιαγ τηγ ίεεί 
ηοΐ 136 ^αΐάεά ! 

ΜοδΙ: ρϋκουδ αησυίδΐι Λν€Γ6 Ιΐιΐδ. 
Βγ άβίΐΐίι — Ο 1)7 (ίε&ΐΐι 6Γ6 ΐΐιεη ιη&ν ΐ^^ε οοηίϋοΐ οί 
Ηίε 1)6 ά6οΐά6ά, [Ιαικί (1ίνΐ(36(1 — 

Εηάεά 1)6 Ιΐίε'δ Ιΐΐΐΐε άΆγ ! Το 1)6 ΐΗυδ ίι-οπι ίΗβ Ηοη)6- 650 
Χο ρίίησ ιηοΓ6 1)ΐ1;!;6ΐ' 1:Η6Γ6 Ϊ5. 

(Αηί. 2) 
νΥε 1ιαν6 δ66η^ Άηά ϋ ηβεάεΐΠ ηαυ^Ηϊ 
Τΐιαί οί οί;1ΐ6Γδ 1ΐ6Γ6Ϊη \\'6 1)6 1;ίΐιιο:1ιί; : 
ΓοΓ ΐΗε6 ηοί ά οΐΐγ, ίοΓ ΐΗεε ηοΐ ά ίηεπίΐ 1ΐ£ΐ1:1ι 
οοηαραδδΐοηαΐεά 

\νΐΐ6η αίίΙΐοΙίοη ηιοδί αλνίυΐ ΐδ ΐΚίηε. 
ΒυΙ; 1ΐ6, -ννΐιο Γ6§αΓά6ΐΙι ηοΐ ίηεπίΐδ, αοουΓδεά τηαγ Ηβ 

ρει-ίδΐι, αηά Ιιαίεά, [Ηαρίεδδ-ίίΐΐεά — 660 

\νΐιο ορ6δ ηοΐ Ιιΐδ 1ι6εγϊ \νί1;1ι δίηοεηΐγ'δ ]ίβγ Ιο ΐΐιο 
ΝενεΓ δυοΐ) δΐιαίΐ 1)6 ίπεηοΐ οί ηιίηε. 

Ε7ΐΐ6Τ ΑΕΟΕϋδ. 

ΑΕΟΕϋδ 

Μβά^α, ίογ ίο 11166 ! — ίοΓ ίίΐΪΓ6Γ §Γ66ΐ:ΐη§ 
Νοηβ Ιαιολνεΐΐι Ιο αοοοδΐ Ηίδ ίΓΪεηίΙδ -ννίΐΗ&Ι. 333 ΜΗΔΕΙΑ 

ΜΗΔΕΙΑ 

ώ χαίρε καΐ συ, τταΐ σοφού ΐΙαν8ίονο<ί, 
Αί^€V. ττόθεν γή<; τήσΒ' εττιστρωφα ττεΒον ; 

ΑΙΓΕΤ2 
Φοίβου τταλαών εκΧιττών χρηστηριον, 

ΜΗΔΕΙΑ 

τί δ* ομφαΧον 'γής θβσττίωΒον εστάλης ; 

ΑΙΓΕΤ2 

ΊταίΒων ερευνών σττερμ οττως γένοιτο μοι. 

ΜΗΔΕΙΑ 

670 ττρος θεών, άτταις >γαρ Βεΰρ* άεΐ τείνεις βίον ; 

ΑΙΓΕΥ2 

ατταώες εσμεν Βαίμονός τίνος τύχτ], 

ΜΗΔΕΙΑ 

Βάμαρτος οΰσης, -η Χέχους άττειρος ων ; 

ΑΙΓΕΤ2 

ουκ εσμεν εύνής άζυ^ες ΎαμηΧίου, 

ΜΗΔΕΙΑ 

τί Βήτα Φοίβος είττε σοι τταίΒων ττερι ; 

ΑΙΓΕΤ2 

σοφώτερ ή κατ άνΒρα συμβαΧεΐν εττη. 

ΜΗΔΕΙΑ 

θέμις μεν ημάς χρησμον εΙΒεναι θεού ; 

ΑΙΓΕΤ2 

μαΚιστ, εττεί τοι καΐ σοφής Βεΐται φρενός, 

ΜΗΔΕΙΑ 

τί Βήτ έχρησε ; Χεξον, ει θέμις κΧύειν, 

ΑΙΓΕΤ2 

άσκου με τον προύχοντα μη Χυσαι ττόδα, 

ΜΗΔΕΙΑ 

680 τνρίν αν τί Βράστ]<; ή τίν εξίκτ) χθόνα ; 

334 ΜΕΟΕΑ 

ΜΕΟΕΛ 

3ογ Ιο ίΙιβ6 Λίδο, \\'ί56 Ρίΐη€]ίοη'5 5οη, 
Αε^ϋϋδ. ννΐιοηοβ άΗ ΐΗου ^ου^η^^^π^ ΐΗΓουσΗ ΐΗίδ 
Ι^ηά ? 

ΑΕΟΕϋδ 

Ι,βανίη^ Ιΐΐ6 αηοίεηΐ ΟΓαοΙβ οί ΡΗοοΙ^υδ. 

ΜΕΠΕΑ 

ννΤι^ (ϋ^δΐ: ίΐιου ίίΐΓβ ίο βαιίΗ'δ ρΓορΗεΙίο ηανεΐΡ 

ΑΕΟΕϋδ 

Το οδΐί Ηολν 566(1 οΓ οΗϊΙάΓβη ιηΐ§Ηί Ι^β ιηίηε. 

ΜΕϋΕΑ 

ΤθΓ€ Ηεανβη !— α^β οΗίΜΙβδΒ ίδ ίΗ}^ Ιίίε ΐίΐΐ ηοΛν ? 670 

ΑΕΟΕυ8 

ΟΗίΜΙοδδ Ι ΆΏϊ, \)γ οΐιαηοβ οι δοιηβ Οού'δ λνΐΠ. 

ΜΕΟΕΑ 

ΤΤιίδ, ΛνϊΐΗ α ΛνϊΓε, ογ 1<ηοΛνίη^ ηοΐ: ίΐιο οουοΗ ? 

ΑΕΟΕυδ 

Νε7, ηοΐ υηνοΐίβά ίο Λνεάΐοοί^'δ 1)6(1 αιη Ι. 

ΜΕΟΕΑ 

ΝοΛν ΛνΗαΙ ίο ΙΗ66 δραΐίε Ρ1ιο6ΐ)αδ ΙοαοΗϊη^ ίδδυε ? 

ΑΕΟΕϋδ 

θ66ρ λνοΓάδ οΓ λνίδάοπι ηοί ίοΓ ιηαη ίο ίηί6ΓρΓ6ί. 

ΜΕΟΕΑ 

νν^ίίΐιουί δίη ιηί^ΐιί Ι ΙαιοΛν ίΗε Οοά'δ Γ6ρΐ7 ? 

ΑΕΟΕϋδ 

Ο 76α— §00(1 δοοίΐι, ΐί αδίίδ α \νίδ6 Λνΐί ιηοδί. 

ΜΕΟΕΑ 

\ν}ιαϊ 8ΆΪά 1ΐ6 ? 5^7, ίί" δίη 1)6 ηοί ίο Ιι&άτ. 

ΑΕΟΕυδ 

" 1.0056 ηοί ίΗ6 \νάη6-5ΐαη'δ ίο^\ν&Γά-^υίί^η§ ίοοί " 

ΜΕΟΕΑ 

Τΐΐΐ ίΐιοα δ1ιοα1(ΐ5ί άο Λνΐι&ί ί1ήη§, ογ Γ6α€ΐι ν^Ιιαί Ιαηθ ? 680 

335 ΜΗΔΕΙΑ 

ΑΙΓΕΤ5 

ττρίν αν ττατρωαν αύθις εστίαν μ6\ω, 

ΜΗΔΕΙΑ 

σύ δ' ώ9 τι χρχ)ζ(ον τήνΒβ νανστοΧεΐ^; γβόνα ; 

ΑΙΓΕΤ2 

ΐΙί,τθ€ν<; τις βστι <γή<; αναξ Ύροιζηνίας. 

ΜΗΔΕΙΑ 

τταΐς, ώς λέγουσα, ΐΙβΧοττος €νσ€β6στατο<;» 

ΑΙΓΕΤ2 

τούτω θεοί) μάντενμα κοινωσαν θεΧω. 

ΜΗΔΕΙΑ 

σοψο<; 'γαρ άνηρ καΐ τρίβων τα τοίάΒε, 

ΑΙΓΕΥ2 

κάμοί γβ ττάντων φίΧτατος Βορνξενων. 

ΜΗΔΕΙΑ 

άλλ' εύτνχ^οίη<; καΐ τύχοις όσων ερα<ζ, 

ΑΙΓΕΤ2 

τι ^γαρ σον όμμα χρως τε σι;ι/τ6Τ7;χ' οδε ; 

ΜΗΔΕΙΑ 

ΑΙ^γεν, κάκιστος εστί μοι ττάντων ιτοσις. 

ΑΙΓΕΤ2 

τι φης ; σαφώς μοι σας φράσον Βυσθνμίας. 

ΜΗΔΕΙΑ 

άΒικεΐ μ ^Ιάσων ούΒεν εξ εμού τταθών. 

ΑΙΓΕΤ2 

τί χρήμα Βράσας ; φράζε μοι σαφεστερον. 

ΜΗΔΕΙΑ 

^υναΐκ εφ* ήμΐν Βεσττότιν Βόμων έχει, 

ΑΙΓΕΤ2 

η ΤΓου τετολμηκ ερ'^ον αϊσχιστον τόΒε ; 

ΜΗΔΕΙΑ 

σάφ' ϊσθ^' άτιμοι δ' εσμεν οι ττρο του φίΧοι. 
336 ΜΕϋΕΑ 

ΑΕΟΕυ8 

'* ΤίΠ Ιο 1;1ΐ6 1ΐ6ΗΓί;1ι αηοεδίηιΐ Ιίαοί^ Ιΐιυα οοηΐ6." 

ΜΓ.ηΚΑ 

Αηοΐ Ιΐιοα, Λν1ι;ιΙ ΛνουΜδΙ ίΐιοα δαίΐίη^ Ιο ΙΙπξ δΐιοιο ? 

ΑΕΟΕϋδ 

Τ1ΐ€Γ6 15 οηε ΡΐΗΐιευδ^ Ι^ίπί^ οί Τποβζβη 1ΐ6, — 

ΜΕΟΕΑ 

Α ηιαη ιηοδί; ρίουδ, Ρείορδ' δοη, \\\^γ δίΐγ. 

ΑΕοευδ 
Το Ηίιη Ιΐιε Οοά'δ τβδροηδε Ι Γ;ιίη λνουΐά ΙεΙΙ. 

ΜΕΠΕΛ 

Υεα — 3. Λνίδ6 ιη^η^ Λνΐιο ΗϋίΗ ηιυοΗ δΙνϊΠ ΙΙιεΓείη. 

ΑΕΟΕϋδ 

Υβα, αηά ιη^' 1)6δΐ-1)6ΐονέά δρεαΓ-αΙΙ^. 

ΜΕΟΕΑ 

Νο\ν ρΓΟδρεΓ Ιΐιου^ ?ιη(1 Λνίη ίΐιΐηε Ηεαι-ί'δ (ΙοδΪΓβ. 

ΑΕΟΕΙδ 

\V^1^ άΐΌορδ Ιΐιΐηβ βγβ ? — "ννΐιν ί;1ιΐ5 λναη-ΛνπδΙεά Ηυβ ? 

ΜΕΟΕΑ 

Αε^ευδ, οΓ α11 ιη€ΐι 1)αδ6δ1; ίδ ιηίηε 1ιυδΙ)Εη(1. 600 

ΑΕΟΕυδ 

ννΠ&Ι: δαγ'δί: ΐΗου ? ΟΙο&ιΊγ Ιεΐΐ ηαε Ιΐιίηε ΗεαιΊ'δ ραίη. 

ΜΕΟΕΑ 

Ηβ ΛνΓοη^δ ιηε — ^Ε5οη, ηενβΓ \νΓθ秀(3 οί ιηε. 

ΑΕΟΕϋδ 

νν^ΗαΙ ΙιαΐΗ Ιιε άοηε ? Μογ6 ρΐαΐηΐ}^ Ιεΐΐ ϋ ουΐ;. 

ΜΕΟΕΑ 

Αηοΐΐιεί' \^'^ί^ Ηβ ίαΐνβδ, Ηΐδ Ηοιίδβΐιοίθ'δ (][υ6€η. 

ΑΕΟΕυδ 

Ηα ! ΙΐΕΐΙι 1ΐ6 άαι-εά ίη 1:Γυ1;1ι ΐΗίδ Κΐδβδί; ά^^ά ? 

ΜΕΟΕΑ 

Υεα : Ι αιη ηοΛν άίδΙιοηουΓεό^ οηαε Ιίβίονβοΐ. 

337 ΜΗΔΕΙΑ 

ΑΙΓΕΤ2 

ττότβρον βρασθείς, ή σον βχθαίρων Χβχος ; 

ΜΗΔΕΙΑ 

μεηαν γ' ερωτα' ττίστος ουκ βφν φίΧοις, 

ΑΙΓΕΤ2 

ϊτω νυν, €Ϊ7Γ€ρ ώ9 λ€γεί? βστίν κακός. 

ΜΗΔΕΙΑ 

700 άνΒρών τυράννων κήΒος ηράσθη Χαβεΐν, 

ΑΙΓΕΤ2 
ΒίΒωσι δ' αύτω Τ69 ; ττεραινβ μοι \6^ον, 

ΜΗΔΕΙΑ 

Κρβων, 09 αρχεί τήσΒε <γή<; Κορινθίας. 

ΑΙΓΕΤ2 

συηηνωστα μεν τάρ ην σε ΧυττεΙσθαι, ηυναι. 

ΜΗΔΕΙΑ 

6\ω\α' καΐ ττρός γ' εξεΧαύνομαι χθονός. 

ΑΙΓΕΥ2 

Ίτρος του ; τόδ' αΧλο καινον αυ Χέζεις κακόν. 

ΜΗΔΕΙΑ 

Κρέων μ εΧαύνει φυ<γά8α ^γής Κορινθίας. 

ΑΙΓΕΤ2 

εα δ* ^ Ιάσων ) ονΒε ταΰτ εττ'ρνεσα, 

ΜΗΔΕΙΑ 

λογω μεν ουχί, καρτερεΐν 8ε βονΧεται. 
άΧλ' άντομαί σε τήσόε ττρός ^ενειάΒος 
710 ^γονάτων τε των σων ικεσία τε '^ί'^νομαι, 

οίκτειρον οϊκτειρόν με την ΒνσΒαίμονα, 
καΐ μη μ ερημον εκττεσουσαν εΙσίΒ^ς, 
Βεξαι 8ε χωρά καΐ Βομοις εφεστιον. 
όντως έρως σοΙ ττρος θέων τεΧεσφόρος 
γένοιτο τταίΒων, καυτός οΧβιος θάνοις. 

«8 ΜΕΟΕΑ 

ΑΕΟΕυβ 

ΑηοίΗβΓ Ιονβ \ν£ΐ5 Ιΐιΐδ ? — ογ ΗαΙε οι ΐΗεε ? 

ΜΕΠΕΑ 

ΐΑ)ν€ ? — άεερ &ηά Ιιί^ΐι Ιιΐδ Ιονβ ΐδ ! — ΙπαΐΙοΓ ίη Ιονο ! 

ΑΕΟΕυδ 

Αν,Άγ "ννίΐΐι Ηΐιη, ΐί 1ΐ€ 1)6 ί)α56 <ΐδ Ιΐιίδ 1 

ΜΕΠΕΑ 

Ηίδ Ιονβ λν&5 ίοΓ Άίϊληϋγ \νΐ1:Η ρπηοεδ. 700 

ΑΕΟΕϋδ 

ννΗο ^ΐνοΐΗ Ιιίηι Ηίδ ά&υ§Ηΐ6Γ ? Τί;11 ηιε &11. 

ΜΕΠΕΑ 

βΓβοη, Λν'ΐιο ηιΙείΗ ΐΗΐδ Οοηηΐΐιΐίΐη Ιππά. 

ΑΕΟΕϋδ 

δοοίΐι, Ιβίάγ, Γ6&δοη Λν&δ ίΐιαΐ Ιΐιοιι δΐιουΐίΐδί; §η€νβ. 

ΜΕΟΕΑ 

'Τΐδ θ^ίΐΐΗ Ιο ιηε ! Υ^ά, αίδο ατη Ι 1)αηίδ1ΐ€(1. 

ΑΕΟΕϋδ 

ΟΓ "ννΗοιη ? Α ιηοηδΐΓουδ χνΓοησ ΐΗου η^ηιοδί; ηολν ! 

ΜΕΟΕΑ 

0Γ60η ίΓΟίΏ ΟοηηΐΗ άηνεΐ-ΐι ιπε αη εχϋβ. 

ΑΕΟΕϋδ 

ΌοΐΗ ^^δοη δυίΤεΓ ΐΗΐδ ? — Ι οουηί: ίΐ; δΐιαηιβ ! 

ΜΕΌΕΑ 

Ιη ρΓ6ί6ηο6, ηο — }χί Ο, Ηε 1)€3Γδ ΐΙ Λνεΐΐ ! 

Βιιί; Ι 1)6δ6€ο1ι ΐΗεε, Ιο, Ιΐιγ 1)6αΓί1 Ι ίοαοΗ, — 710 

Ι οΐ&δρ Ιΐι^ Ινπεβδ, ίΗν δΐιρρΗ&ηί; ηπι Ι ηο\ν : — 

Ρίίγ, Ο ρϊΐν Π16 Ιΐΐ6 ενϋ-δΙίίΓΓεά, 

Αηά δ66 ιηε ηοΐ α&δΐ: ίοΓΐΗ ίο Ιιοηιείβδδπβδδ : 

Κεοεΐνε ίο ά ΙίθαΓίΗ-ρΙίΐοο ίη ίΗ)• Ιπηά, ίΐιίηβ Ιιαίΐδ. 

δο 1)}' Ηε&νεη'δ 1)ΐ6δδΐηΓί ίΓαίίίυΙ 136 ίΗγ Ιονε 

Ιη οΙιίΜΓεη^ αηά ίη (Ιοαίΐι ί1ΐ}•5β1ί 1)6 ύΐεδί. 

339 ΜΗΔΕΙΑ 

εύρημα δ' ουκ οίσθ^ οίον ηνρηκας τόΒβ' 
ττανσω δε σ' οντ άτταιΒα καΐ τταίΒων ^ονα<ζ 
στΓβίραί σε θησω' τοιάΚ οί8α φάρμακα. 

ΑΙΓΕΤ2 

ΤΓοΧλών εκατι τηνΒε σοι δούναι γ^άριν, 
720 ηνναι, ιτροθυμο'^ ειμί, ιτρωτα μεν θεών, 

εττειτα τταίΒων ων ειτα'^^εΧΚει <γονάς' 
669 τοντο ^άρ Βη φρονΒ6<; εΙμι ττάς βγω. 
[οΰτω δ' 6%€ί μοί' σου μεν εΧθούσης χθόνα, 
ιτειράσομαί σου ττροξενεΐν δίκαιος ων.] 
τόσον γε μεντοι σοι ττροσημαίνω, ηυναΐ' 
εκ τήσΒε μεν ^ή^ ου σ αηειν βου\ησομαΐ' 
αύτη δ' εάνττερ εΙς εμούς ε\θη<; 86μου<;, 
μενεΐ^ άσυΧος κού σε μη μεθώ τινί. 
εκ τήσΒε δ' αύτη 7% άτταΧΧάσσου ττόΒα' 
730 αναίτιος 'γαρ καΐ ξενοις εΙναί θέΧω. 

ΜΗΔΕΙΑ 

εσται ταδ'• άΧΧα ττίστίζ εΐ γένοιτο μοι 
τούτων, εχοίμ αν ττάντα ττρο^ σεθεν καΧώ^. 

ΑΙΓΕΤ2 

μών ού ττετΓΟί,θα^; ; ή τι σοι το Βυσχερες ; 

ΜΗΔΕΙΑ 

ητετΓΟίθα' ΐΙεΧίου δ' εχθρ6<; εστί μοί δό/χθ9 
Κρέων τε• τούτοις δ', ορκίοισι μεν ζυ^είς, 
ά^γουσιν ού μεθεΤ αν εκ ηαία'^ εμε' 
Χό^οι^ζ δε συμβάς, καΐ θεών άνώμοτος, 
φίΧος ηίνοι αν κάιτικηρυκεύμασι 
ταχ'^ αν ιτίθοιο' τάμα μεν γα/ο άσθενη, 
740 '^οΐς δ' οΧβος εστί καϊ 8όμο<; τυραννικό^;. ^ν^11;βηΙ>8ΐο1ι : ίοΓ Μδ8. ουκ. 340 ΜΕΟΕΑ 

ΤΗου ΙίτιΟΛν'δΙ ηοΐ ΛνΙΐΛΐ; ^οοθ ΓοΓίυηε Ιΐιου ΗαδΙ 

ίουικί ; 
ΓοΓ Ι \νΐ11 6η^1 ίΐιγ ο1ιίυΐ655η€55, Λνϋΐ ΟΗΐΐ'ίε 
Τ11^ 56€ά Ιο §Γ0Λν ίο δοπδ ; δυοΗ οΐιαητίδ 1 1ίηο\ν. 

ΑΕΟΕϋδ 

ΓοΓ πΐίΐη}" 03αδ6δ επί Ι πιίηίΐΰοΐ, ^άου, 

Τΐιίδ §Γαο6 ίο ^ΥΆπί Ιΐΐ€6 : ίοΓ ΐΗε ϋοθδ* δ&1ί6 βτδΐ ; 720 

ΊΊιεη, £ογ Ιΐιγ ρΓοιηίδβ οί ά δβεά οί δοπδ ; 

ΓοΓ 1ΐ€Γ6Ϊη Αε^ευδ' η&ιηε ίδ Ηΐίβ Ιο (Ιΐο. 

Βϋί Ιίιυδ ϋ ίδ — ίί ίο ηΐ}' Ιαηά Ιΐιοα οοηιε, 

Ι \\'ί11 ρΓοίεοί; Ιΐΐ66 α11 Ι οεπ : ιη^ π^Ηΐ: 

Ιδ Ιΐιΐδ ; ΙίϋΙ Ι ίοι•6\νϋΓη Ιΐιεβ οί οηε Ιίπη^ — 

ΝοΙ ίΓοηι Ιΐηδ Ιαηοΐ Ιο Ιε&ά Ιΐΐ€6 Ι οοηδεηΐ ; 

ΒιιΙ, ΐί ΐΐιοα Γεαοΐΐΰδί; οί 1:ΐΊ}'δ6ΐί ιηίηε Η&ΙΙδ, 

δαίβ δΗαΗ Ιΐιοιι Ιΰίίΐε ; Ιο ηοηβ ΛνΐΠ Ι γΐαΐά ΐΗεο. 

Βυί ίΐΌηι Ιΐιϊδ Ιαηά ΐΗου ιηυδΐ; Ιΐι^δβΐί βδοαρβ ; 

ΓοΓ βνρη ίο δΪΓΕη^6Γδ 1)1αιηίί1οδδ Λ\'ΐ11 Ι 1>6. 730 

ΜΕΟΕΑ 

8ο 1)6 Ϊί. Υεί^ \ν6ΐ•6 οαίΐι-ρίεοΐ^β ^τίνβη ίοΓ Ιΐιίδ 
Το ηΐ6, Ιΐΐ6η Ιΐίΐά Ι αΐΐ Ι Λνοαίά οί ΐ1ΐ66. 

ΛΕοευδ 
Ηα^ άοδΐ ηοΐ Ινυδί ιηε ? — ογ αΐ λνΐι&ΐ άοδί δίαηιΐ^ΐβ ? 

ΜΕΟΕΑ 

Ι ίι-αδί ΐ1ΐ66 ; 1)ΐι1: ηι^ ίθ6δ αρβ Ρείίαδ' Ιιουδβ 
Αηά 0Γ6οη. Οπίΐι-Βουηά, ίΐιοα οοαΜϊί ηενβΓ }'ί6ΐ(1 ιηβ 
Το ΐ1ΐ6δ6^ Λνΐιεη Ιΐιε^ Λνουΐά άτΆ^ πΐ6 ίΓοιη ίΐιβ Ιαπά. 
Ηίΐίΐδί ίΗοα 1)υί ρΓοιηΐδεά, Ιο ί1ΐ6 Οοάδ ιιηρΐ€(1σί>(1^ 
Τΐιου ηιίσ1ιί€δί Ιαιτι ΐΗεΪΓ ίηεικί, ηιί^Μ'δΙ ίΐ^ΐιίΐ^ 

}^ί6ΐά 

Το ΗθΓέΐΙίΙ-δΐιιηιηοηδ• δΐΓ€η§ΐΗΐ6δδ ίδ ιη^ οαυδβ : 

\ν€ϋΗ1ι ίδ οη ΙΗθιγ δίάβ, αηά α ρι-ίηοεί^ Ιιουδβ. 740 341 ΜΗΔΕΙΑ 

ΑΙΓΕΤ2 

ΤΓοΧΧην βΧεξας €ν λόγοί9 ττρομηθίαν 
αΧν €1 8οκ€Ϊ σοι, Βράν ταδ' ουκ άφίσταμαι. 
€μθί τ€ <γαρ τά8^ ίστιν ασφαλέστατα, 
σκήψΐν ην €χθροΐ<ζ σοΐ^ β'χοντα Ββικνύραι, 
το σον τ άραρε μάΧΧον €ζ7]<γοϋ θεού^ί. 

ΜΗΔΕΙΑ 

ομνν τΓβΒον Τη<; ττατερα Θ^"¥ί\ιον ττατρο^ζ 
τούμοΰ, θεών τε σνντίθεΙ<; άτταν γεζ^ος. 

ΑΙΓΕΤ2 

τι "χρήμα Βράσειν η τι μη Βράσειν ; \ε^ε. 

ΜΗΔΕΙΑ 

μήτ αύτος εκ 7779 σή<ς ε μ εκβαλείν ττοτβ, 
750 μητ άΧλο<; ήν τί9 των εμών εχθρών αηειν 

ΧΡνζϋ' Ι^^θησειν ζών εκονσίω τρόττω, 

ΑΙΓΕΤ2 

δμνυμί Ταίαν Ήλιου θ'ά'γνον σεβα^ ^ 
θεού*; τε ττάντας εμμενεΐν α σον κΧύω, 

ΜΗΔΕΙΑ 

άρκεΐ' τί δ' ορκω τώ8ε μη εμμένων ττάθοίς ; 

ΑΙΓΕΤ2 

α τοΐσί Βυσσεβοΰσι ^ί^νεται βροτών. 

ΜΗΔΕΙΑ 

γ^αίρων ττορεύον ττάντα ^άρ καλώ^ ^Χ^ί. 
Αταγώ ΤΓοΧιν σην ως τάχ^ιστ άφίξομαί, 
ττράξασ α μεΧλω καΐ τνχουσ α βονΧομαι. 

Χ0Ρ02 
άλλα σ' ό Μα/α9 ττομτταΐο'^ άναξ 
760 ΊτεΧάσειε Βόμοις, ων τ εττίνοίαν 

* ΡθΓ8οη : Μδ8. ναΓ^ 1)6ΐνν'ββη λαμιτρ})^ <ρω$ Εηά <ράοί. 

34» ΜΕυΕΑ 

ΑΕΟΕϋβ 

ΡοΓβδί^Ηί; 6Χ066(ϋη^, ^^(^γ, ΐη Ιΐιγ λνοΐίΐδ ! 

ΥϋΙ, \ΐ ΐΗΐδ 1)6 ί\\γ ν,•'ύ\, 1 ϋι-αχν ηοΐ ΙίαοΙί. 

ΥβΆ, ίοΓ ηιγδείί ίδ ίΐιΐδ ΐΗε δϋίϋδΐ; οοϋΓδβ, 

Το 1ι;ιν6 α })1(;α Ιο δΗονν υηΐο Ι\\γ ίθ€;δ ; 

Αηά βηηεΓ δίαικίδ ίΐιγ οααδβ. ΤΗί; ΟϋΐΗ-^οάδ ιΐΕπιβ. 

ΜΕΟΕΑ 

δλνεαΓ \)γ Εαιίΐι'δ ρΐϋίη, αηά 1)γ τηγ ίαΐΗ^Γ'δ ί&ΙΙΐθΓ, 
Τΐιβ δαη, απά ^ο^η ΐΗε Οοάδ' Λ\'1ιο1β Γ&οβ ΙΙιβΓβΙο. 

ΑΕΓχΚυδ 

ΤΗαΐ; 1 ΛνίΠ άο ογ ηοί: άο — ΛνΗαΙ ? 5αγ οη. 

ΜΕΟΕΑ 

ΝβνβΓ 1:Η}•δ6ΐί ίο ΟΗδΙ ηΐ6 ίοΓίΙι Ιΐιγ Ιαικί, 

ΝοΓ, ΐί" α ίθ6 ο£ ηιίπβ ΛνοαΜ Ιι&ΐε ηΐ6 1:1ΐ€;ηοβ, 750 

Το γϊϋΐά Βίε \\'ϊ11πιιγ1}' ιιρ, ΛνΗϊΙε ίΗοα άοδί Ιΐνβ. 

ΑΕΟΕυδ 

Βγ Έ^ανύι, ίΐιε δυη'δ ρυΓ6 ιηα]65ΐν, αηά ε11 

Τ1ΐ6 Οο(1δ^ Ι δλνεαΓ Ιο ϋΙ)ϊ(1& βγ ΐίιΐδ ίΗοη Ι^αδΙ δαϊά. 

ΜΕΟΕΑ 

Εηου^Ιι. Ρογ ΙίΓοΙ^εη ΙγοΙΙι λνΐΐίΐΐ ρεη&ΐΐγ ? 

ΑΕΟΕυδ 

Τ1ΐ6 ΛΥΟΓδΙ ΐΐιαΐ δοουΓ^κΐΗ Οοά-άθδρίδΐη^ ιηεη, 

ΜΕΟΕΑ 

Ρ&δδ οη Ιΐιγ \νΆγ Γ6]οϊοίησ : ^11 ϊδ λνεΐΐ. 

Ι ίοο \νΐ11 οοηιε λνΐΐΐι ϋΐΐ δρ€€(1 Ιο Ιΐΐ)- 1>\ιτ^, 

\νΊΐ€η ιηΐηε ΐηίεηΐ: Ϊ5 ΛΥΓοα^Ηΐ, ιη^ λνίδΐι αίΐ^ίηβά. 

[Εχΐί ΑΕΟΕυδ. 
€ΗΟΙΐυ3 

Νο\ν ΐΗβ δαίοη οι 'Μάϊά, ΙΗο \νΕ)^αΓ6Γ'δ Κΐη^, 

βππ§ ίΐιβϋ δ&ίε Ιο ίΗΐηβ Ιιοιηβ, ϋηά ΐΐκ; άν^εοη οί 

ΐ1ιϊη6 ΙιβαΓί, γρο 343 ΜΗΔΕΙΑ 

σττεύΒεις κατίχων ττράξεια^ί, εττεί 

Ύβνναΐος άνήρ, 

Αΐ^βΰ, Ίταρ βμοί ΒεΒόκησαι. 

ΜΗΔΕΙΑ 

ώ Ζεΰ Αίκη τε Ζηνος Ή\ίου τε φω<ί, 
νυν κά\\ίνικοι των εμών εχθρών, φίΧαι, 
<γενησ6μεσθα κείς 686ν βεβηκαμεν 
νυν ελττΐ^; εχθρούς τους εμούς τίσειν Βίκην. 
ούτος ^γαρ άνηρ ύ) μαΚιστ εκάμνομεν 
Χιμην ττέφανταί των εμών βουΧευμάτων 

110 εκ τοΟδ' άναψόμεσθα ττρυμνητην κάλων, 

μοΧόντες άστυ και ττοΧισμα Παλλαδθ9. 
Ύ]Β7) Βε ττάντα τάμα σοι βουΧεύματα 
Χεξω' Βεχον 8ε μη ττρος ήΒονην Χόλους, 
ττεμψασ εμών τιν οίκετών ^Ιάσονα 
εΙς όψιν εΧθεΐν την εμην αΐτησομαΐ' 
μοΧόντι δ' αύτω μαΧθακούς Χεξω λόγοΐ'9, 
ώς καΐ Βοκεΐ μοι ταΰτα, καΐ καΧώς εχεί' 
γάμους τυράννων ους ττροΒούς ημάς έχει 
καΐ ζύμφορ είναι καΐ καΧώς ε<^νωσ μενα' 

780 τταΐΒας Βε μεΐναι τους εμούς αΐτησομαι, 

ούχ ώς Χίττω σφε ττοΧεμίας εττΐ χθονος 
εχθροίσι τταΐΒας τους εμούς καθυβρίσαι, 
άΧΧ' ώς ΒόΧοισι τταΐΒα βασιλέως κτάνω. 
ττεμψω ^γαρ αυτούς Βώρ έχοντας εν χεροΐν^ 
νύμφη φέροντας, τηνΒε μη φεύ'^ειν χθόνα, 
Χετττόν τε ττεττΧον καΐ ττΧόκον χρυσηΧατον 
κάνττερ Χαβοϋσα κόσμον άμφιθη χρο'ί, 
κακώς οΧεΙται ττάς θ^ ος αν θίηη κόρης* 
τοιοΐσΒε χρίσω φαρμάκοις Βωρήματα. 

790 ενταύθα μεν Βη τόνΒ' άτταΧΧάσσω Χό'γον' 

ωμωξα δ' οίον ερ^ον εστ ερ^αστεον 

344 ΜΕΟΕΑ 

ΤΗθ 5\ν6€ΐ νίείοπδ ΙΗηΙ λνΐπ^ 1\\γ Γοεί, Γη»}'8ΐ; ϋιοα 

Το ΗΟοοιηρΗδΗηιεηΙ, Αβ^ευδ, ίοΓ ηολν Ιΐιίδ ΐΗΐη^ 
ΗαίΗ Ιίΐυ^ΙιΙ; ιηβ Ηολν ηοΐίΐε Ιΐιου Άτί. 

ΜΕΟΕΑ 

Ο Ζβυδ, Ζευδ' άαυ^ΙιΙεΓ ^υ5ί;^^6, Ι^ί^Ηΐ: οΓ Ιΐιο 

δυη! 
Ον€Γ ηιν ί^θ€5 Ιηαιηρίΐίΐηί ηοΛν_, ηιν Γπεπθδ, 
δΐιαίΐ Λν6 1)6θοηΊ6 : ουτ ίεεί; &γ6 οη Ιΐιε ρ£ΐ1:1ι 
Νο\ν 18 ΐΗβΓβ Ιιορβ οί νβη^βΛΠοε οη ιη)' ίοεδ. 
ΓοΓ Ιΐιϊδ ηιαη, ΐΗβΓβ λνΗεΓβ ιη^ οΗΐθί Λνεδίίπβδδ ]αγ, 
Ηβΐΐι ίοΓ ιη^ ρίοΐδ α Ηανεη ίη δίοητι αρρε&ΓΟίΙ. 
Το ΙιίπΊ ηιν ΐ3&Γΐί'δ δΙεΓη-ΗαλνδβΓ πια1ί6 1 ίαδί:^ 770 

Γο Ρϋΐΐϋδ' 1)υΓί:^ αηά ίοΓΪΓβδδ Λνΐιεη 1 §ο. 
Αη(1 &11 πΐ}' ρίοΐδ Ιο Ιΐιεε Λνΐΐΐ Ι Ιεΐΐ ηοΛν ; 
ΝοΓ 1οο1<: Ι Ιΐΐίΐΐ: ηιν λνοηΐδ δΐιουΐά ρΙεαδυΓε ί1ΐ66 : — 
Οηο οί" ηιίηε ΗουδίίΙιοΜ λνΐΐΐ Ι δεηά ίο ^^5οη, 
Αη(Ι \νΐ11 εηίΓθαΙ Ιιϊηι Ιο ηι^' δϊ^Ηΐ Ιο οοηιε ; 
Αηά δοίί ΛνοΓίΙδ, ΛνΗεη 1ί6 αοηιείΗ^ ΛνίΠ Ι δρεαίί, 
δα}'ίησ^ "Τ1ΐ}• λνΐΐΐ ΐδ ηιΐηε/' Άηά, 'Ίΐ ΐδ λνεΙΓ'; 
δίΐ}'ΐη§, Ιιίδ Γοναί ηιαΓΠίΐ^β, πιγ Ι^^ΐΥΆγΆΪ, 
Ιδ οϋΓ αάν^ηΐα^β, αηά ηίτΚί; ΛνβΠ άενΐδεά. 
Ι λνΐΐΐ ρείίΐίοη Ι\\8ίί τηγ δοηδ ηι&ν δ1:α}' — 780 

Νοί ίοΓ ΙΙΐΆΪ Ι \νου1ά Ιεανε οη Ιιοδίίΐθ δοίΐ 
ΟΗΐΙάι-εη οί ηιίηε ίοΓ ίο6δ Ιο ίι-αηιρίε οη, 
Βαΐ 11ΐ6 Ινΐη^'δ άαυσΙιίβΓ δο Ι3ν ^ιιϋε ίο δία^•. 
ΓοΓ Ι Λνΐΐΐ δεηά Ιΐίθηι Ι36£ΐηησ σΐ£ί5 ίη Ιιαηΐ 
ϋηΐο Ιΐΐ6 1)ηά6^ ϊΗάΙ Ιΐιε^ ηι&ν ηοί 1)6 1)Εηίδ1ΐ€(1, 
Α ΓοΙ)6 βηε-δραη, 3. ^οΐάεη άί&άεηι. 
1ί δ1ΐ6 Γεοείνβ &ηά άοη ηιίηε οΓηαπιεηΙδ, 
Οίε δ1ι&11 δΐιε λνι-είοΐιεάΐν, αηά &11 Λνΐιο ΐοαοΗ ΙιεΓ ; 
^V^1:11 άΓυ^δ 50 άτ^αά Λνίΐΐ Ι αηοίηΐ ηιν ^ίίΐδ. 
ΗοΛνΙ^είΐ 1ιεΓ6 Ι ραδδ ΐΗΐδ δΙοΓν 1)ν, 790 

Αηά \ν&ί1 Ιΐΐ6 άεεά Ιΐι&ΐ }•εΙ; ίοΓ πιε Γεηιαΐηδ 

νοι^ IV. Μ 345 ΜΗΔΕΙΑ 

τούντβυθεν 7)μΐν' τέκνα 'γαρ κατακτβνώ 
ταμ' οντίζ βστίν οστί? βξαιρήσεταΐ' 
8όμον τ€ ττάντα σν^γβασ ^Χάσονο^ 
βξβίμί ^αίας, φιΧτάτων τταώων φόυον 
φεύ^ουσα και τ\άσ βρ'^ον άνοσίώτατον. 
ου ^αρ ^εΧάσθαί τΧητον εξ έχθρων, φίΧαι. 
ϊτω' τί μοι ζην κερ8ο<; ; ούτε μοι ττατρί^ 
οΰτ οίκος εστίν ούτ άττοστροφη κακών. 

800 ημάρτανον τόθ" ηνίκ εξεΧίμττανον 

Βόμους Ίτατρωους, άνΒρος "ΕΧληνος λόγοί<? 
7Γείσθεΐσ\ δ? ημΐν συν θεω τίσει Βίκην. 
οΰτ εξ εμοΰ ^αρ 7Γαΐ8α<; οψεταί ττοτε 
ζώντα^; το Χοίττον ούτε τή<; νεοζύ^ου 
νύμφης τεκνώσει ΊταΐΒ\ εττεί κακήν κακώς 
θανεϊν σφ' άνά'^κη τοις εμοΐσί φαρμάκοις. 
μηΒείς με φανΧην κάσθενη νομιζετω 
μηΒ^ ησνχαίαν, άΧΧα θατερου τρόττον, 
βαρεΐαν εχθροΐς καΐ φίΧοισίν ευμενή• 

810 τών 'γαρ τοιούτων εύκΧεεστατος βίος. 

ΧΟΡΟ 2 
εττείττερ ημΐν τόνΒ' εκοίνωσας Χό^ον, 
σε τ ώφεΧεΙν θέΧουσα, καΐ νόμους βροτών 
ξυΧΧαμβάνουσα, Βράν σ' άττεννεττω τάΒε. 

ΜΗΔΕΙΑ 

ουκ εστίν άΧΧως' σοι Βε συ'^'^νώμη Χέ^γειν 
ταδ' εστί, μη ττάσγουσαν ώς ε^ώ κακώς. 

Χ0Ρ02 

άΧΧα κτανείν σω τταίΒε τοΧμησεις, ηύναι ; 

ΜΗΔΕΙΑ 

οντω <^αρ αν μάΧιστα Βη•χθείη ττόσις. 

Χ0Ρ02 
συ δ' αν <^ένοώ γ' αθΧιωτάτη 'γυνή, 

346 ΜΕϋΕΑ 

Το 1)ππ^ Ιο |)£ΐ58 ; ίοΓ Ι ννΐΐΐ 5ΐα}' γπ)- οΗϋίίτοη, 

Υεα, ιηϊηε : ηο ηι<ιη δΐυιΐΐ ρ1ϋο1< ΐΗ^ηι Γγοπι ιηίης 

ΤΗθπ, Ηανΐη^ 1)ΓουίζΗί; &11 ^ίι5οη'8 Ιιουδβ ίο ^\•^α^\^., 

Ι Ιεανε ΐΗε ΙηγκΙ, Ηκείπ^ ηιγ (ΐ6.ΐΓ 1)ίΐΙ)6δ' ΜυοοΙ, 

Αη(1 ΙΐΗνίπί]^ (ΙαΓεοΙ ά άα^ά ηιθ5ΐ ίητρΐοϋδ. 

ΡοΓ υηεηάυπιΐ)!© ίΐΓβ ηιοο1<5 οί ίοεδ. 

Ι^εί; ίΐΐΐ §ο : \ν1ΐΕΐ; ίδ Ιίίο Ιο ηιβ ? Νογ οουηΐΓ^ 

ΝοΓ Ιιοηιε Ιιανκ Ι, ηοΓ Γ^Γυπ^ε Γγοιή ιηίηε ίΐΐδ. 

ΤΗεη 6ΓΓ€(3 Ι, ίη ΐΗο €]Λν λνΗβη Ι ίοΓδΟοΙί 800 

Μν ίαΐΗϋΓ'δ ΗϋΠδ, 1)ν }Όη ΟΓεεΙί'δ ΛνΌΓ(1δ ϋβ^πϋοθ, 

νν'Ηο ννίΐΗ Οοίΐ'δ Ηεΐρ δΐιαίΐ τεπάεΓ ηΐ6 ι-εί^υί^ϋΐ. 

ΡοΓ πενεΓ Ηνΐη<^ δΐΐίΐΐΐ Ιιε δβε ΙιεηοοίοΓΐΗ 

Τ1ΐ€ δοπδ Ι 1)αΓ6 Ηίιη, ηοΓ δΗαΙΙ Ιιε 1)ε^€ΐ 

Α δοη οΓ Ηίδ η6Λν 1)π(ΐ6, ίΐιαΐ ΛνΓβΐοΙι ίοιεύοοίΉΟί! 

Ιη Άξοηγ Ιο άΐε ί)ν άι-υ^δ οί πιΐηΘ. 

ί,εΐ ηοη6 ^οοοαηί; ηαε ΐηιροΐεηΐ:, ηοΓ \ν6<•ι1<, 

Νογ δρϊπΐΐβδδ ! — Ο ηαν, ίη οΐΙΐ6Γ δοιΊ:, 

Οππι Ιο ηΊ}' ίθ6δ, αηά Ινίηάΐν ίο ηιν ίπεηάβ. 

Μοδί §1οηουδ ΐδ Ιΐιε Ιίίβ οΓ δαοΗ &δ 1. 810 

ΟΗΟκυδ 
δίηοβ ίΐιου Ιιαδΐ ηΐίκΐε ηιβ ραιΊπβΓ οί" ίΐιίδ ΐΆΪβ, — 
ννίδΐιίη^ ίο Ιιείρ Ιΐΐ66, αηά νεί; οΙΐΗηιρίοηίησ 
ΤΗβ 1α\νδ οΓ πιεη^ Ι 8&ν, (3ο ίΐιοα ηοΐ ΐΐιΐδ ! 

ΜΕΟΕΑ 

Ιί Οίΐηηοΐ 1)6 ί»υΐ δο : γ^Ι τεαδοη ίδ 

ΤΙιαΙ ΐΐιοα δο.}^ ΐΐιίδ, λνΐιο Άτί ηοί \νΓο秀θ αδ Ι. 

ΟΗοκυδ 
νΥοιη&η, Λν ΐΐί Ηανβ ίΐιε ΗείΐΓΐ: Ιο δίαν ΐΗν δοηδ ? 

ΜΕΟΕΑ 

Υεα : δΟ ηιίη6 ΗυδΙ^αηά'δ Ιιε&Η; δΐΐϋΐΐ ηιοδί 1)6 λντυπ^. 

ΟΗοκυδ 
ΒαΙ Ιΐιοα ο£ -ννίνεδ ιηοδί; λνιβίοΐιεά δΗουΙάδί 1)6αοηΊ6. 

347 ΜΗΔΕΙΑ 

ΜΗΔΕΙΑ 

ίτω' ττερισσοί ττάντβ'ζ ουν μέσω λόγοί. 
820 άλλ' βΖα χώ/36ί καΐ κόμιζα ^Ιάσονα' 

βίς ττάντα 'γαρ 8η σοΙ τα τηστα χρώμεθα. 
λ€^?79 δε μηΒβν των βμοί 8ε8ο^μένων, 
εϊττερ φρονείς εν Βεσττόταις <γυνη τ εφνς. 

Χ0Ρ02 
^ΙΔρεχθείΒαι το τταΧαών οΧβιοι στρ. α 

και θέων τταΐΒες μακάρων, ιεράς 
'χώρας άττορθήτου τ άττοφερβόμενοί 
κΧεινοτάταν σοφίαν, άεΐ Βία Χαμττροτάτου 
830 βαίνοντες άβρως αΙθερος, ένθα ττοθ' ά<^να.ς 

εννέα ΐΙιερίΒας Μούσας Χε^ουσι 
ξανθαν ΆρμονΙαν φντενσαΐ' 

τον καΧΧινάον τ άττο Ίίηφίσον ροας άντ. α 
τάν Έ^νΎτριν κΧΎ)ζονσίν άφνσσαμέναν 
γωραν καταττνενσαι μετρίας άνεμων ανρας' 
840 άεΐ δ' ετηβαΧΧομεναν 

'χαίταισιν ενώΒη ροΒεων ττΧόκον ανθέων 
τα, σοφία τταρέΒρονς ττεμττείν έρωτας, 
Ίταντοίας άρετάς ξυνερ'γούς, 

ττώς ονν ιερών ττοταμών στρ. β' 

ή ττόΧίς ή φίΧων 
ττόμτΓίμός σε χωρά 348 ΜΕΌΕΑ 

ΜΕΟΕΑ 

8ο 1)6 α : λν&Βϊβά Άτβ α11 Ιιΐηθεπη^ λνοΓ^ίϊ. 

Ηαί; Ηο Ι [βηΐετ ΝυπδΕ] ^ο ίΐιου Άηά ^ίι'ίοη Ι^πη^ Ιο 

ηιε — 820 

ΤΗου Λνΐιοηι Ι υδο Γογ βνβΓ^ (Ιβεύ οί ΐπίδί, 
Αη(1 Ιοοίν Ιΐιου Ιεΐΐ ηοηε αιισΗΐ οί ηηίηε ΐηίοηΐ:, 
Ιί Ιΐιΐηβ 15 1θ}'α] 5€Γνΐθ6^ ΐΗου α λνοιπίΐη. 

[^ΕχβηηΙ ΜΕΟΕΑ αηά ΝυηδΕ. 
ΟΗοκυδ 
Ο Ιιηρρνίΐιε ΓΕοε ίη ΐΐιβ αί^εδ ο1^1^η (.^/γ. 1) 

Οί ΕΓεοΗΐΗευδ^ Ιΐΐϋ δβοά οί Ιΐιε 1)1οδΙ Οο(ΐ5' ϋηε, 
Ιη Ε Ιαηά υηΓΕνα^εά, ρεαοε-^ηίοΜβη, 

Α}•6 (^υαίΚη^ οί \νίδ(1οιη'δ ί^ΐοηουδ λνίηβ, 
ΕνβΓ ΙΙίΓΟίΐί^Η ΕΪΓ οΙβΕΓ-δΙιίηίησ ΙίΠίτΗΐΙ^ 830 

Αδ οη Λνΐησδ υρΐίίΐεά ραοΐησ 1ΐο;1ιΐ:1^^ 
\νΐΐ6Γ6 ΗΕΓηιοηΪΕ^ ίΐιβ^ ΙβΠ, οί ΐΗε ΐΓβδδβδ ^οΜεη, 
Βεγ6 11ι6 Ρΐ6πά Μαδβδ^ ΐίιε δίπίηΐβδδ Νΐηε.ι 

(ΛηΙ. 1) 
Αηά ίΐιε δΐΓεαηΐδ οί Οερίιΐδυδ ίίιε Ιονβίγ-Ηολνΐησ 

Τ1ΐ6^ ΐεΐΐ ΙιΟΛν ΐΗβ Ι^Β,άγ οί Ονρι-αδ άΐΈΛν, 
Αηά ίη ΖερΗνΓ-λναίΐδ οί ΐΗβ \νΐηάς δΛνβεΐ-ΜοΛνίη^ 

ΒΓβαΐΗεά ονβΓ ΑΠίοα'δ Ιαηά 11ι€Ϊγ άβΛν. 
Οη 1ί6ι• δοηδ δΐιεάάίη^ Εονε \ν1ιίοη, ίΙίΓοηεά ίη 

§1θΓ7 
Β}^ \νίδάοιη^ δΐιαρβδ ΗβΓ ΗβΓοΐο 5ΐ:οΓ7 ; 840 

Αηά ον6Γ 1ΐ€Γ ΙΐΕΐΓ 15 δΐιε ίΙίΓΟλνίη^^ ί1ΐΓ0\\'ίη^, 
Κοδβδ ίη οάοΓοαδ Λνΐ'οαΐΐΐδ αγε ηβλν. 

Εβ-βηΙβΓ ΜΕΟΕΑ. (^8ίΓ. 2) 

Ηο\ν ΐΐιεη δΐιουΐά ΐΗε ΙΐΕΐΙολνεά οίΐγ, 

Τ1ΐ6 θίΐ}' οί δΕΟΓβά Λν&ΐ€1•δ, 

λνΐιΐοΐι δΐιίεΐάδ \νΐί1ι 1ι6γ ^υαΓάϊαη Ηαηά 

^ ΑηοίΙΐΘΓ ίηΙθΓρΓβίΒΐϊοη Ϊ3 εο^υαίΐγ &άιηΐί1;β(1 1)7 ίΗβ 
ΟΓββΙί — " 0Γβ\ν, δΟλνη Ι)^ ί,ΐιε Μαδβδ, Οαβ δία,ϊηΐβδδ Χίηβ." 

349 ΜΗΔΕΙΑ 

ταν τταίΒοΧβτβιραν βξει, 
850 ταν ουχ οσίαν μβτ άΧλων ; 

σκέψαι τβκίων ττλαγάζ/, 
σκεψαί φόνον οίον αϊρει. 
μη, 7Γρο<; <^ονάτων σε ττάντω^; 
ττάντη σ ίκετβνομεν, 
τέκνα φονενστ)^. 

ττόθεν θράσος -\ή φρενός ή άντ. β 

χειρί τέκνοις σέθεν 
καρδία τε \ήψει,'\' 
^ειναν ττροσά'γουσα τοΧμαν ; 
860 ττώς δ' όμματα ττροσβαΧουσα 

τέκνοις άΒακρνν μοΐραν 
σχησεις φόνου ; ου Βυνάσει, 
τταιΒων ίκεταν τητνόντων, 
τέ^γξαι χέρα φοινίαν 
τΧάμονι θυμφ. 

ΙΑΣΩΝ 
ήκω κεΧευσθείς' καΐ ^αρ ούσα Βυσμενης 
ου ταν άμάρτοις τοΰΒέ <γ, αλλ' άκούσομαι 
τι χρήμα βούΧει καινον εξ εμού, ηυναι. 
350 ΜΕΌΕΑ 

Α11 ίπ€η(ΐ5 ϋΐΛΐ \\ΌιI1^1 ΓίΐΓβ ΐΗτου^Ιι Ηογ 1αη(1, 
Ηοοεΐνε α ιηυΓ(1ΰΓ65.<5 ί)ίΐηηο(1, 

Α ροΠαΗοη ηηιίίΐδΐ; οΓ 1ι€γ (Ιαυ^^Ιι^^Γδ ? 850 

Ιη Ιΐιΐπβ ΗβΗΓί'δ ίΐιουί,^ΐιΐδ δοΐ ϋ ΙίρίοΓΟ ΐΗεβ — 
Το ιηαΓ(1θΓ Ιΐιο ί'ηπί οί 1;1ΐ}' Λνοηιΐ^ Ι 
Ο ΐΐιΐηΐν \\Ίιαί; ϋ Γηί^'ίΐηοΐΐι ίο δ1?ιγ 
Ύ\\γ δοηδ — Λνΐιαί α ά€^ά 1\ή^ ώιγ 
ΤΗου Λνουΐθδΐ (Ιο Ι Βν ίΐιν 1<ηΰθδ λνε ρταγ, 
Βγ Ηεανεη Άπά β&ΓΐΗ λνε ίπιρΙοΓε ίΐιοε, 
Οεαΐ ηοί Ιο Χ,Υ\γ 1)αί)θδ δυοίι ά άοοιη Ι 

(ΑηΙ. 2) 
Ο \ν1ΐ6ηο6, Άηά Ο \\Ή€ηο6 Λνίΐί; Ιΐιοα ^αίη ϋιεε 
διιοΗ ά^δρβί'ειίβ ΙΐΕΓοϋΗοοά 

ΤΗεΙ Γογ δρΪΓΐΙ; δο ίΐ€η(ϋδ1ι δ1ι&11 56Γν6, 

ΎΙϊΆΪ δΐιαίΐ δΙι-επίτΐΠεη ΐΐιίηε ΙιεαΓί, ΙΗ&Ι εΗ&ΙΙ 

ηεΓνβ 
ΤΗίηβ 1ΐίΐη(1, ΐΐι&ΐ ίΐ δΐιαίΐ ηοΐ δλνεηβ 
Γγοπι Ιΐιβ ΓαΙ:1ι1ί;55 άαί^ά Ιΐι&ΐ: δΐΐίΐΐΐ δίαΐη Ιΐιβο 
\ν'ΐΐ1ι ΗοιτοΓ οί οΙηΙάΓβη'δ Ιίΐοοά ? 

Ο ΗοΛν^ λνΐιβη Ιΐιΐη6 6}'6δ ΐΗου άΠ ΐαΐ'πίη^ 860 

Οη Ιΐΐ7 Ιΐΐΐΐε οηβδ, \νΐΗ Ιΐιοιι ΓβίΓΗΪη 
Τ1ί6 ιηοΙΙιεΓίιοοά ΐη Ιΐιεβ^ Ιο ίεεί 
Νο υρ\ν6ΐ1ίη§ οί ΐ€ΕΓδ ? Ο&ηδί ίΐιοα δίβεΐ 
ΤΗγ 1)Γ6αδΐ Λν1ΐ6η Ιΐιγ οΙιΐΙάΓβη Ιοιεεί^ 
Το οηηίδοη Ιΐιΐηε Η&ηά, Λνίίΐι αη}'68Γηΐησ 
ΗβαΓΐ £θΓ ΐΐι^ ά&ιΊΐη§5 δίαίη ? 
Εηί€Γ ^ΑδοΝ. 

^ΑδΟΝ 

Ι άΧ, Χ}\γ \>ΐάά[η§ οοιηβ : αΙΒεΐΙ τηγ ίοβ, 

Τΐιίδ §Γ&06 ΐΗοιι δΐιαίΐ ηοΐ πιϊδδ ; 1)υΐ; Ι Λνϋΐ ΗβαΓ 

λ\Ίΐ3,1: η€Λν ΐ1ιΐη§, ^^^γ^ Ι^ΐιοα άοδί \νίδ1ι οί ιηβ. 

351 ΜΗΔΕΙΑ ΜΗΔΕΙΑ ϊασον, αιτούμαι σε των ειρημενων 
870 συ'^'^νώμον είναί' τας δ' εμα^; 6ρ'^α<; φερειν 

εΙκός σ\ εττεί νων ττόΧλ^ υττείρ^ασται φί\α, 
€γώ δ' εμαυτΎ) 8ίά \6^ων άφικόμην, 
καλοί^όρησα' σ^ετΧία, τί μαίνομαι, 
καΐ Βυσμεναίνω τοΐσί βούΧεύουσιν εν, 
έχθρα 8ε >γαία<; κοιράνοις καθίσταμαι 
ττόσεί θ\ 09 ήμΐν Βρα τα συμφορώτατα, 
Ύημας τύραννον καΐ κασί'^νητον^ τέκνοίζ 
εμοΐ<; φντεύων ; ουκ άτταΧλαχθήσομαι 
θυμού ; τ υ ττασχω, θέων ττοριζόντων καΧώς ; 
880 ουκ είσΐ μεν μοί τταΐ^ες, ο18α δε 'χθόνα 

φεύηοντα'^ ημά<ζ καΐ σττανίζοντας φίΧων ; 
ταΰτ εννοήσασ Ύ)σθ6μην άβουΧίαν 
ΤΓοΧΧην έχουσα καΐ μάτην θυμουμενη. 
νυν οΰν ετταινώ' σωφρονεΐν τε μοι Βοκεΐς 
κή8ο<; τόδ' ήμΐν ττροσΧαβών, βγω δ' άφρων, 
V ΧΡν^ μετεΐναί τώνΒε των βουΧευμάτων 
καΐ ξυμττεραίνείν καΐ τταρεστάναι Χέχει 
νύμφην τε κηΒεύουσαν ή8εσθαι σεθεν. 
άΧΧ εσμεν οΙόν εσμεν, ουκ ερώ κακόν, 
890 'γυναΐκες' οΰκουν χρην σ ομοιούσθαι κακοΙ<ζ 

ούδ' άντίτείνειν νηττί άντΙ νηττίων. 
τταρίέμεσθα, καί φαμεν κακώς φρονεΐν 
τότ, άλλ' άμεινον νυν βεβούΧευμαι τόδε. 
ώ τέκνα τέκνα, Βεΰτε, Χείττετε στέκας, 
εξεΧθετ, άσττάσασθε καΐ ιτροσείττατε 
ττατερα μεθ^ ημών, καΐ ΕιαΧΧάχθηθ' άμα 
τή<; ττρόσθεν έχθρας εΙς φίΧους μητρός μετα' 
στΓονΒαΙ ^άρ ήμΐν καΐ μεθεστηκεν χόΧος. 
Χάβεσθε χειρός 8εξιάς• οϊμοι κακών. 

352 ΜΕΟΕΑ 

ΜΕΠΕΑ 

^»5οη, Ι αδίί Ιΐΐ66 Ιο Γοπ^ΐνε Ιΐιε ΛνοΓ(35 

Ι^αΐε-δροΐίβη. νΥεΙΙ Ιΐιοα ιτΐίΐ}•65ί: ]2:6ηΙ;1)' Ι^οίγ 870 

^^'^^;11 ιώ}' λν-ϊΜ ηιοο(1, ίοΓ α11 ίΐιε οΐά Ιονε'δ 5α1<β, 

Νολν Ιιανβ Ι οαΐΐοά ιη^ΞεΙί" Ιο αοοουπί, αηά ι•;ύ\οά 

ϋροη ηΐ}'5€ΐί — " \νΓ6ΐ;ο1ι, λνΗβΓβίοΓβ &Γη Ι ιη?ΐ(1 ? 

Αηά ΛνΙιοΓοίοΓβ τα^ε Εο^αΐηδί; ^οοά οουηδοΠοΓδ, 

Αη(1 αηι άϊ ίουά Λνΐΐΐι ταΙβΓδ οί Ιΐιβ Ιάώο, 

Απ(1 Λνίΐΐι ηιν 1ογ(3, Λνΐιο ΛνοιΊίδ ηιγ νεΓΪεδΙ ι^οοά, 

λΥβάίΙΐη^ α Γοναί Ηουδβ, ίο γλΪ56 υρ 1)Γ€ΐ:ΗΓεη 

ϋηΐο ηΐ}• δοηδ ? 5Ιΐίΐ11 Ι ηοί; οο&δβ Γγοπι λνπιΐΐι ? 

\νΐι&1 &ϊΐ€ΐ1ι ηΐ€, Λνΐιεη ΐ1ΐ€ Οο(1δ ρΓοίΤεΓ 1)οοη5 ? 

Η&νε Ι ηοΐ οΙιΐΜΐ'ΰπ ? Κηολν Ι ηοΐ; ΐΐιαί; λνε 880 

Αγ6 εχϊΐβδ ίΐΌΐιι οατ ολνη Ιίΐηίΐ^ Ιαοΐνΐη^ ίηεικίδ ? " 

ΤΗυδ ιηαδίη^, λν&δ Ι Λν&Γ6 1\\άΙ Ι Ιιαά ηυΓδβά 

Γοΐΐ^ €χα6€(ϋη§, αη^βΓ λνίΐΗουί ο&υδβ. 

ΝοΛν ΐΗεη Ι ρΓίΐίδε Ιΐιεε : Λνίδβ Ιΐιοα δ€€ΐη'δ1 Ιο ηΐ€ 

Ιη §&ίηίη^ υδ ΐΗίδ Ιίίηδίιίρ^ δοπδβίεδδ Ι, 

\νΐιο ίη Ιΐΐ6δ6 οοπηδβίδ δΐιουΐά Ηεινο Ιίεεη Ιΐιΐηβ 

αΐΐν, 
Ηανβ ίαΓΐΐΊ6Γ6(1 α11^ Η^νε άεοΐνϋά ΐΗβ Ι^ηάπΐ οοαοΐι^ 
Αηά 30}•€<ί Ιο ιηίηΐδΐεΓ υηΐο ΐΐιε Ιΰποΐβ. 
Βαΐ Λνε 3.Υ6. — ννοιηεη : ηεεάδ ηοΐ ΗαΓδΙίθΓ ΝνοΓά. 
Υβί δΗοαΙάδΙ Ιΐιου ηοΐ ίοτ βνίΐ ΓβηάβΓ ενίΐ, 890 

ΝοΓ ρϋ Ε^αΐηδΐ: ιηγ £ο11}' ίοΐΐ^ οί" ΐΐιΐηε. 
Ι γϊεΐά^ οοηίβδδίη^ ιηΐηβ υηλνΐδάοηι ίΐιεη^ 
Βυί; αηΐο 1)6ΐί;€Γ οοαηδείδ ηοΛν αηι οοιηε. 
ΟΙιίΙάΓϋη, ιη^ οΗΐΙίίΓεη, 1ιϊ11ι6γ : Ιεανε Ιΐιε Ηουδβ ; 

[ΕηίβΓ 0ΗΙΙ.ΟΚΕΝ. 

Οοιηβ ίοΓίΗ^ δ&ΐαΐβ γοιίΓ ίαΐΐιβι^ Επά λνΐΐΐι ιπθ 
Βίά Ηΐηι ί&Γ6Λν€ΐ1 : 1)6 Γεοοηοΐΐεά ίο ή-ϊβηάδ 
Υβ, ΛνίΐΗ γοιίΓ ιΐΊοΐΙιεΓ^ Γγοιπ ΐΗε ΙιαΙε ο'βΓραδΐ. 
ΤΓυοε ϊδ }36ΐ\ν6€η πδ, Γαηοοαι- Η&ΐΐι ^ίνεη ρίποε. 
ΟΙ&δρ γο Ηΐδ η^ΐιί Ιιαηά. \νο6 ίοΓ &πιΙ)αδ1ΐ€(1 ϋΐδ ! 

353 ΜΗΔΕΙΑ 

900 ως Ιννοουμαυ 8η τι των κεκρυμμίνων. 

αρ , ω τίκν , οντω και ττοΧύν ζώντες χ^ρόνον 
φίΧην ορεξετ ωΚενην ; τάλαιν €γώ, 
ώ9 άρτΙΒακρυς εΙμι καΐ φόβου ττλβα. 
■χ^ρόνω 8ε νεΐκος ττατρος εξαιρουμένη 
ΟΛ^ιν τερειναν την8^ εττΧησα 8ακρύων, 

Χ0Ρ02 
κάμοί κατ οσσων χλωρον ώρμηθη 8άκρυ' 
και μη ττροβαίη μείζον η το νυν κακόν, 

ΙΑ2ΩΝ 

αινώ, ηυναι, ταδ', ουδ' εκείνα μέμφομαι* 
εΙκός ηαρ όρ^ας θηΚυ ττοιεΐσθαι ^ενος, 

910 γάμους τταρεμττοΧώντος άΧΧοίους, ττόσεί, 

αλλ' €^'9 το \ώον σον μεθεστηκεν κεαρ, 
€<^νως 8ε την νικώσαν άλλα τω 'χρόνω 
βουΧην γυναικός ερ^α ταύτα σώφρονος, 
ύμΐν 8ε, 7Γαΐ8ες, ουκ άφροντίστως ττατηρ 
ΤΓοΧλην εθηκε συν θεοΐς ττρομηθίαν. 
οίμαι ^αρ υμάς τήσ8ε <γής Ιίορινθίας 
τα ττρώτ εσεσθαι συν κασί'^νήτοις ετι. 
άλλ' αύξάνεσθε' ταλΧα δ' εξερ^άζεται 
Ίτατήρ τ€ καΐ θεών όστις εστίν ευμενής• 

920 ϊ8οιμι δ' υμάς ευτραφείς ήβης τέΧος 

μοΧόντας, εχθρών τών εμών ύττερτερους, 
αΰτη, τι γΧωροΐς 8ακρύοις τε'γ'γεις κόρας, 
στρεψασα Χευκην εμτταΧιν τταρη'ώα, 
κούκ άσμενη τόνΚ εξ εμοΰ Βεχβι Χό^ον ; 

ΜΗΔΕΙΑ 

ούΒεν τέκνων τών8^ εννοούμενη ττερι. ΙΑ2ηΝ 

θάρσει νυν ευ 'γαρ τών8^ εγώ θήσω ττερι. 354 ΜΕΟΕΑ 

Γ ίΐιτι ΗΛυπΙεθ 1)^ ΐΗο 5ΐι?ιθο\ν οι Ιητίθεη ΐΗΐη^δ ! 900 

Α1ι οΙ^ΙγΙγοπ, λνίΐΐ γ& Ιΐιυ.ς, ΐΗΓουί^Ιι ΐΏΆπγ ά νονίΓ 
Ι^ΐνίη^, 8ΐ;ΐ11 γο-ίοΙι Πιπί Ιονίη^ ίΐΓπΐδ ? ΑΗ ηΐ6, 
Ηονν Ννεερϊη^ ΓΪρε ατη Ι, Ιιο\ν Γαΐΐ οΓ Γοηγ ! 
Κκυάδ Λνϋΐι νουτ ΓηΙΙη-γ εικίοοΐ — λΗ, 50 ΙβΙθ ! — 
ίΐίΐνβ ΠΙΙβίΙ λνίί;1ι Ιοαπϋ Ιΐΐ630 5θΓΐ;-Γί;1ϋηΙίη§ 6}'ί;3. 

εΗΟΗϋδ 

Αηθ ίΓΟΓΠ Γπίηε 6^65 δίΛΓί; ίε&Γδ οί ρ^ΐο θίδΐΏα^. 
ΑΗ, πιαγ ηο βνΐΐ \\όγ56 Ιΐι&η ΐΐιΐδ Ι^είίΐΐΐ ! 

αΑίίΟΝ 

Ι^Άάγ, Ι ρι•3Ϊ56 ΐΗϊδ Γηοοθ, γ^ί Ηίαπιε ιιοί; Ιΐΐΰί; : 

'Τίδ ηοΐΐιίη^ 5ΐ:Γ3η<τ6 Ιΐι?ι1: λνΌΓη3η]<ίη(1 δΗοιιΙίΙ τη^β 

λνΐιβη ίΐιε δρουδβ ίΓ&ίίϊοΙίεΙίι ίη &1ί6η ΐΏίΐπΊίΐίτβ. 910 

Βυί ηονν ίο 1)ο1;Ι:6γ Ιΐιου^ΐιίδ ΐΗΐηε ΗεαΓί Η&ΐΐι Ιυηιεθ, 

Αη(1 Ιΐιου, ΐΗου^Ιι Ι&ίβ, Ιιαδί δβεη λνΐιΐοΐι ροΗογ 

ΜυδΙ λνΐη : α ρΓυϋεηί \\ΌΓη3.η'δ ραΓί ΐδ ίΐπδ. 

Απίΐ ίοΓ ^ου, οΠίΜπεη, ηοΐ υηΐιεεοΐίυΐΐ^ 

Υουτ δΪΓ6 ΗεΙΗ Ι&'^η ηιυοίι ίον^:ΐ\\οϋ<τ}\ϊ, δο Ιι^ΐρ 

Ηθανεη. 
ΡοΓ γ&, Ι λνβεη, ίη ίΐιίδ ΟοΓΐηΙΙη'^η Ι&ηά 
δΗϋΙΙ λνΐΐΐι }ΌυΓ ί)ΐ•€ΐ:1ΐΓ€η δί^ηίΐ ΐΐιβ ΓοΓβπιΟδΙ γβΐ. 
Οτο\ν }•6 ίη δίΓεη^ΐΗ : Ιΐιβ ΓβδΙ δΐΐέΐΐΐ 1)ν }•θϋΐ• δίΓβ, 
Αηά \νΙι&1δθ Οοά ΐδ §Γ&οίοαδ, 1)6 \νΐΌΐΐ(χΗΐ ουί. 
Υου πιάν Ι δ66 ίο ^οοάΐν δΐ&ΐυΓβ §Γ0\ν•η_, 920 

Ιη ηι&ηΐιοοά'δ ρππιε, ΙπυπιρίΊαηί; ο'βΓ πΐ}' Γθ6δ. 
ΤΗου, \ν1ι^ Λνϊΐΐι \ν&η Ιε&Γδ ΐΗυδ 1)ί.*θ6Λν Ιΐιΐηβ 6^6δ, 
Τϋτηίη^ Ελναγ ίΓοηι ΐΗεηι ΐΗν ρ^ϋίά οΗεεΙν ? 
VV11^ ΗεαΓ'δΙ ίΗου ηοΐ ννΉΠ ^Ιπάηβδδ ΐΗΐδ πιγ δρεεοΐι ? 

ΜΕΟΕΑ 

'Τίδ πΒυσΗΐ: ; 1)υΐ ο'ογ ίΗοδβ οίιΐΜΓεη 1)Γ00(Ιδ ιηΐηο 

ΗβΕΓί. 

^Αίο^• 
ΓοΕΓ ηοί; : £ΐ11 Λνΐΐΐ Ι ογ^θγ Λνεΐΐ ί"οΓ ΐΐιοπι. 

355 ΜΗΔΕΙΑ 

ΜΗΔΕΙΑ 

Βράσω ταδ'• οΰτοί σοΐς άττιστησω λο7θί9• 
'^υνη δε θηΧυ κάττΐ 8ακρύθίζ βφυ. 

ΙΑ2ηΝ 

τ/ Βτ}, τάλαινα, τοίσδ' βτηστβνείς τίκνοι<; ; 

ΜΗΔΕΙΑ 

930 βτίκτον αντον'^' ζην δ' οτ βξηύχον τβκνα, 

εΙσηΧθβ μ οίκτοι εΐ ηενησεται τάδε. 
άλλ' ωνιτερ είνεκ εΙς €μον<; ήκ€ί<; Χόλους, 
τα μβν ΧβΧεκταί, των δ' εγώ μνησθήσομαι. 
ε'ττεί τύραννοι^ ^ή<; μ άττοστεΐΚαι Βοκεΐ, — 
κάμοί τάδ' εστί Χωστά, ^ι^νώσκω καΧώς, 
μητ εμτΓοΒων σοΙ μήτε κοιράνοί<; -χθονο<; 
ναίειν, Βοκώ ^αρ Βνσμενης εΙναί Βόμοις, — 
ημεΐ<; μεν εκ 'γής τήσ8^ άτταίρομεν φν^ΐ), 
τταΐΒες δ' οττως αν εκτραφώσί στ} χερί, 

940 αΐτοΰ Κρέοντα τήνΒε μη φεν^είν χθόνα. 

ΙΑ2ηΝ 

ουκ οΙΒ' αν εΐ ττείσαιμι, ττειράσθαι δε χρή. 

ΜΗΔΕΙΑ 

σύ δ' άλλα σην κβΧευσον αΐτεΐσθαι ττατρο^ 
γυναίκα τταΐΒα^; τήν8ε μη φεύ^γειν χθόνα. 

ΙΑ2ΩΝ 

μάΧίστα, καΐ ττείσειν γε Βοζάζω σφ' ε'γώ. 

ΜΗΔΕΙΑ 

εϊτΓερ 'γνναίκών εστί των άΧΧων μία. 
σνΧΧήψομαί δε τοΟδε σοι Λτάγώ ττόνον 
ττεμψω ^αρ αύτη δώ^' α καΧΧιστεύεται 
των νυν εν άνθρώττοισίν, οίδ' ε'γώ, ττοΧύ, 
ΧετΓτόν τ ε ττέττΧον καΐ ττΧόκον χρυσήΧατον 
950 τταΐΒα^ φέροντα^;, άλλ' όσον τάχο<ζ χρεών 

κόσμον κομίζειν Βεΰρο ττροσττόΧων τινά, 

356 ΜΕϋΕΑ 

ΜΕΟΕΑ 

Ι λνίΠ 1)6 1)Γ3ν6 — ΛνίΠ ηοΐ ιηίδίΓυδί; 1]ΐ}' ^νο^^18 ; 
ΒϋΙ Λνοπιαη Ϊ8 1)υΙ Λνοηιηη — 1)οπι ίοΓ ίβίίΓδ. 

^Λ80Ν 

\νΐΐ}', Ιιαρίοδδ 0116, οίοδί Ιΐιοα 8ΐ§1ι ονεΓ Ιΐΐ656 ? 

Μ Ε Ι) Ε Α 

Ι 1)ΛΓ6 Ιΐιεηι. ννΠβη Ιΐιοιι ρΓα^€(ΐ5ΐ; Ηίϋ ί'οΓ Ιΐιοιη, 930 

Ρϋν δΐοίε ο'βΓ ηιε, Λνΐιίδρ^ππσ^ " δΙι&Π ΐΗίδ 1)6 ? " 

Βυί Ιΐΐίΐί; ΐον Λνΐιΐοΐι Ιΐιου οαιη'δΐ Ιο δρεεοΐι οί ηΐ6 

Ιη ραΐ'Ι: ΐδ δαίά ; ίο δρεαίί ΐΐιε Γβδί; ίδ ιηίηε : 

5ίηο6 Ιΐΐ6 1νΐιι§ })ΐ6&δ6ΐ:Η ίοιίΐι 1:1ί6 Ιαηά Ιο δ6η(1 ηΐ6, — 

Υβίί, ίοΓ ιη6 Ιοο Ίΐδ 1)6δΙ, Ι Ι^ηολν ϋ λνεΐΐ, 

ΤΙιαΙ Ι 1)ί(ΐ6 ηοί, α δ1:υηιΐ3Ηπ^1)1οο1<: ίο 1:1ΐ66 

Αη(1 Ιΐΐ6 Ιαικί'δ Ιοιχίδ, Λνΐιοδε Ιιουδο'δ ίθ6 Ι δ66Γη_, — 

ίο, Γγοιπ Ιΐιίδ 1αιΐ(1 Ι ίαΐ'β Ιο 6χΐΐ6 £ογ11ι : 

Βυΐ:, ΐΐιαΐ ηΐ}^ δοηδ 1)ν Ιΐιΐη6 Ιιαηά ηΐ£ΐ}' 1)6 ι•6ίΐΓ6(Ι, 

Εηΐνβ&Ι ΐΐιοα 0Γ60η ΐΐιαΐ: Ιΐιε^ 1)6 ηοί 1)αηΪ5ΐΐ6ά. 940 

^Λ50Ν 

ΡΓ6νίΐΐ1 Ι ηι&7 ηοί, γβϊ ηιυδί Ι εδδίΐ^•. 

ΜΕΟΕΑ 

Να^ Ιΐιεη, ί\\γ 1)η(ΐ6 1)ΐ(1 ΐΐιοα Ιο ρΐ'&γ Ηεΐ' δΪΓ6 
Τίι&Ι ίΐιγ δοηδ 1)6 ηοΐ 1)ίΐηίδ1ΐ6ά ή-οιη ΐΗίδ Ιαηά. 

αΑδΟΝ 

Υ6α δυΓ6ΐ}' ; αηά, Ι ΐιΌλν, Η^γ δΙι&Π Ι Λνίη. 

ΜΕΟΕΑ 

Ιί οί ΗεΓ δίδίεΓ Λνοηίθη δ1ΐ6 ίδ οιΐ6. 

Ι Ιοο Λνϋΐ 1)6αΓ & ραιΐ ίη ΐΐιΐηε 6η€ΐ6&νοιΐΓ ; 

ΓοΓ Ι ΛνίΠ δ6ηά ΗθΓ ^ίίΐδ ουίην&ΙΗησ {αν 

Ιη 1)6&υ1:ν αυ^Ηί ΐη ίΐιεδε (Ιαγδ δ66η, Ι Ινίιολν, 

Α ΓθΙ)6 βη6-δρυη, α §οΜ6η (ίΐαίΐεηι ; 

ΟαΓ δοηδ ίο 1)6£ΐΓ ίΐιειη. ΝοΛν πιιΐδί αη Ηίίεηάίΐπί 950 

λνίίΚ α11 δρεοά 1ιίί1ΐ6Γ 1)πη§ ί1ΐ6 οπιαιπεπίδ. 

\Ηαηά7ηαΐά §06χ. 

357 ΜΗΔΕΙΑ 

βύΒαιμονήσει, δ' ονχ βν άΧλά μνρία, 
άν8ρ6<; τ άριστον σου τνχονσ^ όμβυνέτου 
κεκτημένη τβ κόσμον 6ν ττοθ' "ΗΧίΟζ 
ττατρο^ ττατηρ ΒΙΒωσιν εκ^όνοισιν οίς. 
Χάζυσθε φερνα^ τάσδβ, τταίδες, 669 χ€ρα<; 
καΐ τγι τυραννώ μακάρια νύμφτ} δότε 
φέροντες• ούτοι 8ώρα μεμτττά Βέξεται, 

ΙΑ2ΩΝ 

τί δ', ω ματαία, τώνΒε σας κενοΐς χέρας ; 
960 Βοκεΐς σττανίζειν Βώμα βασίΧικον ττέττΧων, 

Βοκεΐς δβ χρυσού ; σώζε, μη ΒίΒου ταδβ. 
εϊττερ 'γαρ ημάς άξιοι Χό^ου τίνος 
^υνή, Ίτροθήσει χρημάτων, σάφ^ οΙΒ^ εγώ. 

ΜΗΔΕΙΑ 

μη μοί σύ' ττείθειν Βώρα καΐ θεούς λόγος* 
χρυσός Βε κρείσσων μυρίων Χό'^ων βροτοΐς' 
κείνης 6 Βαίμων, κείνα νυν αΰξει θεός• 
νέα τυραννεΐ' των δ' έμών τταίΒων φυ^ας 
ψυχής αν άΧλαξαιμεθ , ου χρυσού μόνον. 
αλλ , ώ τέκν , εΙσεΧθόντε ττΧουσίους Βόμους 
970 ττατρος νέαν γυναίκα, Βεσττότιν δ' εμην, 

ίκετεύετ, εξαιτεΐσθε μη φεύ'γειν χθόνα, 
κόσμον ΒίΒόντες — τοΰΒε ^αρ μάΧιστα Βεΐ — 
669 χ^ΐρ* εκείνην Βώρα Βέξασθαι ταδβ. 
ϊθ^ ώς τάχιστα' μητρί δ' ών ερα τυχεΐν 
βύάγγελοί ^ένοισθε ττράξαντες καΧώς. 

Χ0Ρ02 

νυν ελττίΒες ούκέτί μοι τταίΒων ζόας, στρ.α' 
ούκέτΐ' στείχουσι γά/3 €9 φόνον ήΒη, 

358 ΜΕΒΕΑ 

ΒΙ^δδίη^δ δΗαΙΙ Η^Γδ 1)6, ηοί; οηε, ΙίΐιΙ υη1;ο1^1, 

ννΐιο ν\ ϊηηβΐΗ ΐΗοο ίοΓ Ιοιχΐ, ά ρ€ν\•\€:55 δροιίίίο, 

ννΐιο ΟΛΜί^ΐΗ οΓΠίΐηιοηΙδ ΛνΙιΐοΙι οηο6 Ιΐιε 8αη, 

Μ}' ίαίΗβΓ'δ ίίΐΐΗεΓ, Ιο Ηίδ οίΤδρηη^ ^ανβ ! 

ΕηΙβΓ Ηαηάηιαΐά ιν'ιΐΐι οαείίεΐ. 

Ταΐνβ ίη ^ουΓ Ιιαικίδ, τηγ δοηδ, Ιΐιβδβ 1)η(ΐ3ΐ ^ΐΛδ, 

Απθ Ιο ΐΐιβ Ηαρρν ρΓΪηο6δ5-1)ποΐ6 1)€αΓ νβ 

Αηά σίνε — ηιν ο;ΐίΊ5 δΐιε δΙίίΐΠ ηοΙ Ιΐίτΐιΐΐν βδίεειτι ! 

αΑδΟΝ 

Βυΐ, ίοηά οπε, -ννΐι^ ηια1ν€ νοΐ(ί Ιΐιίηε ΙΐΛίκΙδ οί Ιΐιβδε ? 
Οεειη'δΐ; ΐΗοα β. γο^εΙ Ηουδβ Ιιαίΐι Ιίΐοΐν οί" ΓθΙ)6δ, 900 

Ογ ^ο\ά, άί,','^αι'δί; Ιΐιοα ? Κεερ ΐΗβδβ αηίΐ ^ίνε ΐΐιεηι ηοί;. 
ΡοΓ, ίί ηι^ λνίίε βδίεβιπδ ηιε βυ^Η^, ιην Λνίδΐι 
νν'ΐΐΐ δΐιε ρΓβίεΓ ίο ΐΓβ&δαΓβδ, λνεΐΐ Ι λνοί. 

ΜΕΟΕΑ 

Ν^^, δρεαίί ηοί δο : ^ϊίΐδ δνναγ Ιΐΐ6 ^ο^15, ΐΗβν δβν. 

Οοΐά \ν6Ϊο:1ΐ€ΐ1ι ιηοΓ6 Λνίΐΐι ιη6η Ιΐιαη οοιιηΐΐεδδ λνοΐ'άδ. 

ΗοΓδ ίοΓίυηε ΐδ ; Οοά ία,νουΓ6ΐ:Ιι ηολν Η^γ οπιΐδβ — 

Υουη^, απά ά (^υεεη ! Ι^ΐίε Λνοαίά Ι §ίν6 ίοΓ ταηδοιη 

Οί" ιη^ δοηδ' 1)αηί5ΐιιη6ηΙ:, ηοΐ σοΐά αίοηβ. 

Νο\ν, οΙιΐΙάΓΘη, εηΐει• γ^ ΐΐιε Ιιαίΐδ οί Λνε^ΗΗ. 

ϋηΐο }'ουΓ δΪΓβ'δ ηεΛν Λνάίε, ιπ)- 1ϋ(Ιγ-(:^υ€6η, 970 

Μ&ΐίθ δυρρΗοαΙίοη, ρΐ'&γ ^6 1)6 ηοί εχϋεά, 

Αηά ^ίνε ηιίηε ΟΓΠΒτηεηΙδ — ηιοδΐ ΐιηροιΊ:ο1;1ι ΐΗίδ, 

ΤΗαί δ1ΐ6 ίη 1ί6γ ολνη Ιιαηάδ Γβοβϊνβ ηιν ^ΐΛδ. 

Η&δΐ6 γ^, ΒΧϊά ίο γοιη- ΠΊοίΗβΓ Ι^ηη^ ^Ιίΐά ίί^ίη^δ 

Οί §00(1 5υοο655 ίη ίΐιπί δΐιε Ιοη^δ ίο Λνΐη. 

\_Εχ6ΐιηΙ ^Α50\ αηά οηιι,οκεν. 

ΟΗΟκυδ ^^5•//•. 1) 

Νο\ν ίοΓ ί1ΐ6 Ιίίβ οί ί1ΐ6 ο1ιϊ1(ΐΓ6η πιίηε Ιιορε Ηαίί 

1)66η ίιίΓηεά ίο άβδρ&ίπησ;. 
Νο Ηορβ &ην ηιοι•6 ! Οη ίΐιε δ1αυσ1ιί6Γ\ναΓά ραίΐι 

βνεη ηολν εγ6 ί1ΐ6^ ίπηη^ ! 

359 ΜΗΔΕΙΑ Ββξβταί νύμφα γ^ρυσίων άναΒεσμων 
Ββξβταί Βύστανος άταν 
980 ξανθά δ' άμήη κόμα θήσβί τον "ΑίΒα 
κόσμου αυτά 'χβροΐν. 

ΊΓβίσβι χάρί<; άμβροσίος τ αν^α ττεττΧον άντ. α! 

'χ^ρυσότβνκτόν τβ στβφανον ττβριθίσθαί' 

νερτίροι<ζ δ' ^δ^ ττάρα νυμφοκομησβι. 

ΎοΙον βίς βρκον 7Γ€σ€Ϊται 

καΧ μοίραν Θανάτου Βνστανο^' άταν δ* 

ονχ νττερφβνξεταί. 

990 σι» δ', ώ ταλαν, ώ κακόννμφβ στρ. β 

κηΒβμων τυράννων, 
ΊταισΙν ου κατβιΒως 
οΧβθρον βωτα ττροσά^βίς, άΧόχω 
Τ€ σα στυ^ερον θάνατον. 
Βύστανβ μοίρας, όσον τταροίγει, 

μεταστβνομαί δβ σον αΧ^ο^;, άντ.β' 

ω τάΧαινα τταίΒων 
μάτ€ρ, α φονεύσ6ΐ<ζ 
τίκνα νυμφιΒίων βνβκβν λεχεωζ/, 
1000 α σοι ττροΧητων άν6μω<ζ 

οΚΧύ) ξυνοίΚ€Ϊ ττόσις συνεύνω, 
360 ΜΕΟΕΑ 

Ήιβ Βηάβ εΐιαίΐ τεοείνο ϋ, Ιΐιε ά'ι&ά^τη-ξΆή&ηά ΙΗλΙ 
1)βίΐΓ€ΐ1ι εηΓοΙοΙοη 

Οοοηι ίοΓ ΐΗβ Η&ρΐ€55 τηϊό ^ΙϋΙβηη^ δΗεεη : 
Αηά Ιο 86ί; Ιΐιο αάοΓηίη^ οί Ηαάϋδ Βΐ)ουΙ 1ι6γ ΐΓβδδεδ 

δοΐίΐβη 980 

δ1ΐ6 δΗαΙΙ ί&Ιίο ϋ ΗβΓ Ηαηθδ 1)6ΐλν66η. 

{Αηί. 1) 
ΡοΓ ϋδ ^ΙαπιουΓ ο£ \)^Άηίγ, ΐΐδ δρΙεηάουΓ ιιηβατϊΥίΙγ, 
δΗίΐΙΙ δ\\'ϊΛ1γ ρ6Γ5υ&ά€ ΗβΓ 

Το ΐ36(1θθ1ί 1ΐ€Γ -ννΐΐΗ Γθΐ36 απά ΛνίΐΗ ]σο1(]-\νΊΌυ§Ηΐ 

€Γ0\νη : δΗε δΗαΙΙ δοοη Ιι&νε ΆΓΥαγ^ά ΙιβΓ 
Ιη Άϋίν^ αδ α Ι^πάε ίη ΐΗβ ρΓεδβηοβ οί ρΗέΐηΙοΓηδ ίΓΟίη 
Ηαάβδ υρπδβη ; 

Ιη δυοΗ άτ^Άά ^ίη δΗαΙΙ ΗβΓ ίβεΐ 1)6 Ια'εη : 
Ιη ΐΗβ -Η'εΪΓίΙ οί άεαίΗ δΗαΙΙ ΐΗε Η&ρίεδδ 1)6 ΛνΗεΙπίθά, 
αηά ίΓοπι Οοοπι'δ άΆτ]ί ρηδοη 

δΗ&ΙΙ δΐιβ δίβαΐ ΐονίϊι ηενβΓ ά^άιπ. 

(5/Γ. 2) 

Αηά ΐΗου, ΛνΓβΙοΗ, Ι^πάβ^ΓΟΟπι ΕοουΓδΙ^ λνΗο άυΙ ίαίη 

οί & ρπηοεί^ αΐΐί&ηοβ, 990 

ΒίΕδϋη^ ΐΗου ΐ3Γίη§6δί — υηΐίπολνίη^, υη- 

ίΐιΐηΐίίη^ ! — 

Οί Ηίβ οη ϊ\ιγ δοηδ^ εαιά ΐΗγ 1>ήά& δΗ&Π ίο ίοαΐ άβαΐΗ 

ρΙί^Ηΐ }ΐ6Γ αίϊι&ηο€. [δΐηΐνίη^ ! 

ΗοΛν ίαΓ ίΓΟπι ϊΗγ ίοΓίυηβ οί οΐά Άτί ΐΗου 

(Αηί. 2) 
Αη(1 ΕΐηίάδΙ πιγ Ιαιηεπϋη^δ Ι ηιουτη ίοΓ Ιΐιίηβ αη^ιιΐδΗ, 
Ο Ηαρίβδδ πιοίΗβΓ 

Οί οΗίΙάΓεη^ λυΙίο πιαίίβδί; ΐΗεβ τβΆάγ Ιο 
δ1αυ§1ιί;6Γ 
ΎΙιγ 1)αΐ36δ, ϊο Ενεη^β ίΗεβ οη Ιιΐηι λυΙιο \νοαΜ 

Ιβ-ννίεδδΐγ Λνεά ΛνΐΐΗ αηοΙΙιεΓ^ 1000 

\νοα1ί1 ίοΓδαΙίβ ΐΗβε ίο άλνεΐΐ ΛνίΐΗ α 
ρΓΐηοε'δ άαα§1ι1:6Γ. 

36ι ΜΗΔΕΙΑ 

ΠΑΙΔΑΓηΓ02 

ΒέστΓοιν, άφβΐνταί ιταΐΒβ'; οΓδβ σοΙ φνγής, 
καΐ Βώρα νύμφη βασιλΙ<; άσμ,ίνη γβροίν 
έΒέξατ' βίρήνη δε τάκβίθβν τεκνοι/ζ. 

ν 

τι συη'χνθύσ €στηκας ήνίκ €ύτνχ€Ϊ<ζ ; 
τί σην βστρβ^^α^ βμτταλιν τταρηίΒα, 
κονκ άσμίνη τόνΒ* εξ βμοΰ Βεχβί λόγοϊ^ ; 
ΜΗΔΕΙΑ 

αίαΐ, 

ΠΑΙΔΑΓηΓ02 

ταδ' ου ξννφΒα τοΐσιν βξη^'γεΧμενοις, 

ΜΗΔΕΙΑ 

αΙαΐ μάλ^ αΰθίς. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ02 

μων τ IV άγγελλωι^ '^ύγτ^ν 
1010 ουκ οΤΒα, Βόξης δ' εσφαλην βυαγγελου ; 

ΜΗΔΕΙΑ 

ή^^ειΧας οΤ ^γγβίλας• ου σε μέμφομαι» 

ΠΑΙΔΑΓηΓ02 

τί Βη κατηφείς όμμα καΐ Βακρυρροεΐς ; 

ΜΗΔΕΙΑ 

ΤΓοΧΚή μ ανάγκη, ττρεσβυ' ταύτα <^αρ θεοί 
κά<γώ κακώς φρονοΰσ^ εμηχ^ανησάμην. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ 

θάρσεί' κάτει τοι καΐ συ 7Γρ6<ζ τέκνων ετι. 

ΜΗΔΕΙΑ 

άΧλους κατάξω ττρόσθεν ή ταλαι,ν εγώ, 

ΠΑΙΔΑΓΠΓΟί 

οΰτοί μόνη συ σων άττεζύ'γη^; τέκνων, 
κούφως φερειν χρη θνητον οντά συμφορά^;, 

362 ΜΕΟΕΑ 

ΕηίβΓ €ΗΙΙ.Ι)ηΕΝ'3 ΟυΑΚΠΙΑΝ, Τνϊΐ/ΐ ΟΜΙίΟΚΚΝ. 
ΟΗΙίΠΚΕΝ'δ ΟυΑΗΠΙΛΝ 

Μί8ΐΓ€85, Γεπιίδδίοη ΓοΓ Ιΐιγ δοηδ οΓ εχίΐε ! 

ΤΗν ίίΐΓΐδ Ιΐιε ρΓίηο(,'55-1)Π(1ϋ λ\•ϊ11ι ^ο^ τεοβΐνεύ 

Ιη ΙΐΗΠίΙ ; αηά ΐΙιεΓε ίδ ρεαοο υηΐο ΐίΐ}^ δοπδ. 

Ηε! 

\V^Η^ ίίοδί: ίΐιοα δίαηά οοηίουηθεθ Γηίθ ^οοά Ιι&ρ ? 

Νο\ν ΛνΗβΓΰίοΓε ΙϋΓπεδί; ΐΗοα Ιΐι^ Γηοε Ε\\•ίΐν, 

Αηά άοδί; ηοΐ ΗεαΓ Λνϊίΐι ^Ιπάηεδδ Ιΐιΐδ ιη)' 5ρ€€θ1ι ? 

ΜΕΟΕΑ 

ννοε'δ πιο ! 

ΟΗΙΙ.ΟΙΙΕΝ'8 ΟυΑΚΟΙΑΝ 

ΤΗίδ €τγ 18 Ιο Ιΐΐ€ Ιίάύι^δ ηοί; Βϊίαηεά. 

ΜΕΟΕΑ 

\νο6 γ^Ι α§αΐη ! 

ΟΗΙΙ.ΟηΕΝ'3 ΟϋΑΚΟΙΑΝ 

Οαη Ι Ιι&νε 1)Γου§1ι1: ϊ11 Ιι&ρ 
υπΛνϋΙίη^ — 6ΓΓ€(1 ίη άβεπΊΪη^ ΐΗβδε §1αά Ιΐάίη^δ ? 1010 

ΜΕΟΕΑ 

Αδ ϊΗ^γ ΆΤ&, Άτβ ϊ\Λγ ίίάΐησδ : ΐΗεε Ι Ιίίαιηε ηοί;, 

ΟΗΙΙ,ΟΚΕΝ'δ αυΑΚΟΙΑΝ 

ννΠ^ (ΙοΝνη-άΓοορβά ίδ ΐΗίηε 6^6 ? λΥΗγ ί1ο\ν ίΐι^ 
ίεαΓδ ? 

ΜΕΟΕΑ 

Νεεάδ ιηυδί ΐΗε^, αηοίεηί; ; £ογ ΐΗβδε Ιΐιΐπ^δ ΐΗε Οοάδ 
Αηά Ι νν'ΐΐΗίΐΙ — Ο ίοοΐ Ι — Η&νε ί11 οοη1;πν6(1. 

ΟΗΙΙ,ΌΚΕΝ'δ ΟυΑΚΟΙΛΝ 

ΓβαΓ ηοΐ : ϊΐιγ οΙιϊΜΓεη ^βΐ δΐιαίΐ 1)ηησ ΐΗεε Ιιοιηο. 

ΜΕΟΕΑ 

Οί;1ΐ6Γ8 6Γ6 Ιΐιβη δΐι&ΐΐ Ι δεηά Ηοηιβ — εΗ πιβ • 

ΟΗΙΙ,ΟΙΙΕΝ'δ ΟυΑΚΟΙΑΝ 

Νοί ΐΗου αίοηε άτΙ δενοΓεά ίτοιη ΐΗν δοηδ. 
δυΐ^ηιΐδδΐνεΐ^ ιηυδί ιηοΓΐίΐΙδ 1)6αΓ ιηίδοΐΐίΐηοβ. 

363 ΜΗΔΕΙΑ 

ΜΗΔΕΙΑ 

^ράσω τάΒ\ άλλα βαΐνβ δωμάτων βσω 
1020 καϊ ιταισΐ ττόρσυν οΙα χρη καθ' ημβραν. 

ώ τβκνα τέκνα, σφφν μβν βστί Βη ττόλίί 
καϊ Βώμ\ βν ω \ίττόντ€<ζ άθΧίαν €/χ6 
οίκησβτ αεί μητρο<ζ βστβρημίνοί' 
εγώ δ' €? αΧΚην ηαίαν ειμί 8η φυγά^, 
ττρίν σφφν ονασθαι κάττώεΐν €ύ8αίμονα<ζ, 
ττρίν Χβκτρα καϊ γυναίκα καϊ "γαμηΧίον^ζ 
εννας ά'γήΧαί ΧαμττάΒας τ άνασγεθεΐν. 
ω Βυστάλαίνα της εμής αύθαΒίας 
άΧλως άρ υμάς, ω τεκν , εξεθ ρεψάμην, 
1030 αλλω? δ' εμό-χθουν καϊ κατεξάνθην ττόνοις, 

στερρας ενε'^κουσ εν τόκοις άΧ^ηΒόνας. 
η μ7^ν ΐΓοθ^ η Βύστηνος είχον εΧττίΒας 
ΤΓοΧΧας εν ύμΐν, ^ηροβοσκησείν τ εμε 
καϊ κατθανουσαν γερσίν ευ ττεριστεΧεΐν, 
ζηΧωτον άνθρώίΓΟίσΐ' νυν δ' οΧωΧε 8η 
(γΧυκεΐα φροντίς. σφων ^αρ εστερημενη 
Χνττρον 8ιάξω βίοτον αΧηεινόν τ εμοί, 
νμεΐς 8ε μητερ ουκετ ομμασίν φίΧοις 
6ψεσθ\ ες άΧΧο σχήμ άττοστάντες βίου. 
1040 φ^'^ φ^^' '^ί Ίτροσ8ερκεσθε μ! ομμασιν, τέκνα ; 

τι Ίτροσ^εΧάτε τον ττανύστατον ^έΧων ; 
αίαΐ' τι 8ράσω ; καρ8ία <^αρ οϊχεται, 
^γυναίκες, όμμα φαι8ρ6ν ώς ε18ον τέκνων, 
ουκ αν 8υναίμην' χαιρετώ βουΧεύματα 
τα ιτρόσθεν άζω 7Γαΐ8ας εκ <γαίας εμούς. 
τί 8εΐ με ττατερα τών8ε τοΐς τούτων κακοΐς. 
ΧυίΓουσαν αύτην 81ς τόσα κτάσθαι κακά; 
ου 8ήτ έγωγε. χαιρετώ βουΧεύματα. 
καίτοι τί ττάσχω ; βούΧομαι γελωτ' οφΧεΐν 

364 ΜΕΟΕΑ 

ΜΕΟΕΑ 

Τΐιΐδ ΛνίΠ Ι : 1)υΙ Λνϋΐιίη Ιΐιε Ιιουδβ §ο Ιΐιου, 

Αηά ίοΓ ΓΩ^ ο1ιί1(ΐΓ€η'8 ίΐαΐΐγ η€6(ΐ5 ρΓϋρ.ίΓο. 1020 

[Εχΐί ΟΗΙΙ,ΟηΕΝ'δ ΟυΑΠΟΙΑΝ. 

ο ο1π1(ίΓεη_, οΙπΜΓβη, γουΓδ α οϋγ ίδ, 

Αη(1 )ΌυΓδ Ά \\οπ\&, \ν1ΐ6Γ6, Ιοανΐη^ λντβΙοΗεά ιηβ, 

Υε δΐΐίΐΐΐ αΙ)ίοΐ6, ίοΓ ονβΓ ΐΏοίΗεΓίεδδ ! 

Ι δΙι&Π §0 €χί1&(1 Ιο αηοΐΙΐθΓ Ιαηά, 

Εγ€ ι 1ΐ;ινε ^ο}•^(1 ίη ^ου, Ηίΐνε δβεη }ΌυΓ Ι^ϋδδ, 

Εγ6 ι Ιΐίΐνε (Ιβϋΐνεά ίοΓ }'ου ίΐιε οοιιοΗ^ Ιΐιε Ι3π(ΐ6, 

Τ1ΐ6 13Π(1&1 ΐ30Λν6Γ, Άτιά ΙιεΜ ΐΐιβ ΐοΓοΙι οη Ηΐ^Η. 

Ο ιηβ αοουΓδί; ίη Ιΐιίδ ιη}' (ΙεδρεΓηΙε ιηοοά ! 

ΓοΓ ηαιι§;1ιί;, ίοΓ ηΕυ^ΙιΙ, ιηγ 1)αΙ)6δ, Ι πυΓίυΓβά }Όυ, 

Αηά &11 ίοι• πίΐυ^Ηΐ: Ι 1αΙ)οαΓ6ά_, ΐΓΛΥίΐΐΙ-ΛνοΓπ, 1030 

Βεαηησ δΙίΕΓρ δπ^υΐδΗ ίη νοπΓ Ηοιιγ ο{ ΙίΐΓίΙι. 

Α Η ίοΓ Ιΐΐ6 Ηορβδ — υηΐιαρργ Ι — β11 ηιΐηε Ιιορβδ 

Οί ιηίηίδίεηησ Η^πάδ ηΙ^οιιΙ πιίηβ Ά^β, 

Οί άγΐΏ^ ίοΜεά Γοιιηά λνίΐΐι 1ονΐη§ &πηδ_, 

ΑΠ ηαβη'δ άβδίΓε ! Βυί ηοΛν — Ίίδ ραδί; — 'Ιίδ ροδΙ, 

Τΐιαΐ; δΛνεεΙ ΐΐΌ&^ίηίη§ ! ΓογΙογπ οί νου 

Α 13Ϊ1;16Γ 1ίί"6 αηά Λνοείαΐ δΐι&ΐΐ Ι Λναδΐο. 

ΥουΓ ιηοΙΙιεΓ ηενοΐ' ιηοΓβ Λνίΐΐι Ιονΐησ ε^ΟΒ 

δΐιαίΐ }'6 1)6ΐιο1ά^ ρ^δδεά ίο αηοίΗεΓ Ηίε. 

λΥοο ! \νο6 ! "νν1ΐ)Γ §αζ6 γοαΓ 6}'εδ οη ιηβ^ ηι^ 

ά&Γΐΐπσδ ? 1040 

\νΐΐ}τ δηιΐΐε ϊο πιβ ίΐιβ ΙαΙβδί δΐηϋβ ο£ λ11 ? 
Αίαδ ! λνΐΐίΐΐ: δΙι^Π Ι άο ? Μΐηβ Ηε&Γΐ ίδ ίΕΪΐίη§ 
Αδ Ι ΐ36ΐιο1ά ίΐιε 1ί§1ι1; ϊη ιη^ δοηδ' εγεδ ! 
νΥοηιεπ^ Ι ο^ηηοΐ ! ίαΓβΛνεΙΙ, ρυΓροδβδ 
Ο'βΓρ&δΙ ! Ι 1α1ν€ ιη^ οΙιίΜΐ'εη £γοπι 11ι6 Ιαηά. 
\νΐιαΙ ηεεά ίο Λνι-ΐη^ ΙΙιείΓ ίαίΙιοΓ'δ Ηε&Γΐ ^νϋ;!! ϊΐΐδ 
Οί ΐΗβδβ, Ιο §ίΐίη ηΐ}'δ6ΐί ΐΐΐδ ίλνΐοβ δο ηιαηγ ? 
ΝοΙ Ι, ηοΐ Ι ! Υβ ρυΓροδβδ. ίαΓβλνεΙΙ ! 
ΥβΙ — γβΐ — \ν1ι&ί αίΐδ ηιβ ? \νοιι1(1 Ι βαΓη άβπδίοη, 

365 ΜΗΔΕΙΑ 

1050 εχθρούς μεθεΐσα τους εμούς άζημίονς; 

το\μητ€ον ταδ'. άλλα της Ιμης κάκης, 
το καΐ ιτροίσθαι μαλθακούς Χόλους φρενί, 
χωρείτε τταΐΒες εΙς Βόμους• οτω δε μη 
θέμις ΊταρεΙναι τοΐς εμοΐσι θνμασιν, 
αντω με\ησεΐ' χεΐρα δ' ου Βίαφθερώ, 
α α. 

μη Βήτα, θυμέ, μη σν η ερηάση τάΕε* 
εασον αυτούς, ω τάλαν, φεΐσαί τέκνων 
εκεί μεθ^ ημών ζώντες εύφρανονσί σε. 
μα τους τταρ "Αίδτ; νερτερους άΧάστορας, 

1060 ούτοι ΤΓΟτ' εσται τονθ^ οττως εχθροΐς β'γώ 

ΊταΐΒας τταρησω τους εμούς καθνβρίσαι. 
[ττάντως σφ' ανάγκη κατθανείν εττεί δβ χρη, 
ημείς κτενούμεν οίττερ εξεφνσαμεν.] 
ττάντως ττειτρωται ταΰτα, κούκ εκφεύξεται. 
καΐ Βη 'ττΐ κρατί στέφανος, εν ττεττΧοίσι 8ε 
νύμφη τύραννος οΧΧυται, σάφ' οίδ' εγώ. 
άλλ', εΙμι ^αρ Βη τΧημονεστάτην οΒόν, 
καΐ τούσΒε ττέμψω τΧημονεστέραν ετι, 
τταΐΒας ιτροσειττείν βούΧομαι. Βότ, ώ τέκνα, 

1070 δότ' άσττάσασθαί μητρί Βεξιάν χέρα. 

ώ φίΧτάτη χειρ, φίΧτατον Βέ μοι στόμα 
καΐ σχήμα και ττρόσωττον ευγενές τέκνων, 
εύΒαιμονοίτην, άλλ' εκεΐ' τα δ' ενθάΒε 
πτατηρ άφείΧετ. ώ ^Χυκεΐα ττροσβοΧη, 
ώ μαΧθακος χρως πνεύμα θ' ήΒιστον τέκνων, 
χωρείτε χωρεϊτ. ούκέτ εΙμΙ ΊΓροσβΧέττείν 
οία τ ες υμάς, άλλα νικώμαι κακοΐς. 
καΐ μανθάνω μεν οΙα Βράν μέΧΧω κακά' 
θυμός Βε κρείσσων τών εμών βουΧευμάτων, 

1080 δσττερ μεγίστων αίτιος κακών βροτοΐς. 

36ό ΜΕΟΕΑ 

Ι^εΙίΐηο^ Γπ^ ίοο5 δΐίρ Γγοιώ ιηίηβ ι1Λη^1 υηρυηϊδΗοά ? 1050 
Ι ηιυδί οΐΛΓί.' ΐΗίδ. Οαΐ οη ηΐ}' οοΛν^Γί! Εηοοά 
Τ1ι»1 Ιοί; λνοΓίΙδ ο£ Γείεηΐΐη^ Ιουοίι ηιΐηο ΙιεαΓί Ι 
ΟΗΐΙάΓβη, ρα85 γβ νήΐΐύη. [Εα:6ΐίηί γηιι.οηε\. 

Νο'Λ', λΝ'Ηοδο τπΆγ ηοΐ; 
8ίη1β5δ 1)6 ρΓ€δ6η1; αΐ πιγ δ&οηίΐοθ, 
Οη Ιιΐδ Ιιεαίΐ 1)6 ίΐ : ιηϊη6 Ηαηά ί{ΐΗ6Γ6ΐ:1ι ηοί. 
ΟΗ ! οΗ ! 

Ο ΗβαΓί, ιηΐη6 Ηθεγϊ, άο ηοί — άο ηοΐ ΐΗίδ άεεθ ί 
1^61 ίΐιοηι 1)6, \ντ6ΐ:ο1ΐ6ά ΗεαΓΐ, δρ»Γ6 ΐΗου ιην 1>αί)63 ! 
ΤΗ6Γ6 άλνεΠΐπίτ Λνίΐΐι ιηε δΐιαίΐ ίΗεγ ^]Άάάβη ΐΗεε. 
Χο ί — 1)ν ΐΗε η6ΐ1ΐ6Γ ίΐεηάδ Ιΐι&ΐ άλνεΐΐ \νίΙ;ίι Ηαάεδ, 
ΧενεΓ δΐιαίΐ Ιΐιΐδ ΙίεΙίίΙε, ΐΗ&Ι; Ι Λνίΐΐ Ιε&νε 1060 

Μ ν ο1η1(1ι•6η ίοι• ιηγ ίθ6δ Ιο ΐΓβηιρΙε οη ! 

Τ1ΐ6}' η66(1δ πιαδί άίε. Αηά, δΐηοε ίΐ ηεεάδ ηιυδί 1)β, 

Ενεη Ι \νί11 δία}^ ίΙιεπι, Ι, \ν1ιο §αν6 ίΗεηι ϋίε. 

ΑΠ Ιΐιίδ ίδ υΙίεΓ άοοιη : — δΗε δΐιβίΐ ηοί 'δο&ρε ! 

Υ€Ά, οη 1ί6γ 1ι6Ε(1 Ιΐιε λντεαίΗ ίδ ; ίη πι^ τοέβδ 

Τ1ΐ6 ρπηο6δδ-ΐ3πά6 ίδ ρενίδπίη^ — Ι Ι^ηοΛν ϋ ! 

ΒυΙ — ίοΓ Ι ί&Γ6 οη ^ου^η6}' ηιοδΐ υηΐιαρρ^', 

Αηά δΙι&Π δρεεά ΐΙιεδε οη γεΐ υη1ιαρρΪ6Γ — 

Ι \νου1(1 δρεαίί Ιο πι^ δοηδ. [Ηβ-β/ιΙβΓ οηιι,οκεν. 

Οίνε, Ο ηΐ}' 1)&1)εδ, 
Οίνε ίο }ΌαΓ ηιοΙΙιεΓ Ιΐιε ΓίσΗΐ Η^ηά ίο Ι^ίδδ. 1070 

Ο άεαΓεδΙ Ηαηά, Ο Ιίρδ ηιοδί άε&Γ ίο ηιε, 
Ο ίοΓηι αηά ηοΙ)1ε ίεαΐαΐ'ε ο£ πιγ οΙιϋάΓεη, 
Β1εδδίη§ 1>6 οη }όπ — Ι/ιβΓβ ! — ίοι- β\\ ΐΗίη^δ ΙιεΓβ 
ΥοπΓ δίΐ'ε Ιιαίΐι δΐοΐεη. δλνεεί, Ο δλνεεί εηιΙΰΓαοε ! 
Ο οΙιίΙάΓεη'δ ΐΌδεΙεαί δίνίη, Ο Χ^βλτηγ Ι^ΓεαΐΙι ! 
Αλναγ, 8ί\\•Άγ ! δίΓεη^ΐΙι ίαίΐεΐΐι ηιε Ιο §8Ζ6 
Οη γου, Ι^αί Ι αηι ονεΓοοηιε οι ενίΐ. \_Εχ6ΐιηί οηιι,οκεν. 
ΝοΛν, ηοΜ', Ι Ιεαι-η Λνΐιαΐ ΙιοιτοΓδ Ι ίηίεηά : 
Βιιΐ ρ&δδίοη ονεηηαδΙεΓεΐΙι δοΙ^εΓ Ιΐιου^ΐιΐ ; 
Αηά ΐΗίδ ίδ οαυδε οϊ άίΓεδΐ ίΐΐδ ίο ηιεη. 1080 

3^7 ΜΗΔΕΙΑ 
Χ0Ρ02 

Βία \€7ΓΤ0Τ€ρων μύθων εμολον 
και ττρος άμίΧλας ηΚΘον μβίζονζ 
ή 'χρη ίγενεαν θήΧνν βρευνάν 
ά\\ά 'γαρ εστίν μονσα καΐ ήμΐν, 
ή Ίτροσο μιλεί σοφίας ένεκεν 
ττάσαισι μεν οΰ' τταΰρον Βε 'γενος — 
μίαν ^ εν 7Γθ\\αΐ<; ενροι<; αν Γσω9 — 
ουκ άττόμουσον το 'γυναικών. 

1090 '^Λ^ φημι βροτών οϊτινες εισιν 

ττάμτταν άττειροι μηΒ' εφντενσαν 
7ΓαΐΒα<;, ττροφερειν εις εύτυχίαν 
των ^ειναμενων. 
οι μεν άτεκνοί Βι άττειροσννην 
€Ϊθ^ ηΒν βροτοΐς εϊτ άνιαρον 
ΊταΐΒες τέλεθουσ ουγϊ τυχόντες 
ΊΓοΧλων μόχθων άττεχονταΐ' 
οίσι Βε τέκνων εστίν εν οϊκοις 
^γΧνκερόν β\άστημ\ εσορώ μεΧεττ} 

1100 κατατρυχο μένους τον ατταντα χρόνον 

ττρώτον μεν οττως θρεψουσι καΧώς 
βίοτόν θ^ οπόθεν Χείψουσι τεκνοις' 
ετι δ' εκ τούτων εϊτ εττΐ φΧαύροις 
εϊτ εττΐ χρηστοΐς 
μοχθοΰσι, τόδ' εστίν άΒηΧον. 

^ Εΐηΐβΐβ^ : £ογ Μ88. ιταΰρον δέ δή (ΟΓ τι) '^ίΡοχ, 

368 ι ΜΕΟΕΑ 

ΟΗοηυβ 

1 

Ρυΐΐ οΐί 6Γ6 ϊΐιίδ ηιγ δουΐ Ιιαίΐι δοαίοά 

Ι.οη€ Ιιρίί^ΐιϊδ οί Ιΐιου^ΐιί, βηιρ^τοαΐ δίεερδ, 
Ογ ρ1αηίτ€(1 Γατ άολνη ΐΗβ (1<ΐΓΐ<.1ίηί2^ (Ιεορδ, 

ννΐΐ€ΐ•6 λνοιηαη'δ ίεβΜβΓ ΗεαΓϊ ΙιαίΠ ίίΐϊΐεύ : — ■ 

Υ&ί \ν1ΐ6Γ6ίθΓ6 ίαΐΐεά ? δΗουΙοΙ λνοηιαη ήηά 
Νο ίηδρίΓ&ϋοη ΙΙιγιΙΙ 1ι6γ 1>Γβα5ί;, 

ΝΟΓ λνεΙοοΙΏβ 6ν6Γ \.\λάΙ 5Λν€6ί ^ϋβδί 

ΟΓ δοη§, ΐΗ&ΐ υίΙεΓεΙ:!! \νίδάθΓη'δ ηηίηά ? 

Αΐίΐδ ! ηοΐ ε11 ! Γεχν^ ίο\ν &γβ ύ^^γ, — 
Ρ€ΓθΗ&ηο6 ΕΓηίά α Ιΐιοαδαπίΐ οηε 
ΤΗου δΐιουΐάεδΐ ήηά, — ίοΓ λνΐιοηι ΐ;1ΐ6 δυη 

ΟΓ ρο€δ^ ιηα1ί€δ αη ίηηεΓ ά&γ. Νονν Ιΐήδ Ι ΒΆγ — Οίΐΐηι 1)1ίδδ^ ΐΐιαΐ; ηε'βΓ 1090 

Κη6\ν Ιονβ'δ Λνΐΐά ίενβΓ οι Ιΐιβ 1)1οοί1, 

Τ1ΐ€ ραίηδ, ΐΗε ϊο^δ, οί ηιοΙΙιειΉοοά^ 
Ραδδβΐΐι &11 ρ&ΓοηΙδ' ^0)^-1^16η^ ο&γο. 

ΤΗβ οΗίΙάΙϋδδ, ϊΥϊ&γ ΙΗ&Ι ηενβι• ρΓονβ 

Ιί δαηδίήηε οοηιβδ^ ογ οίουά, ίο ιτιβη 

\\^ίΙ:1ι 1)Βΐ)6δ — ί&Γ Ηε Ι^βνοηά ϊΙιοϊγ Ινβη 
ΤΗε Ιοΐΐδ^ Ιΐΐ6 §π€Γδ^ οΓ ραΓβηί-Ιονε. 

ΒαΙ Ιΐΐ6}' λνΐιοδβ Η^Πδ ΛνίΐΗ ίΙολνβΓβίδ δ'ν\'€6ΐ 
Οί" οΗίΙάΙιοοά 1)1οοιη — Ι ηιαι-ΐί Ιΐιειη αγο 
Ο&ΓΟ-ίΓεΙίεά, 1:ΓΕναϊ1ϊη§ &1\ν&^ 1100 

Το \νίη ΙΙίοϊγ Ιονοά οηοδ ηαΓΐαΓβ ιηεεί;. 3^9 ΜΗΔΕΙΑ 

€ν θβ ΤΟ ττάντων Χοίσθων η8η 
Ίτασιν κατερώ θνητοΐσί κακόν 
καΧ 8η Ύαρ αλις βίοτόν θ* ηυρον, 
σώμα τ €? ήβην ηΧυθβ τέκνων 
γ^ρηστοί τ έ^ενοντ' βΐ δβ κνρησεί 
1110 δαίμων ούτος, φρονΒος ες'Άώην 

θάνατος ττροφερων σώματα τέκνων, 
ττώς ονν Χνει ττρος τοις αΧλοις 
τηνΚ €Τί Χνττην άνιαροτάτην 
τταίΒων ένεκεν 
θνητοΐσί θεούς εττίβάΧΧει,ν; 

ΜΗΔΕΙΑ 

φίΧαι, τΓοΚαι Βη ττροσμενονσα την τν^ην 
καραΒοκώ τάκεΐθεν οΐ ττροβήσεται. 
καΐ Βη ΒεΒορκα τόνΒε των ^Ιάσονος 
στείχοντ οτταΒών ττνενμα δ' ηρεθισμενορ 
1120 Βείκνυσιν ως τί καινον αγγελεΐ κακόν, 

ΑΓΓΕΛ05 

ώ Βεινον ερ<γον τταρανόμως είρ^ασμενη 
Μί^δεία, φευ^ε φεΰ^ε, μήτε να'ίαν 
Χίττουσ άττηνην μήτ οχον ττεΒοστίβή, 

ΜΗΔΕΙΑ 

τί δ' άξων μοί τήσΒε τυγχάνει φν^ης; 

ΑΓΓΕΑ02 

οΧωΧεν η τύραννος άρτίως κόρη 
Ιερέων θ' ο φύσας φαρμάκων των σων ΰττο. 
370 ΜΕϋΕΑ 

III 

Οηβ ίοίΐδ λνΐΐΐι Ιονο ΓηοΓ6 δίΓοιίίτ Ιΐκιη θε&ΐΐι : 
ΥοΙ — γοί — Λνΐιο 1<ηοΛν6ΐ1ι λνΙιοΐΙιεΓ Ηε 
Λ λνΐ5€ ΓΓΐΆπ ΟΓ Ά ίοοΐ δΐιπίΐ \)α 

Το ΛνΙιοιη Ηβ 5ΐι?ι11 Ιιϊδ ΛνβΛΗΙι 1)θΓ||υοΛΐ:Η ? 

Βυΐ Ιαδί;, ΙίΐιΙ; λνοΓδί, Γ6Γη3Ϊη3 Ιο ΙεΙΙ : 
ΡοΓ Ιΐιοιίίτΐι γβ §6ΐ }όιι Λνβϋΐΐΐι οηολν, 
Αηά ίΐιοιίίτΐι ^οαι- δοηδ ίο πίΛπΗοοά ^ΓΟΛν, 

ΓίΐίΓ δοηδ Β,ηά §οο(1 : — ίί ϋοίΐίΗ ΐΗβ ίβΐΐ, 

Το Η&άβδ νΕπίδίιϊηί]^, 1)63.Γδ (ΙοΛνη 1110 

Υουι• ο1ιΐ1άι•6η'δ Ιΐνβδ, λνΗαί; ρΓοίιί; ίδ 
ΎΥιαί Ηε&νοη ΙιλΙΙι Ι^ίά, ΛνϋΗ ά\\ είδε, ΐΗίδ 

ϋροη ιηίΐη1^ίη(1^ Ιοηε δοιτοΛν'δ οΐΌΛνη ? 

ΜΕΟΕΑ 

Γπεικίδ, Ιοησ Ηανβ Ι, αΐ^ίάΐπ^ ίοιΊιιηβ'δ Ηαρ, 
ΕχρεοΙεθ Λνΐιαΐ; ίι-οΐΏ }Όη(ΐ6Γ δΐι&ΐΐ Ι^θίΉΠ. 
Αηά Ιο, α ηιαη Ι δεε οί" ^ί^δοη'δ ίι-πΐπ 
ΗίΙ;1ΐ6ΓΛνΕΓ(1 οοιηίησ : Ηίδ Μΐΐά-ίΐυΐΐεπη^ ΒΓβαΙΙι 
ΡΓθο1αίιη6ΐ;1ι Ηίιη Ιΐιε ΙιβΓαΙά οί" δίΓαη^ε ϊΠδ. 1120 

ΕηΙβΓ ΜΕδδΕΝΟΕΚ. 

ΜΕδδΕΧΟΕΚ 

ο ΐΗοα Λνΐιο Η&δΐ: ΛνΓοασΙιί αη α\νίυ1 (Ιεεά Ηπά 

1α\νΐ6δδ, 
Ρΐ66, Ο Μεάεα, Ηεε, ηοΓ οηαε Ιεανβ ίΐιοα 
Τ1ΐ6 δβα-λν&ίη, ογ Ιΐιε οάυ ΙΥιάΙ δοουΓδ ΐΐιε ρΐαίη. 

ΜΕΟΕΑ 

Νο-νν ΛνΗαΙ: ΗαίΗ Η&ρρβά Ιΐιαΐ οαΐΐεΐΐι ίοΓ δποΐι θίσΗί; ? 

ΜΕδδΕΝΟΕΚ 

ϋβαά ΐδ ίΐιβ ρπηοεδδ ενβη ηοΛν, αηά άββ,ά 
0Γ6οη Κει- ίαύιαν^ 1)γ Ιΐιγ ροΪ5οη-(ΐΓα§δ. 

371 ΜΗΔΕΙΑ 

ΜΗΔΕΙΑ 

καΧΚιστον εΐττας μυθον, βν δ* βύερ^εται,^; 
το ΧοιΤΓΟΡ ήζη καϊ φίΧοί'ζ €μοΐ<; βσβί. 
ΑΓΓΕΛ02 

τί φη<ί; φρον€Ϊ<ζ μβν ορθά κού μαίνβί, Ύνναι, 
1130 ήτί<; τυράννων βστίαν τ)κισμ^νην 

χαίρ€ί<; κΧύουσα κού φοββΐ τα τοίάΒβ; 

ΜΗΔΕΙΑ 

βχω Τί Αταγώ τοί9 γβ σοΐς εναντίον 
Χό^οισιν βίττεΐν άΧΧά μη σίΓεργου, φίΧο<ζ, 
Χίξον δ' 07Γω9 ώΧοντο' ΒΙς τόσον ^αρ αν 
τερψβιας ημά<ζ, βΐ τβθνάσι 7Γα<γκάκως. 

ΑΓΓΕΛ02 

€7Γ€ΐ τέκνων σων ηΧθε δ/τττυχοί '^ονη 
συν ττατρί καϊ τταρηΧθε νυμφίκούς 86μους, 
ησθημεν οϊττβρ σοΐ<ζ Ικάμνομεν κακοΐ<; 
Βμώε^;" δί' οϊκων δ' εύθύ<; ην ττοΧύς Χο<γος 

1140 σε καϊ ιτόσιν σον νεΙκο<=; εσττεΐσθαί το ττρίν. 

κυνεΐ δ' ό μεν τις χ€φ\ 6 δε ξανθον κάρα 
τταίΒων ε'γώ δε καυτός ηΕονης ΰττο 
στέκας γυναικών συν τέκνοις άμ εσττόμην, 
ΒέσίΓΟίνα δ' ην νυν άντΙ σου θαυμάζομεν, 
ΊτρΙν μεν τέκνων σων είσώείν ξυνωρ18α, 
ττρόθυμον είχ' οφθαΧμον εΙς ^Ιάσονα' 
εττειτα μεντοι ττρούκαΧύψατ όμματα 
Χευκην τ άττεστρεψ* εμτταΧιν τταρηίΒα, 
τταίΒων μυσα'χθείσ εΙσόΒους' ττόσις δε σ09 

1150 ορ^άς άφηρει καϊ χόΧον νεάνιΒος 

λέγωι^ Τίίδ'* ου μη Βυσμενης εσει φίΧοις, 
τταύσει δε θυμού και ιτάΧιν στρέψεις κάρα, 
φίΧους νομίζουσ ονσττερ αν ττόσις σεθεν, 
Βέξει δε Βώρα καϊ τταραιτησει ττατρος 

372 ΜΕΟΕΑ 

ΜΚΠΕΑ 

Α ^ΙοΓΪοιίδ Ιηΐε Ιΐιου Ιεΐΐο^ί; : ίΐιοα ΙίθηοεΓοΓίΗ 
Α ΓΙ οί ηΐ}' ΙίβηείίΚ'ίοΓδ αηά πιγ ίΐ'ίεηίΐδ. 

ΜΕδδΕΝΟΕΗ 

λνΐιαί; δαν'δΐ: ? ΟΓ δουικί ηιΐπά ΆΥί Ιΐιου, αικί ηοΐ 

\νΐιο, Ηβαι-ίησ οΓ ΐΐιε ίιανοο οΓ 11ΐ6 1ι6λι•11ι 1130 

Οί 1νΐη§δ, ΆτΧ, ^1Λ^1, αηϋ Η&δί ηο ίοαι- ίοΓ ί;1)ΐδ? 

ΜΕΠΕΑ 

Ο γ^Ά : Ι Ιοο ΛνίΙ:1ι λνοΓ(3δ οί" οοηίΓονεΓδν 
Οουΐά 3η5Νν6Γ ΐΗεε : — γαϊ 136 ηοΐ ΙΐΒδΐν^ ίπβηθ, 
Βαί Ιεΐΐ 1ιο\ν άΐεά ΐΗ^ν : ΐΐιου δΐιουΐίΐκΐ μ\ο.άά(ίη ηιβ 
ϋουΐίΐγ:, ΐί ίΙιεδβ ηιοδί; ΙιοπίΙ)!}- Ηανο ρ6πδ1ΐ€ϋ. 

ΜΕδδΕΝΌΕΠ 

\νΐΐ6η^ Λνίίΐι ίΙιοΪΓ ίίΐΐΗοΓ, οαηιε Ιΐιν οΙιίυΐΈπ ΐΛναίη, 

Αηά ρ&δ56(1 ΐηΐο Ιΐιε Η&ΙΙδ ίοΓ ηιαιτία^β άεοΐίείΐ, 

ΟΙβ,ά λν6Γ6 λνβ ΐΐιΐ'αΐΐδ λνΗο δοη•θΛν6(1 ίοΓ ΐΐιγ λνοεδ ; 

Αηά δΐΓαΐίτΙιΙλναν 1)υζζ6ά ίΐΌΐη 6&γ ίο εαι* ΐΐιε Ιαΐβ 

Οί ίΓϋοε Ιο ο\ά ίβυάδ 'ΐλνίχΐ: ΐΗν ΙογοΙ &ηά ΐΐιεβ. 1140 

Οηβ ]<Ϊ5δ6ά ί]\& Ιΐίΐηά, Άηά οηο ίΐιε ^οΜεη Ιιεαά 

Οί Ιΐιοδε ίΗν δοηδ : ιηνδείί Ι3ν ^ον άτ&Λνη οη 

Ροΐίολνεά ΐΗν οίπυτεπ Ιο ΐΐιε λνοιηβη'δ 1)θΛνβΓ8. 

ΝοΛν δ1ΐ€ Λνΐιΐοΐι Η^ά ουΓ ΛνοΓδΙιΐρ ΐη ΐΗγ δίεαά, 

Εγ6 δΐιε 1)6ΐιε1(1 ίΐιγ ο1ι&ποΙ-}Όΐν6 οί δοπδ, 

Α^6 ιιροη ^Εδοη ΐαΓπεά 1ί6γ γ^ΆΥηιη^ σ^ζε. 

ΒυΙ Ιΐΐ6η 1)6ίθΓ€ Ιιογ ογβδ δΐιε οαδί 1ι6γ νεΐΐ, 

Αηά δλνερΐ εΒεοΙ^ ΐΐιε δοοΓπ οί 1ι€γ λνΐιίΐβ ιΐ6ο1<, 

Εοαίΐηησ ιΗ^ δοηδ' αρρΓοαοΙι ; ΐ3πί; ηολν ίΐιγ \ογά, 

Το ΐοΓη Ιΐΐ6 πΐ3ΐ(ΐ6η'δ ΛνΓ&ΐΗ αηά δρΐΐε αδΐάβ, 1150 

Τΐιυδ 5ρ&1ν6 : " Ν^ν, ί>6 ηοΐ Ηοδΐίΐβ Ιο ΐΗγ ίηβπίΐδ : 

Οεαδβ ίΐΌπι Ιΐιΐηε αη^^θΓ^ ίυι•η ΙΙιΐηΘ Ηεαά εισ^ίη^ 

Αοοουηίϊη^ ίηεηάδ λνΐιοηίδο ΐΐιγ δρουδε αοοοπηίδ. 

ΤΗείΓ §ίίΐδ Γοοείνο^ αηά ρΐεαά ίΐιοιι ΛνΐΐΗ Ιΐι^ δΪΓο 

373 ΜΗΔΕΙΑ 

φυ^α<; άφεΐναί τταισΐ τοΐσ8\ βμην χάριν ; 
ή δ' ώ9 βσβΐΒε κόσμον, ουκ ηνέσχβτο, 
αλλ' τίνβσ^ άνΒρΙ ττάντα' καΐ ττρίν εκ Βόμων 
μακράν άττείναι ττατερα καΐ 7ΓαίΒα<ί σβθεν, 
Χαβοϋσα 7Γ€7Γλοι^9 ΊτοικΙΧους ημττίσχετο, 

1160 χρυσουν τ€ θείσα στέφανον άμφΐ βοστρν'χοι<^ 

Χαμττρφ κατότηρω σχΊ-ιματίζεται κόμην, 
ά^Ιτυχον 6ίκω ττροσ^ελώσα σώματος, 
καττείτ άναστάσ" εκ θρόνων Βιερχεται 
στέκας, άβρον βαίνουσα τταΧλεύκω ττοΒί, 
Βώροίς υιτερχαί ρούσα, ττοΧλα ττοΧλάκί^ί 
τένοντ 69 ορθόν ομμασι σκοττουμενη. 
ΊούνθενΒε μεντοι Βεινόν ην θεαμ ΙΒεΐν 
χροίαν 'γαρ άΧΧάζασα Χεχρία τταΚιν 
χωρεί τρέμουσα κώΧα, καΐ μόΧι<; φθάνει 

1170 θρόνοισιν εμττεσουσα μη χαμαΐ ττεσεΐν. 

και τί9 'γεραίά ττροσττόΧων, Βόξασά ττου 
ή ΤΙανος ορ^άς ή τίνος θεών μοΧεΐν, 
άνωΧόΧυζε, ιτρίν γ' ορα Βία στόμα 
χωρούντα Χευκόν άφρόν, ομμάτων τ άττό 
κόρας στρεφουσαν, αίμα τ ουκ ενόν χροί' 
είτ άντίμοΧτΓον ηκεν όΧοΧυ^ης μεηαν 
κωκυτόν. ευθύς δ' ή μεν εΙς πτατρος Βόμους 
ώρμησεν, η Βε ττρός τον άρτίως ττόσίν, 
φράσουσα νύμφης συμφοράς• άττασα Βε 

1180 στεητ] ττυκνόΐσίν εκτύττεί Βρομήμασίν. 

ηΒη δ' αν εΧκων κώΧον εκττΧεθ ρου Βρόμου 
ταχύς βαΒίστης τερμόνων άνθήτττετο' 
η δ' εζ άναύΒου καΐ μύσαντος όμματος 
Βεινόν στενάζασ η τάΧαίν τιηείρετο' 
ΒίττΧούν Ύο,ρ αύτη ττήμ εττεστρατεύετο. 
χρυσούς μεν άμφΐ κρατί κείμενος ττΧόκος 

374 ΜΕΟΕΑ 

Το ραΓ(1οη ίΗβδο ΙΙιεΪΓ οχΐΐε — ί'οΓ ιηγ δαίνε." 

δΐιε, ννΐι^-η δΐιε δ&λν ί\\α αίΠτε, αου1(1 ηοΐ ιχ-Γπιΐη, 

Βυί ^^ΐο-υ^ίΐ Η€Γ 1θΓ(ί α11. Αη(1 ετο ΐΠείτ ίαίΙιοΓ 

Ρ&Γ ίΐΌΐη ΗβΓ 1)θ\ν€Γ ΛνίΐΗ Ιΐΐ05€ ΐΗ^ δοπδ Ιιαά βοηβ, 

81ΐ6 ίοοίί Ιΐιε ΓΪοΙι-ννΓΟϋί^Ηΐ: ΓοΒεδ Άπά οΐ&ά ΙιβΓδεΙί, 

ΟϊΓοΙΐη^ 1ΐ6Γ ΐΊπ^ΙεΙδ \νϋ1ι ΐΗε ^υΐϋεη οΐΌ\νη, 1160 

Αηά \)γ ά δΐιίηϊη^ γπϊγγογ υάπ^^ο 1ι€γ ΐΓβδδεδ, 

διηΐΗη^ αΐ Ιιετ ο\νη ρΙίΒηΙοΓη ΐηΐίΐ^β 11ι€Γ6. 

Τ1ΐ6ΐι, ΓΪδίη^ ίΓοιη Η^γ δείΐΐ, &(3θλνη ί1ΐ6 1ΐϋ1ΐ3 

81ΐ6 ρ&0€(1 ννίΐΗ ηιϊηαίπί^ Ινααά οι ΐνογγ Γεοί;, 

Εχαΐίίη^ ίη Ιΐιε §ίίΊδ, &ηά οΓΐεηΙϊηαεδ 

δννεερίη^ ΗβΓ ^Ιαηοο ίι-οιτι πεοΐν Ιο αηΐίΐε-ΐιειη. 

Βυΐ ΐΗβη Λνβ,δ ΐίιβΓβ α ίβαι-ΓαΙ δϊ^ΐιί; Ιο 5^6. 

δυάάεηΐγ οΐιαπ^βά Ηει* οοΐοατ : Γ6€ΐΐπ<5 ί)αο1<: 

ννίϊΗ 1:Γ6ΓηΙ)1ΐη^ 1ίπιΙ)δ δΐιε §θ€δ ; αηςί δοαποε ίη 

ΐϊΐΏβ 

ΟΓορδ οη ΐΗβ οουοΗ Ιο ίαΐΐ ηοΐ οη ΐΗβ ^Γουηά. 1170 

Τΐιεη 3. §Γ6γ ΗαηάπΊίΐίθ, άεειηίη^ ρβΓδάνεηΙαΓβ 

ΤΗαί ίτ6ηζ}' \ν&δ οί Ραη ογ δΟΓπε ύοά δβηί, 

Καίδβά ΐΗε ρ^&^6^-^^^, 1)6Γογ€ δΗε δ&\ν Ιΐιε ίοαιη 

\νΊιΐί;6-ίΓθΐ1ιϊησ ί"ι•οηι 1ι6γ Ιίρδ, ογ ηιαΓί^εά Ιιολν Γθ11ε(1 

Ηεΐ' 6γ€ΐ)ϋ11δ^ αηά Ηετ Γαοβ'δ 1)1οο(1ΐ€δδ Ιΐϋο ; 

ΤΗεη Ά Ιοη^ ογ^ οΓ Ηογγογ, ηοΐ; οί" ρι-ίΐνεΓ, 

δ1ΐ6 δΗηΙΙεά ίοΓίΙι. δίΓ&ί^Ηΐ Ιο Ηει- ΓϋΙΙιβΓ'δ οΗαη]1)ΰΓ3 

οηε 
ΌΒίΥϊ^ά, αηά οηβ υηΐο ΙιβΓ ηενν-ηΐίκΐε δροιίδβ. 
Το Ιεΐΐ ίΐιε ΙϊΓΪάβ'δ αίίΐίοϋοη : &11 ΐΗβ γοοΓ 
ΕοΗοεά λνΐΐΗ ΓηυΙϋΙυίϋηουδ-ΗαΓΓ^ΐη^ ίεεί. 1180 

Αηά Ά 5\\[{ί αΐΗΙεΙε'δ δΐΓαΐηίη^ 1ϊιηΙ)5 Ηαά ραοβά 
Β^ ΐΗίδ ί1ΐ6 ίαΐΐ Ιβη^Ιι οί ΐΗε ίυΓΐοη§ οουΓδβ, 
\νΗ6η δΐΊ6 ίι-οηι Ιι-ίίποε ά\\ δρεεοΐιίεδδ οί" οίοδβίΐ βνβδ 
Ιη αη^υίδΐι ννοΐ^β -ννάΐΐτ ΗθΓπΙ>ΐ6-δΗπ11ίη§ δΗηεΙί ; 
ΡοΓ Ιΐ1ν6 1\νο ο1ΐ3Γ§ϊη§ Ιιοδΐδ 1ι6γ ΙοΓπιβηΙ οαηιε : — 
Τ1ΐ6 §ο1(ΐ€η αοΐΐ 3.ί)θ\ιί ΙΐθΓ Ιιεαά ΐΐιαΐ: Ιβ,γ 

375 ΜΗΔΕΙΑ 

θαυμαστον Χευ νάμα τταμφά^ον ττυρός* 
7Γ€7γ\οι δε ΧετΓτοί, σων τέκνων ^ωρηματα^ 
ΧβτΓτην βΒατττον σάρκα τ?)9 Βνσ8αίμονο<;. 

1190 φζύ'^βί δ' άναστασ εκ θρόνων ττυρουμενη, 

σβίουσα 'χαίτην κρατά τ άΧλοτ άΧλοσε, 
ρίψαί θβλονσα στεώανον άλΧ' άραρότως 
σύνΒβσμα χρνσο<; ειχβ, ττΰρ δ', εττεί κόμην 
€σ€ίσ€, μάΧλον 81ς τοσω9 τ' βλα/χττετο. 
Ίτίτνευ δ' €«? ον8α<; συμφορά νικωμβνη, 
ητΧην τω τβκόντί κάρτα 8υσμαθη<; ΙΒεΐν 
οντ ομμάτων ^αρ ΒήΧος ην κατάστασις 
οΰτ ευφυές ττρόσωττον, αίμα δ' εξ άκρου 
έσταζε κράτος συμττεφυρμενον ττυρί. 

1200 σάρκες δ' αττ' οστεων ώστε ττεύκινον Βάκρυ 

^γναθμοΐς άΒηΧοις φαρμάκων άττερρεον, 
Βεινον θεαμα' ττασι δ' ην φόβος θί^εΐν 
νεκροΰ' τύγην 'γαρ εϊ'χομεν ΒιΒάσκαΧον. 
ττατηρ δ' ο τΧημων συμφοράς ά^νωσία 
άφνω τταρεΧθων Βώμα ττροσιτίτνεί νεκρω' 
ώμωξε δ' ευθύς, καΐ ττερίτττύξας Βεμας 
κυνεΐ ττροσαυΒών τοίάδ'* ω Βύστηνε τταΐ, 
τις σ* ώδ' άτίμως Βαιμόνων άττώΧεσε ; 
τις τον γέροντα τύμβον ορφανον σέθεν 

1210 τίθησιν ; οϊμοί, συνθάνοιμί σοι, τεκνον. 

εττεί Βε θρήνων καΐ ^όων ειταύσατο, 
χρήζ(ον ^εραιον εξαναστησαι Βεμας 
Ίτροσεί'χεθ' ώστε κισσός ερνεσιν Βάφνης 
ΧετττοΙσι ττεττΧοις, Βεινα δ' ην τταΧαίσματα' 
6 μεν <^αρ ήθεΧ^ εξαναστησαί ^6νυ, 
η δ' άντεΧάζυτ ' εΐ Βε ττρος βίαν άηοι^ 
σάρκας ^εραίας εσττάρασσ αττ' οστεων. 
χρόνω δ' άττεσβη ^ καΐ μεθήχ 6 Βύσμορος 

* δο&Ιί^βΓ : £θΓ αττίστ-η, 
376 ΜΕΠΕΑ 

Όίΐη ςριΐΓΐ λ ιηαΓνοΙΙοαδ ί>ΐΓ€£ΐιτι οΓ Γ&νβηϊη^ ίιτβ : 

ΤΗβ (ΙΰΗοΛίβ ΓθΙ)65, Ιΐιε ^ϊΓΐ ΙΗ}- οίπυτεπ Ι^Γοιι^Ιιί, 

Η&(1 ί;ιη^5 ίο ζηΆ\ν 1ι6γ άί,ΉοαΙε ΙοΓίαΓοά Ηοϋΐι ! 

υρδΙαΓΐΐιι^ Γγοιώ }ι€γ δεαΐ δΐιο ίΐεοδ, α11 ίίαπιε, 1190 

δΐιαίνΐπίτ 1ΐ6Γ ΙιαΪΓ, 1ι6γ Ιιε&ά,, Ιΐιΐδ λνα^ Άηά Ιΐιαΐ, 

Το οαδϊ ίΐΌπι ΙιοΓ Ιΐιε 0Γθ\νη ; 1)υί Ληπίγ ίΐχεύ 

ΤΗε §ο1(1 ΙιεΜ Γα^^Ι ίΐδ ^ΐ'ίρ : Ιΐιε ίΐΓ6, λνΗ^ηο'βΓ 

δΐιε δΐιοοίί 1ι6γ Ιοοίνδ, Λνϋΐι (ΙουΙ^Ιεύ ίυΓ)' 1:)1;ιζο(1. 

ΤΗεη ίΐσοη^-νίίικ^ιιίδΐΐίίά ίαΐΐδ δΐιβ οη ΐΗο ίΙοοΓ, 

ΜαΓΓ€(1 ρίΐδί ;ι11 ίίηολ\\αάξ^, δανέ ίοΓ ά ίηΙΙι.εΓ'δ 6)'65. 

Νο ΐηθΓ6 Λνίΐδ 56611 1ΐ6Γ 6ν6δ' ΐηιρ6ΓΪα1 Οίΐΐΐη, 

Νο ΓΩ0Γ6 Η6Γ ΟΟΙΏβΙ^ ί6αΙαΓ65 ; 1)υί: Ιΐΐ6 §0Γ6 

Όπρρεά Γγοιπ 1ι6Γ 1ΐ6ίΧ(1'5 €Γ0\νη ίίϋοΐνεά λνΐΐΐι 1)1^η^1^(1 

βΓ6. 

Τ1ί6 β6δ1ι-ίίίΐ1ν6δ ΓΐΌΓα 1ΐ6Γ ΐ3οη6δ^ Ιΐΐίβ Ιΐιε ρίηβ'δ ΙεαΓδ, 1200 
'ΝεαίΗ ΐΗαί; ΐΉ}'δΐ6ΓΪοαδ (ΐΓυ^'δ (Ιενουηη^δ ηιείίοίΐ, — 
Ογ6&(1 δί^Ηΐ ! — αηά οάυώο οη 3.11 ίοΐΐί ίε&Γ Ιο ίουοΗ 
ΤΗβ οοΓρδ6 : 1ΐ6Γ Ηίάεουδ ίαΐ6 Ιιαά \ν6 ίοΓ ν,'ανηϊη^. 

ΒαΙ, ί^ηοΓΗ,ηΙ: ο£ α11, 1ι6γ ΛνΓεΐοΗεά δίΓβ, 

5υθ(ΐ6η1ν εηΐεπησ^ ίαΐΐδ υροη 1ι6γ οοΓρδβ, 

Αηά δΐΓΒΪσΙιίΛναγ \ν&ΐΐ6(1 ειηά ο1&δρ6(1 ΐΐιβ 1>οάγ Γουηά^ 

Αηά 1νΐδ56(1 ϋ, €Γ}Ίηο;, '- Ο ηιν Ιΐίΐρίεδδ οίηΐά, 

\νΗ&1 Οοά ΐΗυδ }ιοιτΐί)1ν ΗαίΗ Ιΐιεβ οΐ6δ1;Γθ}•6(1 ? 

\νΐιο ηια1ν6ΐ1ι Ιΐιϊδ ο\ά 56ρυ1οΗΓ6 1)6Γ6ίΙ 

Οί ΐ1ΐ66 ? Α1ι ηΐ6, ΛνουΜ 1 ηιίσΐιΐ; (Ιίε Λνΐΐΐι ΐΐιεε ! " 1210 

Βαί Λ\•1ΐ6η ίΐΌπι Λνϋΐΐΐη^ απά ΐτοτη πιο^ηδ 1ΐ6 06α56(1, 

Ρδίη ΛνουΜ Ηε Ιιανε υρΐ'αίδεά Ηίδ α§6ά ϊγάπιο, 

Υεί οίανε, αδ ίνγ οΐΐη^δ ίο Ι^αΓεΙ 1)ου§1ι^. 

Το Ιΐιε βΐηΐ}^ ΓθΙ)6δ : ίΐιεη Λν&δ ά ^Ιιαδίΐ}• λνΓ6δί1ίη^ ; 

ΡοΓ^ λνΐιϊΐε Ηε δίΓαίηεά Ιο υρΓαίδε Ηΐδ Ιιηεε, δΐιβ 

δεεηιεά 
Το υρλνΐ'ΐΐΐιε αηά §ήρ Ηίηι : ΐί" Ι^ν ίΌΐ'οε 1ιε Ηαΐεθ, 
ΤοΓη ίτοηι ίΐιε νειτ ύοηβδ λν&δ Ιιϊδ οΜ Ηεδίι. 
Ι^ΐίε'δ 1ΐ§1ιΙ Άί ΙαδΙ ^[αεηοΐιεά, Ιιε §αν6 ιιρ ίΐιε §1ιοδΙ, 

νοι. IV. Ν 377 ΜΗΔΕΙΑ 

ψυχ^ην κακόν <γαρ ούκέτ ην ύττέρτερος, 
1220 κείνται δε νεκροί ιταΐ^ τε καϊ <γ€ρων ττατηρ 

τεΚας, ττοθεινη ^ακρύοισι συμφορά. 
και μοι το μεν σον εκττοΒων έστω λόγοι;* 
'γνώσεί '^/αρ αύτη ζημίαζ άιτοστροφην. 
τα θνητά δ' ου νυν ττρώτον ηγούμαι, σκίάν, 
ούδ' αν τρεσα^; εϊττοίμι τους σοφού<ζ βροτών 
Βοκοΰντα^; είναι καΐ μεριμνητα<ζ Χό^ων, 
τούτους με^ίστην ζημίαν οφΧισκάνειν. 
θνητών ^αρ ούΒείς εστίν ευδαίμων άνηρ' 
οΧβου δ' ετΓίρρυεντος ευτυχέστερος 
1230 άΧΧου ^γενοίτ αν άΧΧος, ευδαίμων δ' αν ου, 

Χ0Ρ02 

εοιχ 6 δαίμων ττοΧΧα Τ7}8' εν ήμερα 
κακά ξυνάιττειν ενΒίκως ^Ιάσονι. 
ώ τΧημον, ως σου συμφοράς οίκτείρομεν, 
κόρη Κρέοντος, ήτις εΙς'ΆίΒου 86μους 
οίχει ηάμων εκατι των ^Ιάσονος. 

ΜΗΔΕΙΑ 

φίΧαί, 8ε8οκταί τοΰρ^ον ως τάχιστα μοι 
τταΐΒας κτανούστ) τ?}σδ' άφορμάσθαι χθονός, 
καΐ μη σχοΧην άκουσαν εκΒοΰναι τέκνα 
άΧΧη φονεΰσαι δυσμενέστερα χερί. 
1240 ττάντως σφ' ανάγκη κατθανεΐν εττεί 8ε χρή, 

ημείς κτενουμεν, οίττερ εξεφύσαμεν. 
άΧΧ εΐ οττΧίζου, καρΒία. τι μεΧΧομεν 
τα 8εινά κάνα'γκαΐα μη ττράσσειν κακά ; 
αγ , ώ τάΧαινα χεΙρ εμ7^, Χαβε ζίφος, 
Χάβ , ερττε ττρος βαΧβίΒα Χυττηράν βίου, 
καϊ μη κακισθης μηΚ άναμνησθης τέκνων, 
ως φίΧταθ , ως ετικτες' άΧΧα τηνΒε γ6 
Χαθού βραχείαν ήμεραν τταίΒων σέθεν, 

378 ΜΕΟΕΑ 

Ι11-8ΐΑΓΓ6(3, (1ο\νη-5ίη1<ίιΐίζ ΊιοηΙΙι (Ιο^ίΓαοϋοη'δ δβα. 

ΤΙιβΓΰ ϋο Ιΐιε οοΐ'ρ'ίεδ, οΙιϊΜ 1)}- ^γο>' ο\ά Βίνα 1220 

Οΐαδρο'ίΐ ; — δϋοΐι αίίϋο'ϋοη ίαανίΐ, ηοΐ; Λνοιχίδ, πιυδί 

ΓηΟϋΓΠ. 

Αηθ οί Ιΐι^ ραΗ: ηο \νοΓ(1 1)ο δαΐίΐ 1^^ ΐΏβ : — 

Τ1ΐ3'8(>1Γ ίΥοιπ ραηΐδίιηιοηΐ; Λνίΐί ί'ηηΐ ϋδοαρε. 

Βυί ιηαη'δ Ιοί ηολν, αδ οί^ί, Ι οουπί η δΗ^άολν, 

ΝϋΓ {&ΆΤ Ιο δα^ ύιαί δΐιοΐι αδ δθοιτι ίο Ι^ο 

Ιη λνίΐ ιηοδΐ; 1ί€€η οΓ ΐΏ€η, ΓηοδΙ δΐιΐ3ΐ1ί; οί δρββοΐΐ, 

Ενεη ίΙιεδε ραγ ΙιβανΐεδΙ ροη&Ην οί ίΐΐΐ ; 

ΡοΓ &Γηοη§ ηιοι*1;α1δ Ιιαρργ ιη&η ΐδ ηοηε. 

Ιη ίοΓίαηε'δ ί1οοά-Ιϊ(ΐ6 ιηί^ΐιΐ: α ηΐίΐη 1)€0θΓη6 

ΜθΓ6 ρΓΟδροΓοαδ ΐΗαη Ιιίδ ηεί^ΗΙ^ουΓ : Ιιαρ])^ ? — ηο Ι 1230 

οΗοκυδ 
ΡοιΊαηβ, παεδβεηΐδ, Λνίΐΐι ηιαη}' άώ ί11 ίΗίδ άαγ 
ΟοίΗ οοπιρ^δδ ^&δοη^ — γ^Ά, αηά π^ΙιΐίϋΠγ. 
Βυί Ο 1116 ρϋ:}' οί ύ\γ ΟΆΐαγηϋγ, 
Οαυ^ΙιίβΓ οί 0Γ6οη, λνΗο Ιο Ηαάβδ' Ηαΐΐδ 
Ηαδί ραδδ6(3^ 1)6οαυδ6 Λνΐίΐι ΐΗ^ε λνουΜ ^α5οη Λνεά ! 

ΜΕΟΕΑ 

Ρΐ'ίεηάδ, τηγ Γβδοΐνβ ίδ ίίΐΐίεη^ \νΐ1;1ι α11 δρεοά 

Το δ1&7 ηιγ οΙιϋθΓεη, αηά ίο ίΐεε ΐΗϊδ 1αη(1, 

Αηά ηοί ίο Ηη^βΓ αηά ίο γί^Ιά τηγ δοηδ 

Το άβαίΐι ]:>γ οί1ΐ€Γ Ηαηάδ πιοΓβ ηιβΓΟΪΐεδδ. 

ΎΙιβγ ηεεάδ ηιυδί άίε : αηά, δΐηοβ ίί ηεεάδ ηιυδί \)β, 1240 

Ενεη Ι ΛνίΠ ^ίνε ίΐιβηι άβαίΐι, Λνΐιο ^ανε ίΐιεηι Ιΐίβ. 

ϋρ, §ΪΓά ί1ΐ66 ίοΓ ί1ΐ6 ίΓα^, πιΐηβ ΗεαΓί ! ^V11V ΙοίίβΓ 

Το άο ί1ΐ6 άΓ6αά ί11 άεβάδ ίΐιαί ηιυδί 1)6 άοηε ? 

0οπΐ6, Λντβίοΐιεά Ιιαηά οί ηιΐηε, §Γα5ρ ΐΗοπ ίΗε δλνοΓά ; 

ΟΓαδρ ! — οη ίο ίΐιε δίαΓίίησ.ροΐηί οί α Ι^ΐαδίβά Ιίίε ! 

01ι, ίυπι ηοί οΓανβη ! — ίΐιΐηΐί ηοί οη ίΗ}• 1>αΙ)6δ, 

Ηο\ν άεαί' ίΐιε^ αΓβ, Ιιολν ίΗοα άΐάδί 1>&άυ ίΐιεπι : ηα^, 

ΡοΓ ίΐιΐδ δΗοΓί άα}' άο ίΗου ίοΓ^εί ί1ΐ}' δοηδ, 

379 ΜΗΔΕΙΑ 

κάτΓβίτα θρι^νβί' καΐ ^αρ €ΐ κτβνεΐς σφ', όμως 
1250 φίΧοί γ' €φνσαν — Βυστνχ^ης δ' εγώ ^υνη, 

Χ0Ρ02 
Ιω Γα τ€ κοίΧ τταμφαης στρ. 

άκτϊ^ ^ΑεΧίου, κατίΒβτ ϊΒετε τ^ν 
ολομίναν ηυναίκα, ιτρίν φοινίαν 
τβκνοίς ττροσβαΧβΐν γβρ αύτοκτόνον* 
σας <γαρ άττο χρνσβας ^ονάς 
€β\αστ€ν, θβοϋ δ' αίμαη ττίτνβιν 
φόβος ντΓ άνίρων. 
αΧΧά νίν, φάος ^ίο^ενίς, κάτειρ- 
γβ, κατάττανσον, βξέλ^ οίκων τάλαί- 
1260 ναν φονίαν τ ^Έ^ρινυν ύττ άΧαστόρων, 

μάταν μόχθος ερρευ τέκνων, άντ. 

αρα μάταν <γενος φίΧίον ετεκες, ω 
κυανεάν Χιττονσα Έ,υμ7ΓΧη<γάΒων 
Ίτετράν άξενωτάταν εΙσβοΧάν. 
ΒείΧαία, τί σοι φρένων βαρύς 
χόλθ9 ττροσττίτνεί καΐ δυσμενής 
φόνος αμείβεται ; 
"χαΧεττα <^αρ βροτοΐς όμο'^ενη μιά- 
σματή' εττΐ ^αΐαν αύτοφόνταυς συνω- 
1270 δα θεόθεν ττίτνοντ εττΐ Βόμοις άχ^η.ΐΐ' 

3δο ΜΕΠΕΑ 

ΤΗβΓοαΛβΓ ΐΏΟΐίΓη ΐΗεπι. Γογ, αϋΗοιι/^Πι ΐΗου δία^, 

Υβϊ ά^ατ ί\\€γ άτ^, απίΐ Ι — αιη λνιβίοΐιεά, λ^τείοΐιεά ! 1250 

[Εχΐί ΜΕΟΕΑ. 
0ΗΟΚυ3 

(«Γ.) 

ο ΕαΓίΗ, Ο &11-Γ€ν6£ΐΗη§ 8ρΐ€η(3ουΓ 

Οί" ϊ1ΐ€ 5υη, 1οο1< (1ο\νη οη ά ΛνοΐΏαη αοουΓδΙ, 
Ογ 6ν€Γ δΗε 8ΐα1ν6 Ιΐιβ ιηαΓ(ΐ6Γ-11ήΓ8ί; 
ΟΓ α ιηοί1ΐ€Γ \ν1ιθ56 Ιιαηάδ ΛνουΗ δπιϋβ ίΗε Ιαιάβτ 

Υι-ηϋ οί 1ΐ6Γ λνοιηΐ). 
Ι^οο1< θολνη^ ίοΓ 5ΐΐ6 5ρΓίΐη§ οί ΐΗγ 1ΐη6£ΐ§6 §ο1(ΐ6η : 
Μαη'δ νεη^εαηοε ίΙΐΓβαΙεηδ — 1\\γ δβεά αΓ6 Ηοΐίΐεη 

'Ν^ηΙΗ Ιΐΐ6 δ1ια(1ο\ν οί άοοιη ! 
Βαί Ιΐιου^ Ο Η6αν6η-1)6§ο11:6η ξίοτγ, 
ΙΙεδίΓαίη }\&τ, τείΓαΐη ΗβΓ : Ιΐΐ6 λνΓ6ίοΗ€(3, Ιΐιε ^ογ^ 
ΕΓΐηγδ \)γ άειηοηδ άο^ξ^βά, \νβ ίιηρΙοΓε ΐΗεε, 1260 

δη&ΐοΐι Ιΐιοα ίΓΟίη γοη Ιιοηιβ ! 

{Αηί.) 
ΓοΓ ηαυ§Ηΐ λναδ Ιΐΐ6 ο1ιΐ1(1Ι)ίΓΐ:1ι-1:Γαν&ί1 λναδίεοί ; 
ΓοΓ ηΕυσΗί (1ΐ(ΐ5ΐ ΐΗοιι Ι^ο&γ ΐΗειη^ ΐΗε ηεαΓ 

Ο Ιΐιοα Λνΐιο 1ΐ£ΐ5ΐ ίΐεά ΙΗγοπ^Ιί ΐΗβ Ραδδ οί ΓεαΓ, 
Γγοπι Ιΐιε (1αΓΐί-1)1α6 ΟΙ&δΙιίη^ Ογε^β \ν1ιο ΙΐΕδΙ 
ΗαδΙεά 

δρεεάΐη^ ϊΗγ ί1ϊ§1ιΐ ! 

Α1ε5 ίοΓ 1ΐ6Γ ! Λν1ΐ6Γ6ίθΓβ ΗαΐΗ §ήτη λνΓΕίΙΐ 

δΙίΓΓεά 1ΐ6Γ 

Τ1ΐΓθυ§1ι άερΐΗδ οί ΗβΓ δουΐ^ ΙΗεΙ: Γυΐΐιΐβδ» 
ιηαΓίΙεΓ 

ΗβΓ \ντοη_£Τδ πιυδί Γ€(|υί1;6 ? 
ΡοΓ δΐβι-η υροη ιηοΓίΕΐδ ΐΐιβ νεη^εειηοε ίαΐΐεΐΐι 
ΡοΓ Ιίΐη'δ 1)1οοά δρΐΐΐ; ; ίΓοηι Ιΐιβ βίΐΓίΙι ϋ ο&ΙΙείΗ, 
Α νοίθ6 ίι-οηι ίΐιε Οθ(3δ, αηά ΐΐιε δΙίΐνβΓδ αρρ&ΙΙεΙιΗ 

Οη \ν1ιοδ6 Ιιοιηβδ ίί; δΐιαίΐ 1ϊ§Ηί, 1270 

38ι ΜΗΔΕΙΑ 

ΠΑΙ2 α' 

οϊμοι, τι Βράσω ; ιτοί φύ-γω μητρο<ζ 'χίρα^ ; 

ΠΑΙ2 β' 
ουκ οίΚ , αδεΧφβ φίΧτατ' οΧΧνμβσθα '^άρ. 

ΧΟΡ02 

ακούει^ βοαν άκον€ίς τίκνων ; 
Ιω τΧάμον, ω κακοτνχβς ηύναι, 
τταρίΧθω Βόμονς ; άρήξαι φόνον 
Βοκ€Ϊ μοί τέκνοις. 

ΠΑΙ2 α' 

ναι, 7Γ/509 θεών, άρηξατ' εν Βεοντί γαρ. 

ΠΑΙ2 β' 
ώί €7γυ9 ΎΐΒη γ* εσμεν άρκύων ξίφους, 

Χ0^02 

τάΧαιν, ως άρ ησθα ττετρος ή σίΒα- 
1280 ρος, ατίς τέκνων ον ετεκες 

άροτον αύτό'χείρι μοίρα κτενεΐς. 
μίαν Βη κΧνω μίαν των ττάρος 
^υναΐκ εν φίΧοίς χέρα βαΧεΐν τέκνοις, 
*ϊνω μανεΐσαν εκ θεών, οθ* η Αιος 
Βάμαρ ν IV εξέττεμψε Βωμάτων οΧύ). 
ττίτνει δ' ά τάΧαιν ες άΧμαν φόνω 
τέκνων ΒυσσεβεΙ, 
άκτης ύττερτείνασα ττοντίας ττόΒα, 
Βνοΐν τε τταίΒοιν συνθανούσ άττόΧΧνται. 
382 Μ ΕΠΕ Α 

[οπιι.οπΕ\'8 ϋήβχ Ιεΐύιιά Ιΐια 8€6η€8\ 

ΟΗΙΙ.Ο Ι 

ΙΜιαΙ ,ύαΙΙ Ι (Ιο ? — Ηθ7ν βεε ηιι^ ιηο11ΐ6ΐ•'8 /ιαικίί,• ? 

ΓΗΙΙ.Ο 2 

/ /ιΊΐΟίν ηοΐ, ά6αΓ€8ί ΙγοΙΗογ. ΌεαίΗ 18 Ιιετβ ! 

ϋΐιοιιυδ 
ΑΗ 11ΐ6 ογγ ! — άοδΐ Ιΐιοα 1ιο&ι• ϋ ? — Ιΐΐ€ οΙιΐΐΓίΓοη'δ οτν ' 
νΥΓοΙοΙι ! — -ννοηιαη οί ουι-δέά άβδΐΐη^ Ι 
δΐιαίΐ Ι εηΙοΓ ? Μγ ΗβαΗ; οηείΗ, " Κεδουε ίΐιβ 
οΙιΐΜΓβη Γγοπί ηιυι•(ΐ€Γ ηί^ΐι ! " 

[Ζ'/?^^/ 1)6αί αΐ ίΐιβ ίχιννεά ίΙοοΓ8. 

0ΗΙΙ.Ο Ι 

Ηαίρ ! — /οΓ Ιΐιε Οοά8 8α/:ε /ιεΐρ ! 8ο?•ε Ϊ8 οιιν ηεεά Ι 

ΟΗΙΙ.Ο 2 

ΤΗε 8ΐνοτά' 8 άεαϋι-ηεΐ 18 οΙθ8Ϊη§ Γοιιηά ιΐ8 ηο?ν ! 
\βΐΙεη€ε ινίΐΗΊη. ΒΙοοά βοτνβ οιά ΒβηεαίΗ ίΗβ άοοΓ. ΤΙιβ 
ινοΊΐιεη 8ΐιήηΙ: 1>αε/ι•.'\ 

€ΗΟΕυ8 

\νΓ6ΐ:ο1ι Ι οί Λνΐΐίΐΐ: Γοοίί Ϊ5 Ιΐιν ΙίΓβαδΙ ? — οί ΛνΙΐΛΐ δίεεί 

15 ίΐιε Ιιεαι-ΐ οί ΐΐιεε ηιοαίάεά^ 
ΤΗεΙ Ιΐΐ6 ί)αΐ365 Ιΐιοιι Ηαδί: ΙίΟΓηβ, ΛνίΐΗ ίΐιε δεΙίδαπίΘ 

Ηαηάδ ΐΙΐΒ,ί; ΛνΐΐΗ Ιονε Ιΐίΐνε επίοΐάεά 1280 

Τ1ιεδ6, ΐΗοιι Ηαδί: δεί ΐΐιεε Ιο δία^ ? 
Οί οηε Ιΐίΐνε Ι 1ιείΐΓ(1 ϊΙιλΙ Ιαίά Η&η(1δ οη ΗεΓ Ιονεά 

οηεδ οί ο\ά, οηε οηΐγ, 
Ενεη Ιηο άίδίΓαα§1ιΙ; οί ΐΗε Οοάδ, Λνΐιεη Ζειίδ' 1)η(1ε 
άΓανε ΙιεΓ, Ιοηείν 

Αηά Ιοδΐ, ίΓοιη Ηει* Ηοιηε ίο δίΓίΐν ; 
Αηά δΐιε ίεΐΐ — &Η -«τείοΐι ! — οη Ιΐιε 1)Γίη1ν Βδ δΐιε 

δΐοοά 
Οί Ιΐιε δείΐ-503αΓ : ^ΐΐί οί οΙιΐΜι-εη'δ ί)1οοά 
ΟΓΗ^^εά (3ο\νηΛνίΐΓ(ί5 Ηεΐ' ίεεί; ίο ΐΐιε δαίί δεα-ΗοοίΙ, 
Αηά δΐιε άΐεά ννίΐΐι Ιιει- οΙιίΙάΓεη ίλναίη. 

3δ3 ΜΗΔΕΙΑ 

1290 τι 8ήτ ονν ηενοιτ αν βτι Βεινόν ; ω 

γυναικών ^^χο^ ιτοΚνιτονον 
'όσα βροτοί^ βρεξα'ζ ηΒη κακά. 

ΙΑ2ηΝ 

γυναίκες αΙ τήσΒ^ β^'γνς βστατε στέγης, 
αρ €ν Βόμοισι,ν η τα οείν βίρ^ασμενη 
ΜηΒεια τοίσί8\ η μεθεστηκεν φνγτ} ; 
δεί '^άρ νιν ήτοι 7% σψβ κρυφθήναι, κάτω, 
ή ΤΓτηνον αραί σώμ ες αιθέρος βάθος, 
εΐ μη τυράννων Βώμασιν Βώσει Βίκην. 
ττεττοίθ* άίΓΟκτείνασα κοίράνονς χθονος 
1300 άθωος αυτή τώνΕε φεύξεσθαί Βόμων ; 

αλλ' ου γα/3 αυτής φροντίΒ' ώς τέκνων εχω• 
κείνην μεν ους εΒρασεν ερξουσιν κακώς, 
εμών 8ε τταίΒων ηΧθον εκσώσων βίον, 
μη μοί Τι Βράσωσ οΐ ττροσήκοντες ηενει, 
μητρωον εκττράσσοντες άνοσιον φονον, 

Χ0Ρ02 
ώ τΧήμον, ουκ οίσθ^ οι κακών εληΧυθας, 
^Ιάσον ου γα/) τούσΒ^ αν εφθέ'γξω Χόλους. 

ΙΑ2ηΝ 

τι δ' εστίν ; ή ττου κάμ άττοκτεΐναι θεΧει ; 

Χ0Ρ02 
τταίΒες τεθνάσι χείρΐ μητρώα σεθεν, 

ΙΑ2ηΝ 

1310 οϊμοί τι Χέζεις ; ώς μ άττώΧεσας, ηυναι. 

ΧΟΡ02 

ώς ουκετ όντων σών τέκνων φρόντιζε Βη. 
384 ΜΕΌΕΑ 

ννΐΐίΐΐ; ^Ιι&δΙΙίβΓ ΗοΓΓΟΓ Γοιπίΐίηδ Ιο 1)β \νΓθυρ^Ιιί; ? 
Ο 1)Π(ΐ€-1)6(1 οΓ λνοΓπεη^ Λνϋΐι αη^ιιΐδίι Γι•Λΐι<Γΐιί, 1290 
ννΐΐίΐΐ; 50»1:1ΐ6 υροη ηιοΓίαΙδ €Γ6 ηοΛν Ηα^Ι Ιΐιοα 
1)Γου§1ιί;, 

^1ΐ3ΐ ιπδπίίοΜ 1)αηβ ! 
Εη(6τ ^Α80Ν, ηήΐΗ δΕΚΥΑΝΤδ. 

^Α80Ν 

νΥοίΏβη, -ννΐιίοΐι 8ΐΕηά απεαΓ υηΐο ΐΗί8 γοοΓ — 

Ιδ δΗβ ΛνϋΗίη ΐΗε Ηαΐΐδ, δΐιε λυΙιο Ιιαίΐι \νΓουσΗΐ 

Οπεαά άεείίδ, Μβοΐεα, ογ ίη ί1ί§1ι1; ρ&δδβίΐ Ιΐιβηοβ ? 

ΡοΓ 6Ϊΐ;1ΐ€Γ ιηυδί δΗε Ιιίάβ ΗβΓ 'ηεαίΗ ΐΗβ €£ιγ1:1ι, 

Ογ Ιίίί: οη Λνίη<τ5 1ι6γ ίΓαιίΊβ Ιο Ηβίΐνεη'δ ίαΓ άερίΐΐδ, 

Ογ Ιίΐδίβ Ιΐιβ ν6η^6ίΐηο6 οί α Γοναί Ιιουδε. 

Ηολν, ΐΓυδΙδ δΐιβ, Ιιανΐη^ ΐΏΟΓάει-εά ΐΐιε Ιαπίΐ'δ Ιοπίδ, 

δοίΐΐΗεΙεδδ ΗβΓδβΙί Γγοπι Ιΐΐ6δ6 Ηαΐΐδ ίοΓίΗ Ιο ίΐεε ? 1300 

ΥεΙ ηοΐ ίοΓ ΗοΓ ο&Γβ Ι, 1)υΙ; ίοΓ τηγ δοηδ. 

ννΐιοπι δ1ΐ6 ΙιαίΗ ΛνΓοη^βά δΐιαίΐ Γβοοιηροηδβ 1ι6Γ 

\νΓοη§ : 
βυΐ Ι Ιο δανβ ηιγ οΗΠάΓεη'δ ΗΓε &ιη οοιηβ, 
Ι^βδΙ ίο ιη^ ^Γΐεί ΐΚε Ι^ίηδπιεη οί ΐΗβ ά^^ά 
Ανεη^β οη Ιΐιειη ΐΗεΪΓ ιηο11ΐ6Γ'δ ΐιηρΐοαδ ηιπΓθβΓ. 

ΟΗοιιυδ 
ννΓβίοΙι, ΐΗου 1ίηο\ν'δΙ ηοί ΐΊ0\ν άεβρ Ιΐιοα άυΙ -ννΐιείπιβά 

ίη \νο6, 
^βδοπ^ ΟΓ ίΗου ΙιαάδΙ υΙΙεΓβά ηοΐ δαοΐι ΛνοΓ^δ. 

αΑδΟΝ 

ννΐΐΕί; ηο-νν ? — αηά ίδ δ1ΐ6 £&ίη Ιο δία^ ηιβ Ιοο ? 

ΟΗΟκυδ 
ΤΗ^• δοηδ &γ6 (Ιβαά, δΐ&ίη Ι)}^ ΐΐιβ πιοΐΗβΓ'δ Ιιαηοΐ. 

αΑδΟΝ 

ΑΗ ιη6 ! — \ν1ιαί; δ&^'δΐ; Ιΐιοα ? — ίΐιοα Ιι&δΙ Ι^ΐΐΐεά πιβ, 

\\ΌΐηΕη ! 1310 

ΟΙΙΟΗΙ'δ 

Ύ\\γ οΙιϊΙίΐΓβη &γ€ πο ιηοΓβ : δο ΐΗίηΙι οΓ Ιΐιοηι. 

335 ΜΗΔΕΙΑ 

ΙΑ2ηΝ 

ττου ηάρ νιν βκτβι,ν , €ντο<; ή βξωθβν Βόμων ; 

Χ0Ρ02 
ττύΧας άνοίξας σων τέκνων όψει φόνον. 

ΙΑ2ηΝ 

χαλάτε Ατλ^δας ώ^ τά-χ^ίστα, ττρόσττοΧοι, 
έκλύεθ^ άρμού<^, ώς ί8ω ΒίττΧοΰν κακόν, 
τοΐ'9 μ€ν θανόντας, την δε τίσωμαι φόνω, 

ΜΗΔΕΙΑ 

τί τασδε κινεΐς κάναμοχΧενεις 7Γυλα9, 
νεκρού^; ερευνών κάμε την είρ^ασμενην ; 
τταυσαι ττόνον τοΟδ'• εΐ δ' εμού χρείαν €%εί9, 
1320 λεγ' εϊ τι βονΧει, χειρί δ' ου ψαύσεις ττοτε. 

τοίόνΒ' 6γΎ}μα ττατρος^ΐίΧιος ττατηρ 
ΒιΒωσιν ήμΐν, ερυμα 7Γθ\εμία<; χερό<;, 

ΙΑ^ΠΝ 

ώ μΐσο<;, ω με'γιστον εχθίστη ηνναι 
θεοΙ<; τε κάμοί τταντί τ άνθρώττων γει^εί, 
ητί<; τεκνοισι σοίσιν εμβάλεΐν ξίφο^ 
ετ\η<; τεκονσα κάμ ατταίδ' άττώΧεσας' 
και ταντα Βράσασ ήΧιόν τε ττροσβΧετΓείς 
και ηαίαν, ερ'^ον τΧάσα Βνσσεβεστατον. 
οΧοί' εγώ δε νυν φρονώ, τότ' ου φρονών 
1330 οτ εκ Βόμων σε βαρβάρου τ άττο χθονος 

'^ΈίΧΧην εζ οίκον ή^όμην, κακόν μεηα, 
ττατρό^ζ τε καΐ γ?}9 ττροΒότίν ή σ εθρεψατο. 
τον σον δ' άΧάστορ" εΙς εμ εσκηψαν θεοί' 
κτανουσα <γάρ 8η σον κάσιν τταρεστιον, 
το καΧΧίττρωρον είσεβης ^ Αρ'^οΰ^; σκάφο<;, 
ηρξω μεν εκ τοιώνΒε' νυμφευθείσα δε 
386 ΜΕΟΕΑ 

ΗοΛν ? — δίολν ΙΙιοΓπ ? \νΐΐ€Γ6 ? — \νίΐ1ιίη_, λνΐϋιοιιΐ, Ιΐιο 
Η?ι1ΐ5? 
€ποηυ8 (^ροίηΐΐηξ Ιο ρανβηιβιιΐ ί)^^ο^6 ίΙοοΓ8) 
Ορεη, αηά Ιΐιου δΗαΙΙ 566 ΐΗγ οΙιΐΙάΓεη'δ οοΓρςβδ. 

αΑ8υΝ 
ΒαΓδΙ ίη Ιΐιβ 1)οΗ8 Λνϋΐι αΐΐ δρ^οά, δ€Γνίη^-Γηοη — 
ΓοΓ06 Ηΐη^€δ ! — Ιεί ιηε δ66 ίΗΐδ Ιλνοίοΐίΐ Ηογγογ, — 
ΤΗο ά^3.ά, Άηά 1ι6γ, — απά ΐη ΗβΓ 1)Ιθϋ(1 ανεη^ε ιηβ ! 
ΜΕΟΕΑ αρρεατε αίονβ Ιΐιβ ραίπαβ γοο/' ϊ?ι α α/ιαήοί 
άτατνη 6?/ άταξοηε. 

ΜΕΟΕΑ 

\νΐΊ)τ δΐιαί^βδί; ΐΗου 1:1ί656 άοοΓδ αηά Μ'ουΐύδΐ υηΙ^&Γ, 

8€€ΐ<ΐη§ ύ\γ (36Ε(1 &η(] πίθ λνΐιο Λντου^Ηΐ Ιΐΐ6 άεεοί ? 

Οε&δβ ΐΗίδ βδδ&γ. 1£ ΐΗου ΛνουΜδΐ αυ^ΐιΐ οί παβ, 

8^7 λνΗαΙ ΐΗου ΛνΐΗ : Ιΐιΐηβ Ηαηά δΗίΐΙΙ ίουοΗ ηΐ6 ηονβΓ. 1320 

δϋοΗ οΗίΐΓΐοΙ Η&ΐΐι τηγ ίαΐΗεΓ'δ δίτε, Ιΐιβ 5αη, 

Οΐνβη ΠΊΟ^ 3. άείβηοο Γγοπι ίοοιηαη'δ Ηαηά. 

^ΑδοΝ 
Ο ίΐιίη^ αΐ3ΐΐ0ΓΓ6ά ! Ο Λνοηΐίΐη ΙιαΙείαΙΙεδί; 
Το Οοάδ^ ίο ΓΩ6^ Ιο &11 ΐΗε τ&οβ οί ιπεη, 
ΤΗοα ΙΗ&Ι οουΜδΙ ΐΗραδί Ιΐιβ δΛνοΓ(1 ίηΐο ΐΗε 1)»1)65 
ΤΗου ΙίίΐΓ'δί:, &ηά ιηο Ηίΐδΐ; ιη&ίΐβ 3. οΗΐΜΙβδδ Γυΐη ! 
Τΐιυδ Ιι&δΐ; ΐΐιου λνΓου^Ηΐ:, ^εΐ Ιοοί^'δΐ Ιΐιου οη ΐΗε δυη 
Αηά 6&ΓΪ;Η, λνΐιο ΙιαδΙ (ίαΐΈ<Ι α (Ιβοοΐ πιοδί ΐητρίουδ ? 
Νο\ν Γυΐη δείζε Ιΐιεε ! — οΙε&Γ Ι δεβ, \ν1ιο δ&λν ηοί; 
Τΐιεη, Λνΐιεη Γγοπι Ιΐίΐΐΐδ Άηά Ιαηοΐ Ι^αΓί^ίίπαη 1330 

Το Ά θΓ6ε1ί Ιιοιηε Ι 1)αΓ6 ΐΐιεε^ υίΐετ 1)αη6, 
ΤΓΗίΐΓ685 Ιο δΪΓ6 Επά Ιίΐιιά ΐΗ^Ι πυΗ;ιΐΓ6(] ΐΐιεε ! 
ΤΗν σχιΐΐΐ'δ ουΓδ€-ΐ3θ11 οη πΐ6 Ιΐιε Οθ(Ιδ Ιιανε Ι&ιιηοΐιεοί ; 
ΓοΓ ΐΗίηε ΟΛνη 1)γο11ι6γ \>γ Ηΐδ ΗεΒΓίΙι Ιΐιοιι δίβλνεδΐ 
Εγ6 ΐΗου άιόδΐ εηίβΓ ί&ΐΓ-ρΓΟΛνεά Ατ^ο'δ Ιιιιΐΐ. 
ννίΐΗ δυοίι άεεάδ Ιΐιοιι 1)6§αηη€δ1:. λνεοΐοΐεά ΐίιεη 

3δ7 ΜΗΔΕΙΑ 

ιταρ άνΒρΙ τωΒβ καΐ τεκονσά μοι τίκνα, 
€ννής €κατι καΐ Χεχονς σφ' άττώΧεσας. 
ουκ βστίν ήτις τοΰτ αν 'ΈΧΧηνΙς >γννη 

1340 έτλτ; 7γοΘ\ ων γε ιτρόσθον ηξίονν εγώ 

Ύημαί σε, κήΒος εγθρον οΧεθριόν τ βμοί, 
Χβαίναν, ου ^νναΐκα, της Ύυρσην'ώος 
^κνΧλης βχ^ονσαν ά<γρίωτ€ραν φνσιν, 
αλλ' ου <^αρ αν σε μυρίοίς ονβίΒεσι 
Βάκοιμί' τοίόνΒ' βμττεφυκε σοι θράσος* 
€ρρ\ αΙσχροτΓΟίβ καΐ τέκνων μιαιφόνε. 
εμοί δε τον εμον Βαίμον αΐάζείν ττάρα, 
ος ούτε Χεκτρων νεο^άμων ονήσομαί, 
ου τταΐΒας ους εφυσα κάξεθ ρεψάμην 

1350 εξω ττροσείττεΐν ζώντας, αλλ' άττώλεσα. 

ΜΗΔΕΙΑ 

μακράν αν εξετεινα τοΐσδ' εναντίον 
Χό'γοισίν, ει μη Ζευς ττατηρ ηττίστατο 
οΓ εξ εμού ιτεττονθα'^ οΐά τ είρ'^άσω' 
συ δ' ουκ εμεΧΧες ταμ! άτιμάσας Χε'χτ) 
τερττνον Βίάξειν βίοτον ε'γγελωι^ εμοί, 
ούδ' η τύραννος ουδ' ό σοΙ πτροσθείς γάμους 
Κρβων άνατί τήσΒε μ εκβαΧεΐν 'χθονός. 
ττρος ταϋτα καΐ Χεαιναν, εΐ βούΧει, κάΧει 
καΐ ^κύΧΧαν ή Ύυρσηνον ωκησεν 'π•εΒον"\^ 
1360 της σης <γαρ ως γ^ρη καρΒίας άνθη'ψάμην, 

ΙΑ2ΩΝ 

καυτή γε Χυττεΐ καΐ κακών κοινωνός εΐ. 

ΜΗΔΕΙΑ 

σάφ' ϊσθί' Χύει δ' άΧ^ος, ην συ μη 'γγελαί. 

ΙΑ2ηΝ 

ώ τέκνα, μητρός ως κακής εκύρσατε. 
^ Κ6αάίη§ {1οιιΙ)ΐ£ιι1 : σπ4ο$ αηά ττόρον Ηανθ 1)ββη ρΓοροδβά. 
388 ΜΕΟΕΑ 

Το Ιΐιίδ Γπ&η, ίΐηίΐ ίΐιο ιποΙΙιογ οί τηγ δοπδ, 

ΓοΓ \ν6(11οο1ί-ηί]^1ιΙ'δ δαίίβ ΙιαδΙ Ιΐιου ΓηυΓάεΓβθ ΐΗειη. 

ΤΙΐ€Γ6 15 ηο ΟΓΟΟ'ίαη λνοιηαη Ιΐιαΐ: \^Άά άΆταά 

ΤΙιίδ : — γ^ί Ι δίοορβίΐ Ιο ιτιαΓΓν ΐΗεε, ^οο(1 δοοϊΗ, 1340 

Καί;1ΐ6Γ ΐΗίΐη ΐΗβδβ, ά ΗαΙίίΓυΙ \)ήάο: αηά ίεΐΐ, 

Α ίΐ^Γεδδ,, ηοΐ ά ΛνοΓπαη, 1ιαΓΐ)θΐιπη^ 

Α β6Γ06Γ ηαίυΓ6 ΐΐιαη Τ}'ΓΓΗ€ηίίΐη 8ογ1]α. 

ΒυΙ; — ίοΓ υηίοΐίΐ τενΐΗπ^δ ννοαΜ ηοΐ δΐΐη^ 

ΤΗβε, ϊη Ιΐΐ}^ ηαΙαΓβ ΐδ δυοίι 1ιαΓ(ϋΗοο(1 : — 

Αναυηί, ΐΗου ιηΪ50Γ€£ΐη1: δίαΐηεά ΛνίΙΗ ίΐ^γ \)3})05* 

Ιίΐοοά ! 
ΓοΓ ηΐ6 Γ€Γηαίηδ ίο \ν&ί1 πΐ}' ^^^δί^η^, 
ννΐιο οί ηιγ η6ΛνΛν6(1 Ι^ηάβ δΗαΙΙ Ιΐϋνε ηο ]ογ, 
Αηά ίο Ιΐΐ6 δοηδ λνΐιοηι Ι 1)6§εΙ Άηά ηυιΊ;υι•ί;(Ι 
ί.ΐνΐη§ Ι δΐιαίΐ ηοΐ δρεαΐ^ — Ιοδί, Ιοδΐ Ιο ιηβ ! 1350 

ΜΕΟΕΑ 

Ι ηιΐί^Ιιΐ Ηαν6 Ιεη^Ηβηεύ ουΐ 1οη§ οοηίΓονβΓδγ 
Το Ιΐΐ6δ€ ΐΐιγ ΛνοΓάδ^ ίί ΡπΙΙιβΓ Ζβϋδ Ιίΐιβλν ηοΐ 

Ηθ\ν Ι 1ΐ3.ν6 άβΗΐΐ Λνίΐΐΐ ΐ1ΐ66 Άπά ΐΗου Λνίΐΐΐ 1Ϊ16. 

'Τ\ν•&δ ηοΐ ίοΓ ΐΗεε ίο δβί ηιγ τί^ΐιίδ αΐ ηαυ^ΐιΐ, 
Αηά Ηνε α Ηίε οί 1)1ΐ5δ_, 1)6ηιοο1<:ΐη§ ηΐ€, 
ΝοΓ ίοΓ ΙΙί 7 ρηηοεδδ^ αηά ΐΥιγ ΤΏΆτήΆξβΑίίηΒτηΒ,η, 
θΓ€οη^ υηδοαίΐιεά Ιο Ι^αηίδΐι ηΐ6 ΐΗίδ Ιαηά ! 

λ\1ΐ€Γ6ίθΓ6 Ά ίί^Γ^Βδ €ά\\ Τηβ, ΆΠ ΐΗοΐΙ ΛνίΗ, 

Ογ δα^ΙΙα^ ΙΐϋΐιηΙβΓ οί ΤνΓΓίιεηϊαη δΙιοΓβ ; 

ΓοΓ ίΐιΐηε ΙιεαΗ; Ιιανβ 1 λνταη^, αδ λνεΐΐ 1)6ΐιον6(1. 1360 

αΑδΟΝ 

Ηει^ Ιίυί ΐΐιου δΟΓΓΟλνεδΐ ίοο^ άοδί δΙιαΓβ πιϊηε ΐΠδ ! 

ΜΕΟΕΑ 

ο γ&Ά : γεί ^ηβί ίδ §αΐη, δο ΐΗου Ι&υ^Η ηοΐ. 

^ΑδοΝ 
Ο ο1ιί1(ΐΓ6η πιΐηε, \ν1ι&ί; πιϊδαΓεαηΐ ηιοΐΙιβΓ [\αά γ& ! 339 ΜΗΔΕΙΑ 

ΜΗΔΕΙΑ 

ω τταιδεί, ώς ωΧβσθε ττατρωα νόσω, 

ΙΑ2ηΝ 

οΰτοι νυν ήμη Βεξιά σφ' άττωΚβσεν• 

ΜΗΔΕΙΑ 

αλλ' νβρί^ οι τ€ σοι νεοΒμήτες <γάμοί, 

ΙΑ^ΠΝ 

Χύχ^ους σφέ γ* ήξίωσα<; €Ϊν€κα κτανείν ; 

ΜΗΔΕΙΑ 

σμικρόν ^υναικί ττήμα τοΰτ είναι Βοκεΐ'ζ ; 

ΙΑ^ΠΝ 

^Τί9 γε σώφρων σοΙ 8ε ττάντ εστίν κακά, 

ΜΗΔΕΙΑ 

1370 οΓδ' ονκετ είσί' τούτο γά/? σε Βηζεται, 

ΙΑ2ΩΝ 

οί'δ' είσίν, οΐμοι, σω κάρα μιάστορε^, 

ΜΗΔΕΙΑ 

ϊσασιν οστι<; ηρζε ττημονής θεοί, 

ΙΑ2ΩΝ 

ϊσασι 8ήτα σήν γ άττοτΓτυστον φρένα, 

ΜΗΔΕΙΑ 

στυγ€6• ττικραν δε βάξιν εχθαί(:ω σεθεν, 

ΙΑ2ηΝ 

καϊ μην ε'γώ σήν ράΒιοι δ' άτταΧλαγαί-. 

ΜΗΔΕΙΑ 

7Γώ? ονν ; τι Βράσω ; κάρτα γά/ο Λταγώ θβ\ω. 

ΙΑ2ηΝ 

θάψαι νεκρον<ί μοι τούσΒε καϊ κΧαΰσαι ττάρε^;. 
390 ΜΕΟΕΑ 

ΜΕΟΕΑ 

Ο δοπδ, (ΙεδίΓΟ^βίΙ 1)ν }'ουΓ ο\νη ΓηΙΙιβΓ'δ Ιυδϊ! 

^ΑδΟΝ 

δοοίΐι, Ίλναδ ηο Ιιαικί οί ηιίηΰ Ιΐιαΐ; ΓηαΓ(3βΓ€θ ΙΙιογπ. 

ΜΕηΓ.Λ 

Ναγ, 1)υΙ ΐΗίηβ ίπδοΐεηοε απίΐ ίΐιγ ηΰ\ν-ίοΓ§6(1 1)οη(ΐ3. 

αΑδΟΝ 

Ηολν, οίαίπι Ιΐιβ π^Ηΐ ίοτ λνιοΐΐυαίν'δ δα1ί€ Ιο 5Ι&7 
Ιΐΐ6ΐη ! 

ΜΕΟΕΑ 

Α Η^Ηΐ αίϊΐίοΐϊοη οοαηΐ'δΐ Ιΐιου Ιΐιΐδ ίο α ννίίβ ? 

^ΑδΟΝ 
Α νΪΓίαουδ ΛνίΓβ : — ίη /Λ^/ δί^ΙιΙ παυ^Ηΐ \\'€Γ6 §οοά ! 

ΜΕΟΕΑ 

ΤΗ686 Ιίνθ ηο ηΐ0Γ6 : Ιΐιίδ, ΐΗίδ δΐιαίΐ οαΐ; ΐΗίηο Ιιεακί Ι 1370 

αΑδΟΝ 

ΤΗε^ Ιΐνο — &1ι 1116 Ι — ανεπ^εΓδ οη Ιΐιίηε Ιιεαά. 

ΜΕΟΕΑ 

Τ1ΐ6 Οοάδ 1αιο\ν λνΐιο Ι36§αη Ιΐιίδ ιηίδεΓ^. 

αΑδΟΝ 
Υεα, νεήΐ^^ ΐΗγ δρΪΓίΙ Εΐ)1ιοΓΓ6ά Ιΐιεγ Ιιηο\ν. 

ΜΕΟΕΑ 

ΑΙ)1ιθΓΓ€(1 αΓΐ Ιΐιοα : Ι ΙοΕίΙιβ Ιΐΐ7 ΜΐΙβΓ Ιοη^υδ. 

αΑδΟΝ 
Απα Ι Ιΐιίηε : — γξ^Ι ΛνβΓβ ηιυΐααΐ Γΐάάϋηοε οίΐδ^. 

ΜΕΟΕΑ 

Ηο\ν Ιΐιοη ? — ΛνΙίΕΐ: δΐιαίΐ Ι άο ? — ίέΐίη λνουΐά Ι ίΐιίδ. 

αΛ80Χ 

Υίεΐά πιο ΐπγ ό^ο,ά ίο 1)υΓ7 αηά 1)6\νΕί1. 

391 ΜΗΔΕΙΑ 

ΜΗΔΕΙΑ 

ου δτ/τ', ΙτΓβί σφάς τ^δ' βγω θάψω χερί, 
φβρουσ* 69 "Ηρας τέμενος ^Ακραίας θεοΰ, 
1380 ώ9 μη Τί9 αυτούς ττοΧεμίων καθυβρίστ), 

τύμβους άνασττων γ^ δε τγ)^ε "Σίσυφου 
σεμνην εορτην καΐ τεΧη ττροσάψομεν 
το Χοητον άντΙ τοΰΒβ Βυσσεβοΰς φόνου» 
αύτη 8ε Ύαΐαν εΙμι την ^Έ^ρεχθεως, 
ΑΙ^γεΐ συνοικησουσα τω ΐΙανΒίονος. 
συ δ', ωσττερ εικός, κατθανεΐ κακός κακώς, 
Ά/)γοί)9 κάρα σον Χειψάνω ΤΓεττΧη^ μένος, 
ΤΓίκρας Τ€λ€ΐ^τα9 των νίων^ ^άμων ί8ών. 
ΙΑ2ΛΝ 

άλλα σ ^Ερινύς οΧεσειε τέκνων 
1390 φονία Τ€ Αίκη. 

ΜΗΔΕΙΑ 

τΙς δβ κΧύει σου θεός ή Βαίμων, 
του ψευ^όρκου καϊ ξειναττάτου ; 

ΙΑ2ηΝ 
φευ φευ, μυσαρά καϊ τταιΒοΧετορ. 

ΜΗΔΕΙΑ 

στεΐχε ττρός οίκους καϊ θάτττ άΧοχον. 

ΙΑ2ηΝ 

στείχω, 8ίσσών γ' άμορος τέκνων, 

ΜΗΔΕΙΑ 

οΰττω θρηνεΐς' μένε καϊ ^ήρα<;, 

ΙΑ2ηΝ 

ώ τέκνα φίΧτατα. 1 \ν6ί1 : £θΓ Μ8. ^μων. 392 ι ΜΕΠΕΑ 

ΜΕΓ)ΕΑ 

ΝενβΓ : λνίΐΗ ΐΗίδ Ιιαηθ λνΐΠ Ι 1)υΓ^ΐ}ιβιη, 

Το Μυιιιιΐίΐΐη Ηετα'δ ρΓοοϊηοί; \:>ααήη<τ Ιΐιετη, 

Τΐΐίΐΐ: πενΰΓ ίυε ηΐϋ^ άο (Ιεδρίΐε Ιο ΐΗειη, 1380 

ΚϊΗΐη^ ΐΗεΪΓ ΙοηιΙ). ΤΙιΐδ Ιαηά οί δΐδ^ρΗυδ 

\νΐ11 Ι οοηδίΓϋΐη ΛνίΐΗ δοΐεηιη ίεδΙΐνΕΐ 

Αηά Γϋεδ Ιο αίοηβ ίοΓ ίΐιΐδ υηΗαΙΙολ^εά ηιαΓ(3θΓ. 

ΒυΙ Ι — Ι ξο υηΐο ΕΓεοΗίΙιευδ' Ιαπά, 

ννΐΐΗ Αε^ευδ ϊο αΐ3ί(ΐ6, Ραικίίοη'δ δοη. 

ΤΗου, £ΐδ ΐδ ηΐ66ΐ:, ίυυΐ \ντοία1ι_, δΗαΗ ίοαίΐ )- άίβ, 

Βν ΑΓ^ο'δ ΛνΓ6ο]<ίΐσ6 δίπΐΐΐεη οη ΐΗο δίνυΐΐ, 

λνΐιο Ηαδί δ6€η ΐΗΐδ ηεΛν ΐ3Π(ΐΒΓδ 1)ϋ;ί;6Γ θπθΐη^. 

^Α80Ν 

Νολν 1:1ί6 ΓυΓ^-ανεπίτβΓ οί οΗΐΙάΓεη δΐηϋε ΐΗεε, 

Αηά ^υδ^;^^^ ΐΗ&Ι ΙοοΙίεΐΗ οη ιηυΓάβΓ Γβ^υΐΐε Ιίιβε ! 1390 

ΜΕΌΕΑ 

ννΗαί Οοά ΟΓ λνΐι&ΐ: δρΪΓϋ: λνϋΐ 1ΐ66(1 ΐΗ^ Γεο^υβδΙ, 
ΟαΐίίίΤ ίοΓδλνοΓΠ, Λνΐιο 1)6ΐΓ&}•€δ1: ίΗε ^6δΙ ? 

^Α80Ν 

Αναυηΐ, ίουΐ Ιΐιίησ Ι)^ Λνίιοδε θεεά ύιγ οΗϊΜΓβη Ηανβ 
(ϋ€ί1 ! 

ΜΕΟΕΑ 

Οο Η€ηο€ Ιο ΐΗίηε Ιιαίΐδ, ίΗεηοε Ιοαθ Ιο ίΗε ^Γανβ 
ί)Λγ 1)ηά6 ! 

^Αδ0Ν 

Ι §0, Ε ίαΙΙΐβΓ ίοΗοΓη οί" ΐΗε ΐΛνο δοηδ Γβίΐ Γγοιπ Ηΐδ 
Ηοιηε ! 

ΜΕΟΕΑ 

ΝοΙ γβί άοδί Ιΐιοα ΐΓυΙν ηιουτη : Ά\)ίάβ ΙίΠ Ιΐιίηβ ο1(1 
α§6 οοιηε. 

αΑδΟΝ 

Ο ο1ιϊ1άΓ6η Ι^εΐυνεά 8.ϊ>ον& ε11 ! 393 ΜΗΔΕΙΑ 

ΜΗΔΕΙΑ 

μητρί 76 , σοΙ δ' ον• 

ΙΑ2ΩΝ 

κάττειτ €κανε<; ; 

ΜΗΔΕΙΑ 

σε γε ττημαίνονσ, 
ΙΑ2ΩΝ 
ώμοί, φιλίον γ^ργιζω στόματος 
1400 τταίΒων 6 ταλα^ ττροστττύξασθαι» 

ΜΗΔΕΙΑ 

νυν σφε ττροσανΒα^;, νυν άσττάζει, 
Ίοτ άττωσάμενος. 

ΙΑ2ΩΝ 

δ09 μοι, ττρος θέων 
μαΧακοΰ 'χρωτος ψαΰσαί τεχνών, 

ΜΗΔΕΙΑ 

ουκ εστί' μάτην εττος ερριττται. 

ΙΑ2ΩΝ 

Ζεΰ, ταδ' άκούεί<; ως άττέλαυνόμεθ* , 
οΐά τε ττάσγομεν εκ τής μυσαρας 
καΙ τταιΒοφόνου τήσΒε Χεαίνης ; 
άλλ' οττόσον <γοΰν ττάρα καΐ Βύναμαι 
τάδε καΐ θρηνώ κάττίθεάζω, 
1410 μαρτυρόμενος δαίμονας ώς μοι 

τέκνα κτείνασ άττοκωΧύείς 
Λίταΰσαί τε 'χεροΐν θά'ψαι τε νεκρούς, 
ους μήτΓΟτ βγω φύσας 6φε\ον 
ττρος σου φθιμενους εττιΒεσθαι» 

394 ΜΕΟΕΑ 

ΜΕΠΕΑ 

ΟίΐΗείΓ ιηοίΙιβΓ Ι^^ΙονεοΙ, ηυΐ οίίΐιεβ. 

^ΑδυΝ 
Υοί; δΐιο δίβλν Ιΐιεπι ! 

ΜΕΟΕΑ 

ΤΙΐίΐΙ ΐΗου πΊΐίτΗΐβδΙ: ί&Π ΐη ί^^ΐιβ η^Ι ΐΗαΙ 
Ιΐιοα δρΓΰίΚίεδί; ίοΓ ιηε. 

^Α80Ν 

\νο€'8 Γπε ! Ι γβατη ΛνίΐΗ ιή^ Ηρδ Ιο ρΓ653 

Μ ^ δοηδ' άοίΐΓ Ηρδ ίη ηι^ λνΓοΙοΙίθάηεδδ. 1400 

ΜΕΠΕΑ 

Ηλ, ηοΛν ίΐΓΐ Ιΐιου οαΙΗη^ υροη Ιΐιβιη^ ηο\ν ννοαΜδ!: 

ΐΐιοα Ιίΐδδ, 
\νΐιο Γ€]6οί;εί1δΐ ίΗεηι Ιΐιεη ? 

αΛδΟΝ 

ΡοΓ ΐΗβ Οοάδ' δίΐΐίβ ^σταηΐ ιηβ 1)υ1: Ιΐιίδ, 
Τΐιε 8\ν66ΐ δοΛ ίΐεδίι οί πιγ ^\ύ\ά^^η ίο ίεεί ' 

ΜΕΟΕΑ 

Νϋ — -νναδίεά ίη αϊ γ ίδ α11 ίΐιϊηε αρρβαΐ. 

^Α30Ν 

Ο Ζ&\ΐ5, άοδί ΐΗου 1ι6&γ ϋ, Ιιολν δρυπιεά Ι άϊπ ? — 

\\Ίια1: ουΐΓα^ε Ι δυίΤεΓ οί" }Όηά6Γ αΙ^ΗοΓΓ^ά 

0Ιιί1(1-ηιαΓά6Γ6δδ, }Όη(ΐ6Γ ϋ§Γ65δ-(1αηι ? 

ΥεΙ οαΐ οί" ιπίηε Ηείρίεδδηβδδ, ουί οί τηγ δΙίΕΐηβ, 

Ι 1)6\ν&ΐ1 ηΐ}' 1)€ΐον6(1, Ι οεΙΙ ίο τεοοΓά 

Ηΐ^ΐι Ηεανεη, Ι Ιίΐά Οο(1 λνίΐηβδδ ΐΗβ ννοΓά, 1410 

ΎΙΐΆί τηγ δοηδ ΐΗοιι ΙιαδΙ δίαΐη^ αηά \νίΐΗΗο1(ΐ6δ1; 
ιηβ, 
ΎΙλάΙ ιηίηβ Ηαηάδ τη&γ ηοί Ιουοίι ίΗ^ιη^ ηοΓ Ι^υΓ^ 

ΐΗεΪΓ οΐΆγ ! 
ννου1(1 Οοά Ι Η&ά ^οΐίεη ΐΗβιη ηενβΓ, ίΐιίδ ά^γ 

Το 1>€Ηο1(1 ΐΗειη άεδίΓονεά οί ΐΐιοβ ! 

395 ΜΗΔΕΙΑ 

Χ0Ρ02 
ΤΓοΧλων ταμίας Ζευς έν ^ΟΧνμττω, 
ΤΓοΧλα δ* άελτΓτως κραίνονσι θεοί* 
καΐ τα Βοκηθβντ ουκ έτεΧέσθη, 
των δ' αδόκητων ττόρον ηύρε θεός, 
τοίόνΒ' άττεβη τόΒε ττρα^μα. 396 ΜΕΟΕΑ 

€ΗΟΗυ8 

Α11 θοοΓΠδ 1)6 οί Ζ6υ8 ίη 01}'Γηρυ5 ; 'ϋδ 1ιί?5 Ιο Γβνεαΐ 
Ιΐιοηι. 
Μαηίίοΐίΐ ί;1ιΐη^3 υη1ιορο(1-ίθΓ ΐΗε Οο(ΐ5 Ιο αοοοιη- 
ρΐΐδίιηιεηί; 1)Γίη<τ. 
Αηθ Ιΐιβ Ιΐηηπ^δ Ιΐΐίΐί; Λνβ 1οο1<0(1 ίοΓ, ΐΗβ Οοοίδ άεϊ^η 

ηοί; Ιο ίιιΐβΐ ίΐιεηι ; 
Αηά ΐΗβ ραίΗδ αικϋδΟβΓηβά οί ουΓ 6}'65^ Ιΐιο Οοθδ 
υηδεαΐ ΐΗβπι. 

δο ίεΐΐ ΐΗΐδ ιιιαΓνεΙΙοαδ ΐΗΐη^. 

[Εχ6ηηί ΟΜΝΕ3. 397 ΑΙ,ΟΕδΤΙδ ΑΚΟϋΜΕΝΤ 

Αροι>ι.ο, Ββίησ 1)αηί8}ΐ€ά /ογ α εβαχοη /^γοτπ ΟΙί^ιηριιε, αηά 
αοηάαηηεά Ιο άο ΞβΓνίοβ Ιο α τηοτίαΐ, ΰεεατηβ ΙιεΓάνιαη ο/ 
ΑάίπβΙι/χ, Κιησ ο/ ΡΙιβταβ ΐη ΊΊΐ68^αΙΐ:). Υβί /ιβ ΙοαίΗβά 
ηοί }ά8 βαήΐιΐι^ (αχ/οηαχ/βΓ, 1)ΐιΙ ίουβά Ιιυη,/οΓ ί/ιαί Ιιβ τναχ 
α ^ιι8^ νιηη, αηά ίιοχρίΐίώΐβ αοβεάΐησίι^. ΙΙ^/ιβκε/οΓβ Ηβ 
οΜαΐηεά /γοώι ί/ιε ΓαΙεα ΙΗΪ8 6οοη /ογ ΑάιηεΙιΐ8, ΐΗαΙ, 
τν/ιεη /ιΪ8 Ιιοηγ ο/ άεαίΗ χΗοιιΙά εοηιε, Ιΐιει/ ^ΙιοιιΙά αοεερί 
Ϊη Γαιιχοίη ^οτ /ϊΪ8 Η/ ε Ιΐιε Ιί/ε ο/" τν/ιοχοενετ αΐιοηΐά Ηανβ 
1)ε^0Γε €οη86ηΙεά ίο άϊε ιη Ιίΐ8 8ΐεαά. Νοιν ινΗεη Ιΐη8 τνοί 
νιαάε Ιΐΐιοινη, ηοηε ο/ ΐΗειη τνΐύεΐι ινειε ηεατε8ί ό?/ 1)Ιοοά 
ίο ΐΗε ^'ΐησ ινοηΐά ρΓ0ΐηΪ8ε ίο ί>ε /ή8 Γαη8οηι ϊη ί/ιαί ίΐαι/. 
ΤΚεη Αΐ€ε8ίΪ8 Ιιί8 ινί/ε, ΐΗε άαησΗίεΓ ο/ ΡεΙΐα8 Κΐιΐξ ο[ 
ΐοΐ€θ8, ρΐεάξεά Κετ ίο ά'ιε (οτ Κιτη. 0/ ΗεΓ Ιονε 8Ηε ά'ιά 
α, αηά /οΓ ίΗε Ηοηοητ ο/' τνίβΗοοά. Αηά ΐΗε 'ΐ)εατ8 
ρα88εά \)\), αηά ίΗε ΙαΙε ινα8 ίοΐά ιη νιαηχ) Ιαηά8 ; αηά αΙΙ 
Ίηεη ρΓαΪ8εά ΑΙεε8ίΊ8, Βηί ΑάιηεΙη8 όοΓε α Ιηνάεη ο/ 
80ΓΓ0η', /οΓ άαι/ 1)1/ άαΐ) 8}ιε Ιεοανιε άεατετ ίο Ηίιη, α τνιβ 
7ν1ιοιιι^ ίηιε, α ιηοίΚετ Ίηο8ί Ιονίη^, αηά α Ιαάι/ ίο Ηβτ 
ίΗΓαΙΐ8 ξεηίίε εχαεεάιηβΐι^. Βηί ηΊιεη Ίί η'α8 1ϊ7ΐοη)η 
})\^ ίοΙίεη8 ί/ιαί ί/ιε άαι^ η'α8 αοιηε, Αάηιείιΐ8 νερεηίεά /ιίτη 
80ΓεΙιι, Βιιί ίί ανα'ιίεά ηοί, /ογ ηο νιοτίαΐ τηαΐ) τεεαΙΙ α 
ρΐεάξε οηαε ξΐνεη ίο ί/ιε Οοά8. Αηά οη ί/ιαί άαι/ ί/ιετε 
εατηβ ίο ί/ιε ραΐαοε ΑροΙΙο ίο ρΐεαά ιν'ιί/ι Όεαί/ι /ογ 
Αΐ€68ίί8 8α/{ε ; αηά α εοηιραηι^ ο/ ΕΙάεΓ8 ο/ Ρ/ιεταε, ίο 
α8/ί ο^' ΗεΓ 8ίαΙε αηά ίο ιηα/ΐε τηοηηιίησ ^ογ /ιβτ. Αηά 
ιν/ιεη 8/ιε 7να8 άεαά, εκε 8/ιε 7να8 Ιοτηε /ονί/ι ίο 1)ΐ/ήαΙ, 
οαπιβ ΗεΓ0ΐιΙε8, 8οη ο/ Ζειΐ8, ΐη ϊιί8 ^οιι^ηει^^ησ^ 8εε/ΐίη§ 
ίΗε §ιιε8ί'8 ησΗΐ ο/ τηβαί αηά Ιοάρησ^ Ηκί ηοί /ίηοπίησ 
αησΗΐ ο/ ίΗαί τνΗΐοΗ Ηαά αοτηε ίο ρα88. 0^ Ιινη τναβ 
α ξτεαί άεΙϊνεΓαηυε τυνοη^Ηΐ^ ιν/ύεΗ 18 ίοΙά /ιενείη. ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡ02ΩΠΑ ΑΠΟΛΛΩΝ 

ΘΑΝΑΤ02 

ΧΟΡ02 

ΘΕΡΑΠΑΙΝΛ 

ΑΛΚΗ2ΤΙ2 

ΑΔΜΗΤ02 

ΕΤΜΗΛ02 

ΗΡΑΚΛΗ2 

ΦΕΡΗ2 

©ΕΡΑΠΛΝ ϋΚΑΜΑΤΙδ ΡΕΚδΟΝΑΕ 
Αροι.ι.0. 
Βεατη. 

Οποκϋδ, €θΐηρο8€(1 ο/ Ε1άα•3 ο/ Ρλβναβ. 

Ηανομαιο. 

Αιχ:ε8τι8, άαηρλίβν ο/ ΡβΙιαβ, αηά χοί/ζ. ο/ ΑάτηεΙχίΒ, 

Α0ΜΕΤΓ3, Κίηζΐ ο/ Ρλβναβ. 

ΕϋΜΕΐ,ϋδ, 8071 ο/ Αάηιε{Η.<^ αηά ΑΙβββΙίδ. 

ΗΕΚ0ΓΙ.Ε8. 

Ρηεκε3, /α^ΛδΓ ο/ Αάηιρίηβ. 

δΕΚΥΑΝΤ, βίβιοανά ο/ ίΚβ ραΐαοβ. 

Οηανάδ, αΐΐεηάαηΐβ, Καηάηιαίά^, αηά τηοητηετδ. 

ΤΚ© βοοηβ 11ΐΓου§Ιιοηί; Ϊ8 ΐη ίΓοηΙ; ο{ Ιΐιβ ραΐαοβ ο£ Α(1ηΐβΙ,α3 
0.% ΡΙιβΓαβ. ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΑΠΟΛΛΠΝ 

*ί1 Βώματ *ΑΒμήτ€ΐ, εν οΐς βτΧην βγω 
θησσαν τράττβζαν αΐνεσαι θβός ττβρ ων, 
Ζευς ^αρ κατακτάς τταΐΒα τον βμον αϊτίος 
ΆσκΧητΓίόν, στβρνοίσιν βμβάλων φΧό'^α' 
ου δτ) 'χοΧωθβΙς τίκτονας Αίου ττνρος 
κτβίνω Κύκ\ω7Γα<;' και μβ θητβνβιν ττατηρ 
θνητω ιταρ άνΒρϊ τώνΒ' άττοιν ηνά^κασβν, 
βλθων δε ^αΐαν τήνΒ^ ββονφόρβουν ξβνω, 
καΐ τόι^δ' βσωζον οίκον 6? τόδ' ημίρας. 

10 οσίου ^αρ άνΒρο'ζ όσιος ών βτύ'γχανον^ 

τταώος Φβρητος, ον θανβΐν ερρυσάμην, 
Μ-οίρας δολώσ<χ9• τινβσαν δε μοί θβαΐ 
"Α^μητον α^ην τον τταραυτίκ έκφυ^εΐν, 
αλΧον ΒίοΧΧά^αντα τοις κάτω νβκρον. 
ητάντας δ' βΧβ^ξας καΐ ΒίβξβΧθων φίΧους, 
ητατίρα ^βραιάν θ' η σφ' βτικτε μητέρα, 
ού% ηΰρ6 ττΧην γυναικός όστις ηθεΧβ 
θανβΐν Ίτρο κζίνου μηΚ βτ βίσοραν φάος' 
ή νυν κατ οϊκους εν γβροΐν βαστάζεται 

20 '^^υ'χορρα'^ουσα• ττ^δβ γαρ σφ' εν ήμερα 

ΘανεΙν ττέττρωταί καΐ μεταστήναι βίου. 
€γα) δε, μη μίασμα μ εν Βομοις κΐ'χτ), 
Χείττω μεΧάθρων τώνΒε φιΧτάτην στε^ην, 
η8η δε τόζ^δε θάνατον είσορω ττύΧας, 

404 Α1.0Ε5ΤΙ8 

ΕηΙβν ΛΡΟΙ.Ι.Ο. 

ΑΡ0Ι.Ι.0 

Ηαι.1.8 οί ΑάηιβΙυδ, Ιιαΐΐ ! Ι δίοορεά τηγ ρΓΐίΙβ 

Η6Γ6 ΪΟ ΙίΓΟοΙί ίαΓ6 οί" 56γΓ3, ^θΕ Ι^. Ά Οοά ! 

ΤΗε ίαυίΐ \να5 ίαυίΐ οί* Ζβιΐδ : Ιιβ δίβλν ιην 5οη 
Α5οΐ6})ίυ5 — ΙιυιΊθά ΐΐιε Ιενΐη ΙΙιτουί^Η 1ιΪ5 ΙιεείΓί. 
λΥΓοίΗ ίοΓ ΐΗο 06.1(1, Ηίδ δΐηΐίΐΐδ οί \\&ΆΥ&τύγ βΓβ, 
Τ1ΐ6 0}χΊορ65, Ι δίβλν ; ίοΓ Ι^ΐοοίΐ-αΐοηειηεηί: 
ΑΙΙΓ&ΙΙιεΓ ηιαάε ηΐ6 δ6ΐ•ί" Ιο α ηιοΓΐαΙ τα^η 

Το ΐΗίδ Ιαηθ οαιηβ Ι, Ιβηάεά ηιίηε ΗοδΙ'δ Ιίΐηε, 

Αηά ΛνΕΓίΙεά δίΐΐΐ Ιιίδ Ηουδβ υηΐο Ιΐιΐδ άΆγ. 

Κΐ§1ιΐ6ουδ ηινδείί, Ι ίοαηά ά η^ΐιίεοιίδ πιεπ, 10 

Τ1ΐ6 δοη οί Ρ1ΐ6Γ6δ : Ιιίιη Ι δη&ΙοΗεά ίποηι άβΕΐΙι, 

Οοζεηϊησ ιΗβ ΓαΙβδ : ΐΐιε 8ίδΪ6Γδ ρΓοιηϊδ€(ί ηιβ — 

"Αάπιεΐυδ δΐιαίΐ εδοαρε Ιΐΐ6 ίηιιηΐηεηΐ: άεαίΗ 

Ιί 1ΐ6 ίοΓ Γαηδοιη ^ίνεδ αηοΙΙιεΓ Ιϊίε." 

Το ε11 1ι6 λνβηΐ: — &11 ηεαΓ αηά άεαί', — ίΐηά αδίίοά 

ΓαΐΙιβΓ αηά ^Γβγ-ΗαΐΓβά ηιοΐΐιεί' λνΗο σ^νε Ηΐπι 

Ιΐίε; 
ΒυΙ:, δανβ Ιιίδ Λνίίε, ίοιιηά ηοηε Ιΐιαί Λνουΐά οοηδεηΐ 
ΡοΓ Ιιΐηι Ιο (ϋε αηά ηενεΐ' ηιοΓε δεε ΙΐσΗί. 
ΝοΛν ΐη Ιιίδ ανηΐδ ιιρΙ)0Γηε ΛνΐΐΗίη νοη Ιιοηιβ 
δΐιε §αδρεΐ1ι ίοιΊΐι ΙιεΓ Ιίίε : ίοΓ οη ΐΐιϊδ άα}^• 20 

ΗεΓ Λνείι•ά ΐΐ ΐδ ίο άίε αηά ίΐεεΐ ίΐΌηι Ιϊίε. 
Ι, Ιεδΐ ροΠαΙίοη ΙαΐηΙ ηιε ίη ΐΐιείι• Ιιουδε, 
Οο ίοιίη οί γοηάετ ΙιαΙΓδ Ιίείονέά Γοοί. [ΕιιΙεν όεατη. 
1,0, }Όηά6ΐ' Όεαΐΐι ; — Ι δεε Ιιΐηι ηϊ^ΐι α Ι Ιιαηά, 

405 ΑΛΚΗ5ΤΙ5 

ιερή θανόντων, δς νιν βίς "Αώου Βόμονς 
μβΧλβί κατάξβίν συμμβτρως δ' άφίκβτο, 
φρουρών τόδ' ήμαρ ω θανβΐν αύτη ν χρεών. 

ΘΑΝΑΤ02 

α α• 

τι συ ττρος μβΧάθροις ; τι συ ττ}^€ ΤΓοΧβΐς, 
30 Φοίβ^ ; άΒίΚβΐς αΰ τίμα<; ίνερων 

άφορίζόμενος καΐ κατατταύων. 
ουκ ηρκβσί σοι μόρον ^ Αδμήτου 
ΒιακωΧΰσαι, Μοίρας ΒοΧίω 
σφηΧαντί τίγντ) ; νυν δ' βττΐ τ^δ' αυ 
"χίρα τοξηρη φρουρείς οττΧίσας, 
η τόδ' ύττέστί] ττόσιν εκΧύσασ 
αύτη ττροθανείν ΤΙεΧίου τταΐς, 

ΑΠΟΛΛΩΝ 

θάρσεί' Βίκην τοι καΐ Χόλους κεΒνούς εχω, 

ΘΑΝΑΤ02 

τί Βήτα τόξων ερ<^ον, εΐ Βίκην έχεις ; 

ΑΠΟΛΛΩΝ 

40 σύνηθες άεϊ ταύτα βαστάζειν εμοί. 

ΘΑΝΑΤ02 

κα\ τοΐσΒέ γ* οΐκοις εκΒίκως ττροσωφεΧεΙν, 

ΑΠΟΛΛΩΝ 

φίΧου ^^αρ άνΒρός συμφοραΐς βαρύνομαι, 

ΘΑΝΑΤ02 

καΐ νοσφιεΐς με τούΒε Βευτερου νεκρού ; 

ΑΠΟΛΛΩΝ 

αλλ' ούδ' εκείνον ττρός βίαν σ' άφειΧόμην. 

ΘΑΝΑΤ02 

7Γώ9 ούν ύττερ ^ής εστί κού κάτω χθονος ; 
4θ6 ΑΙ,ΟΕδΤΙδ 

Ρπ€8ΐ; οΓ ί1ΐ6 (ΐ€α(1_, Λνΐιο οοπιοδ ίο Ιιαίο Ηεΐ' (ΙοΛνη 
Το Ηίκίεβ' Ιιαίΐδ — \\'€11 Ηαΐΐι Ιιε Ιίορί Ιιίδ Ιίπιβ, 
νν&ίοίππίτ ΐΗίδ ίΐίΐ^, λνΙκίΓοοη δΐιε ηεοοίδ Γηυδί άΐβ. 

ΟΕΛΤΙΙ 

Ηίΐ, Ιΐιου ίΐί Ιΐιε ραΐαοε ! \νΐ11: ηοΐ πι^ΐίε γοογπ, 

Ρ1ΐ06ΐ)υ5? — Ιΐιου \νΓ68ΐ65ΐ Ιίιβ η^Ηΐ γοΐ α^πίπ : 
ΊΊιου Γϋπιονε^Ι Ιΐιε 1αηάπιαι•1<5 οί όοάδ οί" ΟΙοοιή, 30 

Αποί Ιΐιοα ηι&ΐίοδί ΙΙιείΓ 1ιοιιοαΓ3 ναΐη. 
Οΐ(1 Ιΐπδ ηοΐ δαίίΐοε Ιΐιεε, ίο ΙΙηναΗ: Ιΐΐίΐΐ: (Ιοοηι 

Οί" ΑίΙπΊοΙυδ, λνΙκΊΐ, α11 1)}' Ιΐιγ οαηιπη<^ ί)ε|τϋΐΐ€(1 
νν€Γ6 Ιΐΐ6 Γ&165, Ιΐιαΐ ϋιοα ηο\ν ηιυδί: 1)6 ΛνίΐΓάίη^ Ιΐιο 
•ννίίβ 
λνΐΐΐι ίΗίηε Ιιαηά ιΠΕοΙβ τυαςίν ΐΗε Ι30λν8ΐηη§ Ιο 
8ΐ;Γαΐη_, 
ΤΗουσΗ δΐιε ρΐεθ^βά ΗβΓ ίΓοιη (Ιεαίΐι ίο ΐ'εάεειη Λνϋΐι 
1ΐ6Γ ΗΓβ 

ΗβΓ ΙοΓίΙ, — δΗβ^ Ρείΐαδ' ο1ιί1(1 ? 

ΑΡΟΙ.Ι.Ο 

ΓεαΓ ηοί : ίαίΐ' λνοι-άδ αηά ίαδίίοβ εινβ λνΐΐΐι ηιε. 

ΟΕΑΤΗ 

^υδΐ^^^ λνϊΐΗ Ιΐιεε ! — λνΐι&ΐ: η€6(1εΐ1ι ίΐιβη ίΐιε 1)0\ν ? 

ΑΡΟΙ>Ι.Ο 

Τΐιΐδ ? — 'ΐΐδ ιη^ ΛνοηΙ ίο \)&Άν ϋ ενεηηοΓβ. 40 

ΌΕΑΤΗ 

Υ^Ά, &ηά ίο ίΐί(1 }Όη Ιιουδβ ίη 1α\νΐ6δδ λνίδβ. 

ΑΡΟΙ.Ι.Ο 

Μίηβ Ιιεαί'ί ίδ Ιιεαν}- ίοΓ ιην Γπεικί'δ ΐΏίδοΙιαηοβ. 

ΟΕΑΤΗ 

\νΐιαί^ \νί1ί ίΐιοιι \νΓ6δί ίΐΌΐη ιηε ίΐιίδ δεοοηά οοΓρδε ? 

ΑΡΟίΕΟ 

Ναγ, ηοί ίΗαί οίΙιεΓ (Ιΐά Ι ίαΐ^ε 1)γ ίοΓοε. 

ΟΕΑΤΗ 

Νοί ? — \ν1ΐ}' οη β&ΓΐΙι ίΐιεη ? — Λνΐι^ ηοί υπάεΓ^Γουηθ ? 

407 ΑΛΚΗ^ΤΙ^ 

ΑΠΟΛΛΛΝ 

Βάμαρτ άμβίψας, ην συ νυν ηκβίζ μετά, 

ΘΑΝΑΤ02 

κάττάξομαί γε νβρτβραν ύττο χθόνα, 

ΑΠΟΛΑΠΝ 

"Κάβων ϊθ^' ου ^αρ οΙΒ^ αν βΐ ττείσαίμί σε. 

ΘΑΝΑΤ02 

κτβίνειν 7* δζ^ αν γ^ρτ) ; τούτο <^αρ τ€τά<γμ€θα. 

ΑΠΟΑΑΏΝ 

50 ουκ, άΧ\α τοΐ<ζ μί\\ουσυ θάνατον €μβα\€Ϊν. 

ΘΑΝΑΤ02 

€%ω \6<γον 8η καΐ ττροθυμίαν σβθεν. 

ΑΠΟΛΑΠΝ 

βστ ουν ΟΊτως 'ΆΧκηστίς είς 'γήρα^ μοΧοί ; 

ΘΑΝΑΤ02 

ουκ βστι,' τίμαΐ<ζ κάμβ τερττεσθαι 86κ€ί, 

ΑΠΟΛΑΠΝ 

οΰτοι ττΧβον γ' αν ή μίαν ψνχην \άβοΐζ, 

ΘΑΝΑΤ02 

νέων φθινόντων μείζον άρνυμαι ^βρα^, 

ΑΠΟΛΑΠΝ 

καν Ύραΰς οΧηται, ττΧουσίως ταφήσεται, 

ΘΑΝΑΤ02 

ττρος των ίγ^όντων, ΦοΙββ, τον νόμον τίθης. 

ΑΠΟΛΑΠΝ 

ττώς είττας ; αλλ' η καϊ σοψος ΧεΧηθας ων ; 

ΘΑΝΑΤ02 

ωνοΐντ αν 01)9 ττάρβστί <γηραίθύς θανβΐν. 

ΑΠΟΛΑΠΝ 

60 οΰκουν Βοκεΐ σοι την^ε μοι δούναι χάριν ; 

ΘΑΝΑΤ02 

ού Βήτ• εττίστασαι 8ε τους εμοΰς τρόπους, 
4θδ ΑΓ,ΟΕδΤΙδ 

ΑΡΟΙ.Ι.Ο 

δ1ΐ€ Λνίΐδ Ιπ5 Γαηδοηη, δΐιβ ίοι* Λνΐιοιη Ιΐιοιι οοπιβδ!;. 

ΠΕΑΤΗ 

Υίΐα, αηά \νΊ\\ Ιιαίε 1ι6γ άααρ Ιίοηεαίΐι ίΐιε εαΓίΙι. 

ΑΡΟΙ.ίΟ 

Ταΐνο Ιΐ6Γ αη(1 §ο : Ι ί;Γθ\ν Ι δΐιαίΐ ηοΐ 1)€η(1 ί1ΐ06 — 

ΟΕΛΤΗ 

Το δίαγ Ιΐΐ€ νίϋΐΐιη ά\ι& ? — ηιίηε οίΠαε Ιΐιίδ. 

ΛΙ'ΟΙΧΟ 

Ναγ, 1)ΐιΙ ίο δηιίίε \νΐ1;1ι (Ι^ηΐΐι Ιΐιβ ήρα ίοΓ (ΙεαίΗ. 50 

ΟΕΛΤΗ 

Ι ^Γίΐδρ ΐΗΐηε αΐ'^υιηεηΐ; — αηά ίΐιΐηε εαι-ηίίδΙηεδΒ ! 

ΑΡΟΙ.Ι.Ο 

Αηά τη&γ ΑΙοβδΙίδ ηενβΓ δ€6 οΜ α§6 ? 

ΌΕΑΤΗ 

ΝενβΓ : — δΙιουΜ Ι ηοΐ Ιονε ηιίηε Ιιοηοαί'δ ίοο ? 

ΑΡΟΙ.ΕΟ 

'Τϊδ δοοη ΟΓ ΙίΐΙε, — Ιΐιου οαηδΐ Ι^υΙ ΐαΐνο οηε ΙΐΓο. 

ΟΕΛΤΗ 

Υεΐ ηιίη6 Ιΐιβ ^οοάΙίβΓ ρΐ'ϊζε Λνΐιβη (1ΐ6 Ιΐιβ νοαη^. 

ΑΡΟΙ.Ι.Ο 

Τΐιου^ΐι δΐιε άίβ ο\ά, τίοΐι οΙ)δβ(|υΪ€δ δΐίΐΐ 3.Γ6 Ιΐιίηβ. 

Ι ΟΕΑΤΗ 

1^0, ΡΗοεΙΰΐΐδ ηιαίνίη^ Ιαλνδ ίο δΐιΐεΐά ίΗε ποίι ! 

ΑΡ0Ι.Ι.0 

Ι Ηολν δα}''δί ίΐιοα ?^ί1ιου ε δορΗίδί υηα\ναΓ6δ ! 

ΠΕΑΤΗ 

ννοαίά Λνεαίίΐι ηοί 1ηΐ}' ίΐιβ 1)θοη οι (ίνίη^ οΐά ? 

ΑΡΟΙ.Ι.Ο 

δο ίΐιεη ίΐιοα λνίΐί ηοί οι-^ηί ίΚίδ §Γαο6 ίο ηιβ ? 00 

ΟΕΑΤΗ 

Να}' δυΐΈΐ^ — (Ιοδί ηοί 1αιο\ν' ηι^ "ννοηίεά \νΕ}• ? νοί. IV. 409 ΑΛΚΗ^ΤΙ^ 

ΑΠΟΛΛΠΝ 

€χθρού<ζ γε θνητοΐς και θεοΐ^ στυφού μίνου<ξ, 

ΘΑΝΑΤ02 

ουκ αν Γύναιο Ίτάντ βχβιν α μη σε δεΓ. 

ΑΠΟΛΑΠΝ 

η μην συ ττανσει καίττερ ώμος ων ά^αν 
τοΐος Φερητος είσι ττρος Βόμονς άνηρ, 
Έύρυσθέως ττεμψαντος ϊιτττείον μετά 
όχημα ®ρτ]κης εκ τοττων Βυσγ^είμερων, 
09 δ^ ξενωθείς τοΐσΒ' εν ^ Ατμητου Βόμοίς 
βία γυναίκα τ7]ν^ε σ εξαιρησεται. 
70 κούθ^ η Ίταρ ημών σοι ηενησεται χάρις 

Βράσεις θ' ομοίως ταΰτ, άττεχθησεο τ εμοί. 

ΘΑΝΑΤ02 

ΤΓολλ' αν σύ Χεξας ούΒεν αν ττΧεον Χάβοις. 
η δ' οΰν <γυνη κάτεισιν εΙς " ΑίΒου Βομονς. 
στείχω δ' εττ' αυτήν, ώς κατάρζωμαι ζιφεΐ' 
ιερός >γαρ ούτος των κατά. χθονος θεών 
ότου τόδ' ε<γχος κράτος ά^νίστ) τρίχα, 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ α 

τι τΓοθ' ησυχία ττρόσθεν μεΧάθρων ; 
τί σεσί<γ7]ταί Βόμος "ΆΒμητου ; 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ β' 
αΧΧ* ούδβ φί\ων ττεΧας ούΒείς, 
80 οστίς αν εϊττοί ττότερον φθίμενην 

βασίΧείαν χρη ττενθεΐν, ή ζώσ' 
ετί φώς Χεύσσει ΐΙεΧίου τοΒε τταΐς 
"ΑΧκηστις, εμοΙ ττάσί τ αρίστη 
Βόξασα ^υνη 
ττόσιν εΙς αύτης ^ε^ενήσθαί-' 

4ΙΟ » ΑΙ^ΟΕδΤΙδ ΑΡΟΙΧΟ 

ΗίΐΙ&Γυ1 Ιο ιηοΓίαΙδ Ιΐπ8^ αικί Ιοαίΐιού οΓ Οο(ΐ8. 

ΟΕΛΤΗ 

ΑΠ ϋιίη§5 1)6^οηά Ιΐι^ π§1ιΐ5 Ιΐιου οαηδί; ηοΐ Ηίΐνο. 

ΑΡΟΙ.Ι.Ο 

δαΓβΙγ ΐΗοα δΐιαίί^ ΓοΓί^βαπ, Ιΐιοιίί^^ΐι ι•αί;1ιΐ€55 ΐΗου, 

δο Γπί^ΐιΐγ α Γηαη Ιο ΡΙιοΓΟδ' Ιιαίΐδ δΐιαίΐ οοιηο, 

δβηΐ: οΓ ϊΙαΓγδίΗευδ ΓογΙΗ, ΙΙιο οοαΓδΟΓ-ο^Γ 

Κγοιιι Λνίη{;€Γ-(1ι•6αΓ^ Ι&ηάδ οί ΤΙιγ&οο ίο 1)πη^. 

Ουεδί-λνείοοπιεά ίη Αάηιείαδ' ρ&ΐαοβ 1ι6Γ6, 

Βγ ίθΓ€6 }Όη Λνοηιαη δΐιαίΐ Ιιβ ΛνΓβδί ίΓΟΓπ ΐΗεε. 

Υβα, ϋιοιι οί ιηε δΗαΙί Ιιανβ ηο ΐΗ&ηΙ^ ίοΓ ΐΗΐδ, 70 

Αηά γ&ί δΗαΙΙ άο ΐί, απά δΐιαίΐ Ιιανβ ηιΐηβ Ιι&Ιβ. 

ΪΕχϋ ΑΡΟΙ.Ι.Ο. 

ΟΕΛΤΗ *- 

Ταΐΐί οη, ΙαΙΙί οη : ηο ρνοήΐ δΐι&ΐΐ ΐΐιου Λνίη. 
ΤΗίδ \νοηι&η άοΛνη Ιο Ηαοΐεδ' Ιΐϋΐΐδ δΐιαίΐ ραδδ. 
ΡοΓ 1ΐ€ΐ• Ι §ο : ιηγ ίΛνοΓά δΐιαίΐ δ6α1 1ΐ€ΐ• οαΓδ : 
ΡοΓ οοηδ€θΓ3.1;€(1 ίο Ιΐιβ ΝείΙιοΓ Οοάδ 
Ιδ 6ν6Γ^ Ηεαά -ννΐιοδε ΙιαίΓ Ιΐιίδ δ\νοΓ(1 ΙιαίΗ δΗοΓπ. 

[Εχίί ΟΕΛΤΗ. 

ΕηΙβΓ ΟΗοκυδ^ άίνϊάίησ ίο ήξΗί αηά Ιεβ, 60 ΐΗαΙ Ιΐιε εβο- 
ϋοηε αηεϊνβΓ οηβ αηοΐΐιετ ύίΐ ύΐ6^ ηηιΐβ αί Ι. 112. 

ΗΛίΓ-ΟΉΟΚυδ 1 

\νΐιαΙ ΐΏβαηείΗ Ιΐπδ Ηυδίι αίΓοπί οί Ιΐιε Ηϋΐΐ ? 
Τ1ΐ6 Ηοιηο οί Αάηιείιΐδ, λνΐι^ νοίοείεδδ α11 ? 

ΗΛΙ,Γ-ΟΗΟηυδ 2 

Νο ίηβηίΐ οί ΐΗβ Ηουδε Λνΐιο δΐιουΐά δρεαίί οί ϊΐδ ρΐίίτΐιΐ 
Ιδ ηί^ίι, Λνΐιο δΐιουΐά 1)ί(1 Ιΐιαί Λνε Γ&ίδβ Ιΐιε 1ί€6η 80 

ΡοΓ ίΗε ά^Ά,ά, ΟΓ δΙιοαΜ ίεΐΐ υδ Ιΐιαί ^εί οη ΐΐιβ Ιΐ^Κί 
ΑΙοβδΙίδ 1οο1ί€ΐ1ι, αηά ΙίνεΐΗ ΐΗε ^α€^η, 
ΤΗε άαυσΙιίβΓ οί ΡθΗαδ, ηοΐ^ΐεδί, Ι Λνεεη — 

Υεα, ίη α11 ηιεη'δ δί^ΐιΐ: 
Μοδΐ Ιεαΐ ίο ίΐ6Γ ΙοΓά οίαΐΐ \νίν€δ Ιιαίΐι δΐιβ 1)6€η. 

411 ΑΛΚΗ5ΤΙ5 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ ο' 

κ\νει τί9 η στενα^μον ή στρ. α 

'χειρων κτύττον κατά στεγας 
Ύ) ηόον ώ<ζ Ίτ €77 ραμμένων ; 
ου μαν ούΒβ ης άμφιττόΧων 
90 στατίζβται άμφΐ ττύΧας. 

€1 ^αρ μβτακύμίος άτας, 
ώ ΐΐαίάν, φανείης. 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ β' 

ου τάν φθιμένης γ' βσιώπων, 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ α' 
νίκνς η8η. 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ β^ 

ού δ?) φρουρός γ' εξ οϊκων, 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ α 

πόθεν ; ουκ αυχ^ώ. τι σε θαρσυνει ; 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ β' 

ττωζ αν ερημον τάφον "ΑΒμητος 
κείνης αν εττραξε <γυναίκός ; 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ α' 

100 ττυΧων ττάροιθε δ' ουκ ορώ άντ. α 

ττη'γαΐον ώς νομίζεται 
γ^ερνιβ* εττΐ φθίτών ττύΧαις, 
"χαίτη τ οΰτις εττΐ ττροθύροίς 
τομαΐος, α 8η νεκύων 
ττενθει ττίτνεί' ου νεοΧαία 
Βουττεΐ χεΙρ ^γυναικών. 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ β' 

κα\ μην τόΒε κύρων ήμαρ — 

4Τ2 ι ΑΙ,ΟΕδΤΙδ 

ΗΑίΓ-εΗΟΚυβ 1 

Ογ ΗοΛΓΟδΙ Ιΐιοα Γηοιιπιΐηίτ ογ δΐ^Ηϊπ^ (.9/γ. 1) 

Ογ ΙίΟΗϋηπ; οί Ιιηηθδ, 
Ογ Ιΐιε ^^';ι^1 οί Ι^^Γοηνοί! οηοδ ουΚτγΐη^ ? 
Νο 1ΐΛη(1ΐΏ.αί(Ι δίαηάδ 

Αϊ: Ιΐΐ€ ραΐίΐοβ-^αίε. [1)ίΓά %ίη^ 90 

Ο ΗεαΙοΓ, Λρρθ.ΐΓ ίοΓ ίΐιβ ά}'ίη^, ίίρρεαΓ αδ α ϋη^ΐιΐ: 
'Τλνίχί; ί1ΐ6 δυΓ§6δ οί ίαίβ ! 
ΗΑΐ,Γ-οποκυδ 2 
δΗβ Ιίνθδ ! — Λν€Γ6 δ1ΐ€ άοίΐά, Ιΐιε}• Ιιαά Γίΐίδεά Ιΐιο Ιίβοη. 

ΗΑΐ,Γ-οΗοηυδ 1 
Να}•_, Ά οοΓρδβ ίδ ά\\ ΐΐι&ί Λναδ οηοβ ο. ψΐ€βη. 

ΙΙΛΙ,Γ-ΟΗΟΗυδ 2 

ΒιιΙ ηοΐ ίοΓίΙι οί ίΐιβ (ΙοοΓδ ίδ ίΗε άβ&ΐΗ-ίι-αίη ^οηβ. 

ΗΑΙ,Γ-ΟΗΟΚυδ 1 

\νΐΐ6ηο6 οοηιείΐι ίΐιΐηε Ιιορε, λνΐιΐοΐι Ι 1)θΕ5ΐ ηοί πιΐηβ 
ΟΛνη ? 

ΗΑΐ,Γ-ΟΗοηυδ 2 
λΥουΜ Ιΐΐ6 Κΐπ§ Λνίίΐιουΐ ροηιρ οί ρΓΟΟβδδίοη Ηανβ 
^^^1ά6(^ Ιΐιβ §ΓΕν6 Ιΐιβ ροδδβδδίοη 

Οί 5θ ά^ΆΥ, οί δο ίαίΐΐιίαΐ αη οηβ ? 

ΗΑΙ,Γ-ΟΗΟΚυδ 1 

{ΑηΙ. 1) 
ΝοΓ Ιΐΐ€ οαρ ίη Ιΐιε ^ίΐίβΛν&γ αρρ6&ΐ'6ΐ:1ι, 

Γγοιιί ίΐιε δρπη§ ίΐιαΐ ΐΐιε^ 1)6&γ 
Το Ιΐΐ6 §ϋΐ6 ΐΐιαΐ ροΠυΙίοη ίεαΓείΗ, 100 

ΝοΓ Ιΐΐ6 δ6ν6Γ6ά ΙιαίΓ 

Ιη Ιΐΐ6 ροΓοΙι ίοΓ Ιΐιε ά^αά, 
^V11^^}1 Ιΐιε ηιοιίΓπβι• ίη Ι^ίΐΐεΐ'ηεδδ δ1ΐ6αΓ6ΐ1ι, ηβίΙΙιβΓ 
1[)6αΐίη§ οί Ηαηάδ οηβ 1ΐ€ίΐι•6ΐ;1ι 
Οη πιαίάεη' δ 1ΐ6Βά. 

ΗΑΙ,Γ-ΟΗΟΚυδ 2 

Υεί; δΠΓθΙ^ ίδ ΐΐιίδ ΐΐιε αρροίηΐεά άαγ — 

4^3 ΑΛΚΗ2Τ12 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ α! 

Τί. τοο αυΌα<ζ ; 

■ ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ &' 

Φ ΧΡν ^Φ^ μο\€Ϊν κατά ^αί,ας, 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ α 

€^ίγ€9 ψνχης, €^ίγε9 δε φρένων, 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ β' 

γ^ρη των αηαθων ^ιακναιομΑνων 
110 Ίτενθα,ν όστις 

"χ^ρηστος αττ αρχ^ης νβνόμίσται. 

ΧΟΡ02 

αλλ' ουδβ ναυκΧηρίαν στ ρ, β 

βσθ^ οτΓΟί τις αϊας 
στείΧας, ή Κυκίας 
βϊτ €7γΙ τας άννΒρονς 
*Αμμωνίά^ας βΒρας 
Ευστάνον τταράλνσαι 
ψυχάν μόρος <^αρ άττότομος 
120 ττΧάθβί' θέων δ' ειτ εσχάραις 

ουκ εχω εττΐ τίνα 
μηΧοθύταν ττορευθώ. 

μόνος δ' αν, εΐ φως τόδ* ην άντ, β 

ομμασιν Βε^ορκως 
Φοίβου τταΐς, ΊτροΧίττονσ 
ηΧθεν ε8ρας σκότιους 
"Λ^δα τ€ ττύΧας' 
414 ΑΙ.0Ε5ΤΙ5 

ΗΑΙ,Γ-ΟΗΟίΐυδ 1 

Α1ι ! ΛνΗαΙ λνίΐΐ; 1;1ιοιι 5η ^ ? 

ΗΛΙ.Γ-0ΗΟΙΙΙ•5 2 

\νΐιοΓ€οη οί ΗβΓ (Ιοοιη δΐιε Γηυδί; ρΛ55 Ιο Ιΐιε ΙοΓηΙ). 

ΗΑΙ.Γ-€ΗΟΗυ3 1 

\νΐΐΗ Ά 1<€οη ραη^'δ δπίΕΗ; Ιιαδί Ιΐιοα δίαΐ^ΐ^ού ιηΐηο 
ΙιεαπΙ;. 

ΗΑΙ,Γ-εΗΟΗυδ 2 

Ιί 15 Γηβεΐ:, \ν1ΐ6η ΐΗε ^οοά ίΐΓβ &5 ίΙοΛνβΓδ ρΐυοίίβά 

ΤΙι&Ι ΐη δΟΓΓΟλν'δ §1οοιη 110 

δΗοαΙά Ιΐΐ6 ΙίΓβαδΙ οΓ ΐΗε οΐά ΐτΐεά ΓΓίεηά Ιιεινε ραΗ;. 

ΟΗΟκυδ 
Τϊιου^ΐι ^6 νονη§6 αΐΐ δβαδ, (.*?/γ. 2) 

Υβ 5Ηβ11 Ιίσΐιΐ; οη ηο Ι^πάδ, 
ΝοΓ οη Γ,^οία'δ Ιεαδ, 
ΝοΓ Αιηπιοηΐαη δΒπάδ, 
ννΐιεηοβ τεάεπιρϋοη δΐιηΐΐ οογω6 ίοΓ ΐΐιε λντείοΐι €:(!_, ογ 
Ιοοδίησ οί ϋβαΐΐι'δ άτ^αά Ι^αηάδ. 

ϋοοΓπ'δ οΗ&δηι Ιι&Γά Ι^ν 

Υαλνηδ ίηΐΐιοιηΐεδδ-άβερ. 
λνΗαΐ αναΐΐεΐΐι Ιο οτγ 120 

Το ΐΗε Οοάδ, ογ Ιο Ιιοαρ 
ΊΤιείΓ ηΗίΐΓδ λνϊ1:1ι οο5>1:1ν οΐ^ΐαΐίοηδ, Ιο ρΐβαθ λνίίΐι ΐΗε 
5ΐαυ§Ηΐ€Γ οί δΗεερ ? 

ΑΙί^ οηο6 ΐΗβΓβ Λναδ οηβ ! — (Αη(. 2) 

\ν6Γ6 Ιΐίβ'δ Ιί^Ηΐ; ίη ΐΗε β}•€5 
Οί ΡΙιΟίίΒυδ'δ δοη^ 

Τΐιεη οαΓ (Ι^γΗπ^ ιηί^ΐιί; πδβ 
Γγογπ Ιΐΐ6 ΐΏΕηδΐοηδ οί άίΐΓίνΠβδδ^ ίΙιΐΌυ^Η ροΓίηΙδ οί 
Ηαάοδ ΓϋΐυΓη ίο ο\ιτ δΐίϊοδ ; 

415 ΑΛΚΗ3ΤΙ3 

Εμαθ6ντα<! '^αρ ανίατη, 
ττρίν αυτόν βΓλβ ΒιόβοΧον 
ττΧήκτρον 7Γυρο<; κβραυνίου' 
νυν δε τίν βτι βίου 
130 βΧττίΒα ττροσ^βχωμαί ; 

ττάντα <γαρ ηΒη τετέΧβσται βασιΧβνσι, 
ττάντων Ββ θβων βττϊ βωμοΐς 
αίμόρραντοί θυσίαι ττΧηρείς, 
ούδ' €στί κακών άκος ουΒεν, 

αλλ* τ^δ' οτταΒών εκ Βόμων τΐζ βρχεταί 
Βακρυρροοΰσα' τίνα τύγην ακουσομαι ; 
ΎΓ^νθείν μεν, βϊ τι Ββσττοταίσν τυ'^'χ^άνεί, 
συηηνωστόν εΐ δ' ετ εστίν εμψυχ^ο^; >γυνη 
140 εϊτ οΰν οΧωΧεν εΙΒεναι βουΧοίμεθ^ αν. 

ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ 

καΐ ζώσαν είττεΐν καΐ θανοΰσαν εστί, σοί, 

ΧΟΡ02 

καΐ 7Γω9 αν αύτος κατθάνοι τε και βΧεττοί ; 

ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ 

ήΒη 'π-ρονωττής εστί καΐ '^Ιτυγορρα'^εΙ» 

Χ0Ρ02 
ώ τΧήμον, οϊας οίος ών άμαρτάνεί,ς. 

ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ 

οΰττω τοδ' οΙΒε Βεσττότης, ττρΙν αν ττάθτ). 

Χ0Ρ02 

€λ7Γΐ9 μεν ουκετ εστί σωζεσθαι βίον ; 

ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ 

ητείΓρωμενη 'γαρ ήμερα βιάζεται,, 
4ΐ6 ΑΙ^ΟΕδΤΙδ 

ΓοΓ Ηο Γίΐί56(1 υρ ίΐιε άβαά, 

Εγο ίίαδΗεά Γγοπί ΐΗε 1ΐ6»νβη, 
Γγοπί Ζειίδ' Ηαικί δρβίΐ, 
ΊΊιαΙ: \)ο\ί οί ί;1ΐ6 Ιονίη. 
Βυί ηολν λνΐιαί Γϋΐηαίποΐΐι ίο λναίΐ Γογ ? — λ\'Ιιαΐ; Ιιορε οι 

1ΐ6Γ Ιΐίε 18 ^ΐνβη ? 130 

Νο δαοηβοβ ιηοΓε 

υηΓ6η(ΐ6Γ6(1 Γ€Γηίΐϊηεί;Η ; 
Νο Οοά, Βαί; Ιΐιε §ογ6 

Γγοιπ 1ιΐ5 αΙίΕΓδ άολνη-πιίηείΐι ; 
Υ&ί Ηε&Ηη^ ίδ ηοπ6 ίοΓ οπγ ίΐΐδ^ ηβϋΐιετ ΒλΙιώ ΙΗβΙ 
ίΐιβ δρίηΐ: δυδί;Λίη6ΐ:1ι. 

[ΕηίβΓ ΗΑΝΟΜΑΙΟ. 

Βυΐ; ΗΐΙΙιεΓ οοηιείΐι οί ΐΗε Ιιηηάηιαΐάδ οηε, 

λΥβερΐη^ ΐΐιβ λνΐιϊΐε. λνΐι&Ι: ϋοΐΐησδ δΙκιΠ Ι Ηθ^γΡ 

ΓοΓ α11 αίϋΐοϋοηδ ί\Λ&ϊ \}€ύύ\ ΐΗν ΙοΓάδ 

λΥβΙ! ηΐ3,}'δΙ ΐΗου ^πενε ; ί)αΙ ίί ϊΐιγ Ιαάγ Ηνβδ 

Ογ ενεη ηο\ν Ηαΐΐι ρ&δδβά^ ίαίη Λνουΐά \\'6 Ιντιολν. ΗΟ 

ΗΑΝΟΜΑΙΟ 

δ1ΐ6 ΙΐνεΐΗ, αηά ίδ άεαά : Ιΰοίΐι ηιαγδί: Ιΐιοιι 5Άγ. 

αΗοηυδ 
Αγ 50 ! — Ιιολν δΗοαΙά ΐ1ΐ6 δαηιε 1)6 άβαά αηά Ηνβ ? 

ΗΑΝΟΜΑΙΟ 

Ενεη ηοΛν δΗε άΐΌορείΗ, §α5ρΐη§ ουΐ ΗεΓ ΗΓε. 

€Η0Κυδ 

Ο δΪΓίο1ί6η 1νίη§ — ΗοΛν ηοΐ^ΐε β. (^υββη ίΗοιι Ιοδβδΐ: ! 

ΗΑΝΟΜΑΙΟ 

Ηΐδ άερΐΗ οί" Ιοδδ Ηε ΙαιοΛνδ ηοί 6Γ6 ίί οοιηβ. 

ΟΗΟΚϋδ 

Αηά Ηορε — ϊδ ηο Ιιορε Ιείΐ ΗβΓ ϋίε Ιο δανβ ? 

ΗΑΝΟΜΑΙΟ 

Νοηε — ίοΓ ΐΐιε άβ-γ ίΌΓεάοοηιεά οοηδίΓαίηείΗ ΗεΓ. 

417 αλκη:ετπ 

Χ0Ρ02 

ονκουν 67γ' αυττ) ττράσσβται τα ιτρόσφορα ; 

ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ 

κόσμος γ' βτοιμος, ω σφβ σννθάψβί ττόσΐζ, 
ΧΟΡ02 
150 ϊστω νυν βνκΧβιίς γβ κατθανουμενη 

'^ννή τ αρίστη των νφ* ηΧίω μακρω, 

ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ 

ττώς δ' ουκ αρίστη ; τις δ' βναντίώσβται ; 
τι 'χ^ρη '^ενεσθαι την νττβρβββΧημβνην 
^γυναίκα ; ττώς δ αν μαΧλον βνΒείξαίτό τις 
ττόσι,ν ττροτίμωσ η θεΧουσ υττβρθανβΐν ; 
καΐ ταύτα μεν δ^ ιτάσ βιτίσταταί ττόΧίς' 
α δ' €ν Βόμοίς ε^ρασβ θανμάσβΰ κΧύων. 
βΤΓβΙ 'γαρ ησθβθ^ ημίραν την κυρίαν 
ήκονσαν, νΒασι ττοταμίοίς Χβυκον χρόα 

100 βΧονσατ, βκ δ' βΧονσα κεΒρίνων Βόμων 

εσθητα κόσμον τ ευτΓρεττως ησκήσατο» 
καΐ στάσα ττρόσθεν 'Κστίας κατηύξατο' 
ΒεστΓΟίν, β^γω <^αρ έρχομαι κατά χθονός^ 
ητανύστατόν σε ττροσττίτνονσ αΐτησομαί^ 
τεκν ορφανενσαο τάμα, καΙ τω μεν φίΧην 
σύζενξον άΧοχον, τη δε <^ενναΙον ττόσυν. 
μηΚ ώσττερ αυτών ή τεκούσ άττόΧΧυμαι 
θανεΐν αώρους παΐΒας, αλλ* εύΒαίμονας 
εν γ^ ττατρωα τερττνον εκττΧήσαί βίον, 

170 Ίτάντας δε βωμούς οι κατ ^ΑΒμητου Βόμους 

ττροσηΧθε κάξεστεψε καΐ ττροσηύξατο, 
ΤΓτόρθων άτΓοσχίζουσα μυρσίνης φόβην, 
άκΧαυστος άστενακτος, ούΒε τούττιον 
κακόν μεθίστη χρωτός εύειΒη φύσιν. 
κάττειτα θάΧαμον είσττεσοΰσα καΐ Χεχος, 

4ΐδ Α1.0ΕδΊΊ5 

ΟΗοηυδ 
Αγ6 η11 ϋιίη^δ ιηοβΐ;, Ιΐιοη, Ι)^!!!^ (1οη6 Γογ ΐΊεΓ? 

ΗΑΝΟΜΛΙΟ 

ΓΜΟΙίυ» 
Ι^εΙ 1ΐ€Γ 1)6 511Γ6 ϊΐΐαΐ ^ΙοίΊΟυδ 8ΐΐ6 (3ί68 150 

Αηά ηοΙ)ΐ€5ΐ; Γλγ οΓ λνοπιεπ 'ηβίΐΐΐι ΐΐιε δΐιη. 

ΗΑ\Ι)ΜΛΙΟ 

ΝοΙ)ΐ65ί; ? — 1ιο\ν ηοί? — Λνίκιΐ: Ιοη^υε Λνίΐΐ θαΓβ ζαιη- 

ννΐι&ί ιηαδί: Ιΐιβ Λνοηιαη 1)6 λνΐιο })αδ86ΐΗ 1ΐ6ΐ•? 

Ηο\ν οουΐά α Λνΐίε ^ΐνβ Ιιοηουι• ίο 1ι6Γ 1ογ(1 

ΜθΓ6 ίΐιαη ]3γ γί^Ιάΐη^ ]ι6γ Ιο ά[& Γογ Ιιϊηι ? 

Αηά ΐΗίδ — γ^α, αΐΐ 11)6 οΊΙγ ΙίπολνεΐΗ ίΐιίδ ; 

Βυί ΛνΗ&Ι: ΛνΐΐΗίη δΗε άΐά, Υι^άτ ΐΗου, &ηθ πιαΓ\ ο1. 

ΡοΓ Λνΐιεη δ1ΐ6 ΙνπεΛν ίΐιαΐ: ίΐιε αρροΐπίού άαγ 

\ν&5 οοΓηε, ίη πνεΓ-λναΙοΓ 1ι6γ Λνΐηίε δίνΐη 

51ΐ6 1)αΐΐΊ6(1, αηά Γιόιπ ΐΗε θ6(1?ΐΓ-ο1ΐ6δΐ5 Ιοοίί ίΌιΊΐι 160 

νεδΙυΓβ 3Π(ί ^6^ν615^ &η(1 θεοΐ^εά Η6Γ ^Ιοηοιίδΐγ, 

Αηά 1)6ΓθΓ6 λ^δΐ^'δ αΙΐΛΓ δίοοά^ αηά ρΓ&νεά : 

'^ Ρυ66η^ ίοΓ Ι ραδδ Ι^επεαίΗ Ιΐιε 6&Γΐ1ι, Ι ί&ΙΙ 

ΒείοΓε 11166 ηολν_, αηά η6ν6ΓηιθΓ6^ απά ργ3.γ : — 

Ββ πιοί;1ΐ6Γ ίο ιη^ ΟΓρΙι&ηδ : ιηαίε Λνΐίΐι Ιπιη 

Α Ιονϊησ ΛνίΓ6, Λνϋΐι 1ι6γ ά ώο\>]& Ιιαδίχαπά. 

ΝοΓ^ αδ ΐΙιείΓ ΠΊοΐΙιεί' άϊεΐΐι^ δο ηιαγ Ιΐΐ6}', 

Μ^ ο1ιϊ1(ΐΓ6η, (ϋ6 υηΐίηιείν^ 1)υ1: Λνΐίΐι Λν6α1 

Ιη 11ί6 Ηοηΐ6-1&ηά β11 ιιρ ά Ιίΐο οίΐΰΐίδδ." 

Το βΐΐ 1116 αΙίΕΓδ ΐΙίΓουσΙι Αάηιείαδ' ΙιαΙΙδ [ρΓα}'6θ, 170 

δΗ6 Λν6η1;^ Λνϊΐΐι ΛνΓ6α11ΐδ δ1ΐ6 Ιιαησ Ιΐΐ6ηι, αηά δΐιβ 

Ρΐυοίίίησ ίΐιβ ΛνΙιϋε 1:1ΐ6 1;Γ6δδ6δ οι ϊΐλβ ηίλτίΐε, 

Τ63Γΐ6δδ, υηδίί^ΐιίη^, αηά 1:1ΐ6 ΐπιπιΐηεηΐ: ήιΐβ 

01ιαη§6ά ηοΐ ΐ1ΐ6 Ιονεΐ^ ΓΟδβ-ΐΐηί οΓ 1ΐ6ΐ• ο1ΐ66ΐ<. 

Τ1ΐ6η ίο Η6Γ 1)0Λν6Γ 5ΐΐ6 Γυδίιβά^ ί6ΐ1 οη ΐ1ΐ6 1)6ά ; 

419 ΑΛΚΗ^Τα 

ενταύθα ^η ^Βάκρνσε καΐ λβγβί- ταδβ• 
ω Χέκτρον, βνθα τταρθβνβί βΧνσ εγώ 
κορβνματ έκ τοΰΒ^ άν^ρό<;, ου θν^σκω ττίρι, 
χαΐρ' ου ^αρ βχθαίρω σ' άττώΧβσας Βε με 

180 μόνην ιτροΒοΰναυ γα/3 σ οκνοΰσα καΐ Ίτόσιν 

θνΎ)σκω. σε δ' αΧλη τί<; ^υνη κεκτησεται, 
σώφρων μεν ουκ αν μαΧλον, εύτυ•χ^η<ζ δ' ίσω?. 
κυνεΐ δε ττροσττίτνουσα, ττάν δε Βεμνιον 
οφθαΧμοτεΎΚτω Βεύεταί ττΧημμυρίΒί. 
εττεί δε ττοΧΧών Βακρύων εΐ'χεν κόρον» 
Φ στεί'χεί ιτρονωττη<^ εκττεσοΰσα Βεμνίων, 
καΐ ΤΓοΧΧα θαΧάμων εξιοΰσ εττεστράφη 
κάρριψεν αυτήν αΰθίς εΙς κοίτην ττάΧυν, 
ΊταΐΒες δε ττεττΧων μητρός εξηρτημενοι 

190 εκΧαων ή δε Χαμβάνουσ ες ά^κάΧας 

ησττάζετ άΧΧοτ άΧΧον, ως θανουμένη, 
Ίτάντες δ' εκΧαιον οίκεται κατά, στεγα9 
ΒεστΓΟίναν οίκτείροντες. η δε Βεξιάν 
ττρούτείν εκάστφ, κοΰτυς ην οΰτω κακός 
ον ου τΓροσεΐττε καΐ ττροσερρηθη ττάΧιν. 
τοίαύτ εν οϊκοις εστίν ^ ΑΒμητου κακά. 
καΐ κατθανών τ αν ώΧετ\ εκφυ'^ών δ' εγευ 
τοσούτον αλ'^ος, ου ττοτ ου ΧεΧΎ)σεται. 

Χ0Ρ02 

η τΓον στενάζει τοισΙΒ' "ΑΒμητος κακοΐς, 
200 εσθΧης γυναικός ει στερηθηναί σφε -χρή ; 

ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ 

κΧαίεί γ* άκοιτιν εν γ^εροΐν φίΧην εγων, 
καΐ μη ττροΒοΰναί Χίσσεται, τάμηχανα 
ζητών φθίνει <γάρ καΐ μαραίνεται νόσω, 
Ίταρειμενη δε, χειρός άθΧιον βάρος, 
όμως δε καίττερ σμικρόν εμιτνεονσ βτι 

420 Α1.αΕ8ΤΙδ 

Αηθ ΙΙιβΓβ, Ο ΐΗεΓβ δΐιβ %νο))1;, από! ΐΐηΐδ 5ΐΐ6 δροαίνδ : 

" Ο ουιιοΐι, Λνίκτουπ Ι Ιοοδοίΐ Ιΐιβ η^;^^^3^η ζοηο 

ΓοΓ Ιΐιίδ ηιηη, (ογ λνΐιοδβ δαί^ΰ Ι άΊ& Ιο-ίΙ;ΐ}•, 

Γαι-ελνεΐΐ : Ι ΙιλΙθ Ιΐιββ ηοϊ. Με Ηαδί Ιΐιοα δΐ^ίη, 

Με οηΐ^ : Ιοίΐι Ιο ίηϋ Ιΐιβε αικί ηιγ 1ογ(1 180 

Ι άΐε ; 1)ΐι1; ίΐιεβ ϋποΙΙιβΓ 1)ΐΊίΐ6 δΐιαίΐ ο\νη, 

Νοί; ηιοΓΟ ίπιε-ΗοίΐτΙεί! ; ΙιαρρΐβΓ ρβΓοΙιαηοβ." 

ΤΙιεη ίίΐΠδ 1;1ι6Γ€οιι, αηά 1ίί5.^6δ : α11 Ιΐιε 1)^(1 

Ιδ Λναΐ€Γ6(ί ΛνΐΐΗ ίΐιε Ηοοά οί ηιείΐίη^ ε^εδ. 

Βυί Ιιανΐπί^ λνερί: ΙιεΓ βΠ οί ηΐΛη}' ΙοαΓδ^ 

ΟΓοορίη^ δΐιε ίτοείΐΊ, Γεείϊη^ Γγοιπ ίΐιε οουοΗ ; 

Υεί οί\, Ά5 ίονίΙ\ Ιΐιε 1)0ΛνεΓ δΐιε ρ^δδεά, ΓεΙαΓποθ, 

Αη^1 Ηυη^ ΙιεΓδεΙί* ασ^ΐη ιιροη ΐΗε Ιίεθ. 

Απίΐ Ιΐιε 1)αΙ)ε5^ οϋη^τίησ ίο ΙΙιεΪΓ ηιοϊΐιετ'δ ΓθΙ)ε3, 

Χν'ει-ε Λνεερίη^ ; αηά δΐιε οΐ&δρεά ΐΗείΏ ίιι Ιιογ 

αι-ηΐδ, 190 

Γοηοΐΐΐπσ ηολν ΐΐιΐδ^ ηολν Ιΐιαί, ίΐδ οπε (ΙεαίΗ-άοοιπεά. 
Αηά &\\ Ιΐιε δεΓναηΙδ 'ηεϋΐΐι ϋιε Γοοί" ΛνεΓε λνεερΐπ^, 
ΡΐΙνίηίτ ΙΙιεΪΓ Ιαάν. Βαΐ Ιο εποΐι δΐιε δίΓείεΙιεά 
ΗεΓ ΓΪσΙιί Ηαηά ΓογϊΗ ; &ηά ηοηε ΐΗεΓε Λναδ 50 

ηιεΛΠ 
Το ΛνΗοπΊ δΐιε δραΐίΐε ηοΐ αηοΐ τεοείνεά Γορ1}'. 
δαοΐι αι-ε Ιΐιε ΐΠδ Αάηιείαδ' Ιιοηιε λνίίΐιίη. 
ΝοΛν, Ιιαά 1ιε άίεά, Ηε Ηίΐά εηάείΐ ; 1)υΙ, ίη 'δοαρΐη^^ 
Ηε Ιίεαί'δ ά ρ^ίη ΐΐιαΐ; 1ιε δΐιαίΐ ηε'εΓ £θΓ§εί;. 

ΟΗΟκυδ 
Όοΐΐι ηυΐ Αάηιείιαδ ^ΐΌαη Γογ ΐΠίδ αίΏΐοΐίοη 
Οί* δΐιοΐι Ά ηοΙ)1ε Λνΐίε Ιο 1)ε ΙίεΓείΐ ? 200 

ΗΛΝΟΜΑΙΟ 

Αν, λνεερδ, &η(1 οΐαδρδ Ιιίδ (ΙεαΓ οηε ίη Ιιίδ αηηδ, 
Αηά ρι•ίΐ}'δ, " ΡοΓδίΐΙ^ε ηιε ηοΐ Ι " — Εδίνΐη^ ΐΗε Λν]ΐ)1ε 
Τΐιε ΐιηροδδΐΙ)1ε, ίοΓ δΐίΐΐ δΐιε Λναηεδ &ηά ΛναδΙεδ, 
Όι-οορΐησ 1ΐ6Γ Ιΐίΐπίΐ, Ά ηιίδεΓν-Ι^αι-άεηείΙ Λνεί^ΙιΙ ; 
ΒυΙ γ^Ι, ίΐΙΙίεΐί; Ιιαράΐ^ ΙίΓεαίΙιίησ δΐΐΐΐ, 

421 ΑΛΚΗ2ΤΙ5 

βλβψαί ττρος αυ<^α<ζ βούΧβταί τας ήΧίου, 
ώς ούττοτ αύθις, άΧλα νυν ττανύστατον 
[ακτίνα κύκΚον θ' ηΧίον ιτροσόψβταί.^ 
αλλ' βΊμί καΐ σην άγγβλω τταρονσίαν 
210 ου ^άρ τί ττάντες ευ φρονοϋσι κοφάνοίς, 

ωστ εν κακ,οίσνν ευμενεΐ'ζ τταρεσταναί. 
συ δ* βΐ τταΧαιοζ Ββσττόταί^; βμοΐς φίΧος, 

Χ0Ρ02 ο' 
Ιω Ζβΰ, τις αν ττα ττόρος κακών 
^ίνοιτο καΐ Χύσις τύχας α ττάρεστί κοι,ράνοίς; 

Χ0Ρ02 β' 
βξβίσί τις ; ή τβμω τρίχα, 
καϊ μβΧανα στοΧμον ττίπΧων 
άμφίβαΧώμβθ' η8η ; 

Χ0Ρ02 ύ' 
ΒήΧα μίν, φίΧοί, Βήλά γ*, αλλ* 6μω^ 
θβοΐσι,ν βύχώμβσθα' θεών 
'γαρ ^ύναμις μεγίστη. 

Χ0Ρ02 δ' 
220 ώναξ ΐίαιάν, 

εξευρε μηγανάν τιν ^Α^μητφ κακών» 

Χ0Ρ02 6' 
ητόριζβ Ζη ττόριζβ' καΐ ττάρος ^αρ 
τώδ' εφεϋρβς τοΰτο,^ καϊ νυν 
Χυτηρίος €κ θανάτου γεζ/οΟ, 
φονιον δ' άττότταυσον" ΑιΕαν, 

^ Ηβηηαηη : {ογ Μ88. τοΟδ* (φ(υρί$, καϊ ι^Ζν. 
422 Α1.0Ε8ΤΙδ 

'Γο ίΐΐθ 5υη'8 ΤΆγ5 Γαΐη Λνοιιΐίΐ δΐιβ ΙΐΓΐ 1)6γ ο}'63, 

Αδ ηονοΓίΏΟΓβ, 1)111 ίοΓ Ιΐΐ6 Ιίΐδί; Ιίπιο ηο\ν 

Οεδίΐπϋίΐ Ιο δ€6 ί1ΐ€ δΐιη'δ Ιί^αιη αικί Ιιΐδ ογΙ). 

ΗαΙ Ι \νϊ11 <το αηά ηΐίΐ1ί6 1;1ΐ}' ρΓΟδοηοβ 1<:ηολνη : 

ΡοΓ Ίίδ ηοί; αΐΐ Ιΐιαΐ Ιονβ δο λνεΐΐ ΙΙιείΓ Ιίΐη^δ 210 

Αδ ίο Βίίϊηά \)γ Ιΐιβηι, ϊη αίϋίοΐίοπδ 1ο}'ίΐ1. 

Βυί ίΐ'οηι οίοΜ τηγ ΙοΓοΙδ ΛνβΓβ Ιονοοΐ οί Ιΐιεβ. [^ΕιϊΙ. 

[Νίηβ Ίηεηώεη' ο/ ΐΗβ αποηυδ οΗαηΙ χηεαβ^ήνβίι/ : — 
ΟΗοηυδ 1 

Ο Ζουδ, ίοΓ ουι• ΙοΓίΙδ ίδ ΙΙιβΓβ ηαυ^ΐιί; Ι3υ1 
άοδραΪΓ ? 
Νο ραΐΐι ΐΙίΓοα^Ιι ΐΗο Ιαη^ΐε οί ενΐΐδ, ηο 1οοδΐη§ οί 

αΐΐϋΐηδ Ιΐιαΐ; Ιι&νβ Ι^ουηά Ιΐιειη ? 
ΟΗοκυδ 2 

Νο 1ΐ(3ίιι<;δ ? — ΓβιτιαίηβΙΐι 1)υ1: Γβηίΐίη^ οί" ΗαΐΓ, 
Αικί Ιΐιβ δίΓίοΙί^η οηεδ Ιυπιεά ίο ϊ\\α ΙοιηΙί Λνίϋι ΐΐιβ 

<^απη6ηΐδ οί" δοπΌλν &Γουιΐ(1 ΐΗ^ιη ? 
ΟΗοκυδ 3 

Ενοη δο — βνοη δο ! γαί υρΗΓΐ Λνε ΐη ρΥΆγβτ 
ΟϋΓ 1ιαη(1δ Ιο ί1ΐ6 Οθ(1δ, ίοΓ ΐΐιαΐ ρολνβΓ Γγοιπ Ιΐΐ€ άα}'δ 

6ν6ΓΐίΐδΙΐιι§ Ιιαίΐι ΟΓΟΛνηβά ΐΐιεπι. 

ΟΗΟΚϋδ 4 

Ο Ηε&ΙεΓ-Ιίίπ^, 220 

Γίπά ΐΗου ίοΓ Αοίηιείυδ ίΐιβ 1)ίΐ1ιη οί Γβΐίεί^ ίοΓ Ιΐιε 
ο'ίΐρΐΐνο άεΙΐνεΐΈηοε ! 

ΟΗοηυδ 5 
νοαοΐΐδαίε ϋ, νουοίΐδίΐίε ϋ, ίοΓ Ιιεί'βΐοίοΓβ 
Ηε5ϊ Ιΐιοα ίουηά ουί α Λνα}• ; 6ν€;ΐι ηο\ν οηοβ 

ιηοΓβ 
ί*1υο1ί \)3.α\ί ουί' 1)6ΐον^(1 Γγοπί Ηαάβδ' (Ιοογ, 
δΐηΐνβ άολνη ϋεαίΗ'δ Ιιαηά Γ6ά-Γ€6ΐίϊη§ \νί11ι 

§0Γ€ ! 423 ΑΛΚΗ^Τα 

Χ0Ρ02 ς-' 
ΊΓαιταί φβν, ττατταΐ φβΰ' Ιω Ιώ, 
ω τταΐ Φβρητος, οΓ βττρα- 
ξας Βάμαρτος σας στβρβίς, 

Χ0Ρ02 Γ 
αρ' άξια και σφαλάς τάδβ, 
καΐ ιτΧίον ή βρόχ^ω Ζίρην 
230 ούρανίω ττβλασσαί ; 

Χ0Ρ02 -η' 
τ αν ^αρ ου φίΧαν άΧλα φιΧτάταν 
^γυναίκα κατθανοΰσαν είν 
άματί τωδ' βττόψβι. 

Χ0Ρ02 θ' 

ίοον ίύου, 

ηΚ εκ Βόμων 8η και ττόσις ττορβνεταΐ» 

Χ0Ρ02 

βοασον ω, στβναξον, ω Φεραία 
'χθών, ταν άρίσταν 
ηνναΐκα μαραινομεναν νόσφ 
κατά γας 'χβόνιον ιταρ "ΑιΒαν. 
οντΓΟτβ φησω ιγάμον ευφραίνειν 
ητΧεον ή Χνττεΐν, τοις τε ττάροιθεν 
240 τεκμαιρόμενος καΐ τάσΕε τύχας 

Χενσσων βασιΧεως, όστις άριστης; 
άττΧακων άΧόχον τ^σδ' άβίωτον 
τον εττειτα χρόνον βιοτεύσβι, 
424 ΑΙ,αΕδΤΙδ 

οΗοκυ3 6 
λνοβ'δ πΐ€ ! λνοε'δ ιηε Ι — \^1 ΐΗβ Λ\Ό6-(3ίΓ§€ ^ί"^ • 
ΑΗ, δοίοη οι Ρ1ΐ6Γ€8, &1η5 ίοΓ ί\\γ \οί, ΓοΓ Ιονε'δ Ιοη^ 
δβνεΓΗποβ ! 

οΗοηυδ 7 
ΓοΓ δυοΗ ίΗίη^δ οη Ιιίδ δλνοΓά ηιΐίτΗΐ α ιηαη ηοΐ Γ&11, 
Ογ ΙίπίΙ υρ Ιιίδ ίΙίΓΟΗί; ίη ΐΐιε ηοοδΰ Ί;\\•ΐχί ΐΗθ Ιιεανεη 

&η(1 Ιΐΐ6 β8ίτΙ\\ 1\\Άΐ ^υίν6Γ6ΐΗ ? 230 

€ΗΟΚυ8 8 

ΓοΓ Ηίδ άβίΐΓ οηε — πΆγ, ϋυΐ Ηίδ άε&Γβδί; οί &11 
δΗ»11 1ΐ6 566 οη ΐΗΐδ ά^γ \γϊη§ άί^αά, Λνΐιΐΐβ Ηογ δρίπί 
\)γ ί,είΐιβ δ1ιίν6ΐ•6ΐ;Η. 

ΟΗοιιυδ 9 
Ο Ιοοίί ! — Ιοοΐ^ ^οπάβΓ, ΛνΙιβΓβ ίοτΟι οίΊΙιε Η&11 
δ1ΐ6 ϋοιηβΐΐι, &ηά 1ΐ6 3.1 1ι6γ δίάθ λνΐιοδβ Ιίίε \)γ ΗεΓ 
Ιίίβ δ1ΐ6 (ΙεΙίνεΓβΙΙι. 

ΟΗοκυδ, υΝίΤΕο 
Οτγ, Σ,Άηά ΡΙιβΓ&εαη, δΐιηΐΐ Ιΐιβ 1<€6η 1 

Εΐίΐ υρ ίΥιγ νοίοε ίο Λναΐΐ Ιΐιν Ι^εδϊ 

Τ1ΐ6Γ6 άγίη§, αηά ϊϊιγ (^υεβηΐΐβδί 
δ1ο\ν λναδίίη^ Ιο Ιΐιε Οαΐ6δ ϋηδεεη ! 

Τθΐΐ Γη6 ηοΐ Ιΐιίδ^ Ιΐιαί; Λν€(11οο1ί 1)ηη§δ 
Το ΐΗεπι ΐΗίΐΐ Λνεά ιπογο 1)1ΐδδ ϊΗειι λνοε 
Ι Ιοοίί 1)αο1ί ίο ίΗε 1οη^-Ε§;ο : 240 

Ι ιηυδβ οη ίΗβδβ υηΐιαρρίεδί ίΐιίη^δ. 

1.0, 1ΐ6Γ6 Ά Ιίίη^ — Ηε ίοΓίεΐίείΙι 

ΤΗε ίΓυεδί Ηε&Γί, ίΐιε ποί)1ε5ί λνΐΓε ; 

Αη(1 ΛνΗαί δΐΐίΐΐΐ Ι^ε Η6ηο6ίοι•ί1ι Ηίδ ΙΐΓβ ? 
Α άαΓί^εηεά ά3.γ, 3, 1ίνΐη§ άεαίΐι. 

425 ΑΛΚΗ^Τα ΑΛΚΗ2ΤΙ2 
"Αλίβ καί φάος άμβρα^, στρ. α 

ονράνιαί τ€ Βΐναί νεφβΧας Βρομαίον. 

ΑΔΜΗΤ02 

ορα σβ κάμβ, Βνο κακώ^ 'πεττρα'^ότα^, 
ου^βν θβούς Βράσαντας άνθ' ότου θανεί. 

ΑΛΚΗ2ΤΙ2 

^αίά Τ6 καΐ μβΚάθρων στεηαι αντ, α 

ννμφίΒίοί τε κοίται ττατρίας ΊωΧκοΰ* 

ΑΔΜΗΤ02 

250 βτταίρβ σαντήν, ω τάλαινα, μη ττροΒως• 

\ίσσον δε τους κρατούνται οίκτείραι θεούς, 

ΑΛΚΗ2ΤΙ2 

ορω ΒίκωτΓον 6ρώ σκάφος [εν Χίμνα], στρ, β 

νεκύων δε ττορθμευς 

ε)(ων 'χερ εττΐ κοντώ Χάρωζ/ 

μ η 8η καΧεΐ' τι μέΧΧεις ; 

ε'ττε/γου• συ κατείρ^ει,ς, 

τάδε τοί με σττερχόμενος ταγυνβί, 

ΑΔΜΗΤ02 

οϊμοί, τηκράν <γε τήνΒε μοι ναυκΧηρίαν 
εΧεξας. ώ ΒύσΒαιμον, οΙα ττάσχ^ομεν. 

ΑΛΚΗ2ΤΙ2 

αγε^ μ α<γ6ί με τις — ούχ οράς ; — άντ. β 

260 νεκύων ε^ αύΧαν 

ύτΓ οφρύσι κυαναυ<γ€σι 

420 ΑΙ,αΕδΤΙδ 

ΕηΙετ ΙβνιαΙβ αίίβηάαηίχ χηρροΓίϊηβ αι.0Ε8ΤΙ3, αοαοτηραηίβά 
ό^ ΑΠΜΕτυβ αηά ^Η1I.^ιι^:Ν. 

ΑΙ.εΕδΤΙ8 

Ο διιη, £ΐηά Ιΐΐ6 θα}''5 άε&Γ \\φ\,, {8ίΓ. 1) 

Αη(1 )'€ οίουάδ ΐΗτου-^^Ιι Ιΐιβ ννΗεεΙΐη^ Ηεανοη ίη ΐΗβ 
Γαοβ ενβΓίαεΙΐη^ ^Υ^^^ ! 

ΑΌΜΕΤυβ 

Ηβ δβεΐΗ Ιΐΐ€6 αηά ιηε, Ιλνο δίποΐνεη οηβδ, 
ννΊήοΙι λνΐΌΐι^Ιιΐ; ιΗε Οοάδ ηο \νΓοη§, ίΐιαΐ Ιΐιοα δΐιουΐάδί; 
άίβ. 

ΑΙ.ΟΕ8ΤΙ3 

Ο Είΐηθ, Ο δίαΐεΐ^ Ηεί^Ηΐ {Αη^. 1) 

Οί ιηϊηε Ηαΐΐδ, αηά τηγ 1)Π(1α1 οουοΗ ίη Ιοίοοδ τηγ 
ίαΐΗβΓίαηίΙ Ι^ίη^ ! 

ΑΌΜΕΤυβ 

υρΗΛ Ιΐιεβ, Ηαρίβδδ Ιονε, ΓοΓδαΙίβ ιηβ ηοΐ, 250 

Αηά ρΓα^ ίΐιε ιηΐσΐιί^ Οοάδ ίη Γαίΐι Χ,ο \,\ιτη. 

ΑΙ.0ΕδΤΙ3 

(«Γ. 2) 

Ι 566 ΐΗε ΐ30Εί; "ν^'ίΐΐι Ι]ΐ6 οαΓδ ΐ;\\τη-5Λ\'66ρίη^, 

Αηά, Ηίδ Ηαηά οη ΐ1ΐ€ ροΐβ αδ ίη Ηαδΐε α}•6 Ι^βερίησ, 
ΟΙιαΓοη Ιΐιβ ΓβΓητηαη οαΐΐεΐ:}!, '- \\Ίι&ί; Ηο, \νϊ1ί; Ιΐιου 

1ΐη§6Γ αηά 1ίη§6Γ ? 
ΗαδΙεη, — 'ϋδ ΐΗοιι άοδί άεΐα)^ πιο ! " Ηβ οηοίΗ \ν1ΐΗ 

1)βο1ίοηίη§ βη§6Γ. 

ΑΟΜΕΤϋδ 

ΑΗ Π16 ! α ΙϋΙΙεΓ ΐ&ττγ\ησ ΐ1π5 ΐΗοπ ηαπιεδί; 1 
Ο 6νί1-δίαΓΓ6ά, ΛνΗαΙ; Λνοεδ εηάυιε \ν6 ηοΛν Ι 

ΑΙ,αΕδΤΙδ 

{Αηί. 2) 
Οηε Ιιαίεΐΐι ηιβ — Ιιαίεΐΐι πΐ6 Ηεηοε ίο Ιΐιε ηιαηδίοη 
Οί ί1ΐ6 άεαά ! — άοδί ΐΐιοιι ηιαΓί^ ηοΐ ΐΗε άαιΊίΙίη^ 

βχραηδΐοη 260 

427 ΑΛΚΗ2ΤΙ2 

βΧβττων ΤΓΤβρωτος "ΑίΒας, 

τι ρβξεις ; μ^θβ^. οΧαν 

οΒον ά δβίλαίοτάτα ιτροβαίνω, 

ΑΔΜΗΤ02 

οικτραν φίΧοισίν, βκ δε των μάλίστ βμοί 
καΐ τταίσίν, οΐς Βη ττβνθος βν κοινω τόΒε. 

ΑΛΚΗ2ΤΙ2 
μέθβτε μεθβτβ μ ήΒη. εττωι 

κΧίνατ , ου σθβνω ττοσίν 
πΧησίον 'ΆίΒας' 

σκοτία δ' εττ' οσσοι,ς νυζ έφερττει, 
270 τέκνα Τ6κν\ ούκβτί Βη 

ουκίτί μάτηρ σφων εστίν. 

γ^αίροντες, ω τέκνα, το δε φάος ορωτον, 

ΑΔΜΗΤ02 
οϊμοί' τόδ' ετΓος• Χυττρον άκονω 
καΐ 7Γαντο<; βμοί θανάτου μείζον, 
μη 7Γρ6<ζ σε θεών τΧζς με ΤΓροΒοΰναι, 
μη Ίτρος τταίΒων ους ορφανιείς, 
αλλ' άνα, τόΧμα' 
, σου ^αρ φθίμενη<; ούκετ αν εϊην 
εν σοΙ δ' εσμεν και ζην και μή' 
σην Ύαρ φίΧίαν σεβόμεσθα. 

ΑΛΚΗ2ΤΙ2 
280 "ΑΒμηθ\ όρας 'γαρ τάμα ττρά'^μαθ^ •ώς ε'χ^εί^ 

Χεζαί θέΧω σου ττρϊν θανείν α βούΧομαι. 
εγώ σε ττρεσβεύουσα κάντί της εμής 
ψυχ7]ς καταστ7^σασα φως τόδ' είσοράν, 
θνΎ]σκω, Ίταρόν μοι μη θανείν ύττερ σέθεν, 
άλλ' άνΒρα τε σχείν %εσσαΧών ον ηθβΧον, 
καΐ Βώμα ναίεον οΧβων τυραννίΒι, 
428 ΑΙ,ΟΕδΤΙδ 

ΟΓΐΗβ ρΐηίοηΒ ο( Ηαθ€<3, Ιΐιε 1)1ηζ6 οΓΗΐδ ε^βδ 'ηεαίΐι 

ΙΙιείΓ οανβΓηδ οαΙ-ί^ΙίΐΓΪπίτ ? 
\νΐιαί; ννουΐοΐδΐ: ΐΗοα ? — ϋϋΠαικΙ ιπβ ! — Ιη αη^υίδΐι αικί 

ραΐη \}γ Λνΐιαΐ; ραΐΐι αηι 1 Γαιϊη^ ! 

ΑΟΜΕΤυδ 

\νο€Γυ1 Ιο ίΐιβιη ί]\αϊ Ιονβ ίΐιεε : ιηοδί; ίο ιηβ 
Αηά ϊο 1;Ιΐ}' 1)αΙ)€δ, δα(1 δ1ι&Γ6Γδ ΐη ΐΗίδ ^ΓΪεΓ. 

ΑΙΧΕδΤΙδ 

Ι^^ί 1)β — Ιεί πιβ δίηΐί Ι^αοΐί ϊο ΓβδΙ ιτιβ : (^Εροάβ) 
ΤΙΐ6Γ6 ίδ ηο δίΓΘΠ^Ιι Ιείΐ ίπ πί^ ίεβί. 
Ηποΐβδ ΐδ ηο,Άτ, ίΐηά Ιΐΐ6 ηΐ^ΐιί: 
Ιδ (ΐΛΓΐ<€ηίη§ άολνη οη Γη}' δί^Ηί. 
ϋΕΐ-Ηπ^δ, ί&Γ€\ν6ΐ1 : οη Ιΐιε 1ΐ§1ιί; 270 

Ιλπ^ ΠΊαγ γ^ Ιοοίί : — Ι Ιιανε Ι^ΐβδδβά }'β 
ΕΓβ ^ουΓ ιηο11ΐ6Γ Ιο ηοίΐιίη^βδδ Ηοβί. 

ΑΠΜΕΤυδ 

Α1ι ιηε ! ίοΓ Ιΐιγ Λνοι-ά Γαδ1ΐ6ΐ1ι ΙίίΙίβΓηεδδ ο'βΓ πιο, 

ΒϋίβΓηεδδ ραδδΐπ§ ίΐιβ αη^υΐδίι οί" οίεαίΐι ! 
ΡοΓδαΙίβ ιηβ ηοί ηολν, Ι)}^ Ιΐιο Οοάδ Ι ΐιηρΙοΓε Ιΐιεβ. 

Β^ Ιΐιβ 1)ίΐΙ)6δ Ιΐιοα λνΐΐΐ οΓρΙι&η^ Ο }'Ϊ6Μ ηοΐ; ΧΜγ 
1)τ^ΆΧ\\ ! 
Ινοοΐ^ υρ, 1)6 ο£ ο1ι€6γ : ίί" ίΗοπ άϊεδί, 1)6ίΌΓ6 ιηβ 

Ιδ ηοΐΐιίη^ηβδδ. Εΐνίπ^, λν6 &}'€ Ιίνε ίΗίηε, 

Αηά Λνε (ϋε ίη ΐ1ΐ}' άεαίΐι ; ίοΓ οαΓ ΗεΕί-ΐδ &γ6 8 δΙίΓΐηβ 
\νΐΐ6ΐ•€•ϊη ίοΓ Ιΐι^ Ιονβ ρΕ5δίη§ λνοΐ'ά Λνβ αάοΓβ ΐΗεε ! 

ΑΙ,ΟΕδΤΙδ 

Αάιηεΐαδ, — ίοτ ΐΗου δββδί; α11 ιηγ ρΙί^Ηΐ^ — 280 

Ραΐη \νου1(1 Ι δρεαίί πιίηε ΗεαΓΐ'δ λνϊδίι 6Γ6 Ι άΐβ. 

Ι, Ηοηουΐ'ϊη^ ίΗεε^ αηά δβΐΐίησ ίΐι^ε ϊη ρΐαοβ 

ΒείοΓβ πιίηε οΛνη δουΐ δΐΐΐΐ ίο δ66 ΐΐιΐδ ϋ^Ιι^ί 

Αηι άγΐη^ί υηοοηδίΓαΐηοά ίο (3ί6 ίοΓ Ιΐιεβ. 

Ι πιί§Ηΐ Ηανβ \\•6(1 \ν1ια1: ηιαη Τΐιεδδαϋαη 

Ι Λνουΐά, Ηανε άλνεΐΐ λνεαΗΙι-ΟΓΟλνιιβά ίη ρΓΐηοβΙ^ Ηαΐΐδ ; 

429 ΑΛΚΗ2ΤΙ5 

ουκ ηθέΧησα ζην άτΓοσττασθβΐσά σον 
συν ΊταισΙν ορφανοΐσιν ούδ* βφεισάμην 
ήβης βχονσα Βώρ\ εν οΙ<ζ βτερττόμην. 

290 καίτοι σ 6 φνσα<ζ χή τεκοΰσα ττροΰΒοσαν, 

καλώς μβν αντοΐς κατθανεΐν ηκον βίου, 
καΧώς δβ σώσαί τταΓδα κεύκΧβώς θανείν, 
μονός ^αρ αντοΐς ησθα, κούτις βλττίς ην 
σου κατΘανοντος αΧλα φυτύσβίν τίκνα. 
καηω τ αν βζων καΐ συ τον Χοιττον 'χρόνον, 
κούκ αν μονωθείς σης Βάμαρτος εστενες 
καΐ τταΐΒας ώρφάνευες. αλλά ταύτα μεν 
Θεών τις εξειτραξεν ώσθ* οΰτως εγειν. 
εΐεν συ νυν μοι τωζ^δ' άττόμνησαι 'χ^άριν 

300 αΐτήσομαι ηάρ σ άξίαν μεν οΰττοτε' 

ψυχής <γαρ ούΒεν εστί τιμιώτερον 
δίκαια δ*, ώς φήσευς σύ' τούσΒε ^αρ φιλεΐς 
ούχ ήσσον ή 'γώ τταιΒας, εϊττερ ευ φρονεΐς' 
τούτους άνάσχου Βεσττότας εμών Βόμων, 
καΐ μή ^ιψίμης τοΐσΒε μητρυιαν τέκνοις, 
ήτις κακίων ουσ εμού <γυνη φθόνω 
τοις σοΐσί κάμοΐς τταισΐ χείρα ττροσβαΧεΐ. 
μή Βήτα Βράστ}ς ταύτα γ*, αιτούμαι σ εγώ. 
έχθρα <γαρ ή ^ττίούσα μητρυια τέκνοις 

310 τοις 7Γρ6σθ\ εχίΒνης ούΒεν ήττιωτερα. 

καΐ τταΐς μεν άρσην ττατερ έχει ττύρηον μεηαν^ 
ον καΐ ττροσεΐττε και ττροσερρήθη τταΧιν 
συ Β\ ώ τεκνον μοι, ττώς κορευθήσει καΧώς ; 
Ίτοίας τυχούσα συζύγου τω σω ττατρί ; 
μή σοι τιν αίσχραν ττροσβαΧούσα κΧηΒόνα 
ήβης εν ακμή σους Βιαφθείρτ) γάμους, 
ου γα/9 σε μητηρ ούτε νυμφεύσει ττοτε 
οΰτ εν τόκοι,σι τοΐσι σοΐσι θαρσυνεΐ 

430 ΑΙΟΕδΤΙδ 

ΥβΙ \νου1(3 ηοΐ Ιΐνε οη, Ιογπ &\νΆγ Γιόιώ Ιΐΐ€β, 

\νϋ1ι οΓρΙΐίΐηοοΙ ^Η^1^1^^η : ΛνΗ^ΓϋίοΓο 5ρ;ΐΓβ(1 Ι ηοί: 

Τ1ΐ€ ίτίΓΐδ οίγουΐΐι δϋΐΐ ητίπε, ΛνΙιειχΊη Ι ^ο}•^(1. 

Υ^ϊ δΐιο ΐΗίΐΙ: \)Άτο, Ιιε ΐΗίΐΙ \^^μ;Άΐ, Γογ50ο1< Ιΐιεβ, 290 

Τΐιου^ΐι ίαΪΓ ίοι* θβΗΐΙι ΐΙιβίΓ Ιΐιηο οί Ηίε \να5 οοιηε, 

Υεα, ί'αΐΓ, Ιο δανβ ΙΙιοϊγ δοη αικί (Ιίε Γβηο\νηο(1. 

ΤΙιεΪΓ οηΐγ οηε Λνει-ί: ΐΐιου : ηο Ηορο ΙΙιεΓε \\•α3 

Το ^βΐ Ιΐιεηι δοηδ 11ΐ€Γ€αΓΐ€Γ, Ιι&άδΐ; ΐΐιοα (Ιίοά. 

δο Ηαά Ι Ηνεθ, αηά ΐΐιοα, Ιο αϊί^τ θίΐ^δ : 

ΤΗου ΛνεΗ; ηοΐ: §Γ0Ληίη<τ, οί 1:1ί>' Λνίίε Ι^εΐΈανβθ, 

Τΐιν οΐπΐάτεπ ΐΏοΐΙιει-Ιεδδ. Ηο\νΙ)€ϋ: ίΗίδ 

δοιηε Οοά Ιιαίΐι 1)Γου§Ηΐ ίο ραδδ : ίί Λνίΐδ ίο 1)6. 

δο 1)6 α. Κ6ΐΏοηιΙ)6Γ ίΗοιι ΛνΙΐΛΐ ΐΗέΐηΙί ΐδ (Ιαβ 

ΡοΓ Ιΐιίδ, Ι η6ν6Γ οαη αδίν ίυΐΐ Γε^αίΙπΙ ; 300 

ΓοΓ πίΐυ^ΐΊΐ 1Η6Γ6 ίδ τηοΓ6 ρΓ6θΐουδ ΐΗ»η 11ί6 1ΐί*6, — 
Αηά ^αδ1:1^ άαβ ; ίοΓ ΐΗβδβ Ι\\γ 1)ίΐ1)6δ ίΐιοιι Ιονεδί 
Νο Ι6δ5 ίΗαη Ι, ίί Ιΐιαί Ιΐιίηβ ΗεαΗ; 1)6 η^Ηΐ;. 

δαίΪ6Γ ΐΗαΙ: Ιΐιεγ Η&ν6 ΙοΓάδΙιίρ ίη ιηίηε Ηοιηβ : 
\ν6(1 ηοί 3. δίβρώιπιβ Ιο δΐιρρίαηΐ: ουΓ 1)ίΐΙ)6δ, 
\νΐιοδ6 1ΐ63ΐ•1: δΙι^Π Ιεΐΐ }ΐ6ΐ• δΐιε ίδ πο ΑΙοεδΙίδ, 
λΥΗοδβ ]6ίΐ1ουδ ΙΐΕπά δίκιΐΐ διηίΐε ίΗειη, Ιΐιίηε Άηά 

1ΏΪη6. 

ϋο ηοΐ. άΗ, άο ηοΐ ΐΐιΐδ — Ι ρΓίΐγ ίΐιβε, Ι ! 

ΓοΓ ΐΐιε ηελν δίεράαιηε Ιι&ΙείΙι δίϋΐ ΐΗε 1)αΙ)6δ 

Οί 1ΐ6Γ ΙΙι&Ι'δ §οη6 \νίΐ1ι ηΐ0Γ6 ΐΗ^η νΐρβΓ-νεηοιη. 310 

Τ1ΐ6 1)0^ — Ιιΐδ ί&ί1ΐ6Γ ίδ Ιιΐδ ΙολνβΓ οί δϊΓεη^Η 

Το Λνΐιοιη ίο δρεαίί, οί λνΗοηι Ιο Λνίη τερίγ ; 

Βϋί; Ο ιηγ οΐιίΐά, λνΐιαί σίΓΐΗοοά ΛνίΠ 1)6 ίΐιίηβ ? 

Το ί1ΐ66 λ^'ΐι&ί \νου1(1 δ1ΐ6 1)6, ΐΐιγ ίαΐ1ΐ6Γ'δ }Όΐί:6-ιηΕί6 ? 

\\ΤΊίΐί ίί •ν\'ί1:Κ ί11 Γ6ροΓΐ: δΐιε δΐηίΓθ1ΐ6(1 ίΐι^ ηατη^, 

Αηά ίη ϊΥιγ γοαίΗ'δ βθΛν6Γ πι&γγ6ι1 ίΗγ ηι&ΓΠίΐσε- 

1ιορ6δ ? 
ΡοΓ Ιΐΐ66 ΐΐιν ηΊθί1ΐ6Γ η6'6Γ δΗαΙΙ (ΐ6θ1<: ίοΓ 1)Π(1α1, 
ΝοΓ 1ΐ6αΓί6η ΐΐιεε ίη ίΓ&ναίΙ, Ο πιγ ςΐιίΐά, 

431 ΑΛΚΗ2ΤΙ2 

τταρουσ , ϊν ούΒεν μητρός ενμενεστερον. 
320 Βεΐ ^αρ θανβΐν μβ' καϊ τόδ' ουκ €9 αύρων 
ονΒ^ €19 τρίτην μοί μηνός ερχβταΐ κακόν, 
άλλ' αύτίκ εν τοις μηκετ ουσυ Χέζομαι, 
'χαίροντες ευφραίνοισθε' καϊ σοΙ μεν, ττόσι, 
^νναΐκ άρίστην εστί κομττάσαι Χαβεΐν, 
νμΐν Βε, τταΐΒες, μητρός εκττεφνκεναι. 

ΧΟΡ05 

Θάρσεί' ττρο τούτον ^αρ Χε'^ειν ούχ άζομαΐ' 
Βράσει ταδ', εϊττερ μη φρενών άμαρτάνει. 

ΑΔΜΗΤ02 

εσται τάΒ^ εσται, μη τρβσης- εττεί σ βγω 
κοΧ ζώσαν είχον καϊ θανονσ εμη <γννη 

330 μόνη κεκΧησει, κούτις άντϊ σου ττοτε 

τόνΒ' άνΒρα νύμφη θεσσαΧϊς ιτροσφθε'^ξεται. 
ουκ εστίν οΰτο)ς ούτε ττατρός ευγενούς 
ούτ εΙΒος άΧΧως εκπρεττεστάτη 'γυνη, 
αΧις Βε τταίΒων, τώνΒ^ ονησιν εύγ^ομαι 
θεοΐς ^ενέσθαί' σου ^αρ ουκ ώνημεθα, 
οϊσω Βε ττενθος ουκ ετησιον το σον, 
αλλ* ε στ αν α Ιων ούμός άντεχτ], ^ύναι, 
στυφών μεν η μ ετικτεν, εχθαίρων δ' εμον 
ττατερα' λόγω γα/} ήσαν ουκ ερ'^ω φίΧοι, 

340 συ δ' άντιΒοϋσα της εμής τα φίΧτατα 
ψυχής εσωσας. αρά μοι στενειν ττάρα 
τοιάσΒ' άμαρτάνοντι συζύγου σεθεν ; 
τταύσω Βε κώμους συμττοτών θ' όμιΧίας 
στεφάνους τε μούσάν θ' η κατεΐχ εμούς Βόμους. 
ου ηάρ ττοτ' ούτ αν βαρβίτου θίηοιμϋ ετι 
ούτ αν φρεν εξαίροιμι ττρός Αίβυν Χακεΐν 
αύΧόν συ "γάρ μου τέρψιν εξείΧον βίου. 
σοφΐ) Βε χ€ΐρΙ τεκτόνων Βεμας το σον 

432 ΑΙ,ΟΕδΤΙδ 

Τ1ΐ€Γ6, Λν]ΐ6Γ6 ΠΑΙΙ^Ιΐ!: ^^βΠΐΙοΓ ΐΙΐ.ΊΠ ΐΗβ ΓΠΟΐΙΐΟΓ 18, 

ΡοΓ Ι ηιυδί: ά\β ; πογ ί^ΐι.ιΐΐ ΐΐ 1)6 Ιο-ηιοΓη, 320 

ΝοΓ οη ίΐιε ΐΙιΪΓά (1α}' οοιώοβ οη ηιο Ιΐιίδ θοοηι : 
δίΓίΐΐί^ΙιΙλνίΐ)^ οΓ ΙΙιείΏ Ιΐιαΐ αΓ6 ηοΐ; δΗ^ΙΙ Ι 1)6. 
ΡΛΓ6\ν€ΐ1, 1)6 Ιΐίίρργ. Νο\ν ίοΓ ΐΗ66, τπγ \οτά, 
Α\ηάϋ5 1116 1)οα5ί; Ιο Ηανε \νοη Ιΐΐ6 ηοΙ)ΐ65ί; λνίΓε, 
ΡοΓ νου, τηγ 1)ίΐΙ)65, ίο Ηανβ δρΓυηο; Γιόιώ ηοΐίΐεδί; 
ιηο11ΐ6Γ. 

ΟΗοκυδ 
Ρθρί' ηοΐ; ; £ογ 1 απι 1)ο1(1 Ιο δρεαίί Γογ Ιιίπι : 
ΤΙιΐδ \νί11 1ιβ άο, αη ΐί 1ΐ6 1)6 ηοί; πΊαά. 

ΑΟΜΕΤϋδ 

Ιΐ 5\νΔ\, α δΙίϋΠ 136, ίεαΓ ηοΐ : ΐΗοιι αίοηβ 

Είνϊησ Λν&δΙ ηιϊηε ; ίΐηά ά^Άά, ιηίηε οη\γ ΛνίΓβ 330 

δΙίίΐΗ Ιΐιοα 1)6 ααΐΐεά : ηοΓ 6ν6Γ ΐη Ιΐι^ δίεαά 

δΐιαίΐ 1)Π(1β Τ1ΐ6δδ&1ΐαη Ιιαΐΐ ιηε &δ ΗεΓ ΙοΓά. 

Νοη6 ίδ 1;1ί6Γ6 οί α ίαίΙιεΓ δο 1ιί<^1ι-1)θΓη, 

Νοη6 δο ίοΓ 1)6ααΐ}' ρεειΊεδδ αιηοη^ \νοητοη. 

01ιΐ1άΓ6η εηουσίι Ιιανε Ι : Ι ρΐ'αν ΐ1ΐ6 Οοοίδ 

ΡοΓ ]ογ ίη ΐΙιεδε — Ιοδΐ ΐδ ουΓ ]ο}" ΐη ΐΗεε ! 

Νοΐ £θΓ α )'6αΓ'δ δραοε λνίΐΐ Ι ιηοιιπι ίοΓ ΐΐιεε, 

Βυί; 1οη§ &δ Ιΐιίδ ιηγ ΙΐΓε δΐιαίΐ Ιαδΐ^ ά&ΆΥ ΛνίΓε, 

ΕοΕίΗϊη^ ηιν ηιοΐίιεΓ^ Ιιαίϊη^ ηιΐηε ΟΛνη δΪΓ6, 

ΡοΓ ΐη \νοι•ά οηΐν, ηοΐ ΐη ά^^ά, ΐΐιεγ Ιονεά πιβ. 340 

ΤΗου §αν'δΙ ΐη τ&ηδοηι ίοτ τηγ Ιΐίε Ιΐιΐηε &11 

Οί" ρΓεεΐοιίδ, αηά άΐάδΐ δανέ. Όο Ι ηοΐ Λνεΐΐ 

Το §Γοαη, Λνΐιο Ιοδε δυοίι }Όΐίείε11ο\ν ΐη ΐΐιεε ? 

Κενεΐδ δΗαΙΙ εεαδε^ Άπά σαΐΐιει-ΐη^δ άΙ ίΐιε Λνΐηβ, 

ΟαΓίαηάδ^ Άηά δοη§, \ν1ιΐο1ι λνοηΐ: ίο β11 ηιΐηε Ηουδβ. 

Νο^ ηενεΐ' ηιοΓε ηιΐηε Ηαηά δΐιαίΐ ΐουείι ΐΚε Ι^Γε : 

ΝοΓ λνΐΠ 1 Ιΐίΐ υρ ΙιεαΓΐ ίο δΐη§ ίο ίΐυΐε 

Οί" Ι.ΐΙ)να : δΐοΐεη ΐδ 1ΐ£ε'δ ίο^ Λνΐΐΐι ΐΗεε. 

Ραδίιΐοηεά 1>γ ΟΓαί'ΐδηιεη'δ οαηηΐη§ Ιιαηάδ^ ϊΐιγ ίοηη 

433 αλκη:ετι2 

είκασθβν Ιν Χίκτροισίν Ικταθησβται, 
350 ώ τΓροστΓεσονμαι και Ίτ^ριΐΓΊυσσων χβ/^ας 

όνομα καΧών σον την φίΧην εν α^κάλαΐ'ζ 
Βόξω γυναίκα καίττβρ ουκ βχων βχβίν, 
Λίτνχραν μεν, οΐμαι, τερ^Ιην, άΧ\ 6μω<ζ βαροζ 
ψ^χν'^ ατταντΧοίην αν εν δ' ονείρασι 
φοίτώσά μ εύφραίνοίς αν η^ύ 'γαρ ψιλου? 
καν ννκτΐ Χεύσσαν, οντιν αν τταρτ} χρόνον. 
βΐ δ' ^Ορφεω<; μοί γλώσσα καΐ μεΧο'ζ τταρην, 
ω στ ή κόρην Αη μητρός ή κείνης; ττόσιν "^ 
ΰμνοίσί κηΧησαντά σ' εξ 'ΆίΒον Χαβεΐν, 
360 κατηΧθον αν, και μ οΰθ' 6 ΤΙΧούτωνος κύων 

ονθ^ ονττΐ κώτΓτ] ψυχοτΓομτΓο^; αν Χ,άρων 
εσχρν, ττρίν εΐ'ζ φώ<; σον κατάστησαν βίον» 
αΧλ* ονν εκεΐσε ττροσΒόκα μ , όταν θάνω, 
καΐ Βώμ ετοίμαζ\ ώ<; σννοίκήσονσά μοι. 
εν ταΐσιν αύταΐ<; γα/) μ' εττισκηψω κεΒροις 
σοι τονσ8ε θεΐναι ττΧευρά τ εκτεΐναι ττεΧας 
ττΧενροΐσι τοις σοίς• μηΒε ^αρ θανών ττοτε 
σου χίορίς εϊην της μόνης ττιστής εμοι. 

Χ0Ρ02 
κα\ μην €γώ σοι ττενθος ώς φίΧος φίΧω 
370 Χυττρον συνοίσω τήσΒε' καΐ '^αρ αξία, 

ΑΛΚΗ2ΤΙ2 

ώ 7Γα6δε9, αυτοϊ δ^ ταδ' είσηκουσατε 
ττατρος Χε^οντος μη ^αμεΐν άΧΧην τίνα 
ηνναΧκ εφ^ νμΐν μηΚ άτιμασειν εμε. 

ΑΔΜΗΤ02 

κα\ νυν γ€ φημι, καΐ τεΧευτήσω τα^β, 

ΑΛΚΗ2ΤΙ2 

ετΓΐ τοΐσΒε τταΐ^ας χειρός εξ εμή^ Βεχου, 
434 ι ΑΙ.0Ε8ΤΙ5 

Ιηια^6(1, δΗ»11 Ιίβ &3 δΙεερίΐΊί^ οη 3. 1)6(3, 

Ρα11ΐπ<τ ΛνΐΊ6Γ€οη, βηά οΐαδρΐη^ λνϋΐι ηιΐηβ ϊι^ικίδ, 350 

Οίΐΐΐϊη^ ί\\γ η.αηιβ, ίη ΐΆηογ δΙι&Π ηιίηΰ αΓηΐ3 

ΗοΜ ηιγ 1)β1ονί;(1, Ιΐιου^ΐι Ι 1ιο1(1 1ι€γ ηοί : — 

Α άτβΆΓ άϋ\ϊ^]^1, Ι Λνοί; : γο^ί δΐιαίΐ Ι ΗΛ 

ΤΙιβ 1)υΓ(ΐ6η ίι-οιη ηιν δουΐ. Ιη (ΐΓΟΛΠίδ δΐιαίΐ: ίΐιου 

Η&υηΙ ηιβ αηά ^ΐΛ(Μ6η : δλνεεί; Ιο δβε ΐΗε 1ον€(1, 

ΤΗου§1ι 1)υί; &δ ΗεοΙίη^ ρΐιαηίοιπδ οί Ιΐιε ηί^ΐιί;. 

ΒαΙ, ΛνβΓβ ίΐιβ ίοη^υε αηθ δίΓαίη οί Οπρίιευδ ηιίηο. 

Το λνίΐοΐι ΌοηιβΙβΓ'δ Όαυ^ΙιΙβΓ Άηά Ιιογ ΙοΓά, 

Αηά ουί οΓ Ηίκΐβδ \)γ τηγ δοη^ Ιο \\'ϊη ΐΗεε, 

Ι 1ΐΕ(1 £αΓ6{1 (1ο\νη ; ηοΓ ΡΙυΙο'δ Ηοιιικί Ιΐίκΐ δ1ίΐ}•6(ί 

ΠΊβ, 

ΝοΓ δρίπΙ-Λν&ίΐεΓ ΟΗβγοπ ίΐΐ ΐΗβ οάτ, 
Ογ 6ν6Γ Ι Γ65ΐ:οΓ€ά ϊΗγ ΙίΓβ ίο Η^ΐιί. 
ΥεΙ ί;1ΐ€ΐ•6 Ιοοΐ^ ΐΗοα ίοΓ ώλ€, Λνΐιοηδο Ι άΐβ : 
ΡΓβρ&Γβ Ά Ιιοιηβ, &δ Λνΐιο δΐιαίΐ ά\ν6ΐ1 λνίΐΐι ιηβ. 
ΓοΓ ΐη ί;1ΐ6 δεΙΓδαιηβ οεάαΓ οΗβδΐ, Λν1ΐ6Γ6Ϊη 
ΤΗου Ιΐεδί, Λνΐΐΐ Ι 1)ΐ(1 ΐΐιεηι λαγ τηγ Ιίοηεδ 
Αι Ιΐιγ δίάβ : ηενβΓ, ηοΐ ίη (Ιβίΐΐΐι, Γγοπι ΐΐιοε, 
Μ^ οη€ ΐΓα6 Ιο^αΐ Ιονβ, τηαγ Ι 1)6 δαη(ΐ6Γ6ά ! 

ΟΗοιιυδ 300 Υ6α, Ι ΛνϋΗίΐΙ \νί11 ιηοιίΓη, αδ ή'ίεηά Λνίΐΐι ίΓΪ6ηά, 

λνΐβΐ 11166 ίοΓ ί;Κί5 Ιΐΐ}' ΛνϊΓ6, ίοΓ δΐΊ6 15 λνοΐ-ΐΐΐγ. 
ΑΙ>εΕ5ΤΙ8 

Μγ €\ύ\άΐ'&η, γβ γουΓ56ΐν6δ 1ιαν6 1ΐ6αΓ(1 &11 Ιΐήδ, 
Η&ν6 1ΐ63Γ(1 }ΌΐΐΓ ίαΐΙιβΓ ρΐ6(1§6 Ιιίηι ηε'εΓ ίο \ν'ε6 
ΡοΓ }ΌυΓ ορρΓβδδίοη αηά ίοΓ ιηγ θΐδΙιοηοαΓ. 

ΑΟΜΕΤυδ 

Υεα, ηο\ν 1 δα^ ίΐ, αηά Ι Λνϋΐ ρεΓΓοΓπι. 

ΑΙ,αΕδΤΙδ 

Οη ί1ΐ6δ6 Ιεηπδ ϊΒ.\ί& Ιΐιε οΙήΙάΓεη Γγοπι ιηίηο 1ι&η(3. 370 435 ΑΛΚΗ^Τα 

ΑΔΜΗΤ02 

Ββ'χ^ομαι φίΧορ γε Βώρον €κ φί\η<ζ 'χβρό'ζ. 

ΑΛΚΗ2ΤΙ2 

σί) νυν '^ενοΰ τοΙσΚ άντ βμον μήτηρ τ€κνοί<ζ. 

ΑΔΜΗΤ02 

ΤΓοΧλή μ άνά'^κη, σου γ' άττεστβρημένοίς. 

ΑΑΚΗ2ΤΙ2 
ώ τβκν, 0Τ6 ζην χρην μ\ ινπίργομαι κάτω. 

ΑΔΜΗΤ02 

380 οϊμοί, τι Βράσω Βήτα σου μονού/υβνος ; 

ΑΛΚΗ2ΤΙ2 

"χ^ρόνοζ μαΧάζει σ• ούΒβν βσθ^ 6 κατθανών, 

ΑΔΜΗΤ02 

αγοι; /χ€ συν σοι, Ίτρο<ζ θβών, ά'γου κάτω. 

ΑΛΚΗ2ΤΙ2 

άρκοΰμβν ήμβΐς οΐ ττροθν^σκοντβ'; σεθεν. 

ΑΔΜΗΤ02 

ώ Βαΐμον, οίας συζύγου μ άττοστβρβΐς. 

ΑΛΚΠ2ΤΙ2 

καΐ μην σκοτβίνον όμμα μου βαρύνβταί, 

ΑΔΜΗΤ02 
άττωΧόμην άρ\ €Ϊ μβ Β η Χείψβί•^, ηύναι» 

ΑΑΚΗ2ΤΙ2 

ώ<? ούκίτ ουσαν οϋΒΙν αν \6<γοι,<ζ εμβ. 

ΑΔΜΗΤ02 
ορθού ττρόσωπον, μη Χίτττ]^ τταΐΒας σβθβν. 

ΑΛΚΗ2Τ12 

ου Βήθ* βκοΰσά γ', άλλα 'χαίρετ\ ώ τύκνα, 

ΑΔΜΗΤ02 

βΧβψον ττρος αύτού'ζ βλβψον, 
436 ΑΙ.0ΚδΊΊ5 

ΑΟΜΕΤυδ 

Ι 1λ1<6 Ιΐιοητ — ριχοϊουδ ^Ί(ί Γιόπί ριοοίουδ Ικιπίΐ. 

ΑΙ.€Κ>^Τ18 

Τΐιοα 111 ηΐ7 δίέίίΐά ύο α ιηυΙΙι^Γ ηο\ν Ιο Ιΐΐ€56. 

ΑΠΜΕΤυδ 

Ι ιηυδί, Ι ηιιΐδΐ:— ίΐιεγ Άτα Ιί^τοίΐ οί Ιΐιοε Ι 

ΑΙ.€ΕδΤΙδ 

ϋίΐΓΐίη§δ, Λν1ΐ€ΐι ηιοδΐ Ι ηααό Ιο Ηνε, Ι άίβ. 

ΑθΜΕ:τυδ 
Α1ι ιηβ !— λνΐιηΐ δΐιαίΐ Ι άο, ΐοήογη οί Ιΐΐ66? 380 

ΑΙ.€ΕδΤΙ3 

Τ1ΐ7 λνοιπκΐ δΐΐίΐΐΐ ΙΪ1116 Ιιεαΐ : — ηοΐΐιίη^ηεδδ &γ6 Ιΐΐ6 

ΑΟΜΕΤυδ 

ΤαΙίβ τη&, α1ι 1α1<:€ ιηε Λνίΐΐι Ιΐΐ66 Ιο Ιΐΐ6 ^ΐ'ανε ! 

ΑΙ,ΓΕδΤΙδ 

διιίϊΐ06 ίΐ Ιΐΐίΐΐ: οηβ (ϋεδ — δΐιε (1ΐ63 ίοι• ΐΐιεο. 

ΑΌΜΕΤυδ 

Ο ¥άΙ&, οί λυΗεΙ Ά Λνίίβ άοδί ΐΐιοα 1)6Γ€αν6 ιηβ ! 

ΑΙ,ΟΕδΤΙδ 

ϋαι-ΐν — θαΛ — ιηίηε βγεδ ΗΓβ (ίΐΌορίησ^ ΐΊ€αν}'-1α(ΐ6η. 

ΑΒΜΕΤυδ 

ΟΗ, Ι ΕΠΊ ΙοδΙ ίί ίΐιοα ΛνίΗ Ιεανε ιηε, λνίΓε ! 

ΑΙ,εΕδΤΙδ 

Νο ηιΟΓβ — Ι αηι ηο ιιιογ6 : αδ ηαιι§1ιΙ ίΐοοουηί; ιηε. 

ΑΟΜΕΤυδ 

ϋρΗΛ ΐΗγ ίαοβ : ίΌ^δίx1^:^ ηοΐ ϊΙιίηΘ ολνη οΙιΐΙίίΓεη! 

ΑΙ.ΟΕ5ΤΙ3 

δοΓβ Ιοΐΐι άο Ι — γοί: Ο ίανελνεΐΐ, τη}' 1)αΙ)€3ΐ 

ΑΌΜΕΤϋδ 

Ι,οοΐ^ οη Ιΐιεηι — Ιοοΐ^: ! 

43) αλκη:ετι5 

οοΛ ΑΛΚΗ2ΤΙ2 

ουοβν €ίμ €Τί, 

ΑΔΜΗΤ02 

τί Βρας ; ττρολβίττβίζ ; 

ΑΛΚΗ2ΤΙ2 

χαΐρ\ 

ΑΔΜΗΤ02 

άττώΧομην τάλας, 
Χ0Ρ02 
βίβηκεν, ούκβτ βσην ΆΒμητου <^υνψ 

ΕΥΜΗΑ02 

Ιώ μοί τύχ^ας. μαία ^η κάτω στρ. 

βίβακβν, ονκ€Τ βστίν, ώ 

ττάτερ, υή) ά\ιω. 

ΊτροΚίΐτούσα δ' άμον βίον 

ωρφάνυσβν τΧάμων. 

ΪΕ6 ιγάρ ίδε βΧίφαρον 

και τταρατόνονζ γίρα^. 

υττάκουσον άκουσον, ω μάτβρ, άντιάζω 

σ εγώ, μάτβρ, εγω 

* -χ- καΧονμαί σ ο 

σο9 ΤΓΟτΙ σοΐσί ττίτνων στόμασιν νβοσσόζ. 

ΑΔΜΗΤ02 

την ου κΧύουσαν ούΒ^ ορώσαν ώστ' ε'γω 
και σψώ βαρβία συμφορά ττβττΚη'^μβθα, 

ΕΥΜΗΛ02 

νίο^ εγώ, ττάτερ, Χείττομαι φίΧας άντ. 

μονόστοΧός τε ματρός' ώ 
σχέτΧια Βη τταθών 

438 400 ΑΙ,αΕδΊΊδ 

ΑίΓΕ3ΤΙ8 

Νοίΐιίη^ Ά\η Ι 1ΐί.•ηοί;ΓθΓΐ1ι. 390 

ΑΠΜΕΤυδ 
ΑΙ.ΓΚ8ΤΙ8 
ΑΟΜΕΤυδ 

Ο \\τ£ΐ€ΐι υηάοηβ ! 
€Ηοηυ3 
Οοηβ, — ^οηε! Νο πιΟΓβ δΐιβ Ιίνβδ, ΑύιτιεΙιΐδ' λνΐίο ! 

ΕυΜΕΙ,υδ 

(«Γ.) 

\\ 06 ίοΓ παν Ιοί; ! — Ιο Ιΐιε ΙοηιΙ) Ιι&ΐΗ ηΐ)• ηιο11)6Γ (!(;- 

506η(1β(1, (1650611(1^(1 ! [Ιΐΐ6 5υιι 

Νεν6Γ ίΐ§ΗΪη, Ο ηΐ7 Γα11)6ΐ% 5Ι16 566ΐ1ι Ιΐΐ6 Η§1ιί οΓ 

Ιη αησιιίδΐι 5ΐΐ6 Ι6&ν65 υδ ίθΓ5α1<6η : Ιΐΐ6 δΙοΓν ίδ 

6η(ΐ6(1, ΐδ 6η(ΐ6ά, [ιηοΐ1ΐ6Γΐ6δδ Ιίίε ίδ 1)6^αη. 

Οί" 1ΐ6Γ δΐιείΐεηη^ Ιονβ^ αηοΐ Ιΐιβ ^Ε1β οί Ιΐιε 

ί,οοίί — Ιοοΐ^ οη 1ί6γ 6}'6ΐΐ(1δ, 1ι6γ Η&ικίδ άΓοορΐη^ η6ΐ•ν6- 

ΐ6δδ ! Ο Η6αΓ ηΐ6, Ο ΗεαΓ ιηε ! 400 

Ιί; ίδ Ι — 1 1)6δ66θίι ί;1ΐ66, ιη^ ιηοί1ΐ6Γ Ι — ΐΗίηβ ΟΛνη 

Ιίΐΐΐε, ΟΛνη 1ΐ1:ΐΐ6 1)ϊγ(1 ! [ιηε^ δο η6αΓ ιπε ; 

Ιΐ ίδ Ι — Ο^ Ι ΟΕδί ιηε υροη ΐΗεε — ίΗγ ϋρδ αΓ6 δο ιιεαΓ 

υηΐο ιηΐηβ Άτη Ι ρΓ65δΐηπ; ίΗειη^ ιηο11ΐ6Γ ! — Ι ρΐ6α(1 

ίοΓ Β. λνονά — 1)υΐ 3. λνοΓ(1 ! 

ΑΟΜΕΤυδ 

\\'ΐΙ}ι Η6Γ λνΐιο Η6&Γ6ίΐΊ ποί, ποΓ δε^ΐΐι : νε 
.\η(1 Ι αΓ6 δΙπαΙίεη ννΊΐΗ ά 1ΐ6<ιν}' ίΐοοηι. 

ΕυΜΕίϋδ 

(ΑηΙ.) 

Αη(1 Ι Ηΐη 1)υΙ α 1111:1 6 οη6, ίαΐΗβΓ — δΟ }Όυη^, αικί ίοΓ- 

δίΐΐνεη^ ί"θΓδει1ί6η, [δΐιαίΐ 1)6 Γηίη6 ! 

ΡογΙογπ οί ιη^ πιοίΗεΓ — Ο Ηαρίβδδ ! α Λνεαηίυΐ ΙοΙ 

439 ΑΛΚΗ^Τα 

€^0) βρ^α * * συ τ€, 
410 σύ^κασι μ,οι κούρα, 

■5ί- * * * * σννβτΧας' 

* * * * ώ ττάτβρ. 

άνόνατ άνόνατ βννμφβνσας, ουδβ ^ηρω<ζ 

ββας τβΧος συν ταδ'* 

βφθίτο 'γαρ ττάρος, 

οΙ'χ^ομίνα<ζ δε σου, μάτβρ, οΧωΧβν οΙκο<ζ, 

Χ0Ρ02 
'^Α^μητ, άνά'^κη τάσΒε συμφοράς φβρβιν' 
ου γαρ τί ττρώτος ουδέ Χοίσθίο^; βροτων 
^/υναίκ6<; 6σθΧή<; ήμττΧακβ'ζ' '^ί'^νωσκΕ δέ 
ώί ττασιν ημίν κατθανβΐν οφβίΧβταί, 

ΑΔΜΗΤ02 

420 βτΓίσταμαΙ γβ, κούκ άφνω κακόν τόΒβ 

ττροσβτΓτατ' βΙΒώς δ' αύτ βτβιρόμην τταλαί. 
άΧΧ\ €κφοραν ^αρ τοΰΒβ θησομαί νεκρού, 
τταρβστε καΐ μένοντες άντη^ηίσατε 
τταιανα τω κάτωθεν άσττόνΒίρ θεω. 
ττασιν δε ©εσσαΧοΙσιν ων εγώ κρατώ 
ττένθους γυναικός τήσΒε κοινοΰσθαί λέγω 
κούρα ^υρηκευ καΐ μεΧαμττεττΧω στοΧτ}. 
τεθρίττΊτά β' οι ζεύ'^νυσθε καΐ μονάμττυκας 
ττώΧους, σιΒηρω τίμνετ αυχένων φόβην. 

430 αύΧών δε μη κατ άστυ, μη Χύρας κτύττος 

έστω σεΧηνας ΒώΒεκ εκττΧηρουμένας' 
ου γαρ ην άΧΧον φίΧτερον θά-^ω νεκρον 
τοΟδ' ούδ* άμείνον εις εμ• αξία δε μοι> 
τιμής, εττεί τεθνηκεν άντ εμού μόνη. 
440 Ι ΑΙ,ΟΈδΤΙδ 

Αηθ Ιΐιου, Ιίΐΐΐε ηιαίίΐοη, ιπ}• δΐί,ΙεΓ, Ιΐιε ΒαΓ(ΐ6η ΗαδΙ 

λνΤιίοΗ Ιΐιν 1)ΐΌΐ:Ιΐ6Γ πιάν 1)6αΓ ηοΐ αίοπε, αικί α 

λν6ΛΓΪί\ι1 Ιοί δΐΐίΐΐΐ 1)€ Ιΐιΐηο. -410 

Ο {αΐΐιβτ, οί 1οη<;-Ηνίη,ίί Ιονε Λναδ ΐΗ^ ιηαΓπασε υη- 
οΗεπδΗβά, αηοΗεΓΪδΗεά : 
Τΐιοα Ιΐίΐδί; Λνοη ηοΐ Ι\ιβ σοαΐ οί οΜ α^β λνΐ1;}ι Ιΐιε 
Ιονβ οί Ιΐιγ }•ου1:1ι αϊ Ιΐιν δίάβ ; 
ΓοΓ;, ΟΓ ενεΓ δΗε οαιηε Ιο 11ί6 ίυΐηεδδ οί ά^γΒ, δΗε ΗαΐΗ 
ρβΓΪδΙιεοΙ, Ιιαίΐι ρεηδίιεά ; 
Αηά ίΐιε Ιιοηιε ίδ ά λντοοΙ: ίΐη(1 ά τηϊη, ίοΓ 1;Ηου, Ο ιη^• 
ηιοΐΙιεΓ, Η^δΐ: (Ιϊεά Ι 

ΟΗΟΙΙϋδ 

Αοΐιηείαδ^ Ιΐιΐδ &{ί1ϊοϋοη ηιαδί ίΐιοα 1)6αΓ. 
Χοί; ίίΓδΙ; οί ιηοΓίϋΙδ ΐΐιου, ηοΓ ίΐιοα ΐΗε ΙαδΙ 
Η^δΙ ΙοδΙ; α ηοΙ)ΐ6 Λνΐίβ ; αηά, 1)6 ΐΗου δαΓβ, 
Ργοπι υδ^ ίΓΟίη α11^ Ιΐιΐ^ (ΙεΙ^Ι ίδ άυε — Ιο <ϋβ. 

ΑΟΜΕΤυδ 

Ι ΙίποΛν α : ηολνΐδβ υηίοΓεδβεη ΐΗίδ ί11 420 

ΗαΐΗ δ\νοορ6(1 011 ηιβ : Ιοη^ αη^αίδΐιεά Ι ίοΓεΙ^ηβλν ΐί. 

ΒαΙ — ίοΓ ίο 1>αηα1 ιηυδί Ι 1)63.γ ιην άεηά — 

δΐ&ν νβ^ αηά, Ιαιτ^ίησ;, εοΗο Ι^ίΐοΐ^ ιην λν^ίΐ 

Το ΐΙϊΆΪ άαυίν Οοά λνΐιοηι ηο (ΐΓΪηΙν-οίΓεπη^δ ιηονβ. 

Αηά ίΐΠ ΤΗθδδαΙΐαηδ ονεΓ λνΗοηι Ι γοΙο 

Ι Ι^ίά ίίΐΐίβ ρανί ΐη ιηοϋΓπΐησ ίοΓ ΐΐιίδ λνοπιαη 

\νΐΐ]ι δΐιανεη 1ΐ6ίΐ(1 αηά δ&ί)ΐ6-δΠΓου(ϋησ γοΙ)6. 

Αηά νβ Λνΐιΐαΐι νοί^ε ΐ1ΐ6 οίΐΓδ ίοπΓ-ΙιοΓδεά, ογ δίεεάδ 

Οίδίησίε ίΓοηΐΙεΙ;^ δ1ιε<αΓ λνϊίΐι δίεεί ΐΙιβΪΓ ηι&ηεδ. 

Μ αδΐο οί ίΐυΐεδ ίΐιε οΐΐ:}- ΐΙίΓοασΗ^ ογ 1 νΓ65^ 430 

Β6 ηοηε, Λνΐιϊΐε Ιλνβίνε ηιοοηδ Γουηά ί:ΗείΓ οΪΓοΙεδ ουί : 

ΓοΓ (1βίΐΓ6Γ ά^&ά, ΟΓ 1<ΐηά6Γ υηίο ηιβ 

Ι δΗαΙΙ ηοΐ Ι^αΓν : Λνοι-ΐΐιν οί ιηίηε ΙιοηοπΓ 

Ιδ δΐιβ, ίοΓ δ1ΐ6 ^Ιοηε Ιιαΐΐι (Ιΐεά ίοΓ ηιε. 

[ΕχΗ ινιΐΚ αίίβηάαηΐε Ββαήησ ϊη ΐΗβ εο)•ρ56. 

νΟΙ^ Γν•. Ρ ^'^^ ΑΛΚΗ5ΤΙ5 

Χ0Ρ02 
ω ΥΙβλίου θνηατ&ρ, στρ. α 

'χαίρουσά μοι βίν Άιδα όομοισίν 
τον άνάΧίον οίκον οίκβτβύοί^;. 

ϊστω δ' *Α^δα9 ό μεΚα'^^αίτα<ζ θβος 6ζ τ €7γΙ κωπα 
440 ττη^αλίω τ€ ^/έρων 
νεκροτΓομτΓΟ^ ΐζβί, 
ΤΓοΧν Βη τΓολυ δ^ <^υναίκ άρίσταν 
Χίμναν ^Α'χεροντίαν ττορ^ύ- 
σα<ζ βλάτα Βίκώττω. 

τΓοΧλά σ€ μονσοτΓολοί άντ. α 

μίΧ'^ουσυ καθ^ ίτττάτονόν τ ορ^ίαν 
ΎβΧνν €ν τ' αλνροίζ κ\€οντ€<ζ νμνοίς, 
Χττάρτα κνκΧοζ άνίκα Καρνβίον ττερυνίσσ^ται ώρας 
450 μηνός, άβίρομβνας 
Ίταννύχ^ον σβΧάνας, 
Χίτταραΐσί τ βν οΧβίαις ^Αθάναίς, 
τοίαν βΧίΤΓβς θανούσα μο\- 
τταν μ€Χ6ων άοίΒοΐς. 

€ΪΘ^ €π €μοΙ μβν βϊη, στρ, β 

Βυναίμαν δε σε ττβμψαι 
φάοζ βξ ΆίΒα τβράμνων 
Κ.ωκυτον τε ρείθρων 
ΤΓΟταμία νερτέρα τε κώττα. 
460 σν 'γάρ, ω μόνα, ω φίΧα γυναικών, 
συ τον αύτάς 

ετΧας ττόσιν άντΙ σας άμεΐ'^αι 
ψνχάς εξ '^ΑιΒα. κούφα σου 
γθων εττάνωθε ττεσοί, ^ύναι. εΐ Βε τι, 
καυνόν εΧοίτο Χεχ^ος ττόσίς, ή μάΧ^ αν εμοίγ αν εϊη 
στυ>^ηθε\ς τέκνοις τε τοΐς σοΐς. 

442 Α1.€Ε5Τ13 

ΟΜοκυβ 
Ο ΡεΙίΕδ' (Ιαυ^ΗΐβΓ, Ι Ηαϋ Ιΐιεβ : (.^/γ. 1) 

Ι ννΛνε 11ΐ€€ εΙοΓηίΐΙ ί»Γ6\ν€ΐ1 
Το Ιίπιιε Ι10ΙΏ6 ΛνΗβΓβ ΐΗε (ΙπΓίνπεδδ ηιυδί; νεΐΐ Ιΐΐ€€, 

\νΊΐ6Γ6 ΐη Ηίΐάβδ υηδαηηείΐ Ιΐιοα δΐιαίΐ άλνεΐΐ. 

ΗαΐΗ δρεά ηοί ΛνίΐΗ Ιννγ-ρΐ&δΐιίη^ ο»γ 440 

ννοηιαη ηοΙ)ΐ6Γ, ηοΓ δΐιαίΐ δροε^ ΙιεΓεαίΙεΓ 
Το ΑοΙιείΌΐι'δ δΙιοΓβ. 

ΡοΓ Ιΐΐ6 δενβη-δίΓΪη^εά δΐιείΐ, ογ ίοΓ ρεεβη (^Αηί. 1) 

ϋπΗίίΓρεά, δΐΊϋΙΙ 1\\γ ί&ιηβ 1)6 α δοη^, 
\νΐΐ6ΐι ο'βΓ δρ&Γΐϋ ΐΗε ιηοοη Ο&Γηεαη 

ΗίσΗ πάεΐΗ ΐ1ΐ6 Λνΐιοΐβ ηί^Ηΐ Ιοη^. 450 

Αηά ίη Αΐΐιεηδ ΐΐιε λνε&ΗΗ^ Άηά δρίεικϋοΐ 

δΗίΐΙΙ Ιΐιγ ΠΕ1Τ16 οπ ΗβΓ ί)&Γάδ' Ιίρδ πη§ ; 
δαοΐι ο. ΐΗεπίθ Ηαδί; ΐΗου ΙείΊ Ιο 1)6 1)ΐ6η(ΐ6ά 
\νΐ11ι ί1ΐ6 1&7δ ίΐιαί; ίΗε^ δϊη§. 

Ο Ιΐι&ί Ιΐΐ6 ροΛνεΓ λν6Γ6 Ιΰΐιί; ΐη ιηβ, (6"/^ 2) 

Γγοπι 11ι6 οΗαπΊΐ)6ΐ•5 οί Ηίΐ(ΐ6δ, Ιο ϋ^Ηί;, 
Αηά Γγοπι δΐΓ6&ηΐ5 οΓ Οοο^ΐαδ, ίο Λνίη ΐ;1ΐ66 

ννίΐΐι ί;1ΐ6 οαΓ οί" ΐΗε ΚΐνεΓ οί* Νΐ^Ηί: ! 
Ο (16ΗΓ αηιοησ -νν'οπιεη, δίΓοησ-ΗεαΓίεά 460 

Ργοπι Η&άβδ Ιο Γ&ηδοπι Ιΐιν 1ογ(1 ! 
Ν6ν6Γ δρίΓΐΙ: ΐη δυοΗ λνΪ56 άεραΓΐεά. 

Ι,ΐ^ΙιΙ 1ΐ6 οη ίΗεε, ^ά<^Υ, ίΐ^ε δΛναΓίΙ ! 
Αηά, ΐί" 6ν^6Γ ί1ιΐη6 ΗυδΙ^αηά δ1ΐ3.11 πιαίε Ηΐιη 

Α§ΒΪη λνΐΐΗ 3. 1)ηά6 ΐη ίϊιγ δΙ^Άά, 
Ι \νΐ11 1ο&11ΐ6 Ηΐπι, Ιιΐδ οΙιΐΜΓβη δΙιειΠ Η&ίε Ιπηι, 
Τ1ΐ6 1)αΙ)6δ ο£ Ιΐΐ6 ά&αά. 

443 ΑΛΚΗ2ΤΙ2 

ματβρος ου θελονσας άντ. β 

Ίτρο 7ΓαίΒ6<; 'χθονί κρύψαι 
Ββμας, ονΒε ττατρος <γ6ραίου, 
■5ί• ***** * 

ον €Τ€κορ δ', ουκ €τ\αν ρνβσθαι 
470 σγβτΧίω, ττοΧιαν β'χ^οντβ χαίταν, 
σι» δ' έν η β α 

νέα ττροθανουσα φωτός οΓχεί. 
τοιαύτας €Ϊη μοί κυρσαν 
συνΒυάΒος φιλίας αλόχου' τούτο ^αρ 
ίν βίότω σττάνίον μέρος- η γά/ο αν €μοι,γ αλυττος 
δί* αΙωνος αν ξυνβίη. 

ΗΡΑΚΛΗ2 
ξένοι, Φβραίας τήσΒβ κωμήται χθονός, 
'ΆΒμητον έν Βόμοισιν άρα κίηγάνω ; 

Χ0Ρ02 
€στ έν Βομοισί τταΐς Φέρητος, ΉράκΧβίς, 
άλλ' βΙτΓβ χρ€ία τις σβ Θεσσαλών χθόνα 
480 ττέμτΓβί, Φβραΐον άστυ ττροσβηναι τόδε. 

ΗΡΑΚΛΗ2 

Ύιρυνθίω ττράσσω τίν Έιύρυσθβΐ ττόνον, 

Χ0Ρ02 

καΐ πτοί ττ ο ρεύει ; τω ττροσέζευξαι ττΧάνω; 

ΗΡΑΚΛΗ2 
@ρ7]Κος τέτρωρον άρμα ΑιομηΒους μέτα, 

Χ0Ρ02 

Ίτώς ουν Βυνησει ; μών άττειρος ει ξένου ; 

ΗΡΑΚΑΗ2 

άττειρος' οΰττω Έιστόνων ηλθον χθόνα. 

Χ0Ρ02 

ουκ εστίν ϊτητων Βεσττόσαι σ άνευ μάχης, 
444 ΑΙ^ΟΕδΤΙδ 

\\Ίΐ6η Ιιίδ ιηο11ΐ€Γ λνοιιΐίΐ ηοΐ 1)0 αοηίοπίβύ (Αηί. 2) 

Το Ιιΐιίο ΗοΓ ίοΓ Ιιΐηι ίη Ιΐιο ΙοηιΙ>, 
ΝοΓ 1ιΐ5 ^Γ0}'-1ι<ιίι•(.'ί1 ΓίΐίΙιεΓ οοη^^πίοί], 

ϋηΐιοΐροη Ιιβ Ιοοίνοά ο)ΐ Ιιίδ ύοοηι. [ποί, 

ννΐιοηι Ιΐιεγ 1)αΐ"ο — ΐΗβ ΙΐίΐιτΙ-ΙιοαΓίεά ! — Ιΐιεν οίίΓεά 

Τΐιου^ΐι ΙιοαΓγ ΙΙιβίΓ Ιοοίνδ ΛνΰΓβ, Ιο εανβ ! 470 

ΤΗου λγΙ ι^οηε, ίοΓ Ιϊ^γ ξτοΆί Ιονβ 5ρΕΓ€(1 ηοΙ; 

Τΐιν 1)1θ85οηι οι }•ου11ι Γγοιώ Ιΐιο ^πινε. 
ΑΗ, ηια^ \ί 1)6 ηιίτιο, δαοΗ οοΓηΓπιιηϊοη 

Οί ΗβΒΓίδ ! — 'Ιΐδ νουοίΐδαίΰά υηΐο ί6λν : — 
Τΐιεη ουΓδ δΐιουΐοΐ \)β δΟΓΓΟΛνΙοδδ ιιηίοη 
ΟϋΓ Ιϊίε-ά&νδ ΐΙΐΓοιι§1ι. 
ΕηίεΓ ΗΕΗουι,Εδ. 

ΗΕΠΟυίΕδ 

δίΓαη^ΟΓδ^ Λνΐιο (Ιλνεΐΐ ίη Ιΐιίδ ΡΙιοΓαείΐη Ιίίικί, 
δ&}', οίο Ι βη(Ι Αίΐηιεΐυδ ίη Ιιίδ Ιιοηιε ? 

ΟΗΟΗϋδ 

ΗβΓουΙβδ, ίη Ιπδ Ιιοηιε ίδ Ρΐιει-βδ' δοη. 

Υ€ΐ δαν, Λνΐΐίΐΐ 1)πη§5 ΐΐιβε Ιο ΤΙΐθδδπΙίΛη 1αη(3, 

Τΐιαΐ ίΐιου δΐιουΐάδΐ οοηιε Ιο Ιΐιίδ ΡΐιεΓαβπη ΙοΛνη ? 480 

ΗΕΚ€υΐ.Ε5 

Α Ιοίΐ ίοΓ Κίη§ Εαΐ'}'δΐ1ΐ6υδ, Ιοι-ά οΓ ΤίΓ}'ηδ. 

οΗοκυδ 
Αηά ΛνΙιίΙΙιεΓ ίοιίΓπβνεδΐ ? Το λνΐι&ί; Λναπάει-ίη^δ 

)•θ1ν6ά ? 

ΗΕηευι,Εδ 
ΡοΓ Τ1ΐΓ3.οίαη ϋίοπιεάεδ' ίουΐ'-ΙιοΓδείΙ οαΓ. 

ΟΗοηυδ 
Ηολν ο^ηδΐ Ιΐιου ? δαΓβ Ηε ίδ υη1<:ηοΛνη ίο Ιΐιοε Ι 

ΗΕΙΙ€υΐ.Εδ 

ϋηΐίηολνη : Βίδίοηίαη Ιίΐηά Ι ηενεΓ δαλν. 

ειιακυδ 
Νοϊ δΛνε Ιΰ^ Ι^αΐΐΐε πια)- Ι,ΐιοδβ δίεεάδ 1)6 λνοη. 

445 ΑΛΚΗ2ΤΙ2 

ΗΡΑΚΛΗ2 
αΧν ονΒ* άτΓβίΤΓβΐν τους ττόνονς οΙόν τ βμοί, 

Χ0Ρ02 

κτανων αρ' ηξει^ ή θανών αυτοί) μβνβΐς. 

ΗΡΑΚΛΗ2 

ού τοζ^δ* αηωνα ττρώτον αν Βράμοιμ εγώ. 
Χ0Ρ02 

490 τι δ* αν κρατησα<^ Βεσττότην ττΧεον \άβοί<; ; 

ΗΡΑΚΛΗ2 

ττώΧονς άττάξω κοιράνω Τιρυνθιω, 

ΧΟΡ02 
ουκ βύμαρες 'χαΧίνον βμβαΧβΐν ^νάθοίζ, 

ΗΡΑΚΑΗ2 

€1 μη 76 ττΰρ ττνύουσι μυκτηρων άττο, 
Χ0Ρ02 

αλλ' άνδρας άρταμοΰσι \αίψηραί<ζ 'γνάθοί<;. 

ΗΡΑΚΑΗ2 

θηρών ορείων γόρτον, ουγ^ ΊτΓττων λεγε^Ϋ. 

Χ0Ρ02 

ψάτνας Γδο/ς αν αϊμασιν ΤΓβφυρμβνας. 

ΗΡΑΚΛΗ2 

τίνο<ζ δ' ό Θρ6ψα<; τταΐ^ ττατρος κομττάζβταί ; 

Χ0Ρ02 

*Ά/οεο9, ζα-χρύσου @ρτ}κίας ττεΧτης άναξ. 

ΗΡΑΚΛΗ2 

καΐ τόνΒβ τούμοϋ Βαίμονο<^ ιτόνον λέγεις, 
500 σκΧηρο<ζ ^αρ άβϊ καΐ 7Γρο? αίττοζ βρχ^βται, 

€ΐ χρή μβ τταισίν ους "^Αρης €<^6ίνατο 
μάχην συνάψαι, ττρώτα μβν Κυκάονι, 
αΰθις δε Κύκνω, τόνΒβ δ' βρχομαι τρίτον 
αηώνα Ίτώ\οί<ί Βεσττότ'^ τε συμβαΧών, 

446 ΑΙ.0Ε5ΤΙ5 

ΥβΙ Ηίποΐι Ι ηΐίΐν ηοΐ ίποιη ίΐιρ Λρροΐηΐείΐ Ιοίΐ5. 

(Ίΐοκυδ 
ΤΗ^ ΗΓβ ΟΓ Ιιίδ — Ά ΐΓΐυιηρΙι ογ ά ^Γανβ. 

ΠΕη€υΐ.Ε8 

Νοί; ΐΗίδ ί1ΐ€ βτδΐ Ιΐηιε Ι Ιιβνο τυπ δαοΗ οουΓδβ. 

οΗοηυδ 
\νΗαΙ ρΓοβί; ίδ ΐΐ ΐί ίΐιοα $1;ιν ΐΗοΐτ Ιοί'ά ? 490 

ΗΕΚΟυίΕδ 

ΤΗθ56 δΙοεάδ δΙι^Π Ι άΓΪνβ 1)ίΐο1ί Ιο ΤϊΓγηδ' Ινΐπ^. 

€ΗΟΚυ8 

ΗαΓά Ιίΐδΐν, ίο δβί; ίϊιβ Ι^ϋ \)&1\ν[χϊ ίΙιείΓ ίαλνδ. 

Ι!ΕΚ€υΐ.Ε3 

ΤΗίΐί; δΐιαίΐ Ι^ ΐίΐΗείΓ ηοδίπΐδ 1)Γ63ί1ΐ6 ηοΐ Ηγθ. 

ΟΗοηυδ 
ΥβΒ, Ιίυΐ: Λνΐΐΐι τίΐνβηΐηο^ ]α\νδ άο ΐ1ΐ6}' Γβικί ηαεη. 

ΗΕΚΓϋΙ,Εδ 

Οο Ιο — Ιΐιυδ ιηοαηΙαίη-ΛνοΙνεδ^ ηοΐ ΗοΓδβδ, ίεΕδί;. 

ΟΗοκυδ 
Ν&^, ΐΗου οαηδΐ 866 1;Η6Ϊγ οΓΐΙ^δ ΐ368ρΓβη1; -ν^-ΐί;}! §ογ6. 

ΗΕΗΟυίΕδ 

\νΗοηι 1)0ίΐδ1:6ΐΗ Ηβ ίοΓ ίΈΐΙιεΓ, 1ΐ6 ΐΗίΐί; γ^Άτβά ΐΗεηα ? 

ΓΗοκυδ 
ΑΓ6δ, ΐΗε ΙοΓίΙ οί ΤΗΓαοία'δ ^οΐάεη δΙιίθΜδ. 

ΗΕΚΟυΐ,Εδ 

ΤΗου 8&}''δΙ : δυοΗ Ιοίΐ ηιν ί^ίε ίιηροδείΐι δΙϊΠ, 

Η^ΓδΗ 6ν6ΓΓηθΓ6, υρΗΐ1ΐΛν&Γ(1 δίΓ&ΐπίησ 3.νβ, 500 

Ι£ Ι ιηαδί: δίίΐΐ ΐη 1)31:1:16 ο1θ56 λνΐίΐι δοηδ 

ΟοΙίεη οί ΑΓ6δ ; ΛνΐΐΗ 1.}'ο&οη ίίΓδΙ:, 

Αιιά Ονοηυδ ΐΐιεη ; &ηά \ο, Ι 60ΐη6 ίο ^Ερρΐ6 — 

ΤΗβ ΙΙιίΓά δίπίβ ΐΐιίδ — Λ\•ϊ1;1ι }•οη δίεεάδ Άηά ίΙιεΐΓ 1ογ(3. 

447 ΑΛΚΗ^ΤΠ 

αλλ* οΰτίς βστιν 09 τον ^ΑΧκμηνης ηόνον 
τρ^σαντα χ^Ιρα ττοΧβμίαν ττοτ' οψεταί. 

Χ0Ρ02 
καϊ μην οδ αύτ6<; τήσΒβ κοίρανο'; 'χθονο<ζ 
"ΑΒμητος βξω δωμάτων ττορβυεταί. 
ΑΔΜΗΤ02 

χαΐρ\ ώ Δί09 τταΐ ΐίβρσβως τ άή> αίματο'ζ, 

ΗΡΑΚΛΗ2 

510 "Αδ/ΐΊ^τβ, καϊ συ χαίρε, Θεσσαλών άναξ. 

ΑΔΜΗΤ02 

θεΚοιμ άν εΰνουν δ' οντά σ εζεττίσταμαι, 

ΗΡΑΚΑΗ2 

τί χρήμα κούρα Τ7}8ε ττενθίμω ττρεττει^; ; 

ΑΔΜΗΤ02 

θάτΓτειν τ IV εν τ^δ' ήμερα μεΧλω νεκρόν, 

ΗΡΑΚΑΗ2 

άτΓ ουν τέκνων σων ττημονην εϊρ'γοί θβό^, 

ΑΔΜΗΤ02 

ζώσιν κατ οίκους τταΐ^ες οι;? εφυσ εγώ. 

ΗΡΑΚΛΗ2 

•πατήρ <γε μην ωραίος, εϊττερ οίχεται, 

ΑΔΜΗΤ02 

κάκεΐνος εστί χή τεκοΰσά μ\ Ήρα/ίλβίς. 

ΗΡΑΚΑΗ2 

ου μην ηυνη γ* οΧωΧεν "ΑΧκηστις σεθεν ; 

ΑΔΜΗΤ02 

δίΤτλοΟ^ ετΓ αύττ] μύθος εστί μοί Χε^^ειν. 

ΗΡΑΚΑΗ2 

520 ττότερα θανούσης είττας ή ζώσης ττερι ; 

ΑΔΜΗΤ02 

εστίν Τ€ κούκετ εστίν, άλ'γύνεί δε με. 
448 ΑΙ.0Ε8ΤΙδ 

ΒαΙ ΐΗε πΐίΐη Ιϊνβδ ηοΐ λνΐιο δΐΐίΐΐΐ ονβΓ δββ 
ΑΙϋΐΏβηα'δ δοη ίΐΐηοΐι ίΓοηι α ίοοιηαη'δ ΙίμικΙ. 

ΓΗΟΚυβ 

Ι^ο, ΐΗεΓβ Η^η15^1Γ, Ιΐιε Γυΐετ οί Ιΐΐ6 γο-λΙπί, 
ΑθηιβΙϋδ, οοηιείΗ ίοΓίΗ Ιιίδ ρπίαοε-ΐιαίΐ. 

Ε7ΐί6Γ ΑΟΜΕΤϋδ. 

ΑΠΜΕΤυδ 

^ο^ Ιο ίΐιβε, δρΓαη§ ίΓοηι Ζευδ' αηά ΡβΓδβαδ' 1)1οο(1 Ι 

ΗΕκευι,Εδ 
Αίΐηιβίυδ, ργ Ιο ίΐιεθ, ΤΗεδδ&Ιίίΐ'δ ]ί\η§ ! δΙΟ 

ΑΟΜΕΤϋδ {αβΊάε) 
3οί} ? — Λνουΐά 'ί\ν6Γ6 ηιϊηε ! {(ΐίοιιά') Τΐΐίχηΐ^δ ! — \.\\γ 
§00(1 1ι6ΕγΙ ι ΙίηοΛν. 

ΗΕΚΟυΐ,Εδ 

ννΤιβΓβίοΓθ ίοΓ ιηουΓηίη^ δΐιανεπ δΙιοΛν'δΙ ϊΗοα Ιΐιυδ ί 

ΑΟΜΕΤυδ 

ΤΗϊδ ά^γ ηιυδί; Ι οοιηηιΐί; ίο εαιΊΗ α οοΓρδβ. 

ΗΕπαυι,Εδ 
ΝοΛν ΗβΕνεη ίοΓίθΐκΙ ί;Ηοα ηιοαηι'δΐ ίοΓ οΗί1(ΐΓ6η άεαίΐ ! 

ΑΟΜΕΤυδ 

ίη ηιίηβ Ιιοιηε Ιίνβ ΐΗβ 1)Εΐ36δ Λνΐιοηι Ι 1)6§αΙ. 

ΗΕΗΟυίΕδ 

δοοίΗ, άε&ϋι-πρβ ΛνβΓβ Ιΐΐ}' δΪΓβ, ΐί Ηε 1)6 §οηο. 

ΑΠΜΕΤυδ 

Ηβ Ιίνθίΐι^ πηά ηαγ ΐΏοίΗεΓ, ΗβΓουΙεδ. 

ΗΕΚΟυΐ,Εδ 

δπΓβΙ^, Ο δυΓβΙγ, ηοΐ 1\\γ Λνΐίβ, ΑάιηεΙυδ ? 

ΑΟΜΕΤϋδ 

ΤΛνοίοΜ ιηαδΐ 1)6 ιηΐηβ αηδΛνβΓ Ιουοίιίησ ΗβΓ. 

ΗΕΚΟϋΙ,Εδ 

Ογ \\άΙ\\ δ1ΐ6 άΐ6θ^ δ&}^'δΙ ΐΐιου, ογ ΗνεΐΗ γ^\, ? 620 

ΑΟΜΕΤϋδ 

δΐιβ ίδ^ Εηά δΗβ ίδ ηοΐ : ΗβΓίί Ηβδ ηι^ ^ίβί". 

449 ΑΛΚΗ^ΤΙ^ 

ΗΡΑΚΛΗ2 

ου^εν τί μάΧλον οίδ'• άσημα >γαρ λεγβίς. 

ΑΔΜΗΤ02 

ουκ οίσθα μοίρα<; ης τνχβΐν αυτήν χρεών; 

ΗΡΑΚΛΗ2 
οΙδ' άντΙ σου γε κατθανβΐν νφβίμένην» 

ΑΔΜΗΤ02 

ττώζ οΰν €τ βστιν, βϊττβρ τινεσεν ταδβ; 

ΗΡΑΚΛΗ2 

α, μη ττρόκΧαί άκοίτίν, 669 τόδ' άμβαλοΰ, 

ΑΔΜΗΤ02 

τβθνηχ* 6 μεΚΚων, κουκέτ εσθ* 6 καιθανών. 

ΗΡΑΚΛΗ2 

χωρΙ<ζ τ6 τ είναι καΐ το μη νομίζεται. 

ΑΔΜΗΤ02 

συ ΤΎ)Βε κρίνεις, Ήράκλεις, κείνη δ' εγώ, 

ΗΡΑΚΑΗ2 

530 τί Βήτα κΧαίεις ; τίς φίΧων 6 κατθανών ; 

ΑΔΜΗΤ02 

^υνη' ηυναικος άρτίως μεμνημεθα, 

ΗΡΑΚΛΗ2 

οθνεΐος ή σοΙ συγγεζ^τ)^ γεγώσά τις; 

ΑΔΜΗΤ02 

οθνεΐος, αλΧως δ* ην αναγκαία Βόμοις. 

ΗΡΑΚΛΗ2 

7Γω? ουν εν οϊκοις σοΐσιν ώΧεσεν βιον; 

ΑΔΜΗΤ02 

ττατρος θανόντος ενθάΒ' ώρφανεύετο, 

ΗΡΑΚΑΗ2 

φευ. 

€Ϊθ' ηϋρομέν σ\ "Α,Βμητε, μη Χυττονμενον. 

450 ΑΙ,ΟΕδΊΊδ 

ΗΕηΓυΐ.Ε3 

Νοίΐιίη^ Ιΐΐ6 ιηοΓβ Ι Ιίπολν : ^1α^1< 5Λ)'ίη^8 ΐΗίηβ. 

ΑΠΜΕΤυδ 

Κηολν'δΙ ηοΐ ΐΗε {άϊ€ Ιο λνΙποΗ δ1ΐ6 Ϊ5 ίθΓ€(3οοηΐ6ά ? 

ΗΕΚΟυΐνΕδ 

Ι Ιί,ηοΛν δΐιο ρΐθθ^βά ΗεΓδεΙίΙο όϊε ίοΓ Ιΐιοε. 

ΑΟΜΕΤυδ 

Ηθ"νν Ιΐνοδ δΐιε Ιΐιεη, ΐί* δΐιε Ιο Ιΐιΐδ €οη56η1;(ί(1 ? 

ΜΕκαυίΕδ 
ΜουΓΠ ηοί ΙΗ}^ Λνίίε 6Γ6 άβαύ : δΐ^ίοίε ΐΗε ΙιουΓ. 

ΑΟΜΕΤυδ 

Οηβ άοοιηεά ίδ ά^αά ; ΐΗε ά^αά ΙιλΙΙι οε&δεά Ιο 1)β. 
ΗΕκευι,Εδ 

Οίν€Γδ6 ΕΓ6 1;}ΐ656 Ιο 1)6 Άπά ΠΟί Ιο 1)β. 

ΑΟΜΕΤυδ 

ΤΤιϊδ, ΗβΓοαΙβδ^ ΐΗγ δεηίεηοε : ΐΗίΐί; ΐδ πιίηβ. 

ΗΕβΟυΐ,ΕΙδ 

Βυί ηολν, ΛνΗ^ λνεερ'δΐ ΐΗου ? λΥΠαί άβαΓ ίπεηςί ίδ 

άεαά ? 530 

ΑΟΜΕΤυδ 

Α \νοηι&η — ΗβΓδ ΐΗβ ηιειποΓ}- Λν6 Γηουτη. 

ΗΕΗΟυΐ,Εδ 

δοιηε δΪΓαη^βΓ Ι^ογπ, ογ ηίσΗ οί 1<:ίη Ιο Ιΐιεβ ? 

ΑΟΜΕΤυδ 

Α δΪΓαη^εΓ Ι^ογπ : }'6ί; η€ΕΓ Άηά (Ιθ&γ ί:ο υδ. 

ΗΕΚΟυΐ,Εδ 

Ηο\ν άΐεά 9. 5Ϊταη§6Υ Ιΐιεη ίη Ηουδθ οι Ιΐιΐηβ ? 

ΑΟΜΕΤυδ 

Αη ΟΓρΙίΕη ΗβΓβ δΐιβ άλνεΐΐ, 1ι6γ ίαϋιεΓ άβαά. 

ΗΕκευι,Εδ 
\νου1ά Ι \ϊΆά ίουηά ίΐιεβ ιηουΓηίησ ηοΐ, Αθηΐ6ΐϋδ. 

45^ ΑΛΚΗ2ΤΙ2 

ΑΔΜΗΤ02 
ώ9 Βη τί Βράσων τόζ^δ* ύιτορράττΎεί^ Χο'^ον ; 

ΗΡΑΚΛΗ2 

ξβνων 7Γρο<ζ αλΧων βστίαν ττορβυσομαι. 

ΑΔΜΗΤ02 

ουκ βστιν, ωναξ' μη τοσόνΚ βΧθου κακόν, 

ΗΡΑΚΑΗ2 
540 Χυττουμίνοί^ οχληρό^, βΐ μόΧοί, ξβνος, 

ΑΔΜΗΤ02 

τβθνασίν οΐ θανόντες- άλλ' ϊθ' βίς Βόμουζ, 

ΗΡΑΚΛΗ2 

αίσχρον τταρα κΧαίονσι θοίνασθαυ φίΧοίς, 

ΑΔΜΗΤ02 

χ(ορΙ<; ξβνώνάς βίσιν οΐ σ έσάξομεν. 

ΗΡΑΚΑΗ5 

μέθες μβ, και σοι μνρίαν εξω χάριν. 

ΑΔΜΗΤ02 

ουκ εστίν άΧΧου σ άνΒρό<ί εστίαν μοΧεΐν. 
ηΎον συ τωΒε Βωμάτων εζωττίου^; 
ξενώνας οϊξας, τοις τ εφεστώσιν φράσον 
σίτων τταρεϊναι ττΧήθος' εν Βε κ\Ύ)σατε 
θύρας μεσαύΧους' ου ττρεττεί θουνωμενους 
550 κΧύείν στενα'^μών ούΒε ΧυττεΧσθαι ξένους. 

Χ0Ρ02 
Τί Βρας ; τοιαύτης συμφοράς ττροσκείμενης, 
"ΑΒμητε, τολμάς ξενοΒοκεΐν ; τί μώρος ει ; 

ΑΔΜΗΤ02 

άλλ' εΐ Βόμων σφε καΐ ττόΧεως άττήΧασα 
ξένον μοΧόντα, μάΧΧον αν μ ειττ^νεσας ; 
ου Βήτ\ εττεί μοί συμφορά μεν ούΒεν αν 
μείων ε^ί^γνετ, άξενώτερος δ' εγώ. 

452 Α1.0Ε8Τ18 

ΑΟΜΕΤυδ 

Αγ 50 ? — ΛνΙΐΛί; ρυΓροδκ 1ιΐΓΐνί:11ι 'ηβαΐΐι ΙΗ^' ΛνοΓά ? 

ΗΕπευι,Εδ 
Οη Λνΐΐΐ Ι Ιο ΛποίΗεΓ ΙιοδΙ'δ Η6ίΐΓϋι-\\'6ΐοοηΐ6. 

ΑΠΜΕΤυδ 

Ιΐ ο&ηηοΐ 1)6 : ιηα^ ηο δυοΗ ξή€Ϊ ύείαΐΐ Ι 

ΗΕΗ0υΐ.Ε3 

Α 1)υΓ(3€η υηΐο πΊουΓπβΓδ οοιτίθδ ΐΗβ §ιΐ€5ί;. 540 

ΑΟΜΕΤϋδ 

Όβ&ά ΗΓ6 ΐΗθ (Ιβίΐά : — 1>υΙ επΙθΓ ΐΗου ιηίηβ }ιου56. 

ΗΕΚΟυΐ,Εδ 

'ΤλνβΓβ δΐι&ηιε Ιο Ι^αικ^υεί; ίη ίΗβ Ηουδε οί Λνεερίη^. 

ΑΟΜΕΤυδ 

Αίοοί" Ιΐΐ6 §υ65ΐ-Η&1ΐ8 £ιγ6 \ν1ΐ6ΐ•6 Λν6 ΛνΐΠ 1ο觀 Ιΐιεβ. 

ΗΕΕΟυΐ,Εδ 

ΙίβΙ ιηβ Ρ&53 οη : 50 εαηι ιην ΐΐΐίΐηΐίδ υηΙοΜ. 

ΑΟΜΕΤυδ 

ϋηΐο ΕΠοίΗ^Γδ ΗθΗΓίΙι Ιΐιου ΟΒΠδΐ ηοΐ §ο. 

[Το απ αίίεηάαηΐ] Ηο ίΐιου^ Ιε&ά οη : ορβη ίΐιβ ^εδί- 

Ηαΐΐδ 1οο1νϊη§ 
Κν,'Άγ ίτοηι Ιΐιεδβ ουΓ ο1ΐίΐηΊί)€Γδ. Τείΐ ηιγ δίβΛναΓάδ 
Το 561 οη πΐ€&ί; ΐη ρΐεηΐγ. δΐιυί -«'ΐΙΐΊαΙ 
Τ1ΐ6 πιΐά-οουΓί άοοΓδ : ίΐ ήΐδ ηοΐ ΐΐιαΐ Ιΐιβ §υ65ΐ:δ, 
Τ1ΐ6 Λνΐιΐΐε ίΐιβ^ ίθ&δΐ, 1ι6&γ Λν&ί1ΐη§δ, βηιΐ 1)6 νεχεθ. 550 

\ΕχΐΙ ΗΕκαυι,Εδ. 

ΟΗΟΚϋδ 

λνΐι&Ι; άοδί ίΐιου ? — δυοίι αίϊΐΐοΐίοη εΙ ΐΐιε άοοΓ, 

Αηά ^υεδίδ ίοΓ 1:1166, ΑάηιεΙυδ ? Αγϊ ΐΗοιι τα^ά ? 

ΑΠΜΕΤυδ 

ΒυΙ Ιιαά Ι άΓΪνεη Ιιίηι ίΓοηι ηιν Ηοηιε &η(1 οΐΐν 
\νΐΊ0 ο&ηΐ6 ηιν ^αεδΐ.ΐΐιεη Ηαάδΐ Ιΐιοα ρΓαϊδ6ά ηΐ6 ηΐ0Γ6? 
Να^, νεηΐγ : ηιΐη6 &ίΏίο1;ΐοη δο Ιι&ά §γολ\τι 
Νο 1633, αηά ηΐ0Γ6 ίηΐιοδρΐΐϋΐ)!© \ν6Γ6 1 1 

453 ΑΛΚΗ^ΤΙ^ 

καΐ 7Γ/θο? κακοΐσιν αΚ\ο τοΰτ αν ην κακόν, 
Βόμονς καΧβΐσθαι του? €μού<ί κακοξβνους. 
αυτοί δ' άριστου τοΟδε τνηγάνω ξένου, 
560 όταν ΐΓοτ "Αργούς Βι,ψίαν βΧθω γθόνα, 

Χ0Ρ02 

7Γω9 οΐιν βκρυτΓτβς τον τταρόντα δαίμονα, 
φίλου μοΧόντοζ ανδρός, ως αυτός λέγεις ; 

ΑΔΜΗΤ02 

ουκ αν Ίτοτ ηθεΧησεν βίσβΧθβΐν Βόμους, 

βΐ των €μων τί ττημάτων ε^νώρισβ. 

καΐ τω μεν, οΐμαί, Βρών τάδ' ου φρονεΐν Βοκω, 

ούΒ^ αΐνίσει με- τάμα Κ ουκ εττίσταται 

μεΧαθρ άττωθεΐν ονΒ* άτιμάζειν ξένους. 
Χ0Ρ02 

στρ. α 

ώ τΓοΧύξεινος καΐ ελεύθερος άνΒρος άεί ττοτ οίκος, 

σε τοί καΐ 6 ΐΐύθιος εύλύρας ^Αττόλλων 
570 ηξίωσε ναίευν, 

€τΧα Βε σοΐσι μηλονόμα^ 

εν Βόμοίς γενέσθαι, 

Βο'χ^μυάν Βία κΧίτύων 

βοσκήμασί σοίσι συρίζων 

ΤΓΟίμνίτας ύμεναίους. 

άντ. α 

συν δ' ετΓοιμαίνοντο χαρά μεΧεων βαΧιαί τε λύ^κες, 

εβα Βε Χίττοΰσ "Οθρυος νάτταν λεόντων 
580 ά Βαφοινός ϊλα' 

χόρευσε δ' άμφ\ σαν κίθάραν, 

Φοίβε, τΓοικίΧόθριξ 

νεβρός ΰψίκόμων ττέραν 

βαίνουσ εΧατάν σφυρω κούφω, 

χαίρουσ^ εΰφρονι μολπα, 

454 ΑΙ^ΟΕδΤΙδ 

Αη(1 Ιο ιηϊηο ίΠδ ΛνβΓβ ίΐϋ(3(ΐί1 ϊΐιίδ 1)€δί(ΐ€, 
ΤΙιαΙ: Ιΐιΐδ ηΐ)- Ιιοιπΰ λνεΓκ οϋΠεοΙ 'ΌυθδΙ-ΙΐίΐΙΐη^ Η;ι11." 
Υαι, «ιπίΐ ηΐ}'56ΐί' 1ι»ν(; ρΐΌνεά Ιιίηι 1ίϊηί11ί€8ΐ ΙίΟδΙ; 
ννΠεηε'βΓ Ιο Αγ§ο3' ΙΙιΐΓδΙγ ρΐαΐη Ι ΓίίΓεά. 560 

ΟΗΟΙΙϋδ 

ννΠγ Ιιίθε Ιΐιεη Ιΐιβ άταιά ΡΓ€56ηο€ ίη Ιΐιβ 1ιου86, 
ννΐιεη οϋπιε ;ι ίΓίεικΙ ? ΊΊϊ}'56ΐί ΙιαδΙ η&ηΐίίά Ιιίηι ίήαηά. 

ΛϋΜΕΤυβ 

ΝενβΓ ΙΐΕά 1ΐ6 1)€6η ννοη Ιο ραδβ ιη^ (ΙοοΓδ, 

Ηαά 1ΐ6 οηβ ννΐιίί; οί" ιηίηε αβίίοΐΐοηδ 1<ηο\νη. 

Το δοιπ6, Ι λ\ό1;, ηοί Λνίδβ Ηεΐ'είη Ι δεεηι, 

ΝοΓ λνΐΐΐ δυοίι ρηιΐδο : 1)αί; ηιΐηε Ιιαίΐδ Ιιανε ηοΐ Ιο&ΓηΙ 

Το ίΙίΓυδί; •ά\νΆγ ηοΓ Ιο (ΙΐδΙιοηοαΓ ^αεδίδ. 

ΟΗΟΚϋδ 

(Λγ. 1) 
Ηαΐΐδ ΐΗΐΌπ^εά οί ΐΐΐθ ^υβδίδ ενβΓ λνείοοηιε, Ο 
(ΙλνεΙΗπ^ 

Οί Ά ΙΐεΐΌ, ίοΓ €ν6Γ ΐΗβ Ηοΐϊΐβ οί Ιΐΐβ ίΓ€6, 

Τ1ΐ6 Σ,οτά οί ίΐιε Ι^Γ^-δΐπη^δ δ-ννεεί 1)6γοηά Ιεΐΐίη^, 570 

ΑροΠο, ΙιηΙΗ άεί^ηέά Ιο δθ]ουΓη ίη ΐΐιεε. 
Αηιίά ίΐιίηε ΙιαΙίίΐίΐΙίοηδ, α δΙιερΙιεΓά οί δΗεερ^ 
ΤΗε ίΐοοίίδ οί Αάηιεΐιΐδ Ιιε δοοπιεά ηοΐ Ιο 1<06ρ, 
λ\'^>ιίΐ6 Ιΐΐ6 δΐιερίιβί'άδ' Ιίηά&Ι-δΐΓίΐίηδ^ δοίί-δλνβΐΐίη^ 

Ργοπι Ιιίδ ρίρβ, ρεαίεά ονεΓ ΐΐιβ δίίΐηί-δίορεά Ιεα. 

(Α7ΐί. 1) 
Αηά ΐ1ΐ6 δροΙΙεά 1}'ηχ6δ ίοΓ '^ογ οί ΐ\Λγ δίησίη^ 

Μίχεά λνίΐΐι ίΗγ ί1οο1:δ ; αηά ίΓοηι Οΐ^ΙίΓγδ' άεΐΐ 580 

ΤΐΌορεά ΐο,λνηγ Ιίοηδ : ίΐιβ Λν^ΐ^11^^ν-^νίη§^η^ 

Νο1;€δ 1)Γθΐι§Ηΐ άαηοίη§ αΓουηά ΐΐΐ}^ δΐιείΐ, 
ΡΗθ6ΐ)υδ, ΐΐιε άαρρίεά ί&λνη ίιοηι Ιΐιβ δΐιαάονν 
Οί ΐ1ΐ6 ΙαΙΙ-ΪΓβδδεά ρίηεδ Ιηρρίησ ίοΓΐΗ Ιο ΐΗβ ηΊ^Ε(^ο^ν, 
ΒεΕίίησ ίίιηβ ίο Ιΐΐ6 οΗίηιε οί ΐίιε Γ&ρΙυΓ€-πη§ίη§ 

Μαδίο, -ννίΐΗ Μ§1\ί ίεεϊ ίΓ&ηοεά ]^γ ίΐδ δρείΐ. 

455 ΑΛΚΗ5ΤΙ5 

τοί'γαρ ττόΚυμηΧοτάταν στρ, β' 

βστίαν οίκβΐ τταρα κα\\ιναον 
590 Έοίβίαν Χίμναν άρότοί^ δβ '^υαν 

ΚαΙ ΤΓβζίων δίΧ7Γ€δθ69 

ορον άμφΐ μβν άβλίου κνεφαιαν 

ίτητόστασυν αίθβρα ταν Μολοσσώί' \ορίων\ τίθεται^ 

πτόντιον δ' ΚΙηαίων Ιττ άκταν 

αλίμβνον ΥΙηΧίου κρατύνβί. 

καΐ νυν Βόμον άμττβτάσας άντ. β' 

Βέξατο ξβίνον νοτβρω βΧβφάρω, 
τας φίΧας κΧαίων άΧόχου νίκυν βν 
600 Βώμασιν άρτιθανή' 

το ^αρ βύ'γβνβς έκφίρβταί ττρος αΙΒώ. 

εν τοις αηαθοίσι δε ττάντ βνεστιν σοφίας, α^αμαυ' 

ττρος δ' €μα ψνχα θάρσος ησταί 

θεοσββή φώτα κβΒνα ττράξβιν. 

ΑΔΜΗΤ02 

άντρων Φβραίων ευμενής τταρονσία, 
νεκνν μεν η8η ττάντ έχοντα ττρόστΓοΧοι 
φερονσιν άρΒην εΙς τάφον τε καΐ ττυράν 
υμείς δε την θανοΰσαν, ώς νομίζεται, 
610 Ίτροσείττατ εξιοΰσαν υστάτην όδόι/. 

Χ0Ρ02 

κα\ μην ορώ σον ττατερα ^γηραιω ττοΒΙ 
στείχοντ\ οτταΒούς τ εν χεροΐν Βάμαρτι στ} 
κόσμον φέροντας, νερτερων άγαλ/χατα. 

ΦΕΡΗ2 
ηκω κακοίσι σοΐσί σν^κάμνων, τεκνον 
εσθΧής ^άρ, ούΒεΙς άντερεΐ, καΐ σώφρονος 

456 ΑΙ,ΟΕδΤΙδ 

{8ΐτ. 2) 
\ν>46ΓβΓθΓ6 ΐΗβ ί1οο]<5 ο£ τηγ ]οτά υηηιΐΓηΙ)6Γ€ο1 

Βγ ΐΗε ΒοεΙίίίΐη πιοτε ΓΗΪΓ-Γΐρρ1ίιι^ «Ιπιγ : 590 

ννΠεΓε Ιΐιβ 8ί;€€(ΐ5 οί Ιΐιβ δαη Ιιαίΐ, (ΐΗΓΐ<η653-ουΓηΙ)6Γ6ά, 

Βγ Μϋ1θ58ίαη ηηοαηΙ^αΐηδ, ΓαΓ Ά\νΆγ 
Τ1ΐ6 1)θΓοΐ6Γ8 Ηβ οί 1ιί8 ^οΐάΰπ ξΤΆΐη, 
Απά Ηίδ Γο11ΐη§ δίΓβΙοΙιεδ οί ρϋδίαΓε-ρΙαίη ; 
Αηά ΐΗο Ικινεηΐβδδ Ι^εαοΗ Αε^είΐη Ηίΐί;Η δΙυιηΙίβΓεά 

υηάβΓ Ρβΐΐοη Ιοη^ 'ηε&ίΗ Ιΐιβ ρεαοε οί 1ιΐ8 δνναγ. 

(ΑηΙ. 2) 
Αηά ηο\ν, ΛνϋΗ ΐΗε 16ΗΓ8 ίτοιη Ιιίδ εγβδ ίαδΐ-Γ&ίηίη^, 

λΥΐάε Ιι&ίΐι Ηε ορεηοά Ηίδ άοοΓδ Ιο ΐΗβ ^αβδί, 
\νΐιΐΐ6 ηελνΐγ Ηίδ Ιιο&γΙ 'ηεαίΐι ίΐδ 1)υΓ(ΐ€η ίδ δίΓαίηίη^, 

ΡοΓ 11ί6 ννίίβ Ιΐι&ΐ ΙιηΙΙι άϊ^ά ΐη Ηίδ Η&Πδ άίδίΓβδδβά. 600 
ΡοΓ Ιο ΙιοηουΓ'δ Ιιεί^ΙιΙδ αΓβ ΐΗβ Ηΐ^Η-ΒοΓη ΗΓίεά, 
Αηά Ιΐΐ6 §οο(1 &γ6 λνΐίΐι ΐΓαεδί λνΐδάοπι ^ίίΐεά ; 
Αηά ΐ1ΐ6Γε Ι^ΓΟοάδ οη ιηίηε ΗβαΓί }3η§1ιΙ ίΓυδί; 
υηλναηίη^ 

ΎΥι&Χ. Ιΐΐ€ §οά-ι•6ν6Γ6Γ δΐιαίΐ γαϊ 1)6 1>ΐ€δΐ. 

ΑΟΜΕΤυδ 

Ο Ιάηάΐ^ ρΓ656ηο€ οί ΡΗεΓ&β&η πιβη, [δβΓναηίδ 

ΤΗίδ 00Γρδ6 βνεη ηολν, Λνίΐΐι α11 ΐΐιΐη^δ ηιββΐ;, τηγ 
ΒβΕΓ οη ΙΙιεΪΓ δΗουΜβΓδ Ιο ΐΗβ ΙοπιΙ) Άπά ργν&. 
\νΐΊ€Γ6ίθΓ6, &δ οϋδίοηι ΐδ, Ηαΐΐ γβ ίΗε οίεαά, 
Οη Ιΐιε Ιίΐδί; ]ουΓη6}^ αδ δΗθ §ο6ΐ1ι ίοΓίΙι. 610 

€ΗΟΗυ8 

ί.ο, Ι ΙίβΗοΜ ΐΗγ δίΓβ \νΐ11ι α^εά ίοοΐ; 
ΑάνΗηοϊη^ : Ηίδ αΐΐεηάαηΐδ ίη ίΙιείΓ Ιι&ηάδ 
Βε&Γ οΓηαηιεηΙδ Ιο άεοΐί ί1ΐ6 ά^ο,ά \ν'ίΙΙια1. 
ΕηίβΓ ΡΗΕΗΕδ τνϋΗ αΙΙβηάαηΐΞ Ι)€αήηξ §ϊβ^. 

ΡΗΕΙΙΕ3 

Ι 0ΟΠ16 ίη ίΐιίηβ &ίϊ1ΐοί;ίοηδ δοιτοΛνίη^, δοη : 
Α ηοΙ)ΐ6 ννίίβ αηά νΪΓΐαουδ ΙιαδΙ ΐΗου Ιοδί, 

457 ΑΛΚΗ^Τί:^ 

'γυναίκος ήμάρτηκα<;. αλλά ταντα μεν 
φέρειν άνά'^κη καίιτερ οντά Βύσώορα. 
^άχον δε κόσμον τόνΒε, καί κατά γθονο^ 
ϊτω' το ταντη<ζ σώμα ημάσθαι χρεών, 
620 ήτις <^ε της σης ττροΰθανε ψυχής, τεκνον, 

καί μ ουκ άπαώ' εθηκεν ούδ' είασε σου 
στερεντα '^ηρα ττενθίμω καταφθίνειν, 
ττάσαις δ' εθηκεν εύκΧεεστερον βίον 
ηυναιξίν, ερ^ον τΧάσα ^ενναΐον τόδε. 
ώ τόνΒε μεν σώσασ, αναστησασα δε 
ημάς ττίτνοντας, χαίρε, καν ^ΆίΒου Βομοί^ 
ευ σοι γένοιτο, φημί τοιούτους γάμους 
"Κύειν βροτοΐσιν, ή 'γαμεΐν ουκ άξιον. 

ΑΔΜΗΤ02 

οΰτ ηΧθες εις τόνΒ' εξ ε μου κΧηθεΙς τάφον, 
630 ούτ εν φίΧοισι σην τταρουσίαν νέμω. 

κόσμον δε τον σον οΰττοθ^ ήΒ^ ενΒύσεται, 
ου ^άρ τι των σων ενΒεης ταφησεται. 
τότε ξυναΧ^εΐν χρην σ' 6τ ώΧΧύμην ε'γώ. 
συ δ' εκτΓοΒων στας καΐ τταρείς άΧΧω θανεΐν 
νεω ηερων ων, τόνΒ) άττοιμώξει νεκρόν ; 
ουκ ήσθ' άρ' ορθώς τοΰΒε σώματος ττατήρ ; 
ούδ' ή τεκεΐν φάσκουσα και κεκΧημενη 
μητηρ /χ' έτικτε ; ΒουΧίου δ' άφ' αίματος 
μαστώ γυναικός σης ύττεβΧηθην Χάθρα ; 
640 εΒειξας εΙς εΧε^χον εξεΧθών ος εΐ, 

καί μ ου νομίζω τταιΒα σον ττεφυκεναι. 
η τάρα ττάντων Βιαττρεπεις άψυχία, 
ος τηΧίκόσΒ' ων κάττΐ τερμ ήκων βίου 
ουκ ηθεΧησας ούΒ' ετόΧμησας θανεΐν 
του σου ττρο τταιΒός, άΧΧα τηνΒ^ εΐάσατε 
^υναΐκ όθνείαν, ην ε'γώ κα\ μητέρα 

458 ΑΙ,αΕδΤΙδ 

Νοηβ \νί11 ^Ά\η8Άγ : γαί ί,Ηβδε οαΐίίπιΐΐίεδ 

ννε 1166^3 ΐΏϋδί; ύεαΓ, Ιιολν 1ιαΓ(1 ϊο 1)ί•αΓ δοβνβΓ. 

Κεοείνβ ί;1ΐ€56 ΟΓηαηιοηΙδ, ;ιη(1 \αί 1ι€γ ρ.ΐδδ 

ΒεηεαίΗ Ιΐΐ6 €»γ1:1ι : λνοΠ ηκιγ Ιΐιο οοΓρδί; 1)6 ΙιοηοϋΓ€(1 

ΟΓ 1ΐ€Γ \ν•1ιο ΓοΓ ύιγ Ιΐί^'δ 5α1<6 άϊβά, ιηγ 5θη ; 620 

ννΊιο Γπαάε ηΐ6 ηοί υηοΐιΐΐοΐοά, Ιείΐ; πιε ηοί 

ΓογΙογπ οΓ ΐΗεε Ιο ρίηο ΐιι λνοείαΐ ^Ιίΐ. 

Ιη £ΐ11 1ΐ6Γ δΐδίεΓδ' 6}'6δ δ1ΐ6 ΙιαίΗ €Γθ\νη€ά Η^γ ΙίΓβ 

ννίΐΐι ^\οτγ, άΆτϊη^ δυοίι ά ά^οά αδ ΐΗίδ. 

Ο δανΐοϋΓ οί Γη^ δοπ, \νΗο Ηαδΐ Γαίδβίΐ υδ υρ 

ίη αοΐ: Ιο ίίΐΠ, &11 Ιιαΐΐ ! Μαγ 1)1ίδδ Ιίβ ΐΠίπε 

Ενβη ίη Ηαάβδ. Τΐιαδ Ιο λνεά^ Ι 53.γ, 

ΡΓοβΙείΗ ιηεη — ογ ηοίΗΐη§-\νοι1;Η ίδ πίΕΓηα^β. 

ΑϋΜΕΤϋδ 

Νοί; 1)ίά(ΐ€η οί" ιηβ Ιο 1ί€γ 1)υη&1 οοπιβδί Ιίιου, 

ΝοΓ οουηΐ Ι ΐΗΐηε ΐΗβ ρΓ€δ6ηο6 οι ά {ή^ηά. 630 

ΤΗΐηβ ΟΓηαπιβηΙδ δΐιβ ηενβΓ δΗαΙΙ ρυΐ οη ; 

δ1ΐ6 δΐιαίΐ 1)6 Ιίαηεά ηεείΐΐη^ ηαυ§Ηί; οι Ιΐιΐηβ. 

ΤΗου §η6ν6 ! — ΐΗοα δΐιοαίάδΐ Ηανβ ^ίβνεά ίη ιηγ 

άϋ&ΐΙι-ΙιοιίΓ ! 
Τΐιου δίοοά'δί αίοοί* — ΐΗβ οΐά, άΐάδΐ Ιοανε ίΗε γουη^ 
Το άίβ : — 3.ηά Λνΐΐΐ Ιΐιοα λναίΐ υροη ΐΗΐδ οοΓρδΰ? 
λν&δΐ ίΐιοα ηοΐ, Ιΐιεη, ΐΓϋβ ίαΙΙιεΓ οί ηιγ Βοάγ ? 
Οΐά δΐιβ Ιΐΐ3,1: δαΐά δ1ΐ6 1)ίΐΓ6 ηΐ6, Άηά λναδ οαΐΐ^οΐ 
ΜοΙΙιβΓ, ηοΐ ^νε ηιβ Μι*11ι ? Οί 1)οη(ίηΐΕη ΐ3ΐυο(1 
Το Ιΐιγ λνΐίβ'δ 1)Γ€&δί λναδ Ι Ι^Γοα^Ηΐ: ρΓίνϋ^ ? 
ΡυΙ Ιο Ιΐιβ ΙβδΙ, ΐΗοα δΗολνβάδΙ: λνΐιο ΐΐιοα Άτί, 640 

Αηά Ι Εοοοαηΐ: πΐ6 ηοΐ ΐΗν ΐΓυε-ΙίΟΓη δοη. 
ΡεβΓίεδδ οί πιεη ίη δουΐΐεδδ οολνείΓάΐοβ ! 
δο οΐά, Άηά δίαηάΐη^ οη Ιΐιβ νβΓ^ε οί Ηίβ, 
ΤΗου Ηαάδί; ηο λνίΐΐ, ηο ΗεαΓί Η&άδί; ΐΗοιι ίο άίε 
ΓοΓ ΐΐιΐηε ολνη δοη ! Υβ Ιοί Ηεΐ' άϊ^, ά Λνοηι&η 
ΝοΙ οί οαΓ Ηοαδε, \ν1ιοιη Ι \ν'ΐί;1ι η^Ηίβουδ ο&υδβ 

459 ΑΛΚΗ^Τα 

πάτερα τ* αν βνΒίκω^; αν η<γοίμην μόνην, 
καίτοι κα'Κίν γ' αν τόϊ^δ' ά^ων ηηωνίσω 
τον σου ττρο τταίΒος κατθανών, βραχύς δε σοι 

650 πάντως 6 Χοίττος ην βιώσιμος χρόνος. 

[/ίαγώ τ' αν βζων χη^ε τον Χοιττον χρόνον* 
κούκ αν μονωθείς εστενον κακοΐς εμοΐς.] 
και μην οσ άνΒρα χρη τταθεΐν εύΒαίμονα 
ττέίΓονθας- ηβησας μεν εν τνραννίΒι, 
τταΐς δ' ην εγώ σοι τών8ε ΒιάΒοχος Βόμων, 
ωστ ουκ άτεκνος κατθανών αΧλοις Βόμον 
\εί^είν εμεΧλες ορφανον Βιαρττάσαι. 
ου μην ερεΐς γε μ" ως άτιμάζων το σον 
'γήρας θανεΐν ττροΰΒωκά σ\ όστις αΙΒοφρων 

660 ττρος σ η μαΚιστα- κάντί τώνΒε μοι χάριν 

τοιάνΒε και συ χη τεκουσ^ ήΧλαξάτην, 
τοί'γαρ φυτεύων τταιΒας ούκετ αν φθάνοις, • 
ο'ι <γηροβοσκησουσι και θανόντα σε 
ττεριστεΧοΰσι καΐ ττροθήσονται νεκρόν, 
ου ^άρ σ εγωγε τηΒ'' εμη θάψω χερί' 
τεθνηκα ^αρ Βη τούπι σ'• ε^' δ' άλλον τυχών 
σωτηρος αύ<γάς είσορώ, κείνου λέγω 
καΐ τταΐΒά μ είναι καΐ φίλον ^ηροτρόφον» 
μάτην άρ* οι γέροντες εύχονται θανεΐν, 

670 'γήρας -ψε^οντες και μακρόν χρόνον βίου • 

ήν δ' ε'γγύ? ελθϊ] θάνατος, ούΒεΙς βούλεται 
θντ^σκειν, το ^ήρας δ' ούκετ εστ αύτοΐς βαρύ. 

Χ0Ρ02 

7Γαύσασθ\ άλις «γαρ ή παρούσα συμφορά, 
ώ παΐ' πατρός δε μη παροξύνης φράνας. 

ΦΕΡΗ2 

ώ παΐ, τίν αύχεΐς, πότερα ΑυΒόν ή Φρύ^α 
κακοΐς ελαύνειν άρ<^υρώνητον σεθεν; 
46ο 650 660 ΑΙΧΕ5ΤΙ5 

Μί^Ηΐ οουηΐ ηΐοηε τηγ ιηοϋιεΓ .ιηοΐ τηγ ίαΙΙιεΓ. 

Υεί: 1ΐ6Γβ λναί; ΙιοηουΓ, Ιί;κ181 Ιΐιοιι (1λγ€(1 1\\& δίηίβ, 

Ιη όνίη^ ίοΓ ΙΗ^ δοη. Λ ραΗΓγ δρΛοε 

ΊΌ οΗη^ Ιο ΗΓε ΐη αη}- Λνϊδο Λναδ ΙοΓί. 

ΊΊιεπ 1ΐίΐ(1 Ι Ηνεθ, αηά δΐιβ, ΙΙίΓου^Γΐι οίαγδ Ιο οοηιε, 

ΝοΓ Ι, ΙβΛ ΙοπΊ, δ1ιοιι1(1 Ιΐηΐδ ιηΐηο ίΐΐδ 1)6ΐηο&η. 

Υ€ΐ ά\\ ύνιί Γηαγ Ιΐιβ ίοΓίυπίΐΙε ΙίβΙίίΙβ 

Ρείΐ Ιο Ιΐι>' Ιοί ; ίη πΐίΐηΗοοά'δ ρπΐΏ6 ά 1<ίη^, 

Με ΙΐίΐθδΙ Ιΐιου δοη ίΐηά ΗεΐΓ υηΐο ίΐήηε Ηοϋδο, 

8ο Ιΐιαΐ: ΐΐιου Λναδί ηοΐ:, άγίη^, ΗΙ^β Ιο Ιε&νβ 

Α οΗίΙάΙβδδ Ηοιηε ίοΓ δίΓαη^βΓ ίοΐΐ^ Ιο δροίΐ. 

ΝοΓ οίΐηδΐ; ΐΐιοα δαγ ϋιαΐ ΗουΙίη^ Ιΐιγ §γ67 Η^ίΓδ 

Ι 1ι&(1 ^ΐν'η 11ΐ€6 υρ ίο άεΛίΙι; λνΐιοδβ Γ6ν€Γ6ηο6 

ΡοΓ 1:1ί66 \ναδ ραδδΐπ^ λνοΓοΙ : — ^ηά Ιΐιίδ ΐΐιε Ιΐιαηΐ^ 

ΤΙιαΙ ϋιου &ηά δ1ΐ6 Ιΐι&ΐ Ι^λγθ ηιβ τεπάβΓ ιηε Ι 

\νΐΐ6Γ6ίοΓ6, ιηα1<:6 ΙιαδΙε : 1)6§6ΐ: Ιΐιεβ οίΗεΓ δοηδ 

Το ίοδίβΓ ύΛγ §Γ€}' ΙιαίΓδ, Ιο οοηιραδδ ΐΗεε 

\νΐΐΗ (ΙβαΐΗ'δ οΐ3δ6Γν{ϋΐ06, ίΐηά Ιίΐγ οιιΐ ΐΗχ οοΓρδβ. 

Χοί Ι λνίΐΐι Ιΐιΐδ ιηΐηε Η&πίΐ Λνΐΐΐ ΐ>υΓν ίΐιεε. 

ΡοΓ ΐΗεε άοπά ίΐιη Ι. Κ 1 δ66 Ιΐιε Η^Ηί,— 

ΑηοΐΙΐθΓ δανΐοιίΓ ίοαηθ, — Ι οαΐΐ πΐ6 δοη 

Το Ιιΐηι, &ηά Ιονίησ ίοδΙβΓβΓ ο£ Ηίδ α^ε. 

\νϋ:1ι ίίΐΐδβ Ιίρδ ρΓίΐ}- Ιΐιε οΐά ίοΓ (Ιε&ίΗ'δ τείοοδε, 

Ρ1&ίηΐη§ οί Άξ& Άηά \\'6ίΐΓΛ'-ν•εΛΓΪησ Ιίιηβ. ^ 670 

Ι.€ΐ ά&Άΐ\\ άγΆλν ηβίΐΓ— \ν•1ιο Ιιαϋδ Ηίδ οοιηΐη§ ? Νοηε : 

Νο ιηοΓ6 18 εΐά & Ιΰΐιι-ίΐεη πηίο Ιΐιειη. 

ΟΗΟΚυδ 

Ο ΗυδΗ ! 8ιιίΐΐ06 ΐΗε αίίΐΐαΐΐοη 81 ΐΐιε άοοΓδ. 
Ο δοη, ίηί'αΓίαΙε ηοΐ ΐΗν ίλΐΙιεΓ'δ δοαί. 

ΡΗΕΚΕδ 

8οη, Λνΐιοιη, 1;Ηίη1<:'δ1: ΐΐιου— δοπιε Ι,γάΐΆΐι δίανβ ογ 

ΡΙίΓν^ΐαη 
Βου^ΙιΙ: Λνίΐΐι ϊΥιγ ιηοηε^ ? — Ιΐιαδ Ι^εναΐβδί: ΐΗοπ ? 

46 1 ΑΛΚΗ2ΤΙ2 

ουκ οίσθα Θεσσαλοί/ μ,£ καττο Θεσσαλού 
ττατρος 'γε'γώτα γνησίως βΧενθβρον; 
ά^αν υβρίζεις, καΐ νεανίας Χόλους 

680 ρίτττων βς ηρυα'^ ου βαΧων οΰτως απβι, 
εγώ δε σ' οίκων Βεσπότην ε^εινάμην 
κάθρεψ\ οφείΧω δ' ούχ ϋιτερθντ)σκειν σεθεν 
ου <γαρ ττατρφον τόι^δ' εΒεξάμην νόμον, 
τταί^ων ττροθνρσκειν ττατερας, ουδ' *ΕΧΧηνικ6ν» 
σαυτω ^γαρ εϊτε δυστυχεί εΓτ* ευτυγ^ης 
εφυς- α δ' 7)μών χρην σε τυ^χάνειν, έχεις. 
ΤΓοΧΧών μεν άρχεις, ΤΓοΧυττΧεθρους δε σοι ^ύας 
Χείψω' ττατρος 'γαρ ταυτ εΒεξάμην ττάρα, 
τι Βήτα σ ηΒίκηκα; 'του σ' άττοστερώ; 

690 μη θντισχ ύττερ τοΟδ' άνΒρός, ούδ' εγώ ττρο σου, 
χαίρεις ορών φώς' ττατερα δ' ου χαίρειν Βοκεΐς ; 
η μην ττοΧύν γε τόι^ κάτω Χο^ίζομαι 
χρόνον, το δε ζην μικρόν, άλλ' όμως <γΧυκν, 
συ 'γοΰν άναιΒώς Βιεμάχου το μη θανεΐν, 
και ζης τταρεΧθων την ττεπρωμενην τυχην, 
ταύτην κατακτάς' είτ εμην άψυχίαν 
Χε<γεις, γυναικός, ώ κάκισθ', ήσσημενο<ζ, 
η του καΧοΰ σου ττροΰθανεν νεανίου; 
σοφώς δ' εφηύρες ώστε μη θανεΐν ποτέ, 

700 ει την τταροΰσαν κατθανείν ττείσεις άεΐ 
^υναΐχ ύττερ σού' κατ ονειΒίζεις φίΧοις 
τοις μη θεΧουσι Βράν ταδ', αύτος ων κακός ; 
σίηα' νόμιζε δ', ε^' συ την σαυτοΰ φιΧεΐς 
ψυχήν, φιΧεΐν άτταντας' ει δ' ημάς κακώς 
ερεΐς, ακούσει ττοΧΧα κού ψευΒή κακά. 

ΧΟΡ02 
ττΧείω ΧεΧεκται νυν τε καΐ τα ττρίν κακά' 
ιταύσαι δε, ττρεσβυ, τταιΒα σον κακορροθών. 

462 ΑΙ,ΟΕδΤΙδ 

ννΐΐΛΐ, ΙοιοΛν'δΙ: Ιΐιοιι ηοί ΙΗλΙ 1 ΤΐΊ688{ΐ1ίίΐη ηιτι, 
δρηιπίΓ Γγοπι ΊΊιβί;ί;?ι1ΐ;ιη δΪΓβ, ίΓ66 ιτΐίΐη ί;Γυί'-1)ί)Γη ? 
ΊΊιίδ ίπδοίβηοβ ρ&δδ^ίΐι ! — ΙιυΓίϊη^ ηιαίαρεπί ΛνοΓ(ΐ8 
Οη τηβ, ηοΐ ϋ^ΐιΐΐ)^ Ιΐιυδ δΙι^Η Ιΐιου οοιηβ οίί"! 680 

Τ1ΐ6β Ι 1)6§&ί; Άπά ηυΓίυΓβθ, οί Γπίηβ Ιιουδβ 

ΤΗβ ΗεΐΓ : ηο άεΐ)!: ίδ ιηίηβ ίο άίβ ίοΓ Ιΐιββ. 

ΝοΙ Γγοπι ιη^ δίΓβδ δυοίι οιΐδίοηι Ι Γ606Ϊν€(1 

Τΐΐίΐί; δΪΓ€δ ίοΓ δοηδ δΐιουΐά (Ιίε : ηο Οτββίί Ιηλυ- Ιΐιίδ. 

ΒοΓπ ίοΓ Ιΐινδβΐί λναδί: ΐΗου, Ιο ίοΓΐυηε ^οο(1 

Ογ βνΐΐ : »ΐί 1:1ΐ}' άυεδ ίΓοιη ιηε Ιΐιου Ιΐίΐδί. 

Ο'βΓ ΓΠίΐηγ ίοΐΐν Ιΐιοιι Γυΐβδί ; Λνΐ(ΐ6 άβιηεδηοδ 

δΐιαίΐ Ι Ιϋ&νε ΐΗεε : Ιο ηιβ ηιν ί^ιΙΙιοΓ Ιβίί; ίίκτη. 

\\Ίΐαΐ ΐδ ΓΠγ ΛνΓΟησ^ ηΐ^ Γθΐ3ΐ>6Γ^ οί Ιΐΐ66 ? 

ΡοΓ ηΐ6 άίε ΐΗοα ηοΐ, Ι άΐε ηοΐ ίοΓ Ιΐιεθ. 690 

Τΐιου ίον'δί Ιο δβε Ιΐ^Ηί — δΐιαίΐ Ιΐιν ίίΐΙΙιεΓ ^ο^ ηοΐ ? 
δοοίΐι, Ι αοοουηΐ ουΓ Ιΐιηε 1)6η6&11ι ίΐιε €&γ11ι 
Γ,οη^, ΆΥΐά οητ ϋίε-δραοε δΙιοιΊ^ νεί ίδ ϋ δννεβί. 
δΗ&ιηεΙθδδΙν ΙιαδΙ Ιΐιοιι ίοιι^Ηΐ ίΐ^ίΐΐηδΐ Ιΐιγ άεΗΐΙι : 
ΤΗν ϋίε 15 1)ΐιί ΐΓ&ηδσΓβδδΐοη οί Ιΐιγ θοοιη 
Αηά ΓηυΓάβΓ οί ΙΗ^ ννΐίε Ι Μι/ οολνανάίοβ ! — 
ΤΗΐδ ίΓΟΓπ ΐΗεε, άΐί^ίΆτά, \>γ ά ΛνοιΠΛη ουϊθοηβ 
νν^Ηο άΐεά ίοΓ ΐΐιεε, ΐΐιβ ^Ιοηουδ-^αΙΙαπΙ νουΐΗ ! 

Ουηηΐησ άενίοε ΙΐΕδΙ ΐΐιοιι άενΐδοά ίο (ϋβ 

Ν6ν6ΐ% ^&^ο1^η^ δΐΐΠ Λνΐίε αίΐθΓ Λνΐίβ 700 

Το άΐ6 ίοΓ ΐΗεε ! — Άπά ίίοδί τενϋε 1\\γ ίηβπίΐδ 

\νΐιο Λνϊΐΐ ηοΐ δο — &ηά ΐΗου ΐΗβ οοΛν&Γά, Ιΐιοα ? 

Ρ6&06 ! β'θη 1)6ΐ:1ιίη1ί ίΐιεβ, ίί ΐΐιοα Ιον'δΙ Ιΐιν ΙϊΓβ, 

δο ε11 Ιονβ ΙΙιεΪΓδ. Τΐιου, ίί ΐΐιοα δρβ&ΐίβδί ενίΐ 

Οί υδ, δΗ&Η Ηε&Γ ιηυοίι ενΐΐ, αηά ΐΗαί ΐΓαβ. 

ΟΗΟκυδ 
Υε Ιι&νθ δίΐίά Ιοο ιηυοΗ, ΐΗου ηολν, άπα 1ΐ6 1)6ίθΓ6. 
ΚβίΓαΐη^ οΐά δίτε, ίΓοηι Γαί1ίη§ οη 1:1ι^ δοη. 

463 ΑΛΚΗ2ΤΙ5 

ΑΔΜΗΤ02 

λεγ*, ώ9 €μοΰ Χέξαντος' βΐ δ* άΧ'^εί^ κΚύων 
τάληθές, ου χρην σ 6^9 β//,' βξαμαρτάνβίν. 
ΦΕΡΗ2 

710 σου δ' αν προθνττισκων μαΧλον εξημάρτανον. 

ΑΔΜΗΤ02 

ταύτον^αρήβώντ άνΒρα καί ττρβσβυνθανβΐν; 

ΦΕΡΗ2 

'Ψ'^Χν Η'^^ ζν^' ^^ Βυοΐν οφβίΧομβν. 

ΑΔΜΗΤ02 

καΐ μην Αίός γβ μείζονα ζφη^ χρονον, 

ΦΕΡΗ2 

άρα ^ονευσυν ού^εν εκΒικον τταθών; 

ΑΔΜΗΤ02 

μακρού βίου ^αρ ησθόμην ερώντά σε, 

ΦΕΡΗ2 

άλλ' ου συ νεκρόν γ' άντΙ σου τόι^δ' εκφερ€ί<;; 

ΑΔΜΗΤ02 

σημεία της σης, ώ κάκίστ, άψυχίας. 

ΦΕΡΗ2 

οΰτοί προς ημών γ' ώλβτ'* ουκ ερεΐς τόδε. 

ΑΔΜΗΤ02 

φεϋ• 

€ΪΘ^ άνΒρος εΧθοίς τονΒε γ' εΙς χρείαν ττοτε. 

ΦΕΡΗ2 

720 μνήστευε ττοΧλάς, ώς θάνωσι ττΧείονες, 

ΑΔΜΗΤ02 

σοϊ τοΰτ* ονβιΒος' ου ^αρ ηθεΧες θανεΐν. 

ΦΕΡΗ2 

φίΧον το φε^^ος τοΰτο του θεού, φίΧον. 

ΑΔΜΗΤ02 

κακόν το Χήμα κούκ εν άνΒράσίν το σον. 
464 ΑΙ,ΟΕδΤΙδ 

ΑηΜΕτυβ 
5λ}' οη, 5Λγ οη ; Ι Ιιανε δίΐίοΐ : ίί Ηε^Γΐη^ ΙηιΐΗ 
ΟηΙΙ Ιΐιβο, ϋιου δΗουΙοΙεδΙ ηοΐ ίιανε άοηο ιηβ \\ΊΌη§. 

ΡΗΕΚΕ8 

Ι Η&ά €ΐοη6 ΓηοΓ6 λνΓοη^, Ηβ(1 Ι (1ί€(1 Γογ Ιΐιοβ. 710 

ΑΠΜΕΤυδ 

ν^Ιι&ϊ, ίοΓ ΐΗβ νουησ {ΐηά ο\ά \5 θβ^ΐΗ Ιΐΐ6 δ&πιβ ? 

ΡΙΙΕΚΕδ 

Οηβ Ηίε ίο Ηνε, ηοί Ιλναίη — Ιΐιίδ Ϊ5 ουι• ά\1^. 

ΑΟΜΕΤυδ 

Ηανε ί;1ΐ}' άεδΪΓβ — οηί; Ηίΰ ουίΐίΐδΐίπ^ Ζβυδ. 

ΡΗΕΚΕ8 

ϋοδί €υΓδ6 ίΗγ ραΓβηΙδ, ΛνΗο ΙΐίΐδΙ 1ΐίΐ(1 ηο Λντοη§ ? 

ΑΟΜΕΤυβ 

Αγ, ΛνΗοπι Ι ιηαι•1ν6ά Ιονε-δίαΐί ίοι* άαΐεΐ^δδ ϋίε. 

ΡΗΕΚΕ8 

\\ΊιβΙ? — εγΙ ηοί ΐ3αΓνΐησ }ι€γ ϊη ί;1ιίπ6 ΟΛνη δίβίκΐ ? 

ΑΠΜΕΤυδ 

Α ίο1<:€η^ (Ι^δίΕΓά, οί Ιΐι ν οολνΗΓίϋοε. 

ΡΗΕΚΕδ 

/ άίά 1ί6γ ηοί; Ιο άε^ίΗ : ΐΐιου οΕΠδί; ηοΐ: δα^ Ο, 

ΑΟΜΕΤυδ 

Μα^βδί; Ιΐιου ίβεΐ ϊ\\γ ηεεά οί ιηβ δοιηε ά^γ ! 

ΡΗΕΚΕδ 

\νοο ιηαη^ Λνοιηεη, 1\λάϊ ίΗε ηιθΓ6 ιβευ (Ιίε. 720 

ΑΟΜΕΤυδ 

Τΐιίδ ΪΆλΐηΖ δΐη1ί65 ΐΗεβ — 'ΐΐδ ΐΐιου λναδί; 1οί:1ι Ι:ο (1ΐ6. 

ΡΗΕΚΕδ 

δ\ν€6ΐ; ίδ }'οη δαη-§οά'δ ϋ^Ηί, νε», ΐΐ ΐδ δλνεεί. 

ΑΌΜΕΤυδ 

Β3δ6 15 1\ιγ δρίηΐ, αηά ιιηηΐ66ΐ ίοΓ ιηεη. 

4^5 ΑΛΚΗ2ΤΙ5 

ΦΕΡΗ2 

ουκ έιγ^έΧας ^βροντά βαστάζων νεκρόν, 

ΑΔΜΗΤ02 

θανεΐ 7^ μβντοί ΒνσκΧεής, όταν Θάνρ<;, 

ΦΕΡΗ2 

κακώς άκούειν ου μ,ίΧβυ θανόντί μοι, 

ΑΔΜΗΤ02 

φευ φεϋ' το 'γήρας ώς άναώεΐας ττΧεων» 

ΦΕΡΗ2 

ηΒ^ ουκ άναίΒης' τι^νΒ^ εφηύρες άφρονα. 

ΑΔΜΗΤ02 

άττεΧθε κάμε τόνΒ' εα θάψαι νεκρόν» 

ΦΕΡΗ2 

730 άττει,μί' θάψεις δ' αύτος ων αυτής φονεύς, 

Βίκας τε Βώσεις τοίσι κηΒεσταΐς ετί. 
η τάρ "Ακαστος οίικετ βστ' εν άνΒράσιν, 
εΐ μη σ* άΒεΧφής αίμα τιμωρησεται, 

ΑΔΜΗΤ02 

ερρων νυν αυτός γτ) ζυνοίκησασά σοι, 
άτταιΒε τταίΒος οντάς, ώσττερ άξιοι, 
^ηράσκετ' ου ηάρ τωΒε γ' εις ταύτον στενός 
νεΐσθ^' εΐ δ' άττειττεΐν χρην με κηρύκων ΰττο 
την σην ττατρφαν εστίαν, άττεΐττον άν. 
ημείς Βε, τούν ττοσίν γαρ οίστεον κακόν, 
740 στείχωμεν, ως άν εν ττυρα θώμεν νεκρόν, 

ΧΟΡ02 

Ιω Ιώ. σχετΧία τόΧμης, 
ώ γενναία καΐ με^ άριστη, 
χαΐρε' ττρόφρων σε χθόνιος θ^ Έρμή<ζ 
"ΑιΒης τε Βεχοιτ» εΐ Ββ τι κάκεϊ 
466 Αΐ^ΟΕδΤΙδ 

ΡΜΕΠΕδ 

ΝοΙ ηιίηε ο\ά οοΐ'ρδβ Ιο ΐΐιο ^Γίΐνε ΐΗοα Ββ^Γ'δΙ ν\ΐΐ1ι 

ΑΠΜΚΤυδ 

Υεΐ, Λνΐιεη ΐΗου άίβδί, ίη ί11 Γλιώθ δΐιαίΐ ίΐιοα άΐβ. 

ΡΗΕΚΕ3 

111 ίαηΐ6 ΐδ ηαυ^Μ ίο παε Λνΐιβη Ι Ιιανε (Ιίβά. 

ΑΟΜΕΤυδ 

ΗβίΐΓ ΙιίΐΏ ! ΙιοΛν ίαΐΐ οί δΗίίΓηεΙεδδηβδδ ίδ 6ΐ(1 1 

ΡΗΕΠΕδ 

ΝοΙ 8ΐι&ιη€ΐ655 δΗε, — 1)ΐι1: δβηδβίβδδ Ιι^δί ΐΗου Γουικί 

1ΐ6Γ. 

ΑΟΜΕΤυδ 

Βε^οηβ : Ιβ^νβ ιηε Ιο ΐ3υΓ}' ίΐιίδ ιη^ άεαά. 

ΡΠΕΚΕδ 

Ι §ο : ΙιβΓ Γηιιιτ1θÀà Λνϋΐ Ι^υιτ Ιι^γ •' 730 

Τΐιου δΐιαίί νοί; ίΐπδλνεΓ ίοΓ ϋ Ιο Ιιεί' Ιίίη. 

δυΓεΙγ Αοαδίαδ ΐδ ηο ηηοΓε ά ώλάώ, 

1ί Ηβ οί Ιΐΐ66 οίαίιη ηοί Ιιίδ δίδίθΓ'δ 1)1οο(1. [ΕχΗ. 

ΑΌΜΕΤυδ 

Αν&υηΙ, \νί11ι ΙιβΓ Ιΐιαί Ιίβηηβΐΐεΐΐι Λνίΐΐι Ιΐιββ ! 

€Ηί1άΐ6δδ ^ΟΛν οΐά, 3δ γ& άβ^βτνβ, ΛνΗΐΙε ϋνβδ 

ΥοπΓ οΐιϊΐά : }'6 δΐιαίΐ ηοΐ οοιώθ Ιίεηβ&ΐΗ οηε Γοοί 

λνΊΐΗ ιηβ. Ιί ηεβά λνβΓβ ίο Γβηουηοβ 1>γ ΗθΓ.ιΙάδ 

Τΐιΐηε 1ί6&γΙΗ ραΙβΓΠίΐΙ^ Ι ΙιαοΙ Γβηουηοεά ίΐ ηο\ν. 

ί,θί υδ — ΓοΓ λνε ηΐϋδΐ: 1)6λγ Ιΐιε ρΓεδβηί: ΐ11 — 

Ραδδ οη, Ιο \Άγ ουΓ άβο-ά υροη ΐ1ΐ6 ργτ^. 740 

ΟΗοκυδ 
Αίαδ ίογ ΐΐιβ 1ονίη§ 8ηά ά&ηη§ ! 

Γ&ΓβλνθΙΙ Ιο Ιΐιβ ηοΙ>ΐ65ΐ αηά 1)6δ1 ! 
Μ»}- ΗβΓηιεδ οοηάαοί Ιΐιεε άοΛνη-ί&Γίη^ 

ΚίηοΙΙ}-, άπα Η&θβδ Ιο Γ€δΐ 

467 ΑΛΚΗ2ΤΙ2 

ττΧεον €στ ά'γαθοΐ'ζ, τούτων μ,ετβχ^ουσ* 
* ΑιΒου νύμφτ] τταρεΒρεύοις. ΘΕΡΑΠΠΝ 

ΤΓοΧλονς μίν ηΒη κάττο τταντοία^; γθονος 
ξένους μοΧόντας οίδ' 69 ^ΑΒμητου οόμους, 
οίς Βεΐττνα ττρονθηκ' άΧλα τοΟδ' οΰττω ξένου 

750 κακίον εΙς τηνΚ εστίαν ε8εξάμην. 

09 ττρώτα μεν ττενθοΰντα Βεσττότην ορών 
εισήλθε κάτόΧμησ άμείψασθαι 7Γυλα9. 
εττείτα δ' οΰτί σωφρόνω<; εΒεξατο 
τα ττροστυχ^όντα ξένια, συμφοραν μαθών, 
αλλ' ει τι μη φεροιμεν, ωτρυνεν φερειν. 
ΤΓΟτηρα δ* εν γείρεσσί κίσσινον Χαβών 
ττίνει με\αίνη<ζ μητρός εΰζωρον μεθυ, 
εως εθερμην αύτον άμφιβασα φ\οξ 
οϊνου' στέφει δε κράτα μυρσίνης κ\ά8οις 

760 άμουσ ΰΧακτών Βισσα δ' ην μέλη κΧύειν 

6 μεν ^αρ ι^δε, των εν ΆΒμήτου κακών 
ούΒεν ττροτίμών, οίκεται δ' εκΧαίομεν 
ΒεστΓΟίναν όμμα δ' ουκ εΒείκνυμεν ξενω 
τεγγοζ^τβς• "ΑΒμητος >γαρ ώδ' εφίετο. 
και νυν βγω μεν εν Βόμοισιν εστιώ 
ξένον, ιτανουρ'^ον κΧώττα και Χγστην τίνα, 
η δ' εκ Βόμων βέβηκεν, ουδ' εφεσπόμην 
ουδ' εξετεινα χεΙρ\ α-ποιμώζων εμην 
ΒέστΓοιναν, ή ^ μοί ιτασί τ οίκεταισιν ην 

770 μητηρ' κακών <γαρ μυρίων ερρύετο, 

ορ'^ας μαΧάσσονσ^ άνΒρός. αρα τον ξένον 
στυ<γώ Βικαίως, εν κακοΐς άφΐ'^μενον; 
468 Α1.0Ε8Τ1δ 

ΙΓ;ιη^ Άίοη^τηβηί 
ΡοΓ ίΐΐδ ονεη ΙΙιεΓβ τηαγ ί)(^ϋ(ΐ6 
Το Ιΐιβ ί^οοό, Ο ΐΗίηε 1)6 εηΙΗΓοηεΓηεηΙ: 
Βγ Ηϋ(ΐ€δ' 1)ΥΪάα ! 
[Εχειιηί ΟΜΝΕ8 ίη /ηηβταί ρΓθ€€};.ήοη. 
ΕηΙβΓ «ΕΠνΑΝΤ. 

8ί:κνΑΝΤ 

Ρυΐΐ ηιαη^ 3. ^αβδί, ίΓοιη ηΐίΐη^ α Ιίΐηά λνΐιϊοΐι οαπίθ 

ϋηΐο Αοίηιοίαδ' (1\ν6ΐΗη^, Ηανε Ι 1<ηοΛνη, 

Ηανβ 561 1)ί;ίθΓ6 Ιΐιβηι ιηβίΐί : ΙίυΙ ηενεΐ' §υ68ΐ 

ΜοΓβ ρεδίΐίβηί: τεοβΐνεά ί Ιο Ιΐιίδ ΙιβαΓίΗ : 750 

\νΤιο ίίΓδί;, &11)€ϋ 1ΐ6 δ&νν ιηγ τηαδΙεΓ ΓηοϋΓπίη^, 

ΕηΙεΓεθ^ Άηά ραδδεά Ιΐιβ ΐ1ΐΓ6δ1ιοΜ υηαδΙίΛπιεά ; 

ΤΗεη, ηοΛνίδβ οοιίΓΐοουδΙγ Γεοβΐνεά ΐΗβ ΓίΐΓ6 

Γοαηοΐ Λνϋΐι υδ, ΐΙιου^Η οαΓ Λνοείυΐ ρΐί^ΐιί; Ιιε 1<η€\ν, 

Βηί, Λνΐιαί; λνο 1)Γου§1ιί ηοί, ΗεοίοΓίη^ ύαάε υδ 1)πη§. 

Τ1ΐ6 ίν^ ουρ αρΗίΐδ 1ΐ6 ΐη Ηίδ Ιιαηάδ, 

Αηά δλνίΐΐδ ΙΙΐΘ θΗΓίίΙΐη^ τηοίΗ^Γδ β^Γ^ 1)1οο(1, 

Τίΐΐ ΐΗβ Λνίηε'δ Ηατηβ βηνντΗρρεά Ιτΐπι, Ιιείΐΐίη^ Ιιϊπι. 

ΤΗεη άϊά 1ΐ6 \ντ6&1:Η6 Ηΐδ Ιιεαά ΛνίΐΗ πινΓίΙε δρΐ'αγδ, 

ϋίδδοιιαηΙ-ΗοννΙίη^. ΌίνβΓδβ δίΓίΐίπδ λν^Γβ ΙιεαΓά : 760 

ΓοΓ Ηβ δ&η§ οη, Γβ^&ΓάΙεδδ &11 οί" ίΐΐδ 

ϋαΓίίβηίη^ Αάιηεΐυδ' Ηοαδβ ; \ν6 δβΓν&πΙδ \ν€ρΙ 

ΟυΓ ιηΐδίΓεδδ : γαΐ λνβ δΗοΛν'εά ηοΐ Ιο ΐΗε ^υεδί 

Ε}'65 Ι:€αΓ-1)€(36\ν6(1, ίοΓ 5θ ΑάηιεΙυδ Ιίίκίε. 

Αηά ηο\ν \νίί;Ηΐη ΐΗε 1ιουδ6 ηιυδί Ι 1)6 ίεαδίΐη^ 

Τΐιίδ §υ6δ1, — α Ιαλνίεδδ Ιΐιΐεί, α ί)&ηάϋ; γο§ιι6, 

\ν}ιίΐ6 ίοΓίΗ ίΗβ Ηοιΐδ6 δ1ΐ6 15 1)0Γηβ ! Ι £ο11ο\ν6ά 

ηοΙ, 
ΝοΓ 5ΪΓ6ΐο1ΐ6ά ί1ΐ6 ΙΐΕηά^ ηοΓ \νΗΪΐ6ά υηίο τηγ ηΊίδΐΓ653 
ΓαΓ6\ν6ΐ1, \νΗο Λναδ ίο πΐ6 βηά ίΐΐΐ ΐΗε Ηουδί-Ηοΐά 
Α πιοΐΙιεΓ ; ίοΓ Γγοπι ίΠδ υηΐιοΐά δΗε δΕν6ά υδ, 770 

Αδδυα^ίη^ Η6γ Ιοί'ά'δ λ\τ&{;1ι. Όο Ι ηοΙ λυέΙΙ 
Το 1οαΐ1ΐ6 ίΙιίΒ βυ6δί^ ίηί;Γυά6Γ οη οαΓ ^πείδ ? 

469 ΑΛΚΗ5ΤΙ5 ΗΡΑΚΛΗ2 ουτθ9, τι σεμνον καί 7Γ€φροντικ6<; βΧβττβίς; 
ου 'χρη σκυθρωττον τοΐ<; ξένοΐ'ζ τον ττρόσττόλον 
είναι, Ββχ^εσθαι δ' εύττροση^όρω φρενί. 
συ δ' άνΒρ' βταΐρον Βεσττότον τταρόνθ^ ορών, 
στνγνω ττροσώττω καϊ συνωφρυωμβνω 
δεχβί, θυραίου ττήματος σττουΒην έχων. 
Βεΰρ^ ελθ\ οττως αν καϊ σοφώτερος ^ενρ. 

780 τα θνητά ττρά'^ματ ο18α<; ην εγευ φύσιν; 

οΐμαι μεν ού' ττόθεν ηάρ; άλΧ' άκουε μου, 
βροτοΐ^ άττασι κατθανείν 6φεί\€ταί, 
κουκ εστί θνητών όστις εξεττίσταταυ 
την αύρων μέΧλουσαν εΐ βίώσεταΐ' 
το της τύχης ^αρ αφάνες οΐ ττροβησεται, 
κάστ ου ΒιΒακτον ούδ' άΧίσκεται τεγνΎ). 
ταΰτ ουν άκουσας ίίαΐ μαθών εμού ττάρα, 
ευφραίνε σαυτόν, ττΐνε, τον καθ' ήμεραν 
βίον Χο^ίζου σον, τα δ* άΧΚα της τύχης. 

790 τίμα Βε καϊ την ττΧεΐστον ηΒίστην θεών 

Υ^^ύιτριν βροτοΐσιν ευμενής ^αρ η θεός. 
τα δ' αλλ' εασον ταύτα καϊ ττιθοΰ λόγοί9 
εμοΐσιν, εϊττερ ορθά σου Βοκώ Χε^ειν 
οΐμαυ μεν. ούκουν την άηαν Χύττην άφείς 
ττίεο μεθ^ ημών τασδ' ύπερβαΧών τύχας, 
στεφάνους ττυκασθείς; καϊ σαφ' ο2δ' οθούνεκα 
του νυν σκυθρωττοΰ καϊ ξυνεστώτος φρενών 
μεθορμιεΐ σε ττίτυΧος εμττεσών σκύφου. 
οντάς Βε θνητούς θνητά καϊ φρονεΐν χρεών, 

800 ώ9 τοις γβ σεμνοΐς καϊ συνωφρυωμενοις 

άττασίν εστίν, ώς <γ εμοί χρησθαι κριτή, 
ου βίος άΧηθώς ο βίος, άΧΧα συμφορά, 

47© ΑΙ,ΟΕδΤΙδ 
ΕηΙβτ ΗΕκουΐ-Εδ. 

ΗΕΚ0υΐ.Ε8 

Ηο, ίεΙΙοΛν, λ^'ίιγ Ιΐιίίί δοΐεπιη Ι^Γοοθίησ 1οο1< ? 

Τ1ΐ6 δβΓνΒπί; δΐιουΐά ηοΐ ΙολνβΓ υροη ΐΗε ^υβδί, 

βϋί Λν€ΐοοηΊ€ Ιιΐηι ΛνίΐΗ 1<ίηθ1}'-1)6(ΐηΊΪη^ οΗε^Γ. 

ΤΗου, 566ίη§ ΗβΓβ ίη ρΓ656η€6 ίΐιν 1ογ(3'5 ίΓίεηθ, 

ννίΐΗ νίδα^ε δουτ αηά ο1ου(1 οί ΙϋΐϋΙεά ί)Γ0\\ δ 

Κεοείν'δί Ιιίηι, {τ&ϋΐη^ ο'€γ αη Εΐΐΐεη ^τΊ^Ϋ. 

ΗΐΙΙιεΓ Ιο ηιε, ΐΗπί; λνίδβΓ Ιΐιου ηΐΗ}•5ΐ ^Γθ\ν. 

ΤΗβ ΙοΙ οί ιη»η — ίΐδ ηαΙυΓβ Ι^ηολνεδί Ιΐιοα ? 780 

Ι ϊΓονν ηοί : Ηολν δΗουΙάδί ΐΗου ? Οίνε εαΓ Ιο ιη©. 

Ργοπι α11 ιηαηΐίίηά ίΥιβ άεΒί οί" άβίΐΐ;}! ίδ άαβ, 
ΝοΓ οί &11 ιηοΗ^^Ιδ ίδ ί1ΐ6ΐ•6 οηβ ϊ\\Άί Ι^ηολνδ 
Ιί ΐΙίΓου^Ιι ΐΗβ οοιηίη§ ιηοΓΓΟΛν Ηβ δ1ι»11 Ηνε : 
ΓοΓ ίΓΗοΙνΙεδδ ίδ ΐΗε \νϋ^ οί Γοπΐυηε'δ ΐ^^ί, 
ΝοΙ ίο 1)6 ΐΒυίτΗΐ:, ηοΓ λνόπ Ι)^ άυΙ οί'ΐΏ&η. 
ΤΗίδ Ιιεαηη^ ΐΐιβη, Άηά ΙεαΓπίη^ ϊΐ {υοώλ ιηε, 
Μ&1ί6 ΙΩ6ΓΓ7, (ΐΓίηΙί : ΐΗβ Ιίίε ίΓοιη ά&γ Ιο ά^γ 
Αοοουηί Ιΐιίηε ο\νη, ά\\ είδβ ίη ίοΓίαηε'δ ρολνεΓ. 

ΗοηουΓ ΛνίίΗαΙ ΐΗβ δλνβεΐβδΐ οί ίΗβ Οοάδ 790 

Το Γπεη, ΐΐιε €}φΓί3η ^υ^^η — ά ^Γ&οίοαδ Οοάίΐεδδ ! 

Αλνα^ ΛνίΐΗ οΐΗβΓ ίίιουσίιίδ^ αηά Ιιεεά ηιγ ΛνοΓοΙδ, 

Ιί ίΗου άοδί ΐΗίηΙί Ι δρ6&1^ Λνίδε ΛνοΓάδ Άηά ίΓυβ : 

8ο ΐΗίηΙί Ι. Ηεηοε Λνί1:1ι δΟΓΓΟλν ονεΓΛντου^Ιιί ; 

Κίδ6 &1>ον€ ΐΐιίδ αίϊΐίοίίοη : άΓίηΙ^ ΛνίΐΗ ιπε, 

ΤΗ^' 1)ΐΌΛνδ Λνίΐΐι §&Γΐ&ηάδ 1)οαη(1. Γυΐΐ ΛνβΠ Ι ΛνοΙ, 

Ργοπι &11 Ιΐιίδ Ιολνεηη^ δρίΐ'ίΐ ρπδοη-ρεπί; 

ΤΗίηβ αηοΙιοΓ δΗαΙΙ δίΓ Βε&ΙνβΓ'δ ρΐΒδΗ υρΗεανβ. 

\νΐΐ3,1, Γπαη Ι — Ιΐιβ ιπογϊ&Ι ηιυδί: 1)6 ηιοΓΐαΙ-ηιίηάεά. 

δο, ίοΓ γουΓ δοΐβιηη Λνί^ίιΐδ οί Ινπϋΐεά 1)Γ0λνδ, 800 

ΓοΓ 6ΕθΙι Άηά ά\\, — ίίίΗου ίοΓ ^ι1θ§6 -ΛίΗ ί;^1ν6 πΐ6, — 

ί,ίίε ίδ ιιοί ί,υαΐ^ Ιίίβ, Ιίαί ιη6Γ6 ^ίΗίοίίοη. 

471 ΑΛΚΗ^Τα 

ΘΕΡΑΠΩΝ 

βιηστάμβσθα ταντα' νυν Ββ ττράσσομεν 
ού'χ οία κώμου καΧ γελωτοί άξια» 

ΗΡΑΚΛΗ2 

^^ννη θνραΐος ή θανούσα* μη \ίαν 
πάνθβί' Βόμων ^αρ ζώσι τώνΒε Βεσττόται, 

ΘΕΡΑΠΩΝ 

τι ζώσιν; ου κάτοισθα τάν Βόμοις κακά; 

ΗΡΑΚΛΗ2 

€ΐ μη τι σος με Βεσττότης εψεύσατο, 

ΘΕΡΑΠΩΝ 

ά^αν εκείνος εστ ά'γαν φιΧόξ&νος, 

ΗΡΑΚΑΗ2 

810 ου χρην μ οθνείου γ' εϊνεκ ευ ττάσγειν νεκρού; 

ΘΕΡΑΠΩΝ 

η κάρτα μεντοι καΐ Χίαν Ουραίος ην, 

ΗΡΑΚΛΗ2 

μων ξυμφοράν τιν ούσαν ουκ έφραζε μοί; 

ΘΕΡΑΠΩΝ 

γαίρων ϊθ\ ημίν Βεσποτών μεΧει κακά. 

ΗΡΑΚΛΗ2 

οδ' ου θύρα ίων ττημάτων άρ-χει λόγο9. 

ΘΕΡΑΠΩΝ 
ου ηάρ τι κωμάζοντ αν ηγθομην σ ορών» 

ΗΡΑΚΛΗ2 

άλλ' η ττεττονθα Βείν ύττο ξένων εμων; 

ΘΕΡΑΠΩΝ 

ουκ ηΧθες εν Βεοντι Βεξασθαι Βόμοις' 
ττενθος ^αρ ήμΐν εστί' καΐ κουραν βΧεττεΐζ 
μεΧαμττέττΧους στοΧμούς Τ€. 

472 ΑΙ,ΟΕδΤΙδ 

ΒΕΚΥΑΝΤ 

Α11 Ιΐιίδ νν'β 1ίηο\ν : Ι^υί; ηονν έΐΓ6 \ν6 ίη ρϋ^Μ 
ΝοΙ ιηεβΐ Γογ Ιπυ^Μίεπ πηά Γογ Γεν^ΐΓ)^. 

11ΕΗ€υΐ.Ε3 

ΤΗβ λνοηι&η ά^αά ίδ £ΐ1ί£η-1>θΓη : §π6ν6 ηοί; 
Εχοεεάΐη^ ηιυοίι. Υαί Ιίνε ΐΗε ΗουΒεΙιοΜ'δ 1θΓ(ΐ3. 

δΕΚΥΑΝΤ 

Είνε, (|αο11ι» ! — Ιί^ηοΛν'δΙ Ιΐιοα ηοΐ ϊΗβ Ηουδο'δ ί11δ? 

ΗΕΗ€υΐ.Ε3 

Υβίΐ, ίί ΐΗγ πΐίΐϋΙίίΓ 1ί6(1 ηοί υηΐο πΐ6. 

βΕΚΥΑΝΤ 

ΟυεδΙ-ίΗΐη Ηε ίδ — &\\, ^βδΐ-ίίΐίη ονεπηυοΗ ! 

ΗΕΚΟυΐ,Εδ 

Α Βίτ&η^ατ (Ιεϋά — Άηά ηο §υ6δΙ-οΙΐ€6Γ Γογ ιηβ ? 810 

δΕΚΥΑΝΤ 

Ο 7^^^ ^Γΐ αΐίεη — ογεπηυοΗ &η αΐίβη ! 

ΗΕΗαυΐ.Ε3 

Ηα ! νν&δ Ηε Ιίβορίη^ δοιηβ αίΏίοΐΐοη \)3.ο\ίί 

δΕΚΥΑΝΤ 

Οο ΐΗου ίη ρε&οε : οαΓ 1θΓ(1δ' ΐΐΐδ αΓβ Γογ υδ. 

Τηηιβ ατναχ/ ; Ιίΐιί ΗΕΠΓυι,Εδ εβ'ιζβε Ηίιη, αηά 
7ηαΚ•68 Ηΐιη /ααβ Ηϊηι. 
ΗΕκαυι,Εδ 
Οή&{ ίοΓ Ά δΐΓ&η§6Γ — δυοΗ \νοΓ(1δ ιηβΕη ηοΐ ΙΗηΙ: ! 

3ΕΚΥΑΝΤ 

Ε1δ6 Ηαά Ι ηοΐ δθΓ6 νβχεά 1)€ΐΐ6ΐά ύλγ Γενεί. 

ΗΕΗΟυίΕδ 

Ηο\ν ! Ιιανε Ι δΟΓΓγ Ιιαηάΐίη^ οί ιηΐηε ΙιοδΙδ γ 

δΕΚΥΑΝΤ 

ΤΗου οαιη'δΐ ίη ΗοϋΓ υηιηεβΐ £ογ \νε1οοιηίη^, 
ΡοΓ ^ίεί ΐδ οη υδ ; Άηά ΐΐιοα δεε'δΐ δΚοΓπ ΗαΐΓ 
Ληά ν6δΙιΐΓ6 οί 1)1&ο1<: ΓθΙ)6δ. 

γοι^ τν. ς) 4 73 ΑΛΚΗ5ΤΙ5 

ΗΡΑΚΛΗ2 

τ/? δ* 6 κατθανών; 
820 μών η τίκνων τι φρονΒον η ττατηρ αγέρων; 

ΘΕΡΑΠΠΝ 

ιγνρη μβν ουν οΧωΧβν ^ΑΒμήτον, ξένβ, 

ΗΡΑΚΛΗ2 

τί φη^; 67Γ€ίτα Βήτα μ βξενίζβτβ; 

ΘΕΡΑΠΠΝ 

'ρΒβΐτο ^άρ σβ τώνΒ^ άττώσασθαι Βόμων, 

ΗΡΑΚΛΗ2 

ώ σ'χβτ\ί\ οίας ήμττΧακβς ξυναόρου, 

ΘΕΡΑΠΩΝ 

άττωΧόμβσθα ττάντβς, ου κβίνη μόνη. 

ΗΡΑΚΑΗ2 
αλλ* 'ησθόμην μβν ομμ ΙΒων Βακρυρροονν 
κουράν Τ6 καΙ Ίτρόσωττον άλλ' βτταθέ μ€ 
Χβ^ων θυραΐον κηΒος 6^9 τάφον φέρειν. 
βία Ββ θυμού τάσΒ^ υττβρβαΧων 7ΓύΧα<; 
830 6τηνον άνΒρος Ιν φυΧοξβνου Βόμοίς 

Ίτράσσοντος ούτω. κατά κωμάζω κάρα 
στβφάνοις ττυκασθβί^;; άΧΧα σου το μη φράσαι, 
κακού τοσούτου Βώμασιν ττροσκβι,μβνου. 
ΤΓοΰ και σφβ θάτττβι; ττοΰ νιν βύρησω μοΧών; 

ΘΕΡΑΠΠΝ 

ορθην Ίταρ οΐμον, ή VI Αάρισαν φερα, 
τύμβον κατόψα ξβστον €κ ιτροαστίου, 

ΗΡΑΚΛΗ2 

ώ τΓοΧΧα τΧάσα καρΒία καΐ χεΙρ €μή, 
νυν Βεΐξον οίον τταΐΒά σ η Ύιρυνθία 
^ΗΧβκτρυάνος β'γείνατ ^ΑΧκμήνη Αιί. 
540 δβΓ <γάρ μ€ σωσαι την θανοΰσαν αρτίων 

ΑΊΑ ΑΙ,αΕίίΤΙδ 

ΗΕΚ0υΐ.Ε3 

ΒυΙ χνΐιο ΗαΙΗ άϊ^ά ? 
ΝοΙ οΓ ΐΗβ οΙιίΜΓβη οηε, ογ ζΓϋγ-\\ΆΪΓ(^ά δΪΓβ ? 820 

δΕΚΥΑΝΤ 

Ναν, 1)υ!; ΑάπιεΙυδ' ΛνΐΓε 15 ά^3.ά, Ο ^α65ΐ. 

ΗΕΚΟυίΕδ 

Ηο\ν δΕ^'δΙ ΐ1ιοα? — Ηα, ενεη Ιΐιεη γ^ §Αν€ Γπβ 
Λνείοοιηβ ? 

δΕΙΙΥΑΝΤ 

ΓοΓ δΗαιηε 1ΐ6 οουΐά ηοί ίΠτυδΐ; ΐΗβε Γγοιπ ίΐιεδβ άοοΓδ. 

ΗΕΚ€υΐ.Εδ 

Ο Ιιβρίβδδ ! λνΐΐίΐί; α Ηείριηεεί ΗαδΙ Ι;Ηου Ιοδί; Ι 

δΕΚΥΑΝΤ 

\νβ Ηευθ αΐΐ ρεπδΐιεά^ αηά ηοΐ δΐιβ αίοηβ. 

ΗΕΙΙΟυΐ,Εδ 
Ι {α\ϊ α, ΛΥΐΐθΠ Ι δΕΛΥ Ηΐδ ΐεβΓ-άΓΟλΥΠϋά €Υ63, 

Ηΐδ δΗίίγεη Υιάϊτ, Ηίδ Γαο6 : }'6ΐ 1ΐ6 ρΐΈΥϋίΙείΙ, 

58}'ΐη§ 1ΐ6 1)ίΐΓ6 Ά δΐΓαπ§6Γ-ίη€η(1 ίο 1)υΓΪ&1. 

Ι ρίΐδδβά ίΗίδ ΙΙίΓεδΙιοΙά ίη ιηΐη6 ΗβΕΓΐ'δ άεδρίΐβ, 

Αηά (Ιΐ'ϋπΐί ίη Ιι&Πδ οί Ιήιη Ιΐιαί Ιογεδ ΐΗε §υ6δ1:, 830 

\νΗ6η ΐΐιυδ Ηΐδ ρϋσΗί ! Αηά αιη Ι τεγεΠίπ^ 

ννίίΗ Λντε&ΐΗβά Ιιεαά ? Ο ιη^ ίηεηά, ΙΗ&Ι Ιΐιου 

δΐιουΐάδΐ; εαν 
Ν&υ^Ηί;, ΛνΙιεη οη Ιΐιίηβ Ηοιπθ δυοΗ αίΗΐοΙίοη Ι&γ ! . . . 
\νΗ6Γ6 άοΐΐι 1ΐ6 1)υΓν }16Γ? λνΐΐ6Γ€ δΙίΛΐΙ Ι {\ηά 1ι6γ ? 

δΕΚΥΑΝΤ 

Βγ ΐΗε δΐΓαί§Ηΐ ραΐΗ Ιΐιαΐ Ιε&άδ Ι^&ΓΪδδα-ΛνϋΓθδ 
δίΐίΐΗ δ66 ΐ1ΐ€ ΙιεΝνη-δΐοηβ ΙοιηΙ) Λνϊϋιοαΐ: ΐΐιε λναΐΐδ. 

ΗΕΚΟυΐ,Εδ 

Ο ιηυοΗ-εηάαηη^ 1ι6εγΙ; αηά Ηαηά οί ιηΐηε, 

ΝοΛΥ δΙιοΛΥ λγΐιαΐ: δοη ΐΗε Ι^Άάγ οι ΤίΓ}'ηδ 1)&Γβ, 

Εΐ60ΪΓ}•οη'δ οΙιϊΜ ΑΙοηιεπΒ^ υηΐο Ζευδ. 

ΡοΓ Ι ιηαδΐ δανβ ΐΐιε ΛΥΟίη&η ηβλγΐ^ άεαά, 840 

475 αλκη:§τι2 

ηνναίκα κβΐς τόζ/δ' ανθις ίδρυσαν 86μον 
"ΑΧκηστιν, ^ΑΒμητω θ* υττουργ^σαι χ^άριν. 
ελθων δ' ανακτά τον μβΧάμττβττΧον νεκρών 
θάνατον φνΧάξω, και νιν ευρήσβυν Βοκώ 
ττίνοντα τύμβου ττΧησίον ττροσφα^μάτων» 
κάντΓβρ Χοχαίας αύτον βξ βΒρας συθβΐς 
μάρψω, κνκΧον δβ ττβρίβαΧώ χ^βροΐν βμαΐν, 
ουκ βστιν οστίς αύτον ίξαιρησεται, 
μο'^ούντα ττΧβυρά, ττρίν ^νναΐκ βμοί μεθτ}. 

850 ην δ' ονν άμάρτω Τ7}σδ' ά^ρα^^ καΐ μη μόΧτ] 

7Γ/0Ο9 αίματηρον ττέΧανον, βΐμν των κάτω 
}ίορης ' Ανακτάς τ 669 άνηΧίου<; Βόμον^ 
αΐτησομαί τβ' καΐ ττβττοι,θ' άξβιν άνω 
"ΑΧκηστιν, ωστβ χβρσίν βνθβΐναι ξίνου, 
09 μ 669 οομους εοεξατ ονο αττηΧασβ, 
καίΤΓβρ βαρβία συμφορά 7Γ€7ΓΧη'γμ€νος, 
€κρυτττ€ δ' ων ^Ενναΐος, αΙΒβσθβΙς Ιμί. 
Τ69 τούΒε μαΧΧον ^βσσαΧών φίΧόξενος, 
Τ69 Έλλαδ' οίκων; τοί'^άρ ουκ βρβΐ κακόν 

860 €ύ€ρ<γ€τήσαι φώτα γενναίος γεγώί. ΑΔΜΗΤ02 

Ιώ, στυ^ναί ττρόσοΒοί, στυ'γναί δ' οψβις 
'χτίρων μβΧάθρων ίώ μοί μοι. αίαΐ. 
ΊΓοΙ βώ; ττα στώ; τι λέγω; τι δε μη; 

7Γώ9 α,ν οΧοίμαν; 
η βαρυΒαίμονα μητηρ μ* €Τ€Κ€ν, 
ζηΧώ φθίμ€νου<ζ, κείνων εραμαί, 
κείν βττίθυμώ Βώματα ναίειν, 

476 Λ1.0Ε8ΤΙ5 

Αηά 5ϋΙ Α1οο5ίΪ8 ίη ΐΗί» Ιιουδβ Λί;-ιίη, 
Αηθ Γ6η(1ίίΓ ίο Α(1ιη6ΐυ5 ^οο(1 ίυπ ^οοά. 
ί §ο. Τ1ΐ6 5ηΙ)1ο-ν€5ίυΓ6(1 Κίη;:^ οί 0θΓρί?68, 
ΟεβίΗ, ΛνΐΠ Ι λνίΐίοΐι Γογ, Άηά 8ΐι;ι11 ί\ηά, Ι ΐΓΟΛν, 
Ππηίίΐη^ ίΐιε οΙθαΙΙι-^Γαυί^Ιιί; 1ιαΓ(1 1)65ΐ(ΐ6 ΐΗβ ΙογπΒ. 
Αηά ΐί Ι 1ί6 ΐη λν^ίΐ;, ηικΙ ^1;ι^1; Γγοπί αηιΐ^υδίι, 
Αηά 56ίζ€, Ληά Λνϋΐι ητΐηβ ίίΓηίδ' οοϋ οοπιρ;ΐ5ί5 Ιιΐηι, 
Χοηε 15 ΐΗεΓε δΙι^Π (Ιοϋνετ Γγοπί ηιΐηε Ιΐίΐηά.ς 
Ηίδ δίΓίΐΐηΐη^ δϊάθδ, 6Γ6 1ι6 νίεΐά υρ Ιιίδ ρΓον. 
Υ^Ά, ΙΙιου^Η Ι ηιΐδδ ίΐιβ (^ηαττγ, απά Ηε οοπίο ηοΐ 8δΟ 

ϋηΐο Ιΐιε Ι^ΐοοά-οΐοΐ, Ιο ΐΗε δΐιηΐεδδ Ηοηαεδ 
ϋολνη Λνίΐΐ Ι ΓαΓ6 οί Οουά αηά ΙΐίίΓ Κίη^, 
Αηά ηι&1<ε άεηι&ηά. Ι άουΙ)1 ηοΐ Ι δΐιαίΐ ΐ€ίΐ(1 
Αίαβδΐίδ υ ρ, &ηά ^ίνε ίο ιτιίηε ΗοδΙ'δ Ηαηθδ, 
ννΐιο Ιο Ιιίδ Ηαΐΐδ τεοβΐνεά, ηοΓ άΓανε ιηβ Ιΐιβηοβ, 
Α]1)6ϋ δηιίϋεη λ\'ί1:1ι βίίΐΐαΐίοη δΟΓβ, 
Βυί Ηίά ίί;, Ιίΐνβ α ρπηοε^ τεδρεοϋη^ πιε. 
ννΐιο ίδ ΓηοΓβ ^υβδί-ίαΐη οί ΤΙιβδδίΐΙΐΑηδ ? 
ννΗο ίη α11 Ηεΐΐαδ ? Ο, Ηε δ1ι&11 ηοΙ 5Άγ 
ΎΥΐΆί οηε δο ρήποείν δΗοΛνεά α Β&δε ηΐ3π 1<ίη(3ηε5δ. 860 

[ΕχίΙ. 
ΕηΙβΓ ΑΟΜΕτυδ, ινΊΐΗ ΟΗΟκυδ αηά Αΐΐ6ηάαηΐ8, 
τ€ίηηύησ ^τοηι ίΗβ [ιιηβΓαί. 

ΛΟΜΕΤυδ 

Ο Η&ΙείυΙ ΓεΙαΓηίη^ ! 

Ο Ηίΐΐείυΐ ίο δεε 
Όΐ'εΕΓ Ιιαίΐδ ίαΐΐ οί }'εαΓηίη§ 

Γογ Ιΐιε Ιοδί; — ε1ι ηηε ! 
\\'}ΊίΐΙ Είιη ΟΓ ΛνΗ&Ι; Γεδΐ Ιΐίΐνε Ι ? — δΐΐεηοε ογ ερεεοΐι, 
οί ΛνΙίΕΐ Ιιείρ ^Ιιαίΐ ΐΗε^ Ι3ε ? 

λΥουΙά Οοά Ι ΛνεΓε άεπά ! 

Ο^ ί Οί^ηιε ίΓΟΠΊ ΐΐιε λνοηιΐ) 
Το & (ΐ6δΐΐη}' άΓεαά ! 

ΑΗ, ΐΗοδβ ίη ΐΗε ίοπιΐ) — 

477 ΑΛΚΗ2ΤΙ2 

οντ€ 7^/5 αύ'γας γαιρω ττροσορών, 
οιίτ' €7γΙ >γαίας ττόΒα ττεζεύων 
870 τοίον ομηρόν μ* άττοσυΧησας 

*ΆίΒτ] @άνατος τταρβΒωκβν, 

Χ0Ρ02 
ττρόβα ττρόβα. βάθι κβνθος οίκων, στρ. ΑΔΜΗΤ02 


αίαΐ. 
Χ0Ρ02 


πίτΓονθας 


άξ.^ 


αία^μάτων, 
ΑΔΜΗΤ05 

Χ0Ρ02 


δί* οΒύνας 


ββα,, 


σάψ' όΙΒα 
ΑΔΜΗΤ05 
φεΟ 


φβΰ. Χ0Ρ02 

ταν νίρθβν ούΒεν ωφέλεΐς. 

ΑΔΜΗΤ02 Ιώ μοί μοι. Χ0Ρ02 

ΤΟ μητΓοτ βΙσιΒεΐν φιΚια'ζ άλορ^οι» 
ττρόσωτΓον άντα Χνιτρον, 478 Αΐ,ΟΕδΤΙδ 

ίΙοΛν Ι €ηνγ ίΐιβιη ! Ηο\ν Ι θβδίτβ Ιΐιειη, ίΐηθ Ιοη^ ίο 
βΙ)ίά6 ίη ΙΙιβίΓ Ηοιηε ! 

Το ΠΊΪηε 6^68 ηοίΗίη^ δλνεοί: 
Ιδ ίΗβ Ιΐ^Ηΐ οί ίΗβ Ηε&νεη, 
ΝοΓ ΐΗο β&ΓΐΗ ίο ιη^ ίεεί; ; 

δυοΗ 3. Ηείριηεεί ίδ ηνεη 870 

Β}^ ΌοαίΗ Γγογπ τηγ δίά^, αηά τηγ άΆτ\\η(τ ^ο Ηίκΐβδ 
ίΐιε δροίΙβΓ \\8ίΐ\\ ^ΐνεη. 

οΗοηυδ 
Ρ&88 οη ΐΗοϋ, &ηά Ηίάβ Ιΐιεβ (βίν.) 

Ιη 1\\γ οΐΊΕΐηΙ)6Γ8. 

ΑΌΜΕΤυδ 

Α Η \νο€ ! 

ΟΗΟΚυδ 

Ηολν οαηδΐ ίΗου Ι3υί; δο ? ΑΟΜΕΤυδ Ο ΟοάΙ ΟΗΟκυδ 
Τΐιου ΗαδΙ ρ&δδεά ΙΙίΓου^Ιι άεερ λναΙοΓδ 
οί" αη^υίδΗ — Ι Ιαιολν ϋ, Ι 1<:ηο\ν. 

ΑΟΜΕΤυδ 

λΥοβ ! άαΓίίεδί; ο£ άα^δ ! 

ΟΗΟΗϋδ 

Νο Ηεΐρ 1)ΓΪη§6ΐ;Η ΐΗϊ3 
Το Ιΐΐ}- Ιονε ίη ίΐιαί; ρΐ^οβ. 

ΑΟΜΕΤυβ 

\νο6! 

ΟΗοκυδ 
ΒϋΐβΓ ίΐ ίδ 

Τΐΐβ Γ&06 οΓ Β. λνίίβ Λ\'6ΐ1-ΐ36ΐθνβά ίοΓ 6ν6Γ Άπά βνβΓ Ιο 

ηιίδδ. 

479 ΑΛΚΗ2Τα 

ΑΔΜΗΤ02 

€μνησα<; 6 μου φρ6να<ζ ήΧκωσβν 
τί γαρ άνΒρΙ κακόν μείζον άμαρτβΐν 
880 ΤΓίστής αλόχου ; μ}] ττοτβ 'γήμα<; 

ώφβΚον 0ίΚ€Ϊν μβτα τήσ^β Βόμον^;, 

ζήΧώ δ' αγάμους άτ€κνους τβ βροτώρ* 
μία Ύαρ ψυχή, τήζ υτΓβραλ^εΙν 
μέτρων αχθος' 

τταίΒων δβ νόσους καΐ νυμφίΒίου<ζ 
εύνας θανάτοις κβραΐζομβνας 
ου τΧητον οράν, βξον άτΕκνονζ 
ά'^άμους τ είναι Βιά τταντός, 

Χ0Ρ02 
τύχα τύγα Βυστταλαίστος ήκ6ί* άντ. 

ΑΔΜΗΤ02 

αίαΐ. 

Χ0Ρ02 
ΤΓβρας Βε γ* ούΒβν αλ,^ων τίθη<ζ, 

ΑΔΜΗΤ02 890 Χ0Ρ02 
βαρέα μεν φερειν, 
όμως οε — 

ΑΔΜΗΤ02 

φευ φευ. 48ο ΑΙ.0Ε5ΤΙ5 

ΑΠΜΕΤυ» 

ΤΙιου ΙιαδΙ δίπΐοίνθη ηιίηο ΙιθλγΙ 

\\Ίΐ0Γ6 ΐΗε Λνουη(1 ΛνΐΠ ηοΐ Ιιεβί. 
λνΐΐίΐΐ 13 \νοΓ56 Ιΐιαη Ιο ραπί; 

Ργοπι Ιΐΐ6 Ιονΐη^ &ηθ ΙρηΙ ? 880 

λΥουΙθ Οοθ Ι Ιιαά Λνεάίΐεά ΙιβΓ ηυί, 1ιοηιβ-1)1Ϊ55 \\ίΙ:1ι 
ΑΙοεδΙΐδ Ιο Γεθΐ ! 

Ο, Ι &η\γ ΐΗε ΙοΙ 

ΟΓ Ιΐιβ ηίΛη λνίΐΗοαΙ λνίΓε, 
λνϊίΐιοαΐ οΙιΐΜ : δϊησΙε-ΛνΓοιι^Ιιί; 
Ιδ ΐΗθ δίΓίίικΙ οί 1ιΐ3 ΗΓο : 
Νο δουΙ-ΟΓυδΙιίησ 1)υΓ(ΐ6η οί δΟΓΓΟΛν, ηο δΐΓ€ησ|;Η-ον6Γ- 
ιηαδΙβΓΪη^ δίπίε. 

ΒαΙ ίΗαΙ; οΗίΙθΓβη δΗουΜ δίο1ί6η, 

Τΐΐίΐΐ: μΐοοπι οί* ^1^5ρΛ^^ 
ΟνβΓ 1)πά6-1)€(1δ δΙιουΜ Ιΐιίοΐνεη, 
λΥΙΐΗΐ: δρΐηί; οπη 1)6εγ, 
\νΐΊ€η οΗϊΜΙεδδ, υηλνεάάεά^, α ηι&η ΐΗΐΌυσΙι ϋΓε'δ οαίπι 
^ου^η^^ ηιί§1ιΙ ίαΓβ ? 

ΟΗΟκυδ 
Τ1ΐ6€ ΓοΓίυηε ΙΐΛίΗ ηΐ6ΐ:, (ΑηΙ.) 

δίΓοησ ΛνΓΟδίΙθΓ^ απά 1;1ΐΓ0Λνη ; 
Υεί πο ίίουηάδ Ιΐίΐδΐ: ΐΐιοα δ6ΐ — 8»0 

ΑΟΜΕΤυδ 

νΥοε'δ ηΐ6 ! — 

ΟΗΟΚυδ 

Το ΐΗγ ΕαοΕΠ. 
ϋ, ΙΗ^ Βαιάοη ΐδ Ιιεαν}- ! 

ΑΟΜΕΤυδ 

ΑΙ^Ι 4 8τ ΑΛΚΗ2ΤΙ2 

Χ0Ρ02 
τΧαθ^' ου συ ττρώτος ώΧβσας — 

ΑΔΜΗΤ02 Ιω μοί μοί. Χ0Ρ02 

^γυναίκα• συμφορά δ' βτβρους ίτβρα 
ττιέζβί ψανβΐσα θνατών. 

ΑΔΜΗΤ02 

ώ μακρά ττένθη Χΰτταί τ€ φίλων 
των υτΓΟ ^αΐαν. 
τί μ! €κώ\υσας ρΐψαι τύμβου 
τάφρον €ΐ<ζ κοίΧην καί μετ εκείνης 
τή<; μίη άριστης κβΐσθαι φθίμβνον; 

900 δι;ο δ* άντΙ μίάς'Άώης ψυχας 

τας ττιστοτάτας συν αν βσ-χβν, ομού 
'χθονίαν Χίμνην 8ίαβάντ6, 

Χ0Ρ02 

€μοί τι,ς ην στρ, 

βν γ€ΐ/6ί, ω κόρος άξώθρηνος 
ώΧβτ εν Βόμοίσιν 
μονότταυς' αλλ' εμττας 
έφερε κακόν άΧις, άτεκνος ων, 
ΊΓοΧιας εττϊ χαίτας 
482 ΑΙ.ΟΕδΤΙδ 

€Ηοηυ8 
Υβΐ ΓΐκΙυΓβ \ί : Ιΐιου Άτί ηοΐ αίοηε. 

Νοί ΐΗου ΆΓΪ Ιΐΐ6 βΓδΙ 

ΟΓ 1)€Γ€αν€θ οηεδ. 

ΑΟΜΕΤυδ 

Α1ι πιε! 
υΗοκυδ 
δυοΗ ίεηηρβδί ΗεΙΠ Ι^υΓδΙ; 
ϋροη τηαηγ €Γ€ Ιίιεε. 
ϋηΐο εαοΗ Ηΐδ ιηΐδοΗαηοε, λνΐιεη ΐΗε δυΓ^οδ γοΠ υρ ίΓΟίη 
Ο&Ι&τηϋγ'δ δβα. 

ΑΟΜΕΤυδ 

ο Ιοη^ ^ηεί Άπά ρίΐίη 

ΓοΓ 1)€ΐονέ(3 οηβδ ρΗδδβά ! 
λνΐι^' άιάδί Ιΐιου τεδίΓαΐη, 
\ν]ΐ6η Γη^δβΐί Ι Ιιαά οίΐδί; 
Οο\νη ίηΐο 1ι€γ ^Γανβ, λνϋΐι ΐΗε ηοΐ^ΐεδί Ιο Ηε ρεαοβ- 
Ιυΐΐβά &1 Ιΐιε Ιαδί ? 

ΝοΙ οηε δουΐ, 1)υϊ 1;\\ό 900 

Ηαά 1)6€η Ηαθεδ' ρτ^γ, 
δοιιΐδ υίΐβΓίγ ίπηβ 
υηίΐβά ίοΓ αγβ, 
λνΐιΐοΐι Ιο^εΛβΓ ο'βΓ \ν&ν€δ οί ΐ1ΐ6 υηάεηνοΓίά-ιηβΓβ 
Η&ά ρ&δδβά Ιΐιίδ άο-ν. 

ΟΗΟκυδ 
Οί τηγ Μη Λνίΐδ 11ι€Γ6 οηε, ί*^^^•) 

Αηά ΐΗε Ιίίε'δ ]ί§\\1 ίαίΐείΐ 
Ιη Ιιίδ Η&ΙΙδ οί" Ε δοη^ 

Οηε ΐΏβεΙ ίο 1)6 Λν&ΐΐ€(1, [ρΓεναϋεά ; 
Ηίδ οηΐ^ Ι^βίονέά : ΗολνΙ^εΐΙ Ιΐιβ ιη^ηΗοοά Λνϋΐιίη Ηίιη 
Αηά ΐΚε ΐΐΐδ Ηεανεη-δεηί 
Αδ Β. ιη&η (ϋά Ιιε Ϊ)&άτ, 
ΤΗου^Η \)γ ΐΐιΐδ Λναδ 1ΐ6 1)6ηΙ 

ϋηίΟ 5Ϊΐν€Γ€(1 ΙιαΪΓ, 

483 ΑΛΚΗ5Τ15 

ηΒη ττροτΓετης ων 
910 βιότου Τ6 ττόρσω, 

ΑΔΜΗΤ02 

ώ σχήμα Βόμων, ττώς βΙσεΧθω ; 
ττως δ' οΙκησω μεταττίτττοντος 
Βαίμονο'ζ; οϊμοί. ττοΧύ 'γαρ το μβσον 

τότε μ€ν 7Γ€νκαί<; συν .ΤΙη'λίάσίν 
συν θ^ νμεναίοίς βστΕίγρν €σω, 
φιλίας άΧό-χ^ου χ^ρα βαστάζων* 

ΤΓΟΛ,νάχητοζ δ' βίττβτο κώμος, 
την τ€ θανοΰσαν κάμ οΧβΙζων, 
920 ως βύττατρί^αι, καΐ αττ' αμφοτέρων 

οντβς άριστίων σνζνγες ή μεν. 

νυν δ' ΰμεναίων 7009 άντίτταλος 
Χευκών Τ6 ττειτΧων μέλανες στοΧμοΙ 
— ττεμίΓουσί μ εσω 

Χέκτρων κοιτάς ες έρημους, 

ΧΟΡ02 
τταρ* ευτυχή άντ, 

σοΙ ττότμον ήΧθεν άτΓβιροκάκω τόδ' 
άΧ^ος' αλλ' εσωσας 
βίοτον καΐ ψυχάν. 
484 ΑΙ,αΕδΤΙδ 

Ρ»Γ οη ίη ΗΓο'δ ρ;ιΐ1ι, ΛνΐΐΗουΙ: δοη Γογ Ιήδ ΓοιηηαηΙ οΓ 

■ννεαίνΐκίδδ Ιο οηγκ. 910 

ΑΙ)ΜΕΤυ8 

Ο, Ιΐϋλν οαη Ι ίτ^αά 

Ύ\\γ 11ΐΓ€5ΐιοΜ, Γηϊγ Ιιοηιε ? 
ΗοΛν δΙιεΙΙβΓ 1111116 Ιιεαύ 

'ΝεαΙΙι ί\\γ Γοοί, ηονν- 1}ΐ6 (Ιοοηι 
Οί τηγ ίίΐΐε'δ οΐΐοβ οΙιαη^θΙΙιΡ — αΗ ιηε, Λνΐιαί; οΗαη^β 
υροη α11 Ιΐιΐη^δ ίδ οοηιβ ! 

Γογ λνϋΐι ΙοΓοΙιβδ αίΐίΐιηβ 

ΟΓ ί1ΐ6 Ρεϋπη ρίηβ, 
Αηά λνΐΐΐι 1)η(ΐ€-δοη§ Ι οαπιβ 
Ι η Ιΐιαΐ ΙιουΓ (Ιϊνΐηβ, 
υρΙ)6αηη^ 1)16 Ιιαηά ο( ά Λνίίε — Ιΐπιΐ6 1ιαη(3, Ο 
(ΙεγΗπ^ ηιΐηε ! 

Ροΐίολνεά ΓβνεΙΙεΓδ, Γαΐδΐησ 

Αοοίίΐίηι : ενβΓ 1)ΐΌΐν:6 
Γγοπι ΐΐιε Ιΐρδ οί ΐΐιεηι ρΓ&ΐδίη^, 
Οί 11ΐ6 (ΐ€3(1 Ηδ ίΐιεν δροΐίβ, 
Απα οί Π16, ΙιοΛν Ιΐΐ6 ηοΜε, Ιΐιβ οΗϋάΓβη οί Ιίίη^δ, 

Ι^ονε ^ο^η^(^ 'ηβαΐΐι Ιιΐδ }•ο1ί6. 920 

ΒυΙ ίοΓ Ιΰηίΐαΐ δοησ 

Ιδ Ιΐΐθ Λναΐΐ ίοΓ ΐΐιε ά^αά, 
Αηά, ίοΓ ΛνΙιίΐε-ΓοΙίεά ΐΙίΓοη^, 
Βΐίΐοΐν νεδίαι-ε Ηαΐΐι Ιβά 
Μβ ίο 1ι&11δ ΛνΙΐ6Γ6 ΐΐιβ ^ΙιοδΙ οί άεΐίσΐη Ηβϋι οοαοΗβά 
οη α άβδοΐαίε 1)6(1. 

€Η0Κυδ 

Το 1:1ΐ6 ΐΓΕηο6 οί Ιΐιγ Μίδδ (ΑηΙ.) 

δυάά6η αηο:ιπ5ΐι ΛνΕδ 1)ΐΌυ§1ι1;. 
Νενεΐ' ΐ6δδοη 1ί1ν6 Ιΐιίδ 

Το ΐΐιΐηε 1ΐ6αΓΐ: Ιι&ά 1)66η Ιβυ^ΐιΐ: : 
Υ6ΐ Λν Ιίί'ε Ιι^δΙ ΐΐιοα Λ\•οη, &ηά Ιήγ δουΐ ΙιαδΙ 
(ΐ6Ην6Γ6(1 ίΓοηι ά6&11ι : — 18 ίΐ ηαυσίιΐ: ? 

485 ΑΛΚΗ2Τ12 

930 βθανβ Βάμαρ, ελίττε φιΧίαν 

τι νίον τόδε; ττολλοΐ'Ϋ 
Ύ}Βη τταρβΧνσεν 
θάνατο<ζ Βάμαρτο<;. 

ΑΔΜΗΤ02 

φίΧοί, 'γνναι,κο'; Βαίμον βντνχ^βστβρον 
τούμου νομίζω, καίιτερ ου Βοκοΰνθ* ομω<ζ' 
ττ}^ μεν ^αρ ούΒεν ά\^ο<ζ αλίτεταΐ ττοτβ, 
ΤΓοΧλών δε μό'χθων εύκΧβη^ ετταύσατο. 
ε'γώ δ', ον ου χρήν ζην, τταρβίς το μόρσιμον 

940 Χυττρον Βίάξω βίοτον άρη μανθάνω. 

ττώς ^αρ Βόμων τώνΒ^ εΙσόΒους ανέχομαι ; 
τίν αν ττροσείττών, του δε ιτροσρηθείς ΰττο 
Τ€ρ7Γνή<ζ τύχοιμ^ αν βΙσόΒου; ττοΐ τρβψομαι; 
ή μεν ^αρ ενΒον εξεΧα μ ερημιά, 
^υναίκος εύνας ευτ αν είσίΒω κενας 
θρόνου^; τ εν οίσυν Ιζε, και κατά στέκας 
αύχ^μηρον ου8α(;, τέκνα δ' άμφΐ ^ούνασι 
ΊτίΐΓτοντα κΧαίτ) μήτε ρ , οι δε Βεσττότυν 
στενωσιν οίαν εκ Βόμων άιτώΧεσαν. 

950 τα μεν κατ οϊκους τοιάΒ^' έξωθεν δε με 

<^άμοί τ εΧωσι θεσσαΧών καΐ ξύλΧο^Οί 
<^υναυκο'πΧηθεΐ<ζ• ου <γαρ εξανεξομαι, 
Χεύσσων Βάμαρτο<; τη<; εμής ομήΧίκας. 
ερεΐ δε μ 6στί<; εχθρο<; ων κυρεί τάΒε' 
ΙΒού τον αίσχρώς ζωνθ\ 09 ουκ ετΧη θανεΐν, 
άλλ' ήν ε^ημεν άντιΒού'ζ άψυχία 
Ίτεφευ'^εν" ΑίΒην είτ άνηρ είναυ Βοκεΐ ; 
στυ'γεΐ δε τού^ τεκόντας, αύτο^ ου θεΧων 
θανεΐν. τοίάνΒε ττροζ κακοΐσυ κΧηΒονα 

960 εξω. τί μοι ζην Βήτα κύΒίον, φίΧοί, 

κακώς κΧυοντυ καΐ κακώς ττεττρα^ότί ; 
4δ6 ΑΙ,ΟΕδΊΊδ 

ΤΙιγ λνϊΓο Ιι&ΐΗ (ΐ6ρ»Γΐ6θ1 : 

ί,ονβ ΙβηάεΓ Άηά Ιιυο 930 

Η&ΙΙι 8ΐΐ6 Ιείϊ : — δίΓΪοΙνοη-ΙιΟίΐΗβά, 
\\Ίΐ€Γ(;ΐη 18 Ιΐιίδ η€>ν ? 
ΗαΐΗ ΟοαίΗ ηοΐ υη}Όΐ<:6(1 Γγογπ Ιΐιε οΐιαποί οί Ι^ονο 
ίυΐΐ ΠΊΛΠ}^ 6Γ6 ^οα '* 

ΑΟΜΕΤυ8 

ΡΓί€η(ΐ5, Ι αοοουηΐ: ΐΗε ίοιίυηε ο£ ιώ^' ΛνϊΓβ 

Ηαρρί€Γ ΐΗαη ιπΐιΐθ, ίΐ11)6ίΙ ίί; δβειη ηοί 5θ. 

ΡοΓ ηαυ^ΐιΐ: οί ^Γΐεί" δΗαΙΙ ΙουοΗ ΗεΓ αηγ ιηοΓ6, 

Αηά §1οπου5 τεδί δΗβ βηάδ ίΓοηι ιη&ηγ ίοΐΐδ. 

ΒαΙ 1, υηιηεβΐ: Ιο Ιΐνβ, πι^ άοοίΏ οαίι-αη, 

δΐιαίΐ άτ&^ οαΐ ΙίϊίίβΓ (1ίΐ}'δ : Ι 1<:ηολν ϊΐ ηογτ. 940 

Ηονν δΗ&ΐί Ι 1)6αΓ ίο εηίεΓ ΐΗΐδ ιηΐηε Ιιοηαο ? 

δρεαί^ΐη^ ίο Λνΐιοιη, &ηο^.Ιΐϋν1η§ δρεεοΐι οί λν-Ηοπι, 

δΗ&ΙΙ Ι ήηά ]ογ οί επΙεΓίη^ ? — ΛνΗΐΐΙιεΓ ΙϋΓη ιηε ? 

ΤΗε δοΐΐΐϋάβ Λνίΐΐιίη δΗ^ΙΙ (ίηνβ ηιε ίοΓίΙι, 

\νΐΐ€ηδθ Ι δ66 τηγ ννΐίε'δ οουοΗ ΙεπΗίιΐΙεδδ, 

Αηά δβαΐδ Λν1ΐ6Γ€οη δ1ΐ6 δαί:^ αηά, 'ηεαίΐι ΐΗε Γοοί, 

Α11 ίουΐ Ιΐιε ίΙοοΓ ; λνΐιεη οη ιηγ Ι^ηεεδ ιηγ \)ά\)&5 

Ρα11ϊη§ δΐιαίΐ λνεερ ΐΗείΓ ιηοίΗεΓ, δβΐ'ν&ηΐδ ιηοαη 

ΤΗε ρεεΗβδδ ιηΐδΐΓβδδ ίΓΟίη Ιΐιε ηι&ηδΐοη ΙοδΙ. 

Α11 ίΐιίδ ΛνίΐΗίη : 1)υί; ίΓΟίη ΐΗβ λνόγΜ ν^ϋΗουΙ; 950 

Με δΗαΙΙ ΤΗβδδαΙίαη Ι3η(1α1δ οΙιπδΘ, Άπά ίΗτοη^δ 

\νΐΊ6Γ6 λνοιηβη §οδδΐρ — ο\\, Ι δΗ&ΙΙ ηοί 1)6&γ 

Οη ΐΗβδθ, 7οαη§ πιαίΓοηδ Ιΐΐνθ ιηγ λνΐίε, Ιο Ιοοίί ! 

Αηά Λ\'ΗαΙδθ6ν€Γ ίοβ Ι Ηανβ δΐιαίΐ δοοίΤ : 

" £ο ΐΗ6Γ6 Λνΐιο Ι^αδβΐγ Ιΐνεΐΐι — άαν^ά ηοί θίβ, 

" βυί ννΐιοιη 1ΐ6 Λνεάάθά §£ΐν6, 3. οολν&Γ(3'δ ταηδοπι, 

" Αηά 'δοαρεά ίΓοηι ΗΕάθδ. ΟουηΙ γ& Ηΐηι α ηιαη ? 

" Ηβ Ηδΐβδ Ηίδ ρ&ι-εηΐδ, Ιΐιουσίι Ηίηίδβΐί \ναδ Ιοίΐι 

" Το άί6 ! " δυοίι ΐ11 τεροΓΐ, 1)€δΐά€δ τΏγ ^πείδ, 

δΐιαίΐ ηιίηε 1)θ. Α1ι, λνΙίΕί; ΗοηουΓ ίδ πιΐηβ ίο Ηνβ, 960 

Ο ίΓΪεηάδ, ίη ονίΐ ίαηιε, ίη ονϋ ρ1ί§1ι1: ? 

487 ΑΛΚΗ2ΤΙ5 

Χ0Ρ02 

βγω καΙ Βια μούσα<; στρ. α 

καΐ μ€τάρσίο<ί χΐξα, καΐ 
ΤΓΚείστων ά-^άμ^νο^ \6<γων 
κρα,σσον ονΒεν *Ανά<γκας 
ηυρον, ούΒε τι φάρμακον 
^ρ^σσαις €ν σανίσιν, τας 
^Ορφβία καΎί<^ραΛΐΓεν 
Ύηρυς, ούδ' οσα Φοΐβοζ 'Α- 
970 σκΧητΓΐάΒαις β^ωκε 

φάρμακα ττοΧυπόνοις 
άντιτεμων βροτοίσιν, 

μ6να<; δ' οΰτ βττΐ βωμούς άντ» α 

εστίν ούτε βρέτας θεά<; 
εΧθεΙν, ου σφαγίων κΚύει, 
μη μοί, ττότΡία, μείζων 
εΧθοί^ ή το ττρίν εν βίω, 
καΐ Ύαρ Ζευς 6 τν νεύστ], 
συν σοΙ τούτο τεΧεντα. 
980 καΐ τον εν 'Χ.αΧύβοίς Βαμά^ 

ζεις συ βία σίΒαρον, 
ούΒε τις άτΓΟτόμου 
Χηματός εστίν αΙΒώς, 

στρ. β 
καΐ σ' εν άφύκτοισί χερών εΙΧεθεα Βεσμοΐς. 
τόΧμα δ'" ου γαρ άνάξεις ττοτ ενερθεν 
488 » Α1.€ΕδΤ1δ 
οΗοιιυβ 

(«Γ. 1) 

Ι Ηανε ηιιΐδοά οη Ιΐΐ6 ννοΓοΙδ οΓ Ιΐΐ6 \\ί56, 

Οί ΐΗε ηιί^ΙιΙ^ ίη δοη^ ; 
Ι Ιΐίΐνε ΙΐΓίείΙ ιπΐπε ΙιβίΐΓί ίο Ιΐΐ6 δΐ^ίεδ, 
Ι Ιΐίΐνε δ^'ΗΓ€ΐΐ£(1 ;ι11 ΐΓϋΐΗ ΛνϋΗ Γπΐηβ 6^68 ; 

Βυΐ: ηαυ^ΐιί; ηιοΓΟ δϊΓοη^ 
Τΐιαη Γαΐ6 Ιιανο Ι ίοιιηά : 11ι6Γ6 ίδ ηαυ^ΐιί; 

Ι η Ιΐΐ€ 1:<ιΙ)Ικίδ οΐ 'ΠλΥΆϋα, 
ΝεΐΐΗεΓ (Ιτυ^δ ΛνΙιεΓεοί Οτρίτευδ Ιαυ^ΙιΙ;, 
ΝοΓ ίη ά\\ ΙΙΐΗί ΑροΠο 1)Γου§Ηΐ 970 

Το Αδοίθρίυδ' Γ&06, 
ννΐιεη ΐΗβ ΗετΙ^δ οί Ιιεαίΐη^ 1ΐ6 δενετεά, Άηά ουί οΓ 
ΙΙιεΪΓ αη^ΓϋΐδΙι άεΙΐνβΓβά 
ΤΗε ραίπ-άϊδίΓαυ^Ηί. 

Τ1ΐ6Γ6 ίδ ηοηε οΙΗθγ Οοάάβδδ Ιίεδίάε (Αηί. 1) 

Το ίΐιε αΙΙαΓδ οί λνΙιοιιι 
Νο ιη&ιι (ΐΓίίλνχΙΐΊ πο^γ, πογ ΗαΐΗ οπεά 
Το 1ΐ€Γ ίπια^ε, ηοΓ νίοΐϊιη Ιΐϋίΐι άϊβά, 

ΑνειΊϊη^ ΗβΓ άοοιη. 

Ο 00(1^683;, ηΐΟΓ€ ηιίσΐιΐ^ ί"θΓ ί11 

Οοηιε ηοΐ υροη ηΐ6 
Τΐιαη ίη ά&}'δ ονβΓραδΙ : ίοΓ Ιπδ Λνίΐΐ 
Ενβη Ζεαδ πιαγ ίη ηο λνίδβ ΓιιΙΓιΙ 
υηΐιοΐρβη οί ΐΗεβ. 
δίεεί ίδ ηιοΐίεη αδ ΛναίβΓ ί)οίθΓ€ Ιΐΐθθ, 1)αΙ ηενβΓ 

Γβίβηΐίη^ 0ίΐηΐ6 ο'βΓ ΐΗββ, 980 

ννΐιο ΆΥΪ ΓαΐΗΙβδδ δΙίΠ. 

(8ΐτ. 2) 
Τ1ΐ€6, ίηοηά, Ιι&ΐΐι ί1ΐ6 Οοάάβδδ .^ΐ'ΐρρβά : ίΓοπι 1ι€Γ 

Ιιαηάδ ηενεΓ ΛντβδΙΙβΓ Η&ΐΐι δΐίρρεά. 
Υβί 1)6 δίΓοη^ Ιο €ηάαΓ6 : ηενεΓηιουΓηίη^ δΐιαίΐ 1)πη^ 
οιΐΓ ΐ36ΐονέά Γ6ΐαΓηίη§ 

489 ΑΛΚΗ^Τα 

κλαίων τον<ζ φθιμένονς άνω, 
και θεών σκότιοι φθίνουσι 
990 τταΐΒβς βν θανάτω. 

φί\α μβν 6τ ην μβθ^ ημών, 
φίΧα δβ "^καί θανουσ 6σται\* 
ιγβνναιοτάταν Ββ ττασάν 
εζβνξω κΧισίαις άκοιτιν. 

άντ. β' 
μηΒε νβκρών ώς φθ ι μίνων χώμα νομιζβσθω 
τύμβο<; σα<; άλόχου, θεοΐσι δ' ομοίως 
τιμάσθω, σββας βμττόρων. 
1000 και τΐζ Βοχμίαν κεΧβυθον 

βμβαίνων τ68^ ερβΐ' 
αντα 7Γ0Τ€ ττροΰθαν ανδρός, 
νυν δ' βστί μάκαιρα δαίμων 
χαΐρ, ω ττάτνι, εν Ββ Βοίη<ζ. 
τοΐαί νιν Ίτροσβρουσι φάμαι, 

καΐ μην οδ', ώ9 βοικβν, Αλκμήνης γόι/09, 
^Α.Βμητ€, ιτρος σην ίστίαν ττορβύεται. 

ΗΡΑΚΛΗ2 

φίλον ττρος άνΒρα χρη λε^βιν ελευθέρως, 
"ΑΒμητε, μομφας δ' ούχ υττο σιτλά'^χνοις εχειν 
1010 σΐ'^ώντ. βγω δε σοίς κακοίσιν ηξίουν 

ε'γ'γύς τταρεστως εξετάζεσθαι φίλος' 
συ δ' ουκ έφραζες σης ττροκείμενον νεκυν 
ηυναικός, αλλά μ εξενιζες εν Βόμοις, 
ως Βη θυραίου ττήματος σττουΒην έχων. 
490 ΑΙ,αΕδΤΙδ 

Γγοπι 11ι6 ηεΐΗβΓ^ΙοοΓΠ υρ Ιο ΐΗβ Ιί^Ηΐ. 
ΥβΆ, Ιΐιο 1ΐ€Γθ€5 οί Οοθδ 1)6^οΙΙεη, 

ΐή (]€ίΐ1:1Γ5 €ΐπ11 ηί^ΐιΐ:. 990 

ΟβΗΓ Ηβδ δΐιε ίη (1;ΐ}•5 6Γ6 \νχ Ιοί,Ι 1ι6γ, 

Όϋ&Γ γ^Ι, ίΗοϋί^Ιι δΐιβ Ιίβ λνίΐΗ ΐΗβ άο»ύ. 
Νοηβ ηοΙ)ΐ€Γ δΐΐϋΐΐ ΕίΐΓϊΗ-πιοίΗεΓ ίοδΙεΓ 
Τΐιαη Ιΐΐ6 ννίίε οΓ Ιΐιν 1)€ά. 

(ΑηΙ. 2) 
ΝοΙ αδ ΐΏουηοΙδ οί Ιΐιε θεαά λνΙιΐοΗ Ιιανε άί^ά, δο 

^οοουπί λνε ΐΗε ΙοπιΙ) οΓ Ιΐιν 1)Γί(ΐ6 ; 
Βαί Ο, ΙβΙ ϊΗε \νοΓδ1πρ αηά ΗοηοϋΓ ίΐΛ&ί \\•β τεπάβΓ Ιο 
Οοάδ Γ€5ί υροη 1ι€Γ : 

ϋηΐο ΗθΓ ΙβΙ ΐΗε ΛναγίϋΓβΓ ρ^^^γ. 
Αδ Ηθ 1:Γ6&ά6ΐ:1ι Ιΐιβ ραΐΐίλνίΐν Ιΐ^^ΐ ΐΓβηθβΐΗ 1000 

Αδίίΐβ ίΐΌΐη Ιΐιβ Ηΐ^ΐΐλν^}-, αηά 1)6ηά&ί;Η 

Αί ΗβΓ δΗΐ'ΐηο, Ηβ δΐιαίΐ δίΐ}' : 
" ΗθΓ Ηίε ίοΓ 1ί6γ ΙοΓά'δ Λναδ σΐνεη ; 

λνϊΐΐι ίΗβ ΒΙεδί; ηολν αΐ^ΐάεδ δΐιε οη 1ιί§Η. 
Ηαΐΐ, ^α6^η, δΗο\ν υδ §γ£106 ίΓΟίη ΐΗΐηβ 
Ηε&νεη ! " 

Ενεη δο δΐι&ΐΐ ΐΗβ}- ογ^. 

Βυΐ: Ιο, Αίοιηεηα'δ δοη, αδ δβεΓηείΙι, γοηάεΓ, 
Αάιηεΐυδ, ίο ΐΗίηβ Ιιε&ηΐι ίδ ^οα^η6}'^η§. 
ΕηΙβΓ ΗΕΐιαυι.Ε8, ίβαάΐησ α τνοιηαη ινΗοΙΙιι νε'ιίεά. 

ΗΕΚΓϋΙ.Εδ 

υη1:ο ίΐ ίηεηά Ι^εΙιονείΗ δρεεοΗ οαΐδροΐ^εη, 

Αάηιείαδ, ηοΐ Ιο Ιιΐάε λνϊΐΗΐη ίΐιε 1)Γ€ίΐ5ΐ: 

ΜυηηιΐΓδ υηνοΐοεά. Ι οβπι6 ιηΐΛ Ιΐηπ6 αίΉΐοϋοη : 1010 

ΡαΐΓ οίαΐηι λναδ ιηίηε Χο ταηΐν αηιΐάδΐ: ίΐιν £ι•ί6η(3δ : 

ΤΗοα ΐοΐά'δί ιηε ηοΐ 1ιο\ν Ια}- ΙΗ}- λνΐίβ 3. οοΓρδβ ; 

ΤΗου §&ν€δ1: Γη6 ^υβδΙ-ΛνεΙοοιπε ΐη ΐΗΐηε Ηοπίθ, 

Μ&1ίίη§ ρΓΰΙεηοε ο£ πιοιίΓηίη^ £ογ α δίΓαπ^βΓ. 

491 ΑΛΚΗ^Τα 

κάστβψα κράτα και θβοΐς βΧβίψάμην 
στΓον^ας βν οϊκοΐζ Βνστνχ^ονσί τοΐσι σοΐς, 
καΐ μέμφομαι μεν μέμφομαι τταθων τάΒε, 
αν μην σε Χυττεΐν εν κακοΐσι βούΧομαι. 
ων δ' εΐνε^ ηκω Βενρ* υττοστρεψας τταλιν 

1020 \εξω. γυναίκα την^ε μοι σωσον \αβων, 

εως αν ΐτττΓονς Βενρο &ρΐ]κία<; ά^ων 
εΧθω, τύραννον Έιστόνων κατακτανών. 
Ίτράξας δ' δ μη τνχοιμι, νοστήσαιμι ^άρ, 
ΒίΒωμι τηνΒε σοΐσι ττροσττοΧεΐν Βόμοις. 
ΤΓοΧΧω Βε μόχθω 'χείρα^ ηΧθεν €69 εμάς' 
ά^ώνα <^αρ ττάνΒημον ευρίσκω τινα<ζ 
τιθεντας, άθΧηταΐσιν άζιον ττόνον, 
όθεν κομίζω τηνΒε νικητΊ^ρια 
Χαβών τα μεν ^αρ κουφά τοί^ νικωσιν ην 

1030 ϊτΓΤΓους ά^εσθαι, τοΐσι δ' αΰ τα μείζονα 

νικώσι, ττυ^μην και ττάΧην, βονώόρβια' 
τγννη δ' εΐΓ αυτοί^ εΐττετ' εντνχ^οντι Βε 
αισχρον τταρεΐναι κερΒος ην τόδ' εύκΧεες. 
άΧΧ\ ώσττερ είττον, σοΙ μεΧειν γυναίκα χρη' 
ου <γαρ κΧοτταίαν, άΧΧα συν ττονω Χαβων 
ηκω' χρόνω Βε καΐ συ μ αίνεσει<; ϊσωζ, 

ΑΔΜΗΤ02 

οΰτοι σ άτίζων ούΒ^ εν εχθροΐσιν τιθεϊ<ζ " 
έκρυψα εμη^ γυναικός άθΧίου<ζ τύχαν 
αλλ' άΧ^ος άΧ'γει τουτ αν ην ιτροσκείμενον, 
1040 εϊ του ττρος άΧΧου Βώμαθ^ ώρμηθης ξενου' 

άΧις Βε κΧαίειν τούμον ην εμοί κακόν, 
ηυναΐκα Β\ εϊ ττως εστίν, αΐτοϋμαί σ\ άναξ, 
άΧΧον τιν όστις μη ττεττονθεν οΤ βγω 
σωζειν άνωχθι ©εσσαΧών ττοΧΧοΙ Βε σοι 
ξένοι Φεραίων μή μ άναμνήσΎ}^ κακών. 

492 Α1.€Ε5ΤΙδ 

Ι ΛνΓΟΛίΙΐθίΙ ηιίηε ΗβΛθ, Ι δριΊΙοίΙ ιιηΐο ίΐιο Οούδ 
ΠΓίη1<-οί?€'ΓΪη^.<; ίη ά 5ΐ:ηο1<€η Ηουδβ, ενεη Ιΐιΐιιβ. 
Ι 1)ΐΗΓη6 ΐΗεε, Ιΐιιΐδ Γπίδΐι.ιηίΐΐεί], γοΛ, Ι 1)1;ϋηΰ ; 
Υεί ηοΛνίδβ ίδ ηι^ ΛνΐΠ ίο ίτ;ι11 1:1ι^ ^ηβί. 

Βηί Λν'1ΐΡΓ6ίοΓ6 ΐΊϋ?ΐ€Γ Ιιιπιίη^ 1)3ο1< Ι οοιηε, 

Τΐιίδ Λνΐΐΐ Ι ία]]. ΤΛίνϋ, ^ΓΐιηΓά ίοΓ ηιο ίΐιίδ ηιβίθ, 1020 

Τίΐΐ, ΐ6ίΐ(1ΐη^ ΙιίίΙιεηνίΐΓ^ Ιΐκ; ΊΊιπιοΐίΐη ηΐίίΓεδ, 

Ι οοηιε Γγοπί δ1αιι§1ιΐ6Γ οΓ ΒΐδΙοηΐίΐ'δ 1ογ(1. 

Βυΐ: ϊ£ Ι ίαΐΐ — ηο, ηο ! Ι ?)ΐΐ/χΙ ΓεΙυηι Ι — 

Ι ^ίνε 1ΐ6Γ ίΐιεη, ίοΓ δει-νίοε οί'ίΐιΐηο 1ι?ι11δ. 

Ργϊζ€ οΓ 1ΐίΐΓ(1 Ιοΐΐ ιιηΐο ηιίηε Ιΐίΐηίΐδ δΐιε οαηιβ : 

Ρ'οΓ οειίίΐίη ηιεη Ι ίοιπκΐ Ι^υί ηο\ν ίίΓΓΛνΐη^ 

Αη &11ι1ε1:6-δίΓίί6, Ιοΐ1-ΛνοΓί1ΐ}'^ ίοΓ α]] οοηιεΓδ, 

\\Ίΐ6ηο6 Ι Ιι&νε Λνοη αηά ΐ3ΓΪη^ Ιΐιΐδ νίοίοπ'δ ηιεείΐ. 

ΗοΓδβδ ίΗεΓβ Λν6Γ6 ίοΓ ΐΗειτι Ιο Ιαΐνε ΛνΗίοΗ λνοη 

Τ1ΐ6 Η§Ηί ίοοί'δ ΐΓΪιιηιρΙι ; Ι^υΐ: ίοΓ ΙιεΓο-δίΓϊΓε, 1030 

Βοχίη§ αηά λνι-εδίΠησ, οχεη ΛνεΓβ ΐΗθ §υ6Γ(3οη ; 

Α Λνοηιαη ηΊΗ(1ε ίί; ποΙιεΓ. Βΐι&ηιε ΐΐ δεεηιεά 

Το Ιΐίΐρ 11ΐ6Γ€οη, αη(] δΐί]) ΐΗίδ ^ΙοΓίουδ ^βίη. 

Βυΐ, αδ Ι 5£ΐί(Ι^ ΐΗΐδ Λνοηιαη 1^6 Ιΐιν οάυ& ; 

ΡοΓ ηο ΙΙηεΓδ ρπζβ, 1)ΐιΙ ίοΐΙ-ΗοΗίβνεά, Ι 1)ηη^ 1ι6γ. 

Υβα, οηβ άαγ ΐΐιοιι ρεΓοΗαηοε δΐι^ΐϊ δΕ^ 'ί^ναδ \\'6ΐ1. 

ΑΟΜΕΤϋδ 

ΝοΙ ίΐοαίίη^ ίΗεε^ ηοΓ οουηΐΐη^ &ηιοη^ ίοβδ, 

Μγ ΜϊΓβ'δ υηΙΐΗρργ ίαίε 1 Ηί(ί ίΓοηι ΐΗεε. 

ΒυΙ ΐΗΐδ Ιι&ά Ι^εεη Βυί ^ηεί υρρϋεά οη ^Γΐβί*, 

ΗαάδΙ ΐΐιου ερεά Ιιεηεε Ιο 1)ε αηοίΗεΓδ ^αεδί ; 1040 

Αηά ηιίηε ολνη ϋΐδ δυίίιεεά ηιε ίο 1)ε\ν&ϊ1. 

Υοη ηιαίά — Ι ρι-^γ ΐΗεε, ίί ίΐ τη3.γ 1)ε, ρΓΐηοε, 

Βίά δοηιε ΤΗεδδαΙίαη ΛναΓά ΙιεΓ^ λνΐιο Η&ΙΙί ηοί 

δυίΓει-εά αδ Ι : Ιΐιοα Ιι^δΐ: ηιαην ί'πεηθδ ίη ΡΙιεΓΕβ. 

01ι, νναίιεη ηοί ΐ'επιεηιΙίΓαηεε οί ηι^ §πεί ! 

493 ΑΛΚΗ5ΤΙ2 

ουκ αν Ζυναίμ,ην τήν^^ ορών βν Βώμασιν 
άΒακρνζ βίναΐ' μη νοσονντί μου νόσον 
7Γροσθ7]ς' ά\ίς ^αρ συμφορά βαρύνομαι. 
ΤΓον καΐ τρεφοίτ αν Βωμάτων νεα ^ννη; 

1050 νία 7«Ρ» ώς εσθήτί καΐ κόσμω ττρεττβι. 

ττότβρα μετ άνΒρών Βήτ ενοικήσει στε'γην ; 
καΐ 7Γώ9 άκραίφνη<ζ εν νεοίς στρωφωμενη 
εσται; τον ήβώνθ\ ΉράκΧεις, ου ράΒίον 
εϊρ'^ειν βγω δε σου ττρομηθίαν εγω. 
ή τή<ζ θανούσης θάλαμον είσβησας τρέφω ; 
καΐ ττως εττεισφρω τηνΒε τω κείνης \εχει ; 
ΒίττΧήν φοβούμαι μεμψίν, εκ τε Βημοτών, 
μη τις μ εΧε^γξτ] την εμην εύερ^ετιν 
ττροΒοντ εν άΧΚης Βεμνίονς ττίτνειν νέας, 

1060 καΐ της θανούσης' αξία δ* εμοί σεβειν 

τΓοΧΧην ττρόνοιαν Βεΐ μ εγευν. συ δ*, ω ηύναι^ 
ήτις Ίτοτ ει σύ, ταύτ ε'χρυσ ^ ΑΧκηστιΒι 
μορφής μετρ ϊσθι καΐ ττροσήιξαι Βεμας* 
οϊμοι, κόμιζε ττρος θεών εξ ομμάτων 
γυναίκα τήνΒε, μη μ εΧτ^ς γρημενον. 
Βοκώ <γαρ αύτην είσορών γυι/αίχ' οράν 
εμην θοΧοΐ Βε καρΒίαν, εκ δ* ομμάτων 
7Γη<γαΙ κατερρώ^ασιν ω τΧήμων βγω, 
ώ9 άρτι ττενθους τοΰΒε γεύομαι ττικροΰ, 

Χ0Ρ02 

1070 εγώ μεν ουκ εχοιμ αν ευ Χε'γειν τύχην 

'χ^ρη Β\ όστις εισι, καρτβρεΐν θεοϋ Βόσιν, 

ΗΡΑΚΛΗ2 

€^ γα/) τοσαύτην Βύναμιν είχον ώστε σην 
εις φως ττορεΰσαι νερτερων εκ Βωμάτων 
(γυναίκα και σοι τήνΒε ττορσΰναι χάριν, 

494 ΑΙ.ΟΕδΤΙδ 

Ι οουΜ ηοί, δββίη^ Ιίογ ιηΐηε Ιι&ΙΙξ Λνϋΐη'η, 

Βθ ϊ€3γ1655 : Β,άά ηοΐ ΙιυΗ; υηΐο πιΐηο ΙιυτΙ; 

ΒυΓθ^η6^1 βηου^Η £ΐηι Ι \)γ ιηίηε αίΏϊοϋοη. 

Ν&γ, ϊη Γπΐηε Ηουδβ \ν1ΐ€Γβ δΗουΙίΙ ά γοαη^ γπάΙο 

1οά§€ ? — 
ΡοΓ ν€5ΐυΓ6 αηά &άθΓηίη^ εροαίί Ιίογ γο\ιη^ : — 1050 

ν/ΥΐΆΐ, 'ηεΕίΗ 1;1ΐ6 Γηεη'δ Γοοί δΐιπίΐ 1ι6γ Ιοά^ίη^ ϋε ? 
Αηά 1ιο\ν υηδυΙΗεύ, άλνεΠίπ^ ΛνίΐΗ γοιιη^ Γηοη ? 
Νοΐ; εαδ)^ ΐδ ΐΐ, ΗβΓοαΙβδ, Ιο ουτΙ) 
ΊΊί6 γοηη^ : ΗβΓοίη άο 1 1ίΐ1<6 ΙΙιου^Ηΐ: ίοΓ Ιΐιεβ. 
Ογ δίΐ8ΐ1 Ι ορβ Ιο 1ί€γ ιηγ άβπά λνίίβ'δ Ι^ολνοΓ ? 
Ηολν ! — οαυδβ 1ι€γ Ιο υδυτρ τηγ ΙοδΙ Ιονε'δ Ιίβά ? 
Τλνοίοΐά ΓβρΓΟΒοΙι Ι άΓε£ΐ(1 — ίίΓδΙ^ Γγοιπ ιτι^ Γο11<, 
ΕβδΙ ίΐη^ δα^ 1\\8ίϊ, ΐΓαΐίοΓ Ιο ιηγ δανΐοαΓ, 
Ι ίαΐΐ υροη αηοίΗβΓ λνοιη&η'δ 1)6(1 ; 
ΤΙιβη, ίΓοιη τηγ άεαά Λνΐίε — οΗ^ δΗβ ΐδ ΓενβΓβηοβ- 

\νΌηΗ7 !— 1060 

Οί" 1ΐ6Γ ιηυδί Ι 1)6 Ηεβάίυΐ. \\^οιη£ΐη, ϊΥιοχι, 
\νΗθ5θ ΐΗοιι άυΙ, ]<ηο\ν ΐΗαΙ ίΗγ Ι^οάγ'δ δΙβΙαΓβ 
ίδ αδ Α1θ€δΐΐδ^ Άπά ϊ\\γ ΓοΓπι &δ Ηεΐ'δ. 
ΑΗ ιηε ! — Ιε&ά, ίοΓ ΐΗβ Οοάδ' δαίίβ, ίΓοιη ιη^ δί^Ηί; 
ΤΗίδ -ννοΓΩαη ! Τ&ΐίβ ηοΐ τηγ οαρίΐνΐΐ:^ οαρίΐνβ. 
ΡοΓ, &8 Ι Ιοοίί οη 1ΐ6Γ, ιηβΐΐιϊηΐίδ Ι δ€6 
Μγ ννϊίβ: δ1ΐ6 δίΐΓδ πΊΐηβ ΙιοαΓΐ \νΐ1:1ι ΙυπΏοΐΙ : ίοαηΐ&ίηδ 
0£ Ιβαΐ'δ 1)ΐΐΓδΙ Γγοιπ ιηΐηβ εγβδ. Ο λντείοΗβά Ι ! 
Νο\ν ίίΓδί; Ι ΙαδΙε ΐΐιίδ ^ΓΪεΓδ ίυΐΐ 1>ΐϋ6Γη€δδ. 

ΟΗΟΕϋδ 

Ιη 800ΐ1ι ί)ηγ ίοιίυηβ ο&η Ι ηοΐ οοιηιηβηά : 1070 

ΥβΙ α11 Ηεανβη'δ νΐδίΐαΐίοηδ πιαδί \ν6 1)6αΓ. 

ΗΕΚΟυΐ,Εδ 

Ο ύιαΐ δυοΗ Γηΐ^Ηί Ι Ηαά &δ ]^3.ο\ί Ιο \)ήηξ 
Το 1ι§Ηΐ ϊ\\γ Λνϊίε ίΓοιη ηβΐΗεΓ^Ιοοιη ειΙ)οο1β8, 
Αηά ϊο 1)€δίο\ν ίΐιΐδ Κίηάηβδδ υροη 1;1ΐ€6 ! 

495 ΑΛΚΗ:^τα 

ΑΔΜΗΤ02 

σάφ* οΙΒα βούΧεσθαί σ αν. αΧΚα ττον τόΒε ; 
ουκ βστί τον<; θανόντας 669 φάοζ μολβΐν. 

ΗΡΑΚΛΗ2 

μη νυν υττβρβαΧλ! , αλλ' βναίσίμως φίρ€, 

ΑΔΜΗΤ02 

ραον τταραίνβΐν ή τταθόντα καρτβρεΐν. 

ΗΡΑΚΑΗ2 

τί δ' αν 7Γροκ67Γτοί<ζ, 66 θβΧοίς ά€Ϊ στίνειν ; 

ΑΔΜΗΤ02 

1080 'έηνωκα καυτός, άΧλ' βρως τος εξάγει. 

ΗΡΑΚΛΗ2 

το 'γαρ φίΧήσαί τον θανόντ ά^βι Βάκρυ, 

ΑΔΜΗΤ02 

άττώΧβσέν με, κατ υ μαΧλον ή λέγω. 

ΗΡΑΚΛΗ2 

<γυναίκ6ς εσθΧής ημττΧακες• τί<; άντερεί ; 

ΑΔΜΗΤ02 

ωστ άνΒρα τ6ν8ε μηκβθ' ηΒεσθαί βί.ω. 

ΗΡΑΚΑΗ2 

'χρόνος μαλάξει, νυν δ' εθ^ ήβα σοι κακόν. 

ΑΔΜΗΤ02 

'χ^ρόνον λ€γο69 αν, εΐ χρόνος τό κατθανεΐν. 

ΗΡΑΚΛΗ2 

^ννη σε τταύσει καΐ νέου ηάμου ττόθοί. 

ΑΔΜΗΤ02 

σΐ'^ησον* οίον είττας. ουκ αν ωόμην. 

ΗΡΑΚΑΗ2 

τί δ'; ου ^γαμεΐς ^άρ, άΧλα χη ρεύσει Χεχος ; 

ΑΔΜΗΤ02 

1090 ουκ βστιν ήτις τω8ε συ^κΧίθησεταί, 

496 ΑΙ,ΟΕδΤΙδ 

ΑΠΜκτυδ 
Γίΐίη ΛνοιιΜ'δΙ Ιΐιου, ΛνοΠ Ι Ι^ηολν. ΒυΙ ΛνΙιβΓεΓοΓε Ιΐιίδ ? 
Ιί οαηηοΙ: 1)0 ίΐιο άοαοί ϊο ϋ^ΐιί .ςΐιοιιυ οοπιβ. 

ΗΕηευι.Ε8 
Ο'βΓδΗοοΙ ηοί ΐΗου ΐΗβ ηΐΛΓΐ< ; Ι)ο.ιγ \)Γ3ί\α]γ α\\. 

ΑΠΜΚΤυδ 
Εί15Ϊ€Γ Ιο εχΐΊΟΓΐ ίΙΐ.ΊΠ 5υί?€Γ 811(1 1)6 δίποπίτ. 

πρ:ιΐΓυι.Ε3 
Βυΐ; ΛνΗαΙ Ι]\γ ρΓοίιΙ:^ ίΐιου^ΐι ίοΓ αγ& ί\\ο\ι τηοαη ? 

ΑΠΜΕΤυδ 

Ι Ιοο Ιϋίολν Ιΐήδ ; ^εί Ιονε (Ιηνβδ ιηε (ϋδίΓαυ^Ηί. 1080 

ΗΕΗαυι,Εδ 
Ι^ονε ίοΓ ί1ΐ6 Ιοδί: — αγ, ΐΗαί (ΐΓαΛνδ £οΗ;1ι Ιΐιο ί^ατ. 

ΑΟΜΕΤυδ 

8Η6 ^χΗ^:Η υηάοηε πΐ6 ιπογθ ΐΗαη ΛνοΓ(1δ οαη ΙεΙΙ. 

ΗΕΚΟυΐ,Εδ 

Α §οοά λνΐίβ Ηαδΐ ίΐιοα ΙοδΙ, λνΗο δΙι&Π ξ&ΐηδ&γ ? 

ΑϋΜΕΤϋδ 

8ο ϊ\\8ίΙ ϊ\\γ ίπεηοΐ ΗηϊΗ ηο ιηοΓβ }ογ ίη ΗΓβ. 

ΗΕΚ€υΐ.Ε8 

Τίιηβ δΐΐίΐΐΐ 1)ηη§ Ιιεαίίη^ ; ηο\ν ίδ ύλγ ^ΓΪεί ^ουη^. 

ΑΟΜΕΤυδ 

Τίιηβ— Ιίπιε ? — Ο γ^Ά, ϊί Ιΐιΐδ ϊ\\γ Τίιηε 1)6 θ6αΐΗ ! 

ΗΕΚαυΐ.Ε8 

Α 70ΐιη§ Λ\'ΐΓ6, η6\ν• Ιονβ-^ε&πιίη^, δίιαίΐ οοηδοΐ6 Ιΐΐ6β. 

ΑΟΜΕΤυδ 

ΗιΐδΗ ! — \ν1ιαί δα^'δΐ; ΐΗου ? — Ι οοαΜ ηοΐ Ιΐιίηΐ^ 11ι6Γ6- 
οη ! 

ΗΕΚΟυΐ,Εδ 

Ηο\ν ? — Λνϋί ηοΐ \\'6(1, Ιίυΐ: Λνΐ(1ο\ν6(1 1ί66ρ ί}\γ οοαοΗ ? 

ΑΟΜΕΤυδ 

Είνεδ ηοΐ ΐΗε ννοπιαπ ϊΗ^ί δΐιαίΐ οουοΗ ΛνίίΗ ιηε. 1090 

497 ΑΛΚΗ2ΤΙ2 

ΗΡΑΚΛΗ2 

μων την θανονσαν ώφελεΐν τι ττροσ^οκας ; 

ΑΔΜΗΤ02 

κείνην οτΓουτΓβρ βστυ τιμάσθαι, 'χρβών. 

ΗΡΑΚΛΗ2 

αΙνώ μ€ν αΐνω' μωρίαν δ' 6φ\ισκάν€ΐς, 

ΑΔΜΗΤ02 

ώς μητΓΟτ ανΕρα τόνΒε νυμφιον κάΧων. 

ΗΡΑΚΛΗ2 

ί'πΎ}ν€σ αλόχω ττιστος οννβκ εΐ φί\ος, 

ΑΔΜΗΤ02 

θάνοιμ ίκείνην καίιτβρ ουκ ουσαν ττροΒούζ, 

ΗΡΑΚΛΗ2 

ΒβΎου ννν €Ϊσω την^ε γενναίων Βομων. 

ΑΔΜΗΤ02 

μη, ττρός σε τον σττείραντος άντομαι Δί09. 

ΗΡΑΚΛΗ2 
καΧ μην αμαρτήσει 'γε μη Βράσας τάΒε. 

ΑΔΜΗΤ02 

1100 καΐ Βρων γβ Χύττη καρΒίαν Βηχθησομαι. 

ΗΡΑΚΑΗ2 

ΤΓίθου' τά% αν ^αρ εΙς Βεον ττεσοι -χάρις, 

ΑΔΜΗΤ02 

φεν' 

€Ϊθ^ εξ άφωνος τηνΒε μη \αβες ττοτε, 

ΗΡΑΚΛΗ2 

νίκωντι μεντοί καΐ συ συννικας εμοί, 

ΑΔΜΗΤ02 

Λ:α\ω9 εΧεξας' ή >γυνη δ' άττεΧθέτω. 

ΗΡΑΚΛΗ2 

άττεισιν, εΐ χρη' ττρώτα δ' εΐ χρεών άθρει, 
498 ΑΙ,ΟΕδΤΙδ 

ΗΕηευι,Εβ 
Ι^οοΙ^'δΙ; ί;Ηοιι ΐΗαΙ ίΗί8 δΐι&ΐΐ ρτοίιΐ αυ^Ηΐ ίΐιβ όβίκΐ ? 

ΑΟΜΕΤυβ 

Ι ηββάδ ιηυδί ΙιοηουΓ Ηθγ ΛνΙιβΓβ'εΓ 5ΐΐ6 Ι^β. 

ΗΕΠ0υΐ>Ε3 

Οοοθ — ^οοά — νεί ΐΗίδ ΐΗβ ΛνοΓίά οδΐΐδ ίοο1Ϊ8Ηηβ53 

ΑΟΜΕΤϋδ 

δο 1)6 α, 50 ΐΗου οαΐΐ ιηε Ι^ηάε^Γοοηι ηενβΓ. 

ΗΕκαυι,Εδ 
Ι ρΓαίδβ Ιΐιββ, ίη ΐΗα^ Ιε&Ι ΐΗου άυΙ Ιο Ιι6γ. 

ΑΟΜΕΤϋδ 

Ι ? — ίαΐδβ ίο ΗβΓ, ΐΗου^Η άεαά ? — τηΆγ Ι άίε ίίΓδΙ; Ι 

ΗΕΚΓυΐ,Εδ 

Κβοβίνβ ϊΗΐδ \νοπΐ£ΐη ίΐιβη Ιΐιβδβ Ιιαίΐδ \νίΐΗίη. 

ΑΟΜΕΤϋδ 

Νίΐ)Γ ! — Ι ίιηρ1οΓ6 ΐΗεβ Ι)^ ΙΗ^ ίαΐΗβΓ Ζευδ ! 

ΗΕκευι,Εδ 
Υβί; δΐιαίί ΐΗου 6γγ ΐί ΐΗου άο ηοΐ ΐΗίδ ΐ1ήη§. 

ΑΟΜΕΤϋδ 

Υ6ΐ δΐιαίΐ ηιΐηβ Υιβατϊ \)& ΙοτΙητ^ά, ίί Ι άο ϋ. 1100 

ΗΕΕΙ€ϋΙ.Εδ 

Υίβΐά Ιΐιοα : Ιΐιίδ ξτ&οβ ιηαγ ρΐΌνβ ρεΓοΗαηοβ & άιιϊγ. 

ΑΟΜΕΤϋδ 

ο ϊΙΐ8Λ ΐη δΙήΓβ ΐΗου ηε'βΓ Η&άδί Λνοη Ιΐιίδ I^α^^ Ι 

ΗΕΚΟυΐ,Εδ 

ΥβΙ Ιΐΐ7 ίηβηά'δ νίοίοι•^ ίδ δυΓβΙ^ Ιΐιίιιβ. 

ΑΟΜΕΤϋδ 

\νβ11 δ&ίά : γ^ί ΙβΙ ίΐιε \\ οιηαη Ηβηοβ άβρητ^, 

ΗΕΚ€ϋΙ.Εδ 

Υεα — ΐί" ηβεά 1)β. ΡίΓδΙ: Ιοοίί -«εΐΐ — ηεβά ίΐ: 1)6 ? 

499 ΑΛΚΗ5ΤΙ5 

ΑΔΜΗΤ02 

χρη, σου 7^ /^ν /-ί-ελλοι^τος ορ^αίρβιν Ιμοί. 

ΗΡΑΚΛΗ2 
€^δώ9 τι, κά^ώ τηνΒ' βγω ττροθνμίαν» 

ΑΔΜΗΤ02 

νίκα νυν. ου μην άν^άνοντά μοι ττοιεΐζ. 

ΗΡΑΚΑΗ2 

αλλ βσσ οσ ημα<; αίνβσβίς• ττισου μόνον. 

ΑΔΜΗΤ02 

1110 κομίζετ, βΐ γρη τηνΒε ^εξασθαι Βόμοις. 

ΗΡΑΚΛΗ2 

ουκ αν μεθείην την γυναίκα ΤΓροσττόΧοις. 

ΑΔΜΗΤ02 

συ δ' αύτος αύτην είσαη , εΐ βοΰΧευ, Βόμους, 

ΗΡΑΚΛΗ2 

εΙς σας μεν οΰν βγωγε θησομαι γέρας. 

ΑΔΜΗΤ02 

ουκ αν θί'γοίμΐ' Βώματ εΙσεΧθεΙν ττάρα, 

ΗΡΑΚΛΗ2 

τ^ στ) ττετΓΟίθα χειρί ^εξια μόντ}. 

ΑΔΜΗΤ02 

άνα^, βιάζει μ! ου θβΧοντα Βράν τάδε. 

ΗΡΑΚΑΗ2 

τόΧμα ιτροτεΐναι χείρα καΐ θί'γεΐν ξένης. 

ΑΔΜΗΤ02 

καϊ Βη προτείνω, Τορ^γόν ως καρατομων» 

ΗΡΑΚΛΗ2 

εχευς ; 

ΑΔΜΗΤ02 

βχο). 
500 ΑΙ,ΟΕδΤΙδ 

ΑΟΜΕΤυβ 

Νββθδ ΓπιΐδΙ — 5αν6 Ιΐιοα \νΐΗ είδβ 1)6 \νΓθ1:1ι λνϋ;Η ιηβ. 

ΗΕΚΟυίΕδ 

Ι Ιοο ΙίποΛν ΛνΙΐΛϊ Ι άο, ίπδίδΐίη^ Ιΐιυδ. 

ΑΟΜΕΤυδ 

Ηανβ Ιΐιεη Ιΐιγ λνΐΠ : ίΐιγ ])1ο;ΐδυΓ6 ίδ ηι^ ρΕίη. 

ΗΕη€υΐ>Ε8 

ΥβΙ οηε ά&γ δΙι&Η ίΐιου ρΓ^ίδβ ιηε : οιι1}' γιΜ. 

ΑΟΜΕτυδ (Ιο αΙΙβηάαΊΐΙί) 
ί.€&(1 )'6 1ΐ€Γ, ΐί* ηιίηβ Ιι&ΙΙδ ηιυδί: ηεοάδ ΐ'εοείνβ. 1110 

ΗΕη€υι.Εδ 
Ν&^, Ιο ηο δβΓναηίδ' Ηαηίΐδ λνίΐΐ Ι οοιηηιϋ ΙιεΓ. 

ΑΟΜΕΤυδ 

Τΐιοα Ιεαίΐ Ηογ ΐη Ιΐιεη, ίί ίΐ δεεηΐδ ΐΗεβ §οο(1. 

ΗΕβΓϋΙ,Εδ 

Να}', Ιίυί; ίη ΐΗίιιβ ΙΐΕΐιάδ Λνΐΐΐ Ι ρΐαοε ΗβΓ — ΐΗίηβ. 

ΑΟΜΕΤυδ 

Ι λνίΠ ηοΐ Ιουοίι 1ι6γ ! Ορεη δΐίΐηά ιη^ άοοΓδ. 

ΗΕκευι,Εδ 
υηίο Ιΐιγ ΓΪ^ΗΙ; Ηαηά οηΐγ ίΓΠδΙ Ι 1ι6γ. 

ΑΟΜΕΤυδ 

Κ 111^^ Ιΐιου άοδί; ίοΓΟβ ιηε, δθΓ6 &§αίηδΐ πι^ Λνίΐΐ ! 

ΗΕΚΟυΐ,Εδ 

Ββ δίΓοη^ : δίΓείοΗ ίοΓίΙι Ιΐιίηβ Ηαηά Άηά Ιουαίι \\\γ 
^υεδί. 

ΑΟΜΕΤυδ (Ιηηιίηξ Ηί8 /ααβ ωναι^') 
Ι άο, αδ οηε Λνΐιο άοΐΗ Ι^εΐιεαά ά Οογ^οπ. 

ΗΕκαυι,Εδ 
Ηαβί 1ΐ6Γ ? 

ΑΟΜΕΤυβ 

Ι Ηανβ 

50Ι ΑΛΚΗ^ΤΙΛ 
ΗΡΑΚΛΗ5 

ναι, σώζε νυν, καΐ τον Δ£09 
1120 φησβις ΤΓοτ είναι τταΐΒα ^βνναίον ξένον. 

βΧεψον 7Γ/309 αυτήν, βϊ τι στ) 8οκ€Ϊ ττρβτΓείν 
<^υναίκί' Χύττη^ δ' ευτυχών μεθίστασο, 

ΑΔΜΗΤ05 

ώ θεοί, τί \εξω ; θαΰμ άνεΧτηστον τοδε* 

^γυναίκα Χεύσσω την εμην ετητύμω<ζ, 

ή κερτομό^ με θεού τί<; εκττΚήσσεο %«/?« ; 

ΗΡΑΚΛΗ2 
ουκ εστίν, άΧλα τήνΚ οράς Βάμαρτα σήν. 

ΑΔΜΗΤ02 

ορα <γε μή τί φάσμα νερτέρων το8 ύ)» 

ΗΡΑΚΑΗ2 

ου ^^υ-χα'^ω'^ον τόνΒ^ εττοιήσω ξένον, 

ΑΔΜΗΤ02 

άΧΧ* ήν εθατΓΤον είσορω Βάμαρτ ε μην ; 

ΗΡΑΚΛΗ2 

1130 σαφ' 'ίσθ*. άττίστεΐν δ' ου σε θαυμάζω τύχην. 

ΑΔΜΗΤ02 

ΘΙ'γω, Ίτροσείττω ζώσαν ως Βάμαρτ εμήν ; 

ΗΡΑΚΛΗ2 
ττρόσειτΓ' έχεις ^αρ ττάν οσονττερ ήθε\ε<ζ, 

ΑΔΜΗΤ02 

ώ φιλτάτης γυναικός όμμα καΐ Ββμας, 
εχω σ άελτττως, οΰττοτ οψεσθαι Βοκών. 

ΗΡΑΚΛΗ2 

εχεις' φθόνος δε μη γένοιτο τις θεών, 

502 ΑΙ,ϋΕδΤΙδ 

ΗΕΚθυΐ.Εδ 

Υεα, ^χΐΆτά Ιι6γ. Τΐιοϋ βΗ&ΙΙ: οαΐΐ 
ΤΗβ ϋΙπΜ οι Ζβϋδ οη6 ά&γ ά ηοΙ)ΐ6 ^υοδί;. 1120 

[Παϊχεχ ΐΗβ νβΐί, αηά άίίοΐοεεε Αΐ.€ΕδΤΐ3. 
ί,οοίί οη 1ΐ€Γ, ίί ΐη αυ^^Ηΐ; δΗε δβεΐΏδ Ιο Ιΐιοβ 
ί,ίΐίε Ιο Ιΐιγ λνΐίε. δίορ ίοΓίΗ Γγογπ ^γιοΓ Ιο ΙίΗδδ. 

ΑΟΜΕΤυδ 

ννΠαί: δΐιαίΐ Ι δ&7? — Οοίΐδ ! Μ&ΓνεΙ Ιΐπδ υπΗορεά ίοΓ ! 

Μγ ννϊίε άο Ι ΒεΗοΙά ΐη ν^νγ δοοίΐι, 

Ογ (1οΐ;1ι δοΐΏβ §οά-56ηί; ^ηο^1ί^^^-^ο^ (ΙΐδίΓαοί: ιηβ ? 

ΗΕΗευι,Εδ 
Νοί δο ; 1)υ1: ΐΗϊδ Ιΐιοα δβέδί ίδ \\\γ ν,'ιί^. 

ΑΟΜΕΤυδ 

ννΠαί; ίί ΐΗίδ Ι5β δοηιβ ρΗ&ηΙοπι ΐγοτα. ίΗε δ1ΐ3(ΐ68 ? 

ΗΕΕΟυΐ,Εδ 

Νο §ΐΊθδΙ-υρΓαίδ€Γ Ιιβδί; ίΗου Ια'βη ίοΓ ^βδΐ. 

ΑΟΜΕΤυβ 

Ηο\ν ? — \ν1ιοπι Ι Ιίϋπεά άο Ι δ66 — ιη^ -ννΐίβ ? 

ΗΕΚθυΐ>Εδ 

Οουΐΰΐ; ηοΐ : γ^\. ιηί^ΐιί'δί; ΐΗοιι \ν'6ΐ1 ιηίδίΓυδΙ \}\γ 

ίοΓίαηβ. 1130 

ΑΟΜΕΤυδ 

Αδ λνι^β, &8 Ηνίη^, τηΆγ Ι ίοαοΐι, &(1(ΐΓ€δδ 1ι6γ ί 

ΗΕΗαυι,Εδ 
δρβαΐί ίο ΗβΓ : α11 ΐΗοιι άίθδΐ άβδΪΓε ΐΗου Ιιαδί. 

ΑΟΜΕΤυδ 

ΟΗ (ΐ€&Γ€δί ! — -ννίΓε ! — δΛνβεΐ ί&οβ ! — Ι^βίονέά ίοηη ! 
Ρπδΐ: Ηορε Ι Ηανβ ΙΗ66 Ι ΝενβΓ Ι ΐΗου^ΙιΙ Ιο δεβ 

Ιΐΐ66 ! 

ΗΕΚΠυΐ,Εδ 

ΤΙιου ΙΐΕδΙ : ιηα)^ ηο Οοά οί 1\\γ Ι^ΐΐδδ 1)6 ^6&1οα3. 

5^3 ΑΛΚΗ5ΤΙ5 

ΑΔΜΗΤ02 

ώ του μεγίστου Ζηνος εύ^βνβς τβκνον, 
βνΒαίμονοίης, και σ 6 φίτνσας ττατηρ 
σώζοί' συ '^αρ ^η ταμ άνώρθωσας μ6νο<ζ, 
ττώς τηνΚ βττεμψας νβρθβν €69 φάο<ζ τόδβ ; 

ΗΡΑΚΛΗ2 

1140 Ι^(^χν^ συνάψα<; δαιμόνων τω κνρίω. 

ΑΔΜΗΤ02 

τΓου τόν^ε @ανάτω φης ά^ώνα σνμβαΧβΐν ; 

ΗΡΑΚΑΗ2 

τνμβον τταρ αυτόν €κ Χόχου μάρψας γ^εροΐν. 

ΑΔΜΗΤ02 

τί ηάρ ΤΓΟ^' Ύ)ϋ άναυΒος βστηκβν 'γυνή ; 

ΗΡΑΚΛΗ2 

οΰττω θέμις σου τήσΒε ττροσ φωνημάτων 
κΧύβυν, ττρίν αν θεοΐσι τοΐσι νερτεροι,ς 
άφα'^νίσηταί καΐ τρίτον μοΧτ] φάος. 
αλλ' είσαη εϊσω τήνΒε' καΐ Βίκαως ων 
το Χοίττόν, "Αδ/x'^7τ^ εύσβββί ττερϊ ξένους, 
καΐ χοΛ,ρ' ε<γω δε τον ττροκείμενον ττόνον 
1150 ^θενβΧου τυραννώ τταιΒΙ ττορσυνώ μοΧων. 

ΑΔΜΗΤ02 

μεΐνον τταρ ημΐν καΐ συνεστιος 'γενον. 

ΗΡΑΚΛΗ2 

αυθίς τ6Β^ εσται, νυν δ' εττεί^εσθαί με δεί. 

ΑΔΜΗΤ02 

αλλ,* εύτυχοίης, νόστιμον δ* εΧθοις οΒόν, 
αστοΐς δε ττάστ) τ εννεττω τετραργια, 
γορους εττ εσθΧαΙς συμφοραΐσιν ίστάναι 
βωμούς τε κνισάν βουθύτοισι ττροστροτταΐς, 

504 ΑΙ,ΟΕδΤΙδ 

ΑΟΜΕΤυ3 

Ο 8θίοη ηοΙίΙ^-ΙίΟΓη οι Ζ€υ«5 ΓποδΙ Ιιίί^Η, 
Βΐ655ΐηίτ8 οη Ιΐιοβ ! Τΐιο ΚλΙΗ€γ λνΐιο Ι^ο^αΙ ϋιεβ 
Κεερ Ιΐΐ0€ ! ΤΗου οηΐγ Ιιαδί ΓΟδίοΓ^ύ τηγ ίοΓίυηεδ. 
ΗοΛν άϊύδΐ ΐΗου 1)πη§ 1ι€γ Γγοιώ ίΐιε δΐι.-κίεδ Ιο 1ί][^Ηί;? 

ΗΕΚΟυΐ,ίΙδ 

Ι ο1θ56(1 ίη οοηΗΐαΙ Λ\'ϋΗ Ιΐιβ Ι^οτά οι δρίπίδ. 1140 

ΑΟΜΕΤυδ 

\ν}ΐ€Γ6, δαγ'δΐ Ιΐιου, άίάδΐ; Ιΐιου ίι^^'^^ ^^^^5 β^ΐιί \νϋ1ι 
ϋεαίΗ ? 

ΗΕκαυι,Εδ 
Γγοιπ Εΐηΐ^αδίι 1>γ ίΗβ ΙοηηΙ) ΐΏΪηε Ιιαπίΐδ εηδΠίίΓεθ Ιπηι. 

ΑΟΜΕΤυδ 

Νο\ν ΛνΗ6Γ6ίοι•6 δρβεοΐιΐβδδ δΐίΐηάεΐΐι ίΐιυδ τηγ \νίΓ€ ? 

ΗΕΙΙ€υΐ.Ε3 

'Τίδ ηοί; νουοίΐδαίθά ΐΗεβ γβΐ ίο ΙιεαΓ }ι6γ νοϊοε, 

Εγ€ ίο Ιΐΐ6 ΡοΛνβΓδ 1)6η6<ι11ι Ιΐΐ6 επΓΐΗ δΗε 1)6 

υηοοηδβοΓ&ΐεοΙ^ &ηά ίΗε 1:ΗΐΓ(1 ά^γ οοηιε. 

Βυί Ιεαά ΗβΓ ΐη, αηά, }\ΐ5ΐ ιη&η &δ ΐΐιοα λγΙ, 

ΗεηοεΓοΓίΙι^ ΑάΐΏβίυδ^ ΓβνεΓεηοε δΐϊΐΐ ΐΗβ §υο5>ί. 

ΓαΓελνεΙΙ. ΒυΙ 1 ιηυδΐ §ο, β,ηά λνογΙ^ Ιΐιβ Λνοι-ΐν 

δει ϊ>γ Ιΐΐ6 1<^η^, Ιΐιβ δοη οί δίΐιεηείϋδ. ΙΙδΟ 

ΑΟΜΕΤϋδ 

ΑΜάβ λνΐίΚ υδ, α δΙιαΓβΓ οί" ουι• ΗεείΓΐΙι. 

ΗΕΚΟυΐ,Εδ 

Η6Γ€&£ΐ6Γ Ιΐιίδ : ηολν ιηυδί Ι ΙιαδΙεη οη. 

ΑΟΜΕΤυδ 

Ο ρΓΟδρβΓ ΐΐιοιι, αηά οοηιβ α^αίη ίη ρβΑοε ! 

[Εχϋ ΗΕΗΟυΐ-Εδ. 

ΉίΓου^Ιι ε11 ιη^ Γββιπι Ι ρυΙ^ΗδΙι ίο ηι ν ίο\\ί 
Τ\\ΆΪ, ίοΓ ΐΗ6δ6 Ηβδδίη^δ, άαηο65 ΐΗεν ΆττΆγ, 
Αηά Ιΐιαί 3ί;οη€πΐ6ηί;-£ιιπΐ65 ίτοπι αΙΙαΓδ Πδβ. 

νΟΙ.. IV (ΕυκίΡίοΕβ) Ι^ 1160 ΑΛΚΗ5ΤΙ2 

νυν ^αρ μβθηρμόσμ^σθα βελτίω βίον 
τον ττροσθεν ου ^αρ ευτυχών άρνήσομαι. 

Χ0Ρ02 
ΤΓοΧΧαι μορφαΐ των Βαιμονίων, 
τΓολλα δ' αελτΓτωί κραίνουσι θεοί' 
καΙ τα Βοκηθεντ ουκ ετεΧεσΟη, 
των δ' αδόκητων ιτόρον ηύρε θεό^, 
τοιόνΒ' άττεβη τόδε ττρα'^μα. 5ο6 ΑΙ,ΟΕδΤΙδ 

ΡοΓ ηο\ν Ιο 1ΐΛρρί€Γ (1λ}'8 Ιΐιαη Ιΐιοδί; ο'θΓρ?ΐ5ΐ; 
Ηίΐνο \νβ αϋαίηεά. Ι ο\νη ιηβ ΗΙβδΙ Ίηά^^ά. 

€ΗΟΙΐυ3 

Ο Ιΐΐ6 λ\ΌΓΐ<8 οΓ ΐΗε Οο(1ί? — ίη ιηαηΙίοΜ Γοητίδ Ιΐιε^ 
Γενβίΐΐ Ιΐιειτι : 
ΜίΐηίΓοΜ ΐΐιϊη^δ υηΙιορεά-ίοΓ Ιΐιβ Οούδ Ιο αοοοιη- 

ρΗδΙιηιοηί; 1)ΓΪη^. 1160 

Αηά Ιΐιε 11ιΐηο;5 Ιΐιαΐ λνε Ιοοίίβά ίοΓ; ίΐιο Οοθδ ά^'ι^η 

ηοΐ: ίο ίυΐίιΐ ίΐιεηι ; 
Αηά ΐΗβ ραΐΗδ υη(1Ϊ5α6Γη€{1 οί οαΓ €}'€5, Ιΐιβ Οοάδ 
υηδβαΐ ΐΗεηι. 

δο ίεΐΐ ΐΗίδ πΊΕΓνβΙΙουδ Ιΐήη§. 

[ΕχβηηΙ ομνε8. ΕΝΟ ο ρ νοί. IV 507 ΡΚΙΝΤΕΒ ΙΝ ΰΚΕΑΤ ΒκίΤΑΙΝ ΒΥ 
ΚίΟΗΑΠϋ Οΐ,ΑΥ ΑΝΟ ΟΟΜΡΑΝΥ, Ι^ΤΟ. 

ΒυΝΟΑΥ, Βυκροίκ. ΤΗΕ ΕΟΕΒ ΟΕΑδδΙΟΑΙ. 
ΕΙΒΚΑΚΥ 

νΟίυΜΕδ ΑΙ.ΚΕΑΟΥ ΡυΒίΙδΗΕϋ ί,αϋη ΑΐίίΗθΓ8 

ΑΜΜΙΑΝυδ ΜΑΚΟΕΙ^ίΙΚυδ. ΤΓαπεΙαΙεά 5γ ;. Ο. Κοίίβ. 

3 Υοΐί. (Υοΐδ. Ι. αηά Π. 2ηά Ιηιρ. Τ€νί56ά.) 
ΑΡυΐ.Εΐυ5: ΤΗΕ ΟΟΕϋΕΝ Α85 (ΜΕΤΑΜΟΚΡΠ05Ε5). 

\ν. Αάΐϊηΐξίοη (1566). Κονΐ^^οά \)\ 5. Οαδοΐοο. {61Η Ιηιρ.) 
5Τ. ΑυουδΤΙΝΕ, ΟΟΝΡΕδδΙΟΝδ ΟΡ. \ν. \ναη5 (1631). 

2 νοΐ5. (51Η 1>ηρ.) 
δΤ. ΑϋΟυδΤΙΝΕ, δΕΕΕΟΤ ΕΕΤΓΕΚδ. ]. Η. ΒαχΙοΓ. 
ΑϋδΟΝΙϋδ. Η. Ο. Ενείγη \νΗίΙθ. 2 Υοΐδ. 
ΒΕΟΕ. ]. Ε. Κΐη§. 2 Υοΐδ. 
ΒΟΕΤΗΐυδ : ΤΚΑϋΤδ ανο ΟΕ ΟΟΝδΟΕΑΤΙΟΝΕ ΡΗΙΕΟ- 

δΟΡΗΙΑΕ. Κβν. Η. Ρ. δΙενναΓί 2ΐηά Ε. Κ. Καηά. (φ 

Ιηιρ.) 
€ΑΕδΑΚ : ΟΙΥΙΕ \νΑΚδ. Α. Ο. Ρε^ίΚβη. {φ Ιιηρ.) 
ΟΑΕδΑΚ : ΟΑΕΕΙΟ \νΑΚ. Η. ]. Εά\νΆνά^. {<)ΙΗ Ιιηρ.) 
ΟΑΤΟ ΑΝΟ ΥΑΚΚΟ: ΟΕ ΚΕ ΚυδΤΙΟΑ. Η. Β. Αδίι 3ηά 

\ν. Ό. ΗοορβΓ. (2ηά Ιηιρ.) 
ΟΑΤϋΕΕυδ. Ρ. \ν. ΟοΓηΐβΗ; ΤΙΒυΕΕυδ. }. Β. ΡοςΙ^αΙβ; 

ΑΝΟ ΡΕΚΥίαίΕΙϋΜ ΥΕΝΕΚΙδ. ]. \ν. Μ&οΙίΒϋ. {ιιΐΗ 

Ιηιρ.) 
ΟΕΕδυδ : ΟΕ ΜΕΟΙΟΙΝΑ. \ν. Ο. δρβηοβΓ. 3 ΥοΙβ. (ΥοΙ. 

Ι. 2ηά Ιηιρ. ΐβνι$εά.) 
ΟΙΟΕΚΟ: ΒΚυτυδ, ΑΝϋ ΟΚΑΤΟΚ. α. Ε. ΗβηάΓίο1ς5οη αηά 

Η. Μ. Υ\\\\)\μ^\\. {2ηά Ιηιρ.) 
ΟΙΟΕΚΟ : ΟΕ ΡΙΝΤΒυδ. Η. Καείίΐι&ιη. {^τά Ιηιρ. νενήεά.) 
ςΐΟΕΚΟ : ΟΕ ΝΑΤυΚΑ ΟΕΟΚϋΜ ανο Α€ΑΟΕΜΙΟΑ. Η. 

ΚίΙθ1ν1ΐ21Π1. 

ΟΙΟΕΚΟ : ΟΕ ΟΡΡΙΟΠδ. νν&ΙΙβΓ ΜίΙΙβΓ. (4/Λ Ιηιρ.) 
ΟΙΟΕΚΟ : ΟΕ ΟΚΑΤΟΚΕ. 2 Υοΐδ. Ε. \ν. δαηοη απά Η. 

ΚαοΙίΙίΕΠί. 
εΐΟΕΚΟ : ΟΕ ΚΕΡυΒΕΙΟΑ ανο ΟΕ ΕΕΟΙΒυδ. ΟΙίηΙοη 

\ν. Κενεδ. {2ηά Ιηιρ.) 
ΟΙΟΕΚΟ': ΟΕ δΕΧΕΟΤυΤΕ, ΟΕ ΑΜ1€ΙΤΙΑ, ΟΕ ΟΙΥΙ- 

ΝΑΤΙΟΝΕ. \ν. Α. Ρ&ΙοοηβΓ. {φ Ιιηρ.) 
€Ι€ΕΚΟ : ΙΝ 0ΑΤ1ΕΙΝΑΜ, ΡΚΟ ΡΕΑϋ€0, ΡΚΟ ΜυΚΕΝΑ, 

ΡΚΟ δΙΙΕΕΑ. ΐΛοίδ Ε. Εοιά. {ζηά Ιηιρ. Τ6υή6ά.) ΟΙΟΕΚΟ : Ι.ΕΤΤΕΚ5 ΤΟ ΑΤΤΙΟϋδ. Ε. Ο. ννίηδίεαι. 

3 νοΐ5. (Υοΐ. Ι. 6ίΗ Ιηιρ., Υοΐ. Π. 3^<^ Ι^Ρ- ^^ά Υοΐ. III. 

■^τά Ιηιρ.) 
ΟΙΟΕΚΟ : ΕΕΤΤΕΚ5 ΤΟ ΗΙδ ΡΚΙΕΝ05. \ν. Οίγηη \νϊ1- 

Ιίαπίδ. 3 Υοΐδ. (Υοΐδ. Ι. 3ηά Π. 2ηά Ιηιρ. γενΪΒεά.) 
€Ι0ΕΚΟ : ΡΗΙΙ.ΙΡΡΙ€3. \ν. €. Α. Κθγ, {ζηά Ιηιρ. τενί$εά.) 
αίΟΕΚΟ : ΡΚΟ ΑΚΟΗΙΑ, ΡΟδΤ ΚΕϋΙΤϋΜ, ΟΕ ϋΟΜΟ, 

ΟΕ ΗΑΚυδΡΙΟυΜ ΚΕδΡΟΝδΙδ, ΡΚΟ ΡΕΑΝΟΙΟ. Ν. Η. 

\ναη5. {2ηά Ιηιρ.) 
εΚΕΚΟ : ΡΚΟ ΟΑΕΟΙΝΑ, ΡΚΟ ΕΕΟΕ ΜΑΝΙΕΙΑ, ΡΚΟ 

€ΕυΕΝΤΙΟ, ΡΚΟ ΚΑΒΙΚΙΟ. Η. Ογο56 Ηοά§6. {ζηά Ιίηρ.) 
ΟΙΟΕΚΟ : ΡΚΟ ΜΙΕΟΝΕ, ΙΝ ΡΙδΟΝΕΜ, ΡΚΟ δ€ΑυΚΟ, 

ΡΚΟ ΡΟχΧΤΕΙΟ, ΡΚΟ ΚΑΒΙΚΙΟ ΡΟδΤυίΜΟ, ΡΚΟ ΜΑΚ- 

ΟΕΕΕΟ, ΡΚΟ ΕΙΟΑΚΙΟ, ΡΚΟ ΚΕΟΕ ΟΕΙΟΤΑΚΟ. Ν. Η. 

ΟΙΟΕΚΟ : ΡΚΟ ςυΐΝΟΤΙΟ, ΡΚΟ ΚΟδΟΙΟ ΑΜΕΚΙΝΟ, ΡΚΟ 

κοδοιο αοΜΟΕϋο, οοντκα κυΕΕυΜ. ]. η. ΡΓββδβ. 

(2ηά Ιηιρ. τενίεεά.) 
ΟΙϋΕΚΟ: ΤυδΟυΕΑΝ ϋΙδΡυΤΑΤΙΟΝδ. Ι.Ε.Κΐη§. (ζηά Ιηιρ.) 
ΟΙΟΕΚΟ : ΥΕΚΚΙΝΕ ΟΚΑΤΙΟΝδ. Ε. Η. Ο. ΟΓββηννοοά. 

2 Υθΐ5. 

ΟΕΑυΟΙΑΝ. Μ. ΡΙαίη&υβΓ. 2 Υοΐδ. 

ΟΟΕΌΜΕΕΕΑ : ΌΕ ΚΕ ΚυδΤΙΟΑ. Η. Β. Αδίι. 3 νοίδ. Υοΐ. Ι. 

ςυΐΝτυδ αυκτιυδ : Ηΐδτοκγ ορ αεεχανβεκ. ^. ο. 

Κοίίβ. 2 Υοΐδ. 
ΡΕΟΚυδ. Ε. δ. ΡοΓδΙβΓ, ΆΤίά ΟΟΚΝΕΕίυδ ΝΕΡΟδ. ;. €. 
Κοίίε. 

ρκοΝΤίΝυδ: δτκΑΤΑΟΕΜδ ανβ ΑςυΕουοτδ. ο. Ε. 

ΒβηηείΙ Άηά Μ. Β. ΜοΕίΛνβίη. 
ΡΚΟΝΤΟ : ΟΟΚΚΕδΡΟΝϋΕΝΟΕ. Ο. Κ. Η&ΐηβδ. 2 Υοΐδ. 
ΟΕΕΕίυδ. Ι. Ο. Κοίίε. 3 νοίδ. (Υοΐ. Ι. ζηά Ιηιρ.) 
ΗΟΚΑΟΕ : ΟΟΕδ ανο ΕΡΟϋΕδ. €. Ε. ΒεηηεΗ. Ι,ιζίΗ Ιηιρ. 

γβνί^εά.) 
ΗΟΚΑΟΕ : δΑΤΙΚΕδ, ΕΡΙδΤΕΕδ, ΑΚδ ΡΟΕΤΙΟΑ. Η. Κ. 

ΡαΐΓοΙουεΙι. {61Η Ιιηρ. τενίεεά.) 
ΤΕΚΟΜΕ : δΕΕΕΟΤΕΟ ΕΕΤΤΕΚδ. Ρ. Α. \νπ§1ιΐ. 
5υΥΕΝΑΕ ΑΝΟ ΡΕΚδίυδ. α. ο. ΚΕίηδ^γ. (6ίΗ Ιηιρ.) 
ΕΙΥΥ. Β. Ο. ΡοδΙεΓ, Ρ. Ο. ΜοοΓε, Εν&η Τ. δ&^ε, Άηά Α. Ο. 

δοΜεδΐη^εΓ. 13 Υοΐδ. Υοΐδ. Ι.-ΥΙΙ., ΙΧ.-ΧΙΙ. (Υοΐ. Ι. 3^(^ 

Ιηιρ., Υοΐδ. Π., III. αηά IX. ζη4 Ιηιρ. τενιεεά.) 
ΕυΟΑΝ. ;. ϋ. ϋιιβ. {2ηά Ιηιρ.) 
ΕυΟΚΕΤίυδ. \ν. η. Ό. Κοαδε. (5<Α Ιηιρ. τη>ί56ά.) 
ΜΑΚΤΙΑΕ. λΥ. Ο. Α. ΚεΓ. ζ Υοΐδ. (Υοΐ. Ι. φ Ιηιρ., Υοΐ. Π. 

■\ΐά Ιηιρ. τενϊ$εά.) 
ΜΙΝΟΚ ΕΑΤΙΝ ΡΟΕΤδ : ίτοπι ΡυΒί^ιουδ δνκυδ ίο Κυτιι.ιυ3 

ΝΑΜΑΤίΑΝυδ, ΐηοΐιιάΐη^ ΟκΑττιυ3, ΟΑΐ,ρυκΝίυδ διουΐ-υβ, 

ΝΕΜΕδίΑΝυδ, ΑνίΑΝυδ, Άηά οίΙιεΓδ \νίί;Ιι " ΑεΙηίΐ " αηά Ιΐιβ 

" ΡΙιοεηϊχ." }. \νί§1ι1; Ουίί Άηά Ατηοΐά Μ. ϋνι£Ε. {ζηά Ιηιρ.) 
ΟΥΙϋ : ΤΗΕ ΑΚΤ ΟΡ ΕΟΥΕ ανβ ΟΤΗΕΚ ΡΟΕΜδ. ]. Η. 

Μοζίεγ. {ζηά Ι^ηρ.) 
ΟΥΙΟ : ΡΑδΤΙ. δΪΓ 5£ΐπΐ63 Ο. ΡΓ&ζβΓ. 

2 ΟνίΟ : ΗΕΚΟΙΟΕδ ανο ΑΜ0ΚΕ5. ϋΓ^ηΙ ί^ΗοννβΓΓηαπ. 

{3τά Ιηιρ.) 
ΟνΐΙ): ΜΕΤΑΜΟΚΡΗ05Ε8. Ρ. ;. Μϋΐ.τ. 2 Υοΐε. (Υοΐ. 

Ι. 8/Λ I^ηρ., Υοΐ. II. (>ΙΗ Ιηιρ.) 
ΟνίΟ : ΤΚΙδΤΙΑ ανο ΕΧ ΡΟΝΤΟ. Α. Ε. \\'Τιογ'Ιγ•γ. {2ηα Ιηιρ.) 

ΡΕΚδίϋδ. α. ;υνΕΝΛΕ. 

ΡΕΤΚΟΝΙϋδ. Μ. Ηί'8(•ΙΙίηο; 5Ε^Ρ,^Α: ΑΡΟ€ΟΕΟ€ΥΧ- 

ΤΟδΙδ. \ν. Η. Ό. Κοαδο. {71Η Ιηιρ. ηνή€ά.) 
ΡΕΑϋΤυδ. Ρ3υ1 Χϊχοη. 5 νοίδ. (νοίδ. Ι. &ηά II. φ Ιηιρ., 

Υοΐ. \1\. ^τά Ιηιρ.) 
ΡΕΙΝΥ : ΕΕΤΤΕΚδ. ΜεΙπιοίΗ'δ ΤΓΕΠδΙβΙΐοη ΓονΐδΡοΙ 5ν 

\ν. Μ. Ε. Ηαίοΐιΐηβοη. 2 Υοΐδ. (,ΥοΙ. Ι. 5/Α Ιηιρ., Υοΐ. II. 

φ Ιηιρ.) 
ΡΕΙΝΥ : ΝΑΤυΚΑΕ ΗΙδΤΟΚΥ. Η. ΚβεΚΗΒΐη ^ηά νΥ. Η. δ. 

5οη6δ. ΙΟ Υοΐδ. Υοΐδ. Ι.-ΙΥ. Η. ΚηοΚΗ&ιπ. (ΥοΙ. Ι. 2>τά 1>ηρ.) 
ΡΚΟΡΕΚΤίυδ. Η. Ε. ΒαίΙοΓ. (5/;ί Ιηιρ.) 
ςυΐΝΤΙΕΙΑΝ. Η. Ε. ΒυΙΙρΓ. 4 Υοΐδ. {2ηά Ι^ηρ.) 
ΚΕΜΑΙΝδ ΟΡ ΟΕΟ ΕΑΤΙΝ. Ε. Η. νν3ΓΓηίη^Ιοη. 4 Υοΐδ. 

ΥοΙ. Ι. (ΕΝΝΙϋδ ΑΝΟ €ΑΕ€ΙΕΐυδ.) ΥοΙ. II. (ΕΙΥΐυδ. 

ΝΑΕΥΐυδ, ΡΑουγιυδ, Αοοιυδ.) Υοΐ. ιιι. (ΕυαίΕΐυδ 

ΑΝϋ ΕΑ\νδ ΟΡ XII ΤΑΒΕΕδ.) ΥοΙ. ΙΥ. (ΑΚ€ΗΑΙ€ 

ΙΝδΟΚΙΡΤΙΟΝδ.) 
δΑΕΕϋδΤ. ]. Ο. Κοίίε. (2ηά Ιηιρ. τενήβά.) 
δΟΚΙΡΤΟΚΕδ ΗΙδΤΟΚΙΑΕ ΑυουδΤΑΕ. Ο. Μα^ΐβ: 3 

Υοΐδ. (ΥοΙ. Ι. 2η(1 Ιηιρ. νενΪΒεά.) 
δΕΝΕ€Α . ΑΡΟ€ΟΕΟ€ΥΝΤΟδΙδ. Οί. ΡΕΤΚΟΧΙϋδ. 
δΕΝΕΟΑ: ΕΡΙδΤϋΕΑΕ ΜΟΚΑΕΕδ. Κ. Μ. ΟυπιπιβΓβ. 3 

Υοΐδ. (ΥοΙ. Ι. -^νά Ιηιρ., Υοΐδ. II. βηά III. 2ηά Ι*ηρ. τενηεά.) 
δΕΝΕΟΑ : ΜΟΚΑΕ ΕδδΑΥδ. }. \ν. Β35ογθ. 3 νοίδ. (Υοΐδ. 

II. Άχχά ΙΙΙ. 2ηά Ιηιρ. τ6νί$6ά.) 
δΕΝΕΟΑ: ΤΚΑΟΕΟΙΕδ. Ρ. ^. ΜϋΙθΓ. 2 Υο1$. (ΥοΙ. Ι. 

^τά 1>ηρ., ΥοΙ. II. ζηά 1>ηρ. τενί'-^βά.) 
δΙΟΟΧΙϋδ: ΡΟΕΜδ ανο ΕΕΤΓΕΚδ. \ν. Β. ΑηάβΓδοη 

2 Υοΐδ. ΥοΙ. Ι. 
δΙΕίυδ ΙΤΑΕΙΟυδ. ]. ο. ϋυ9. 2 Υοΐδ. (ΥοΙ. II. 2ηά Ιιηρ ) 
δΤΑΤίυδ. Ι. Η. Μοζίεν. 2 Υοΐδ. 
δϋΕΤΟΧΙϋδ. Ι. α. Κοίίε. 2 Υοΐδ. (ΥοΙ. Ι. 61Η Ιηιρ., ΥοΙ. II. 

φ Ιηιρ. ΐ6νί$6ά.) 
ΤΑΟΙΤυδ : ϋΙΑΕΟΟυδ. δΪΓ λΥπι. ΡεΙβΓδοη. ΑΟΚΙϋΟΕΑ 

ΑΝΟ ΟΕΚΜΑΧΙΑ. Μ^υηοε Ηυίίοη. {φ Ιηιρ.) 
ΤΑΟΙΤϋδ: ΗΙδΤΟΚΙΕδ ανο ΑΧΧΑΕδ. €. Η. ΜοοΓβ £ΐηά 

]. ^α^^{δοη. 4 Υοΐδ. (Υοΐδ. Ι. αηά Π. 2ηά Ιηιρ.) 
ΤΕΚΕΧΟΕ. ;ο1ιη δ3Γ§63ΐιηΙ. 2 Υοΐδ. (ΥοΙ. Ι. 61Η Ιηιρ., 

ΥοΙ. II. 51Η Ιηιρ.) 
ΤΕΚΤυΕΕΙΑΧ : ΑΡΟΕΟΟΙΑ ανο ΟΕ δΡΕΟΤΑΟυΕΙδ. 

Τ. Κ. ΟΙονεΓ. ΜΙΧυαίϋδ ΡΕΕΙΧ. Ο. Η. ΚβηάαΙΙ. 
ΥΑΕΕΚίυδ ΡΕΑΟΟϋδ. ;. Η. Μοζίβγ. {ζηά Ιηιρ. γενίΒεά.) 
ΥΑΚΚΟ : ΟΕ ΕΙΧΟϋΑ ΕΑΤΙΧΑ. Κ. Ο. ΚεηΙ. 2 Υοΐ5. 

{2ηά Ιηιρ.) 
ΥΕΕΕΕίυδ ΡΑΤΕΚαυΕϋδ ΑΝΌ ΚΕδ ΟΕδΤΑΕ ΟΙΥΙ 

Αυαυδτι. ρ. \ν. δΐιΐρίβγ. 

3 Οτββίζ ΑαίΗθΓ3 

νίκαΐΐ.. Η. κ. ΡαίΓθ1ου§1ι. 2 Υοΐδ. (Υοΐ. Ι. ιβίΗ Ιιηρ., 

Υοΐ. Π. 121Η Ιτηρ. γβνί$£ά.) 
νίΤΚυνίϋδ : ΟΕ ΑΚΟΗΙΤΕΟΤυΚΑ. Ρ. ΟΓαπ^ΘΓ. 2 Υοΐδ. 

(Υοΐ. Ι. 2ηά Ιηιρ.) 
ΑΟΗΙΕΕΕδ ΤΑΤίυδ. δ. Οαδβίοε. 
ΑΕΝΕΑδ ΤΑΟΤΙΟυδ, ΑδΟΕΕΡΙΟϋΟΤυδ ανο ΟΝΑδΑΝϋΕΚ. 

Τ1ΐ6 ΙΙΙϊηοίδ Οιβείν €1υ5. 
ΑΕδΟΗΙΝΕδ. Ο. Ό. Αάαιηδ. 
ΑΕδΟΗΥΙ,υδ. Η. ννοΪΓ δπιγίΐι. 2 Υοΐδ. (Υοΐ. Ι. 5^/ί Ι^ηρ., 

Υοΐ. Π. 4ί^ Ιηιρ.) 
ΑΝΟΟΟΙΟΕδ, ΑΝΤΙΡΗΟΝ. α. ΜΙΝΟΚ ΑΤΤΙΟ ΟΚΑΤΟΚδ. 
ΑΡΟΙ,ΕΟΟΟΚυδ. δίΓ ;&πΐ65 α. ΥτΆζαν. 2 Υοΐ5. (2}ΐα Ιιηρ.) 
ΑΡΟΕΙ,ΟΝίυδ ΚΗΟΒίυδ. κ. €. δβ^ίοη. {φ Ιηιρ.) 
ΤΗΕ ΑΡΟδΤΟΙ.10 ΡΑΤΗΕΚδ. ΚίΓδορρ Ε&ΐίβ. 2 Υοΐδ. 

(Υοΐ. Ι. 6ίΗ Ιηιρ., Υοΐ. II. ^ϋι Ιηιρ.) 
ΑΡΡΙΑΝ'δ ΚΟΜΑΝ ΗΙδΤΟΚΥ. ΗοΓίΐοε \νΐιΐΐ6. 4 Υοΐδ. 

(Υοΐ. Ι. β'-ίί Ι»^Ρ•, Υοΐδ. Π., III. Άηά ΙΥ. 2ηα Ιηιρ.) 
ΑΚΑΤυδ. α. ΟΑΕΕΙΜΑΟΗυδ. 
ΑΚΙδΤΟΡΗΑΝΕδ. Βεηί&ηιΐη Βϊοΐίΐον Κο§οΓδ. 3 νοίδ. ΥεΓδβ 

ΐΓβηδ. (41Η Ιηιρ.) 
ΑΚΙδΤΟΤΙ,Ε : ΑΚΤΟΡ ΚΗΕΤΟΚΙΟ. ;. Η. ΡΓββδε. {2ηά Ιηιρ.) 
ΑΚί'δΤΟΤΙ,Ε : ΑΤΗΕΝΙΑΝ ΟΟΝδΤΙΤυΤΙΟΝ, ΕΟΟΕΜΙΑΝ 

ΕΤΗΙΟδ, ΥΙ€Εδ ΑΝΟ ΥΙΚΤυΕδ. Η. Κβοΐίΐιαιη. (2ηα Ιηιρ.) 
ΑΚΙδΤΟΤΙ,Ε : ΟΕΝΕΚΑΤΙΟΝ ΟΡ ΑΝΙΜΑΙ,δ. Α. Ε. Ρβοΐν. 
ΑΚΙδΤΟΤΕΕ: ΜΕΤΑΡΗΥδΙΟδ. Η. ΤΓβάεηηΐοΙί. 2 Υοΐδ. 

(2η(1 Ιηιρ.) 
ΑΚΙδΤΟΤΕΕ : ΜΙΝΟΚ \νθΚΚδ. \ν. δ. Ηείί. Οη ΟοΙουΓδ, 

Οη Τΐιϊη^δ ΗβΗΓά, Οη ΡΙινδϊο§;ηοιηΪΡδ, Οη. Ρΐαηίδ, Οη ΜίΐΓ- 

νείίοπδ Τ1ιίη§δ Ηε^Γά, Μεοΐι^ηίοαΐ ΡΓοΙ)1επΐδ, Οη Ιηάίνίδΐΐίΐε 

Είηβδ, Οη Ροδίΐΐοη &ηά Ν&πιεδ οί \\'Ίηύδ. 
ΑΚΙδΤΟΤΕΕ : ΝΙΟΟΜΑΟΗΕΑΝ ΕΤΗΙΟδ. Η. Κ^οΐίΐιαπι. 

{4ίΗ Ιηιρ. τβνίεβά.) 
ΑΚΙδΤΟΤΕΕ : ΟΕΟΟΝΟΜΙΟΑ ανβ ΜΑΟΝΑ ΜΟΚΑΕΙΑ. 

Ο. €. ΑΓΠΊδίΓοη^; (ννϊΐΐι Μείαρίιγδίοδ, ΥοΙ. Π.). {2ηά Ιηιρ.) 
ΑΚΙδΤΟΤΕΕ : ΟΝ ΤΗΕ ΗΕΑΥΕΝδ. \ν. Κ. Ο. Οαΐΐιπε. 

(2η(1 Ιηιρ. τβνίεεά.) 
ΑΚΙδΤΟΤΕΕ : ΟΝ ΤΗΕ δΟΠΕ, ΡΑΚΥΑ ΝΑΤυΚΑΕΙΑ, ΟΝ 

ΒΚΕΑΤΗ. "\ν. δ. Ηεΐί. {2ηα Ιηιρ. Υ6νΪ56ά.) 
ΑΚΙδΤΟΤΕΕ : ΟΚΟΑΝΟΝ. Η. Ρ. Οοοίίε αηά Η. ΤΓεάεη- 

ηίοΐί. 2 Υοΐδ. ΥοΙ. Ι. 
ΑΚΙδΤΟΤΕΕ : ΡΑΚΤδ ΟΡ ΑΝΙΜΑΕδ. Α. Ε. Ρεοΐί; ΜΟΤΙΟΝ 

ΑΝΟ ΡΚΟαΚΕδδΙΟΝ ΟΡ ΑΝΙΜΑΕδ. Ε. δ. ΡοΓδΙεη {2ηά 

Ιηιρ. Τ€νΪ56ά.) 

ΑΚΙδΤΟΤΕΕ : ΡΗΥδΙΟδ. Κεν. Ρ. \νίοΙίδΙεεά αηά Ρ. Μ. 

ΟοΓηίοΓά. 2 Υοΐδ. (ΥοΙ. II. ζηά 1>ηρ.) 
ΑΚΙδΤΟΤΕΕ : ΡΟΕΤΙΟδ ανβ ΕΟΝΟΙΝυδ. \ν. Η&πιΐΗοη 

Ργίε; ΟΕΜΕΤΚΐυδ ΟΝ δΤΥΕΕ. \ν. ΚΙιγδ Κο5εΓίδ. [ΑίΗ 

Ιηιρ. ΐ6νΐ5€ά.) ΑΚΙδΤΟΤί,Ε : ΡΟίΠΊΟδ. Η. ΚίίοΙίΙΐΗπι. (^τα Ιηιρ. τ6νι$6ά ) 
ΑΚΙ8Ϊ0Τ1.Ε: ΡΚΟΒίΕΜ^. \ν. δ. Η(•11. 2 Υοΐ^ 
ΑΚΙ8ΤΟΊΧΕ: ΚΗΕΤΟΚΙϋΑ ΑΟ ΑΕΕΧΑΝϋΚϋΜ (ννιΐΐι 

ΡΚΟΒΕΕΜδ Υοΐ. II.). Η. Καο1ίΙΐ3ΐη. 
ΑΚΚΙΑΧ: ΗΙδΤΟΚν ΟΕ ΑΕΕΧΑΧΟΕΚ ανο ΙΧυΐαΑ 

Κον. Ε. Ιΐιΐίε ΚοΙίδυπ. 2 ν'οΐδ. (ΥοΙ. Ι. 2ηά Ιίηϋ.) 
ΑΤΗΕΝΑΕυδ: ΟΕΙΡΝΟδΟΡΗΙδΤΑΕ. €. Β. Οαίιείί. 7 Υοΐδ 

(Υοΐδ. V. Άηά VI. 2ηα Ιηχρ.) 
5Τ. ΒΑδΙΕ: ΕΕΤΤΕΚ8. Κ. }. Πείοπταπ. 4 νοΐ5. 
^ΑΕΕIΜΑ^Ηυδ ανο ΕΥΟΟΡΗΚϋΧ. Α. νν. ΜαΪΓ- ΑΚΛ- 

Τϋδ. ο. κ. Μ.ιΐΓ. 
ΟΕΕ.ΜΕΝΤ ΟΕ ΑΕΕΧΑΝϋΚΙΑ. Κβν. Ο. ΥΥ. Βαηοηνοπίι. 

{ζηά Ι)ηρ.) 
ΟΟΕΕυΤΗϋδ. Οί. ΟΡΡΙΑΧ. 
ΟΑΡΗΧΙδ ΑΝΟ ΟΗΕΟΕ. ΤΗοπιΙ^χ'δ ΤΓ^ηίΙίΐϋοη τενΐςεϋ 1)ν 

;. Μ. Εάιηοηοΐδ ; λνο ΡΛΚΤΗΕΧίυδ. 8. ΟΗνΙ.•.•. Ιτ,γάΐηιύ) 
ΟΕΜ05ΤΗΕΧΕ8: ΒΕ ΟΟΚΟΧΑ ανβ ϋΕ ΕΑΕδΑ ΕΕϋΑ- 

ΤΙΟΧΕ. ϋ. Α. νϊηοε 3ηά ^. Η. \ίηοο. (ζηά Ιιηϋ. τενι^εά ) 
ϋΕΜϋδΤΗΕΧΕδ: ΜΕΙϋΙΑδ, ΑΧϋΚΟΤΙΟΧ ΑΚΙδΤΟ- 

αΚΑΤΕδ, ΤΙΜΟαΚΑΤΕδ ΑΝΟ ΑΚΙδΤΟΟΕΙΤΟΝ Ι. ανο 

II. ΤΓαηδΙαΙοίΙ 1)γ ^. Η. ν'ίηοβ. 
ΟΕΜΟδΤΗΕΧΕδ : ΟΕΥΧΤΗΙΑΟδ, ΡΗΙΕΙΡΡΙΟδ ανο ΜΙΝΟΚ 

ΟΚΑΤΙΟΧδ: Ι.-ΧνίΙ. ΑΝϋ XX. ;. Η. Υιηοβ. 
ΟΕΜΟδΊΉΕΝΕδ : ΡΚΙΥΑΤΕ ΟΚ.\ΤΙϋΧδ. Α. Τ. ΜυΓΓ^ν 

3 νοΐ5. (ΥοΙ. Ι. 2ηά Ιηιρ.) 
ϋΙΟ αΑδδΙϋδ: ΚΟΜΑΧ ΗΙδΤΟΚΥ. Ε. Ζάιυ. η Υοΐ^ 

(Υοΐδ. Ι. &ηά II. 2>ΐί^ Ιηιρ.) ^ 

ΟΙΟ €ΗΚΥδΟδΤΟΜ. ^. \ν. ΟοΙιοοη αηά Η. Ε&ηιαΓ αΓθ5ΐ)ν 

5 νοΐ5. Υοΐ5. Ι. -IV. 
ϋΙΟΟΟΚυ'δ δίαυΕϋδ. α. η. ΟΐάίαΛβη ΐ2 Υοΐδ. Υοΐδ Ι - 

IV. (ΥοΙ. Ι. 2ηά Ιτηρ.) 
ΟΙΟΟΕΧΕδ ΕΑΕΚΤίυδ. κ. Ό. Ηίοΐίβ. 2 Υοΐδ. (Υο] Ι 

3Γ^ 1}ηρ., ΥΌ1. II. 2ηά Ιηιρ.) 
ΟΙΟΧΥδίυδ ΟΕ ΗΑΕΙΟΑΚΧΑδδυδ: ΚΟΜΑΝ ΑΧΤΙ- 

^ϋΊΤIΕδ. δρβίιηαη'δ ΐΓΕΠδίΕΐίοη Γβνΐδεά Ι,ν Ε. €^ν τ 

Υοΐδ. Υοΐδ. Ι.-Υ. (\Ό1. Ι. 2ηα Ιηιρ.) ^' ^ 

ΕΡίαΤΕΤυδ. \ν. α. ΟΙάί^ίΙιβτ. 2 Υοΐ5. (ΥοΙ. Ι. 2ηα Ιηιϋ ) 
ΕϋΚΙΡΙΟΕδ. Α. δ. \ναν. 4 Υοΐδ. (Υοΐδ. Ι., II. ^ά IV δίπ 

1>ηρ., ΥοΙ. III. 5^Λ Ιηιρ.) ΥβΓδί; ΐΓ3η5, 
ΕυδΕΒίυδ : ΕααΕΕδΙΑδΤΙΟΑΕ ΗΙδΤΟΚΥ. ΚΐΓδορρ ΕΕΐίβ 

αηά ]. Ε. Ε. Ουίΐοη. 2 Υοΐδ. (ΥοΙ. II. 3^(^ Ιηφ.) 
ΟΑΕΕΧ : ΟΝ ΤΗΕ ΝΑΤϋΚΑΕ ΡΑΟϋΕΤΙΕδ. Α. Τ. ΒγοοΚ- 

{3^^■ 1>ηρ.) 
ΤΗΕ ΟΚΕΕΚ ΑΝΤΗΟΕΟΟΥ. \ν. Κ. ΡαΙοη. 5 Υοΐδ 

(Υοΐϊ. 1. Επά II. 4'Λ Ιηιρ., ΥοΙβ. ΠΙ. ^ηά ΙΥ. 2ηά Ιηιϋ.) 
ΟΚΕΕΚ ΕΕΕΟΥ ΑΝΌ ΙΑΜΒϋδ %νιτΗ τηε ΑΧΑΟΚΕΟΧΤΕΑ 

^. Μ. Εάιηοηάδ. 2 Υοΐδ. (ΥοΙ. Ι. 27κ/ Ιηιρ.) 
ΤΗΕ ΟΚΕΕΚ ΒϋΟΟΕΙΟ ΡΟΕΤδ (ΤΗΕΟΟΚΙΤυδ, ΒΙΟΧ 

ΜΟδΟΗϋδ). ]. Μ. ΕάΐΒοηάδ. {6ίΗ Ιηιρ. ΐ€νι$6ά.) 
ΟΚΕΕΚ ΜΑΤΗΕΜΑΤΙΟΑΕ λΥΟΚΚδ. ΙνοΓ Τΐιοιηαδ. 2 Υοΐδ 
ΗΕΚΟϋΕδ. Οί. ΤΗΕΟΡΗΚΑδΤϋδ : ΟΗΑΚΑςΤΕΚδ. ΗΕΚΟΌΟΤυδ. Α. Ό. Οοάΐεγ. 4 νοίδ. (Υοΐ. Ι. φ Ι^ηρ., 

Υοΐδ. ΙΙ.-ΐν. ■^,γά Ιηιρ.) 
ΗΕδΙΟΟ ΑΝΒ ΤΗΕ ΗΟΜΕΚΙΟ ΗΥΜΝδ Η. Ο. Ενείγη 

\νΐιΐί6. [βΙΗ Ιηιρ. τβνΪΒεά αηά εηίατξ,βά.) 
ΗΙΡΡΟ0ΚΑΤΕ5 ανβ τηε ΡΚΑΟΜΕΝΤδ ΟΡ ΗΕΚΑΟΙ,ΕΙΤυδ. 
\ν.Η.δ. Ιοηβ5&ηάΕ.Τ.\νί11ιίη§ίοη. 4 νοίδ. (ΥοΙδ.Ι., Π. άπα 

ΙΥ. 2}ΐά Ιηιρ., Υοΐ. III. ^,^ά- Ιηιρ.) 
ΗΟΜΕΚ : Ι1.ΙΑΟ. Α. Τ. ΜνίΓΓαγ. 2 Υοΐδ. {51Η Ιηιρ.) 
ΗΟΜΕΚ : ΟΟΥδδΕΥ. Α. Τ. ΜυΓΓαγ. 2 Υοΐδ. {61Η Ιηιρ.) 
ΙδΑΕυδ. Ε. \ν. ΡοΓδΙβΓ. {ζηά Ιηιρ.) 
ΙδΟΟΚΑΤΕδ. ΟβθΓ§6 ΝοΓίίη. 3 νοίδ. 
δΤ. ΙΟΗΝ ΟΑΜΑδΟΕΝΕ: ΒΑΚΕΑΑΜ ΑΝϋ ΙΟΑδΑΡΗ. 

Κβν. Ο. Κ. λΥοοάνναΓά αηά Η&ΓοΙά ΜαΙΙΐη^Ιγ. {2ηά Ιηιρ. 

τευί56ά.) 
^ΟδΕΡΗυδ. Η . δί; . Ι. ΤΙΐίίοΙίβΓ&γ αηά Καΐρΐι Μ&Γοηδ. 9 νοίδ. 

Υοΐδ. Ι. -ΥΠ. (Υοΐ. Υ. 2ηά Ιηιρ.) 
5υΕΙΑΝ. \νί1ιηβΓ Οανο \νπ§1ι1;. 3 νοίδ. (Υοΐδ. Ι. αηά II. 

2ηά, Ιηιρ.) 
Ι^υΟΙΑΝ. Α. Μ. ΗΕΓιηοη. 8 Υοΐδ. Υοΐδ. Ι.-Υ. (Υοΐδ. 1. 

αηά II. 2>^ά Ιηιρ.) 
Ι.Υ€ΟΡΗΚΟΝ. α. ΟΑΕΕΙΜΑΟΗυδ. 
Ι.ΥΚΑ ΟΚΑΕΟΑ. }. Μ. ΕάΐΏοηάδ. 3 νοίδ. (Υοΐ. Ι. αηά 

III. -^τά Ιηιρ., Υοΐ. II. 2ηά Εά. τενίεβά αηά εηίατξεά. 
Ι,ΥδΙΑδ. \ν. Κ. Μ. ΕαιηΙ). {2ηά Ιηιρ.) 
ΜΑΝΕΤΗΟ. \ν. Ο. \ν&άάβ11 : ΡΤΟΙ^ΕΜΥ : ΤΕΤΚΑΒΙΒΙ,Οδ. 

Ρ. Ε. Κοΐ3ΐ3Ϊηδ. {2ηά Ιηιρ.) 
ΜΑΚαυδ ΑυΚΕΕίυδ. ο. κ. Η&ϊηεδ. {^τά Ιηιρ. τενίεεά.) 
ΜΕΝΑΝΟΕΚ. Ρ. Ο. Αΐϋηδοη. {2ηά Ιιηρ. τενϊεεά.) 
ΜΙΝΟΚ ΑΤΤΙΟ ΟΚΑΤΟΚδ (ΑΝΤΙΡΗΟΝ, ΑΝΟΟΟΙϋΕδ, 

ΟΕΜΑΟΕδ, ΟΕΙΝΑΚΟΗυδ, ΗΥΡΕΚΕΙΒΕδ). Κ. 1. Μαϊά- 

ΓηεηΙ αηά ]. Ο. ΒαΓίΙ. 2 Υοΐδ. Υοΐ. Ι. Κ. ^. Ινίαίάπιεηΐ;. 
ΝΟΝΝΟδ. \ν. Η. Ό. Κοπδε. 3 νοίδ. (Υοΐ. III. 2ηά Ιηιρ.) 
ΟΡΡΙΑΝ, €ΟΙ.Ι.υΤΗυδ, ΤΚΥΡΗΙΟϋΟΚυδ. α. \ν. ΜαΪΓ. 
ΡΑΡΥΚΙ. ΝΟΝ-ΕΙΤΕΚΑΚΥ δΕίΕΟΤΙΟΝδ. Α. δ. ΗυηΙ αηά 

α. Ο. Εά^αΓ. 2 Υοΐδ. Ι.ΙΤΕΚΑΚΥ δΕΕΕ€ΤΙΟΝδ. Υοΐ. Ι. 

(ΡοείΓγ). Ώ. Ε. Ρα^ε. {2ηά Ιηιρ.) 
ΡΑΚΤΗΕΝίυδ. α. ΌΑΡΗΝΙδ ανο ΟΗΕΟΕ. 
ΡΑυδΑΝΙΑδ: ΟΕδΟΚΙΡΤΙΟΝ ΟΡ ΟΚΕΕΟΕ. \ν. Η. δ. 

^οηβδ. 5 Υοΐδ. αηά Οοηιραηϊοη Υοΐ. (Υοΐδ. Ι. αηά III. 2ηά 

Ιηιρ.) 
ΡΗΙΕΟ. ΙΟ Υοΐδ. Υοΐδ. Ι.-ν.; Ρ. Η. Οοΐδοη αηά Κβν. Ο. Η. 

\νΐιίΙα1ίβΓ. Υοΐδ. νΐ.-ΙΧ.; Ρ. Η. Οοΐδοη. (Υοΐ. IV. 2ηα 

Ιηιρ.) 
ΡΗΙΕΟδΤΚΑΤυδ : ΤΗΕ ΕΙΡΕ ΟΡ ΑΡΟΕΕΟΝίυδ ΟΡ 

ΤΥΑΝΑ. Ρ. Ο. €οηγΙ)εαΓ6. 2 Υοΐδ. (Υοΐ. Ι. 3''<ί ^ηιρ., 

Υοΐ. Π. 2ηα Ιηιρ.) 
ΡΗΙΕΟδΤΚΑΤϋδ : ΙΜΑΟΙΝΕδ; ΟΑΕΕΙδΤΚΑΤϋδ : ϋΕ- 

δΟΚΙΡΤΙΟΝδ. Α. ΡαϊΛαηΙςδ. 
ΡΗΙΕΟδΤΚΑΤυδ ΑΝϋ ΕυΝΑΡίυδ: ΕΙΥΕδ ΟΡ ΤΗΕ 

δΟΡΗΙδΤδ. λΥϊΙπιβΓ Οανβ \νπ§1ηί. 
ΡΙΝΟΑΚ. δΪΓ ^. Ε. δαηάγδ. (δΐΗ Ιίηρ. ΐβνί$εά.) 

6 ΡΙ.ΑΤΟ : €ΗΑΚΜΙΟΕδ, ΑΙΧΙΒΙΑΠΕδ, ΗΙΡΡΑΚαΗυδ, 

ΤΗΕ ΕΟνΕΚδ, ΤΗΕΑΟΕδ, Μ1Ν05 ανο ΕΡΙΝΟΜΙδ. 

\ν. Κ. Μ. Ι.3Π11). 
ΡΕΑΤΟ: αΚΑΤΥΕυδ. ΡΑΚΜΕΝΊΠΕδ, ΟΚΕΑΤΕΚ ΗΙΡ- 

ΡΙΑδ, ΕΕδδΚΚ ΠΙΡΡΙΑδ. Η. Ν. Κοννίίτ Ογ^/ /'«/>.) 
ΡΕΑ ΤΟ: ΕυΤΗΥΡΗΚΟ, ΑΡΟΕΟΟΥ, €ΚΙΤΟ, ΡΗΑΕΟΟ, 

ΡΗΑΕΟΚυδ. Η. Ν. Εο\ν1.•Γ. (<)ΙΗ Ιηχρ.) 
ΡΕΛΤΟ : ΕΑΟΗΕδ, ΡΚΟΤΑ(;θΚΛδ, ΜΕΧΟ, ΕϋΤΗΥΟΕ- 

Μϋδ. \ν. Κ. Μ. ΕηιηΙ). (2ηά Ι)ηρ. τενίΒεά.) 
ΡΕΑΤΟ : ΕΑ\νδ. Κον. Κ, ϋ. ΒϋΓν. 2 Υοΐβ. {2ηά Ιηιρ.) 
ΡΕΑΤΟ : ΕΥδΙδ, δΥΜΡΟδίυλΕ ΟΟΚΟΕΛδ. \ν. Κ. ΝΕ Εαπιΐ). 

ΡΕΑΓΟ: ΚΕΡϋΒΕΐα. Ραϋΐ δΗοΓεγ. 2 Υοΐδ. {\ο\Α. τ,γά Ιίηρ., 

Υοΐ. ΙΕ 2ηά Ιίηρ.) 
ΡΕΑΤΟ: δΤΑΤΕΗΜΑΝ. ΡΗΙΕΕΟυδ. Η. Ν. ΡοΝνΙβΓ; ΙΟΝ. 

\ν. Κ. Μ. Ε3η\ϋ. {^^ά Ιηιρ.) 
ΡΕΑ ΙΌ : ΤΗΕΑΕΤΕΤϋδ ανο δΟΡΗΙδΤ. Η. Ν. Ρο\ν1βΓ. 

{3τά Ιηιρ.) 
ΡΕΑΤΟ : ΤΙΜΑΚυδ, ΟΚΙΤΙΑδ, ΟΕΙΤΟΡΗΟ, ΜΕΝΕΧΕΝυδ, 

ΕΡΙδΤυΕΑΕ. Κί•ν. Κ. Ο. ΒαΓγ. {2η(1 Ιηιρ.) 
ΡΕϋΤΑΚΟΗ : ΜΟΚΑΕΙΑ. 14 Υο1=;. Υοΐ5. Ι.-Υ. Ρ. Ο. 

Β3ΐ)1)ί«; ΥοΙ. νΐ. \ν. Ο. ΗοΙίπΗοΐα ; Υοΐ. Χ. Η. Ν. ΡοννίΓτ 
ΡΕΕΤΑΚΟΗ: ΤΗΕ ΡΑΚΑΕΕΕΕ ΕΙΥΕδ. Β. Ρογγϊπ. ιι 

νοΐ5. (Υοΐβ. Ε, ΙΕ, ΙΙΕ, VI., ΥΙΕ, Επά XI. 2»^ Ιηιρ.) 
ΡΟΕΥΒίυδ. \ν. Κ. Ραίοη. 6 Υοΐδ. 
ΡΚΟ€ΟΡΐυδ: ΗΙ5Τ0ΚΥ ΟΡ ΤΗΕ λΥΑΚδ. Η. Β. ϋεννΐηκ. 

7 Υοΐ5. (ΥοΙ. Ε 2ηά Ι»ιρ.) 
ΡΤΟΕΕΜΥ: ΤΕΤΚΑΒΙΒΕΟδ. €Ε ΜΑΧΕΤΗΟ. 
ςυΐΝΤυδ δΜΥΚΧΑΕϋδ. α. δ. λν^γ. ΥθΓ5β ΐΓ3η5. {2ηά 

Ιηιρ.) 
δΕΧΤυδ ΕΜΡΙΚΙΟυδ. Κεν. Κ. α. ΒαΓγ. 4 Υοΐδ. (ΥοΙ. Ε 

2ηά Ι*ηϋ.) 
δΟΡΗΟΟΕΕδ. Ρ. δΙοΓΓ. 2 Υοΐδ. (ΥοΙ. Ι. γίΗ Ιηιρ., ΥοΙ. ΙΕ 

5</ί Ιηιρ.) Υ6Γ5β ίΓαιΐ5. 
δΤΚΑΒΟ : ΟΕΟαΚΑΡΗΥ. ΗοΓαοβ Ε. Ιοαβδ. 8 Υοΐδ. (Υοΐ5. 

Ε. Υ. Άηά ΥΙΙΙ. ζηα Ιηιρ.) 
ΤΗΕ0ΡΗΚΑ5Τυδ: ΟΗΑΚΑΟΤΕΚδ. Τ. Μ. Εάπιοηίΐδ ; 

ΗΕΚΟΟΕδ, βίο. Α. Ο. Κηοχ. (2ηά Ιηιρ.) 
ΤΗΕΟΡΗΚΑδΤυδ : ΕΝςυίΚΥ Ε\ΤΟ ΡΕΑΝΤδ. δίι .λΓΐΙιατ 

ΗοΓί, ΒίΙΓί. 2 Υοΐδ. 
ΤΗυΟΥΟΙΟΕδ. Ο. Ρ. δπιίΐΐι. 4 νοίδ. (ΥοΙ. Ε 3>^ά Ιηιρ., 

Υοΐΐ. II., III. 3ηά Ι Υ. 2ηά Ιηιρ. τενί56ά.) 
ΤΚΥΡΗΙΟΟΟΚϋδ. Εί. ΟΡΡΙΑΝ. 
ΧΕΧΟΡΗΟΧ : ΕΥΚΟΡΑΕΟΙΑ. ΧΥδΙίβΓ ΜιΙΙογ. 2 Υοΐδ. 

(ΥοΙ. Ε 2ηά Ιηιρ., ΥοΙ. II. 3,^ά Ι^ηρ.) 
ΧΕΧΟΡΗΟΧ : ΗΕΕΕΕΧΙΕΑ, ΑΧΑΒΑδΙδ, ΑΡΟΕΟΟΥ, ανο 

δΥΜΡΟδίυΜ. Ο. Ε. ΒΓΟ^νηδοη &ηά Ο. ;. Τοάα. 3 ν'οΐδ. 

(Υοΐδ. Ε αηά III. 2ηά Ιηιρ.. \ο\. II. -^τά Ιηιρ.) 
ΧΕΧΟΡΗΟΧ : ΜΕΜΟΚΑΒΙΕΙΑ ανο ΟΕΟΟΧΟΜίΟϋδ. Ε. Ο. 

Μ3.Γθ1ΐ3ηΙ. (2;ι<ί Ιηιρ.) 
ΧΕΧΟΡΗΟΧ :δΟΚΙΡΤΑΜΙΧΟΚΑ. Ε.Ο. Μαιοΐιαηΐ. (2ηάΙηιρ.) 

7 ΙΝ ΡΚΕΡΑΚΑΤΙΟΝ ΟτββΗ ΑηίΗθΓ8 

ΑΙ.0ΙΡΗΚΟΝ. Α. Κ. ΒβηηβΓ Άηά Ρ. ΡοΙ)β5. 
ΑΚΙδΤΟΤΙ,Ε : ΌΕ ΜυΝΟΟ. \ν. Κ. Ο. ΟυΛπβ. 
ΑΚΙ5ΤΟΤΙ.Ε : ΗΙ5ΤΟΚΥ ΟΡ ΑΝΙΜΑΙ.5. Α. Ι.. Ρβοΐί. 
ΑΚΙδΤΟΤΙ,Ε : ΜΕΤΕΟΚΟΙ.ΟΟΙ0Α. Η. Ρ. Εεβ. 
ΟΕΜΟδΤΗΕΝΕδ : ΕΡΙδΤΕΕδ, βίο. Ν. \ν. αηά Ν. ^. Όβ Ψϋί. Σ,αϋη ΑηΐΗοτΒ 

δΤ. ΑυαυδΤΙΝΕ : ΟΙΤΥ ΟΡ αΟΒ. λν. η. δειηρίβ. 
[ΟΙΟΕΚΟ] : ΑΟ ΗΕΚΕΝΝίυΜ. Η. Οαρίαη. 
ΟΙΟΕΚΟ : ϋΕ ΙΝΥΕΝΤΙΟΝΕ, βίο. Η. Μ. Ηυΐ3ΐ)β11. 
αίΟΕΚΟ : ΡΚΟ δΕδΤΙΟ, ΙΝ ΥΑΤΙΝίυΜ, ΡΚΟ 0ΑΕΙ.ΙΟ, 

ΌΕ ΡΚΟΥΙΝΟΙΙδ ΟΟΝδυΕΑΚΙΒυδ, ΡΚΟ ΒΑΙ.ΒΟ. ^. Η. 

ΡΓ6ε5β αηά Κ. ΟαΓάηβΓ. 
ΡΚυΟΕΝΤίυδ. ι. η. Τ1ιοηΐ3οη. ΟΕ8€ΚΙΡΤΐνΕ ΡΚ08ΡΕ€Τυ8 ΟΝ ΑΡΡΙΙ€ΑΤΙΟΝ Ι.οηάοη - νν^ΙΙ.Ι.ΙΑΜ ΗΕΙΝΕΜΑΝΝ Ι.ΤΟ 

θ3ίηΐ3ί•ίί1έβ, Μ388 ΗΑΚΥΑΚϋ υΝΙΥΕΚδΙΤΥ ΡΚΕ8δ ! Ο 

(Ο ^01 1 ο 1979 
ΡΡΑΤΊ 

ΜΑΡ 8 1982 1ϋί^^ΐ82 
§\Κ 2^1983 

Ι" 

ι 

5